نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-( آستاریاوزوندن باها (باشا گلمک ~ tarı üzündən baha (başa
-آغت از ~ Taz
-آغتام ات ~ Tamat
-آغدا نا ~ Tana
-آغدون لو ~ Tonlu
-آل تدوداغییئر سوپورمک ~ tdudağı yer süpürmək
-( آلتوناوردوخاقانلیغی(امپراتورلوغو ~ tunordu xaqanlığı
-اورتادایئییب قیراقدا گزمک ~ tada yeyib qıraqda gəzmək
-اوس تدوداغی گؤی سوپورور آلت دوداغییئر ~ t dodağı göy
-( اوستونگوج(لو ~ tün
-اوستوندن آغیریوک گؤتورولمک ~ tündən ağır yük
-اوستونه‎ بوزلو (سویوق) سو تؤکمک ~ tünə buzlu (soyuq) su
-( اوستونه‎ ککه‎لنمک (تپینمک ~ tünə kəkələnmək
-( ایست هم هکیپلری (وج هلری ~ təmə kipləri (vəchləri)
-باتی(غربی )آذربایجاندانفوساورانی ~ tı(qərbi) Azərbaycan
-بول َک-تال ~ Tal
-ت ~ t
-تا ~ ta
-تاب ~ tab
-تاب ~ tab
-تاب گتیرمه‎مک ~ tab gətirməmək
-تاب و توان ~ tab u təvan
-تا بائتمک ~ tab etmək
-تابار ~ tabar
-تابارو ~ tabaru
-تاباساران ~ tabasaran
-تاباشیر ~ tabaşır
-تاباغاباغ ~ tabağabağ
-تاباق ~ tabaq
-تاباق داغ ~ tabaq dağ
-تاباق لانماق ~ tabaqlanmaq
-تاباقجا ~ tabaqca
-تاباقچی ~ tabaqçı
-تاباقلی ~ tabaqlı
-تابالاماق ~ tabalamaq
-تابان ~ taban
-تابانباتور ~ tabanbatur
-تابانلو ~ tabanlu
-تابای ~ tabay
-تا بتوتابیلمه‎‎مک ~ tab tutabilməmək
-تا بدان دوشمک ~ tabdan düşmək
-تا بسیز ~ tabsız
-تابسیزلاشماق ~ tabsızlaşmaq
-تابع ~ tabe
-تابعیت ~ tabeiyət
-تا بقالماماق ~ tab qalmamaq
-تابقی ~ tabqı
-تابلاشماق ~ tablaşmaq
-تابلاق ~ tablaq
-تابلاماق ~ tablamaq
-تابلئت ~ tablet
-تابلو ~ tablo
-تابلی ~ tablı
-تابلیه‎ ~ tabliyə
-تابو ~ tabu
-تابوت ~ tabut
-تابور ~ tabur
-تابورجو ~ taburcu
-تابوزلاماق ~ tabuzlamaq
-تابوق ~ tabuq
-تابولاشماق ~ tabulaşmaq
-تابون ~ tabun
-تابونای ~ tabunay
-تابی (تاب) قالماماق ~ tabı (tab) qalmamaq
-تابین ~ tabın
-تابیت ~ tabıt
-تابیزماق ~ tabızmaq
-تابییه‎ ~ tabiyə
-تاپ ~ tap
-تاپ ~ tap
-تاپ بلگه‎ ~ tap bəlgə
-تاپ تازا ~ tap taza
-تاپار ~ tapar
-تاپار ~ tapar
-تاپاغ ~ tapağ
-تاپالا ~ tapala
-تاپان ~ tapan
-تاپانچا ~ tapança
-تاپانچالی ~ tapançalı
-تاپانلاما ~ tapanlama
-تاپانلاماق ~ tapanlamaq
-تاپباتاپ ~ tapbatap
-تاپباتوپ ~ tapbatup
-تاپباجا ~ tapbaca
-تاپپیرداماق ~ tappırdamaq
-تاپپیلتی ~ tappıltı
-تاپپیلداتماق ~ tappıldatmaq
-تاپپیلداماق ~ tappıldamaq
-تا پتاپ ~ taptap
-تاپتاپان بولاغی ~ taptapan bulağı
-تا پتازا ~ taptaza
-تاپتاماق ~ taptamaq
-تا پتوپ ~ taptup
-تاپجان ~ tapcan
-تاپداق ~ tapdaq
-تاپداق ~ tapdaq
-تاپداق اولماق ~ tapdaq olmaq
-تاپدالاماق ~ tapdalamaq
-تاپدالانماق ~ tapdalanmaq
-تاپدالانمیش ~ tapdalanmış
-تاپداماق ~ tapdamaq
-تاپدانماق ~ tapdanmaq
-تاپدو ~ tapdu
-تاپدوق ~ tapduq
-تاپدوق اَمره‎ ~ tapduq əmrə
-تاپدیرماق ~ tapdırmaq
-تاپدیق ~ tapdıq
-تاپزوق ~ tapzuq
-تاپشیرما ~ tapşırma
-تاپشیرماق ~ tapşırmaq
-تاپشیرمالار ~ tapşırmalar
-تاپشیری ~ tapşırı
-تاپشیریق ~ tapşırıq
-تاپشیریق بلگه‎ ~ tapşırıq bəlgə
-تاپشیری قلار ~ tapşırıqlar
-تاپشیریلماق ~ tapşırılmaq
-تاپشیریلمیش ~ tapşırılmış
-تاپشیریلی ~ tapşırılı
-تاپغاچ ~ tapğaç
-تاپغا چلار ~ tapğaçlar
-تاپغاچ یوداسی ~ tapğaç yudası
-تاپقور ~ tapqur
-تاپقی ~ tapqı
-تاپقیر ~ tapqır
-تاپقینتی ~ tapqıntı
-تاپلاق ~ taplaq
-تاپلاما ~ taplama
-تاپلاماق ~ taplamaq
-تاپما ~ tapma
-تاپماجا ~ tapmaca
-تاپماجالاما ~ tapmacalama
-تاپماجالاماق ~ tapmacalamaq
-تاپماجالی ~ tapmacalı
-تاپماق ~ tapmaq
-تاپو ~ tapu
-تاپوجو ~ tapucu
-تاپوق ~ tapuq
-تاپوقجو ~ tapuqcu
-تاپون ~ tapun
-تاپونموش ~ tapunmuş
-تاپولار ~ tapolar
-تاپولاماق ~ tapulamaq
-تاپولو ~ tapulu
-تاپی ~ tapı
-تاپیجی ~ tapıcı
-تاپیر ~ tapır
-تاپیرتی ~ tapırtı
-تاپیرداماق ~ tapırdamaq
-تاپیش ~ tapış
-تاپیشما ~ tapışma
-تاپیشماق ~ tapışmaq
-تاپیق ~ tapıq
-تاپیلاماق ~ tapılamaq
-تاپیق لاماق ~ tapıqlamaq
-تاپیلماق ~ tapılmaq
-تاپیلمیش ~ tapılmış
-تاپیلیش ~ tapılış
-تاپینار ~ tapınar
-تاپیناق ~ tapınaq
-تاپینان ~ tapınan
-تاپینتی ~ tapıntı
-تاپینج ~ tapınc
-تاپینجاق ~ tapıncaq
-تاپینجا قلیق ~ tapıncaqlıq
-تاپینجی ~ tapıncı
-تاپینما ~ tapınma
-تاپینماق ~ tapınmaq
-تاپینمیش ~ tapınmış
-تاپینیش ~ tapınış
-تات ~ tat
-تات ~ tat
-تاتا ~ tata
-تاتار ~ tatar
-تاتار ~ Tatar
-تاتاربؤره‎یی ~ Tatarbörəyi
-تاتارجا ~ tatarca
-تاتارخان ~ tatarxan
-تاتارشورباسی ~ tatarşorbası
-تاتارعلیلو ~ tatarəlilu
-تاتارقان یوخمز ~ tatarqan yoxməz
-تاتارلاشماق ~ tatarlaşmaq
-تاتاری ~ tatarı
-تاتاش ~ tat
-تاتاو ~ tatau
-تاتای ~ tatay
-تاتبگ ~ tatbəy
-تاتَری ~ tatəri
-تاتلاماق ~ tatlamaq
-تاتلو ~ tatlu
-تاتلی ~ tat
-تاتو ~ tatu
-تاتو تونقا ~ tatu tonqa
-تاتوخاقان ~ tatuxaqan
-تاتوش ~ tat
-تاتولا ~ tatula
-تاتیر ~ tatır
-تاتیرقا ~ tatırqa
-تاتیان ~ tatyan
-تأثّر ~ təssür
-تأثّرات ~ təssürat
-تأثیر ~ təsir
-تأثیر ~ təsir
-تأثیر ائدیجی ~ təsir edici
-تأثیرسیز ~ təsirsiz
-تأثیرسیز فعل ~ təsirsiz feil
-تأثیرلی ~ təsirli
-تأثیرلی فعل ~ təsirli feil
-تأثیرلیک ~ təsirlik
-تأثیرلیک حال ~ təsirlik hal
-تاج ~ tac
-تاجالتواریخ ~ tacuttəvarix
-تاج الدین ~ tacəddin
-تاجالدین احمدتبریزی ~ tacəddın əhməd təbrizi
-تاجانماق ~ tacakmaq
-تاججیق ~ taccıq
-تاج چیچگی ~ tacçiçəyi
-تا جخاتون ~ tacxatun
-تاج خاتون ~ tac xatun
-تاجدار ~ tacdar
-تاجر ~ tacir
-تاجرلیک ~ tacirlik
-تاجسیزلار ~ tacsızlar
-تاجشَن ~ tacşən
-تا جقویما ~ tacqoyma
-تاجلانماق ~ taclanmaq
-تاج یاپراق ~ tacyapraq
-تا جیاپراقلی ~ tacyapraqlı
-تاجیار ~ tacyar
-تاجیک ~ tacık
-تاجیز ~ tacız
-تأجیل ~ təcil
-تاجینه‎ قیشلاق ~ tacinə qışlaq
-تاچا ~ taça
-تاچام ~ taçam
-تاخاناق ~ taxanaq
-تاخت ~ taxt
-تاختا ~ taxta
-تاختا یونان ~ taxta yonan
-تاختابند ~ taxtabənd
-تاختابیتی ~ taxtabıtı
-تاختاپارا ~ taxtapara
-تاختاتاراز ~ taxtataraz
-تاختاچی ~ taxtaçı
-تاختاچی ~ taxtaçı
-تاختاداراق ~ taxtadaraq
-تاختادوزو ~ taxtadüzü
-تاختادیبک ~ taxtadıbək
-تاختاشالبان ~ taxtaşalban
-تاختاقوردو ~ taxtaqurdu
-تاختاکسن ~ taxtakəsən
-تاختاکیلید ~ taxtakilid
-تاختاکیمی ~ taxtakimi
-تاختالاشماق ~ taxtalaşmaq
-تاختالاما ~ taxtalama
-تاختالاماق ~ taxtalamaq
-تاختالانماق ~ taxtalanmaq
-تاختالیق ~ taxtalıq
-تاخ تپه‎ ~ tax təpə
-تاخجا ~ taxca
-تاخجا ~ taxca
-تاخدیرما ~ taxdırma
-تاخدیرماق ~ taxdırmaq
-تأخُّر ~ təəxxür
-تاخلا ~ taxla
-تاخلا بؤجگی ~ taxla böcəyi
-تاخما ~ taxma
-تاخماآد ~ taxmaad
-تاخماآیاق ~ taxmaayaq
-تاخماجار ~ taxmacar
-تاخماجارلیق ~ taxmacarlıq
-تاخمادیش ~ taxmadış
-تاخمازلیق ~ taxmazlıq
-تاخماساچ ~ taxmasaç
-تاخماق ~ taxmaq
-تاخما کیپریک ~ taxma kiprik
-تاخمامازلیق ~ taxmamazlıq
-تاخمایاخا ~ taxmayaxa
-تاخی ~ taxı
-تاخیش ~ taxış
-تاخیشقایا ~ taxışqaya
-تأخیر ~ təxir
-تأخیره‎ دوشمک ~ təxirə düşmək
-تأخیره‎ سالماق ~ təxirə salmaq
-تاخیشدیرماق ~ taxışdırmaq
-تاخیشما ~ taxışma
-تاخیشماق ~ taxışmaq
-تاخیق ~ taxıq
-تاخیل ~ taxıl
-تاخی لآریدان ~ taxıl arıdan
-تاخیل تَمیزله‎ین ~ taxıl təmizləyən
-تاخیل بؤجکلری ~ taxıl böcəkləri
-تاخیل بؤجه‎یی ~ taxıl böcəyi
-تاخیل بیتی ~ taxıl biti
-تاخیل بیچن ~ taxıl biçən
-تاخی لچی ~ taxılçı
-تاخی لچیلیق ~ taxılçılıq
-تاخی لدؤین ~ taxıl döyən
-تاخی لسپن ~ taxıl səpən
-تاخی لسوووران ~ taxıl sovuran
-تاخی لقابی ~ taxıl qabı
-تاخیلقان ~ taxılqan
-تاخیلقانلیق ~ taxılqanlıq
-تاخی لقوردو ~ taxıl qurdu
-تاخی لقورودان ~ taxıl qurudan
-تاخیل لیق ~ taxıllıq
-تاخیلماق ~ taxılmaq
-تاخیلی ~ taxılı
-تاخیلیب قالماق ~ taxılıb qalmaq
-تاخیلیش ~ taxılış
-تاخی لییغان ~ taxılyığan
-تاخیم ~ taxım
-تاخیم آدا ~ taxım ada
-تاخیم ارکی ~ taxım ərki
-تاخیم اولدوز ~ taxım ulduz
-تاخیناق ~ taxınaq
-تاخیناقسیز ~ taxınaqsız
-تاخیناقلی ~ taxınaqlı
-تاخیناقلی حرکت ~ taxınaqlı hərəkət
-تاخینتی ~ taxıntı
-تاخینتیسیز ~ taxıntısız
-تاخینتیلی ~ taxıntılı
-تاخینما ~ taxınma
-تاخینماق ~ taxınmaq
-تأدب ~ təəddüb
-تادیقچور ~ tadıqçur
-تأدیب ~ tədib
-تأدیه‎ ~ tədiyə
-تار ~ tar
-تارا ~ tara
-تارابا ~ taraba
-تاراپ ~ tarap
-تاراتای ~ taratay
-تاراج ~ tarac
-تاراجاق ~ Taracak
-تاراج ائتمک ~ tarac etmək
-تاراج اولماق ~ tarac olmaq
-تاراج لاماق ~ tarac lamaq
-تاراج لانماق ~ tarac lanmaq
-تاراچا ~ taraça
-تاراز ~ taraz
-تاراز ~ taraz
-تاراز تاراز ~ taraz taraz
-تارازبلگه‎ ~ tarazbəlgə
-تارازلاشدیرماق ~ tarazlaşdırmaq
-تارازلاشدیریلماق ~ tarazlaşdırılmaq
-تارازلاشماق ~ tarazlaşmaq
-تارازلاما ~ tarazlama
-تارازلاماق ~ tarazlamaq
-تارازلانماق ~ tarazlanmaq
-تارازلیق ~ tarazlıq
-تارازی ~ tarazı
-تاراش ~ taraş
-تاراش ائتدیرمک ~ taraş etdirmək
-تاراش ائتمک ~ taraş etmək
-تاراشلاما ~ taraşlama
-تاراشلاماق ~ taraşlamaq
-تاراشلی ~ taraşlı
-تاراق ~ taraq
-تاراق تاراق ~ taraq taraq
-تاراق توروق ~ taraq turuq
-تاراقای ~ taraqay
-تاراقایا ~ taraqaya
-تاراقتی ~ Taraktı
-تاراققا ~ taraqqa
-تاراقلی ~ Taraklı
-تاراقلی بویلو ~ taraqlı boylu
-تارالیق ~ Taralık
-تاراکَن ~ tarakən
-تاراماق ~ taramaq
-تارامان ~ taraman
-تاران ~ taran
-تارانجی ~ Tarancı
-تارانچی ~ tarançı
-تارانچیباتور ~ tarançıbatur
-تارانقا ~ taranqa
-تارانق ~ taranq
-تارپ ~ tarp
-تارپا ~ tarpa
-تارپان ~ tarpan
-تارتا ~ tarta
-تارتابای ~ tartabay
-تارتاقلاماق ~ tartaqlamaq
-تارتان پارتان ~ tartan partan
-تارتکین ~ Tartkin
-تارتوغلو ~ Tartuğlu
-تارتوق ~ tartuq
-تارتیش ~ tartış
-تارتیشما ~ tartışma
-تارتیشماجی ~ tartışmacı
-تارتیشماق ~ tartışmaq
-تارتیشمالی ~ tartışmalı
-تارتیشیلماق ~ tartışılmaq
-تارجیق ~ tarcıq
-تارچالان ~ tarçalan
-تارچی ~ tarçı
-تارچیلیق ~ tarçılıq
-تارخان ~ tarxan
-تارخان ~ tarxan
-تاردو ~ tardu
-تاردوش ~ tarduş
-تارزن ~ tarzən
-تارقات ~ tarqat
-تارقانچ ~ tarqanç
-تارقاوال ~ tarqaval
-تارقای ~ tarqay
-تارقوتای ~ tarqutay
-تارقولو ~ tarqulu
-تارقون ~ tarqun
-تارقینچ ~ tarqınç
-تارکان ~ tarkan
-تارکینا ~ tarkına
-تارگین ننه‎ ~ targın nənə
-تارلا ~ tarla
-تارلاآچماق ~ tarlaaçmaq
-تارلاچی ~ tarlaçı
-تارلاچیلیق ~ tarlaçılıq
-تار لاسارماشیقی ~ tarla sarmaşıqı
-تارلا سیچانی ~ tarla sıçanı
-تارلاشماق ~ tarlaşmaq
-تارلا قورویوجو ~ tarla qoruyucu
-تارلاقوشو ~ tarlaquşu
-تارلاقوشوگیللر ~ tarlaquşugillər
-تارلانگ ~ tarlang
-تارلانماق ~ tarlanmaq
-تارلیق ~ tarlıq
-تارلیق ~ Tarlık
-تارلیگ ~ tarlıg
-تارما ~ tarma
-تارماچیرین ~ tarmaçirin
-تارماز ~ tarmaz
-تارماق ~ tarmaq
-تارمالساچ ~ tarmalsaç
-تارموت ~ tarmut
-تاروخ ~ tarux
-تاروس ~ tarus
-تاروم ~ tarum
-تاروئردی ~ tarverdi
-تاروم ~ tarum
-تار و مار ~ tar u mar
-تار و مار ائتمک ~ tar u mar etmək
-تار و مار اولماق ~ tar u mar olmaq
-تارهان ~ tarhan
-تارهون ~ tarhun
-تاری ~ tarı
-تاریخ ~ tarix
-تاریخچه‎ ~ tarixçə
-تاریخچی ~ tarixçi
-تاریخچیلیک ~ tarixçilik
-تاریخدنق اباق ~ tarixdən qabaq
-تاریخده‎ گؤرونمه‎ میش ~ tarixdə görünməmiş
-تاریخده‎ یازیلماق ~ tarixdə yazılmaq
-تاریخسیز ~ tarixsiz
-تاریخ طبری ~ tarıx təbəri
-تاریخه‎ یازیلماق ~ tarixə yazılmaq
-تاریخی ~ tarixi
-تاریخ یازاری ~ tarıx yazarı
-تاری دوه‎سی ~ tarı dəvəsi
-تاریلا ~ tarıla
-تاریم ~ tarım
-تاریم ~ tarım
-تاریما ~ tarıma
-تاریماق ~ tarımaq
-تاری مباخانلیغی ~ tarımbaxanlığı
-تاریمچی ~ tarımçı
-تاریمچیلیق ~ tarımçılıq
-تاریمر ~ tarımər
-تاریمسال ~ tarımsal
-تاریملاماق ~ tarımlamaq
-تاری ملیق ~ tarımlıq
-( تاریوئردی (تانری ~ tarıverdi (tanrı)
-تاریوئرمیش ~ tarıvermiş
-تازا ~ taza
-تازا ~ taza
-تازا اؤیرنجی ~ taza öyrənci
-تازا خورما ~ taza xurma
-تازاجا ~ tazaca
-تازاگلین ~ tazagəlin
-تازالاشدیرماق ~ tazalaşdırmaq
-تازالاشماق ~ tazalaşmaq
-تازالاماق ~ tazalamaq
-تازالانماق ~ tazalanmaq
-تازالیق ~ tazalıq
-تازالیقدا ~ tazalıqda
-تازانای ~ Tazanay
-تازلار ~ Tazlar
-تازی ~ tazı
-تازی اوچان ~ tazı uçan
-تازیانه‎ ~ taziyanə
-تاژان دره‎ ~ tajan dərə
-تاس ~ tas
-تاس قورماق ~ tas qurmaq
-تاس کاباب ~ tas kabab
-تاسا باخان ~ tasa baxan
-تاسار ~ tasar
-تاساری ~ tasarı
-تاسارچی ~ tasarçı
-تاسارچیلیق ~ tasarçılıq
-تاسارلاما ~ tasarlama
-تاسارلاماق ~ tasarlamaq
-تاسارلانماق ~ tasarlanmaq
-تاسارلانیش ~ tasarlanış
-تاسارلاییش ~ tasarlayış
-تاساری ~ tasarı
-تاساریم ~ tasarım
-تاساریمجی ~ tasarımcı
-تاساریملاما ~ tasarımlama
-تاساریملاماق ~ tasarımlamaq
-تاساریملانما ~ tasarımlanma
-تاساریملانماق ~ tasarımlanmaq
-تاستاغار ~ tastağar
-تأسف ~ təssüf
-تاسقاماق ~ tasqamaq
-تاسکند ~ taskənd
-تاسلاق ~ taslaq
-تاسلاماق ~ taslamaq
-تاسما ~ tasma
-تاسمالی ~ tasmalı
-تاسوعا ~ tasua
-تأسیس ~ təsis
-تأسیسات ~ təsisat
-تاسیم ~ tasım
-تاسیم ~ tasım
-تاسی مسال ~ tasımsal
-تاسی ملاماق ~ tasımlamaq
-تاش ~ t
-- تاش ~ t
-تاش ~ Taş
-تاش باغا ~ taş bağa
-تاشبگ ~ taşbəy
-تاشتانبگ ~ ttanbəy
-تاشتَکین ~ ttəkin
-تاشرا ~ taşra
-تاشقاشیت ~ taşqaşıt
-تاشقی ~ taşqı
-تاشقی سالور ~ taşqı salur
-تاشقین ~ taşqın
-تاشکند ~ taşkənd
-تاشوغوز ~ taşoğuz
-تاشیل ~ taşıl
-تاغ ~ t
-تاغ ~ t
-تا غآییرماق ~ tağayırmaq
-تاغاتای ~ tağatay
-تاغار ~ tağar
-تاغاشار ~ tağaşar
-تاغالاق ~ tağalaq
-تاغالپ ~ tağalp
-تاغان ~ tağan
-تاغای ~ tağay
-تاغای ~ tağay
-تاغبگ ~ tağbəy
-تا غبند ~ tağbənd
-تاغتَکین ~ ttəkin
-تاغتیمور ~ tteymur
-تاغلابییان ~ tağlabiyan
-تاغلوق بارلاس ~ tağluq barlas
-تا غلی ~ tağlı
-تاغما ~ tağma
-تاغماچ ~ tağmaç
-تاغودار ~ tağudar
-تافتا ~ tafta
-تافلان ~ taflan
-تاق ~ taq
-تاقا ~ taqa
-تاقاپ ~ Tagap
-تاقاق ~ taqaq
-تاقاوارت ~ taqavart
-تاقای ~ taqay
-تاق باشی ~ taq başı
-تاق تاق ~ taq taq
-تاقتوق ~ taqtuq
-تاقجا ~ taqca
-تاقچاداش ~ taqçadaş
-تاقق ~ taqq
-تاققا ~ taqqa
-تاققاتاق ~ taqqataq
-تاققاناق ~ taqqanaq
-تاققیلتی ~ taqqıltı
-تاققیلداتماق ~ taqqıldatmaq
-تاققیلداماق ~ taqqıldamaq
-تاقیرتی ~ taqırtı
-تاقیرداماق ~ taqırdamaq
-تاقیم ~ taqım
-تاکتیک ~ taktık
-تاکستان ~ takistan
-تاکستان بؤلگه‎سینین داغلاری ~ takistan
-تاکستان بؤلگه‎سینین چایلاری ~ takistan
-تاقسوق ~ taqsuq
-تاقگون ~ taqgün
-تاقی ~ taqı
-تاکسونومی ~ taksonomi
-تاکسی ~ taksi
-تاکسیمتر ~ taksimetr
-تاکلاماکان ~ taklamakan
-تاکوم ~ takum
-تاکی ~ taki
-تاکیتی ~ takiti
-تأکید ~ təkid
-تال ~ tal
-تالا ~ tala
-تالا ~ tala
-تالابوغا ~ talabuğa
-تالابی ~ talabı
-تالار ~ talar
-تالار ~ talar
-تالاز ~ talaz
-تالازلانماق ~ talazlanmaq
-تالازلیق ~ talazlıq
-تالاس ~ talas
-تالاش ~ talaş
-تالاشا ~ talaşa
-تالا شسیز ~ talaşsız
-تالا شسیزلیق ~ talaşsızlıq
-تالاشلاندیرماق ~ talaşlandırmaq
-تالا شلانما ~ talaşlanma
-تالا شلانماق ~ talaşlanmaq
-تالاشلانیش ~ talaşlanış
-تالاشلی ~ talaşlı
-تالاشلیلیق ~ talaşlılıq
-تالاشماق ~ talaşmaq
-تالاغان ~ talağan
-تالاقو ~ talaqu
-تالاق تالاق ~ talaq talaq
-تالالار ~ talalar
-تالالیق ~ talalıq
-تالاماق ~ talamaq
-تالان ~ talan
-تالان ائتمک ~ talan etmək
-تالان اولماق ~ talan olmaq
-تالانبای ~ talanbay
-تالانچی ~ talançı
-تالانچیلیق ~ talançılıq
-تالانخان ~ talanxan
-تالانلاماق ~ talanlamaq
-تالانماق ~ talanmaq
-تالای ~ talay
-تالایخان ~ talayxan
-تالپین ~ talpın
-تالپینما ~ talpınma
-تالپینماق ~ talpınmaq
-تالتاوا ~ taltava
-تالخوو ~ talxov
-تالشیق ~ talşıq
-تالقا ~ talqa
-تالقاق ~ talqaq
-تالقان ~ talqan
-تالقوچ ~ talquç
-تالقیرماق ~ talqırmaq
-تالقیق ~ talqıq
-تالقیلیچ ~ talqılıç
-تالْک ~ talk
-تالکی ~ talkı
-تاللی بیتگیلر ~ tallı bitgilər
-تألُّم ~ təllüm
-تالو ~ talu
-تالو ~ talu
-تالوئق ~ talveq
-تالوار ~ talvar
-تالوار ~ taluar
-تالوارلاماق ~ taluarlamaq
-تالواسا ~ taluasa
-تالویر ~ talvır
-تالی ~ talı
-تالیت ~ talıt
-تالیستان ~ talıstan
-تالیش ~ talış
-تالیش ~ talış
-تالیش ~ talış
-تالیش میکاییللی ~ talış mikayıllı
-تألیف ~ təlif
-تالیقو ~ taliqu
-تالیمان ~ talıman
-تالین ~ talın
-تام ~ tam
-تا مآچیق هجا ~ tamaçıq həca
-تا مآی ~ tamay
-تاما ~ Tama
-تاماتا ~ tamata
-تاماچ ~ tamaç
-تامار ~ tamar
-تامارا ~ tamara
-تاماربالا ~ tamarbala
-تامارزی ~ tamarzı
-تاماز ~ tamaz
-تاماسا ~ tamasa
-تاماشا ~ tamaşa
-تاماشاچی ~ tamaşaçı
-تاماشاخانا ~ tamaşaxana
-تاماشالی ~ tamaşalı
-تا مالاختیار ~ tammülixtiyar
-تامام ~ tamam
-تامام کامال ~ tamam kamal
-( تاماماً (تامامیله‎ ~ tamamən(tamamilə)
-تاماملاماق ~ tamamlamaq
-تاماملانماق ~ tamamlanmaq
-تاماملاییجی ~ tamamlayıcı
-تامان ~ taman
-تامان تارکان ~ taman tarkan
-تا ماولاراق ~ tamolaraq
-تاماه ~ tamah
-تاماها سالماق ~ tamaha salmaq
-تاماهسی لانماق ~ tamahsılanmaq
-تاماهسیتماق ~ tamahsıtmaq
-تاماهسیماق ~ tamahsımaq
-تاماهسینماق ~ tamahsınmaq
-تاما هلاندیرما ~ tamahlandırma
-تاما هلاندیرماق ~ tamahlandırmaq
-تاما هلانماق ~ tamahlanmaq
-تاماهی گوجگتیرمک ~ tamahı güc gətirmək
-تامای ~ tamay
-تامای ~ tamay
-تا مایستملی ~ tam istəmli
-تا مایشلر ~ tam işlər
-تا مباغلیهجا ~ tambağlı heca
-تامبینای ~ tambinay
-تامپون ~ tampon
-تامپون بؤلگه‎ ~ tampon bölgə
-تامتاراق ~ tamtaraq
-تامتام ~ tamtam
-تامتام ~ tamtam
-تامتامان ~ tamtaman
-تامتوک ~ tamtuk
-تامچورماق ~ tamçurmaq
-تا محقوقلو ~ tamhuquqlu
-تا محقوقلولوق ~ tamhuquqluluq
-تامدو ~ tamdu
-تامر ~ tamər
-تامسینماق ~ tamsınmaq
-تامغا ~ tamğa
-تامقاچ ~ tamqaç
-تامقاچخان ~ tamqaçxan
-تامقاچو ~ tamqaçu
-تأمل ~ təmmül
-تاملایان ~ tamlayan
-تاملاییجی ~ tamlayıcı
-تامو ~ tamu
-تامولو ~ tamulu
-تامیان ~ Tamyan
-تأمین ~ təmin
-تان ~ tan
-تانا ~ tana
-تانانام ~ tananam
-تاندو ~ tandu
-تانرابگ ~ Tanrabey
-تانری ~ tanrı
-تانری آمانیندا ~ tanrı amanında
-تانری ائوی ~ tanri evi
-تانریبنده‎ سی ~ tanrı bəndəsi
-تانریبیلسی ن ~ tanrı bilsin
-تانری بیلیر ~ tanrı bılır
-تانری بیلیمجی ~ tanrı bilimci
-تانری بیلیمی ~ tanrı bilimi
-تانری تاپینجی ~ tanrı tapıncı
-تانری تاپینجیلیق ~ tanrı tapıncılıq
-تانری تانیماز ~ tanrı tanımaz
-تانری تانیمازلیق ~ tanrı tanımazlıq
-تانریچا ~ tanrıça
-تانریچی ~ tanrıçı
-تانریچیلیق ~ tanrıçılıq
-تانریداغ ~ tanrıdağ
-تانریدان قورخان ~ tanrıdan qorxan
-تانریسال ~ tanrısal
-تانریساللیق ~ tanrısallıq
-تانریسیز ~ tanrısız
-تانریسیزلیق ~ tanrısızlıq
-تانری قایراسی ~ tanrı qayrası
-تانریقوت ~ tanrıqut
-تانریقولو ~ tanrıqulu
-تانری قوناغی ~ tanrı qonağı
-تانریلاشدیرماق ~ tanrılaşdırmaq
-تانریلاشماق ~ tanrılaşmaq
-تانریلیق ~ tanrılıq
-تانریم ~ tanrım
-تانریوئردی ~ tanrıverdi
-تانریوئردی ~ tanrıverdi
-تانریوئرگ یسی ~ tanri vergisi
-تانریوئرمیش ~ tanrıvermiş
-تانرییا آرخالان ~ tanrıya arxalan
-تانرییااورتاق قوشان ~ tanrıya ortaq qoşan
-تانرییا باخ ~ tanrıya bax
-تانرییا شوکور ~ tanrıya şükür
-تانرینین وئرن گونو ~ tanrının verən günü
-تانری یوخوش ~ tanrı yoxuş
-تانژانت ~ tanjant
-تانژو ~ tanju
-تانسو ~ tansu
-تانسوی ~ tansoy
-تانسوق ~ tansu
-تانسور ~ tansor
-تانسیون ~ tansıon
-تانقاتمیش ~ tanqatmış
-تانقاق ~ tanqaq
-تانقان ~ tanqan
-تانقاه ~ tanqah
-تانقا هلی ~ tanqahlı
-تانقدو ~ Tangdu
-تانقو ~ tanqo
-تانقوت ~ tanqut
-تانک ~ tank
-تانکئت ~ tanket
-تانکئر ~ tanker
-تانکچی ~ tankçı
-تانکو ~ tanku
-تانکیشی ~ tankişi
-تانگ ~ tang
-تانمان ~ tanman
-تانوق ~ tanuq
-تانهو ~ tanhu
-تانی ~ tanı
-تانیپ ~ Tanıp
-تانیلاماق ~ tanılamaq
-تانیاشیلی ~ tanyaşılı
-تانیت ~ tanıt
-تانیتدیرماق ~ tanıtdırmaq
-تانی تسال ~ tanıtsal
