نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-آتقولاغی ~ qulağı
-باتی تورکجه‎سی-غربتورکجه‎سی ~ qərb türkcəsi
-حسنعلیخانقاراداغی ~ qaradağı
-حضرت قولوغریبی ~ qulu qəribi
-غار ~ qar
-غار ~ qar
-غارت ~ qarət
-غازان ~ qazan
-غازی ~ qazı
-غازیان دالقاقیرانی ~ qazyan dalqaqıranı
-غاصب ~ qasib
-غافل ~ qafil
-غافل ~ qafil
-غافلانه‎ ~ qafilanə
-غافل لیک ~ qafillik
-غالب ~ qalib
-غالبآ ذربایجانی ~ qalib azərbaycani
-غالبه‎گ ولتکین ~ qalibə gültəkin
-غالبیت ~ qalibiət
-غانات ~ qanat
-غانچی ~ qançı
-غاندیم ~ qandım
-غایب ~ qayib
-غایت ~ qayət
-غایله‎ ~ qaylə
-غایه‎ ~ qayə
-غُبار ~ qubar
-غبطه‎ ~ qibtə
-غجر ~ qəcər
-غجرچی ~ qəcərçi
-غدار ~ qəddar
-غُده‎ ~ quddə
-غدیر ~ qədir
-غذا ~ qəza
-غراب ~ qərab
-غرامت ~ qəramət
-غرایب ~ qəraib
-غرب ~ qərb
-غُربا ~ qurəba
-غُربت ~ qurbət
-غربیون ~ qərbiun
-غرَض ~ qərəz
-غرْق ~ qərq
-غروب ~ qurub
-غُرور ~ qurur
-غُرّه‎ ~ qurrə
-غریب ~ qərib
-غریب کندی ~ qərib kəndi
-غریبانه‎ ~ qəribanə
-غریبچیلیک ~ qəribçilik
-غریبکلو ~ qəribəklu
-غریبه‎ ~ qəribə
-غریبی ~ qəribi
-غریزه‎ ~ qərizə
-غریو ~ qəriv
-غزا ~ qəza
-غزال ~ qəzal
-غزان ~ qəzan
-غزل ~ qəzəl
-غزل اوخویان ~ qəzəl oxuyan
-غزل چی ~ qəzəlçi
-غزل شعری ~ qəzəl şeiri
-غز لله‎مک ~ qəzəlləmək
-غزلیات ~ qəzəliat
-غزنه‎لیلر ~ qəznəlilər
-غزَوات ~ qəzəvat
-غزوه‎ ~ qəzvə
-غسال ~ qəssal
-غُسل ~ qusl
-غشاء ~ qişa
-غصب ~ qəsb
-غُصه‎ ~ qüssə
-غضب ~ qəzəb
-غُضرف ~ quzruf
-غضنفر ~ qəzənfər
-غفار ~ qəffar
-غفلت ~ qiflət
-غفلتاً ~ qiflətən
-غفور ~ qəfur
-غلّات ~ qəllat
-غُلات ~ qulat
-غلاف ~ qəlaf
-غُلام ~ qulam
-غلا م ~ qulam
-غلامرضادا نشفروز ~ qulamriza danişfruz
-غلتک ~ qəltək
-غلَط ~ qələt
-غلظت ~ qilzət
-غلمان ~ qilman
-غلّه‎ ~ qəllə
-غلَیان ~ qəlyan
-غلیظ ~ qəliz
-غَم ~ qəm
-غماز ~ qəmmaz
-غمزه‎ ~ qəmzə
-غمکش ~ qəmkəş
-غمگسار ~ qəmgqusar
-غمگین ~ qəmgin
-غمناک ~ qəmnak
-غنا ~ qina
-غُنچه‎ ~ qünçə
-غنچه‎ب گیم ~ qunçə bəyim
-غنّه‎ ~ quənnə
-غنی ~ qəni
-غنیآ باد ~ qəni abad
-غنیب گلو ~ qəni bəyli
-غنیزاده‎ ~ qənizadə
-غنیم ~ qənim
-غنیمت ~ qənimət
-غَواص ~ qəvvas
-غوث آباد ~ qovs abad
-غور ~ qur
-غوزیه‎ بولاق ~ quziə bulaq
-غول ~ qul
-غیاب ~ qiab
-غیابی ~ qiabi
-غیاث آباد ~ qias abad
-غیب ~ qeyb
-غیبت ~ qeybət
-غیبگو ~ qeybqu
-غیبی ~ qeybi
-غیراج تماعی ~ qeyri ictimai
-غیراخ تیاری ~ qeyri ixtiyari
-غیراخ لاقی ~ qeyri əxlaqi
-غیراد بی ~ qeyri ədəbi
-غیرار ادی ~ qeyri iradi
