نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-( آرخاسییئره‎ دیمه‎مک (گلمه‎مک ~ xası yerə dəyəməmək
-آرخاسینی ایشه‎ وئرمه‎مک ~ xasını işə verməmək
-( آرخاسینییئره‎ وئرمک (قویماق ~ xasını yerə vermək
-بوخجاسینی قولتوغونا آلماق ~ xcasını qoltuğuna almaq
-بوخجاسی نیقولتوغوناوئرمک ~ xcasını qoltuğuna vermək
-پوخا نسبت تَزک عنبردیر ~ xa nisbət təzək ənbərdir
-چرمه‎خوران ~ xoran
-حسامالدینخویی ~ xoyi
-خ ~ x
-خائف ~ xaif
-خائن ~ xain
-خاپا خاپدان ~ xapa xapdan
-خاتای ~ xatay
-خاتای باقاتور ~ xatay baqatur
-خاتایخان ~ xatayxan
-خاتایلی ~ xataylı
-خاتم ~ xatəm
-خاتم کار ~ xatəmkar
-خاتم کاری ~ xatəmkari
-خاتمه‎ ~ xatimə
-خاتون ~ xatun
-خاتون بادامی ~ xatun badamı
-خاتون بارماغی ~ xatun barmağı
-خاتونانا ~ xatunana
-خاتون ~ xatun
-خاتونو ~ xatunu
-خاتین ~ xatın
-خاج ~ xac
-خا جآچوران ~ xacaçuran
-خاجا ~ xaca
-خاجاباشی ~ xacabaşı
-خا جچیچکلیلر ~ xacçıçəkilər
-خا جلاماق ~ xaclamaq
-خا جلی ~ xaclı
-خا جوورما ~ xacvurma
-خاجه‎ ~ xacə
-خا جیوروشلری ~ xacyürüşləri
-خاچ ~ x
-خاچبولاق ~ xaçbulaq
-خاچماز ~ xaçmaz
-خاچیسر ~ xaçısər
-خاچینچای ~ xaçınçay
-خاخام ~ xaxam
-خادم ~ xadim
-خادم کندی ~ xadm kəndi
-خادملو ~ xadimlu
-خار ~ xar
-خارا ~ xara
-خاراب ~ xarab
-خارابا ~ xaraba
-خاراباخانا ~ xarabaxana
-خارابا قالماق ~ xaraba qalmaq
-خارابا قویماق ~ xaraba qoymaq
-خارابالانماق ~ xarabalanmaq
-خارابالیق ~ xarabalıq
-خارابلاماق ~ xarablamaq
-خارابلانماق ~ xarablanmaq
-خارال ~ xaral
-خارالی ~ xaralı
-خاراو ~ xarav
-خاراوان ~ xaravan
-خارپ ~ xarp
-خارت ~ xart
-خارتا خارت ~ xarta xart
-خارتوت ~ xartut
-خارتیلتی ~ xartıltı
-خارتیلداتماق ~ xartıldatmaq
-خارتیلداماق ~ xartıldamaq
-خارج ~ xaric
-خارجه‎ ~ xaricə
-خارجی ~ xarici
-خارچو ~ xarçu
-خارخار ~ xarxar
-خارخار ~ xarxar
-خارقاُلعاده‎ ~ xariquladə
-خارقه‎ ~ xaruqə
-خارلار ~ xarlar
-خارلاماق ~ xarlamaq
-خارلاندیرماق ~ xarlandırmaq
-خارلانماق ~ xarlanmaq
-خارلانمیش ~ xarlanmış
-خاروانا ~ xarvana
-خاریل خاریل ~ xarıl xarıl
-خاریلتی ~ xarıltı
-خاریلداشماق ~ xarıldaşmaq
-خاریلداماق ~ xarıldamaq
-خازن ~ xazən
-خازنت بریزی ~ xazən təbrizi
-خازنِخ یابانی ~ xazəni xiyabani
-خاس ~ xas
-خاسای ~ xasay
-خاش ~ x
-خاشال ~ xaşal
-خاشال قارین ~ xaşal qarın
-خاشاللاشماق ~ xaşallaşmaq
-خاشاللیق ~ xaşallıq
-خاشالیق ~ xaşalıq
-خاشامبول ~ xaşambul
-خاشباخت ~ xaşbaxt
-خاشخاش ~ xx
-خاشخاش گولو ~ xxaş gülü
-خاشخا شلیق ~ xxaşlıq
-خاشی ~ xaşı
-خاشیل ~ xaşıl
-خاص ~ xas
-خاصا ~ xasa
-خاصالیق ~ xasalıq
-خاصای ~ xasay
-خاصره‎ ~ xasirə
-خاصه‎ ~ xassə
-خاصیت ~ xasyət
-خاصیت جه‎ ~ xasyətcə
-خاصی تسیز ~ xasyətsız
-خاطا ~ xata
-خاطا چیخارماق ~ xata çıxarmaq
-خاطابالا ~ xatabala
-خاطاسی باشدان اولماق ~ xatası başdan olmaq
-خاطالی ~ xatalı
-خاطای ابوتراب ~ xatay əbuturab
-خاطایادوشمک ~ xatayadüşmək
-خاطب ~ xatib
-خاطر ~ xatır
-خاطرساخلاماق ~ xatırsaxlamaq
-خاطرات ~ xatırat
-خاطرجمع ~ xatırcəm
-خاطرلاماق ~ xatırlamaq
-خاطره‎ ~ xatirə
-خاطی ~ xatı
-خاطیرا ~ xatıra
-خاقان ~ xaqan