-تانی تسیز ~ tanıtsız
-تانی تگؤسترمک ~ tanıt göstərmək
-تانیتلاما ~ tanıtlama
-تانیتلاماق ~ tanıtlamaq
-تانی تلانابیلمز ~ tanıtlanabilməz
-تانی تلانماز ~ tanıtlanmaz
-تانیتلانماق ~ tanıtlanmaq
-تانیتلانیش ~ tanıtlanış
-تانی تلاییش ~ tanıtlayış
-تانیتلی ~ tanıt
-تانیتما بلگه‎ سی ~ tanıtma bəlgəsi
-تانیتمایازی سی ~ tanıtma yazısı
-تانیتمایازی سی ~ tanıtma yazısı
-تانیتما ~ tanıtma
-تانیتماجی ~ tanıtmacı
-تانیتمافیلمی ~ tanıtmafilmi
-تانیتماق ~ tanıtmaq
-تانیتمالی ~ tanıtmalı
-تانیتمالیق ~ tanıtmalıq
-تانیتیم ~ tanıtım
-تانیدیجی ~ tanıdıcı
-تانیدیش ~ tanıdış
-تانیدیق چیخماق ~ tanıdıq çıxmaq
-تانیدیق ~ tanıdıq
-تانیدیلماق ~ tanıdılmaq
-تانیدیلیش ~ tanıdılış
-تانیر ~ tanır
-تانیسیزلیق ~ tanısızlıq
-تانیش ~ tanış
-تانیش ائتمک ~ tanış etmək
-تانیش اولماق ~ tanış olmaq
-تانیش بیلیش ~ tanış biliş
-تانیش تونوش ~ tanış tunuş
-تانیش گلمک ~ tanış gəlmək
-تانیشدیرماق ~ tanışdırmaq
-تانیشلیق وئرمک ~ tanışlıq vermək
-تانیشلیق ~ tanışlıq
-تانیشما ~ tanışma
-تانیشماق ~ tanışmaq
-تانیشمان ~ tanışman
-تانیشیش ~ tanışış
-تانیشیق ~ tanışıq
-تانیشی قلیق ~ tanışıqlıq
-تانیق ~ tanıq
-تانیق لاما ~ tanıq lama
-تانیقبگ ~ tanıqbəg
-تانیقچی ~ tanıqçı
-تانیقچیلیق ~ tanıqçılıq
-تانیقر ~ tanıqər
-تانی قسیزگئچمیشزامان ~ tanıqsız geçmiş zaman
-تانیقلاماق ~ tanıqlamaq
-تانی قلیگئچمیشزامان ~ tanıqlı geçmiş zaman
-تانی قلیق ~ tanıqlıq
-تانی قلیقبلگه‎سی ~ tanıqlıq bəlgəsi
-تانیل ~ tanıl
-تانینماز ساییلار ~ tanınmaz sayılar
-تانیلماق ~ tanılmaq
-تانیم ~ tanım
-تانیما ~ tanıma
-تانیماز ~ tanımaz
-تانیمازلیق ~ tanımazlıq
-تانیماق ~ tanımaq
-تانیمامازلیق ~ tanımamazlıq
-تانیملاماق ~ tanımlamaq
-تانیملانماق ~ tanımlanmaq
-تانیملاییش ~ tanımlayış
-تانیملیق ~ tanımlıq
-تانینماز ~ tanınmaz
-تانینمازلیق ~ tanınmazlıq
-تانینماق ~ tanınmaq
-تانینمامیش ~ tanınmamış
-تانینمیش ~ tanınmış
-تانینیش ~ tanınış
-تانیو ~ tanyu
-تانیوقوت ~ tanyuqut
-تانیییش ~ tanıyış
-تاو ~ tav
-تاوا ~ tava
-تاوا ~ tava
-تاواچی ~ tavaçı
-تاواچی ~ tavaçı
-تاواداشی ~ tavadaşı
-تاوار ~ tavar
-تاواراق ~ tavaraq
-تاواس ~ tavas
-تاواکابابی ~ tavakababı
-تاوا کته‎سی ~ tava kətəsi
-تاوالیق ~ tavalıq
-تاوان ~ tavan
-تاوتان ~ tavtan
-تاوچی ~ tavçı
-تاوراتپه‎ ~ tavratəpə
-تاوراق ~ tavraq
-تاوراماق ~ tavramaq
-تاوران ~ tavran
-تاورانماق ~ tavranmaq
-تاوساققیز ~ tavsaqqız
-تاوسیز ~ tavsız
-تاوقاچ ~ tavqaç
-تاولاتماق ~ tavlatmaq
-تاولاماق ~ tavlamaq
-تاولانان ~ tavlanan
-تاولاندیرماق ~ tavlandırmaq
-تاولانما ~ tavlanma
-تاولانماق ~ tavlanmaq
-تاولی ~ tavlı
-تاو وئرمک ~ tav vermək
-تاووس ~ tavus
-تاووس ~ tavus
-تاووستانا ~ tavustana
-تاووش ~ tavuş
-تاووق ~ tavuq
-تاوولقا ~ tavulqa
-تاویشقان ~ tavışqan
-تاهار ~ tahar
-تاهناز ~ tahnaz
-تاهرا ~ tahra
-تأهل ~ təhül
-تای ~ tay
-تا یآیاق ~ tayayaq
-تایا ~ taya
-تای ائتمک ~ tay etmək
-تایاجیق ~ tayacıq
-تایاش ~ tayaş
-تایاق ~ tayaq
-تایالاتماق ~ tayalatmaq
-تایالاماق ~ tayalamaq
-تایالانماق ~ tayalanmaq
-تایالیق ~ tayalıq
-تایانج ~ tayanc
-تایانچی ~ tayançı
-تایانقو ~ tayanqu
-تایانگخان ~ tayangxan
-تا یاولماق ~ tayolmaq
-تایاووران ~ tayavuran
-تا یباتای ~ taybatay
-تایبارس ~ taybars
-تایبم اکویی ~ tayıb makui
-تایبوغا ~ taybuğa
-تای بوینوزلو ~ tay buynuzlu
-تایبیلگه‎ توتوق ~ taybilgə tutuq
-تایتاق ~ taytaq
-تایتا قلیق ~ taytaqlıq
-تایتاماق ~ taytamaq
-تا یتای ~ taytay
-تا یتوتماق ~ taytutmaq
-تا یتوش ~ tayt
-تایتوغلو ~ taytuğlu
-تایجان ~ taycan
-تایجو ~ taycu
-تایجوقوش ~ taycuquş
-تایچا ~ tayça
-تایچار ~ tayçar
-تایچور ~ tayçur
-تایچه‎ ~ tayçə
-تایچیقوت ~ tayçıqut
-تایداغ ~ taydağ
-تا یدییشیک ~ taydəyişik
-تا یدییشیک دوشمک ~ taydəyişik düşmək
-تا یدییشیک سالماق ~ taydəyişik salmaq
-تا یدییشیک گئیمک ~ taydəyişik geymək
-تایسیز ~ taysız
-تایشی ~ tayşı
-تایفور ~ tayfur
-تایقا ~ tayqa
-تایقان ~ tayqan
-تایقیچ ~ tayqıç
-تایقیلچا ~ tayqılça
-تا یکئش ~ taykeş
-تا یگؤز ~ taygöz
-تایگلدی ~ taygəldı
-تایلاشدیرماق ~ taylaşdırmaq
-تا یلاشماق ~ taylaşmaq
-تایلاق ~ taylaq
-تایلان ~ taylan
-تایماز ~ taymaz
-تایماق ~ taymaq
-تاینال نویان ~ taynal noyan
-تایواز ~ tayuaz
-تاییت ~ Tayıt
-تاییق ~ tayıq
-تأیید ~ təyid
-تایینی تاپماق ~ tayını tapmaq
-تئاتر ~ teatər
-تئرمان ~ terman
-تئرمو ~ termo
-تئرموستات ~ termostat
-تئرمومئتر ~ termometr
-تئرمودینامیک ~ termodinamik
-تئرمین ~ termin
-تئرمینولوژی ~ terminoloji
-تئرور ~ teror
-تئرورچو ~ terorçu
-تئرورچولوق ~ terorçuluq
-تئروریست ~ terorist
-تئروریسم ~ terorism
-تئریم ~ terim
-تئز ~ tez
-تئز آلیشان ~ Tez alişan
-تئزاَریین ~ tezəriyən
-تئ زاینجیین ~ tez inciyən
-تئز بازار ~ tez bazar
-تئزبازار ائتمک ~ tezbazar etmək
-تئ زبری ~ tezbəri
-تئ زپیشدی ~ tezpişdi
-تئ زتئز ~ teztez
-تئ زتلَسیک ~ teztələsik
-تئزجه‎ ~ tezcə
-تئزخاراب ~ tezəxarab
-تئزدن ~ tezdən
-تئز دین ~ tez dəyən
-تئزراق ~ tezraq
-تئز سینان ~ tez sınan
-( تئ زگئژ (تئزگئج ~ tezgej (tezgec)
-تئزلشدیرمک ~ tezləşdirmək
-تئزلشمک ~ tezləşmək
-تئزلندیرمک ~ tezləndirmək
-تئزلیک ~ tezlik
-تئزلیکله‎ ~ tezliklə
-تئزمک ~ tezmək
-( تئ زیئتیشن (دریلن ~ tez yetişən (dəriln)
-تئزیس ~ tezis
-تئزیشمک ~ tezişmək
-تئزیک ~ tezik
-تئزیکمک ~ tezikmək
-تئست ~ test
-تئستی ~ testi
-تئشت ~ tt
-تئشه‎ ~ teşə
-تئشه‎لنمک ~ teşələnmək
-تئشه‎له‎‎مک ~ teşələmək
-تئشه‎لی ~ teşəli
-تئشی ~ teşi
-تئکتونیک ~ tektonik
-تئکنولوژی ~ teknoloji
-تئکنیک ~ teknik
-تئکنیکوم ~ teknikom
-تئکنیکی ~ tekniki
-تئل ~ tel
-تئل ~ tel
-تئلئپینوُ ~ telepinu
-تئلئتایپ ~ teletayp
-تئلئسکوپ ~ teleskop
-تئلئفون ~ telefon
-تئلئفونچو ~ telefonçu
-تئلئفونقرام ~ telefonqram
-تئلئقراف ~ teleqraf
-تئلئقراف چیچگی ~ teleqraf çiçəyi
-تئلئقرام ~ teleqram
-تئلئکینو ~ telekino
-تئلئمکانیک ~ telemikanik
-تئلئوئرلیش ~ televerliş
-تئلئویزیون ~ televiziyon
-تئ لاویونجوسو ~ tel oyuncusu
-تئ لباسان ~ telbasan
-تئ لتئل ~ teltel
-تئلتیک ~ teltik
-تئلجیک ~ telcik
-تئلچی ~ telçi
-تئلچیلک ~ telçilik
-تئ لساریما ~ telsarima
-تئلسی ~ telsi
-تئ لسیز ~ telsiz
-تئلسیزچی ~ telsizçi
-تئلسیزچ یلیک ~ telsizəçilik
-تئل قوردو ~ tel qurdu
-تئلک ~ telək
-تئلک چک یلی ~ telək çəkili
-تئل کلی ~ teləkli
-تئلکوف ~ telküf
-تئلکوفجه‎ ~ telküfcə
-تئللندیرمک ~ telləndirmək
-تئللنمک ~ tellənmək
-تئلله‎‎مک ~ telləmək
-تئللی ~ telli
-تئللیبالیقجیل ~ tellibalıqcıl
-( تئلل یپوللو(تئللی پیلکلی ~ telli pullu(telli piləkli)
-تئلل یتیکان ~ tellitikan
-تئللیجه‎ ~ tellicə
-تئللیچالقیآل تلری ~ telli çalqı alətləri
-تئللیخانیم ~ tellixanım
-تئلل یدورنا ~ tellidurna
-تئللیدوواقلی ~ telliduvaqlı
-تئلل یشن ~ tellişən
-تئللیک ~ tellik
-تئلل ییار ~ telliyar
-تئلمار ~ telmar
-تئلمان ~ telman
-تئلناز ~ telnaz
-تئ لهؤرگو ~ telhörgü
-تئ لیازی ~ telyazı
-تئلیمخان ~ telimxan
-تئلیم خان ~ telimxan
-تئما ~ tema
-تئمپ ~ temp
-تئمپراتور ~ temprator
-تئنور ~ tenor
-تئنیس ~ tenis
-تئنیمسئییت ~ Tenimseyit
-تئوری ~ teori
-تئوریسین ~ teorisiyən
-تئوریک ~ teorik
-تئوقونی ~ teoquni
-تئوکراتیک ~ teokərası
-تئوکراسی ~ teokərası
-تئولوژی ~ teoloji
-تئولوق ~ teoloq
-تئومان ~ teuman
-تئی ~ tey
-تئیخا ~ teyxa
-تئیزم ~ teizm
-تئیست ~ teist
-تئیلنمک ~ teylənmək
-تئیله‎مک ~ teyləmək
-تئیلیک ~ teylik
-تئیمور ~ teymur
-تئیمورتاش ~ teymurt
-تئینا ~ teyna
-تئیین ~ tein
-تبادل ~ təbadül
-تبار ~ təbar
-تباریک ~ təbarik
-تباعد ~ təbaüd
-تبانی ~ təbani
-تَباه ~ təbah
-تبت ~ təbət
-تبحر ~ təbəhhür
-تبخّر ~ təbəxxür
-تبخیر ~ təbxir
-تبدل ~ təbəddül
-تبدلات ~ təbəddülat
-تبدیل ~ təbdil
-تبر ~ təbər
-تبر ~ təbər
-تبرئه‎ ~ təbreə
-تبرریک ~ təbərrik
-تبرّز ~ təbərrüz
-تبرزن ~ təbərzən
-تبرزه‎ ~ təbərzə
-تبرزین ~ təbərzin
-تبرستان ~ təbəristan
-تبرُّک ~ təbərrük
-تبرلیک ~ təbərlik
-تبرّی ~ təbərri
-تبریز ~ təbriz
-تبریز ~ təbriz
-تبریزخاتون ~ təbrizxatun
-تبریزک ~ təbrizək
-تبریزلیپ رتوی ~ təbrizli pərtovi
-تبریزلیع لی ~ təbrizli əli
-تبریزلیک لبعلی ~ təbrizli kəlbəli
-تبریک ~ təbrik
-تبریک ~ təbrik
-تبسم ~ təbəssüm
-تبشیر ~ təbşir
-تبصره‎ ~ təbsirə
-تبع ~ təbə
-تبعه‎ ~ təbəə
-تبعیت ~ təbəiyət
-تبعید ~ təbid
-تبعیض ~ təbiz
-تبلور ~ təbəlvür
-تبلیغ ~ təbliğ
-تبلیغات ~ təbliğat
-تبلیغاتچی ~ təbliğatçı
-تبلیغات آپارماق ~ təblığat aparmaq
-تبه‎نه‎ ~ təbənə
-تبیل ~ təbil
-تبین ~ təbəyyün
-تپتزه‎ ~ təptəzə
-تپجک ~ təpcək
-تپجیک لنمک ~ təpciklənmək
-تپجی کله‎مک ~ təpcikləmək
-تپچئویر ~ təpçevir
-تپچیمک ~ təpçimək
-تپدیرمک ~ təpdirmək
-تپر ~ təpər
-تپرسیز ~ təpərsiz
-تپرلنمک ~ təpərlənmək
-تپرلی ~ təpərli
-تپزه‎مک ~ təpzəmək
-تپسرمک ~ təpsərmək
-تپسه‎مک ~ təpsəmək
-تپسی ~ təpsi
-تپق اویونو ~ təpəq oyunu
-تپگی ~ təpgi
-تپگ یسل ~ təpgisəl
-تپگ یسیز ~ təpgisiz
-تپگ یلی ~ təpgili
-تپگ یلی اوچاق ~ təpgili uçaq
-تپگیمک ~ təpgimək
-تپگین ~ təpgin
-تپگی نلیک ~ təpginlik
-تپل ~ təpəl
-تپلک ~ təplək
-تپمک ~ təpmək
-تپمه‎ ~ təpmə
-تپه‎ ~ təpə
-تپه‎ آشاغی ~ Təpə aşağı
-تپه‎ جک ~ təpəcək
-تپه‎ جیک ~ təpəcik
-تپه‎دن باخماق ~ təpədən baxmaq
-تپه‎دن دیرناغا ~ təpədən dırnağa
-تپه‎دن دیرناغا قدر ~ təpədən dırnağa qədər
-تپه‎سیز ~ təpəsiz
-تپه‎ق الاسی ~ təpə qalası
-تپه‎گن ~ təpəgən
-تپه‎گؤز ~ təpəgöz
-تپه‎ گؤزلر ~ təpəgözlər
-تپه‎نک ~ təpənək
-تپه‎سی اوسته‎ گلمک ~ təpəsi üstə gəlmək
-تپه‎لتمک ~ təpələtmək
-تپه‎لنمک ~ təpələnmək
-تپه‎له‎مک ~ təpələmək
-تپه‎لی ~ təpəli
-تپه‎لیآغ بابا ~ təpəli ağ baba
-تپه‎لیاؤردک ~ təpəli ördək
-تپه‎لیبولبول ~ təpəli bülbül
-تپه‎لیتارلاقوشو ~ təpəli tarlaquşu
-تپه‎لیتویقاق ~ təpəli toyqaq
-تپه‎لیتویوق ~ təpəli toyuq
-تپه‎لیخوروز ~ təpəli xoruz
-تپه‎لیدالقیج ~ təpəli dalqıc
-تپه‎لیدوه‎قوشو ~ təpəli dəvə quşu
-تپه‎لیکؤسته‎ بک ~ təpəli köstəbək
-تپه‎لیک ~ təpəlik
-تپی ~ təpi
-تپیتمک ~ təpitmək
-تپیتمه‎ ~ təpit
-تپیر ~ təpir
-تپیرله‎‎مک ~ təpirləmək
-تپیش ~ təpiş
-تپیشدیرمک ~ təpişdirmək
-تپیشمک ~ təpişmək
-تپیک ~ təpik
-تپیکآ تان ~ təpik atan
-تپیکآ تماق ~ təpik atmaq
-تپیکتپیگه‎ وئرمک ~ təpik təpiyə vermək
-تپیکلشمک ~ təpikləşmək
-تپیکلنمک ~ təpiklənmək
-تپیکله‎‎مک ~ təpikləmək
-تپیگه‎ق الخماق ~ təpiyə qalxmaq
-تپیلمک ~ təpilmək
-تپیمک ~ təpimək
-تپیندیرمک ~ təpindirmək
-تپینگی ~ təpingi
-تپینمک ~ təpinmək
-تپینیش ~ təpiniş
-تته‎ریز ~ tətəriz
-تتیر ~ tətir
-تتیز ~ tətiz
-تتیش ~ tət
-تتیک ~ tətik
-تتیک دورماق ~ tətik durmaq
-( تتیک ده‎ بکله‎مک(اولماق ~ tikdə bəkələmək (olmaq)
-تتیکچی ~ tətikçi
-تتیکچیلیک ~ tətikçilik
-تتیکلشمک ~ tətikləşmək
-تتیکلیک ~ tətiklik
-تتیگینی پوزماماق ~ tətiyini pozmamaq
-تثبیت ~ təsbit
-تثلیث ~ təslis
-تثنیه‎ ~ təsniyə
-تُجار ~ tüccar
-تجارت ~ ticarət
-تجارتچی ~ təcarətçi
-تجارتخانا ~ ticarətxana
-تجانُس ~ təcanüs
-تجاوز ~ təcavüz
-تجاوزکار ~ təcavüzkar
-تجاهل ~ təcahül
-تجدد ~ təcəddüd
-تجدید ~ təcdid
-تجدیدی ~ təcdidi
-تجربه‎ ~ təcərübə
-تجرُّد ~ təcərrüd
-تجرمک ~ təcərmək
-تَجه‎ره‎ ~ təcərə
-تجرید ~ təcrid
-تجزّی ~ təcəzzi
-تجزیه‎ ~ təcziyə
-تجزی هوتحلیل ~ təcziə və təhlil
-تجسس ~ təcəssüs
-تجسم ~ təcəssüm
-تجلّی ~ təcəlli
-تجلیل ~ təclil
-تجمع ~ təcəmmü
-تجمل ~ təcəmmül
-تجنُّن ~ təcənnün
-تجنیس ~ təcnis
-تجوید ~ təcvid
-تجویز ~ təcviz
-تجهیز ~ təchiz
-تجهیزات ~ təchizat
-تجیرلو ~ təcirlu
-تحافُظ ~ təhafüz
-تحبیب ~ təhbib
-تحت ~ təht
-تحت ~ təht
-تحت الفظی ترجمه ~ təhtülləfzi tərcümə
-تحجر ~ təhəccür
-تحجیر ~ təhcir
-تحدب ~ təhəddüb
-تحدید ~ təhdid
-تحریر ~ təhrir
-تحریر هئیاتی ~ təhrir heyəti
-تحریری ~ təhriri
-تحریص ~ təhris
-تحریف ~ təhrif
-تحریک ~ təhrik
-تحریم ~ təhrim
-تحسین ~ təhsin
-تحشیه ~ təhşiyə
-تحصن ~ təhəssün
-تحصیل ~ təhsil
-تحصیلات ~ təhsilat
-تحصیلدار ~ təhsildar
-تُحفه ~ töhfə
-تحقُّق ~ təhəqqüq
-تحقیر ~ təhqir
-تحقیق ~ təhqiq
-تحقیقات ~ təhqiqat
-تحقیقاتچی ~ təhqiqatçı
-تحکّم ~ təhəkküm
-تحکّملو ~ təhəkkümlü
-تحکیم ~ təhkim
-تحکیمات ~ təhkimat
-تحکیه ~ təhkiyə
-تحلیف ~ təhlif
-تحلیل ~ təhlil
-تحلیلی ~ təhlili
-تحمل ~ təhəmmül
-تحمیق ~ təhmiq
-تحمیل ~ təhmil
-تحول ~ təhəvvül
-تحویل ~ təhvil
-تحویلدار ~ təhuyldar
-تخت ~ təxt
-تخْت ~ təxt
-تخته‎ ~ təxtə
-تخته‎اوتورما ~ təxtəoturma
-تخته‎چیلر ~ təxtəçilər
-تخته‎چیخما ~ təxtəçıxma
-تخته‎سه‎لایی ~ təxtə selayı
-تخته‎ن رد ~ təxtə nərd
-تخرُّش ~ təxərrüş
-تخریب ~ təxrib
-تخریبات ~ təxribat
-تخصص ~ təxəssüs
-تخصیص ~ təxsis
-تخصیص وئرمک ~ təxsis vermək
-تخصیصات ~ təxsisat
-تخطئه‎ ~ təxtəə
-تخطّی ~ təxətti
-تخفیف ~ təxfif
-تخلخل ~ təxəlxül
-تخلُّص ~ təxəllüs
-تخلّف ~ təxəllüf
-تخلیص ~ təxlis
-تخلیط ~ təxlit
-تخلیه‎ ~ təxliyə
-تُخْم ~ toxm
-تخمیر ~ təxmir
-تخمیس ~ təxmis
-تخمین ~ təxmin
-تخمیناً ~ təxminən
-تخویف ~ təxvif
-تخیل ~ təxəyyül
-تداخل ~ tədaxül
-تدارک ~ tədarük
-تداعی ~ tədai
-تدافع ~ tədafü
-تدافعی ~ tədafüi
-تَدان ~ tədan
-تَدان مانقو خان ~ tədan manqu xan
-تداول ~ tədavül
-تداوی ~ tədavi
-تذبذُب ~ təzəbzüb
-تدبر ~ tədəbbür
-تدبیر ~ tədbir
-تدبیرلی ~ tədbirli
-تدریج ~ tədric
-تدریجا ~ tədrican
-تدریجی ~ tədrici
-تدریس ~ tədris
-تدفین ~ tədfin
-تدقیق ~ tədqiq
-تدقیقاً ~ tədqiqən
-تدقیقات ~ tədqiqat
-تدنّی ~ tədənni
-تدویر ~ tədvir
-تدوین ~ tədvin
-تدهیش ~ tədhiş
-تدهین ~ tədhin
-تدیرگین ~ tədirgin
-تدین ~ tədəyyün
-تذکر ~ təzəkkür
-تذکره‎ ~ təzkirə
-تذهیب ~ təzhib
-تر ~ tər
-تر بئزی ~ tər bezi
-تر باسماق ~ tər basmaq
-تر تؤکمک ~ tər tökmək
-ترئن ~ tren
-تُراب ~ türab
-تراخُوم ~ təraxum
-ترازو ~ tərazu
-ترازوج ~ tərazuc
-تراژئدی ~ trajedi
-تراس ~ tras
-تراضی ~ tərazi
-ترافیک ~ trafik
-تراکتور ~ traktor
-تراکم ~ təraküm
-تَراکمه‎ ~ tərakimə
-ترامپئت ~ trampet
-تراموای ~ tramvay
-ترانزیت ~ tranzit
-ترانزیستور ~ tranzistor
-ترانس ~ trans
-ترانسپورت ~ transport
-ترانسفئر ~ transfer
-ترانسفورماتور ~ transformator
-ترانسفورماسیون ~ transformasiyon
-ترانسفورمیزم ~ transformizm
-ترانسکریپسیون ~ transkripsiyon
-ترانسلیتراسیون ~ təranslitrasiyon
-ترانه‎ ~ təranə
-تراوئرتن ~ travertən
-تراوئرس ~ təravers
-تُربت ~ türbət
-تُربتجامبؤلگه‎سینده‎تورکمنکندلری ~ tübətcam
-تُربه‎ ~ türbə
-تربیت ~ tərbiyət
-تربیت ~ tərbiyət
-تربیع ~ tərbi
-تربیه‎ ~ tərbiyə
-ترپتمک ~ tərpətmək
-ترپشدیرمک ~ tərpəşdirmək
-ترپشمک ~ tərpəşmək
-ترپم ~ tərpəm
-ترپم بیلیمی ~ tərpəm bilimi
-ترپم یازار ~ tərpəm yazar
-ترپنتی ~ tərpənti
-ترپندیرمک ~ tərpəndirmək
-ترپنمز ~ tərpənməz
-ترپنمک ~ tərpənmək
-ترپنمه‎ ین ~ tərpənməyən
-ترپنه‎ بیلر ~ tərpənəbilər
-ترپه‎ دیجی ~ tərpədici
-ترپه‎ دیلمک ~ tərpədilmək
-ترپه‎نن ~ tərpənən
-ترپه‎نیش ~ tərpəniş
-ترپه‎نیش بیلیمی ~ tərpəniş bilimi
-ترپه‎نیشگ نلیک ~ tərpənişgənlik
-ترپه‎نی شلی ~ tərpənişli
-ترپه‎نیشمک ~ tərpənişmək
-ترتّب ~ tərttüb
-ترتر ~ tərtər
-ترتَزه‎ ~ tərtəzə
-ترتمیز ~ tərtəmiz
-ترتیب ~ tərtib
-ترتیبات ~ tərtibat
-ترتیبی ~ tərtibi
-ترتیل ~ tərtil
-ترجمان ~ tərcüman
-ترجمه‎ ~ tərcümə
-تَرجنلی ~ tərcənli
-ترجیح ~ tərcih
-ترجیع بند ~ təri bənd
-تَرجین ~ tərcin
-ترحالوا ~ tərhalva
-ترحم ~ tərhhüm
-ترحیم ~ tərhim
-ترخاص ~ tərxas
-ترخان ~ tərxan
-تَرخانلار ~ tərxanlar
-ترخون ~ tərxun
-ترخیص ~ tərxis
-ترخینآ باد ~ tərxın abad
-تردد ~ tərəddüd
-تَردیبگ ~ tərdibəy
-تردید ~ tərdid
-ترزم ~ tərzəm
-ترزنَق ~ tərzənəq
-ترزیلی ~ tərzili
-ترس ~ tərs
-تَرس ~ Ters
-ترس اوزامیش ~ tərs uzamış
-ترسآوا ~ tərsava
-تر سآچی ~ tərsaçı
-تر سآنلاماق ~ tərsanlamaq
-ترسا ~ tərsa
-ترسانه‎ ~ tərsanə
-تر ساوز ~ tərsüz
-تر سترس ~ tərstərs
-تر سداماری توتماق ~ tərsdamarı tutmaq
-تَرس دامغالی ~ Ters Tamgalı
-تر سدوشمک ~ tərs düşmək
-تر سلشمک ~ tərsləşmək
-تر سلنمک ~ tərslənmək
-تر سله‎مک ~ tərsləmək
-تر سلیک ~ tərslik
-تر سلیگه‎ سالماق ~ tərsliyə salmaq
-تر سلیگی توتماق ~ tərsliyi tutmaq
-ترسه‎ ~ tərsə
-ترسه‎ ~ tərsə
-ترسه‎سینه‎ ~ tərsəsinə
-ترسیم ~ tərsim
-ترسین ترسین ~ tərsin tərsin
-ترسینمک ~ tərsinmək
-ترسینه‎ ~ tərsinə
-ترسینیر ~ tərsinir
-ترسینیرلیک ~ tərsinirlik
-تر سیؤن ~ tərs yön
-تُرش ~ turş
-ترشّح ~ tərşşüh
-تَرْشْقو ~ tərşqu
-تَرشکلی ~ tərəşəkli
-ترصد ~ tərəssüd
-ترصیع ~ tərsi
-ترضیه‎ ~ tərziyə
-تُرعه‎ ~ türə
-ترعیب ~ tərib
-ترغیب ~ tərğib
-ترفیع ~ tərfi
-ترقّه‎ ~ tərəqqə
-ترقّی ~ tərəqqi
-تَرَک ~ tərək
-تَرَک ~ tərək
-ترْک ~ tərk
-تُرک ~ türk
-تَرْک ِادب ~ tərki ədəb
-تَرْ کخورجونو ~ tərk xurcunu
-تَرْک ِدونیا ~ tərki dünya
-ترکَلان ~ tərkəlan
-ترْکلشمک ~ tərkləşmək
-تُرکمن ~ türkəmən
-ترکن ~ tərkən
-تَرکَنبگیم ~ tərkənbəyim
-تَرکَنخاتون ~ tərkənxatun
-تَرْک یوطن ~ tərki vətən
-تَر کؤینک ~ tər köyənk
-تُرکی ~ türki
-تَرْکیاویون ~ Terkyaviun
-تَرکیب ~ tərkib
-ترکیب بند ~ tərkib bənd
-ترکینه‎آ لماق ~ tərkinə almaq
-ترکینه‎ا وتورماق ~ tərkinə oturmaq
-ترکینه‎م ینمک ~ tərkinə minmək
-ترکینی قیلماق ~ tərkini qılmaq
-ترگَور ~ tərgəvər
-تَرگوران ~ tərguran
-ترگیتدیرمک ~ tərgitdirmək
-ترگیتمک ~ tərgitmək
-ترلان ~ tərlan
-ترلتمک ~ tərlətmək
-ترله‎ دیجی ~ tərlədici
-ترله‎مک ~ tərləmək
-ترله‎ ییش ~ tərləyiş
-ترلی ~ tərli
-ترلی ترلی ~ tərli tərli
-ترلیک ~ tərlik
-ترلیکچی ~ tərlikçi
-ترلیکچ یلیک ~ tərlikçilik
-ترلیلیک ~ tərlilik
-تُرمز ~ tormuz
-ترمه‎ ~ tərmə
-ترمیم ~ tərmim
-ترن ~ tren
-تَرْناب ~ tərnab
-تَرنَک ~ tərnək
-ترنُّم ~ tərnnüm
-ترنیک ~ tərnik
-تروآ ~ troa
-تروپیک ~ tropik
-تروپیک ایل ~ tropik il
-تروپیکلر ~ tropiklər
-ترومب ~ tromb
-ترومبوز ~ tromboz
-ترومپئت ~ trompet
-ترویا ~ troya
-ترویالیلار ~ troyalılar
-ترویج ~ tərvic
-تره‎ ~ tərə
-تره‎توند آشی ~ tərə tünd aşı
-تره‎تیزک ~ tərətizək
-تره‎جه‎ ~ tərəcə
-تَره‎چه‎ ~ tərəçə
-تره‎چیچه‎ی یلر ~ tərə çiçəyilər
-تره‎زی ~ tərəzi
-تره‎زیچی ~ tərəziçi
-تره‎زیله‎‎مک ~ tərəziləmək
-تره‎ز ییه‎ وورماق ~ tərəziyə vurmaq
-تَره‎قایا ~ tərəqaya
-تره‎ که‎مه‎ ~ tərəkəmə
-تره‎که‎مه‎ ~ Terekeme
-تره‎که‎مه‎ ~ tərəkəmə
-تره‎وز ~ tərəvəz
-تره‎وزچی ~ tərəvəzçi
-تره‎وزچیلیک ~ tərəvəzçilik
-تره‎وزلیک ~ tərəvəzlik
-تره‎یاغی ~ tərəyağı
-ترهین ~ tərhin
-تریاک ~ təryak
-تَریان ~ təryan
-تریبون ~ tribun
-ترید ~ tərid
-تریقونومئتری ~ triqonometri
-تریکو ~ təriko
-تریلیون ~ təriliyon
-ترینگگ ؤل ~ təring göl
-ترینی سویوتماق ~ tərini soyutmaq
-تز ~ tez
-تزاید ~ təzayüd
-تزریق ~ təzriq
-تزَک ~ təzək
-تزکیه‎ ~ təzkiyə
-تزلزُل ~ təzəlzül
-تزوج ~ təzəvvüc
-تزویر ~ təzvir
-تزویرسیز ~ təzvirsiz
-تزه‎ ~ təzə
-( تزه‎ بگ (تزه‎ بی ~ təzəbəy
-تزه‎ جه‎ ~ təzəcə
-تزه‎ گلین ~ təzə gəlin
-تزه‎لشدیرمک ~ təzələşdirmək
-تزه‎لشمک ~ təzələşmək
-تزه‎لنمک ~ təzələnmək
-تزه‎له‎‎مک ~ təzələmək
-تزه‎لیک ~ təzəlik
-تزیید ~ təzyid
-تزیین ~ təzyin
-تس ~ təs
-تسامح ~ təsamüh
-تساوی ~ təsavi
-تساهل ~ təsahül
-تسبئح ~ təsbeh
-تسبئح آغاجی ~ təsbeh ağacı
-تسبئح آغاجی گیللر ~ təsbeh ağacı gillər
-تسبئح بؤج کلری ~ təsbeh böcəkləri
-تسبئح بؤجگی ~ təsbeh böcəyi
-تستَره‎ ~ təstərə
-تستَره‎ بالیغی ~ təstərə balığı
-تسخیر ~ təsxir
-تسریع ~ təsri