-غیرای نسانی ~ qeyri insani
-غیرت ~ qeyrət
-غیر تسیز ~ qeyrətsiz
-غیرتلی ~ qeyrətli
-غیرتن قیدی ~ qeyri tənqidi
-غیرثا بت ~ qeyri sabit
-غیرجد ی ~ qeyri ciddi
-غیرحی اتی ~ qeyri həyati
-غیرخا لص ~ qeyri xalis
-غیرذی روح ~ qeyri ziruh
-غیررس می ~ qeyri rəsmi
-غیرشخ صی ~ qeyri şəxsi
-غیرشر عی ~ qeyri şəri
-غیرشُ عوری ~ qeyri şuuri
-غیرشف ّاف ~ qeyri şəffaf
-غیرصا فی ~ qeyri safi
-غیرصح یح ~ qeyri səhih
-غیرصر یح ~ qeyri sərih
-غیرصم یمی ~ qeyri səmimi
-غیرضر وری ~ qeyri zəruri
-غیرطب یعی ~ qeyri təbi
-غیرعا دی ~ qeyri adi
-غیرعل می ~ qeyri elmi
-غیرعم دی ~ qeyri əmdi
-غیرفع ال ~ qeyri fəal
-غیرقا نونی ~ qeyri qanuni
-غیرقط عی ~ qeyri qəti
-غیرقی اسی ~ qeyri qiasi
-غیرکا فی ~ qeyri kafi
-غیرما دی ~ qeyri maddi
-غیرمت جانس ~ qeyri mütəcanis
-غیرمت رقّبه‎ ~ qeyri mütərəqqibə
-غیرمت شکل ~ qeyri mütəşəkkil
-غیرمت ناسب ~ qeyri mütənasib
-غیرمث مر ~ qeyri müsmür
-غیرمج از ~ qeyri mücaz
-غیرمج بوری ~ qeyri məcburi
-غیرمح تمل ~ qeyri möhtəməl
-غیرمح دود ~ qeyri məhdud
-غیرمح سوس ~ qeyri məhsus
-غیرمز روع ~ qeyri məzru
-غیرمس ئول ~ qeyri məsul
-غیرمس اوی ~ qeyri müsavi
-غیرمس تعمل ~ qeyri müstəməl
-غیرمس تقیم ~ qeyri müstəqim
-غیرمس تَوی ~ qeyri müstəvi
-غیرمس کون ~ qeyri məskun
-غیرمس لّم ~ qeyri müsəlləm
-غیرمش روع ~ qeyri məşru
-غیرمط ابق ~ qeyri mütabiq
-غیرمع تبر ~ qeyri mötəbər
-غیرمع قول ~ qeyri məqul
-غیرمع لوم ~ qeyri məlum
-غیرمع مول ~ qeyri məmul
-غیرمع ین ~ qeyri müəyyyən
-غیرمق بول ~ qeyri məqbul
-غیرمک مل ~ qeyri mükəmməl
-غیرمم کن ~ qeyri mümkün
-غیرمم نون ~ qeyri məmnun
-غیرمن تَظره‎ ~ qeyri müntəzirə
-غیرمن تظم ~ qeyri müntəzəm
-غیرمن طقی ~ qeyri məntiqi
-غیرمن ظّم ~ qeyri münəzzəm
-غیرمن قول ~ qeyri mənqul
-غیرمو افق ~ qeyri muvafiq
-غیرنظ امی ~ qeyri nizami
-غیرنو رمال ~ qeyri normal
-غیروا ضح ~ qeyri vazih
-غیروا قع ~ qeyri vaqe
-غیری ~ qeyri
-غیظ ~ qeyz
-غیظلی ~ qeyzli
-ق ~ q
-قاآن ~ qaan
-قاآن ~ qaan
-قاب ~ qab
-قابقیران اوتو ~ qabqıran otu
-قا بآغاردان ~ qab ağardan
-قابا ~ qaba
-قابابورون ~ qababurun
-قاباجا ~ qabaca
-قابادایی ~ qabadayı
-قابار ~ qabar
-قابار ~ qabar
-قابارباغلاماق ~ qabarbağlamaq
-قابارچالماق ~ qabarçalmaq
-قابارا ~ qabara
-قابارا قابارا ~ qabara qabara
-قابارالی ~ qabaralı
-قاباران ~ qabaran
-قاباربؤجه‎یی ~ qabarböcəyi
-قابارتما ~ qabartma
-قابارتماتوزو ~ qabartmatozu
-قابارتماق ~ qabartmaq
-قابارتمالی ~ qabartmalı