-خاقان اوغلو ~ xaqan oğlu
-خاقا نلیق ~ xaqanlıq
-خاقانلار ~ xaqanlar
-خاقانی ~ xaqanı
-خاک ~ xak
-خاک انداز ~ xakəndaz
-خاکدستی ~ xakdəsti
-خاکریز ~ xakriz
-خاکشیر ~ xakşir
-خاکمردان ~ xakmərdan
-خاکی ~ xaki
-خاگینه‎ ~ xaginə
-خال ~ xal
-خالا ~ xala
-خالااوغلو ~ xaloğlu
-خالااوشاغی ~ xalauşağı
-خالاباجی ~ xalabacı
-خالات ~ xalat
-خالاتالا ~ xalatala
-خالاج ~ xalac
-خالاجان ~ xalacan
-خالاجیق ~ xalacıq
-خالاخالا ~ xalaxala
-خالاخطْرین قالماسین ~ xalaxətrin qalmasın
-خالاخی ~ xalaxı
-خالاقیزی ~ xalaqızı
-خالاگلینی ~ xalagəlini
-خالان ~ xalan
-خالانوه‎ سی ~ xalanəvəsi
-خا لاوغل و ~ xalaoğlu
-خالا وورماق ~ xala vurmaq
-خالتا ~ xalta
-خالتالاماق ~ xaltalamaq
-خالتالی ~ xaltalı
-خالتاوا ~ xaltava
-خالتان ~ xaltan
-خالچا ~ xalça
-خالچا بولاق ~ xalça bulaq
-خالچا بیلمنی ~ xalça bilməni
-خالچا پالاز ~ xalça palaz
-خالچا توخویان ~ xalça toxuyan
-خالچاچی ~ xalçaçı
-خالچاچیلیق ~ xalçaçılıq
-خالخال ~ xalxal
-خالخال ~ xalxal
-خالخاللی ~ xalxallı
-خالخاو ~ xalxav
-خالد ~ xalid
-خالدان ~ xalidan
-خال دؤیدورمه‎ ~ xal döydürmə
-خالدی ~ xaldı
-خالص ~ xalis
-خالصجات ~ xaliscat
-خال صلیک ~ xalislik
-خالصه‎ ~ xalisə
-خالْق ~ xalq
-خالق ~ xalq
-خالِق آباد ~ xaliq abad
-خالْق اوزانی ~ xalq ozanı
-خالْق بیلیمی ~ xalq bilimi
-خالِق وئردی ~ xaliq verdi
-خالْقچی ~ xalqçı
-خال کیمی ~ xal kimi
-خا للاما ~ xallama
-خا للاماق ~ xallamaq
-خا للانماق ~ xallanmaq
-خاللووو ~ xallovu
-خاللی ~ xallı
-خاللیلیق ~ xallılıq
-خاللیجا ~ xallıca
-خالوار ~ xalvar
-خالی ~ xalı
-خالی چی ~ xalıçı
-خالی چیلیق ~ xalıçılıq
-خالی خالچا ~ xalı xalça
-خالی یانی ~ xalı yanı
-خام ~ xam
-خاما ~ xama
-خاماچی ~ xamaçı
-خام اله‎سالماق ~ xam ələ salmaq
-خام توولاماق ~ xam tovlamaq
-خامچی ~ xamçı
-خام خیال ~ xam xiyal
-خامخیالائله‎مک ~ xam xiyal eləmək
-خا ملاشماق ~ xamlaşmaq
-خا ملاماق ~ xamlamaq
-خاملی داغ ~ xamlı dağ
-خاملیق ~ xamlıq
-خا ممال ~ xammal
-خامنا ~ xamna
-خامنه‎ ~ xaminə
-خاموت ~ xamut
-خاموش ~ xamuş
-خامه‎ ~ xamə
-خامیت ~ xamıt
-خامیتلاماق ~ xamıtlamaq
-خامیسلی ~ xamıslı
-خان ~ xan
-خان ~ xan
-خانا ~ xana
-خانا ~ xana
-خان ائلچی ~ Xan elçi
-خانابره‎ ~ xanabərə
-خاناخانا ~ xanaxana
-خانالی ~ xanalı
-خان اوغلان ~ xan oğlan
-خا ناوغلو ~ xanoğlu
-خانای ~ xanay
-خانباجی ~ xanbacı
-خانباغاتور ~ xanbağatur
-خانبالیق ~ xanbalıq
-خانبگیم ~ xanbəyim
-خا نتختی قالاسی ~ xantəxti qalası
-خا نچوبانی ~ xançobanı
-خان چوبانی ~ xan çobanı
-خانچی ~ xançı
-خا نخانلیق ~ xanxanlıq
-خاندان ~ xanidan
-خاندمیر ~ xandəmir
-خا ندوستو ~ xandostu
-خانزاده‎ ~ xanzadə
-خانسلطان ~ xansultan
-خانقاه‎ ~ xaniqə
-خانقورد ~ xanqurd
-خانکه‎ ~ xankə
-خا نگلدی ~ xangəldi
-خانلار ~ xanlar
-خانلی ~ xanlı
-خانلیق ~ xanlıq
-خانمان ~ xanman
-خاننده‎ ~ xanəndə
-خانوار ~ xanvar
-خانه‎ ~ xanə
-خانه‎ بدوشی ~ xanə bəduşi
-خانه‎ خراب ~ xanə xərab
-خانه‎ نشین ~ xanə nişin
-خانی بارماغی ~ xanı barmağı
-خانیبالیغی ~ xanıbalığı
-خانیشان ~ xanışan
-خانیک ~ xanik