-تسطیح ~ təstih
-تسک ~ təsək
-تسکین ~ təskin
-تسکین ~ təskin
-تسلسل ~ təsəlsül
-تسلّط ~ təsəllüt
-تسله‎‎مک ~ təsləmək
-تسلّی ~ təslli
-تسلیت نامه‎ ~ təsliyət namə
-تسلیح ~ təslih
-تسلیم ~ təslim
-تسمه‎ ~ təsmə
-تسمیه‎ ~ təsmiyə
-تسنُّن ~ təsənnün
-تسوج ~ təsuc
-تسوج ~ təsuc
-تسوید ~ təsvid
-تسویه‎ ~ təsviyə
-تسهیل ~ təshil
-تسهیلات ~ təshilat
-تسهیم ~ təshim
-تشابه ~ təşabüh
-تشبئه ~ təşbeh
-تشبث ~ təşəbbüs
-تشبثات ~ təşəbbüsat
-تشبثکار ~ təşəbbüskar
-تشبثچو ~ təşəbbüsçü
-تشبه ~ təşəbbüh
-تشبیه ~ təşbih
-تشتّت ~ təşəttüt
-تشخُّص ~ təşəxxüs
-تشخیص ~ təşxis
-تشدید ~ təşdid
-تشر ~ təşər
-تشرلنمک ~ təşərlənmək
-تشّرُف ~ təşşərüf
-تشریح ~ təşrih
-تشریف ~ təşrif
-تشریفات ~ təşrifat
-تشریفا تسیز ~ təşrifatsız
-تشریک ~ təşrik
-تشریک مساعی ~ təşrik məsai
-تشعشع ~ təşəşü
-تشکر ~ təşəkkür
-تشکّل ~ təşəkkül
-تشکیل ~ təşkil
-تشکیلات ~ təşkilat
-تشکیلاتلاندیرماق ~ təşkilatlandırmaq
-تشکیلاتلانماق ~ təşkilatlanmaq
-تشنُّج ~ təşənnüc
-تشنه‎ ~ təşnə
-تَشوپ ~ təşup
-تشوش ~ təşəvvüş
-تشویر ~ təşvir
-تشویش ~ təşviş
-تشویق ~ təşviq
-تشهد ~ təşəhhüd
-تشییع ~ təşyi
-تصاحب ~ təsahüb
-تصادف ~ təsadüf
-تصادفاً ~ təsadifən
-تصادم ~ təsadüm
-تصاعد ~ təsaüd
-تصاویر ~ təsavir
-تصحیح ~ təshih
-تصدق ~ təsəddüq
-تصدق ~ təsəddoq
-تصدی ~ təsəddi
-تصدیق ~ təsdiq
-تصرُّف ~ təsərrüf
-تصرُّفات ~ təsərrüfat
-تصریح ~ təsrih
-تصریف ~ təsrif
-تصعید ~ təsid
-تصغیر ~ təsğir
-تصفیه‎ ~ təsfiyə
-تصلّب ~ təsəllüb
-تصمیم ~ təsmim
-تصنُّع ~ təsənnü
-تصنیف ~ təsnif
-تصوف ~ təsəvvüf
-تصور ~ təsəvvür
-تصویب ~ təsvib
-تصویر ~ təsvir
-تضاد ~ təzad
-تضامن ~ təzamün
-تضرّر ~ təzərrür
-تضرّع ~ təzərrü
-تضعیف ~ təzif
-تضمن ~ təzəmmün
-تضمین ~ təzmin
-تضمین نامه‎ ~ təzmin namə
-تضمینات ~ təzminat
-تضیق ~ təzyiq
-تطابق ~ tətabüq
-تطبیق ~ tətbiq
-تطبیق ائتمک ~ tətbiq etmək
-تطبیقی ~ tətbiqi
-تطبیقی اینجه‎ صنعت ~ tətbiqi incə sənət
-تطبیقیص نعت ~ tətbiqi sənət
-تطمیع ~ tətmi
-تطویل ~ tətvil
-تطهیر ~ təthir
-تظاهر ~ təzahür
-تظاهرات ~ təzahürat
-تظلُّم ~ təzəllüm
-تعادل ~ təadül
-تعارض ~ təarüz
-تعارف ~ təarüf
-تعاروف ائله‎‎مک ~ təarüf eləmək
-تعارفسوز ~ təarüfsuz
-تعاقُب ~ təaqüb
-تعالی ~ təali
-تعامل ~ təamül
-تعاون ~ təavün
-تعبیر ~ təbir
-تعبیه‎ ~ təbiyə
-تعجب ~ təəccüb
-تعجیل ~ təcil
-تعجیلاً ~ təcilən
-تعداد ~ tədad
-تعدد ~ təəddüd
-تعدی ~ təəddi
-تعدیل ~ tədil
-تعذیب ~ təzib
-تعرُّض ~ təərrüz
-تعرفه‎ ~ tərifə
-تعرّق ~ təərrüq
-تعریض ~ təriz
-تعریف ~ tərif
-تعریق ~ təriq
-تعزیت ~ təziyət
-تعزیز ~ təziz
-تعزیه‎ ~ təziyə
-تعشُّق ~ təəşşüq
-تعصب ~ təəssüb
-تعصب لو ~ təəssüblü
-تعطیل ~ tətil
-تعظیم ~ təzim
-تعظیمات ~ təzimat
-تعفُّن ~ təəffün
-تعقّل ~ təəqqül
-تعقیب ~ təqib
-تعلُّق ~ təəllüq
-تعلّل ~ təəllül
-تعلّم ~ təəllüm
-تعلیف ~ təlif
-تعلیق ~ təliq
-تعلیم ~ təlim
-تعلیمات ~ təlimat
-تعمد ~ təəmmüd
-تعمدأ ~ təəmmüdən
-تعمق ~ təəmmüq
-تعمیر ~ təmir
-تعمیرات ~ təmirat
-تعمیرگاه ~ təmirqah
-تعمیق ~ təmiq
-تعمیم ~ təmim
-تعنُّد ~ təənnüd
-تعویض ~ təviz
-تعویق ~ təviq
-تعهد ~ təəhhüd
-تعیش ~ təəyyüş
-تعین ~ təəyyün
-تعیین ~ təyin
-تعیینات ~ təyinat
-تغافُل ~ təğafül
-تَغباقاتور ~ təğbaqatur
-تغذیه‎ ~ təğziyə
-تَغرَک خاتون ~ təğrək xatun
-تغزّل ~ təğəzzül
-تغلیظ ~ təğliz
-تَغمه‎ ~ təğmə
-تغنّی ~ təğənni
-تغیر ~ təğəyyür
-تغییر ~ təğyir
-تفاخُر ~ təfaxür
-تفاریق ~ təfariq
-تفاسیر ~ təfasir
-تفاصیل ~ təfasil
-تفاضُل ~ təfazül
-تفأّل ~ təfəol
-تفاوت ~ təfavüt
-تفاهم ~ təfahüm
-تفتازان ~ təftazan
-تفتیش ~ təft
-تفحص ~ təfəhhüs
-تفخیم ~ təfxim
-تفرّج ~ təffərrüc
-تفرُّد ~ təfərrüd
-تفرش ~ təfriş
-تفرش بؤلگه‎ سینین داغلاری ~ təfriş
-تفرُّع ~ təfərrü
-تفرُّعات ~ təfrrüat
-تفرّق ~ təfərrüq
-تفرقه‎ ~ təfrirqə
-تفریجان ~ təfrican
-تفریح ~ təfrih
-تفریش ~ təfriş
-تفریط ~ təfrit
-تفریق ~ təfriq
-تفسخ ~ təfəssüx
-تفسیر ~ təfsir
-تفصیل ~ təfsil
-تفصیلات ~ təfsilat
-تفصیلاتلی ~ təfsilat
-تفضیل ~ təfzil
-( تفضیلی(صفت ~ təfzili(sfət)
-تفقّد ~ təfəqqüd
-تفک ~ təfək
-تفکّر ~ təfəkkqür
-تفکیک ~ təfkik
-تفنّن ~ təfənnün
-تفوق ~ təfəvvüq
-تفویض ~ təfviz
-تفهم ~ təfəhhüm
-تفهیم ~ təfhim
-تقابل ~ təqabül
-تقارب ~ təqarüb
-تقارن ~ təqarün
-تقاص ~ təqas
-تقاضا ~ təqaza
-تقاطُع ~ təqatü
-تقاعد ~ təqaüd
-تقبل ~ təqəbbül
-تقبیح ~ təqbih
-تقدس ~ təqəddüs
-تقدم ~ təqəddüm
-تقدم وتأخر ~ təqəddüm və təəxür
-تقدیر ~ təqdir
-تقدیس ~ təqdis
-تقدیم ~ təqdim
-تقدیمات ~ təqdimat
-تقرّب ~ təqərrüb
-تقریب ~ təqrib
-تقریباً ~ təqribən
-تقریبی ~ təqribi
-تقریر ~ təqrir
-تقریز ~ təqriz
-تقسیط ~ təqsit
-تقسیم ~ təqsim
-تقصیر ~ təqsir
-تقطیر ~ təqtir
-تقطیع ~ təqti
-تقعر ~ təqəəür
-تقلّا ~ təqəlla
-تقلُّب ~ təqəllüb
-تقلُّبائله‎‎مک ~ təqllüb eləmək
-تقلید ~ təqlid
-تقلیل ~ təqlil
-تقنین ~ təqnin
-تقوا ~ təqva
-تقویت ~ təqviyət
-تقویم ~ təqvim
-تقی ~ təqi
-تقید ~ Təqəyyüd
-تقیض ~ təqəyyüz
-تقیه‎ ~ təqiyə
-تک ~ tək
-ت کآلتی ~ Təkaltı
-ت کآنلاملی ~ təkanlamlı
-ت کائشلی ~ tək eşli
-ت کائشلیلیک ~ tək eşlilik
-ت کائولی ~ tək evli
-تکاب ~ təkab
-تکاپو ~ təkapu
-تکاثر ~ təkasür
-تکاثُف ~ təkasüf
-ت کارکچی ~ tək ərkçi
-ت کارکچییلیک ~ tək ərkçilik
-ت کارکلیک ~ tək ərklik
-تکاسل ~ təkasül
-ت کال دوز ~ təkəlduz
-تکال ~ təkal
-تکالپ ~ təkalp
-ت کاللی ~ təkəlli
-تکالیف ~ təkalif
-تکامل ~ təkamül
-تکان ~ təkan
-ت کاوخویان ~ tək oxuyan
-ت کاولاراق ~ tək olaraq
-ت کاؤرنک ~ tək örnək
-تکای ~ təkay
-تکئش ~ təkeş
-ت کبارماق ~ tək barmaq
-ت کبارماقلیلار ~ təkbarmaqlılar
-ت کباشچی ~ təkbaşçı
-ت کباشچیلیق ~ təkbaşçılıq
-ت کباشینا ~ təkbaşına
-ت کباشیناچی ~ təkbaşınaçı
-ت کباشچیلیق ~ təkbaşınaçılıq
-تکبر ~ təkəbbür
-( ت کبوینوز(لو ~ təkbuynuz(lu)
-ت کبه‎ تک ~ təkbətək
-ت کبِیت ~ təkbeyt
-( ت کبیچیم(لی ~ təkbiçim(lı)
-تکبیر ~ təkbir
-ت کتانریچی ~ təktanrıçı
-ت کتانریچیلیق ~ təktanrıçılıq
-ت کتانریلی ~ təktanrılı
-ت کتک ~ təktək
-ت کتکه‎ ~ təktəkə
-ت کتوک ~ təktük
-تکثُّر ~ təkəssür
-تکثیر ~ təksir
-تکجه‎ ~ təkcə
-تکج یلیک ~ təkcilik
-ت کچالیجی ~ təkçalıcı
-ت کچن کلی ~ təkçənəkli
-ت کچنَ کلیلر ~ təkçənəklilər
-ت کچن کلیلیک ~ təkçənəklilik
-ت کچود کلی ~ təkçəvdəkli
-تکچی ~ təkçi
-تکچیلیک ~ təkçilik
-ت کحجر هلی ~ təkhücrəli
-تکداش ~ təkdaş
-تکدر ~ təkəddür
-ت کدلی کلیلر ~ təkdəliklilər
-تکدن بیر ~ təkədənbir
-ت کدوزه‎ ~ təkdüzə
-ت کدوغار ~ təkdoğar
-تکدی ~ təkəddi
-تکدیر ~ təkdir
-ت کدیرناق اشارتی ~ təkdırnaq işarətı
-ت کدیرناقلیلار ~ təkdırnaqlılar
-ت کدیلل یلیک ~ təkdillilik
-تکذیب ~ təkzib
-تکر ~ təkər
-تکرار ~ tikrar
-تکرتکر ~ təkərtəkər
-تکرجیک ~ təkərcik
-تکرچاتلار ~ təkrçatlar
-تکرچاتلارچی ~ təkrçatlarçı
-تکرُّر ~ təkərrür
-تکرلک ~ təkərlək
-تکرلنمک ~ təkərlənmək
-تکرله‎‎مک ~ təkərləmək
-تکرله‎مه‎ ~ təkərləmə
-تکرلی ~ təkərli
-تکرلیک ~ təkərlik
-تکرلی کلی ~ təkərlikli
-تکرلیکچی ~ təkərlikçi
-تکرواری ~ təkərvari
-تکره‎ ~ təkərə
-تکریر ~ təkrir
-تکریم ~ təkrim
-ت کسئیرک ~ təkseyrək
-ت کسایی ~ təksayı
-تکسر ~ təkəssür
-ت کسسلی ~ təksəsli
-ت کسسلی هجا ~ təksəsli həca
-تکسن ~ təksən
-تکسن جوت ~ təksəncut
-تَکَش ~ təkəş
-تَکَشبای ~ təkəşbay
-ت کطرفلی ~ təktərəfli
-تکفُّل ~ təkəffül
-تکفیر ~ təkfir
-تکفین ~ təkfin
-( ت کقات ( لی ~ təkqat(lı)
-ت کقادی نلی ~ təkqadınlı
-ت کقایناق چیلیق ~ təkqaynaqçılıq
-( ت کقیشلی(تک قیچلی ~ təkqışlı(təkqıçlı)
-تککیشیلیک ~ təkkişilik
-ت کگؤزه‎لی ~ təkgözəli
-ت کگؤزه‎لیلر ~ təkgözəlilər
-تکگول ~ təkgül
-تکل ~ təkəl
-تکل لشدیرمک ~ təkəlləşdirmək
-تکللشدیرمه‎ ~ təkəlləşdirmə
-تکللشمک ~ təkəlləşmək
-تکللشمه‎ ~ təkəlləşmə
-ت کلپه‎لی ~ təkləpəli
-تکَلچی ~ təkəlçi
-تکلچیلیک ~ təkəlçilik
-ت کلَشمک ~ təkləşmək
-تکلُّم ~ təkəllüm
-ت کلَنمک ~ təklənmək
-ت کلوله‎ ~ təklülə
-تکله‎ ~ təklə
-تکله‎‎مک ~ təkləmək
-تکله‎مه‎ ~ təkləmə
-تکلی ~ təkli
-تکلیف ~ təklif
-تکلیک ~ təklik
-تکلیکده‎ ~ təklikdə
-تکم سئیرک ~ təkəm seyrək
-تکمچی ~ təkəmçi
-ت کمعنالی ~ təkmənalı
-تکمل ~ təkəmmül
-تکمن ~ təkmən
-ت کمنجی ~ təkmənci
-ت کمنج یلیک ~ təkməncilik
-تکمه‎ ~ təkmə
-تکمه‎ آتماق ~ təkmə atmaq
-تکمه‎ چی ~ təkməçi
-تکمه‎ یئمک ~ təkmə yemək
-تکمه‎لنمک ~ təkmələnmək
-تکمه‎لنمه‎ ~ təkmələnmə
-تکمه‎له‎‎مک ~ təkmələmək
-تکمه‎له‎مه‎ ~ təkmələmə
-تکمیل ~ təkmil
-تکنه‎ ~ təknə
-تکنه‎ ~ təknə
-تکنه‎ چی ~ təknəçi
-تکنه‎ چیلیک ~ təknəçilik
-تکنه‎ قازینتیسی ~ təknə qazıntısı
-تکنیک ~ teknik
-تکور ~ təkur
-تکون ~ təkkəvün
-تکوین ~ təkvin
-تکه‎ ~ təkə
-تکه‎ ~ təkə
-تکه‎ ~ təkə
-تکه‎ ~ təkə
-تکه‎تک ~ təkətək
-تکه‎تیکانی ~ təkətikanı
-ت کهجالی ~ tək həcalı
-ت کهجالیدیللر ~ tək hcalı dillər
-تکه‎چی ~ təkəçi
-تکه‎رک ~ təkərək
-تکه‎ساققالی ~ təksaqqalı
-تکه‎سه‎‎مک ~ təkəsəmək
-تکه‎لنمک ~ təkələnmək
-تکه‎لو ~ təkəlu
-تکه‎لیک داغی ~ təkəlik dağı
-ت کحجر هلی ~ təkhücrəli
-تکی ~ təki
-تکی داغ ~ təki dağ
-ت کیانلی ~ təkyanlı
-تکیر ~ təkir
-تکیر ~ təkir
-تَکیر ~ təkir
-تَکیش ~ təkiş
-تکیل ~ təkil
-تکیل سایی ~ təkil sayı
-تکیل و چوغول آدلار ~ təkil və çoğul adlar
-تکی للیک ~ təkillik
-تکین ~ təkin
-تکین ~ təkin
-( ت کیؤنلو(یول ~ təkyönlü(yol)
-تکیه‎ ~ təkyə
-تکیه‎ ~ təkyə
-تکیه‎لنمک ~ təkyələnmək
-تکیه‎لنمه‎ ~ təkyələnmə
-تَگرَک ~ təgrək
-تَگرَک خاتون ~ təgrək xatun
-تَگره‎ ~ təgrə
-تگک ~ təgək
-تَگَن ~ təgən
-تَگیر ~ təgir
-تگین ~ təgin
-تَلا ~ təla
-تلاش ~ təlaş
-تلاطُم ~ təlatüm
-تلافی ~ təlafi
-تلافی ائله‎‎مک ~ təlafi eləmək
-تلاقی ~ təlaqi
-تلبه‎ ~ təlbə
-تلخک ~ təlxək
-تلخیص ~ təlxis
-تلذُّذ ~ təlzzüz
-تلَسدیرمک ~ tələsdirmək
-تلَسکن ~ tələskən
-تلَسمک ~ tələsmək
-تلسمه‎ ~ tələsmə
-تلَسمه‎دن ~ tələsmədən
-تلَسیک ~ tələsik
-تلَسیکله‎ ~ tələsiklə
-تلطُّف ~ tələttüf
-تلطیف ~ təltif
-تلعین ~ təlin
-تلف ~ tələf
-تلفات ~ tələfat
-تلفُّظ ~ tələffüz
-تلفن ~ telefun
-تلفیق ~ təlfiq
-تلقراف ~ təlqraf
-تلقیح ~ təlqih
-تلقین ~ təlqin
-تَلَک ~ tələk
-تلک گونئی ~ tələk güney
-تلگه‎لی ~ təlgəli
-تللنمک ~ təllənmək
-تلله‎‎مک ~ təlləmək
-تلمتلَسیک ~ tələmtələsik
-تلمذ ~ tələmmüz
-تلمیح ~ təlmih
-تلمیذ ~ təlmiz
-تَلَو ~ Telev
-تلون ~ tələvvün
-تلوه‎ ~ təlvə
-تلویحاً ~ təlvihən
-تلویزیون ~ televizyon
-تله‎ ~ tələ
-تله‎بوغا ~ tələboğa
-تَله‎ خان ~ tələxan
-تله‎ سن ~ tələsən
-تله‎سه‎ تله‎سه‎ ~ tələsə tələsə
-تله‎ قورماق ~ tələ qurmaq
-تَله‎وت ~ Teleut
-تله‎یه‎ دوشمک ~ tələyə düşmək
-تله‎یه‎ سالماق ~ tələyə salmaq
-تلیس ~ təlis
-تلیس تیکن ~ təlis tikən
-تلیسچی ~ təlisçi
-تلیمت لَسیک ~ təlim tələsik
-تم ~ təm
-تمادی ~ təmadi
-تمارض ~ təmarüz
-تماس ~ təmas
-تماشا ~ təmaşa
-تمایز ~ təmayüz
-تمایل ~ təmayül
-تمتُّع ~ təməttü
-تمتی ~ təmti
-تمثال ~ timsal
-تمثیل ~ təmsil
-تمثیلجی ~ təmsilci
-تمجید ~ təmcid
-تمدد ~ təməddüd
-تمدن ~ təməddün
-تمدید ~ təmdid
-تمرآوا ~ təmərava
-تمرُّد ~ təmərrüd
-تَمرَزلر ~ təmrəzlər
-تمرکز ~ təmərküz
-تمرکزلنمک ~ təmərküzlənmək
-تمرکزلنمه‎ ~ təmərküzlənmə
-تمرکزله‎مک ~ təmərküzləmək
-تمرکزله‎ مه‎ ~ təmərküzləmə
-تمرن ~ təmrən
-تمرین ~ təmrin
-تمرین ~ təmrin
-تمریه‎ ~ təməriyə
-تمساح ~ timsah
-تمسا حلار ~ timsahlar
-تمسخُر ~ təməsxür
-تمسک ~ təməssük
-تمسیان ~ təmsiyan
-تَمئش ~ Temeş
-تمک ~ təmək
-تمکّن ~ təməkkün
-تمکین ~ təmkin
-تمل ~ təməl
-تمل آتماق ~ təməl atmaq
-تمل بیلیملر ~ təməl bilimlər
-تمل توتماق ~ təməl tutmaq
-تمل حاقلار ~ təməl haqlar
-تمل داشی ~ təməl daşı
-تمل سایی ~ təməl sayı
-تملّق ~ təməllüq
-تملُّک ~ təməllük
-تمل لشمک ~ təməlləşmək
-تمل لندیرمک ~ təməlləndirmək
-تمللی ~ təməlli
-تملیک ~ təmlik
-تمن ~ təmən
-تمنّا ~ təmənna
-تموج ~ təməvvüc
-تَموچین ~ təmuçin
-تموزآیی ~ təmuzayı
-تمول ~ təməvvül
-تَمورقازوق ~ təmürqazuq
-تَموگه‎ ~ təmügə
-تموزان ~ təmuzan
-تمهید ~ təmhid
-تَمیر ~ təmir
-تمیرلی ~ təmirli
-تمیرلو ~ təmirlu
-تَمیر هوجا ~ Temir Hoca
-تَمیریلون ~ təmirilun
-تمیز ~ təmiz
-تمیز ~ təməyyüz
-تمیزلیک ~ təmizlik
-تَمیش ~ təmiş
-تمین ~ təmin
-تن ~ tən
-تن گلمک ~ tən gəlmək
-تنازع ~ tənazü
-تناژ ~ tonaj
-تناسب ~ tənasüb
-تناسبسوز ~ tənasübsüz
-تناسخ ~ tənasüx
-تناسول ~ tənasul
-تناظُر ~ tənazür
-تناقُض ~ tənaqüz
-تناوب ~ tənavüb
-تناوبی ~ tənavübi
-تناول ~ tənavül
-تَنئی ~ Teney
-تنبئه ~ tənbeh
-تنبکی ~ tənbəki
-تَنبکیلیک ~ tənbəkilik
-تنبل ~ tənbəl
-تنبور ~ tənbur
-تَنبه‎ ~ tənbə
-تنَبی ~ tənəbi
-تنبیه ~ tənbih
-تَنَت ~ Tenet
-تنتور ~ təntur
-تنتیتمک ~ təntitmək
-تنتیک ~ təntik
-تنتی کله‎مک ~ təntikləmək
-تنتی کلیک ~ təntiklik
-تنتیمک ~ təntimək
-تنتیمیش ~ təntimiş
-تنجره‎ ~ təncərə
-تُند ~ tünd
-تندوروست ~ təndürüst
-تندیر ~ təndir
-تندیر آشی ~ Təndir aşı
-تندیر چؤره‎یی ~ təndir çörəyi
-تنزُّل ~ tənəzzül
-تنزُّه ~ tənəzzüh
-تنزیف ~ tənzif
-تنزیل ~ tənzil
-تنسوان ~ tənsəvan
-تنسیب ~ tənsib
-تَنشی ~ tənşi
-تنصیف ~ tənsif
-تنطُّق ~ tənəttüq
-تنظیر ~ tənzir
-تنظیف ~ tənzif
-تنظیم ~ tənzim
-تنعم ~ tənəüm
-تنفُّر ~ tənəffür
-تنفُّس ~ tənəffüs
-تنفیذ ~ tənfiz
-تنقّل ~ tənəqqül
-تنقید ~ tənqid
-تنقیط ~ tənqit
-تنقیل ~ tənqil
-تنقیه ~ tənqih
-تنک ~ tənək
-تنکوداغی ~ tənküdağı
-تَنَکور ~ tənkur
-تَنکیزبگ ~ tənkizbəy
-تنْگ ~ təng
-تنگ ~ təng
-تنگ نفس ~ təng nəfəs
-تنگَره‎ خاقان ~ təngrə xaqan
-تنگَری ~ təngri
-تَنگری خاقان ~ təngri xaqan
-تَنگریبئردی ~ təngriberdi
-تَنگریقولو ~ təngriqulu
-تنگلشمک ~ təngləşmək
-تنگلی ~ təngli
-تنگلیک ~ tənglik
-تنگوت ~ təngüt
-تنگه‎ ~ təngə
-تَنگه‎ ~ təngə
-تنگیتمک ~ təngitmək
-تَنگیز ~ təngiz
-تنگیشدیرمک ~ təngişdirmək
-تنگیشمک ~ təngişmək
-تنگیمک ~ təngimək
-تنلشدیرمک ~ tənləşdirmək
-تنلشدیریلمک ~ tənləşdirilmək
-تنلیک ~ tənlik
-تنور ~ tənəvvür
-تنوع ~ tənəvvü
-تنومند ~ tənumənd
-تنویر ~ tənvir
-تنوین ~ tənvin
-تنها ~ tənha
-تنه‎جیچ ای ~ tənəci çay
-تَنیک ~ tənik
-تنیکه‎ ~ tənikə
-تنیکه‎ چی ~ tənikəçi
-تنیکه‎ چیلیک ~ tənikəçilik
-تنیک هلهمک ~ tənikələhmək
-تَواب ~ təvvab
-تَوابع ~ təvabe
-تَواتُر ~ təvatür
-تَوارث ~ təvarüs
-تَواریخ ~ təvarix
-تَوازن ~ təvazün
-تَواضُع ~ təvazü
-تَوافُق ~ təvafüq
-تَوالُد ~ təvalüd
-تَوالی ~ təvali
-تَوجه ~ təvəccüh
-تَوحش ~ təvəhhüş
-تَورق ~ təvərrüq
-تَورم ~ təvərrüm
-تَوره‎ ~ təvrə
-تَوسط ~ təvəssüt
-تَوسع ~ təvəssü
-تَوسل ~ təvəssül
-تَوضُّح ~ təvəzzüh
-تَوطُّن ~ təvəttün
-تَوقُّع ~ təvəqqü
-تَوقُّف ~ təvəqqüf
-تَوکّل ~ təvəkkül
-تَولُّد ~ təvəllüd
-تَوه‎رک ~ təvərək
-تَوهم ~ təvəhhüm
-تَوی ~ təvi
-تَویله‎وند ~ təviləvənd
-توأم ~ toəm
-توبوس ~ Tobus
-توبوکتی ~ Tobuktı
-توبوللیق ~ Tobollık
-توبه‎ ~ tobə
-توبه‎ ائدن ~ tobə edən
-توپ ~ top
-توپ ~ top
-توپ آغاج ~ top ağac
-( ؟توپ ائتمک (ائله‎مک ~ top etmək (eləmək)
-توپ اویناما ~ top oynama
-توپ چام ~ top çam
-توپآتان ~ topatan
-توپآتماق ~ topatmaq
-توپآراباسی ~ toparabası
-توپآغاج ~ topağac
-تو پآلدی قاچدی ~ topaldı qaçdı
-توپا ~ topa
-توپائتمک ~ topaetmək
-توپاتان قاوونو ~ topatan qavunu
-توپاتوپا ~ topatopa
-توپا توتماق ~ topa tutmaq
-توپاجیق ~ topacıq
-توپاچ ~ topaç
-توپاچ کیمی ~ topaç kimi
-توپاچیچک دلی جینجیلیم ~ topa çiçk dəli cıncılım
-توپار ~ topar
-توپارلاجیق ~ toparlacıq
-توپارلاشماق ~ toparlaşmaq
-توپارلاق ~ toparlaq
-توپارلاق جا ~ toparlaqca
-توپارلاق سایی ~ toparlaq sayı
-توپارلاما ~ toparlama
-توپارلاماق ~ toparlamaq
-توپارلانماق ~ toparlanmaq
-توپارلانیش ~ toparlanış
-توپاز ~ topaz
-( توپاساققال (لی ~ topasaqqal(lı)
-توپاق ~ topaq
-توپاق توپاق ~ topaq topaq
-توپاقلاماق ~ topaqlamaq
-توپال ~ topal
-توپالاشماق ~ topalaşmaq
-توپالاق ~ topalaq
-توپالاماق ~ topalamaq
-توپالانماق ~ topalanmaq
-توپال اوتو ~ topal otu
-توپال اوتوگیللر ~ topal otugillər
-توپال اولموش ~ topal olmuş
-توپال سرباز ~ topal sərbaz
-توپاللاماق ~ topallamaq
-توپا للیق ~ topallıq
-توپال یولافجا ~ topal yulafca
-توپان ~ topan
-توپایاپراق ~ topayapraq
-توپاللیق ~ topallıq
-توپبادیمجان ~ topbadımcan
-توپ باش اوتو ~ topbaş otu
-توپباشبالیق ~ topbaşbalıq
-توپبوز ~ topbuz
-توپبوز تیکانی ~ topbuz tikanı
-توپبوزلو ~ topbuzlu
-توپبوزلاماق ~ topbuzlamaq
-توپبوش ~ topbuş
-(توپبیغ(لی ~ topbığ(lı)
-توپتوفکلی ~ toptüfəkli
-( تو پتوفنگ (توفک ~ toptüfəng (tüfək)
-توپتوپ ~ toptop
-توپتوتدو ~ toptutdu
-توپجوق ~ topcuq
-توپچاق ~ topçaq
-توپچک ~ topçək
-توپچک وورماق ~ topçək vurmaq
-توپچکر ~ topçəkər
-توپچو ~ topçu
-توپچ و ~ topçu
-توپچولوق ~ topçuluq
-توپچیچکلی ~ topçiçəkli
-توپخانا ~ topxana
-توپخانا ~ topxana
-توپداغ ~ topdağ
-توپداغیتماز ~ topdağıtmaz
-توپدان ~ topdan
-توپدان ساتیجی ~ topdan satıcı
-توپدان ساتیشچی ~ topdan satışçı
-توپدانچی ~ topdançı
-توپدانچیلیق ~ topdançılıq
-توپراشماق ~ topraşmaq
-توپراغا باخماق ~ toprağa baxmaq
-توپراغا تاپشیرماق ~ toprağa tapşırmaq
-توپراغا دوشمک ~ toprağa düşmək
-توپراغا گئتمک ~ toprağa getmək
-توپراغا وئرمک ~ toprağa vermək
-توپراق ~ topraq
-توپراق آراسی ~ topraq arası
-توپراق آلتی ~ topraq altı
-توپراق اؤلچن ~ topraq ölçən
-توپراق اوستو ~ topraq üstü
-توپراق اولماق ~ topraq olmaq
-توپراق باسدی ~ topraq basdı
-توپراق برکیدن ~ topraq brkıdən
-توپراق بویا ~ topraq boya
-توپراق بیلمنی ~ topraq bilməni
-توپراق بیلیمجیسی ~ topraq bilimcisi
-توپراق بیلیمی ~ topraq bilimi
-توپراق تپه‎سی ~ topraq təpəsi
-توپراقجیل ~ topraqcıl
-توپراق چکمک ~ topraq çəkmək
-توپراق حقوقو ~ topraq huququ
-توپراق داشییان ~ topraq daşyıan
-توپراق رنگی ~ topraq rəngi
-توپراق سوموران ~ topraq somuran
-توپراق سیچانی ~ topraq sıçanı
-توپراقسیز ~ topraqsız
-توپرا قسیزلیق ~ topraqsızlıq
-توپراق قازان ~ topraq qazan
-توپراق قالا ~ topraq qala
-توپراق قایماسی ~ topraq qayması
-توپراقکؤله‎ سی ~ topraq köləsi
-توپراقکؤله‎لیگی ~ topraq köləliyi
-توپراقگؤزونو دویورسون ~ topraq gözünü doyursun
-توپراقلاشماق ~ topraqlaşmaq
-توپراقلاماق ~ topraqlamaq
-توپراقلاندیرماق ~ topraqlandırmaq
-توپراقلانماق ~ topraqlanmaq
-توپراقلی ~ topraqlı
-توپراق یول ~ topraq yol
-توپراق یومشالدان ~ topraq yumşaldan
-توپراماق ~ topramaq
-توپساغیر ~ topsağır
-توپساققال ~ topsaqqal
-توپساققاللی ~ topsaqqallı
-تو پعربی ~ top ərəbi
-توپقارا ~ topqara
-(توپقویروق(لو ~ topquyruq(lu)
-توپکیمی ~ topkimi
-توپلا ~ topla
-توپلاتماق ~ toplatmaq
-توپلاج ~ toplac
-توپلادیلماق ~ topladılmaq
-توپلاردامار ~ toplardamar
-توپلاشدیرماق ~ toplaşdırmaq
-توپلاشدیریلماق ~ toplaşdırılmaq
-توپلاشما ~ toplaşma
-توپلاشماق ~ toplaşmaq
-توپلاشیق گیللر ~ toplaşıqgillər
-توپلام ~ toplam
-توپلام اولاراق ~ toplam olaraq
-توپلام جا ~ toplamca
-توپلاما ~ toplama
-توپلاماق ~ toplamaq
-توپلانتی ~ toplantı
-توپلانتی یئری ~ toplantı yeri
-توپلانماق ~ toplanmaq
-توپلانمیش ~ toplanmış
-توپلانیش ~ toplanış
-توپلانیق ~ toplanıq
-توپلانیلماق ~ toplanılmaq
-توپلانیم ~ toplanım
-توپلایان ~ toplayan
-توپلاییجی ~ toplayıcı
-توپلاییش ~ toplayış
-توپلو ~ toplu
-توپلو اولاراق ~ toplu olaraq