-قابارتی ~ qabartı
-قابارتی ~ qabartı
-قابارتیجی ~ qabartıcı
-قابارتیلی ~ qabartılı
-قابارجیق ~ qabarcıq
-قابارجی قلاندیرماق ~ qabarcıqlandırmaq
-قابارجی قلانماق ~ qabarcıqlanmaq
-قابارجیقلی ~ qabarcıq
-قابارچالماق ~ qabarçalmaq
-قاباردیلماق ~ qabardılmaq
-قاباردین ~ qabardın
-قابارقابار ~ qabarqabar
-قابارلاتماق ~ qabarlatmaq
-قابارلاماق ~ qabarlamaq
-قابارلانماق ~ qabarlanmaq
-قابارلی ~ qabarlı
-قابارلیلیق ~ qabarlılıq
-قابارما ~ qabarma
-قابارماق ~ qabarmaq
-قابارمیش ~ qabarmış
-قاباریش ~ qabarış
-قاباریق ~ qabarıq
-قاباری قدنیز ~ qabarıq dəniz
-قاباری قلی ~ qabarıq
-قاباری قلیق ~ qabarıqq
-قاباریلماق ~ qabarılmaq
-قاباسابا ~ qabasaba
-قاباسینی آلماق ~ qabasını almaq
-قاباسیوا ~ qabasıva
-قاباشیش ~ qabaşiş
-قاباغا دوشمک ~ qabağa düşmək
-قاباغا کئچمک ~ qabağa keçmək
-قاباغا گئتمک ~ qabağa getmək
-قاباغا گلن ~ qabağa gələn
-قاباغی آچیلماق ~ qabağı açılmaq
-قاباغی گؤرن ~ qabağı görn
-قاباغین آلما ~ qabağın alma
-قاباغین آلماق ~ qabağın almaq
-قاباغینا آغاجاوزاتماق ~ qabağına ağac uzatmaq
-قاباغینا چکمک ~ qabağına çəkmək
-قاباغینا چیخماق ~ qabağına çıxmaq
-قاباغینا قاتماق ~ qabağına qatmaq
-قاباغینا کئچمک ~ qabağına keçmək
-قاباغیندان قاچماق ~ qabağından qaçmaq
-قاباغیندان یئمه‎ین ~ qabağından yeməyən
-قاباغینی آلماق ~ qabağını almaq
-( قاباغینیبوغماق(توتماق ~ qabağını boğmaq(tutmaq)
-قاباغینی دوشونمک ~ qabağını düşünmək
-قاباق ~ qabaq
-قابا قلیق ~ qabaqq
-قابا قبورانیسی ~ qabaq boranısı
-قاباق تپه‎ ~ qabaq təpə
-قاباقجا ~ qabaqca
-قاباقجادان ~ qabaqcadan
-قاباقجالار ~ qabaqcalar
-قاباقجیل ~ qabaqcıl
-قاباقجیل لیق ~ qabaqcıllıq
-قابا قچوده‎گی ~ qabaq çəvdəyi
-قابا قچی ~ qabaqçı
-قاباقدا ~ qabaqda
-قاباق داغ ~ qabaq dağ
-قاباقداکی ~ qabaqdakı
-قاباقدان ~ qabaqdan
-قابا ققاباغا ~ qabaqqabağa
-قابا ققارشی ~ qabaqqarşı
-قابا ققنشر ~ qabaq qənşər
-قاباقکی ~ qabaq
-قاباقکیلار ~ qabaqkılar
-قابا قگؤرن ~ qabaqgörən
-قابا قگؤرنلیک ~ qabaqgörənlik
-قابا قگیللر ~ qabaqgillər
-قاباقلاشدیرماق ~ qabaqlaşdırmaq
-قاباقلاشماق ~ qabaqlaşmaq
-قاباقلاما ~ qabaqlama
-قاباقلاماق ~ qabaqlamaq
-قاباقلانماق ~ qabaqlanmaq
-قاباقلی ~ qabaq
-قابا قمرباسی ~ qabaq mürəbbası
-قاباقولاق ~ qabaqulaq
-قاباقولاق اوتو ~ qabaqulaq otu
-قابال ~ qabal
-قابالا ~ qabala
-قابالاشدیرماق ~ qabalaşdırmaq
-قابالاشماق ~ qabalaşmaq
-قابالاق ~ qabalaq
-قابا للاشما ~ qaballaşma
-قابا للاشماق ~ qaballaşmaq