-خانیگیللر ~ xanıgillər
-خانیم ~ xanım
-خانیم خاتین ~ xanım xatın
-خانیم علیلو ~ xanım əlilu
-خانیم آباد ~ Xanım abad
-خانیم آنا ~ xanım ana
-خانیم افندی ~ xanım əfəndi
-خانیم الی ~ xanım əli
-خانیم الیگیللر ~ xanım əligillər
-خانیمان سوز ~ xanıman suz
-خانیمان ~ xanıman
-خانیم اوتو ~ xanım otu
-خانیم اویونچو ~ xanım oyunçu
-خانیم بؤجگی ~ xanim böcəyi
-خانیمباز ~ xanımbaz
-خانیم جان ~ xanım can
-خانیمجیق ~ xanımcıq
-خانیمجیل ~ xanımcıl
-خانیمخان ~ xanımxan
-خانیم ساللاندی ~ xanım sallandı
-خانیم قیز ~ xanım qız
-خانیم قیزلار ~ xanım qızlar
-خانیمگؤبه‎یی ~ xanim göbəyi
-خانیملی ~ xanımlı
-خانیملیق ~ xanımlıq
-خانی مننه‎ ~ xanimnənə
-خانیمننه‎چ یراغی ~ xanımnənə çırağı
-خاوران ~ xavəran
-خاورق هرمانی ~ xavər qəhrəmani
-خاویار ~ xavyar
-خای ~ xay
-خایا ~ xaya
-خایفانا ~ xayfana
-خایلار ~ xaylar
-خایلاغی ~ xaylağı
-خایلان توروقلار ~ xaylan turuqlar
-خایوانا ~ xayvana
-خاین ~ xain
-خاینانه‎ ~ xainanə
-خایاماللیق ~ xayamallıq
-خئش ~ x
-خئشت ~ xeşt
-خئیر ~ xeyr
-خئیرآوا ~ xeyrava
-خئیره‎ ~ xeyrə
-خئیلک ~ xeylək
-خباثت ~ xəbasət
-خبر ~ xəbər
-خبر اتر ~ xəbər ətər
-خبر اترسیز ~ xəbər ətərsiz
-خبرآرخی ~ xəbərarxı
-خبرچی ~ xəbərçi
-خبرچیلیک ~ xəbərçilik
-خبردار ~ xəbərdar
-خبرسیز ~ xəbərsiz
-خبرسیزلیک ~ xəbərsizlik
-خبرلشمک ~ xəbərləşmək
-خبرلشمه‎ ~ xəbərləşmə
-خبرو ~ xəbru
-خبره‎ ~ xibrə
-خبط ~ xibt
-خبط ئ دماغ ~ xibti damağ
-خبوشان ~ xəbuşan
-خبیث ~ xəbis
-خبیثه‎ ~ xəbisə
-خبیص ~ xəbis
-خپه‎لک ~ xəpələk
-ختام ~ xitam
-ختای ~ xətay
-خَتایی ~ xətayi
-ختایی ~ xətayi
-ختم ~ xətm
-ختمیچ یچگی ~ xətmi çiçəyi
-ختمی کنفی ~ xətmi kənəfi
-ختمی گولو ~ xətmi gülü
-ختنه‎ ~ xətnə
-ختنه‎اولموش ~ xətnə olmuş
-خجالت ~ xəcalət
-خجل ~ xəcil
-خجلانه‎ ~ xəcilanə
-خجه‎ گولو ~ xəccə gülü
-خُدا ~ xuda
-خُدا آفرین ~ xuda afərin
-خدابنده‎لو ~ xudabəndəlu
-خُداحافظ ~ xudahafiz
-خُداوئردی خویی ~ xudaverdi xoyi
-خُداوند ~ xudavənd
-خُداوندگار ~ xudavəndgar
-خدعه‎ ~ xudə
-خدمت ~ xidmət
-خدمت ائله‎مک ~ xidmət eləmək
-خدمتچی ~ xidmətçi
-خدمتکار ~ xidmətkar
-خدمه‎ ~ xədəmə
-خدنگ ~ xədəng
-خدیجهح سنقیزی ~ xədicə həsənqızı
-خدیجه‎گ ولو ~ xədicə gülü
-خدیم ~ xədim
-خراب ~ xərab
-خرابات ~ xərabat
-خراباتی ~ xərabatı
-خرابه‎ ~ xərabə
-خراج ~ xərac
-خرّازی ~ xərrazi
-خُراسان ~ xorasan
-خُراسانلو ~ xorasanlu
-خُراسانلو ~ xorasanlu
-خرّاط ~ xərrat
-خُرافات ~ xorafat
-خُرافاتچی ~ xorafatçı
-خُرافاتی ~ xorafati
-خرام ~ xuram
-خُرامان ~ xuraman
-خراوند ~ xəravənd
-خرج ~ xərc
-خرج بورج ~ xərc borc
-خرج بورجا دوشمک ~ xərc borca düşmək
-خرج دیگی ~ xərcdigi
-خر جسیز ~ xərcsiz
-خرجلنمک ~ xərclənmək
-خرجله‎‎مک ~ xərcləmək
-خرجلی ~ xərcli
-خرجلیک ~ xərclik
-خرجه‎‎مک ~ xərcəmək
-خرچنگ ~ xərçəng
-خردل ~ xərdəl
-خرده‎جر ~ xərdəcər
-( خرف(خرفت ~ xeref(xereft)
-خرق ~ xərq
-خرق ~ xərq
-خرقالان ~ xərqalan
-خرقان ~ xərəqan
-خرقه‎ ~ xirqə
-خرک ~ xərək
-خرک ~ xərək
-خُرّم ~ xurrəm
-خرّمآب اد ~ xorrəm abad
-خُرما ~ xurma
-خُرما پیلوو ~ xurma pilov