-توپلو ایینه‎ ~ toplu iynə
-توپلو توفکلی ~ toplu tüfəkli
-توپلو چالیشما ~ toplu çalışma
-توپلو چالیشیم ~ toplu çalışım
-توپلو دوروم ~ toplu durum
-توپلو سؤزلشمه‎ ~ toplu sözləşmə
-توپلو گؤروشمه‎ ~ toplu görüşmə
-توپلوجا ~ topluca
-توپلولوق ~ topluluq
-توپلولوقجو ~ topluluqcu
-توپلوم ~ toplum
-توپلوم اؤنده‎ری ~ toplum öndəri
-توپلوم ایچینجیلیک ~ toplum içincilik
-توپلوم بیلیم ~ toplum bilim
-توپلوم بیلیمجی ~ toplum bilimci
-توپلوم بیلیمجیلیک ~ toplum bilimcilik
-توپلوم بیلیمسل ~ toplum bilimsəl
-توپلومجو ~ topəlumcu
-توپلومجولوق ~ toplumculuq
-توپلومداش ~ toplumdaş
-توپلومسال ~ toplumsal
-توپلومسال بونالیم ~ toplumsal bunalım
-توپلومسال دیر ~ toplumsal dəyər
-توپلومسال فلسفه‎ ~ toplumsal fəlsəfə
-توپلومسال گلیشمه‎ ~ toplumsal gəlişmə
-توپلومساللاشدیرماق ~ toplumsallaşdırmaq
-توپلومسا للاشماق ~ toplumsallaşmaq
-توپلومسال یاردیم ~ toplumsal yardım
-توپلوملاشدیرماق ~ toplumlaşdırmaq
-توپلوملاشماق ~ toplumlaşmaq
-توپوت ~ toput
-توپوخاقان ~ topoxaqan
-توپور ~ topur
-توپورقان ~ topurqan
-توپوز ~ topuz
-توپوزآباد ~ topuzabad
-توپوزایینه‎ ~ topuziynə
-توپوزلاماق ~ topuzlamaq
-توپوزلو ~ topuzlu
-توپوزلو چوماق ~ topuzlu çomaq
-توپوزلو کیلید ~ topuzlu kilid
-توپوش ~ topuş
-توپوق ~ topuq
-توپوق چالماق ~ topuq çalmaq
-توپوق دؤین ~ topuq döyən
-توپوق دمیری ~ topuq dəmiri
-توپوقرافی ~ topoqrafi
-توپوقسوز ~ topuqsuz
-توپوق سوموگو ~ topuq sümüyü
-توپوقلاماق ~ topuqlamaq
-توپوقلو ~ topuqlu
-توپوقلوق ~ topuqluq
-توپوق وورماق ~ topuq vurmaq
-توپولقاق ~ topulqaq
-توپولوژی ~ topoloji
-توپونیم ~ toponim
-توپیاتاق ~ topyataq
-توتئم ~ totem
-توتئمیزم ~ totemizm
-توتال ~ total
-توتالیتار ~ totalitar
-توتالیتئر ~ totaliter
-توتالیتاریسم ~ totalitarism
-توتالیتئریزم ~ totaliterizm
-توتو ~ toto
-توتوش ~ tot
-توتوق ~ totuq
-توتوقلوق ~ totuqluq
-توجیه ~ tocih
-توحید ~ tohid
-توحیدلو ~ tohidlu
-توخ ~ tox
-توخ ~ Tok
-توخا ~ toxa
-توخابای ~ toxabay
-توخات ~ toxat
-توخاتلاماق ~ toxatlamaq
-توخاتلانماق ~ toxatlanmaq
-توخاتلی ~ toxat
-توخاتیگین ~ toxatigin
-توخاتیمور ~ toxateymur
-توخاج ~ toxac
-توخاجلاماق ~ toxaclamaq
-توخاجلانماق ~ toxaclanmaq
-توخاچ ~ Tokaç
-توخاری ~ toxarı
-توخالاماق ~ toxalamaq
-توخالانماق ~ toxalanmaq
-توخالتماق ~ toxaltmaq
-توخالماق ~ toxalmaq
-توخالی ~ toxalı
-توخالیق ~ toxalıq
-توخان ~ toxan
-توخ اولماق ~ tox olmaq
-توخای ~ toxay
-توخبولاد ~ TokBulat
-توخپاق ~ Tokpak
-توختا ~ toxta
-توختاتما ~ toxtatma
-توختاتماق ~ toxtatmaq
-توختاتیم ~ toxtatım
-توختاج ~ toxtac
-توختاخان ~ toxtaxan
-توختادان ~ toxtadan
-توختادیجی ~ toxtadıcı
-توختاش ~ toxt
-توختاق ~ toxtaq
-توختاق ائوی ~ toxtaq evi
-توختاق سال ~ toxtaqsal
-توختا قسیز ~ toxtaqsız
-توختا قلیق ~ toxtaqlıq
-توختا قلیقوئرمک ~ toxtaqlıq vermək
-توختاق وئرمک ~ toxtaq vermək
-توختاما ~ toxtama
-توختاماز ~ toxtamaz
-توختاماق ~ toxtamaq
-توختامیش ~ toxtamış
-توختامیشلی ~ toxtamışlı
-توختاناق ~ toxtanaq
-توختای ~ toxtay
-توختوخ ~ toxtox
-توخداتماق ~ toxdatmaq
-توخداتیم ~ toxdatım
-توخداج ~ toxdac
-توخدار ~ toxdar
-توخداق ~ toxdaq
-توخدامیش ~ toxdamış
-توخداناق ~ toxdanaq
-توخدولار ~ toxdular
-توخسارا ~ Toksara
-توخسارمیش ~ toxsarmış
-توخسارو ~ toxsaru
-توخسون ~ toxsun
-توخسی ~ toxsi
-توخقارین ~ toxqarın
-توخگؤزلو ~ toxgözlü
-توخگؤزلولوک ~ toxgözlülük
-توخلو ~ toxlu
-توخلو باشی ~ toxlu başı
-( توخلوگؤتورن(قوش ~ toxlu götürən(quş)
-توخلوجاق ~ toxəlucaq
-توخلوق ~ toxluq
-توخلوق تیمور ~ toxluq teymur
-توخلومان ~ toxluman
-توخلی ~ Toklı
-توخماجار ~ toxmacar
-توخماچ ~ toxmaç
-توخمارلو ~ toxmarlu
-توخما ~ toxma
-توخماق ~ toxmaq
-توخماق ~ toxmaq
-توخماق باش ~ toxmaq baş
-توخماق چیچ کلیلر ~ toxmaq çiçəklilər
-توخماقجیق ~ toxmaqcıq
-توخماقلاما ~ toxmaqlama
-توخماقلاماق ~ toxmaqlamaq
-توخماقلانماق ~ toxmaqlanmaq
-توخماقلو ~ toxmaqlu
-توخماقلی ~ toxmaqlı
-توخمان ~ Tokman
-توخمانقوت ~ toxmanqut
-توخو ~ toxu
-توخو بیلمنی ~ toxu bilməni
-توخو بیلیمجی ~ toxu bilimci
-توخو بیلیمی ~ toxu bilimi
-توخوشدورماق ~ toxuşdurmaq
-توخوتماق ~ toxutmaq
-توخوج ~ toxuc
-توخوجو ~ toxucu
-توخوجولوق ~ toxuculuq
-توخور ~ toxur
-توخور خاتون ~ toxur xatun
-توخورجوق ~ toxurcuq
-توخورجون ~ toxurcun
-توخورقاخ ~ toxurqax
-توخوش ~ toxuş
-توخوش قوجا ~ toxuş qoca
-توخوشقان ~ toxuşqan
-توخوشما ~ toxuşma
-توخوشماق ~ toxuşmaq
-توخوشموش ~ toxuşmuş
-توخوم ~ toxum
-توخوم ~ Tokum
-توخوما ~ toxuma
-توخوماجی ~ toxumacı
-توخوماجیلیق ~ toxumacılıq
-توخوماق ~ toxumaq
-توخوم اکمه‎ ~ toxum əkmə
-توخوم اکن ~ toxum əkən
-توخومجوق ~ toxumcuq
-توخومچو ~ toxumçu
-توخومچولوق ~ toxumçuluq
-توخومدیل ~ toxumdil
-توخوم سپدیرمک ~ toxum səpdirmək
-( توخومسپمه‎(تؤکمه‎ ~ toxum səpmə (tökmə)
-توخوم سپن ~ toxum səpən
-توخوملاماق ~ toxumlamaq
-توخوملانما ~ toxumlanma
-توخوملانماق ~ toxumlanmaq
-توخوملو بیتگ یلر ~ toxumlu bitgilər
-توخوملو ~ toxumlu
-توخوملوق ~ toxumluq
-توخومو تؤکولمک ~ toxumu tökülmək
-توخومو کسیلسین ~ toxumu kəsilsin
-توخوناج ~ toxunac
-توخوناجاق ~ toxunacaq
-توخوناق ~ toxunaq
-توخوناقلی ~ toxunaqlı
-توخوناقلیلیق ~ toxunaqlılıq
-توخونان ~ toxunan
-توخونج ~ toxunc
-توخونجا ~ toxunca
-توخونجاسیز ~ toxuncasız
-توخونجالی ~ toxuncalı
-توخونجل و ~ toxunclu
-توخوندورماق ~ toxundurmaq
-توخونسال ~ toxunsal
-توخونما ~ toxunma
-توخونماجا ~ toxunmaca
-توخونما دویوسو ~ toxunma duyusu
-توخونماز ~ toxunmaz
-توخونمازلیق ~ toxunmazlıq
-توخونماق ~ toxunmaq
-توخونما منه‎ ~ toxunma mənə
-توخونموش ~ toxunmuş
-توخونموشلار ~ Toxunmuşlar
-توخونوش ~ toxunuş
-توخونوشچو ~ toxunuşçu
-توخونولماز ~ toxunulmaz
-توخونولمازلیق ~ toxunulmazlıq
-توخونولماق ~ toxunulmaq
-توخونوم ~ toxunum
-توخویوجو ~ toxuyucu
-توخویوجولوق ~ toxuyuculuq
-توخویوش ~ toxuyuş
-تودیع ~ todi
-تور ~ tor
-تورآتماق ~ toratmaq
-تورآغاجی ~ torağacı
-تورآتان ~ toratan
-تورا دوشمک ~ tora düşmək
-تورا سالماق ~ tora salmaq
-توراش ~ toraş
-توراغای ~ torağay
-توراغایی ~ torağayı
-توراق ~ toraq
-تورامان ~ toraman
-تورامین ~ toramın
-توران ~ toran
-توران واختی ~ toran vaxtı
-تورانلاشماق ~ toranlaşmaq
-تورانلاماق ~ toranlamaq
-تورانلیق ~ toranlıq
-توربا ~ torba
-توربا یوغوردو ~ torba yoğurdu
-تورباجیق ~ torbacıq
-توربالاماق ~ torbalamaq
-توربالانماق ~ torbalanmaq
-توربالیلار ~ torbalılar
-تورپاق ~ torpaq
-تورپیدو ~ torpido
-تورپیل بالیغی ~ torpil balığı
-تورتا ~ torta
-تورتالی ~ tortalı
-تورتو ~ tortu
-تورتوپ ~ tortop
-تورتوش ~ Tort
-تورتول ~ tortul
-تورتولانماق ~ tortulanmaq
-تورتوسوز ~ tortusuz
-تورتول بیلیمی ~ tortul bilimi
-تورتولاشما ~ tortulaşma
-تورتولاشماق ~ tortulaşmaq
-تورتولو ~ tortulu
-تورچو ~ torçu
-تورچو ~ torçu
-تورچولوق ~ torçuluq
-توردوبای ~ tordubay
-تورشین ~ torşın
-تورغای ~ torğay
-تور قورماق ~ torqurmaq
-تورقول ~ Torgul
-تورکو ~ torku
-تورلاق ~ torlaq
-تورلاماق ~ torlamaq
-تورلانماق ~ torlanmaq
-تورلو ~ torlu
-تورلوق ~ torluq
-تورنا ~ torna
-تورنادو ~ tornado
-تورواری ~ torvarı
-تورو ~ Toro
-توروغ ~ toruğ
-توروم ~ torum
-تورومتای ~ torumtay
-تورون ~ torun
-تورونبگ ~ torunbəy
-توریک ~ torik
-توز ~ toz
-توزآباد ~ tozabad
-توزآغاجی ~ tozağacı
-توزآلماق ~ tozalmaq
-توزا ئتمک ~ toza etmək
-توزارماق ~ tozarmaq
-توزالماق ~ tozalmaq
-توزان ~ tozan
-توزاناق ~ tozanaq
-توزاناقلی ~ tozanaqlı
-توزانلو ~ tozanlu
-توز اولماق ~ toz olmaq
-توز بئزی ~ toz bezi
-توز باسماق ~ toz basmaq
-توز بولود ~ toz bulud
-توز بولودو ~ toz buludu
-توزبویا ~ tozboya
-توزپمبه‎ ~ tozpəmbə
-توز تمیزله‎ین ~ toz təmizləyən
-توزتوپراق ~ toztopraq
-توزتوپراقلی ~ toztopraqlı
-توز توتوجو ~ toz tutucu
-توزتوزاناق ~ toztozanaq
-توزجوق ~ tozcuq
-توزدومان ~ tozduman
-توز سالماق ~ toz salmaq
-توز سپن ~ toz səpən
-توز سوپورگه‎سی ~ toz süpürgəsi
-توز سوموران ~ toz somuran
-توزشکر ~ tozşəkər
-توزصابون ~ tozsabun
-توزفیرچاسی ~ tozfırçası
-توز قالدیرماق ~ toz qaldırmaq
-توز قوپاران ~ toz qoparan
-توز گؤتورن ~ toz götürn
-توزلار ~ tozlar
-توزلاشدیرماق ~ tozlaşdırmaq
-توزلاشماق ~ tozlaşmaq
-توزلاماق ~ tozlamaq
-توزلاندیرماق ~ tozlandırmaq
-توزلاندیریمیش ~ tozlandırımış
-توزلانماق ~ tozlanmaq
-توزلانمیش ~ tozlanmış
-توزلاییجی ~ tozlayıcı
-توزلو ~ tozlu
-توزلو ~ tozlu
-توزلوق ~ tozluq
-توزماق ~ tozmaq
-توزواری ~ tozvarı
-توزوتا توزوتا ~ tozuta tozuta
-توزوتماق ~ tozutmaq
-توزوماق ~ tozumaq
-توزونتو ~ tozuntu
-توزونو آلماق ~ tozunu almaq
-توزیع ~ tozi
-توزین ~ tozin
-توز ییغان ~ toz yığan
-توس ~ tos
-توسباغا ~ tosbağa
-توستوپارلاق ~ tostuparlaq
-توسقولو اویونو ~ tosqulu oyunu
-توسقون ~ tosqun
-توسقونلاشماق ~ tosqunlaşmaq
-توسلاشماق ~ toslaşmaq
-توسلاما ~ toslama
-توسلاماق ~ toslamaq
-توسلاماق ~ toslamaq
-توسو بالا ~ tosu bala
-توسون ~ tosun
-توسونبگ ~ tosunbəy
-توسونجوق ~ tosuncuq
-توس وورماق ~ tos vurmaq
-توسیا ~ tosya
-توصیف ~ tosif
-توصیه‎ ~ tosiyə
-توضیح ~ tozih
-توضیحِ واضحات ~ tozihi vazehat
-توغ ~ t
-توغا ~ toğa
-توغاچ ~ toğaç
-توغاچخان ~ toğaçxan
-توغار ~ toğar
-توغان ~ toğan
-توغانلی ~ toğanlı
-توغای ~ toğay
-توغایبگیم ~ toğaybəyim
-توغرا ~ toğra
-توغراق ~ toğraq
-توغرول ~ toğrul
-توغرولچا ~ toğrulça
-توغسون ~ toğsun
-توغول ~ ToğUl
-توغولبای ~ Toğulbay
-توفیق ~ tofiq
-توفیق بایرام ~ tofiq bayram
-توقالاق ~ Tokalak
-توقای ~ Tokay
-توقبولات ~ Tokbulat
-توققا ~ toqqa
-توققاج ~ toqqac
-توققا جلاماق ~ toqqaclamaq
-توققا جلانماق ~ toqqaclanmaq
-توققالی ~ toqqalı
-توققوش ~ toqquş
-توققوشدورماق ~ toqquşdurmaq
-توققوشما ~ toqquşma
-توققوشماق ~ toqquşmaq
-توقو ~ toqu
-توقوز ~ toquz
-توقوزلار ~ Toguzlar
-توقوچینه‎ ~ toquçinə
-توقوزخاتون ~ toquzxatun
-توقیف ~ toqif
-توکسیک ~ toksik
-توکسیکولوژی ~ toksikoloji
-توکسین ~ toksin
-توکوشلا ~ tokuşla
-تول ~ tol
-تولا ~ tola
-تولا دیدی ~ tola dəydi
-تولازلاما ~ tolazlama
-تولازلاماق ~ tolazlamaq
-تولاس ~ tolas
-تولان ~ tolan
-تولای ~ tolay
-تولرانس ~ tolurans
-تولقا ~ tolqa
-تولقان ~ Tolkan
-تولولار ~ tolular
-تولوم ~ tolum
-تولون ~ tolun
-تولون اوغوللاری ~ tolun oğulları
-تولیداری ~ tolıdarı
-تولیت ~ toliyə
-تولید ~ tolid
-توم ~ tom
-توماتئس ~ tomates
-توماغا ~ tomağa
-توماغالی ~ tomağalı
-توماق ~ tomaq
-تومبالاز ~ tombalaz
-تومبالاق ~ tombalaq
-تومبای ~ tombay
-تومبول ~ tombul
-تومبیک ~ tombik
-تومبیلیک ~ tombilik
-تومروق ~ tomruq
-تومروقلانماق ~ tomruqlanmaq
-تومور ~ tomur
-تومور تومور ~ tomur tomur
-تومورجوق ~ tomurcuq
-تومورجوقلانماق ~ tomurcuqlanmaq
-تومورجوقلو ~ tomurcuqlu
-تومورلانماق ~ tomurlanmaq
-تومورماق ~ tomurmaq
-تون ~ ton
-تون ~ ton
-تون بالیغی ~ tonbalığı
-تون کیلومئتر ~ tonkilometir
-تونا ~ tona
-توناتیگین ~ tonatigin
-توناژ ~ tonaj
-تونالیته‎ ~ tonalitə
-تونتاش ~ tont
-توندار ~ tondar
-توندرا ~ tondra
-تونقا ~ tonqa
-تونقارا ~ tonqara
-تونقارا اَسیم ~ tonqara əsim
-تونقال ~ tonqal
-تونقالاماق ~ tonqalamaq
-تونقالاوتو ~ tonqalotu
-تونقشون ~ Tongşon
-تونقوز ~ tonquz
-تونقوزلار ~ tonquzlar
-تونلو ~ tonlu
-تونلو تونقا ~ tonlu tonqa
-تونوز ~ tonuz
-تونیوقوق ~ tonyuquq
-توو ~ tov
-تووخان ~ touxan
-تووره‎ ~ tovrə
-توولاما ~ tovlama
-توولاماق ~ tovlamaq
-توولانماق ~ tovlanmaq
-توووز ~ tovuz
-توووزلو ~ tovuzlu
-تووون ~ tovun
-توهین ~ tohin
-توی ~ toy
-تو یائوی ~ toy evi
-تویاق ~ toyaq
-تویان ~ toyan
-تویبایرام ~ toybayram
-توی بساط ~ toy bəsat
-توی بگی ~ toy bəyi
-توی پایی ~ toy payı
-توی توتماق ~ toy tutmaq
-تویجا ~ toyca
-توی ائتمکچالدیرماق ~ toy çaldırmaq
-تویچو ~ toyçu
-تویخانا ~ toyxana
-تویدان سونرا ناغارا ~ toydan sonra nağara
-تویدان ~ toydan
-تویدویون ~ toydüyün
-تویر ~ toyər
-توی رقصی ~ toy rəqsi
-تویقا ~ toyqa
-تویقا شورباشی ~ toyqa şurbaşı
-تویقابوغا ~ toyqabuğa
-تویقار ~ toyqar
-تویقان ~ toyqan
-تویقور ~ toyqur
-تویقوشو ~ toyquşu
-تویلا ~ toyla
-تویلاق ~ toylaq
-تویلان ~ toylan
-تویلان ~ toylan
-تویلوجا ~ toyluca
-تویلوق ~ toyluq
-تویناغارا ~ toynağara
-تویناق ~ toynaq
-توینا قلیلار ~ toynaqlılar
-تویوای ~ toyvay
-تویوق ~ toyuq
-تویوق ~ toyuq
-تویوق آیاغی ~ toyuq ayağı
-تویوقاؤلسه‎بیرچنگه‎توکدور، دوه‎اؤلسه‎در یسیبیر یوکدور ~ toyuq
-تویوق اینی ~ toyuq ini
-تویوق بالیغی ~ toyuq balığı
-تویوق بودو ~ toyuq budu
-تویوق بیتی ~ toyuq biti
-تویوقپنجه‎ سی ~ toyuq pəncəsi
-تویوق پیلوو ~ toyuq pilov
-تویوق تاقیمی ~ toyuq taqımı
-تویوقچو ~ toyuqçu
-تویوقچولوق ~ toyuqçuluq
-تویوق چیچگی ~ toyuq çiçəyi
-تویوق خوروشتو ~ toyuq xuruştu
-تویوق سویو ~ toyuq suyu
-تویوق قاراسی ~ toyuq qarası
-تویوق کؤکسو ~ toyuq kökəsü
-تویوق کوکوسو ~ toyuq küküsü
-تویوقکومه‎ سی ~ toyüq küməsi
-تویوقگیللر ~ toyuqgillər
-تویوقلار ~ toyuqlar
-تویوقلو ~ toyuqlu
-تویین ~ toyin
-تؤبئتپئس ~ Töbetpes
-تؤر ~ tör
-تؤرپو ~ törpü
-تؤرپو دیمه‎میش ~ törpü dəyməmiş
-تؤرپو گؤرمه‎میش ~ törpü görməmiş
-تؤرپولنمک ~ törpülənmək
-تؤرپولنمه‎ میش ~ törpülənməmiş
-تؤرپولو ~ törpülü
-تؤرپوله‎‎مک ~ törpüləmək
-تؤرتقارا ~ törtqara
-تؤرتمک ~ törətmək
-تؤرتمه‎ ~ törət
-تؤرتوغول ~ törtoğül
-تؤرتؤکونتو ~ törtöküntü
-تؤرتؤکونتولو ~ törtöküntülü
-تؤرتؤکونتولوک ~ törtöküntülük
-تؤرلک ~ törlək
-تؤرل ~ törəl
-تؤرن ~ törən
-تؤرنبای ~ törənbay
-تؤرنبگ ~ törənbəy
-تؤرنجیلیک ~ törəncilik
-تؤرنسل ~ törənsəl
-تؤرنسیز ~ törənsiz
-تؤرنلی ~ törənli
-تؤرنمک ~ törənmək
-تؤرو ~ törü
-تؤروتگَن ~ törütgən
-تؤره‎ ~ törə
-تؤره بیلیم ~ Törh əbilim
-تؤره‎ تانیماز ~ törə tanımaz
-تؤره‎تانیما زلیق ~ törə tanımazlıq
-تؤره‎چیلیک ~ törəçilik
-تؤره‎چی ~ törəçi
-تؤره‎دیجی ~ törədici
-تؤره‎ دیشی ~ törə dışı
-تؤره‎ دیشیچی ~ törə dışıçı
-تؤره‎دیشیچیلیق ~ törədışıçılıq
-تؤره‎دیلمک ~ törədilmək
-تؤره‎سل ~ törəsəl
-تؤره‎سیز ~ törəsiz
-تؤره‎سیزلیک ~ törəsizlik
-تؤره‎قول ~ törəqul
-تؤره‎لی ~ törəli
-تؤره‎‎مک ~ törəmək
-تؤره‎من ~ törəmən
-تؤره‎مه‎ ~ törəmə
-تؤره‎میش ~ törəmiş
-تؤره‎نای ~ törənay
-تؤره‎نه‎جک ~ törənəcək
-تؤره‎نیش ~ törəniş
-تؤره‎ییش ~ törəyiş
-تؤره‎ییش داستانی ~ törəyiş dastanı
-تؤز ~ töz
-تؤزجولوک ~ tözcülük
-تؤزل ~ tözəl
-تؤزلوک ~ tözlük
-تؤزون ~ tözün
-تؤس ~ tös
-تؤس ~ tös
-تؤسکورمک ~ töskürmək
-تؤسور ~ tösür
-تؤسه‎ رنگی ~ tösə rəngi
-تؤکدورمک ~ tökdürmək
-( تؤکزله‎مک(تؤکزمک ~ tökəzləmək(tökəzmək)
-تؤکمک ~ tökmək
-تؤکمن ~ tökmən
-تؤکمه‎ ~ tökmə
-( تؤکمه‎ بدن (لی ~ tökmə bədən(lı)
-تؤکمه‎ جی ~ tökməci
-تؤکمه‎ جیلیک ~ tökməcilik
-تؤکمه‎ خانا ~ tökməxana
-تؤکمه‎ دمیر ~ tökmə dəmir
-تؤکمه‎رک ~ tökmərək
-تؤکو ~ tökü
-تؤکوش ~ töküş
-تؤکومخان ~ tökümxan
-تؤکوب تؤکوشدورمک ~ töküb töküşdürmək
-تؤکوب ساچماق ~ töküb saçmaq
-تؤکوت ~ töküt
-تؤکوجو ~ tökücü
-تؤکوشدورمک ~ töküşdürmək
-تؤکوک ~ tökük
-تؤکوک لوک ~ töküklük
-تؤکولْگن ~ tökülgən
-تؤکولمک ~ tökülmək
-تؤکولمه‎ ~ tökülmə
-تؤکولوش ~ tökülüş
-تؤکولوشمک ~ tökülüşmək
-تؤکولوم ~ tökülüm
-تؤکوم ~ töküm
-تؤکوم ائوی ~ töküm evi
-تؤکومجو ~ tökümcü
-تؤکومجولوک ~ tökümcülük
-تؤکوملو ~ tökümlü
-تؤکومله‎‎مک ~ tökümləmək
-تؤکومله‎مه‎ ~ tökümləmə
-تؤکونتو ~ töküntü
-تؤکونتوسوز ~ töküntüsüz
-تؤکونتولو ~ töküntülü
-تؤکونمک ~ tökünmək
-تؤکه‎ تؤکه‎ ~ tökə tökə
-تؤکه‎لی ~ tökəli
-تؤکه‎لک ~ tökələk
-تؤکی ~ Töki
-تؤل ~ töl
-تؤلئیکَن ~ Töleyken
-تؤلَچ ~ töləç
-تؤلَس ~ Töles
-تؤلَک ~ tölək
-تؤلَکقایا ~ töləkqaya
-تؤله‎گن ~ töləgən
-تؤلوخ ~ tölüx
-تؤلؤس ~ tölös
-تؤلیس ~ tölis
-تؤلیش ~ töliş
-تؤنتورت ~ Töntürt
-تؤوبه‎ ~ tövbə
-تؤوش ~ tövəş
-تؤوشوک ~ tövşük
-تؤوشومک ~ tövşümək
-تؤوشویونو آلماق ~ tövşüyünü almaq
-تؤوشه‎‎مک ~ tövşəmək
-تؤوله‎ ~ tövlə
-تؤوه‎رک ~ tövərək
-توآلی ~ tualı
-تو اییه‎سی ~ tu iyəsi
-توالئت ~ tuvalet
-توبا ~ tuba
-توبا کیشیلر ~ Tuba Kişiler
-توبنق ~ tubənəq
-توبلو ~ tublu
-توت ~ tut
-توت ~ tut
-توت ~ tut
-توتا ~ tuta
-توتا بیلمک ~ tuta bilmək
-توتاج ~ tutac
-توتاجاق ~ tutacaq
-توتاخانا ~ tutaxana
-توتار ~ tutar
-توتاراق ~ tutaraq
-توتارخان ~ tutarxan
-توتارسیز ~ tutarsız
-توتارسیزلیق ~ tutarsızlıq
-توتارقا ~ tutarqa
-توتارلی ~ tutarlı
-توتارلیق ~ tutarlıq
-توتارلیلیق ~ tutarlılıq
-توتاریق ~ tutarıq
-توتاش ~ tut
-توتاشی ~ tutaşı
-توتاشماق ~ tutaşmaq
-توتاق ~ tutaq
-توتاق کی ~ tutaq ki
-توتالقا ~ tutalqa
-توتالقاج ~ tutalqac
-( توتالیم (کی ~ tutalım (ki)
-توتام ~ tutam
-توتام توتام ~ tutam tutam
-توتام لاماق ~ tutamlamaq
-توتاماج ~ tutamac
-توتاماجلی ~ tutamaclı
-توتاماق ~ tutamaq
-توتاماقسیز ~ tutamaqsız
-توتاملیق ~ tutamlıq
-توتان ~ tutan
-توتاناجاق ~ tutanacaq
-توتاناق ~ tutanaq
-توتانخاقان ~ tutanxaqan
-توتاوا ~ tutava
-توتای ~ tutay
-توتچو ~ tutçu
-توتچولوق ~ tutçuluq
-توتدورا بیلدیگینه‎ ~ tutdura bildiyinə
-توتدوراج ~ tutdurac
-توتدورقاج ~ tutdurqac
-توتدورما ~ tutdurma
-توتدورماق ~ tutdurmaq
-توتدورمالیق ~ tutdurmalıq
-توتدوروش ~ tutduruş
-توتروق ~ tutruq
-توتساق ~ tutsaq
-توتساق خانا ~ tutsaq xana
-توتسا قلیق ~ tutsaqlıq
-توتسوق ~ tutsuq
-توتقاج ~ tutqac
-توتقاق ~ tutqaq
-توتقال ~ tutqal
-توتقاللاماق ~ tutqallamaq
-توتقاللانماق ~ tutqallanmaq
-توتقاللی ~ tutqallı
-توتقان ~ tutqan
-توتقو ~ tutqu
-توتقوچ ~ tutquç
-توتقوروسو ~ tutqurusu
-توتقون ~ tutqun
-توتقونچای ~ tutqunçay
-توتقون رنگلی ~ tutqun rəngli
-توتقون قارا ~ tutqun qara
-توتقونلاشماق ~ tutqunlaşmaq
-توتقونلوق ~ tutəqunluq
-توتقویا قاپیلماق ~ tutquya qapılmaq
-توتگیللر ~ tutgillər
-توتلو ~ tutlu
-توتلوق ~ tutluq
-توتما ~ tutma
-توتماج ~ tutmac
-توتماجا ~ tutmaca
-توتماق ~ tutmaq
-توتمالی ~ tutmalı
-توتمالیق ~ tutmalıq
-توتناق ~ tutnaq
-توتنوق ~ tutnuq
-توتو ~ tutu
-توتوبییم ~ tutubəyim
-توتوتونقا ~ tututonqa
-توتوجو ~ tutucu
-توتوجولاشماق ~ tutuculaşmaq
-توتوجولوق ~ tutuculuq
-توتوخان ~ tutuxan
-توتورقا ~ tuturqa
-توتورقان ~ tuturqan
-توتورقان ~ tuturqan
-توتورقو ~ tuturqu
-توتوروق ~ tuturuq
-توتوزدورماق ~ tutuzdurmaq
-توتوش ~ tut
-توتوشدورما ~ tutuşdurma
-توتوشدورماجا ~ tutuşdurmaca
-توتوشدورماسیز ~ tutuşdurmasız
-توتوشدورماق ~ tutuşdurmaq
-توتوشما ~ tutuşma
-توتوشمازلیق ~ tutuşmazlıq
-توتوشماق ~ tutuşmaq
-توتوشوق ~ tutuşuq
-توتوق ~ tutuq
-توتوق ائوی ~ tutuq evi
-توتوقسوز ~ tutuqsuz
-توتوقلاتماق ~ tutuqlatmaq
-توتوقلاشماق ~ tutuqlaşmaq
-توتوقلاماق ~ tutuqlamaq
-توتوقلانماق ~ tutuqlanmaq
-توتوقلانیش ~ tutuqlanış
-توتوقلو ~ tutuqlu
-توتوقلوق ~ tutuqluq
-توتوقلولوق ~ tutuqluluq
-توتوقوشو ~ tutuquşu
-توتولما ~ tutulma
-توتولماز ~ tutulmaz
-توتولمازلیق ~ tutulmazlıq
-توتولماق ~ tutulmaq
-توتولموش ~ tutulmuş
-توتولو ~ tutulu
-توتولوش ~ tutuluş
-توتولوم ~ tutulum
-توتوم ~ tutum
-توتومسوزلوق ~ tutumsuzluq
-توتومسوز ~ tutumsuz
-توتوملو ~ tutumlu
-توتوملولوق ~ tutumluluq
-توتون ~ tutun
-توتونچ ~ tutunç
-توتونخان ~ tutunxan
-توتونقو ~ tutunqu
-توتونماق ~ tutunmaq
-توتونوش ~ tutunuş
-توتهاتوت ~ tuthatut
-توچال ~ tuçal
-تودار ~ tudar
-تودان ~ tudan
-تودای ~ tuday
-تودوق ~ tuduq
-تودون ~ tudun
-تودونخان ~ tudunxan
-تور ~ tur
-تورا ~ tura
-تورابیگه‎ ~ turabigə
-تورات ~ turat
-توراتاش ~ turat
-توراتوتوق ~ turatutuq
-توراج ~ turac
-توراجی ~ turacı
-توراش ~ turaş
-توراج ~ turac
-توراغای ~ turağay
-توراق ~ turaq
-توراقایا ~ turaqaya
-توراقوتبایان ~ turaqutbayan
-توراکینا ~ turakina
-تورال ~ tural
-تورام ~ turam
-تورامان ~ turaman
-توران ~ turan
-توران ~ Turan
-توران ~ turan
-تورانجی ~ Turancı
-تورانجیلیق ~ turancılıq
-تورانلی ~ turanlı
-تورانی ~ turanı
-توربی ~ turbı
-توربون ~ turbun
-توربین ~ turbin
-تورپ ~ turp
-تورپ اوتو ~ turp otu
-تورپگیللر ~ turpgillər
-تورپنگ ~ turpəng
-تورچیق ~ turçıq
-تورچیقای ~ turçıqay
-تورخاتون ~ turxatun
-تورخان ~ turxan
-تورخان خاتون ~ turxan xatun
-توردو ~ turdu
-توردوبگ ~ turdubəy
-تورسون ~ tursun
-تورش ~ turş
-تورش آش ~ turş aş
-تورشاتماق ~ turşatmaq
-تورشاشیرین ~ turşaşirin
-تورشالماق ~ turşalmaq
-تورشاماق ~ turşamaq
-تورشامیش ~ turşamış
-تورشسو ~ turşsu
-تورشک ~ turşək
-تورشک ~ turşək
-تورشکلی ~ turşəkli
-تورشکگیللر ~ turşəkgillər
-تورشگیله‎ ~ turşgilə
-تورشلاتماق ~ turşlatmaq
-تورشلاشدیرماق ~ turşlaşdırmaq
-تورشلاشماق ~ turşlaşmaq
-تورشلانماق ~ turşlanmaq
-تورشلوآش ~ turşluaş
-تورشلوق ~ turşluq
-تورش لومو ~ turş lumu
-تورش مزه‎ ~ turş məzə
-تورشمزه‎لیک ~ turşməzəlik
-تورشنگ ~ turşəng
-تورشو بادیمجان ~ turşu badımcan
-تورشو بالیغی ~ turşu balığı
-تورشو قووورما ~ turşu qovurma
-تورشو قووورماسی ~ turşu qovurması
-تورشو ~ turşu
-تورشوتما ~ turşutma
-تورشوتماق ~ turşutmaq
-تورشولو ~ turşulu
-تورشولوق ~ turşuluq
-تورشوماق ~ turşumaq
-تورشیکی داغی ~ turşiki dağı
-تورغان ~ turğan
-تورغای ~ turğay
-تورفان ~ turfan
-تورفان اویغورلاری ~ turfan uyğurları
-تورق ~ turq
-تورقاش ~ turqaş
-تورقا ~ turqa
-تورقاق ~ turqaq
-تورقان ~ turqan
-تورقای ~ turqay
-تورقلاماق ~ turqlamaq
-تورقای ~ Turgay
-تورقو ~ turqu
-تورقوت ~ turqut
-تورقوتالپ ~ turqutalp
-تورقوتلو ~ turqutlu
-تورقوش ~ turquş
-تورقوغ ~ turquğ
-تورقونماق ~ turqunmaq
-تورکان ~ türkan
-تورکو ~ turko
-تورکوآز ~ turkuaz
-تورموش ~ turmuş
-تورموش ~ turmuş
-تورنا ~ turna
-تورو ~ turu
-توروت ~ Turut
-توروت دره‎سی ~ turüt dərəsi
-توروشقان ~ turuşqan
-توروم ~ turum
-تورومتاز ~ turumtaz
-تورومتای ~ turumtay
-تورون ~ turun
-تورون ~ turun
-تورونج ~ turunc
-تورونج گیللر ~ turunc gıllər
-تورونجو ~ turuncu
-تورهال ~ turhal
-توریان ~ turyan
-توریزم ~ turizm
-توریست ~ turist
-توزاق ~ tuzaq
-توزانلو ~ tuzanlu
-توزقو ~ tuzqun
-توزقون ~ tuzqun
-توزلو ~ tuzlu
-توسانلی ~ tusanlı
-توسباغا ~ tusbağa
-توسباغالار ~ tusbağalar
-توستاق ~ tustaq
-توستاقلی ~ tustaqlı
-توسداق ~ tusdaq
-توسقان ~ tusqan
-توسیت ~ tusit
-توسجوت ~ tuscut
-توسو ~ tusu
-توش ~ t
-توش ~ t
-توشاق ~ tuşaq
-توشالماق ~ tuşalmaq
-توشقول ~ tuşqul
-توشقول لانماق ~ tuşqullanmaq
-توشقوللاماق ~ tuşəqullamaq
-توشگلمک ~ tuşgəlmək
-توشگول ~ tuşgül
-توشلاماق ~ tuşlamaq
-توشلانماق ~ tuşlanmaq
-توشماق ~ tuşmaq
-توشمال ~ tuşmal
-توشمال باشی ~ tuşmal başı
-توشمانلی ~ tuşmanlı
-تو شووران ~ tuş vuran
-توغ ~ t
-توغ امیرال ~ tuğ əmiral
-توغ ژئنئرال ~ tuğ jeneral
-توغ ~ Tuğ
-توغات ~ tuğat
-توغاچی ~ tuğaçı
-توغان ~ tuğan
-توغانا ~ tuğana
-توغانبای ~ tuğanbay
-توغانچی ~ tuğançı
-توغای ~ tuğay
-توغبای ~ tuğbay
-توغتایخاتون ~ ttayxatun
-توغتَکین ~ ttəkin
-توغتمور ~ ttəmur
-توغتیگین ~ ttigin
-توغتیمور ~ tuğətımur
-توغجو ~ tuğcu
-توغجوبای ~ tuğcubay
-توغچاق ~ tuğçaq
-توغچه‎ ~ tuğçə
-توغرا ~ tuğra
-توغرالی ~ tuğralı
-توغرول ~ tuğrul
-توغرولبگ ~ tuğrulbəy
-توغرولچا ~ tuğrulça
-توغریک ~ tuğrik
-توغساوول ~ tuğsavul
-توغشاد ~ tuğşad
-توغلا ~ tuğla
-توغلاجی ~ tuğlacı
-توغلاجیلیق ~ tuğlacılıq
-توغلاماق ~ tuğlamaq
-توغلو ~ tuğlu
-توغلوق ~ tuğluq
-توغما ~ tuğma
-توغوچ ~ tuğuç
-توغورخان ~ tuğurxan
-توغولقا ~ tuğulqa
-توف ~ tuf
-توفارقان ~ tufarqan
-توفاز ~ Tufaz
-توفاغی داغیلماق ~ tufağı dağılmaq
-توفاغین داغیلسین ~ tufağın dağılsın
-توفاق ~ tufaq
-توفان ~ tufan
-توفان ~ tufan
-توفان سالماق ~ tufan salmaq
-توفان قوپارماق ~ tufan qoparmaq
-توفان قوپماق ~ tufan qopmaq
-توفانلی ~ tufanlı
-توقابای ~ Tugabay
-توقودا ~ tuquda
-توکان ~ tukan
-توکان بازار ~ tukan bazar
-توکانچی ~ tukançı
-توکانچیلیق ~ tukançılıq
-توکوُ ~ tuku
-تولا ~ tula
-تولاخان ~ tulaxan
-تولابوغا ~ tulabuğa
-تولاپایی ~ tulapayı
-تولاتپه‎ ~ tulatəpə
-تولاچی ~ tulaçı
-تولاسر ~ tulasər
-تولاداغی ~ tuladağı
-تولالاماق ~ tulalamaq
-تولان ~ tulan
-تولان ~ tulan
-تولانبار ~ tulanbar
-تولانبارچی ~ tulanbarçı
-تولانخاقان ~ tulanxaqan
-تولای ~ tulay
-تولایخان ~ tulayxan
-تولئییر ~ tuleyir
-تولتاق ~ tultaq
-تولکیتیمور ~ tulkiteymur
-توللاما ~ tullama
-توللاماق ~ tullamaq
-توللانتی ~ tullantı
-توللانماق ~ tullanmaq
-توللانیش ~ tullanış
-توللو ~ tullu
-تولو ~ tulu
-تولوخ ~ tulux
-تولوخ باشی ~ tulux başı
-تولوخ بالابانی ~ tulux balabanı
-تولوخان ~ tuluxan
-تولوخچو ~ tuluxçu
-تولوخلانماق ~ tuluxlanmaq
-تولوس ~ tulus
-تولوغا دؤنمک ~ tuluğa dönmək
-تولوم ~ tulum
-تولوم پنیری ~ tulum pəniri
-تولومبا ~ tulumba
-تولومباچی ~ tulumbaçı
-تولومباچیلیق ~ tulumbaçılıq
-تولومبادیز ~ tulumbadız
-تولومجو ~ tulumcu
-تولومجوق ~ tulumcuq
-تولومسوو ~ tulumsov
-تولوملولار ~ tulumlular
-تولون ~ tulun
-تولوی ~ tuluy
-توم ~ tum
-توم تورش ~ tum turş
-توم سپن ~ tum səpən
-توما ~ tuma
-توما ~ Tuma
-توماج ~ tumac
-توماچی ~ tumaçı
-توماچیم ~ tumaçım
-تومار ~ tumar
-تومارلاماق ~ Tumarlamaq
-تومارلانماق ~ tumarlanmaq
-تومارلی ~ tumarlı
-توماس داغی ~ tumas dağı
-توماغا ~ tumağa
-توماغالی ~ tumağalı
-توماغان ~ tumağan
-توماغانلی ~ tumağanlı
-توماق ~ tumaq
-تومان ~ tuman
-تومان ~ Tuman
-تومان باغی ~ tuman bağı
-تومان کؤینک ~ tuman köynək
-تومانچاق ~ tumançaq
-تومانلی ~ tumanlı
-تومای ~ tumay
-تومبات ~ tumbat
-تومبول ~ tumbul
-تومبول ~ tumbul
-تومجار ~ tumcar
-تومجارلیق ~ tumcarlıq
-تومجین ~ tumcin
-تومر ~ tumər
-تومروس خانیم ~ tumrus xanım
-تومروق ~ tumruq
-تومروق لانما ~ tumruqlanma
-تومروق لانماق ~ tumruqlanmaq
-تومشوق ~ tumşuq
-تومقان ~ tumqan
-توملوق ~ tumluq
-تومماق ~ tummaq
-توموچا ~ tumoça
-توموو ~ tumov
-توموولو ~ tumovlu
-تومورجوق ~ tumurcuq
-تومورجوقلانماق ~ tumurcuqlanmaq
-تومونوز کسیلسین ~ tumunuz kəsilsin
-تومی ~ tumı
-تون ~ tun
-تونئل ~ tunel
-تونا ~ tuna
-توناباغا تارکان ~ tunabağa tarkan
-توناخان ~ tunaxan
-تونای ~ tunay
-تونتاش ~ tunt
-تونج ~ tunc
-تونج بیلَ کلی ~ tunc biləkli
-( تونج دئوری (دؤورو ~ tunc devri (dövrü)
-تونج رنگی ~ tunc rəngi
-تونج لاشماق ~ tunclaşmaq
-تونج لاماق ~ tunclamaq
-تونقا ~ Tunqa
-تونقاتار ~ Tunqatar
-تونقاتودون ~ tunqatudun
-تونقاتیگین ~ tunqatigin
-تونقاشاد ~ tunqaşad
-تونقوت ~ tunqut
-تونقوچ ~ tunquç
-تونقوز ~ tunquz
-تونق یابغو ~ tunq yabğu
-تونلاماق ~ tunlamaq
-تونماق ~ tunmaq
-تونوچ ~ tunuç
-تووا ~ tuva
-تووا ~ tuva
-تووار ~ tuvar
-توهاف ~ tuhaf
-تویاق ~ tuyaq
-تویاقلی ~ Tuyaklı
-تویان ~ tuyan
-تویسرکان ~ tuyserkan
-تویقو ~ tuyqu
-تویقون ~ tuyqun
-تویقون ~ tuyqun
-تویو ~ tuyu
-تو ~ tü
-توبوش ~ Tübüş
-توبه‎ ~ tübə
-توپ ~ tüp
-توپ ~ tüp
-توپله‎‎مک ~ tüpləmək
-توپو ~ tüpü
-توپورجک ~ tüpürcək
-توپورج کله‎‎مک ~ tüpürcəkləmək
-توپورجگی قوروماق ~ tüpürcəyi qurumaq
-توپورجگین یالاماق ~ tüpürcəyin yalamaq
-توپورمک ~ tüpürmək
-توپوروک ~ tüpürük
-توپوروکلنمک ~ tüpürüklənmək
-توپوروکله‎‎مک ~ tüpürükləmək
-توتدورمک ~ tütdürmək
-توتسو ~ tüt
-توتک ~ tütək
-توتک چالان ~ tütək çalan
-توتکچی ~ tütəkçi
-توتمک ~ tütmək
-توتمه‎ ~ tüt
-توتوک ~ tütük
-توتون ~ tütün
-توتون اوتو ~ tütün otu
-توتون بالیغی ~ tütün balığı
-توتون چکمک ~ tütün çəkmək
-توتون رنگی ~ tütün rəngi
-توتونچو ~ tütünçü
-توتونچولوک ~ tütünçülük
-توتونلوک ~ tütünlük
-توته‎گین دیلینی (ایچری) چکمک ~ təyin dilini (içəri) çəkmək
-توج ~ tüc
-تودابانا ~ tüdabana
-تور ~ tür
-تورئل ~ türel
-توربان ~ türban
-تورتگن ~ türətgən
-تورتمک ~ türətmək
-تورچیمک ~ türçimək
-تورداش ~ türdaş
-تورداشلیک ~ türdaşlik
-تورک ~ türk
-تورک ~ türk
-تورک ~ Türk
-تورکان ~ türkan
-تورکاناغا ~ türkanağa
-تورکان خاتون ~ türkan xatun
-تورک اینسانی ~ türk insanı
-تورکئش ~ türkeş
-تورکئییش ~ türkeyiş
-تورک بیباری ~ türk bibarı
-تورکبیلگه‎ خاقان ~ türk bilgə xaqan
-تورک تاریخی ~ türk tarixi
-تورکتیگین ~ türktigin
-تورکجو ~ türkcü
-تورکجولوک ~ türkcülük
-تورکجه‎ ~ türkcə
-تورکجه‎چی ~ türkcəçi
-تورکجه‎چیلیک ~ türkcəçilik
-تورکجه‎سی ~ türkcəsi
-تورکجه‎شعر (قوشقو) نوعلاری ~ türkcə şeir (qoşqu)nuvları
-تورکجه‎لشدیرمک ~ türkcələşdirmək
-تورکجه‎لشدیرمه‎ ~ türkcələşdirmə
-تورکجه‎لشمک ~ türkcələşmək
-تورک حکومتلری ~ türk humətləri
-تورک دونیاسی خریطه‎سی ~ türk dünyası xəritəsi
-تورکدیرگیایل سایاری ~ türk dirgi il sayarı
-تورک دیلی ~ türk dili
-تورکشاد ~ türkşad
-تورکَک ~ türkək
-تورکلشدیرمک ~ türkləşdirmək
-تورکلشمک ~ türkləşmək
-تورکلشمه‎ ~ türkləşmə
-تورکلوک ~ türklük
-تورکمئشه‎ سی ~ türk meşəsi
-تورکمان طایفاسی ~ türkman tayfası
-تورکمان ~ türkman
-تورکمان چای ~ türkman çay
-تورکمن ~ türkmən
-تورکمنجه‎ ~ türkməncə
-تورکمنلر ~ türkmənlər
-تورکمنی ~ türkməni
-( تورکَمه‎(ترَکَمه‎ ~ türkəmə(tərəkəmə)
-تورک میدان ~ türk meydan
-تورکَنبور ~ türkənbur
-تورکو ~ türkü
-تورکو ~ türkü
-تورکوجو ~ türkücü
-تورکوجولوک ~ türkücülük
-تورکوستان ~ türküstan
-تورکولشدیرمک ~ türküləşdirmək
-تورکولشمک ~ türküləşmək
-تورکولوژی ~ türkoloji
-تورکوله‎‎مک ~ türküləmək
-تورکوله‎مه‎ ~ türküləmə
-تورکون سؤزو ~ türkün sözü
-تورکه‎ ~ türkə
-تورکه‎چاره‎ ~ türkəçarə
-تورکه‎سایاق ~ türkəsayaq
-تورکه‎سایالیق ~ türkəsayalıq
-تورکوتلر ~ türkütlər
-تورکیشلر ~ türkişlər
-تورکیوتلار ~ türkiyotlar
-تورکیه‎ ~ türkiyə
-تورل ~ türəl
-تورلر ~ türlər
-تورلو ~ türlü
-تورلو تورلو ~ türlü türlü
-تورمک ~ türmək
-تورمکچی ~ türməkçi
-تورو ~ türəv
-تورو ~ türü
-توروتمک ~ türütmək
-توروز اوتو ~ türüz otu
-توروک ~ türük
-توروم ~ türüm
-تورونگ ~ türüng
-توره‎ ~ türə
-توره‎دیجی ~ türədici
-توره‎لر ~ TÜrələr
-توره‎لی ~ türəli
-توره‎‎مک ~ türəmək
-توره‎من ~ türəmən
-توره‎مه‎ ~ türəmə
-توره‎میش ~ türəmiş
-توره‎نَر ~ türənər
-توره‎نیش ~ türəniş
-توره‎ییش ~ türəyiş
-توریان ~ türyan
-توز ~ tüz
-توزل ~ tüzəl
-توزوک ~ tüzük
-توزه‎ ~ tüzə
-توستو ~ tüstü
-توستوسوز ~ tüstüsüz
-توستولتمک ~ tüstülətmək
-توستولندیرمک ~ tüstüləndirmək
-توستولنمک ~ tüstülənmək
-توستولنمیش ~ tüstülənmiş
-توستولو ~ tüstülü
-توستولوک ~ tüstülük
-توستوله‎‎مک ~ tüstüləmək
-توسسولنمک ~ tüssülənmək
-توسسولو ~ tüssülü
-توشتَمیز ~ tüştəmiz
-توشروم ~ tüşrüm
-توشمک ~ tüşmək
-توفک ~ tüfək
-توفک چیلیک ~ tüfəkçilik
-توفکچی ~ tüfəkçi
-توف کلی ~ tüfəkli
-توف کلیک ~ tüfəklik
-توفنگ ~ tüfəng
-توفنگ آلْتی ~ tüfəng altı
-توفنگ اؤنه‎ ~ tüfəng önə
-توفنگچی ~ tüfəngçi
-توفه‎ توف ~ tüfə tüf
-توک ~ tük
-توکان ~ tükan
-تو کاورپردیجی ~ tük ürpərdici
-توکباش ~ tükbaş
-توکتمک ~ tükətmək
-توکه‎تیم ~ tükətim
-توکجوک ~ tükcük
-توکجوکلولر ~ tükcüklülər
-توکجه‎ ~ tükcə
-توکدن آسیلی اولماق ~ tükdən asılı olmaq
-(توکسالماق(تؤکمک ~ tüksalmaq(tökmək)
-توکسوز ~ tüksüz
-تو کقدر ~ tük qədər
-تو کقلم ~ tük qələm
-توکک ~ tükək
-توکَل ~ tükəl
-توکَلدان ~ tükəldan
-توکلری اورپرمک ~ tükləri ürpərmək
-توکلرینی دیدمک ~ tüklərini didmək
-توکلندیرمک ~ tükləndirmək
-توکلنمک ~ tüklənmək
-توکلو ~ tüklü
-توکلو پاپاق ~ tüklü papaq
-توکلو دالاق اوتو ~ tüklü dalaq otu
-توکلوجه‎ ~ tüklücə
-توکلوک ~ tüklük
-توکلولشمک ~ tüklüləşmək
-توکلولوک ~ tüklülük
-( توکلومئشه‎(تویلومئشه‎ ~ tüklümeşə(tüylümeşə)
-توکن ~ tükən
-توکندیرمک ~ tükəndirmək
-توکنمز ~ tükənməz
-توکنمز قلم ~ tükənməz qələm
-توکنمزلیک ~ tükənməzlik
-توکنمک ~ tükənmək
-توکنمه‎ ~ tükənmə
-توکنمیش ~ tükənmiş
-توکنمیشلیک ~ tükənmişlik
-توکو ترپنمه‎‎مک ~ tüku tərpənməmək
-توکوچئی ~ Tüküçey
-توکورمک ~ tükürmək
-توکوروک اوتو ~ tükürük otu
-توکوروک بئزی ~ tükürük bezi
-توکونو دیدمک ~ tükünü didmək
-توکه‎تیجی ~ tükətici
-توکه‎تیم ~ tükətim
-توکه‎نیش ~ tükəniş
-توکه‎نیک ~ tükənik
-توگر ~ tügər
-توگوز ~ tügüz
-توگون ~ tügün
-تول ~ tül
-تولان ~ tülan
-تولای ~ tülay
-تولفیر ~ tülfir
-تولَک ~ tülək
-تولَکتیمور ~ tüləkteymur
-تولکو ~ tülkü
-تولکو اوزومو ~ tülkü üzümü
-تولکو اوزلو ~ tülkü üzlü
-تولکو توتدو ~ tülkü tutdu
-تولکوتپه‎ ~ tülkütəpə
-تولکوجوجه‎ ~ tülkücücə
-تولکوقویروغو ~ tülküquyruğu
-تولکوقویروغوگیللر ~ tülküquyruğugillər
-تولکولوک ~ tülkülük
-تولکولوک ائتمک ~ tülkülük etmək
-تولَن ~ tülən
-تولو ~ tülü
-تولو ~ tülü
-تولوبای ~ tülübay
-توله‎ ~ tülə
-توله‎‎مک ~ tüləmək
-توله‎کان ~ tüləkan
-تولین ~ tülin
-توم ~ tüm
-تومباشقالاشما ~ tümbaşqalaşma
-تومبی داغ ~ tümbi dağ
-تو متانری جیلیق ~ tüm tanrıcılıq
-تومجه‎ ~ tümcə
-تومدن ~ Tümdən
-تومدن گلیم ~ tümdən gəlim
-تومروک ~ tümrük
-تومسایی ~ tümsayı
-تومسک ~ tümsək
-تومسک لشمک ~ tümsəkləşmək
-تومس کلی ~ tümsəkli
-تومس کلیک ~ tümsəklik
-تومسه‎ ~ tümsə
-تومشوک ~ tümşük
-تومکیپری کلیلر ~ tümkipriklilər
-تومل ~ tüməl
-توملج ~ tümləc
-توملر ~ tümlər
-توملر آچی ~ tümlər açı
-تومئللیک ~ Tümellik
-توملنمک ~ tümlənmək
-تومله‎‎مک ~ tümləmək
-تومله‎ ین ~ tümləyən
-تومن ~ tümən
-تومن ~ Tümen
-تومن تومن ~ tümən tümən
-تومنبای ~ tümənbay
-تومور ~ tümür
-توموردوکاغول ~ tümurdukağul
-تومه‎ واریم ~ tümə varım
-تومه‎تر ~ tümətər
-تون ~ tün
-تون آیدین ~ tün aydın
-تونبای ~ tünbay
-تونبه‎تون ~ tünbətün
-تونتاش ~ tünt
-تونتای ~ tüntay
-تونتول ~ tüntül
-تونج ~ tünc
-توند ~ tünd
-تونقاتار ~ tünqatar
-تونقاوور ~ Tüngavur
-تونَک ~ tünək
-تونکند ~ tünkənd
-تونکور ~ tünkür
-تونگ ~ tüng
-تونگتودون ~ tüngtudun
-تونگشو ~ tüngşü
-تونگلوک ~ tünglük
-تونگو ~ tüngü
-تونگوشمک ~ tüngüşmək
-تونلوک ~ tünlük
-تونله‎‎مک ~ tünləmək
-تونمک ~ tünmək
-تونوک ~ tünük
-تونوکلوک ~ tünüklük
-تونوکه‎ ~ tünükə
-تونه‎‎مک ~ tünəmək
-تونه‎دی ~ tünədi
-تونیک ~ tünik
-( توه‎ (تو، تو ~ tu)
-توی ~ tüy
-تویسوز ~ tüysüz
-تویمک ~ tüymək
-تویون ~ tüyün
-تویه‎لی ~ tüyəli
-ته چین پیلوو ~ təhçin pilov
-ته دره ~ təhdərə
-تهاجم ~ təhacum
-تهاریم ~ təhaiım
-تهجیر ~ təhcir
-تهدید ~ təhdid
-تهذیب ~ təhzib
-( تهر (تَهر ~ təhr (təhər)
-تهران ~ tehran
-تهران ~ tehran
-تًهریستان ~ təhristan
-تَهلر ~ təhlər
-تهلیکه ~ təhlikə
-تهلیک هسیز ~ təhlikəsiz
-تهلیک هسیزلیک ~ təhəlikəhsizlik
-تهلیک هسیزلیک شوراسی ~ təhlikəsizlik şurası
-تهلیک هسیزلیک کونسئیی ~ təhlikəsizlik konseyi
-تهلیک هلی ~ təhlikəli
-تهم ~ təhəm
-تُهمت ~ töhmət
-تهنیت ~ təhniyət
-تهور ~ təhəvvür
-تهوع ~ təhəvvü
-تهویه ~ təhviyə
-تُهی ~ tohi
-تهیج ~ təhəyyüc
-تهیه ~ təhiyyə
-تهییج ~ təhyic
-تیبیلقا ~ tıbılqa
-تیپ تیپ ~ tıp tıp
-تیپبیلتی ~ tıpbıltı
-تیپبیلداتماق ~ tıpbıldatmaq
-تیپبیلداماق ~ tıpbıldamaq
-تیپیرداماق ~ tıpırdamaq
-تیت ~ tıt
-تیخ ~ tıx
-تیخ تیخ ~ tıx tıx
-تیخاتماق ~ tıxatmaq
-تیخاج ~ tıxac
-تیخاجسیز ~ tıxacsız
-تیخا جلاماق ~ tıxaclamaq
-تیخاجلانماق ~ tıxaclanmaq
-تیخاجلی ~ tıxaclı
-تیخالی ~ tıxalı
-تیخاما ~ tıxama
-تیخاماق ~ tıxamaq
-تیخامالی ~ tıxamalı
-تیخامیش ~ tıxamış
-تیخانماق ~ tıxanmaq
-تیخانمیش ~ tıxanmış
-تیخانیق ~ tıxanıq
-تیخانی قلیق ~ tıxanıqlıq
-تیخسیرماق ~ tıxsırmaq
-تیخسیریق ~ tıxsırıq
-تیخسیریق لی ~ tıxsırıqlı
-تیخما ~ tıxma
-تیخماق ~ tıxmaq
-تیخناز ~ tıxnaz
-تیخنازلیق ~ tıxnazlıq
-تیخناشدیرماق ~ tıxnaşdırmaq
-تیخناشماق ~ tıxnaşmaq
-تیخیر ~ tıxır
-تیخیرلاماق ~ tıxırlamaq
-تیخیرلیق ~ tıxırlıq
-تیخیرلاشماق ~ tıxırlaşmaq
-تیخیرلانماق ~ tıxırlanmaq
-تیخیش ~ tıxış
-تیخیشدیرماق ~ tıxışdırmaq
-تیخیشماق ~ tıxışmaq
-تیخیشیق ~ tıxışıq
-تیخیشیق لی ~ tıxışıqlı
-تیخیلتی ~ tıxıltı
-تیخیلماق ~ tıxılmaq
-تیخیلمیش ~ tıxılmış
-تیخیلی ~ tıxılı
-تیخیم ~ tıxım
-تیخیماق ~ tıxımaq
-تیرپان ~ tırpan
-تیرپانلاماق ~ tırpanlamaq
-تیرپانلانماق ~ tırpanlanmaq
-تیرتلاماق ~ tırtlamaq
-تیرتیر ~ tırtır
-تیرتیل ~ tırtıl
-تیرتیل سوو چیچکلر ~ tırtılsov çiçəklər
-تیرتیل لانماق ~ tırtıllanmaq
-تیرتی للی ~ tırtıllı
-تیرسی ~ tırsı
-تیرشیق ~ tırşıq
-تیرفیل ~ tırfıl
-تیرقاز ~ tırqaz
-تیرقازلاتماق ~ tırqazlatmaq
-تیرقازلاماق ~ tırqazlamaq
-تیرلاق ~ tırlaq
-تیرلیق ~ tırlıq
-تیرماج ~ tırmac
-تیرماشماق ~ tırmaşmaq
-تیرمالاماق ~ tırmalamaq
-تیرمان ~ tırman
-تیرمانج ~ tırmanc
-تیرمانلانماق ~ tırmanlanmaq
-تیرمانماق ~ tırmanmaq
-تیرمانیش ~ tırmanış
-تیرنا ووردو ~ tırna vurdu
-تیریخ ~ tırıx
-تیریخلاماق ~ tırıxlamaq
-تیریغا دوشمک ~ tırığa duşmək
-تیریلتی ~ tırıltı
-تیریلداماق ~ tırıldamaq
-تیزمان ~ tızman
-تیزیخماق ~ tızıxmaq
-تیس ~ tıs
-تیسباغا ~ tısbağa
-تیسیلتی ~ tısıltı
-تیسیلداماق ~ tısıldamaq
-تیغ ~ tığ
-تیغسیز ~ tığsız
-تیغراق ~ tığraq
-تیغلاما ~ tığlama
-تیغلاماق ~ tığlamaq
-تیغلانماق ~ tığlanmaq
-تیغلانمیش ~ tığlanmış
-تیغلی ~ tığlı
-تیغلیق ~ tığlıq
-تیغنیت ~ tığnıt
-تیفاق ~ tıfaq
-تیق تیق ~ tıq tıq
-تیققیلتی ~ tıqqıltı
-تیققیلداماق ~ tıqqıldamaq
-تیللیخ ~ tıllıx
-تیمبیل ~ tımbıl
-تیمبیلداماق ~ tımbıldamaq
-تیمبی للاشماق ~ tımbıllaşmaq
-تیمبی للیق ~ tımbıllıq
-تین ~ tın
-تینتین ~ tıntın
-تینجیخما ~ tıncıxma
-تینجیخماق ~ tıncıxmaq
-تینجیماق ~ tıncımaq
-تینسال جیلیق ~ tınsalcılıq
-تینلاماق ~ tınlamaq
-تینماق ~ tınmaq
-تی ~ tı
-تیاترو ~ tiyatro
-تیامات ~ tiyamat
-تیانکو ~ tyanku
-تیباتان ~ tibatan
-تیبین ~ tibin
-تیپ ~ tip
-تیپاژ ~ tipaj
-تیپلشدیرمک ~ tipləşdirmək
-تیپوقراف ~ tipoqraf
-تیپولوژی ~ tipoloji
-تیپی ~ tipi
-تیپیک ~ tipik
-تیپی کلیک ~ tipiklik
-تیت ~ tit
-تیتان ~ titan
-تیتر ~ titər
-تیترَتمک ~ tittmək
-تیترَتمه‎ ~ titt
-تیترَتمه‎ قوواق ~ tittmə qovaq
-تیترَتمه‎ قیزدیرما ~ tittmə qızdırma
-تیترتمه‎لی ~ tittməli
-تیترج ~ titrəc
-تیترر ~ titrər
-تیترَشدیرمک ~ titrəşdirmək
-تیترَشمک ~ titrəşmək
-تیترَک ~ titrək
-تیترکچ یچک ~ titrək çiçək
-تیترکس سسیزحرف ~ titrək səssiz hərf
-تیترکق اواق ~ titrək qavaq
-تیترکل شمک ~ titrək ləşmək
-تیترم ~ titrəm
-تیترم له‎‎مک ~ titrəmləmək
-تیترم لیک ~ titrəmlik
-تیترنت یلی ~ titrəntili
-تیتره‎در ~ titrədər
-تیتره‎دیجی ~ titrədici
-تیتره‎دیش ~ titrədiş
-تیتره‎شیم ~ titrəşim
-تیتره‎شی مسیز ~ titrəşimsiz
-تیتره‎شی مسل ~ titrəşimsəl
-تیتره‎شی ملی ~ titrəşimli
-تیتره‎ قوش ~ tıtrə quş
-تیتره‎‎مک ~ titrəmək
-تیتره‎مه‎ ~ titrəmə
-تیتره‎مه‎قیزدیرما ~ titrəmə qızdırma
-تیتره‎ییش ~ titrəyiş
-تیتکانلو ~ titkanlu
-تیتول ~ titol
-تیته‎ ~ titə
-تیته‎لی ~ titəli
-تیتیر ~ titir
-تیتیز ~ titiz
-تیتیزجه‎ ~ titizcə
-تیتیزلشمک ~ titizləşmək
-تیتیزلنمک ~ titizlənmək
-تیتیزلیک ~ titizlik
-تیتیزلیکله‎ ~ titizliklə
-تیتیش ~ tit
-تیتیک ~ titik
-تَیر ~ təyər
-تیر ~ tir
-تیر ~ tir
-تیر ~ tir
-تیرآباد ~ tirabad
-تیراژ ~ tiraj
-تیران ~ tiran
-تیرانداز ~ tirəndaz
-تیرباشلیغی ~ tirbaşlığı
-تیرباشی ~ tirbaşı
-تیرتاب ~ tirtab
-تیرتیر تیتره‎مک ~ tirtir titrəmək
-تیرجان ~ tircan