-خُرما تره‎گی ~ xurma tərəyi
-خُرمالار ~ xurmalar
-خُرمالو ~ xurmalu
-خُرمایی ~ xurmayi
-خرمدره‎ ~ xurrəmdərə
-خرمدره‎ ~ xurrmədərə
-خرمن ~ xərmən
-خرمن ~ xərmən
-خُروج ~ xuruc
-خُروجی ~ xurucı
-خره‎جی ~ xərəci
-خره‎زی ~ xərəzi
-خریطه‎ ~ xəritə
-خریف ~ xərif
-خز ~ xəz
-خزان ~ xəzan
-خزانه‎ ~ xəzanə
-خزانی ~ xəzani
-خزاین ~ xəzain
-خزایی ~ xəzayi
-خزر ~ xəzər
-خزر ~ xəzər
-خزرخاقانلیغی ~ xəzərxaqanlığı
-خزرلر ~ xəzərlər
-خزرقیشلاق ~ xəzərqışlaq
-خزری ~ xəzəri
-خزل ~ xəzəl
-خزل اولماق ~ xəzəl olmaq
-خزل کیمی ~ xəzəl kimi
-خزله‎ دؤنمک ~ xəzələ dönmək
-خزنه‎ ~ xəznə
-خزیلی ~ xəzili
-خسارت ~ xəsarət
-خست ~ xissət
-خسته‎ ~ xəstə
-خسته‎ باخیجیسی ~ xəstə baxıcısı
-خسته‎خانا ~ xəstəxana
-خسته‎ قاسیم ~ xəstə qasım
-خسته‎ کین اویونو ~ xəstəkın oyunu
-خسته‎لندیرمک ~ xəstələndirmək
-خسته‎لنمک ~ xəstələnmək
-خسته‎لیک ~ xəstəlik
-خُسران ~ xosran
-خسرو ~ xosro
-خسرو ~ xosro
-خسروآباد ~ xosrovabad
-خسروشهر ~ xosrovşəhr
-خُسرو و شیرین قُطْب ~ xosrov və şirin qotb
-خسوف ~ xusuf
-خسیس ~ xəsis
-خسیل ~ xəsil
-خسیل لشمک ~ xəsilləşmək
-خسی للیک ~ xəsillik
-خُسیه‎ ~ xosyə
-خشاب ~ xişab
-خشخاش ~ xx
-خشل ~ xəşəl
-خشلان ~ xəşlan
-خشْم ~ xəşm
-خشَم ~ xəşəm
-خشَمبول ~ xəşəmbul
-خشَنبول ~ xəşənbul
-خشن ~ xəşin
-خُشنود ~ xoşnud
-خُشوع ~ xuşu
-خشونت ~ xuşunət
-خشه‎ ~ xəşə
-خشیل ~ xəşil
-خشیله‎ دؤندرمک ~ xəşilə döndərmək
-خشیلینی چالماق ~ xəşilini çalmaq
-خشیلینی چیخارماق ~ xəşilini çıxarmaq
-خَشیندره‎ ~ xəşindərə
-خصایص ~ xəsais
-خصایل ~ xəsail
-خصلت ~ xislət
-خصلت ~ xislət
-خصم ~ xəsm
-خُصوص ~ xusus
-خُصوصاً ~ xususən
-خُصوصی ~ xususı
-خُصوصیت ~ xususiyət
-خُصوصیلشمک ~ xususiləşmək
-خُصومت ~ xusumət
-خضرشاه ~ xızırşah
-خط ~ xət
-خط استوا ~ xətti ustuva
-خط باشی ~ xət başı
-خط چکن ~ xət çəkən
-خط چکیلیشی ~ xət çəkilişi
-خطوخال ~ xətoxal
-خطا ~ xəta
-خطاب ~ xətab
-خَطاب ~ xətab
-خطّاب ~ xəttab
-خطابأ ~ xətabən
-خطابت ~ xətabət
-خطابه‎ ~ xətabə
-خطاّط ~ xəttat
-خطاکار ~ xətakar
-خطایان ~ xətayan
-خَطَب ~ xətəb
-خُطبه‎ ~ xutbə
-خطر ~ xətər
-خط رسیز ~ xətərsiz
-خطرلی ~ xətərli
-خطوط ~ xutut
-خطّی ~ xətti
-خطیب ~ xətib
-خطیر ~ xətir
-خفا ~ xəfa
-خفّت ~ xiffət
-خفنگ ~ xəfəng
-خفه‎ ~ xəfə
-خفه‎لنمک ~ xəfələnmək
-خفه‎لنمه‎ ~ xəfələnmə
-خفه‎له‎‎مک ~ xəfələmək
-خفه‎نَک ~ xəfənək
-خفیف ~ xəfif
-خفیفجه‎ ~ xəfifcə
-خفیه‎ ~ xəfyə
-خکانداز ~ xəkəndaz
-خکه‎ ~ xəkə
-خلا ~ xələ
-خلاص ~ xəlas
-خُلاصه‎ ~ xulasə
-خُلاصه‎ءک لام ~ xulaseye kəlam
-خُلاصه‎عب اسی ~ xulaseye abbası
-خلاف ~ xilaf
-خلافت ~ xilafət
-خلال ~ xilal
-خلال مرباسی ~ xilal murabbası
-خلایق ~ xəlayiq
-خلبیر ~ xəlbir
-خلَتچی ~ xələtçi
-خلَج ~ xələc
-خل جلر ~ xələclər
-خلخال ~ xəlxal
-خَلخَله‎ ~ xəlxələ
-خلد ~ xold
-خلسه‎ ~ xəlsə
-خلط ~ xilt
-خلع ~ xəl
-خلع ائله‎ م ک ~ xəl eləmək
-خلع سلاح ~ xəlisilah
-خلعت ~ xələt
-خلَف ~ xələf
-خلَف ~ xələf
-خلَفلی ~ xələfli
-خلفه‎لی ~ xəlfəli
-خلْفه‎لی ~ xəlfəli
-خلق ~ xəlq
-خلقاُلساّعه‎ ~ xolqussaə