-تَیرجیک ~ təyərcik
-تیرچایی ~ tirçayı
-تیرچیلر ~ Tirçiler
-تیررنمک ~ tirrənmək
-تیرس ~ tirs
-تیرسی ~ tirsi
-تیرشوو ~ tirşou
-تیرفیل ~ tirfil
-تیرَک ~ tirək
-تیرگئش ~ Tirgeş
-تیرکَش ~ tirkəş
-تیرگَچ ~ tirgəç
-تیرلنمک ~ tirlənmək
-تیرلی ~ tirli
-تیرمه‎ ~ tirmə
-تیرمه‎ بؤرک ~ tirmə börk
-تیرمه‎ شال ~ tirmə şal
-تیرمه‎لی ~ tirməli
-تیروکسین ~ tiroksin
-تیرویید ~ tiroyid
-تیروان ~ tirvan
-تیره‎ ~ tirə
-تیره‎ ~ tirə
-تیره‎ ~ tirə
-تیره‎کین چایی ~ tirəkin çayı
-تیره‎ لنمک ~ tirələnmək
-تیره‎مک ~ tirəmək
-تیریئک ~ tiryek
-تیریئکچی ~ tiryekçi
-تیریئک خانا ~ tiryek xana
-تیریئکی ~ tiryeki
-تیرید ~ tirid
-تیرینگه‎ ~ tiringə
-تیرییاس ~ tiriyas
-تیز ~ tiz
-تیزفهم ~ tizfəhm
-تیزلشمک ~ tizləşmək
-تَیزه‎ ~ təyzə
-تیس کله‎‎مک ~ tisəkləmək
-تیسیکله‎‎مک ~ tisikləmək
-تیسیه‎ ~ tisyə
-تیشئرت ~ tişert
-تیشه‎ ~ tişə
-تیشه‎ ~ tişə
-تیشه‎مک ~ tişəmək
-تیغ ~ t
-تیغ زمین ~ tiğ zəmin
-تیفتیک ~ tiftik
-تیفتیک گئچ یسی ~ tiftik geçisi
-تیفتیک لنمک ~ tiftiklənmək
-تیفتیکلی ~ tiftikli
-تیفوس ~ tifus
-تیفه‎ ~ tifə
-تیقُّض ~ təyəqqüz
-تیقه‎ ~ tiqə
-تی کآغاجی ~ tikağacı
-تیکان ~ tikan
-تیکان ~ tikan
-تیکان اوتو ~ tikan otu
-( تیکانتپه‎(تکاب ~ tikan təpə(tikab)
-تیکان توتو ~ tikan tutu
-تیکان تیکان ~ tikan tikan
-تیکان جی قلی ~ tikancıqlı
-تیکا نسیز ~ tikansız
-تیکان لو ~ tikan lu
-( تیکانیاپراق(لی ~ tikan yapraq(lı)
-تیکانجا ~ tikanca
-تیکانجی ~ tikancı
-تیکانجیق ~ tikancıq
-تیکانجیق ~ tikancıq
-تیکانسی ~ tikansı
-تیکانلاشماق ~ tikanlaşmaq
-تیکانلی ~ tikanlı
-تیکانلی ~ tikanlı
-تیکانلی اؤکوز ~ tikanlı öküz
-تیکانلی اوزگ چلیلر ~ tikanlı üzgəçlilər
-تیکانلی ایلان ~ tikanlı ilan
-تیکانلی بالیق ~ tikanlı balıq
-تیکانلی بالیق گیللر ~ tikanlı balıqgillər
-تیکانلی بورون بالیق ~ tikanlı burun balıq
-تیکانلی تئل ~ tikanlı tel
-تیکانلی چای ~ tikanlı çay
-تیکانلی سالیانقوز ~ tikanlı salyanqoz
-تیکانلی مییان ~ tikanlı miyan
-تیکانلیجا ~ tikanlıca
-تیکانلیق ~ tikanlıq
-تیکانلیلار ~ tikanlılar
-تی کتاک ~ tiktak
-تیکدیرتمک ~ tikdirtmək
-تیکدیرمک ~ tikdirmək
-تیکسه‎ ~ tiksə
-تیکسینمک ~ tiksinmək
-تیکک ~ tikək
-تیکل ~ tikəl
-تیک للیک ~ tikəllik
-تیکمک ~ tikmək
-تیکمن ~ tikmən
-تیکمه‎ ~ tikmə
-تیکمه‎ ~ tikmə
-تیکمه‎ چی ~ tikməçi
-تیکمه‎ داش ~ tikmə daş
-تیکمه‎لی ~ tikməli
-تیکمه‎لیک ~ tikməlik
-تیکَن ~ tikən
-تیکه‎ ~ tikə
-تیکه‎ پارچا ~ tikə parça
-تیکه‎ پارچا ائیله‎مک ~ tikə parça eyləmək
-تیکه‎ تیکه‎ ~ tikə tikə
-تیکیت ~ tikit
-تیکیجی ~ tikici
-تیکیج یلیک ~ tikicilik
-تیکیز ~ tikiz
-تیکیزله‎‎مک ~ tikizləmək
-تیکیش ~ tikiş
-تیکیش آتماق ~ tikiş atmaq
-تیکیش آچماق ~ tikiş açmaq
-تیکیشایینه‎ سی ~ tikiş iynəsi
-تیکیش پایی ~ tikiş payı
-تیکیشچی ~ tikişçi
-تیکیشچیلیک ~ tikişəçilik
-تیکیشدیرمک ~ tikişdirmək
-تیکی شسیز ~ tikişsiz
-تیکیش قویماق ~ tikiş qoymaq
-تیکی شلی ~ tikişli
-تیکیش ماشینی ~ tikiş maşını
-تیکیشینی آلماق ~ tikişini almaq
-تیکیلمک ~ tikilmək
-تیکیلمه‎ ~ tikilmə
-تیکیلمیش ~ tikilmiş
-تیکیلمیش تیرمه‎ ~ tikilmiş tirmə
-تیکیلی ~ tikili
-تیکیلی داش ~ tikili daş
-تیکیلیش ~ tikiliş
-تیکیم ~ tikim
-تیکیم ائوی ~ tikim evi
-تیکینتی ~ tikinti
-تیکینتی ایشچی سی ~ tikinti işçisi
-تیکینتی چی ~ tikinti çı
-تیکینت یسل ~ tikintisəl
-تیکینتی مصالحی ~ tikinti məsalehi
-تیکینت یلر ~ tikintilər
-تیگرَک ~ tigrək
-تیگین ~ tigin
-تیل ~ til
-تیلار ~ tilar
-تیلاو ~ tilav
-تیلبه‎ ~ tilbə
-تیلته‎ ~ tiltə
-تیلَک ~ tilək
-تیلکه‎ر ی ~ tilkəri
-تیلکو ~ tilkü
-تیلکی ~ tilki
-تیلکی ~ Tilki
-تیلله‎‎مک ~ tilləmək
-تیلوو ~ tilov
-تیلوو آتماق ~ tilov atmaq
-تیلون ~ tilun
-تیلونبولاق ~ tilunbulaq
-تیلوه‎ ~ tilvə
-تیلیت ~ tilit
-تیلیشگه‎ ~ tilişgə
-تیلیشه‎ ~ tilişə
-تیلیف ~ tilif
-تیم ~ tim
-تیم ~ tim
-تیمچه‎ ~ timçə
-تیمسینمک ~ timsinmək
-تیمرری ~ timərri
-تَیمم ~ təyəmmüm
-تیموچین ~ timuçin
-تِیمور ~ teymur
-تیمورل وایمپاراتورلوغو ~ teymur imparaturluğu
-تیمیک ~ timik
-تیمی کلی ~ timikli
-تین ~ tin
-تین ~ Tin
-تین ~ Tin
-تین ~ tin
-تینئر ~ tiner
-تی نباشی ~ tinbaşı
-تینسل ~ tinsəl
-تینسل جی ~ tinsəlci
-تینسل جیلیک ~ tinsəlcilik
-تینَسی ~ tinəsi
-تینسیز ~ tinsiz
-تینَسیوغلو ~ tinəsioğlü
-تَینگ ~ təyəng
-تینگ ~ ting
-تینگلیک ~ tinglik
-تینگنر ~ tingnər
-تینگه‎ ~ tingə
-تی نلی ~ tinli
-تینیا ~ tinya
-تینی بگ ~ tini bəy
-تَینی ~ Teyni
-تییان ~ tiyan
-تیانچا ~ tiyança
-تیانچیلیق ~ tiyançılıq
-تیول ~ tiyul
-تیولچو ~ tiyulçu
-تیویل ~ tiyul
-تییه‎ ~ tiyə
-جارتابان ~ taban
-ط ~ t
-طاباق ~ tabaq
-طاباقچی ~ tabaqçı
-طاس ~ tas
-طاعون ~ taun
-طاغوت ~ tağut
-طاق ~ taq
-طاقت ~ taqət
-طاق تدن دوشمک ~ taqətdən düşmək
-طاق تسیز ~ taqətsiz
-طاقجالی قارا ~ taqcalı qara
-طاق کندی ~ taq kəndi
-طاق مچیدی ~ taq məçidi
-طاق نما ~ taq numa
-طالب ~ talıb
-طالبوف ~ talıbof
-طالع ~ tale
-طالعسیز ~ talesiz
-طالعی اوز چئویرمک ~ talei üz çevirmək
-طالعی اوزونه‎ گولمک ~ talei üzünə gülmək
-طالقان ~ taliqan
-طالقانرود ~ taliqanrud
-طاهر ~ tahir
-طاهر ~ tahir
-طاهره ~ tahirə
-طاهرهخ انیمملکی ~ tahirə xanım məliki
-طایفا ~ tayfa
-طب ~ tibb
-طبابت ~ təbabət
-طباخ ~ təbbax
-طباخی ~ təbbaxi
-طباشکبن ~ tabaşbin
-طباطبایی ~ təbatəbayi
-طباعت ~ təbaət
-طبخ ~ təbx
-طبرستان ~ təbəristan
-طبع ~ təbı
-طبق ~ təbq
-طبق باسیم ~ təbq basım
-طبق چکیم ~ təbq çəkim
-طبقه‎ ~ təbəqə
-طبل ~ təbl
-طِبی ~ tibbi
-طبیب ~ təbib
-طبیعت ~ təbiət
-طبیعتاً ~ təbiətən
-طبیعی ~ təbi
-طبیعیات ~ təbiiyat
-طبیل ~ təbil
-طرّاح ~ tərrah
-طرّاحی ~ tərrahi
-طرّار ~ tərrar
-طرّار ~ tərrar
-طراز ~ təraz
-طراز ناه‎ید-طراز نائین ~ təraz nain
-طرازوج ~ tərazuc
-طراقه‎ ~ təraqə
-طراقی ~ təraqi
-طراوت ~ təravət
-طرح ~ tərh
-طرخوران ~ tərxuran
-طرد ~ tərd
-طرز ~ tərz
-طرزی افشار ~ tərzi afşar
-طرف ~ tərəf
-طُرفةالعین ~ türfətüleyn
-طرفدار ~ tərəfdar
-طرفدارلیق ~ tərəfdarlıq
-طُرفه‎ ~ türfə
-طرلان ~ tərlan
-طریزآباد ~ tərizabad
-طریق ~ təriq
-طریقت ~ təriqət
-طریقت چی ~ təriqətçi
-طسوج ~ təsuc
-طشت ~ təşt
-طعام ~ təam
-طعم ~ təm
-طُعم ~ toəm
-طُعمه‎ ~ tomə
-طعن ~ tən
-طعنه‎ ~ tənə
-طُغرا ~ tuğra
-طغرل بگ ~ tuğrul bəy
-طُغیان ~ tuğyan
-طفره‎ ~ təfrə
-طفل ~ tiəfl
-طفولیت ~ tufuliyət
-طُفیلی ~ tufeyli
-طلا ~ təla
-طلا ~ təla
-طُلّاب ~ tüllab
-طلاق ~ təlaq
-طلایه‎ ~ təlayə
-طلب ~ tələb
-طلب نامه‎ ~ tələb namə
-طلبات ~ tələbat
-طلبکار ~ tələbkar
-طلبه‎ ~ tələbə
-طلسم ~ tilism
-طلعت ~ tələt
-طلعتا یوباوف ~ tələt əyyubof
-طلق ~ təlq
-طُلوع ~ tulu
-طلیعه‎ ~ təliə
-طماع ~ təmma
-طمچی ~ təmçi
-طمطراق ~ təmtəraq
-طمع ~ təmə
-طم عسیز ~ təməsiz
-طناب ~ tənab
-طنّاز ~ tənnaz
-طنبور ~ tənbur
-طنَبی ~ tənəbi
-طنز ~ tənz
-طنطنه‎ ~ təntənə
-طنین ~ tənin
-طوبا ~ tuba
-طوبی نساء ~ tuba nisa
-طوطو قوشو ~ tutu quşu
-طوطی ~ tuti
-طوطیا ~ tutiya
-طوفان ~ tufan
-طول ~ tul
-طولاش ~ tulaş
-طولانی ~ tulani
-طومار ~ tumar
-طَواف ~ təvaf
-طوالش ~ təvaliş
-طواله‎ ~ təvalə
-طَوایف ~ təvayif
-طور ~ tur
-طوسکاچال ~ tuskaçal
-طول آرام ~ tularam
-طولگیلان ~ tulgilan
-طَوله‎ ~ təvlə
-طونیان ~ tunyan
-طَویل ~ təvil
-طویله‎ درق ~ təvlədərə
-طهماسآ باد ~ təhmas abad
-طهماسلو ~ təhmaslu
-طهماسب کندی ~ təhmasb kəndi
-طیاره‎ ~ təyyarə
-طیب ~ təyib
-طیف ~ teyf
-طیفیل ~ tifil
-طیفیل جییز ~ tifil ciyəz
-طیلیسم ~ tilisim
-طیلیسم ~ tilism
-طینت ~ tinət
-طیور ~ tiyur
-فاط مه‎سلطانداراییامامی ~ tma sultan darayı imami
-فاط مه‎عبدالجبارفرشبافی ~ tma əbdulcəbbar fərşbafi
-کیتا بکواملالتعبیربوازیجی ~ tabi kəvamilittəbire bəvazici
-( یاتاقدان قالخماق (دورماق ~ taq dan qalxmaq
-ت ~ T
-تا ~ TA
-تاام ~ TAAM
-تااروف ~ TAARÜF
-تاب ~ TAB
-تاباق ~ TABAQ
-ت ~ T
-تاباقچا ~ TABAQÇA
-تاباقچالانما ~ TABAQÇALANMA
-تاباقچالانماق ~ TABAQÇALANMAQ
-تاباقچی ~ TABAQÇI
-تاباقلانما ~ TABAQLANMA
-تاباقلانماق ~ TABAQLANMAQ
-تابان ~ TABAN
-تاباساران‌لار ~ TABASARANLAR
-تاباشیر ~ TABAŞİR
-تاباشیرلی ~ TABAŞİRLİ
-تابع ~ TABE
-تابئیت ~ TABEİYYƏT
-تببئل ~ TBBEL
-تابئلچی ~ TABELÇİ
-تابع‌لی ~ TABELİ
-تابع‌لیک ~ TABELİK
-تابع‌سیز ~ TABESİZ
-تابلاما ~ TABLAMA
-تابلاماق ~ TABLAMAQ
-تابلاشما ~ TABLAŞMA
-تابلاشماق ~ TABLAŞMAQ
-تاب‌لی ~ TABLI
-تاب‌لو ~ TABLU
-تببور ~ TBBOR
-تاب‌سیز ~ TABSIZ
-تابسیزلاشما ~ TABSIZLAŞMA
-تابسیزلاشماق ~ TABSIZLAŞMAQ
-تابج ~ TABC
-تابوت ~ TABUT
-تاج ~ TAC
-تابع‌سیز ~ TABESİZ
-تاجبیت‌راق ~ TACBITRAQ
-تاججیق ~ TACCIQ
-تاجدار ~ TACDAR
-تاجیک ~ TACİK
-تاجیکجه ~ TACİKCƏ
-تاجیر ~ TACİR
-تاجیرلیک ~ TACİRLİK
-تافتا ~ TAFTA
-تاغ1 ~ TAĞ1
-تاغ2 ~ TAĞ2
-تاغ3 ~ TAĞ3
-تاغالاق1 ~ TAĞALAQ1
-تاغالاق2 ~ TAĞALAQ2
-تاغار ~ TAĞAR
-تاغبند ~ TAĞBƏND
-تاغ‌لی ~ TAĞLI
-تاهیر ~ TAHİR
-تاجبیت‌راق ~ TACBITRAQ
-تاخچا ~ TAXÇA
-تاخئومئتر ~ TAXEUMETR
-تاخیل ~ TAXIL
-تاخیلبیچن ~ TAXILBİÇƏN
-تاخیلبیتی ~ TAXILBİTİ
-تاخیلچیچک‌لی‌لر ~ TAXILÇİÇƏKLİLƏR
-تاخیلچی ~ TAXILÇI
-تاخیلچیلیق ~ TAXILÇILIQ
-تاخیلدؤین ~ TAXILDÖYƏN
-تاخیلقوردو ~ TAXILQURDU
-تاخیلقورودان ~ TAXILQURUDAN
-تاخیلما ~ TAXILMA
-تاخیلماق ~ TAXILMAQ
-تاخیلسپن ~ TAXILSƏPƏN
-تاخیلسوووران ~ TAXILSOVURAN
-تاخیلته‌میزله‌ین ~ TAXILTƏMİZLƏYƏN
-تاخیکاردیا ~ TAXİKARDİYA
-تاخما ~ TAXMA
-تاخماق ~ TAXMAQ
-تاخت ~ TAXT
-تاخچا ~ TAXÇA
-تاختا ~ TAXTA
-تاختابند ~ TAXTABƏND
-تاختابیتی ~ TAXTABİTİ
-تاختاچکن ~ TAXTAÇƏKƏN
-تاختاکه‌سن ~ TAXTAKƏSƏN
-تاختالاما ~ TAXTALAMA
-تاختالاماق ~ TAXTALAMAQ
-تاختالانما ~ TAXTALANMA
-تاختالانماق ~ TAXTALANMAQ
-تاختالاتما ~ TAXTALATMA
-تاختالاتماق ~ TAXTALATMAQ
-تاختالیق ~ TAXTALIQ
-تاختاپوش ~ TAXTAPUŞ
-تاختاپوشچو ~ TAXTAPUŞÇU
-تاختاپوش‌لو ~ TAXTAPUŞLU
-تاختایونان ~ TAXTAYONAN
-تاکئلبژ ~ TAKELBJ
-تاختا ~ TAXTA
-تاکئلاژچی ~ TAKELAJÇI
-تاکسیچی ~ TAKSİÇİ
-تاکسیر ~ TAKSİR
-تاکسومئتر ~ TAKSUMETR
-تاکسوموتور ~ TAKSOMOTUR
-تاکت ~ TAKT
-تبکتیک2 ~ TBKTİK2
-تبکتیکا ~ TBKTİKA
-تاقانوک ~ TAQANUK
-تاقت ~ TAQƏT
-تاقت‌سیز ~ TAQƏTSİZ
-تاقت‌سیزلیک ~ TAQƏTSİZLİK
-تاقیم ~ TAQIM
-تاکئلاژچی ~ TAKELAJÇI
-تاققاناق ~ TAQQANAQ
-تاققاتاق ~ TAQQATAQ
-تاققیلداما ~ TAQQILDAMA
-تاققیلداماق ~ TAQQILDAMAQ
-تاققیلداتما ~ TAQQILDATMA
-تاققیلداتماق ~ TAQQILDATMAQ
-تاققیلتی ~ TAQQILTI
-تال ~ TAL
-تالا ~ TALA
-تالاق ~ TALAQ
-تالاق‌لی ~ TALAQLI
-تالاق‌سیز ~ TALAQSIZ
-تالالیق ~ TALALIQ
-تالاما ~ TALAMA
-تالاماق ~ TALAMAQ
-تالان ~ TALAN
-تالانچی ~ TALANÇI
-تالانچیلیق ~ TALANÇILIQ
-تالانما ~ TALANMA
-تالانماق ~ TALANMAQ
-تالبنت ~ TALBNT
-تالانت‌لی ~ TALANTLI
-تالاسسئمیا ~ TALASSEMİYA
-تالاشا ~ TALAŞA
-تالئ ~ TALE
-تالئ‌سیز ~ TALESİZ
-تالئ‌سیزلیک ~ TALESİZLİK
-تالئییکم ~ TALEYİKƏM
-تالغا ~ TALĞA
-تالخا ~ TALXA
-تالیشجا ~ TALIŞCA
-تالیش‌لار ~ TALIŞLAR
-طالب ~ TALİB
-تالانچی ~ TALANÇI
-طالبه ~ TALİBƏ
-تالک ~ TALK
-تالمود ~ TALMUD
-تالون ~ TALUN
-تالوار ~ TALVAR
-تالوارلاما ~ TALVARLAMA
-تالوارلاماق ~ TALVARLAMAQ
-تالوارلی ~ TALVARLI
-تام1 ~ TAM1
-تام2 ~ TAM2
-تامادا ~ TAMADA
-تامادالیق ~ TAMADALIQ
-تاماه ~ TAMAH
-طالبه ~ TALİBƏ
-تاماهکار ~ TAMAHKAR
-تاماهکارلیق ~ TAMAHKARLIQ
-تاماهلاندیرما ~ TAMAHLANDIRMA
-تاماهلان‌دیرماق ~ TAMAHLANDIRMAQ
-تاماهلانما ~ TAMAHLANMA
-تاماهلانماق ~ TAMAHLANMAQ
-تاماهسیلاندیرما ~ TAMAHSILANDIRMA
-تاماهسیلان‌دیرماق ~ TAMAHSILANDIRMAQ
-تاماهسیلانما ~ TAMAHSILANMA
-تاماهسیلانماق ~ TAMAHSILANMAQ
-تاماهسیما ~ TAMAHSIMA
-تاماهسیماق ~ TAMAHSIMAQ
-تاماهسیتما ~ TAMAHSITMA
-تاماهسیتماق ~ TAMAHSITMAQ
-تاماه‌سیز ~ TAMAHSIZ
-تاماهسیزلیق ~ TAMAHSIZLIQ
-تامام ~ TAMAM
-تاماهکار ~ TAMAHKAR
-تامامن ~ TAMAMƏN
-تامامیله ~ TAMAMİLƏ
-تاماملاما ~ TAMAMLAMA
-تاماملاماق ~ TAMAMLAMAQ
-تاماملانما ~ TAMAMLANMA
-تاماملانماق ~ TAMAMLANMAQ
-تاماملاییجی ~ TAMAMLAYICI
-تاماملیق ~ TAMAMLIQ
-تامارزی ~ TAMARZI
-تامارزیلیق ~ TAMARZILIQ
-تاماسا ~ TAMASA
-تاماشا ~ TAMAŞA
-تاماشاچی ~ TAMAŞAÇI
-تاماشاگاه ~ TAMAŞAGAH
-تاماشا‌خانا ~ TAMAŞAXANA
-تاماشا‌لی ~ TAMAŞALI
-تبمبور ~ TBMBUR
-تامبورین ~ TAMBURİN
-تامئت ~ TAMET
-تامهوقوق‌لو ~ TAMHÜQUQLU
-تامهوقوقلولوق ~ TAMHÜQUQLULUQ
-تاملاما ~ TAMLAMA
-تاملاماق ~ TAMLAMAQ
-تام‌لی ~ TAMLI
-تاملیق ~ TAMLIQ
-تاممئتراژلی ~ TAMMETRAJLI
-تامپون ~ TAMPUN
-تانا ~ TANA
-تانیق ~ TANIQ
-تانیما ~ TANIMA
-تانیماق ~ TANIMAQ
-تاماشاچی ~ TAMAŞAÇI
-تانیمازلیق ~ TANIMAZLIQ
-تانینما ~ TANINMA
-تانینماق ~ TANINMAQ
-تانینماز ~ TANINMAZ
-تانینمازلیق ~ TANINMAZLIQ
-تانینمیش ~ TANINMIŞ
-تانیش ~ TANIŞ
-تانیمازلیق ~ TANIMAZLIQ
-تانیشدیرما ~ TANIŞDIRMA
-تانیش‌دیرماق ~ TANIŞDIRMAQ
-تانیشلیق ~ TANIŞLIQ
-تانیشما ~ TANIŞMA
-تانیشماق ~ TANIŞMAQ
-تانیتدیرما ~ TANITDIRMA
-تانیت‌دیرماق ~ TANITDIRMAQ
-تانیتما ~ TANITMA
-تانیتماق ~ TANITMAQ
-تانین ~ TANİN
-تانک1 ~ TANK1
-تانک2 ~ TANK2
-تانکچی ~ TANKÇI
-تبنکئر ~ TBNKER
-تانکیتکا2 ~ TANKYTKA2
-تانکقاییران ~ TANKQAYIRAN
-تانکقاییرما ~ TANKQAYIRMA
-تانکودروم ~ TANKODRUM
-تانکووران ~ TANKVURAN
-تانقاه ~ TANQAH
-تانقاه‌لی ~ TANQAHLI
-تبنقو ~ TBNQO
-تانیشدیرما ~ TANIŞDIRMA
-تانری ~ TANRI
-تانریچی ~ TANRIÇI
-تانتال ~ TANTAL
-تاپ ~ TAP
-تاپان ~ TAPAN
-تاپانچا ~ TAPANÇA
-تاپانچا‌لی ~ TAPANÇALI
-تاپانلاما ~ TAPANLAMA
-تاپانلاماق ~ TAPANLAMAQ
-تاپداق ~ TAPDAQ
-تاپدالاما ~ TAPDALAMA
-تاپدالاماق ~ TAPDALAMAQ
-تاپدالانما ~ TAPDALANMA
-تاپدالانماق ~ TAPDALANMAQ
-تاپداما ~ TAPDAMA
-تاپداماق ~ TAPDAMAQ
-تاپدانما ~ TAPDANMA
-تاپ‌دانماق ~ TAPDANMAQ
-تاپدیق ~ TAPDIQ
-تاپدیرما ~ TAPDIRMA
-تاپ‌دیرماق ~ TAPDIRMAQ
-تاپیلما ~ TAPILMA
-تاپیلماق ~ TAPILMAQ
-تاپینما ~ TAPINMA
-تاپینماق ~ TAPINMAQ
-تاپینتی ~ TAPINTI
-تاپیشما ~ TAPIŞMA
-تاپیشماق ~ TAPIŞMAQ
-تاپقیر ~ TAPQIR
-تاپما ~ TAPMA
-تاپماجا ~ TAPMACA
-تاپماجالاما ~ TAPMACALAMA
-تاپماجالاماق ~ TAPMACALAMAQ
-تاپماجا‌لی ~ TAPMACALI
-تاپپا‌دان ~ TAPPADAN
-تاپماق ~ TAPMAQ
-تاپپیلداما ~ TAPPILDAMA
-تاپپیلداماق ~ TAPPILDAMAQ
-تاپپیلداتما ~ TAPPILDATMA
-تاپپیلداتماق ~ TAPPILDATMAQ
-تاپپیلتی ~ TAPPILTI
-تاپشیریق ~ TAPŞIRIQ
-تاپشیریلما ~ TAPŞIRILMA
-تاپشیریلماق ~ TAPŞIRILMAQ
-تاپشیرما ~ TAPŞIRMA
-تاپشیرماق ~ TAPŞIRMAQ
-تار1 ~ TAR1
-تار2 ~ TAR2
-تار3 ~ TAR3
-تار4 ~ TAR4
-تاراج ~ TARAC
-تاراکان ~ TARAKAN
-تاراققا ~ TARAQQA
-تاربن ~ TARBN
-تارانلاماق ~ TARANLAMAQ
-تارانتئللا ~ TARANTELLA
-تاراش ~ TARAŞ
-تاپشیرما ~ TAPŞIRMA
-تاراشلاما ~ TARAŞLAMA
-تاراشلاماق ~ TARAŞLAMAQ
-تاراش‌لی ~ TARAŞLI
-تاراز ~ TARAZ
-تارازی ~ TARAZI
-تارازلاما ~ TARAZLAMA
-تارازلاماق ~ TARAZLAMAQ
-تارازلانما ~ TARAZLANMA
-تارازلانماق ~ TARAZLANMAQ
-تارازلاشدیریلما ~ TARAZLAŞDIRILMA
-تارازلاشدیریلماق ~ TARAZLAŞDIRILMAQ
-تارازلاشدیرما ~ TARAZLAŞDIRMA
-تارازلاش‌دیرماق ~ TARAZLAŞDIRMAQ
-تارازلاشما ~ TARAZLAŞMA
-تارازلاشماق ~ TARAZLAŞMAQ
-تارازلیق ~ TARAZLIQ
-تارچیلیق ~ TARÇILIQ
-تاریم ~ TARIM
-تاریملاما ~ TARIMLAMA
-تاریملاماق ~ TARIMLAMAQ
-تاریملیق ~ TARIMLIQ
-تاریفلشدیریلمه ~ TARİFLƏŞDİRİLMƏ
-تاریفلشدیریلمک ~ TARİFLƏŞDİRİLMƏK
-تاریفلشدیرمه ~ TARİFLƏŞDİRMƏ
-تاریفلش‌دیرمک ~ TARİFLƏŞDİRMƏK
-تاریخ ~ TARİX
-تاراشلاما ~ TARAŞLAMA
-تاریخچه ~ TARİXÇƏ
-تاریخچی ~ TARİXÇİ
-تاریخن ~ TARİXƏN
-تاریخی ~ TARİXİ
-تاریخی‌لیک ~ TARİXİLİK
-تاریخ ~ TARİX
-تاریخ‌لی ~ TARİXLİ
-تاریخنویس ~ TARİXNƏVİS
-تاریخ‌سیز ~ TARİXSİZ
-تاریخشوناس ~ TARİXŞÜNAS
-تاریخیازان ~ TARİXYAZAN
-تاریک1 ~ TARİK1
-تاریک2 ~ TARİK2
-تارلا ~ TARLA
-تارلاچی ~ TARLAÇI
-تارلاچیلیق ~ TARLAÇILIQ
-تارلاقورویوجو ~ TARLAQORUYUCU
-تارلانما ~ TARLANMA
-تارلانماق ~ TARLANMAQ
-تارلاشما ~ TARLAŞMA
-تارلاشماق ~ TARLAŞMAQ
-تارلیق ~ TARLIQ
-تارپ ~ TARP
-تارزن ~ TARZƏN
-تاس1 ~ TAS1
-تاس2 ~ TAS2
-تاسا1 ~ TASA1
-تاسا2 ~ TASA2
-تاساباخان ~ TASABAXAN
-تاسکاباب ~ TASKABAB
-تاسکابابی ~ TASKABABI
-تاسکولاه ~ TASKÜLAH
-تاسکولاه‌لی ~ TASKÜLAHLI
-تاسلاق ~ TASLAQ
-تات ~ TAT
-تاتار ~ TATAR
-تاتارجا ~ TATARCA
-تاتاریلاما ~ TATARILAMA
-تاتاریلاماق ~ TATARILAMAQ
-تاون ~ TAUN
-تاوا1 ~ TAVA1
-تاوا2 ~ TAVA2
-تاواداشی ~ TAVADAŞI
-تاواکابابی ~ TAVAKABABI
-تاوالیق ~ TAVALIQ
-تاوان1 ~ TAVAN1
-تاوان2 ~ TAVAN2
-تاوانا ~ TAVANA
-تاوانا‌لی ~ TAVANALI
-تاوانا‌سیز ~ TAVANASIZ
-تاوان‌لی ~ TAVANLI
-تاوار1 ~ TAVAR1
-تاوار2 ~ TAVAR2
-تاوار3 ~ TAVAR3
-تاووت ~ TAVOT
-تاور ~ TAVR
-تاوتولوگیا ~ TAVTOLUGİYA
-تای1 ~ TAY1
-تای2 ~ TAY2
-تای3 ~ TAY3
-تای4 ~ TAY4
-تای5 ~ TAY5
-تایا ~ TAYA
-تایاجیق ~ TAYACIQ
-تایالاما ~ TAYALAMA
-تایالاماق ~ TAYALAMAQ
-تایالاتما ~ TAYALATMA
-تایالاتماق ~ TAYALATMAQ
-تایاووران ~ TAYAVURAN
-تایباتای ~ TAYBATAY
-تایدییشیک ~ TAYDƏYİŞİK
-طایفه ~ TAYFA
-تایکئش ~ TAYKEŞ
-تایقب ~ TAYQB
-تایالاتما ~ TAYALATMA
-تایقولپ ~ TAYQULP
-تایلاشدیرما ~ TAYLAŞDIRMA
-تایلاش‌دیرماق ~ TAYLAŞDIRMAQ
-تایلاشما ~ TAYLAŞMA
-تایلاشماق ~ TAYLAŞMAQ
-تایتاق ~ TAYTAQ
-تایتاقلیق ~ TAYTAQLIQ
-تایتیما ~ TAYTIMA
-تایتیماق ~ TAYTIMAQ
-تازی ~ TAZI
-تازیانه ~ TAZİYANƏ
-تئ ~ TE
-تئبتر ~ TEBTR
-تئاترشوناس ~ TEATRŞÜNAS
-تئاترشوناسلیق ~ TEATRŞÜNASLIQ
-تئفلون ~ TEFLON
-تیخنیک ~ TYXNİK
-تیخنیکا ~ TYXNİKA
-تایقولپ ~ TAYQULP
-تیخنیکوم ~ TYXNİKUM
-تئخنولوگیا ~ TEXNOLUGİYA
-تئخنولوق ~ TEXNULOQ
-تئیزم ~ TEİZM
-تئکستولوگیا ~ TEKSTOLOGİYA
-تئکتونیکا ~ TEKTUNİKA
-تئل1 ~ TEL1
-تئل2 ~ TEL2
-تئل3 ~ TEL3
-تئکنیکی ~ TEXNİKİ
-تئلباسان ~ TELBASAN
-تئلئفون ~ TELEFUN
-تئلئفونچو ~ TELEFONÇU
-تئلئفونلاشدیریلما ~ TELEFONLAŞDIRILMA
-تئلئفونلاشدیریلماق ~ TELEFONLAŞDIRILMAQ
-تئلئفونلاشدیرما ~ TELEFONLAŞDIRMA
-تئلئفونلاش‌دیرماق ~ TELEFONLAŞDIRMAQ
-تئلئفونوقربم ~ TELEFONOQRBM
-تئلئکینو ~ TELEKİNU
-تیلئکس ~ TYLEKS
-تئلئقربف ~ TELEQRBF
-تئلئقرافچی ~ TELEQRAFÇI
-تئلئقراف‌خانا ~ TELEQRAFXANA
-تئلئقربم ~ TELEQRBM
-تئلئمئخبنیکا ~ TELEMEXBNİKA
-تئلئمئخانیکلشدیرمه ~ TELEMEXANİKLƏŞDİRMƏ
-تئلئپبتیا ~ TELEPBTİYA
-تئلئسکوپ ~ TELESKUP
-تئلئتبیپ ~ TELETBYP
-تئلئتایپچی ~ TELETAYPÇI
-تئلئوئریلیش ~ TELEVERİLİŞ
-تئل‌لی ~ TELLİ
-تئللجر ~ TELLCR
-تئل‌سیز ~ TELSİZ
-تیما ~ TYMA
-تئمبتیکا ~ TEMBTİKA
-تئمبر ~ TEMBR
-تئمپ ~ TEMP
-تئمپئربمئنت ~ TEMPERBMENT
-تئمپئراتور ~ TEMPERATUR
-تئندئنسیا ~ TENDENSİYA
-تئندئر1 ~ TENDER1
-تئندئر2 ~ TENDER2
-تیننیس ~ TYNNİS
-تئننیسچی ~ TENNİSÇİ
-تینور ~ TYNOR
-تئنت ~ TENT
-تئولوگیا ~ TEOLOGİYA
-تئوریم ~ TEORYM
-تئپلوخود ~ TEPLOXUD
-تئپلوووز ~ TEPLOVUZ
-تئراپیوت ~ TERAPYVT
-تیرمین ~ TYRMİN
-تئرمینبتور ~ TERMİNBTOR
-تئرمینولوگیا ~ TERMİNOLUGİYA
-تئلئویزور ~ TELEVİZOR
-تئرمودینبمیکا ~ TERMODİNBMİKA
-تئرموقراف ~ TERMUQRAF
-تئرمومئتر ~ TERMUMETR
-تیرموس ~ TYRMOS
-تئرموستبت ~ TERMOSTBT
-تئرراس ~ TERRAS
-تئررور ~ TERRUR
-تئررورچو ~ TERRORÇU
-تئررورچولوق ~ TERRORÇULUQ
-تئرسیا ~ TERSİYA
-تئست ~ TEST
-تئستئر ~ TESTER
-تئشت ~ TT
-تئی ~ TEY
-تئیف ~ TEYF
-تئیخا ~ TEYXA
-تئیلمه ~ TEYLƏMƏ
-تئیلمک ~ TEYLƏMƏK
-تئیلنمه ~ TEYLƏNMƏ
-تئیلنمک ~ TEYLƏNMƏK
-تئز ~ TEZ
-تئزبازار ~ TEZBAZAR
-تئزبؤیوین ~ TEZBÖYÜYƏN
-تئزجه ~ TEZCƏ
-تئزدن ~ TEZDƏN
-تئزده‌ین ~ TEZDƏYƏN
-تئزریین ~ TEZƏRİYƏN
-تیزیس ~ TYZİS
-تئزکئچن ~ TEZKEÇƏN
-تئزلندیرمه ~ TEZLƏNDİRMƏ
-تئزلن‌دیرمک ~ TEZLƏNDİRMƏK
-تئزلشدیرمه ~ TEZLƏŞDİRMƏ
-تئزلش‌دیرمک ~ TEZLƏŞDİRMƏK
-تئزلشمه ~ TEZLƏŞMƏ
-تئزلشمک ~ TEZLƏŞMƏK
-تئزلیک ~ TEZLİK
-تئزسینان ~ TEZSINAN
-تئزبؤیوین ~ TEZBÖYÜYƏN
-تئزیئتیشن ~ TEZYETİŞƏN
-تام ~ TƏAM
-تب1 ~ TƏB1
-تب2 ~ TƏB2
-تبابت ~ TƏBABƏT
-تبدیل ~ TƏBDİL
-تبددول ~ TƏBƏDDÜL
-تبددولات ~ TƏBƏDDÜLAT
-تبهه ~ TƏBƏƏ
-تبهه‌لیک ~ TƏBƏƏLİK
-تبخخور ~ TƏBƏXXÜR
-تبق1 ~ TƏBƏQƏ1
-تبق2 ~ TƏBƏQƏ2
-تبقلشمه ~ TƏBƏQƏLƏŞMƏ
-طبقه‌لشمک ~ TƏBƏQƏLƏŞMƏK
-تبرروک ~ TƏBƏRRÜK
-تبرزین ~ TƏBƏRZİN
-تبسسوم ~ TƏBƏSSÜM
-تبیب ~ TƏBİB
-تبیب‌لیک ~ TƏBİBLİK
-طبیعت ~ TƏBİƏT
-طبیعتجه ~ TƏBİƏT
-تبیتچی ~ TƏBİƏTÇİ
-طبیعتن ~ TƏBİƏTƏN
-تبیتشوناس ~ TƏBİƏTŞÜNAS
-تبیتشوناسلیق ~ TƏBİƏTŞÜNASLIQ
-طبیعی ~ TƏBİİ
-طبیعی‌لیک ~ TƏBİİLİK
-تبیل ~ TƏBİL
-تبیلچی ~ TƏBİLÇİ
-تعبیر ~ TƏBİR
-تبیات ~ TƏBİYYAT
-تبیاتچی ~ TƏBİYYATÇI
-تبلیغ ~ TƏBLİĞ
-تبلیغات ~ TƏBLİĞAT
-تبلیغاتچی ~ TƏBLİĞATÇI
-تبلیغاتچیلیق ~ TƏBLİĞATÇILIQ
-تبریک ~ TƏBRİK
-تبریکلمه ~ TƏBRİKLƏMƏ
-تبریکلمک ~ TƏBRİKLƏMƏK
-تبریکنامه ~ TƏBRİKNAMƏ
-تجاووز ~ TƏCAVÜZ
-تجاووزچو ~ TƏCAVÜZÇÜ
-تجاووزچولوک ~ TƏCAVÜZÇÜLÜK
-تجاووزکار ~ TƏCAVÜZKAR
-تجاووزکارلیق ~ TƏCAVÜZKARLIQ
-تجدید ~ TƏCDİD
-تجددود ~ TƏCƏDDÜD
-تجللا ~ TƏCƏLLA
-تجسسوم ~ TƏCƏSSÜM
-تجهیز ~ TƏCHİZ
-تجهیزات ~ TƏCHİZAT
-تجهیزاتچی ~ TƏCHİZATÇI
-تجیل1 ~ TƏCİL1
-تجیل2 ~ TƏCİL2
-تجیلن ~ TƏCİLƏN
-تجی‌لی ~ TƏCİLİ
-تجنیس ~ TƏCNİS
-تجرید ~ TƏCRİD
-تجروبه ~ TƏCRÜBƏ
-تجروبچی ~ TƏCRÜBƏÇİ
-تجروبچی‌لیک ~ TƏCRÜBƏÇİLİK
-تجروبلنمه ~ TƏCRÜBƏLƏNMƏ
-تجروبه‌لنمک ~ TƏCRÜBƏLƏNMƏK
-تجنیس ~ TƏCNİS
-تجروبه‌لی ~ TƏCRÜBƏLİ
-تجروبه‌لی‌لیک ~ TƏCRÜBƏLİLİK
-تجروبه‌سیز ~ TƏCRÜBƏSİZ
-تجروبه‌سیزلیک ~ TƏCRÜBƏSİZLİK
-تجروبوی ~ TƏCRÜBƏVİ
-تجروبی ~ TƏCRÜBİ
-تداروک ~ TƏDARÜK
-تداروکچو ~ TƏDARÜKÇÜ
-تداوی ~ TƏDAVİ
-تداوول ~ TƏDAVÜL
-تدبیر ~ TƏDBİR
-تدبیرلی ~ TƏDBİRLİ
-تدهیش ~ TƏDHİŞ
-تدهیشچی ~ TƏDHİŞÇİ
-تدییه ~ TƏDİYƏ
-تدیچی ~ TƏDİYƏÇİ
-تدقیق ~ TƏDQİQ
-تجروبه‌لی ~ TƏCRÜBƏLİ
-تدقیقات ~ TƏDQİQAT
-تدقیقاتچی ~ TƏDQİQATÇI
-تدقیقاتچیلیق ~ TƏDQİQATÇILIQ
-تدریج ~ TƏDRİC
-تدریجن ~ TƏDRİCƏN
-تدریجی ~ TƏDRİCİ
-تدریجله ~ TƏDRİCLƏ
-تدریس ~ TƏDRİS
-تعجب ~ TƏƏCCÜB
-تججوبلندیرمه ~ TƏƏCCÜBLƏNDİRMƏ
-تعجبلن‌دیرمک ~ TƏƏCCÜBLƏNDİRMƏK
-تججوبلنمه ~ TƏƏCCÜBLƏNMƏ
-تعجبلنمک ~ TƏƏCCÜBLƏNMƏK
-تعجب‌لو ~ TƏƏCCÜBLÜ
-تههود ~ TƏƏHHÜD
-تههودنامه ~ TƏƏHHÜDNAMƏ
-تللوق ~ TƏƏLLÜQ
-ترروز ~ TƏƏRRÜZ
-تسسوب ~ TƏƏSSÜB
-تسسوبکئش ~ TƏƏSSÜBKEŞ
-تأسف ~ TƏƏSSÜF
-تسسوفلنمه ~ TƏƏSSÜFLƏNMƏ
-تأسفلنمک ~ TƏƏSSÜFLƏNMƏK
-تسسور ~ TƏƏSSÜR
-تسسورات ~ TƏƏSSÜRAT
-تششوق ~ TƏƏŞŞÜQ
-تفاووت ~ TƏFAVÜT
-تفجیمک ~ TƏFCİMƏK
-تفککور ~ TƏFƏKKÜR
-تههودنامه ~ TƏƏHHÜDNAMƏ
-تفرروات ~ TƏFƏRRÜAT
-تفریقه ~ TƏFRİQƏ
-تفریقچی ~ TƏFRİQƏÇİ
-تفریقچی‌لیک ~ TƏFRİQƏÇİLİK
-تفسیل ~ TƏFSİL
-تفسیلات ~ TƏFSİLAT
-تفسیلن ~ TƏFSİLƏN
-تفسیل‌لی ~ TƏFSİLLİ
-تفسیر ~ TƏFSİR
-تفسیرچی ~ TƏFSİRÇİ
-تفتیش ~ TƏFTİŞ
-تفتیشچی ~ TƏFTİŞÇİ
-تفتیشچی‌لیک ~ TƏFTİŞÇİLİK
-تغییر ~ TƏĞYİR
-طهارت ~ TƏHARƏT
-تهدید ~ TƏHDİD
-تهممول ~ TƏHƏMMÜL
-تهر ~ TƏHƏR
-تهرسیز ~ TƏHƏRSİZ
-تغییر ~ TƏĞYİR
-تهسسور ~ TƏHƏSSÜR
-تهووول ~ TƏHƏVVÜL
-تهییور ~ TƏHƏYYÜR
-تهکیم ~ TƏHKİM
-تهکیمچی1 ~ TƏHKİMÇİ1
-تهکیمچی2 ~ TƏHKİMÇİ2
-تهکیمچی‌لیک ~ TƏHKİMÇİLİK
-تهکیم‌لی ~ TƏHKİMLİ
-تهکییه ~ TƏHKİYƏ
-تحقیق ~ TƏHQİQ
-تحقیقات ~ TƏHQİQAT
-تهقیقاتچی ~ TƏHQİQATÇI
-تحقیر ~ TƏHQİR
-تحقیرامیز ~ TƏHQİRAMİZ
-تحقیرانه ~ TƏHQİRANƏ
-تهسسور ~ TƏHƏSSÜR
-تحلیل ~ TƏHLİL
-تهلوکه ~ TƏHLÜKƏ
-تهلوکه‌لی ~ TƏHLÜKƏLİ
-تهلوکه‌سیز ~ TƏHLÜKƏSİZ
-تهلوکه‌سیزلیک ~ TƏHLÜKƏSİZLİK
-تهر ~ TƏHR
-تحریف ~ TƏHRİF
-تهریک ~ TƏHRİK
-تهریکچی ~ TƏHRİKÇİ
-تهریکئدیجی ~ TƏHRİKEDİCİ
-تهریر ~ TƏHRİR
-تهریری ~ TƏHRİRİ
-تحصیل ~ TƏHSİL
-تحصیل‌لی ~ TƏHSİLLİ
-تحصیل‌سیز ~ TƏHSİLSİZ
-تحلیل ~ TƏHLİL
-تحصیل‌سیزلیک ~ TƏHSİLSİZLİK
-تهسین ~ TƏHSİN
-تهت ~ TƏHT
-تهتلهئساب ~ TƏHTƏLHESAB
-تهویل ~ TƏHVİL
-تهویلچی ~ TƏHVİLÇİ
-تخلص ~ TƏXƏLLÜS
-تخلص‌لو ~ TƏXƏLLÜSLÜ
-تخرروش ~ TƏXƏRRÜŞ
-تخییول ~ TƏXƏYYÜL
-تخفیف ~ TƏXFİF
-تخیر ~ TƏXİR
-تحصیل‌سیزلیک ~ TƏHSİLSİZLİK
-تخیرسالینماز ~ TƏXİRƏSALINMAZ
-تخلیه ~ TƏXLİYYƏ
-تخمین ~ TƏXMİN
-تخمینن ~ TƏXMİNƏN
-تخمینی ~ TƏXMİNİ
-تخریبات ~ TƏXRİBAT
-تخریباتچی ~ TƏXRİBATÇI
-تخریباتچیلیق ~ TƏXRİBATÇILIQ
-تخسیس ~ TƏXSİS
-تخسیسات ~ TƏXSİSAT
-تخت ~ TƏXT
-تک1 ~ TƏK1
-تخیرسالینماز ~ TƏXİRƏSALINMAZ
-تک2 ~ TƏK2
-تک3 ~ TƏK3
-تکاداملیق ~ TƏKADAMLIQ
-تکاللاهلیلیق ~ TƏKALLAHLILIQ
-تکالتی ~ TƏKALTI
-تکامول ~ TƏKAMÜL
-تکامولچو ~ TƏKAMÜLÇÜ
-تکان ~ TƏKAN
-تکانلاما ~ TƏKANLAMA
-تکانلاماق ~ TƏKANLAMAQ
-تکات‌لی ~ TƏKATLI
-تکاوارلی ~ TƏKAVARLI
-تکایاق‌لی ~ TƏKAYAQLI
-تکبارماق ~ TƏKBARMAQ
-تکبارماق‌لی ~ TƏKBARMAQLI
-تکباشچی ~ TƏKBAŞÇI
-تکباشچیلیق ~ TƏKBAŞÇILIQ
-تکباشینا ~ TƏKBAŞINA
-تکبتک ~ TƏKBƏTƏK
-تکبیر ~ TƏKBİR
-تکجه ~ TƏKCƏ
-تکدنبیر ~ TƏKDƏNBİR
-تکدیرناق‌لی‌لار ~ TƏKDIRNAQLILAR
-تک‌دیر ~ TƏKDİR
-تکه ~ TƏKƏ
-تکببور ~ TƏKƏBBÜR
-تکببورلو ~ TƏKƏBBÜRLÜ
-تکببورلوک ~ TƏKƏBBÜRLÜK
-تکلدوز ~ TƏKƏLDUZ
-تکلدوزچو ~ TƏKƏLDUZÇU
-تکلدوزچولوق ~ TƏKƏLDUZÇULUQ
-تکلنمه ~ TƏKƏLƏNMƏ
-تکه‌لنمک ~ TƏKƏLƏNMƏK
-تکل‌لی ~ TƏKƏLLİ
-تکللوف ~ TƏKƏLLÜF
-تکممول ~ TƏKƏMMÜL
-تکمسئی‌رک ~ TƏKƏMSEYRƏK
-تکبتک ~ TƏKBƏTƏK
-تکر ~ TƏKƏR
-تکرجیک ~ TƏKƏRCİK
-تکه‌رک ~ TƏKƏRƏK
-تکرلی ~ TƏKƏRLİ
-تکرواری ~ TƏKƏRVARİ
-تکش ~ TƏKƏŞ
-تکتک ~ TƏKƏTƏK
-تکفیر ~ TƏKFİR
-تکهاکیمیت‌لی ~ TƏKHAKİMİYYƏT
-تکهاکیمیت‌لی‌لیک ~ TƏKHAKİMİYYƏTLİLİK
-تکهئجا‌لی ~ TƏKHECALI
-تکهدلی ~ TƏKHƏDLİ
-تکهوجئیره‌لی ~ TƏKHÜCEYRƏLİ
-تکی ~ TƏKİ
-تکید ~ TƏKİD
-تکی‌دن ~ TƏKİDƏN
-تکیدلی ~ TƏKİDLİ
-تکیر ~ TƏKİR
-تکر ~ TƏKƏR
-تکلمه ~ TƏKLƏMƏ
-تکلمک ~ TƏKLƏMƏK
-تکلنمه ~ TƏKLƏNMƏ
-تکلنمک ~ TƏKLƏNMƏK
-تکلیف ~ TƏKLİF
-تکلیف‌سیز ~ TƏKLİFSİZ
-تکلیف‌سیزلیک ~ TƏKLİFSİZLİK
-تک‌لیک ~ TƏKLİK
-تک‌لیکده ~ TƏKLİKDƏ
-تک‌لوله ~ TƏKLÜLƏ
-تکمنا‌لی ~ TƏKMƏNALI
-تکلمه ~ TƏKLƏMƏ
-تکمنالیلیق ~ TƏKMƏNALILIQ
-تکمیل ~ TƏKMİL
-تکمیللشدیریلمه ~ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏ
-تکمیللشدیریلمک ~ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏK
-تکمیللشدیرمه ~ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ
-تکمیللش‌دیرمک ~ TƏKMİLLƏŞDİRMƏK
-تکمیللشمه ~ TƏKMİLLƏŞMƏ
-تکمیللشمک ~ TƏKMİLLƏŞMƏK
-تکمیل‌لی‌لیک ~ TƏKMİLLİLİK
-تکنه ~ TƏKNƏ
-تکرار ~ TƏKRAR
-تکرارئدیلمز ~ TƏKRAREDİLMƏZ
-تکرارن ~ TƏKRARƏN
-تکرارلاما ~ TƏKRARLAMA
-تکرارلاماق ~ TƏKRARLAMAQ
-تکرارلانما ~ TƏKRARLANMA
-تکرارلانماق ~ TƏKRARLANMAQ
-تکرارلاتما ~ TƏKRARLATMA
-تکرارلاتماق ~ TƏKRARLATMAQ
-تکرارولونماز ~ TƏKRAROLUNMAZ
-تکمنالیلیق ~ TƏKMƏNALILIQ
-تکریر ~ TƏKRİR
-تکسس‌لی ~ TƏKSƏSLİ
-تکتسرروفاتچی ~ TƏKTƏSƏRRÜFATÇI
-تکی1 ~ TƏKYƏ1
-تکی2 ~ TƏKYƏ2
-تکیلنمه ~ TƏKYƏLƏNMƏ
-تکیه‌لنمک ~ TƏKYƏLƏNMƏK
-تکزیب ~ TƏKZİB
-تقاود ~ TƏQAÜD
-تقاودچو ~ TƏQAÜDÇÜ
-تقازا ~ TƏQAZA
-تکریر ~ TƏKRİR
-تقدیم ~ TƏQDİM
-تقدیمات ~ TƏQDİMAT
-تق‌دیر ~ TƏQDİR
-تقدیرلاییق ~ TƏQDİRƏLAYİQ
-تقدیس ~ TƏQDİS
-تقللوب ~ TƏQƏLLÜB
-تعقیب ~ TƏQİB
-تقلید ~ TƏQLİD
-تقدیم ~ TƏQDİM
-تقلیدچی ~ TƏQLİDÇİ
-تقلیدچی‌لیک ~ TƏQLİDÇİLİK
-تق‌لی‌دن ~ TƏQLİDƏN
-تقریباً ~ TƏQRİBƏN
-تقریبی ~ TƏQRİBİ
-تقریر ~ TƏQRİR
-تقسیم ~ TƏQSİM
-تقسیر ~ TƏQSİR
-تقسیرکار ~ TƏQSİRKAR
-تقسیرکارلیق ~ TƏQSİRKARLIQ
-تقسیرلی ~ TƏQSİRLİ
-تقسیرنامه ~ TƏQSİRNAMƏ
-تقسیرسیز ~ TƏQSİRSİZ
-تقسیرسیزلیک ~ TƏQSİRSİZLİK
-تقتی ~ TƏQTİ
-تقویم ~ TƏQVİM
-تلاش ~ TƏLAŞ
-تقلیدچی ~ TƏQLİDÇİ
-تلاش‌لی ~ TƏLAŞLI
-تلاتوم ~ TƏLATÜM
-تلاتوم‌لو ~ TƏLATÜMLÜ
-تله ~ TƏLƏ
-طلب ~ TƏLƏB
-تلاش‌لی ~ TƏLAŞLI
-تلبات ~ TƏLƏBAT
-طلبدار ~ TƏLƏBDAR
-طلبه ~ TƏLƏBƏ
-طلبه‌لیک ~ TƏLƏBƏLİK
-تلبکار ~ TƏLƏBKAR
-تلبکارلیق ~ TƏLƏBKARLIQ
-تلبنامه ~ TƏLƏBNAMƏ
-تلف ~ TƏLƏF
-تلفات ~ TƏLƏFAT
-تلففوز ~ TƏLƏFFÜZ
-تلفخرج ~ TƏLƏFXƏRC
-تلفخرج‌لیک ~ TƏLƏFXƏRCLİK
-تلکه ~ TƏLƏKƏ
-تلسدیرمه ~ TƏLƏSDİRMƏ
-تلس‌دیرمک ~ TƏLƏSDİRMƏK
-تلسیک ~ TƏLƏSİK
-تلبات ~ TƏLƏBAT
-تلسکن ~ TƏLƏSKƏN
-تلسکن‌لیک ~ TƏLƏSKƏNLİK
-تلسمه ~ TƏLƏSMƏ
-تلسمه‌دن ~ TƏLƏSMƏDƏN
-تلسمک ~ TƏLƏSMƏK
-تلت ~ TƏLƏT
-تلخ ~ TƏLX
-تلخک ~ TƏLXƏK
-تلخک‌لیک ~ TƏLXƏKLİK
-تلیف ~ TƏLİF
-تلیقه ~ TƏLİQƏ
-تلیم ~ TƏLİM
-تلیمات ~ TƏLİMAT
-تلیماتچی ~ TƏLİMATÇI
-تلسکن ~ TƏLƏSKƏN
-تلیماتچیلیق ~ TƏLİMATÇILIQ
-تلیماتلاندیرما ~ TƏLİMATLANDIRMA
-تلیماتلان‌دیرماق ~ TƏLİMATLANDIRMAQ
-تلیمچی ~ TƏLİMÇİ
-تلیمنامه ~ TƏLİMNAMƏ
-تلیس1 ~ TƏLİS1
-تلیس2 ~ TƏLİS2
-تلیس3 ~ TƏLİS3
-تلیس4 ~ TƏLİS4
-تلقین ~ TƏLQİN
-تلقینئدیجی ~ TƏLQİNEDİCİ
-تلل ~ TƏLL
-تللمه ~ TƏLLƏMƏ
-تللمک ~ TƏLLƏMƏK
-تللنمه ~ TƏLLƏNMƏ
-تللنمک ~ TƏLLƏNMƏK
-تلتیف ~ TƏLTİF
-تم ~ TƏM
-تماس ~ TƏMAS
-تمایول ~ TƏMAYÜL
-تمایولچو ~ TƏMAYÜLÇÜ
-تلیماتچیلیق ~ TƏLİMATÇILIQ
-تمایولچولوک ~ TƏMAYÜLÇÜLÜK
-تمایول‌لو ~ TƏMAYÜLLÜ
-تمل ~ TƏMƏL
-تمل‌لی ~ TƏMƏLLİ
-تمل‌سیز ~ TƏMƏLSİZ
-تمننا ~ TƏMƏNNA
-تمننا‌سیز ~ TƏMƏNNASIZ
-تمرکوز ~ TƏMƏRKÜZ
-تمرکوزلشدیریلمه ~ TƏMƏRKÜZLƏŞDİRİLMƏ
-تمرکوزلشدیریلمک ~ TƏMƏRKÜZLƏŞDİRİLMƏK
-تمرکوزلشدیرمه ~ TƏMƏRKÜZLƏŞDİRMƏ
-تمرکوزلش‌دیرمک ~ TƏMƏRKÜZLƏŞDİRMƏK
-تمرکوزلشمه ~ TƏMƏRKÜZLƏŞMƏ
-تمرکوزلشمک ~ TƏMƏRKÜZLƏŞMƏK
-تمسسوک ~ TƏMƏSSÜK
-تمهید ~ TƏMHİD
-تمیم ~ TƏMİM
-تعمین ~ TƏMİN
-تأمینات ~ TƏMİNAT
-تأمینات‌لی ~ TƏMİNATLI
-تمینئدیجی ~ TƏMİNEDİCİ
-تمایولچولوک ~ TƏMAYÜLÇÜLÜK
-تمیر ~ TƏMİR
-تمیراراسی ~ TƏMİRARASI
-تمیرات ~ TƏMİRAT
-تمیرچی ~ TƏMİRÇİ
-تمیرخانا ~ TƏMİRXANA
-تمیز ~ TƏMİZ
-تمیر ~ TƏMİR
-تمیزجه ~ TƏMİZCƏ
-تمیزجینس‌لی ~ TƏMİZCİNSLİ
-تمیزکار ~ TƏMİZKAR
-تمیزکارلیق ~ TƏMİZKARLIQ
-تمیزقان‌لی ~ TƏMİZQANLI
-تمیزقلب‌لی ~ TƏMİZQƏLBLİ
-تمیزلمه ~ TƏMİZLƏMƏ
-تمیزلمک ~ TƏMİZLƏMƏK
-تمیزلنمه ~ TƏMİZLƏNMƏ
-تمیزلنمک ~ TƏMİZLƏNMƏK
-تمیزلییجی ~ TƏMİZLƏYİCİ
-تمیزلیک ~ TƏMİZLİK
-تمیزورک‌لی ~ TƏMİZÜRƏKLİ
-تمیزجه ~ TƏMİZCƏ
-تمکین ~ TƏMKİN
-تمکین‌لی ~ TƏMKİNLİ
-تمکین‌لی‌لیک ~ TƏMKİNLİLİK
-تمرین ~ TƏMRİN
-تمسیل ~ TƏMSİL
-تمته‌راق ~ TƏMTƏRAQ
-تمته‌راق‌لی ~ TƏMTƏRAQLI
-تمییز ~ TƏMYİZ
-تن1 ~ TƏN1
-تن2 ~ TƏN2
-تن3 ~ TƏN3
-تناسوب ~ TƏNASÜB
-تناسوب‌سوز ~ TƏNASÜBSÜZ
-تمکین ~ TƏMKİN
-تناسوبسوزلوک ~ TƏNASÜBSÜZLÜK
-تناسوخ ~ TƏNASÜX
-تناسول ~ TƏNASÜL
-تناوول ~ TƏNAVÜL
-تنبئه ~ TƏNBEH
-تنبکی ~ TƏNBƏKİ
-تنبل ~ TƏNBƏL
-تنبلجه‌سینه ~ TƏNBƏLCƏSİNƏ
-تنبللنمه ~ TƏNBƏLLƏNMƏ
-تنبللنمک ~ TƏNBƏLLƏNMƏK
-تنبللشمه ~ TƏNBƏLLƏŞMƏ
-تنبللشمک ~ TƏNBƏLLƏŞMƏK
-تنبل‌لیک ~ TƏNBƏLLİK
-تنبور ~ TƏNBUR
-تن‌دیر ~ TƏNDİR
-تن‌دیرخانا ~ TƏNDİRXANA
-تناسوبسوزلوک ~ TƏNASÜBSÜZLÜK
-تندوروست ~ TƏNDÜRÜST
-تندوروستلوک ~ TƏNDÜRÜSTLÜK
-تنه ~ TƏNƏ
-تنففوس ~ TƏNƏFFÜS
-تنک ~ TƏNƏK
-تنکه ~ TƏNƏKƏ
-تنکچی ~ TƏNƏKƏÇİ
-تنک‌لیک ~ TƏNƏKLİK
-تنه‌لی ~ TƏNƏLİ
-تنززؤه ~ TƏNƏZZÖH
-تنززول ~ TƏNƏZZÜL
-تنگ ~ TƏNG
-تندوروست ~ TƏNDÜRÜST
-تنگیمه ~ TƏNGİMƏ
-تنگیمک ~ TƏNGİMƏK
-تنگیشدیرمه ~ TƏNGİŞDİRMƏ
-تنگیش‌دیرمک ~ TƏNGİŞDİRMƏK
-تنگیشمه ~ TƏNGİŞMƏ
-تنگیشمک ~ TƏNGİŞMƏK
-تنگیتمه ~ TƏNGİT
-تنگیتمک ~ TƏNGİTMƏK
-تنگلشمه ~ TƏNGLƏŞMƏ
-تنگلشمک ~ TƏNGLƏŞMƏK
-تنگ‌لیک ~ TƏNGLİK
-تنگنفس ~ TƏNGNƏFƏS
-تنگنفس‌لیک ~ TƏNGNƏFƏSLİK
-تنها ~ TƏNHA
-تنهالیق ~ TƏNHALIQ
-تنقید ~ TƏNQİD
-تنقیدچی ~ TƏNQİDÇİ
-تنقیدی ~ TƏNQİDİ
-تنقیت ~ TƏNQİT
-تنلشدیریلمه ~ TƏNLƏŞDİRİLMƏ
-تنلشدیریلمک ~ TƏNLƏŞDİRİLMƏK
-تنلشدیرمه ~ TƏNLƏŞDİRMƏ
-تنلش‌دیرمک ~ TƏNLƏŞDİRMƏK
-تنلشمه ~ TƏNLƏŞMƏ
-تنلشمک ~ TƏNLƏŞMƏK
-تن‌لیک ~ TƏNLİK
-تنتنه ~ TƏNTƏNƏ
-تنتنه‌لی ~ TƏNTƏNƏLİ
-تنتیک ~ TƏNTİK
-تنتیکلمه ~ TƏNTİKLƏMƏ
-تنتیکلمک ~ TƏNTİKLƏMƏK
-تنتیک‌لیک ~ TƏNTİKLİK
-تنتیمه ~ TƏNTİMƏ
-تنتیمک ~ TƏNTİMƏK
-تنتیتمه ~ TƏNTİT
-تنتیتمک ~ TƏNTİTMƏK
-تنومند ~ TƏNUMƏND
-تنزیف ~ TƏNZİF
-تنقیدی ~ TƏNQİDİ
-تنزیم ~ TƏNZİM
-تنزیمچی ~ TƏNZİMÇİ
-تنزیملمه ~ TƏNZİMLƏMƏ
-تنزیملمک ~ TƏNZİMLƏMƏK
-تپجک ~ TƏPCƏK
-تپچئویر ~ TƏPÇEVİR
-تپچیمه ~ TƏPÇİMƏ
-تپچیمک ~ TƏPÇİMƏK
-تپدیرم1 ~ TƏPDİRMƏ1
-تپدیرم2 ~ TƏPDİRMƏ2
-تپدیرمک1 ~ TƏPDİRMƏK1
-تپدیرمک2 ~ TƏPDİRMƏK2
-تپه ~ TƏPƏ
-تپجیک ~ TƏPƏCİK
-تپل ~ TƏPƏL
-تپلم1 ~ TƏPƏLƏMƏ1
-تپلم2 ~ TƏPƏLƏMƏ2
-تپه‌لمک ~ TƏPƏLƏMƏK
-تپلنمه ~ TƏPƏLƏNMƏ
-تپه‌لنمک ~ TƏPƏLƏNMƏK
-تپه‌لی ~ TƏPƏLİ
-تپه‌لیک ~ TƏPƏLİK
-تپر ~ TƏPƏR
-تپرلی ~ TƏPƏRLİ
-تپیک ~ TƏPİK
-تپیکاتان ~ TƏPİKATAN
-تپیکجیل ~ TƏPİKCİL
-تپیکلمه ~ TƏPİKLƏMƏ
-تپیکلمک ~ TƏPİKLƏMƏK
-تپیکلنمه ~ TƏPİKLƏNMƏ
-تپیکلنمک ~ TƏPİKLƏNMƏK
-تپیکلشمه ~ TƏPİKLƏŞMƏ
-تپیکلشمک ~ TƏPİKLƏŞMƏK
-تپیلم1 ~ TƏPİLMƏ1
-تپیلم2 ~ TƏPİLMƏ2
-تپیلمک1 ~ TƏPİLMƏK1
-تپیلمک2 ~ TƏPİLMƏK2
-تپیمه ~ TƏPİMƏ
-تپیمک ~ TƏPİMƏK
-تپینمه ~ TƏPİNMƏ
-تپینمک ~ TƏPİNMƏK
-تپیشدیرمه ~ TƏPİŞDİRMƏ
-تپیش‌دیرمک ~ TƏPİŞDİRMƏK
-تپیتم1 ~ TƏPİTMƏ1
-تپیتم2 ~ TƏPİTMƏ2
-تپیتمک ~ TƏPİTMƏK
-تپم1 ~ TƏPMƏ1
-تپم2 ~ TƏPMƏ2
-تپمک1 ~ TƏPMƏK1
-تپمک2 ~ TƏPMƏK2
-تپتزه ~ TƏPTƏZƏ
-تر1 ~ TƏR1
-تپینمک ~ TƏPİNMƏK
-تر2 ~ TƏR2
-ترانه ~ TƏRANƏ
-طراوت ~ TƏRAVƏT
-تراوتلنمه ~ TƏRAVƏTLƏNMƏ
-طراوتلنمک ~ TƏRAVƏTLƏNMƏK
-طراوت‌لی ~ TƏRAVƏT
-تربییه ~ TƏRBİYƏ
-تربیچی ~ TƏRBİYƏÇİ
-تربیلندیریلمه ~ TƏRBİYƏLƏNDİRİLMƏ
-تربیلندیریلمک ~ TƏRBİYƏLƏNDİRİLMƏK
-تربیلندیرمه ~ TƏRBİYƏLƏNDİRMƏ
-تربییه‌لن‌دیرمک ~ TƏRBİYƏLƏNDİRMƏK
-تربیلنمه ~ TƏRBİYƏLƏNMƏ
-تربییه‌لنمک ~ TƏRBİYƏLƏNMƏK
-تربییه‌لی ~ TƏRBİYƏLİ
-تربییه‌سیز ~ TƏRBİYƏSİZ
-تربیوی ~ TƏRBİYƏVİ
-ترجیبند ~ TƏRCİBƏND
-ترجیه ~ TƏRCİH
-ترجومان ~ TƏRCÜMAN
-ترجومه ~ TƏRCÜMƏ
-ترجومچی ~ TƏRCÜMƏÇİ
-تره ~ TƏRƏ
-تره‌جه ~ TƏRƏCƏ
-تربیلندیریلمه ~ TƏRBİYƏLƏNDİRİLMƏ
-ترچیچک‌لی‌لر ~ TƏRƏÇİÇƏKLİLƏR
-ترددود ~ TƏRƏDDÜD
-ترددودلو ~ TƏRƏDDÜDLÜ
-ترددودسوز ~ TƏRƏDDÜDSÜZ
-ترددوم ~ TƏRƏDDÜM
-طرف ~ TƏRƏF
-طرفدار ~ TƏRƏFDAR
-ترچیچک‌لی‌لر ~ TƏRƏÇİÇƏKLİLƏR
-ترفدارلیق ~ TƏRƏFDARLIQ
-ترفگیر ~ TƏRƏFGİR
-ترفگیرلیک ~ TƏRƏFGİRLİK
-ترههوم ~ TƏRƏHHÜM
-ترک ~ TƏRƏK
-ترکه ~ TƏRƏKƏ
-ترکمه ~ TƏRƏKƏMƏ
-ترققی ~ TƏRƏQQİ
-ترققی‌پرور ~ TƏRƏQQİPƏRVƏR
-ترننوم ~ TƏRƏNNÜM
-ترسسود ~ TƏRƏSSÜD
-تروز ~ TƏRƏVƏZ
-تروزچی ~ TƏRƏVƏZÇİ
-تروزچی‌لیک ~ TƏRƏVƏZÇİLİK
-تروزلیک ~ TƏRƏVƏZLİK
-ترزی ~ TƏRƏZİ
-ترزیچی ~ TƏRƏZİÇİ
-ترزیپولو ~ TƏRƏZİPULU
-ترگیتدیرمه ~ TƏRGİTDİRMƏ
-ترگیت‌دیرمک ~ TƏRGİTDİRMƏK
-ترگیتمه ~ TƏRGİT
-ترگیتمک ~ TƏRGİTMƏK
-ترهالوا ~ TƏRHALVA
-ترخان ~ TƏRXAN
-ترخیس ~ TƏRXİS
-ترخون ~ TƏRXUN
-تعریف ~ TƏRİF
-تریفگلمز ~ TƏRİFƏGƏLMƏZ
-تریفلاییق ~ TƏRİFƏLAYİQ
-تعریفلمه ~ TƏRİFLƏMƏ
-تعریفلمک ~ TƏRİFLƏMƏK
-تریفلنمه ~ TƏRİFLƏNMƏ
-تعریفلنمک ~ TƏRİFLƏNMƏK
-تعریف‌لی ~ TƏRİFLİ
-تریفنامه ~ TƏRİFNAMƏ
-تریق ~ TƏRİQ
-تریقت ~ TƏRİQƏT
-تریقتچی ~ TƏRİQƏTÇİ
-تریقتچی‌لیک ~ TƏRİQƏTÇİLİK
-ترک1 ~ TƏRK1
-ترک2 ~ TƏRK2
-ترک3 ~ TƏRK3
-ترکالتی ~ TƏRKALTI
-ترکیب ~ TƏRKİB
-ترکیببند ~ TƏRKİBBƏND
-ترکیب‌لی ~ TƏRKİBLİ
-ترکلشمه ~ TƏRKLƏŞMƏ
-ترکلشمک ~ TƏRKLƏŞMƏK
-ترکؤینک ~ TƏRKÖYNƏK
-ترک ~ TƏRK
-ترلان ~ TƏRLAN
-ترلدیجی ~ TƏRLƏDİCİ
-ترلمه ~ TƏRLƏMƏ
-ترلمک ~ TƏRLƏMƏK
-ترلتمه ~ TƏRLƏT
-ترلتمک ~ TƏRLƏTMƏK
-ترلی ~ TƏRLİ
-ترلیک ~ TƏRLİK
-ترپدیلمه ~ TƏRPƏDİLMƏ
-ترپدیلمک ~ TƏRPƏDİLMƏK
-ترپنیش ~ TƏRPƏNİŞ
-ترپنیشمه ~ TƏRPƏNİŞMƏ
-ترپنیشمک ~ TƏRPƏNİŞMƏK
-ترلان ~ TƏRLAN
-ترپنمه ~ TƏRPƏNMƏ
-ترپنمک ~ TƏRPƏNMƏK
-ترپنتی ~ TƏRPƏNTİ
-ترپشمه ~ TƏRPƏŞMƏ
-ترپشمک ~ TƏRPƏŞMƏK
-ترپتمه ~ TƏRPƏT
-ترپتمک ~ TƏRPƏTMƏK
-ترس ~ TƏRS
-ترسا ~ TƏRSA
-ترسانه ~ TƏRSANƏ
-ترسه ~ TƏRSƏ
-ترسه‌سینه ~ TƏRSƏSİNƏ
-ترسیم ~ TƏRSİM
-ترسینه ~ TƏRSİNƏ
-ترس‌لیک ~ TƏRSLİK
-ترته‌میز ~ TƏRTƏMİZ
-ترتیب ~ TƏRTİB
-ترتیبات ~ TƏRTİBAT
-ترتیباتچی ~ TƏRTİBATÇI
-ترتیبچی ~ TƏRTİBÇİ
-طرز ~ TƏRZ
-تصادف ~ TƏSADÜF
-تصادفن ~ TƏSADÜFƏN
-تصادفی ~ TƏSADÜFİ
-تسبئه ~ TƏSBEH
-تثبیت ~ TƏSBİT
-تسدیق ~ TƏSDİQ
-تسدیقئدیجی ~ TƏSDİQEDİCİ
-تسدیقلمه ~ TƏSDİQLƏMƏ
-تسدیقلمک ~ TƏSDİQLƏMƏK
-تسدیقنامه ~ TƏSDİQNAMƏ
-تسددوق ~ TƏSƏDDÜQ
-تسک ~ TƏSƏK
-تسل‌لی ~ TƏSƏLLİ
-تصادفن ~ TƏSADÜFƏN
-تسللیوئریجی ~ TƏSƏLLİVERİCİ
-تسرروف ~ TƏSƏRRÜF
-تسرروفات ~ TƏSƏRRÜFAT
-تسرروفاتچی ~ TƏSƏRRÜFATÇI
-تسرروفاتچیلیق ~ TƏSƏRRÜFATÇILIQ
-تسرروفاتسیزلیق ~ TƏSƏRRÜFATSIZLIQ
-تسوووف ~ TƏSƏVVÜF
-تسووور ~ TƏSƏVVÜR
-تسهیه ~ TƏSHİH
-تسخیر ~ TƏSXİR
-تأثیر ~ TƏSİR
-تسللیوئریجی ~ TƏSƏLLİVERİCİ
-تسیرئدیجی ~ TƏSİREDİCİ
-تسیرلنمه ~ TƏSİRLƏNMƏ
-تأثیرلنمک ~ TƏSİRLƏNMƏK
-تأثیرلی ~ TƏSİRLİ
-تأثیرلیک ~ TƏSİRLİK
-تأثیرلی‌لیک ~ TƏSİRLİLİK
-تسیرسیز ~ TƏSİRSİZ
-تسیرسیزلیک ~ TƏSİRSİZLİK
-تسیس ~ TƏSİS
-تسیسات ~ TƏSİSAT
-تسکین ~ TƏSKİN
-تسکینئدیجی ~ TƏSKİNEDİCİ
-تسکین‌لیک ~ TƏSKİNLİK
-تسلیم ~ TƏSLİM
-تسیرئدیجی ~ TƏSİREDİCİ
-تسلیمچی ~ TƏSLİMÇİ
-تسلیمچی‌لیک ~ TƏSLİMÇİLİK
-تسنیف1 ~ TƏSNİF1
-تسنیف2 ~ TƏSNİF2
-تسنیفات ~ TƏSNİFAT
-تسنیفاتچی ~ TƏSNİFATÇI
-تسریف ~ TƏSRİF
-تسویب ~ TƏSVİB
-تسویبئدیجی ~ TƏSVİBEDİCİ
-تصویر ~ TƏSVİR
-تسویرچی ~ TƏSVİRÇİ
-تسویرچی‌لیک ~ TƏSVİRÇİLİK
-تسلیمچی ~ TƏSLİMÇİ
-تسویرگلمز ~ TƏSVİRƏGƏLMƏZ
-تصویری ~ TƏSVİRİ
-تسوییه ~ TƏSVİYƏ
-تسویچی ~ TƏSVİYƏÇİ
-تسویچی‌لیک ~ TƏSVİYƏÇİLİK
-تشبئه ~ TƏŞBEH
-تشبئه‌لی ~ TƏŞBEHLİ
-تشدید ~ TƏŞDİD
-تشببوس ~ TƏŞƏBBÜS
-تشببوسچو ~ TƏŞƏBBÜSÇÜ
-تشببوسچولوک ~ TƏŞƏBBÜSÇÜLÜK
-تشببوسکار ~ TƏŞƏBBÜSKAR
-تشببوسکارلیق ~ TƏŞƏBBÜSKARLIQ
-تشخخوس ~ TƏŞƏXXÜS
-تشخخوسلنمه ~ TƏŞƏXXÜSLƏNMƏ
-تشخخوسلنمک ~ TƏŞƏXXÜSLƏNMƏK
-تشخخوس‌لو ~ TƏŞƏXXÜSLÜ
-تشخخوسلوک ~ TƏŞƏXXÜSLÜK
-تشککول ~ TƏŞƏKKÜL
-تشککور ~ TƏŞƏKKÜR
-تشککورنامه ~ TƏŞƏKKÜRNAMƏ
-تشر ~ TƏŞƏR
-تشهیر ~ TƏŞHİR
-تشخیس ~ TƏŞXİS
-تشکیل ~ TƏŞKİL
-تشکیلات ~ TƏŞKİLAT
-تشکیلاتچی ~ TƏŞKİLATÇI
-تشکیلاتچیلیق ~ TƏŞKİLATÇILIQ
-تشکیلئدیجی ~ TƏŞKİLEDİCİ
-تشنه ~ TƏŞNƏ
-تشریف ~ TƏŞRİF
-تشریفات ~ TƏŞRİFAT
-تشریه ~ TƏŞRİH
-تشت ~ TƏŞT
-تشویق ~ TƏŞVİQ
-تشویقات ~ TƏŞVİQAT
-تشویقاتچی ~ TƏŞVİQATÇI
-تشویش ~ TƏŞVİŞ
-تشویش‌لی ~ TƏŞVİŞLİ
-تطبیق ~ TƏTBİQ
-تطبیقی ~ TƏTBİQİ
-تتببؤ ~ TƏTƏBBÖ
-تتیک ~ TƏTİK
-تتیل ~ TƏTİL
-تشریفات ~ TƏŞRİFAT
-تتیلچی ~ TƏTİLÇİ
-توازؤ ~ TƏVAZÖ
-توازؤکار ~ TƏVAZÖKAR
-توازؤکارجاسینا ~ TƏVAZÖKARCASINA
-توازؤکارلیق ~ TƏVAZÖKARLIQ
-توازؤلو ~ TƏVAZÖLÜ
-توججؤه ~ TƏVƏCCÖH
-توککول ~ TƏVƏKKÜL
-توککولو ~ TƏVƏKKÜLÜ
-توققئ ~ TƏVƏQQE
-توققئچی ~ TƏVƏQQEÇİ
-توللود ~ TƏVƏLLÜD
-توللودنامه ~ TƏVƏLLÜDNAMƏ
-تعیین ~ TƏYİN
-تیینات ~ TƏYİNAT
-تیینئدیجی ~ TƏYİNEDİCİ
-تییننامه ~ TƏYİNNAMƏ
-تییاره ~ TƏYYARƏ
-تییارچی ~ TƏYYARƏÇİ
-تییارچی‌لیک ~ TƏYYARƏÇİLİK
-تییارقاییران ~ TƏYYARƏQAYIRAN
-تییارقاییرما ~ TƏYYARƏQAYIRMA
-تییارووران ~ TƏYYARƏVURAN
-تزاد ~ TƏZAD
-تزادلی ~ TƏZADLI
-تظاهر ~ TƏZAHÜR
-تزه ~ TƏZƏ
-تزه‌بی ~ TƏZƏBƏY
-تزبینه ~ TƏZƏBİNƏ
-تزه‌جه ~ TƏZƏCƏ
-تزه‌دن ~ TƏZƏDƏN
-تزه‌گلین ~ TƏZƏGƏLİN
-تزک ~ TƏZƏK
-تزه‌لمه ~ TƏZƏLƏMƏ
-تزه‌لمک ~ TƏZƏLƏMƏK
-تزه‌لنمه ~ TƏZƏLƏNMƏ
-تیینات ~ TƏYİNAT
-تزه‌لنمک ~ TƏZƏLƏNMƏK
-تزه‌لشدیرمه ~ TƏZƏLƏŞDİRMƏ
-تزه‌لش‌دیرمک ~ TƏZƏLƏŞDİRMƏK
-تزه‌لشمه ~ TƏZƏLƏŞMƏ
-تزه‌لشمک ~ TƏZƏLƏŞMƏK
-تزه‌لیک ~ TƏZƏLİK
-تزه‌لیکجه ~ TƏZƏLİKCƏ
-تزنه ~ TƏZƏNƏ
-تزیم ~ TƏZİM
-تزییه ~ TƏZİYƏ
-تزییه‌دار ~ TƏZİYƏDAR
-تزییه‌لی ~ TƏZİYƏLİ
-تزکیره ~ TƏZKİRƏ
-تزکیرچی ~ TƏZKİRƏÇİ
-تزمک ~ TƏZMƏK
-تزمینات ~ TƏZMİNAT
-تزویج ~ TƏZVİC
-تزویر ~ TƏZVİR
-تضییق ~ TƏZYİQ
-تزیین ~ TƏZYİN
-تفو ~ TFU
-تیغ ~ T
-تیغلاما ~ TIĞLAMA
-تیغلاماق ~ TIĞLAMAQ
-تیغلانمیش ~ TIĞLANMIŞ
-تیخ ~ TIX
-تیخاج ~ TIXAC
-تزه‌لنمک ~ TƏZƏLƏNMƏK
-تیخاجچیخاردان ~ TIXACÇIXARDAN
-تیخاجلاما ~ TIXACLAMA
-تیخاجلاماق ~ TIXACLAMAQ