-خلق اُللاه ~ xəlqullah
-خلقت ~ xilqət
-خفتان ~ xəftan
-خلکانلو ~ xəlkanlu
-خلل ~ xiləl
-خلله‎وت ~ xəlləvət
-خلوت ~ xəlvət
-خلوتجه‎ ~ xəlvətcə
-خلوتله‎‎مک ~ xəlvətləmək
-خُلوص ~ xulus
-خَلیکندی ~ xəlikəndi
-خَله‎زر ~ xələzər
-خَلیان ~ xəlyan
-خلیج ~ xəlic
-خلیطه‎ ~ xəlitə
-خلیفان ~ xəlıfan
-خلیفَتان ~ xəlifətan
-خلیفه‎ ~ xəlifə
-خلیفه‎ت بریزی ~ Xəlifə təbrizi
-خلیل ~ xəlil
-خلیل ~ xəlil
-خلیلح سنی ~ Xəlil həsəni
-خلیلح قیقتگر ~ xəlil həqiqətgər
-خلیل رضا ~ xəlilriza
-خلیلگ ؤزلی ~ xəlil gözəli
-خلیللی ~ xəlilli
-خلیلی ~ xəlili
-خم چملی ~ xəmçəmli
-خُمس ~ xums
-خَمسی ~ xəmsi
-خمک ~ xəmək
-خمیر ~ xəmir
-خمیرآ چماق ~ xəmir açmaq
-خمیرس الماق ~ xəmir salmaq
-خمیرق اتماق ~ xəmir qatmaq
-خمیر یوغورماق ~ xəmir yoğurmaq
-خمیرچی ~ xəmirçi
-خمیرچیلیک ~ xəmirçilik
-خمیرکَسن ~ xəmirkəsən
-خمیرله‎‎مک ~ xəmirləmək
-خمیره‎ ~ xəmirə
-خمیریایان ~ xəmıryayan
-خمیریوغوران ~ xəmıryoğuran
-خَمیس ~ xəmis
-خُمین ~ xumeyn
-خْنثی ~ xunsa
-خُنج ~ xunc
-خنجر ~ xəncər
-خنجر ~ xəncər
-خنجرچیچگی ~ xəncərçiçəyi
-خنجین ~ xəncin
-خنچو ~ xənçu
-خُنداب ~ xondab
-خندان ~ xəndan
-خَندق ~ xəndəq
-خندک ~ xəndək
-خَندک ~ xəndək
-خندکاو تو ~ xəndək otu
-خندکقا زان ~ xəndək qazan
-خنده‎ ~ xəndə
-خنه‎یه‎ ~ xənəyə
-خنه‎یه‎ ~ xənəyə
-خنه‎یه‎ ~ xənəyə
-خواب ~ xab
-خواجه‎ ~ xacə
-خوارزم ~ xarəzm
-خوارزمشاهلار ~ xarəzmşahlar
-خَواص ~ xəvas
-خواننده‎ ~ xanəndə
-خَوانین ~ xəvanin
-خواه ~ xah
-خواه نا خواه ~ xahnaxah
-خواهش ~ xahiş
-خوئین ~ xoveyn
-خوت ~ xot
-خوتکار ~ xotkar
-خوتکه‎ ~ xotkə
-خوتوق ~ xotuq
-خوجا ~ xoca
-خوجا ~ xoca
-خوجاحاجیلو ~ xocahacılu
-خوجالی ~ xocalı
-خوجالی سوی قیریمی ~ xocalı soy qırımı
-خوجاموجا ~ xocamoca
-خوجامیر ~ xocamir
-خوجملی ~ xocəmli
-خوجنت یلی ~ xocəntili
-خود وئرمک ~ xod vermək
-خودبین ~ xodbin
-خودپسند ~ xodpəsənd
-خودک ~ xodək
-خودکام ~ xodkam
-خودمانی ~ xodimani
-خور باخماق ~ xor baxmaq
-خورا ~ xora
-خورابیل ~ xorabıl
-خوراسانی ~ xorasani
-خوراسیب ~ xorasıb
-خورتدان ~ xortdan
-خورتلاق ~ xortlaq
-( خورتلاماق (هورتلاماق ~ xortlamaq (hortlamaq)
-خورتولتو ~ xortultu
-خورتولداتماق ~ xortuldatmaq
-خورتولداماق ~ xortuldamaq
-خورتوم ~ xortum
-خورتوملو ~ xortumlu
-خورتوملو بؤج کلر ~ xortumlu böcəklər
-خورتوملولار ~ xortumlular
-خورجاهان داغی ~ xorcahan dağı
-خورخور ~ xorxor
-خورخورا ~ xorxor
-خیردابولاق ~ xırdabulaq
-خورزوم ~ xorzum
-خورشا قیشلاغی ~ xorşa qışlağı
-خورشید ~ xorşid
-خورطوم ~ xortum
-خورک ~ xorək
-خورلاماق ~ xorlamaq
-خورلانماق ~ xorlanmaq
-خورلاییش ~ xorlayış
-خورمآوا ~ xormava
-خورموچ ~ xormuç
-خورنا ~ xorna
-خوروز ~ xoruz
-خوروزآریسی ~ xoruzarısı
-خوروزاوتو ~ xoruzotu
-( خوروزایبه‎یی(ایبیگی ~ xoruz ibəyi(ibiyi)
-خوروزایبه‎ی یگیللر ~ xoruz ibəyigillər
-خوروز بئچه‎ ~ xoruz beçə
-خوروزباز ~ xoruzbaz
-خوروزبانی ~ xoruzbanı
-خوروزبینا ~ xoruzbina
-خوروز پیپیگی ~ xoruz pipiyi
-خوروزجوق ~ xoruzcuq
-خوروزچک یلی ~ xoruz çəkili
-خوروزخوروز ~ xoruzxoruz
-خوروز دؤیوشو ~ xoruz döyüşü