-تیخاج‌لی ~ TIXACLI
-تیخاما ~ TIXAMA
-تیخاماق ~ TIXAMAQ
-تیخانما ~ TIXANMA
-تیخانماق ~ TIXANMAQ
-تیخی‌لی ~ TIXILI
-تیخیلما ~ TIXILMA
-تیخیلماق ~ TIXILMAQ
-تیخیما ~ TIXIMA
-تیخیماق ~ TIXIMAQ
-تیخیشدیرما ~ TIXIŞDIRMA
-تیخیش‌دیرماق ~ TIXIŞDIRMAQ
-تیخلانما ~ TIXLANMA
-تیخلانماق ~ TIXLANMAQ
-تیخ‌لی ~ TIXLI
-تیخما ~ TIXMA
-تیخماق ~ TIXMAQ
-تیخناشدیرما ~ TIXNAŞDIRMA
-تیخناش‌دیرماق ~ TIXNAŞDIRMAQ
-تیخناشما ~ TIXNAŞMA
-تیخناشماق ~ TIXNAŞMAQ
-تیخ‌سیز ~ TIXSIZ
-تیقق ~ TIQQ
-تیققیلداما ~ TIQQILDAMA
-تیققیلداماق ~ TIQQILDAMAQ
-تیققیلداتما ~ TIQQILDATMA
-تیققیلداتماق ~ TIQQILDATMAQ
-تیققیلتی ~ TIQQILTI
-تینجیخما ~ TINCIXMA
-تینجیخماق ~ TINCIXMAQ
-تیپپیلداما ~ TIPPILDAMA
-تیپپیلداماق ~ TIPPILDAMAQ
-تیپپیلتی ~ TIPPILTI
-تیریلداما ~ TIRILDAMA
-تیریلداماق ~ TIRILDAMAQ
-تیریلتی ~ TIRILTI
-تیرتیل ~ TIRTIL
-تیرتیل‌لی ~ TIRTILLI
-تیسباغا ~ TISBAĞA
-تیسیلداما ~ TISILDAMA
-تیسیلداماق ~ TISILDAMAQ
-تیسماق ~ TISMAQ
-تیامین ~ TİAMİN
-تیبب ~ TİBB
-تیققیلتی ~ TIQQILTI
-تیببی ~ TİBBİ
-تیجارت ~ TİCARƏT
-تیجارتچی ~ TİCARƏTÇİ
-تیجارت‌خانا ~ TİCARƏTXANA
-تیفاق ~ TİFAQ
-تیفیل ~ TİFİL
-تیفیلجیز ~ TİFİLCİYƏZ
-تیفیل‌لیک ~ TİFİLLİK
-تیفتیک ~ TİFTİK
-تیفتیکلنمه ~ TİFTİKLƏNMƏ
-تیفتیکلنمک ~ TİFTİKLƏNMƏK
-تیفتیک‌لی ~ TİFTİKLİ
-تیغ ~ TİĞ
-تیک ~ TİK
-تیکان ~ TİKAN
-تیکانجیق ~ TİKANCIQ
-تیکانچی ~ TİKANÇI
-تیکان‌لی ~ TİKANLI
-تیکانلیق ~ TİKANLIQ
-تیکان‌سیز ~ TİKANSIZ
-تیکدیرم1 ~ TİKDİRMƏ1
-تیکدیرم2 ~ TİKDİRMƏ2
-تیکدیرمک1 ~ TİKDİRMƏK1
-تیکدیرمک2 ~ TİKDİRMƏK2
-تیکه ~ TİKƏ
-تیکانجیق ~ TİKANCIQ
-تیکیلی1 ~ TİKİLİ1
-تیکیلی2 ~ TİKİLİ2
-تیکیلیش1 ~ TİKİLİŞ1
-تیکیلیش2 ~ TİKİLİŞ2
-تیکیلمک1 ~ TİKİLMƏK1
-تیکیلمک2 ~ TİKİLMƏK2
-تیکیم ~ TİKİM
-تیکینتی ~ TİKİNTİ
-تیکیرتگه ~ TİKİRT
-تیکیش ~ TİKİŞ
-تیکیشچی ~ TİKİŞÇİ
-تیکیش‌لی ~ TİKİŞLİ
-تیکیش‌سیز ~ TİKİŞSİZ
-تیکم1 ~ TİKMƏ1
-تیکم2 ~ TİKMƏ2
-تیکمچی ~ TİKMƏÇİ
-تیکمک1 ~ TİKMƏK1
-تیکمک2 ~ TİKMƏK2
-تیکمه‌لی ~ TİKMƏLİ
-تیلاوت ~ TİLAVƏT
-تیلیشکه ~ TİLİŞKƏ
-تیلل ~ TİLL
-تیللمه ~ TİLLƏMƏ
-تیللمک ~ TİLLƏMƏK
-تیلوو ~ TİLOV
-تیلسیم ~ TİLSİM
-تیلسیمبند ~ TİLSİMBƏND
-تیلسیمچی ~ TİLSİMÇİ
-تیلسیملمه ~ TİLSİMLƏMƏ
-تیلسیملمک ~ TİLSİMLƏMƏK
-تیلسیملنمه ~ TİLSİMLƏNMƏ
-تیلسیملنمک ~ TİLSİMLƏNMƏK
-تیلسیملنمیش ~ TİLSİMLƏNMİŞ
-تیلسیم‌لی ~ TİLSİMLİ
-تیمیک ~ TİMİK
-تیمیک‌لی ~ TİMİKLİ
-تیمول ~ TİMOL
-تیمپان ~ TİMPAN
-تیمساه ~ TİMSAH
-تیمسال ~ TİMSAL
-تیمسینمه ~ TİMSİNMƏ
-تیمسینمک ~ TİMSİNMƏK
-تین ~ TİN
-تینباشی ~ TİNBAŞI
-تین‌دکی ~ TİNDƏKİ
-تینت ~ TİNƏT
-تینگ ~ TİNG
-تینگه ~ TİNGƏ
-تینگ‌لیک ~ TİNGLİK
-تینکتجرا ~ TİNKTCRA
-تین‌لی ~ TİNLİ
-تیپ ~ TİP
-تیپبژ ~ TİPBJ
-تیپیکلشدیرمه ~ TİPİKLƏŞDİRMƏ
-تیپیکلش‌دیرمک ~ TİPİKLƏŞDİRMƏK
-تیپیک‌لیک ~ TİPİKLİK
-تیپلشدیرمه ~ TİPLƏŞDİRMƏ
-تیپلش‌دیرمک ~ TİPLƏŞDİRMƏK
-تیپوقراف ~ TİPUQRAF
-تیپوقربفیا ~ TİPOQRBFİYA
-تیپولوگیا ~ TİPOLUGİYA
-تیر1 ~ TİR1
-تیر2 ~ TİR2
-تیر3 ~ TİR3
-تیربژ1 ~ TİRBJ1
-تیران ~ TİRAN
-تیراننوزاور ~ TİRANNOZAVR
-تیرباشی ~ TİRBAŞI
-تیرجیک ~ TİRCİK
-تیری ~ TİRY
-تیرئویدین ~ TİREOİDİN
-تیپاژ ~ TİPAJ
-تیر1 ~ TİRƏ1
-تیر2 ~ TİRƏ2
-تیرلنمه ~ TİRƏLƏNMƏ
-تیره‌لنمک ~ TİRƏLƏNMƏK
-تیرلنمه ~ TİRLƏNMƏ
-تیرلنمک ~ TİRLƏNMƏK
-تیرلی ~ TİRLİ
-تیرمه ~ TİRMƏ
-تیرمه‌لی ~ TİRMƏLİ
-تیرمشال ~ TİRMƏŞAL
-تیرتاپ ~ TİRTAP
-تیریک ~ TİRYƏK
-تیریکچی ~ TİRYƏKÇİ
-تیریک‌خانا ~ TİRYƏKXANA
-تیریکی ~ TİRYƏKİ
-تیسکلمه ~ TİSƏKLƏMƏ
-تیسکلمک ~ TİSƏKLƏMƏK
-تیشه ~ TİŞƏ
-تیتبن ~ TİTBN
-تیره ~ TİRƏ
-تیتانیت ~ TİTANİT
-تیته ~ TİTƏ
-تیته‌لی ~ TİTƏLİ
-تیتر ~ TİTR
-تیتردیجی ~ TİTRƏDİCİ
-تیت‌رک ~ TİTRƏK
-تیترقوش ~ TİTRƏQUŞ
-تیترمه ~ TİTRƏMƏ
-تیترمک ~ TİTRƏMƏK
-تیترر ~ TİTRƏR
-تیترشمه ~ TİTRƏŞMƏ
-تیترشمک ~ TİTRƏŞMƏK
-تیترتمه ~ TİTT
-تیترتمک ~ TİTTMƏK
-تیتانیت ~ TİTANİT
-تیترتمقوواق ~ TİTTMƏQOVAQ
-تیترتمه‌لی ~ TİTTMƏLİ
-تیترییش ~ TİTRƏYİŞ
-تیترلمه ~ TİTRLƏMƏ
-تیترلمک ~ TİTRLƏMƏK
-تیان ~ TİYAN
-تیانچا ~ TİYANÇA
-تیانچی ~ TİYANÇI
-تیانچیلیق ~ TİYANÇILIQ
-تیه ~ TİYƏ
-تیزفهم ~ TİZFƏHM
-توغای ~ TOĞAY
-توغ‌لو ~ TOĞLU
-توغلوباشی ~ TOĞLUBAŞI
-توخ1 ~ TOX1
-توخ2 ~ TOX2
-توخا ~ TOXA
-توخاج ~ TOXAC
-توخاجلاما ~ TOXACLAMA
-توخاجلاماق ~ TOXACLAMAQ
-توخاجلانما ~ TOXACLANMA
-توخاجلانماق ~ TOXACLANMAQ
-توخالاما ~ TOXALAMA
-توخالاماق ~ TOXALAMAQ
-توخالانما ~ TOXALANMA
-توخالانماق ~ TOXALANMAQ
-توخالما ~ TOXALMA
-توخالماق ~ TOXALMAQ
-توخقارین ~ TOXQARIN
-توخلوق1 ~ TOXLUQ1
-توخلوق2 ~ TOXLUQ2
-توخماجار ~ TOXMACAR
-توخماجارلیق ~ TOXMACARLIQ
-توخماق ~ TOXMAQ
-توخماقجیق ~ TOXMAQCIQ
-توخماقلاما ~ TOXMAQLAMA
-توخماقلاماق ~ TOXMAQLAMAQ
-توخماقلانما ~ TOXMAQLANMA
-توخماقلانماق ~ TOXMAQLANMAQ
-توخماق‌لی ~ TOXMAQLI
-توخ ~ TOX
-توختاق ~ TOXTAQ
-توختاقلانما ~ TOXTAQLANMA
-توختاقلانماق ~ TOXTAQLANMAQ
-توختاقلیق ~ TOXTAQLIQ
-توختاما ~ TOXTAMA
-توختاماق ~ TOXTAMAQ
-توختاتما ~ TOXTATMA
-توختاتماق ~ TOXTATMAQ
-توخوجو ~ TOXUCU
-توخوجولوق ~ TOXUCULUQ
-توخوم ~ TOXUM
-توخوما ~ TOXUMA
-توخوماق ~ TOXUMAQ
-توختاق ~ TOXTAQ
-توخومجوق ~ TOXUMCUQ
-توخومچو ~ TOXUMÇU
-توخومچولوق ~ TOXUMÇULUQ
-توخوملاما ~ TOXUMLAMA
-توخوملاماق ~ TOXUMLAMAQ
-توخوملوق ~ TOXUMLUQ
-توخومسپن ~ TOXUMSƏPƏN
-توخونان ~ TOXUNAN
-توخوندورما ~ TOXUNDURMA
-توخون‌دورماق ~ TOXUNDURMAQ
-توخونما1 ~ TOXUNMA1
-توخونما2 ~ TOXUNMA2
-توخونماق1 ~ TOXUNMAQ1
-توخونماق2 ~ TOXUNMAQ2
-توخومجوق ~ TOXUMCUQ
-توخونموش ~ TOXUNMUŞ
-توخونولماز ~ TOXUNULMAZ
-توخونولمازلیق ~ TOXUNULMAZLIQ
-توکار ~ TUKAR
-توکارلیق ~ TOKARLIQ
-توککبتا ~ TOKKBTA
-توکسیکولوگیا ~ TOKSİKOLUGİYA
-توکسیکولوق ~ TOKSİKULOQ
-توکسیکوز ~ TOKSİKUZ
-توکسوپلازموز ~ TOKSOPLAZMOZ
-توققا ~ TOQQA
-توققاج ~ TOQQAC
-توققاجلاما ~ TOQQACLAMA
-توققاجلاماق ~ TOQQACLAMAQ
-توققالانما ~ TOQQALANMA
-توققالانماق ~ TOQQALANMAQ
-توققا‌لی ~ TOQQALI
-توققوشدورما ~ TOQQUŞDURMA
-توققوش‌دورماق ~ TOQQUŞDURMAQ
-توققوشما ~ TOQQUŞMA
-توخونموش ~ TOXUNMUŞ
-توققوشماق ~ TOQQUŞMAQ
-تول ~ TOL
-تولازلاما ~ TOLAZLAMA
-تولازلاماق ~ TOLAZLAMAQ
-تولستووکا ~ TOLSTUVKA
-تولستویچولوق ~ TOLSTOYÇULUQ
-تولوول ~ TOLUOL
-توماغا ~ TOMAĞA
-توماغا‌لی ~ TOMAĞALI
-تومبت ~ TOMBT
-تومات‌لی ~ TOMATLI
-تومبول ~ TOMBUL
-توموقرافیا ~ TOMOQRAFİYA
-تومپاک ~ TOMPAK
-تون1 ~ TON1
-تون2 ~ TON2
-تونبل ~ TONBL
-توناللیق ~ TONALLIQ
-تونقال ~ TONQAL
-تونقالوتو ~ TONQALOTU
-تونلوق ~ TONLUQ
-توننبژ ~ TONNBJ
-تونوس ~ TUNUS
-تونیاریملیق ~ TONYARIMLIQ
-توپ1 ~ TOP1
-توپ2 ~ TOP2
-توپ3 ~ TOP3
-توپا ~ TOPA
-توپاجیق ~ TOPACIQ
-توپاچیچک ~ TOPAÇİÇƏK
-توپال ~ TOPAL
-توپالاق ~ TOPALAQ
-توپالاما ~ TOPALAMA
-توپالاماق ~ TOPALAMAQ
-توپالانما ~ TOPALANMA
-توپالانماق ~ TOPALANMAQ
-توپالاشما ~ TOPALAŞMA
-توپا‌لاشماق ~ TOPALAŞMAQ
-توپالدیقاچ ~ TOPALDIQAÇ
-توپاللاشما ~ TOPALLAŞMA
-توپاللاشماق ~ TOPALLAŞMAQ
-توپاللیق ~ TOPALLIQ
-توپالوتو ~ TOPALOTU
-توپایارپاق ~ TOPAYARPAQ
-توپاز ~ TOPAZ
-توپچک ~ TOPÇƏK
-توپچو ~ TOPÇU
-توپچولوق ~ TOPÇULUQ
-توپداغیتماز ~ TOPDAĞITMAZ
-توپ‌دان ~ TOPDAN
-توپدانساتیش ~ TOPDANSAT
-توپدانساتیشچی ~ TOPDANSATIŞÇI
-توپ‌خانا ~ TOPXANA
-توپلادیلما ~ TOPLADILMA
-توپلادیلماق ~ TOPLADILMAQ
-توپلاما ~ TOPLAMA
-توپلاماق ~ TOPLAMAQ
-توپ‌لانان ~ TOPLANAN
-توپلانیلما ~ TOPLANILMA
-توپلانیلماق ~ TOPLANILMAQ
-توپلانیش ~ TOPLANIŞ
-توپلانما ~ TOPLANMA
-توپلانماق ~ TOPLANMAQ
-توپلانتی ~ TOPLANTI
-توپلاشدیریلما ~ TOPLAŞDIRILMA
-توپلاشدیریلماق ~ TOPLAŞDIRILMAQ
-توپلاشدیرما ~ TOPLAŞDIRMA
-توپلاش‌دیرماق ~ TOPLAŞDIRMAQ
-توپلاشما ~ TOPLAŞMA
-توپلاشماق ~ TOPLAŞMAQ
-توپلاتما ~ TOPLATMA
-توپلاتماق ~ TOPLATMAQ
-توپلو1 ~ TOPLU1
-توپلو2 ~ TOPLU2
-توپلولوق ~ TOPLULUQ
-توپوقراف ~ TOPUQRAF
-توپوقربفیا ~ TOPOQRBFİYA
-توپلانما ~ TOPLANMA
-توپپوش ~ TOPPUŞ
-توپپوز ~ TOPPUZ
-توپپوزلاما ~ TOPPUZLAMA
-توپپوزلاماق ~ TOPPUZLAMAQ
-توپپوزلو ~ TOPPUZLU
-توپپوزتیکان ~ TOPPUZTİKAN
-توپوق ~ TOPUQ
-توپوقلاما ~ TOPUQLAMA
-توپوقلاماق ~ TOPUQLAMAQ
-توپوق‌لو ~ TOPUQLU
-توپوش ~ TOPUŞ
-تور ~ TOR
-توپونیمیا ~ TOPONİMİYA
-توراغای ~ TORAĞAY
-توران ~ TORAN
-تورانلاشما ~ TORANLAŞMA
-تورانلاشماق ~ TORANLAŞMAQ
-تورانلیق ~ TORANLIQ
-توربا ~ TORBA
-تورباجیق ~ TORBACIQ
-توربالاما ~ TORBALAMA
-توربالاماق ~ TORBALAMAQ
-توربا‌لی ~ TORBALI
-توراغای ~ TORAĞAY
-تورچو ~ TORÇU
-تورچولوق ~ TORÇULUQ
-تورئادور ~ TOREADOR
-تورف ~ TORF
-تورف‌لو ~ TORFLU
-تورفلوق ~ TORFLUQ
-توری ~ TORİ
-توریت ~ TORİT
-تورلاما ~ TORLAMA
-تورلاماق ~ TORLAMAQ
-تورلانما ~ TORLANMA
-تورلانماق ~ TORLANMAQ
-تورلو ~ TORLU
-تورموز ~ TURMOZ
-تورموزچو ~ TORMOZÇU
-تورموزلاما ~ TORMOZLAMA
-تورموزلاماق ~ TORMOZLAMAQ
-تورموزلانما ~ TORMOZLANMA
-تورموزلانماق ~ TORMOZLANMAQ
-تورنا ~ TORNA
-تورناچی ~ TORNAÇI
-تورناچیلیق ~ TORNAÇILIQ
-توروس ~ TOROS
-تورپاق ~ TORPAQ
-تورپاقالتی ~ TORPAQALTI
-تورپاقاراسی ~ TORPAQARASI
-تورپاقباسدی ~ TORPAQBASDI
-تورپاقبرکی‌دن ~ TORPAQBƏRKİDƏN
-تورپاقداشیان ~ TORPAQDAŞIYAN
-تورپاققازان ~ TORPAQQAZAN
-تورپاقلاما ~ TORPAQLAMA
-تورپاقلاماق ~ TORPAQLAMAQ
-تورپاقلانما ~ TORPAQLANMA
-تورپاقلانماق ~ TORPAQLANMAQ
-تورپاق‌لی ~ TORPAQLI
-تورپاقؤلچن ~ TORPAQÖLÇƏN
-تورپاقسوران ~ TORPAQSORAN
-تورپاقالتی ~ TORPAQALTI
-تورپاق‌سیز ~ TORPAQSIZ
-تورپاقسیزلیق ~ TORPAQSIZLIQ
-تورپاقشوناس ~ TORPAQŞÜNAS
-تورپاقشوناسلیق ~ TORPAQŞÜNASLIQ
-تورپاقوستو ~ TORPAQÜSTÜ
-تورپاقیومشال‌دان ~ TORPAQYUMŞALDAN
-تورپئدچی ~ TORPEDÇİ
-تورپئدداشیان ~ TORPEDDAŞIYAN
-تورپئدلمه ~ TORPEDLƏMƏ
-تورپئدلمک ~ TORPEDLƏMƏK
-تورشئر ~ TORŞER
-تورت ~ TORT
-تورتا ~ TORTA
-تورتا‌لی ~ TORTALI
-تورواری ~ TORVARİ
-توسقون ~ TOSQUN
-توسقونلاشما ~ TOSQUNLAŞMA
-توسقونلاشماق ~ TOSQUNLAŞMAQ
-توست ~ TOST
-توتال ~ TOTAL
-توتالیتبر ~ TOTALİTBR
-توتیم ~ TOTYM
-توتئمیزم ~ TOTEMİZM
-توتوق ~ TOTUQ
-توتوقلوق ~ TOTUQLUQ
-توتوش ~ TOT
-توو ~ TOV
-تورپاق‌سیز ~ TORPAQSIZ
-تووخان ~ TOVXAN
-توولاما1 ~ TOVLAMA1
-توولاما2 ~ TOVLAMA2
-توولاماق1 ~ TOVLAMAQ1
-توولاماق2 ~ TOVLAMAQ2
-توولانما ~ TOVLANMA
-توولانماق ~ TOVLANMAQ
-توولاشدیرما ~ TOVLAŞDIRMA
-توولاش‌دیرماق ~ TOVLAŞDIRMAQ
-توووز ~ TOVUZ
-توی ~ TOY
-تویچو ~ TOYÇU
-تووخان ~ TOVXAN
-توی‌خانا ~ TOYXANA
-تویپایی ~ TOYPAYI
-تویوق ~ TOYUQ
-تویوقبیتی ~ TOYUQBİTİ
-تویوقچیچیی ~ TOYUQÇİÇƏYİ
-تویوقچولوق ~ TOYUQÇULUQ
-تویوقکیمی‌لر ~ TOYUQKİMİLƏR
-تویوق‌لو ~ TOYUQLU
-تویوقپلوو ~ TOYUQPLOV
-توز ~ TOZ
-توزاغاجی ~ TOZAĞACI
-توزاناق ~ TOZANAQ
-توزاناق‌لی ~ TOZANAQLI
-توزجوق ~ TOZCUQ
-توزگؤتورن ~ TOZGÖTÜRƏN
-توزلاما ~ TOZLAMA
-توزلاماق ~ TOZLAMAQ
-توزلاندیرما ~ TOZLANDIRMA
-توزلان‌دیرماق ~ TOZLANDIRMAQ
-توزلانما ~ TOZLANMA
-توزلانماق ~ TOZLANMAQ
-توزلانمیش ~ TOZLANMIŞ
-توزلاییجی ~ TOZLAYICI
-توزلو ~ TOZLU
-توزاغاجی ~ TOZAĞACI
-توزلوق ~ TOZLUQ
-توزسوران ~ TOZSORAN
-توزواری ~ TOZVARİ
-توزییغان ~ TOZYIĞAN
-تؤهفه ~ TÖHFƏ
-تؤهمت ~ TÖHMƏT
-تؤهمتئدیجی ~ TÖHMƏTEDİCİ
-تؤهمتلندیرمه ~ TÖHMƏTLƏNDİRMƏ
-تؤهمتلن‌دیرمک ~ TÖHMƏTLƏNDİRMƏK
-تؤهمت‌لی ~ TÖHMƏT
-تؤک‌دورمک ~ TÖKDÜRMƏK
-تؤکمه ~ TÖKMƏ
-تؤکمچی ~ TÖKMƏÇİ
-تؤکمچی‌لیک ~ TÖKMƏÇİLİK
-تؤکمه‌خانا ~ TÖKMƏXANA
-توزلوق ~ TOZLUQ
-تؤکمک ~ TÖKMƏK
-تؤکمه‌رک ~ TÖKMƏRƏK
-تؤکوجو ~ TÖKÜCÜ
-تؤکولمه ~ TÖKÜLMƏ
-تؤکولمک ~ TÖKÜLMƏK
-تؤکمک ~ TÖKMƏK
-تؤکولوشمه ~ TÖKÜLÜŞMƏ
-تؤکولوشمک ~ TÖKÜLÜŞMƏK
-تؤکونتو ~ TÖKÜNTÜ
-تؤکوشدورمه ~ TÖKÜŞDÜRMƏ
-تؤکوش‌دورمک ~ TÖKÜŞDÜRMƏK
-تؤره ~ TÖRƏ
-تؤربوی ~ TÖRƏBOY
-تؤردیجی ~ TÖRƏDİCİ
-تؤردیلمه ~ TÖRƏDİLMƏ
-تؤردیلمک ~ TÖRƏDİLMƏK
-تؤرمه ~ TÖRƏMƏ
-تؤرمک ~ TÖRƏMƏK
-تؤرنه‌جک ~ TÖRƏNƏCƏK
-تؤرنیش ~ TÖRƏNİŞ
-تؤرنمه ~ TÖRƏNMƏ
-تؤرنمک ~ TÖRƏNMƏK
-تؤرتمه ~ TÖRƏT
-تؤرتمک ~ TÖRƏTMƏK
-تؤرپو ~ TÖRPÜ
-تؤرپولمه ~ TÖRPÜLƏMƏ
-تؤرپولمک ~ TÖRPÜLƏMƏK
-تؤسبه‌رک ~ TÖSBƏRƏK
-توبه ~ TÖVBƏ
-تؤوبلتمه ~ TÖVBƏLƏT
-تؤرنه‌جک ~ TÖRƏNƏCƏK
-توبه‌لی ~ TÖVBƏLİ
-تؤوهید ~ TÖVHİD
-تؤوله ~ TÖVLƏ
-تؤورات ~ TÖVRAT
-تؤوسیف ~ TÖVSİF
-توصیه ~ TÖVSİYƏ
-تؤوشوک ~ TÖVŞÜK
-تؤوشومه ~ TÖVŞÜMƏ
-تؤوشومک ~ TÖVŞÜMƏK
-تؤیجو ~ TÖYCÜ
-ترافاریت ~ TRAFARYT
-تراگئدیا ~ TRAGEDİYA
-تربگیک1 ~ TRBGİK1
-تراگیکومیدیا ~ TRAGİKOMYDİYA
-تراخئیا ~ TRAXEYA
-تراخوما ~ TRAXUMA
-تراخوما‌لی ~ TRAXOMALI
-تراکتبت ~ TRAKTBT
-تربکتور ~ TRBKTOR
-توبه‌لی ~ TÖVBƏLİ
-تراکتورچو ~ TRAKTORÇU
-تراکتورچولوق ~ TRAKTORÇULUQ
-تراکتورلاشدیریلما ~ TRAKTORLAŞDIRILMA
-تراکتورلاشدیریلماق ~ TRAKTORLAŞDIRILMAQ
-تراکتورلاشدیرما ~ TRAKTORLAŞDIRMA
-تراکتورلاش‌دیرماق ~ TRAKTORLAŞDIRMAQ
-تراکتووکا ~ TRAKTUVKA
-ترال ~ TRAL
-تراموبی ~ TRAMVBY
-تراموایچی ~ TRAMVAYÇI
-تراموایسورن ~ TRAMVAYSÜRƏN
-ترانسفئر ~ TRANSFER
-ترانسفورمبسیا ~ TRANSFORMBSİYA
-ترانسفورمبتور ~ TRANSFORMBTOR
-ترانسلیتئربسیا ~ TRANSLİTERBSİYA
-ترانسلیبسیا ~ TRANSLYBSİYA
-ترانسپاربنت ~ TRANSPARBNT
-ترانسپورتیور ~ TRANSPORTYOR
-تراکتورچو ~ TRAKTORÇU
-ترانشئی ~ TRANŞEY
-ترانزیستورلو ~ TRANZİSTORLU
-تراپ ~ TRAP
-تراپیسیا ~ TRAPYSİYA
-تربوما ~ TRBVMA
-تراوما‌لی ~ TRAVMALI
-تراوماتولوگیا ~ TRAVMATOLUGİYA
-ترایئکتوریا ~ TRAYEKTURİYA
-ترئک ~ TREK
-ترئست ~ TREST
-تریبجن ~ TRİBCN
-تریبجنا ~ TRİBCNA
-ترانشئی ~ TRANŞEY
-تریبونبل ~ TRİBUNBL
-تریکو ~ TRİKU
-تریکوتبژ ~ TRİKOTBJ
-تریکوتاژچی ~ TRİKOTAJÇI
-تریقونومیتریا ~ TRİQONOMYTRİYA
-تریلوگیا ~ TRİLUGİYA
-تریلیون ~ TRİLYUN
-تریومف ~ TRİUMF
-تروفیک ~ TROFİK
-تروللییبوس ~ TROLLYYBUS
-ترومب ~ TROMB
-ترومبون ~ TROMBUN
-ترومبونچو ~ TROMBONÇU
-ترومبوز ~ TROMBUZ
-تروپیک ~ TRUPİK
-ترویکا ~ TROYKA
-تروبب ~ TRUBB
-ترجپپا ~ TRCPPA
-توالیت ~ TUALYT
-توف ~ TUF
-توفان ~ TUFAN
-توفان‌لی ~ TUFANLI
-توغ ~ T
-توغرا ~ TUĞRA
-تول ~ TUL
-تولا ~ TULA
-تولانبار ~ TULANBAR
-تولانبارچی ~ TULANBARÇI
-تولانی ~ TULANİ
-تولاپایی ~ TULAPAYI
-توللاما ~ TULLAMA
-توللاماق ~ TULLAMAQ
-توللانیش ~ TULLANIŞ
-توللانما ~ TULLANMA
-توللانماق ~ TULLANMAQ
-توللانتی ~ TULLANTI
-تولوق ~ TULUQ
-تولوقلانما ~ TULUQLANMA
-تولوقلانماق ~ TULUQLANMAQ
-توللاما ~ TULLAMA
-تولومبا ~ TULUMBA
-توم ~ TUM
-توماج ~ TUMAC
-تومان ~ TUMAN
-تومانباغی ~ TUMANBAĞI
-تومانچاق ~ TUMANÇAQ
-تومان‌لی ~ TUMANLI
-تومانلیق ~ TUMANLIQ
-تومار1 ~ TUMAR1
-تومار2 ~ TUMAR2
-تومارلاما ~ TUMARLAMA
-تومارلاماق ~ TUMARLAMAQ
-تومارلانما ~ TUMARLANMA
-تومارلانماق ~ TUMARLANMAQ
-تومبول ~ TUMBUL
-تومجار ~ TUMCAR
-تومجارلیق ~ TUMCARLIQ
-توملاما ~ TUMLAMA
-توملاماق ~ TUMLAMAQ
-توم‌لو ~ TUMLU
-توملوق ~ TUMLUQ
-توموو ~ TUMOV
-توموو‌لو ~ TUMOVLU
-تومسپن ~ TUMSƏPƏN
-توم‌سوز ~ TUMSUZ
-تومتورش ~ TUMTURŞ
-تومورجوق ~ TUMURCUQ
-تومورجوقلانما ~ TUMURCUQLANMA
-تومورجوقلانماق ~ TUMURCUQLANMAQ
-تومورجوق‌لو ~ TUMURCUQLU
-تونج ~ TUNC
-تونجلاما ~ TUNCLAMA
-تونجلاماق ~ TUNCLAMAQ
-تجندرا ~ TCNDRA
-تونیل ~ TUNYL
-تونئلچی ~ TUNELÇİ
-تونق ~ TUNQ
-تور ~ TUR
-توراج ~ TURAC
-تورببزا ~ TURBBZA
-توربینچی ~ TURBİNÇİ
-توربوبجر ~ TURBOBCR
-توملاماق ~ TUMLAMAQ
-تورنیکیت ~ TURNİKYT
-تورپ ~ TURP
-تورپنگ ~ TURPƏNG
-تورش ~ TURŞ
-تورشالما ~ TURŞALMA
-تورشالماق ~ TURŞALMAQ
-تورشالتما ~ TURŞALTMA
-تورشالتماق ~ TURŞALTMAQ
-تورشاشیرین ~ TURŞAŞİRİN
-تورشنگ ~ TURŞƏNG
-تورشگیله ~ TURŞGİLƏ
-تورشلاشدیرما ~ TURŞLAŞDIRMA
-تورشلاش‌دیرماق ~ TURŞLAŞDIRMAQ
-تورشلاشما ~ TURŞLAŞMA
-تورشلاشماق ~ TURŞLAŞMAQ
-تورشلوق ~ TURŞLUQ
-تورشمزه ~ TURŞMƏZƏ
-تورشمزه‌لیک ~ TURŞMƏZƏLİK
-تورشسو ~ TURŞSU
-تورشو ~ TURŞU
-تورشوبادیمجان ~ TURŞUBADIMCAN
-تورشوقووورما ~ TURŞUQOVURMA
-تورشوقووورما‌لی ~ TURŞUQOVURMALI
-تورشولو ~ TURŞULU
-تورشولوق ~ TURŞULUQ
-تورشوما ~ TURŞUMA
-تورشوماق ~ TURŞUMAQ
-تورشوموش ~ TURŞUMUŞ
-تورشوتما ~ TURŞUTMA
-تورشوتماق ~ TURŞUTMAQ
-تورشویاداوام‌لی ~ TURŞUYADAVAMLI
-تورشویاداواملیلیق ~ TURŞUYADAVAMLILIQ
-تورونج ~ TURUNC
-تورونجو ~ TURUNCU
-توش1 ~ TUŞ1
-توش2 ~ TUŞ2
-توش3 ~ TUŞ3
-توشقول ~ TUŞQUL
-توشقوللاما ~ TUŞQULLAMA
-توشقوللاماق ~ TUŞQULLAMAQ
-توشقوللانما ~ TUŞQULLANMA
-توشقوللانماق ~ TUŞQULLANMAQ
-توشلاما ~ TUŞLAMA
-توشلاماق ~ TUŞLAMAQ
-توشلانما ~ TUŞLANMA
-توشلانماق ~ TUŞLANMAQ
-توت ~ TUT
-توتا‌جاق ~ TUTACAQ
-توتاقلاشما ~ TUTAQLAŞMA
-توتاقلاشماق ~ TUTAQLAŞMAQ
-توتام ~ TUTAM
-توتار ~ TUTAR
-توتارلی ~ TUTARLI
-توتارلیلیق ~ TUTARLILIQ
-توتارسیز ~ TUTARSIZ
-توتارسیزلیق ~ TUTARSIZLIQ
-توتاش ~ TUT
-توتاشما ~ TUTAŞMA
-توتاشماق ~ TUTAŞMAQ
-توتچولوق ~ TUTÇULUQ
-توتدورما ~ TUTDURMA
-توت‌دورماق ~ TUTDURMAQ
-توتهاتوت ~ TUTHATUT
-توتقاج ~ TUTQAC
-توتقون ~ TUTQUN
-توتقونلاشما ~ TUTQUNLAŞMA
-توتقونلاشماق ~ TUTQUNLAŞMAQ
-توتقونلوق ~ TUTQUNLUQ
-توتارلیلیق ~ TUTARLILIQ
-توتما ~ TUTMA
-توتماق ~ TUTMAQ
-توتما ~ TUTMA
-توتما‌لی ~ TUTMALI
-توتو ~ TUTU
-توتوجو ~ TUTUCU
-توتوق ~ TUTUQ
-توتوقلوق ~ TUTUQLUQ
-توتوقوشو ~ TUTUQUŞU
-توتولما ~ TUTULMA
-توتولماق ~ TUTULMAQ
-توتولماز ~ TUTULMAZ
-توتوم ~ TUTUM
-توتوم‌لو ~ TUTUMLU
-توتوم‌سوز ~ TUTUMSUZ
-توتوشدورما ~ TUTUŞDURMA
-توتوش‌دورماق ~ TUTUŞDURMAQ
-توتوشما ~ TUTUŞMA
-توتوشماق ~ TUTUŞMAQ
-توتوزدورما ~ TUTUZDURMA
-توتوزدورماق ~ TUTUZDURMAQ
-توتیا ~ TUTYA
-توواجا ~ TUVACA
-تووا‌لی‌لار ~ TUVALILAR
-توز ~ TUZ
-توججار ~ TÜCCAR
-توفئی‌لی ~ TÜFEYLİ
-توفئی‌لی‌لیک ~ TÜFEYLİLİK
-توفنگ ~ TÜFƏNG
-توفنگ‌لی ~ TÜFƏNGLİ
-توغیان ~ TÜĞYAN
-توتوشما ~ TUTUŞMA
-توهاف ~ TÜHAF
-توک ~ TÜK
-توکباش ~ TÜKBAŞ
-توکجه ~ TÜKCƏ
-توکجوک ~ TÜKCÜK
-توکندیرمه ~ TÜKƏNDİRMƏ
-توکن‌دیرمک ~ TÜKƏNDİRMƏK
-توکنمه ~ TÜKƏNMƏ
-توکنمک ~ TÜKƏNMƏK
-توکنمز ~ TÜKƏNMƏZ
-توهاف ~ TÜHAF
-توکتمه ~ TÜKƏT
-توکتمک ~ TÜKƏTMƏK
-توکلنمه ~ TÜKLƏNMƏ
-توکلنمک ~ TÜKLƏNMƏK
-توک‌لو ~ TÜKLÜ
-توکلولوک ~ TÜKLÜLÜK
-توکلوپاپاق ~ TÜKLÜPAPAQ
-توک‌سوز ~ TÜKSÜZ
-توکوگؤدک ~ TÜKÜGÖDƏK
-تول ~ TÜL
-تولک ~ TÜLƏK
-تولمه ~ TÜLƏMƏ
-تولمک ~ TÜLƏMƏK
-تولکو ~ TÜLKÜ
-تولکودورمازدان ~ TÜLKÜDURMAZDAN
-تولکوقویروغو ~ TÜLKÜQUYRUĞU
-تولکولوک ~ TÜLKÜLÜK
-توکتمه ~ TÜKƏT
-توللاب ~ TÜLLAB
-توللابلیق ~ TÜLLABLIQ
-تولو ~ TÜLU
-تومن ~ TÜMƏN
-تونبتون ~ TÜNBƏTÜN
-توند ~ TÜND
-توندلشمه ~ TÜNDLƏŞMƏ
-توندلشمک ~ TÜNDLƏŞMƏK
-توندلوک ~ TÜNDLÜK
-توندمزاج ~ TÜNDMƏZAC
-توندمزاجلیق ~ TÜNDMƏZACLIQ
-توندرنگ‌لی ~ TÜNDRƏNGLİ
-تونلوک ~ TÜNLÜK
-تونوک ~ TÜNÜK
-تونوکلوک ~ TÜNÜKLÜK
-توپورجک ~ TÜPÜRCƏK
-توپورجکقابی ~ TÜPÜRCƏKQABI
-توپورجکلمه ~ TÜPÜRCƏKLƏMƏ
-توپورجکلمک ~ TÜPÜRCƏKLƏMƏK
-توپورمه ~ TÜPÜRMƏ
-توپورمک ~ TÜPÜRMƏK
-توربه ~ TÜRBƏ
-توربت ~ TÜRBƏT
-تورفه ~ TÜRFƏ
-تورفتولئین ~ TÜRFƏTÜLEYN
-تورک ~ TÜRK
-تورکجه ~ TÜRKCƏ
-تورکچاره ~ TÜRKƏÇARƏ
-تورکچارچی ~ TÜRKƏÇARƏÇİ
-تورکمن ~ TÜRKMƏN
-تورکمنجه ~ TÜRKMƏNCƏ
-تورکولوگیا ~ TÜRKOLOGİYA
-تورکولوژی ~ TÜRKOLOJİ
-تورکولوق ~ TÜRKOLOQ
-تورکو ~ TÜRKÜ
-توستو ~ TÜSTÜ
-توستولمه ~ TÜSTÜLƏMƏ
-توستولمک ~ TÜSTÜLƏMƏK
-توستولندیرمه ~ TÜSTÜLƏNDİRMƏ
-توستولن‌دیرمک ~ TÜSTÜLƏNDİRMƏK
-تورفه ~ TÜRFƏ
-توستولنمه ~ TÜSTÜLƏNMƏ
-توستولنمه ~ TÜSTÜLƏNMƏ
-توستولنمک ~ TÜSTÜLƏNMƏK
-توستولتمه ~ TÜSTÜLƏT
-توستولتمک ~ TÜSTÜLƏTMƏK
-توستولو ~ TÜSTÜLÜ
-توستوسوز ~ TÜSTÜSÜZ
-توتک ~ TÜTƏK
-توتمه ~ TÜT
-توتمک ~ TÜTMƏK
-توتون ~ TÜTÜN
-توتونچو ~ TÜTÜNÇÜ
-توتونچولوک ~ TÜTÜNÇÜLÜK

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com