-خوروزدره‎ ~ xoruzdərə
-خوروزقاراسی ~ xoruzqarası
-خوروز قویروغو ~ xoruz quyruğu
-خوروز کیمی ~ xoruz kimi
-خوروزگؤبه‎لگی ~ xoruz göbələyi
-خوروزگؤز ~ xoruzgöz
-خوروزگؤزو ~ xoruzgözü
-خوروزگولو ~ xoruzgülü
-خوروزلاشماق ~ xoruzlaşmaq
-خوروزلانماق ~ xoruzlanmaq
-خوروزلانیش ~ xoruzlanış
-خوروزلو ~ xoruzlu
-خوروزلوبیاسی ~ xoruzlubiyası
-خورولتو ~ xorultu
-خورولداماق ~ xoruldamaq
-خورهاخور ~ xorhaxor
-خوز ~ xoz
-خوزئیین ~ xozeyin
-خوزار ~ xozar
-خوزال ~ xozal
-خوزان ~ xozan
-خوسانلاشماق ~ xosanlaşmaq
-خوسده‎ وه‎ نک ~ xosdəvənək
-خوش ~ x
-خوشآدلی ~ Xoşadlı
-خوشاوانْت ~ xoşavant
-خوش اوغورلو ~ xoş uğurlu
-خوش اوزلو ~ xoş üzlü
-( خوش ایی یلی (قوخولو ~ xoş iyili (qoxulu)
-خوش بئش ~ xoş beş
-خوش بنیز ~ xoş bəniz
-خوش سیما ~ xoş sima
-خوش صحبت ~ xoş sohbət
-خوش قدم ~ xoş qədəm
-خوش قیلیق ~ xoş qılıq
-خوشکئشین ~ xoşkeşin
-خوشگَدیک ~ xoşgədik
-( خوش گلدین (ائله‎‎مک ~ xoş gəldin (eləmək)
-خوش گلمک ~ xoş gəlmək
-خوش گؤرو ~ xoş görü
-خوش گؤرولوک ~ xoş görülük
-خوش گوذران ~ xoş güzəran
-خوش گولوش ~ xoş gülüş
-خوش اخلاق ~ xoş əxlaq
-خوشا گلیم ~ xoşa gəlim
-خوشبخت ~ xoşbəxt
-خوشبخ تلیک ~ xoşbəxtlik
-خوشبو ~ xoşəbu
-خوشحال ~ xoşhal
-خوشگبار ~ xoşgbar
-خوشلاشماق ~ xoşlaşmaq
-خوشلاماق ~ xoşlamaq
-خوشلاندیرماق ~ xoşlandırmaq
-خوشلانماق ~ xoşlanmaq
-خوشلانیش ~ xoşlanış
-خوشلوق ~ xoşluq
-خوشنود ~ xoşnud
-خوشنویس ~ xoşnivis
-خوشونا گلمک ~ xoşuna gəlmək
-خوف ~ xof
-خوفلاندیرماق ~ xoflandırmaq
-خوفلانماق ~ xoflanmaq
-خوفلو ~ xoflu
-خوک ~ xok
-خوک ~ xok
-خولقارابوجاق ~ xolqarabucaq
-خولمیلی ~ xolmılı
-خوناشئن ~ xonaşen
-خونچا ~ xonça
-خونچا توتماق ~ xonça tutmaq
-خوو ~ xov
-خوی ~ xoy
-خوی ~ xoy
-خویارلی ~ xoyarlı
-خویران ~ xoyran
-خویراوا ~ xoyrava
-خویسور ق ~ xoysurəq
-خویمن ~ xoymən
-خویناری ~ xoynarı
-خویون دیزه‎ ~ xoyun dizə
-خوب ~ xub
-خوبرو ~ xubru
-خوبیار ~ xubyar
-خوتان ~ xutan
-خوجئین ~ xuceyin
-خوچبولاق ~ xuçbulaq
-خودات ~ xudat
-خوداوغل و ~ xudoğlu
-خودوک ~ xuduk
-خور ~ xur
-خوراب ~ xurab
-خوراق ~ xuraq
-خوراک آباد ~ xurak abad
-خورای ~ xuray
-خورجون ~ xurcun
-خورجون ~ xurcun
-خورجهان ~ xurcahan
-خورجیستان ~ xurcıstan
-خوردخشیل ~ xurdxəşil
-خوردوش ~ xurduş
-خورلو ~ xurlu
-خوروش ~ xuruş
-خوروش گؤیو ~ xuruş göyü
-خوزستان ~ xuzistan
-خولیقان ~ xuliqan
-خومار ~ xumar
-خومارتاش ~ xumartaş
-خومارتاش ~ xumartaş
-خومارک ~ xumarək
-خومارگؤزلو ~ xumargözlü
-خومارلاندیرماق ~ xumarlandırmaq
-خومارلانماق ~ xumarlanmaq
-خومارلی ~ xumarlı
-خومارلی ~ xumarlı
-خومارلیق ~ xumarlıq
-خومپارا ~ xumpara
-خومماوا ~ xummava
-خون آوه‎ ~ xun avə
-خونابه‎ ~ xunabə
-خونامیر ~ xunamır
-خونان ~ xunan
-خونای ~ xunay
-خونخوار ~ xunxar
-خونسارک ~ xunsarək
-خونییه‎ ~ xuniyə
-خوی ~ xuy
-خویسوز ~ xuysuz
-خوشگَه‎ناب ~ xüşgənab
-خیپ ~ xıp
-خیتاب ~ xıtab
-خیتای ~ xıtay
-خیخ ~ xıx
-خیخلاماق ~ xıxlamaq
-خیخلانماق ~ xıxlanmaq
-خیخماق ~ xıxmaq
-خیخیرماق ~ xıxırmaq
-خیخیلداماق ~ xıxıldamaq
-خیدیر ~ xıdır
-خیدیرآوا ~ xıdırava
-خیدیربگ ~ xıdırbəy
-خیدیرقازاق ~ xıdırkazak
-خیدیرگوران ~ xıdırgoran
-خیدیرلی ~ xıdırlı
-خیدیرلی ~ xıdırlı
-خیر ~ xır
-خیرا ~ xıra
-خیراچی ~ xıraçı
-خیرالاماق ~ xıralamaq
-خیرالیق ~ xıralıq
-خیرام ~ xıram
-خیرامورت ~ xıramort
-خیراموو ~ xıramov
-خیرپ ~ xırp
-خیرپادان ~ xırpadan
-خیرپالاماق ~ xırpalamaq
-خیرپالانماق ~ xırpalanmaq
-خیرپلاماق ~ xırplamaq
-خیرپلانماق ~ xırplanmaq
-خیرپیلداماق ~ xırpıldamaq
-خیرپیلدایان ~ xırpıldayan
-خیرت ~ xırt
-خیرت خیرت ~ xırt xırt
-خیرتاخیرت ~ xırtaxırt
-خیرتیش ~ xırtış
-خیرتیلتی ~ xırtıltı
-خیرتیلداتماق ~ xırtıldatmaq
-خیرتیلداما ~ xırtıldama
-خیرتیلداماق ~ xırtıldamaq
-خیرچ ~ xırç
-خیرچا ~ xırça
-خیرچیلتی ~ xırçıltı
-خیرچیلداتماق ~ xırçıldatmaq
-خیرچیلداما ~ xırçıldama
-خیرچیلداماق ~ xırçıldamaq
-خیرچین ~ xırçın
-خیرخالاماق ~ xırxalamaq
-خیرخی ~ xırxı
-خیرخیر ~ xırxır
-خیرخیرا ~ xırxıra
-خیرخیردا ~ xırxırda
-خیرخیزان ~ xırxızan
-( خیرخیم (قیرخیم ~ xırxım (qırxım)
-خیردا ~ xırda
-خیردا بوینوزلو ~ xırda buynuzlu
-خیرداپای ~ xırdapay
-خیردا خوروش ~ xırda xuruş
-خیردا میردا ~ xırda mırda
-( خیردابوی (لو ~ xırdaboy(lu)
-خیردابولاق ~ xırdabulaq
-خیرداجا ~ xırdaca
-خیرداجا خیرداجا ~ xırdaca xırdaca
-خیرداچی ~ xırdaçı
-خیرداچیلیق ~ xırdaçılıq
-خیردالاشدیرماق ~ xırdalaşdırmaq
-خیردالاشماق ~ xırdalaşmaq
-خیردالاما ~ xırdalama
-خیردالاماق ~ xırdalamaq
-خیردالان ~ xırdalan
-خیردالانماق ~ xırdalanmaq
-خیردالاییجی ~ xırdalayıcı
-خیردالیق ~ xırdalıq
-خیرداوات ~ xırdavat
-خیرداواتچی ~ xırdavatçı
-خیرداواتچیلیق ~ xırdavatçılıq
-خیردیم خیردیم ~ xırdım xırdım
-خیرساگونئی ~ xırsagüney
-خیرسیز ~ xırsız
-خیرلی ~ xırlı
-خیرلی پیرلی ~ xırlı pırlı
-خیرلیق ~ xırlıq
-خیرمان ~ xırman
-خیرمانجیق ~ xırmancıq
-خیرماندالی ~ xırmandalı
-خیرنا ~ xırna
-خیریپ خیریپ ~ xırıp xırıp
-خیریلتی ~ xırıltı
-خیریلتی لی ~ xırıltılı
-خیریلداتماق ~ xırıldatmaq
-خیریلداماق ~ xırıldamaq
-خیریم خیردا ~ xırım xırda
-خیزان ~ xızan
-خیزی ~ xızı
-خیژ ~ xıj
-خیژلیق ~ xıjlıq
-خیژْم ~ xıjm
-خیس ~ xıs
-خیسابرت ~ xısabərt
-خیسیلتی ~ xısıltı
-خیسیلداما ~ xısıldama
-خیسیلداماق ~ xısıldamaq
-خیسیم ~ xısım
-خیسین خیسین ~ xısın xısın
-خیسین لاشماق ~ xısınlaşmaq
-خیش ~ xış
-خیش ~ xış
-خیش خیش ~ xış xış
-خیشلاماق ~ xışlamaq
-خیش لانماق ~ xışlanmaq
-خیشلتیلی ~ xışıltılı
-خیشما ~ xışma
-خیشمالاماق ~ xışmalamaq
-خیشیر خیشیر ~ xışır xışır
-خیشیرتی ~ xışırtı
-خیشیرتیسیز ~ xışırtısız
-خیشیرتیلی ~ xışırtılı
-خیشیرداتماق ~ xışırdatmaq
-خیشیرداماق ~ xışırdamaq
-خیشیرداییش ~ xışırdayış
-خیشیل خیشیل ~ xışıl xışıl
-خیشیلتی ~ xışıltı
-خیشیلتیلی ~ xışıltılı
-خیشیلتیسیز ~ xışıltısız
-خیشیلداتماق ~ xışıldatmaq
-خیشیلداما ~ xışıldama
-خیشیلداماق ~ xışıldamaq
-خیضیر ~ xızır
-خیضیرکندی ~ xızirkəndi
-خیضیرلی ~ xızırlı
-خیل ~ xıl
-خیل ~ xıl
-خیلتا ~ xılta
-خیلخا ~ xılxa
-خیلخین ~ xılxın
-خیللی ~ xıllı
-خیلیجا ن ~ xılıcan
-خیم ~ xım
-خیمخیرت ~ xımxırt
-خیمخیرچک ~ xımxırçək
-خیملاما ~ xımlama
-خیملاماق ~ xımlamaq
-خیمیر ~ xımır
-خیمیر خیمیر ~ xımır xımır
-خیمین قویما ~ xımın qoyma
-خینا ~ xına
-خینا آغاجی ~ xına ağacı
-خیناجیق ~ xınacıq
-خینا چیچه‎یی ~ xına çiçəyi
-خینا چیچه‎یی سوولار ~ xına çiçəyi sovlar
-خینا دره‎ ~ xına dərə
-خینا قویماق ~ xına qoymaq
-خینا گئجه‎ سی ~ xına gecəsi
-خینا گولو ~ xına gülü
-خینالاماق ~ xınalamaq
-خینالانماق ~ xınalanmaq
-خینالی ~ xınalı
-خینالیق ~ xınalıq
-خینالی کهلیک ~ xınalı kəhlik
-خیناوا ~ xınava
-خیناوان ~ xınavan
-خینایی ~ xınayı
-خینج ~ xınc
-خینج خینج ~ xınc xınc
-خینج لانماق ~ xınclanmaq
-خینجاخینج ~ xıncaxınc
-خینجماق ~ xıncmaq
-خینجیم ~ xıncım
-خینجیم خینجیم ~ xıncım xıncım
-خیندزوروستان ~ xındzorustan
-خیندیریستان ~ xındırıstan
-خیننالی ~ xınnalı
-خینوو ~ xınov
-خینیسلی ~ xınıslı
-خینیسلی ~ xınıslı
-خینیسلی ~ xınıslı
-خیابان ~ xiyaban
-خیابانی ~ xiyabanı
-خیار ~ xiyar
-خیارآغا ~ xiyarağa
-خیارج ~ xiyarəc
-خیارجیق ~ xiyarcıq
-خیارشَمبه‎ ~ xiyarşəmbə
-خیارک ~ xiyarək
-خیارم رباسی ~ xiyar murabbası
-خیال ~ xəyal
-خیالپ رست ~ xəyal pərsət
-خیالپ رور ~ xəyal pərvər
-خیال قیریقلیغی ~ xəyal qırıqlığı
-خیال کیمی ~ xəyal kimi
-( خیالاً (خیالن ~ xiyalən
-خیالاق اپیلماق ~ xəyala qapılmq
-خیالا گئتمک ~ xəyala getmək
-خیالا گلمک ~ xəyala gəlmək
-خیالات ~ xəyalat
-خیالاتا قاپیلماق ~ xəyalata qapılmaq
-خیاللانما ~ xəyallanma
-خیالی ~ xəyalı
-خیالی ~ xəyalı
-خیالینا گتیرمک ~ xəyalına gətirmək
-خیالین اگیرمک ~ xəyalına girmək
-خیالینداج انلانماق ~ xəyalında canlanmaq
-خیالیندان گئچمک ~ xəyalından geçmək
-خیانت ~ xiyanət
-خیانک ~ xyank
-خیاو ~ xiyav
-خیاوان ~ xiyavan
-خیتدک ~ xitdək
-خیتدکلشمک ~ xitdəklşmək
-خیتدکله‎‎مک ~ xitdəkləmək
-خیتده‎ نک ~ xitdənək
-خیر ~ xeyr
-خیرات ~ Xeyrat
-خیرتدک ~ xirtdək
-خیرتدکلشمک ~ xirtdəkləşmək
-خیرتدکله‎مک ~ xirtdəkləmək
-خِیرخواه ~ xeyrxah
-خِیرسؤیله‎مز ~ xeyirsöyləməz
-خِیرسیز ~ xeyirsiz
-خِیرشر ~ xeyrşər
-خِیرلی ~ xeyirli
-خِیرو ئرمز ~ xeyir verməz
-خیره‎ ~ xirə
-خیری ~ xiri
-خیری خیری گولو ~ xiri xiri gülü
-خیریه‎ چی ~ xeyriyəçi
-خیریه‎ ~ xeyriyə
-خَیزر ~ xəyzər
-خیزَران ~ xizəran
-خیزک ~ xizək
-خَیزه‎ انبار ~ xiyzə anbar
-خیگان ~ xigan
-خیلتاش ~ xiltaş
-خیل گاه ~ xil gah
-خیلله‎ ~ xillə
-خِیمه‎ ~ xeymə
-خِیمه گاه ~ xeymə gah
-خیمیرچک ~ ximirçək
-خینگ ~ xing
-خینگال ~ xingal
-خینگا للیق ~ xingallıq
-خینگل ~ xingəl
-خیوه‎ چی ~ xivəçi
-خییه‎رک ~ xiyərək
-(یاخاسیندان ال گؤتورمک (ال چکمک ~ xasından əl götürmək
-(یاخاسیندان توتماق (یاپیشماق ~ xasından tutmaq (yapışmaq)
-یاخشی نیپیسدنآییردائتمک ~ xşını pisdən ayırd etmək
-(یاخشییامان بیلمک(سانماق ~ xşı yaman bilmək(sanmaq)
-( یوخوسونادا گلمه‎‎مک(گیرمه‎‎مک ~ xusuna da gəlməmək
-XIX ~ XIX
-XIX ~ XIX
-X ~ X
-X ~ X
-XIX: ~ XIX:
-XX ~ XX
-XIX ~ XIX
-XIX ~ XIX
-XX ~ XX

شعرلر...
 1. گلیبـدر تنگـه، ای ظـالیـم، ستملـه قـان اولان کـؤنلـوم
  همیشه باغ ِ وصلینـده گـولـوب خنـدان اولان ...

  علی آقا واحد


سؤزباز © 1397 / 2018
بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
www.000webhost.com