-قابا للاما ~ qaballama
-قابا للاماق ~ qaballamaq
-قابالماق ~ qabalmaq
-قابالیق ~ qabalıq
-قابان ~ qaban
-قابان باسان ~ qaban basan
-قابانبای ~ qabanbay
-قابان کندی ~ qaban kndı
-قابانداغ ~ qabandağ
-قابای ~ qabay
-قابایونلو ~ qabayunlu
-قابجیق ~ qabcıq
-قابجیقلیلار ~ qabcıqlılar
-قابجیق مئیوه‎ ~ qabcıq meyvə
-قابض ~ qabiz
-قا بقاجاق ~ qabqacaq
-قا بقازان ~ qabqazan
-قا بقاشیق ~ qabqaşıq
-قابل ~ qabil
-قابلامام وئردیوف ~ qabil imamverdiyəf
-قابللشمک ~ qabilləşmək
-قابلاتدیرماق ~ qablatdırmaq
-قابلاتماق ~ qablatmaq
-قابلاشدیرماق ~ qablaşdırmaq
-قابلاشماق ~ qablaşmaq
-قابلاما ~ qablama
-قابلاما قازان ~ qablama qazan
-قابلاماچی لیق ~ qablamaçılıq
-قابلاماق ~ qablamaq
-قابلامالی ~ qablamalı
-قابلانتی ~ qablantı
-قابلانماق ~ qablanmaq
-قابلای خاقا ن ~ qablayxaqan
-قابلانیش ~ qablanış
-قابلاییش ~ qablayış
-قابله‎ ~ qabilə
-قابلی ~ qabı
-قابلیت ~ qabiliyət
-قابلی تسیز ~ qabiliyətsiz
-قابلی تلی ~ qabiliyətli
-قابلیجا ~ qablıca
-قابلیق ~ qablıq
-قابوق ~ qabuq
-قابیرچاق ~ qabırçaq
-قابیرقا ~ qabırqa
-قابیرقا آراسی ~ qabırqa arası
-قابیرقا آلتی ~ qabırqa altı
-قابیرقا صحبتی ~ qabırqa sohbəti
-قابیرقا وئرمک ~ qabırqa vermək
-قابیرقالی ~ qabırqalı
-قابیغینا چکیلمک ~ qabığına çəkilmək
-قابیغینا سیغماماق ~ qabığına sığmamaq
-قابیغینایئرلشمه‎‎مک ~ qabığına yerləşməmək
-قابیغینی چاتلاتماق ~ qabığını çatlatmaq
-قابیق ~ qabıq
-قابیقاوتو ~ qabıqotu
-( قابیق باغلاماق(توتماق ~ qabıq bağlamaq(tutmaq)
-قابیق بؤجکلری ~ qabıq böcəkləri
-قابیقدان چیخماق ~ qabıqdan çıxmaq
-قابیق دییشدیرمه‎ ~ qabıq dəyişdirmə
-قابیقسال ~ qabıqsal
-قابیق قویماق ~ qabıq qoımaq
-قابیق لاشماق ~ qabıq laşmaq
-قابیق لانماق ~ qabıq lanmaq
-قابیق لیق ~ qabıqq
-قابیق لیلار ~ qabıqlılar
-قابیقسو ~ qabıqsov
-قابیق لیبیت ~ qabıqlı bıt
-قابیق وئرمک ~ qabıq vermək
-قابیق یئین ~ qabiq yiyən
-قابینا سیغماماق ~ qabına sığmamaq
-قابینی چاتلاتماق ~ qabını çatlatmaq
-قاپاتدیرماق ~ qapatdırmaq
-قاپاتماق ~ qapatmaq
-قاپاتیش ~ qapatış
-قاپاتیلماق ~ qapatılmaq
-قاپاتیلمیش ~ qapatılmış
-قاپاتیلیش ~ qapatılış
-قاپاجاق ~ qapacaq
-قاپاجیق ~ qapacıq
-( قاپادیلماق(قاپاتیلماق ~ qapadılmaq(qapatılmaq)
-قاپار ~ qapar
-قاپاز ~ qapaz
-قاپاز سالماق ~ qapaz salmaq
-قاپاز وورماق ~ qapaz vurmaq
-قاپازآلتی ~ qapazaltı
-قاپازلاشماق ~ qapazlaşmaq
-قاپازلاماق ~ qapazlamaq
-قاپازلانماق ~ qapazlanmaq
-قاپاغان ~ qapağan
-قاپاق ~ qapaq
-قاپاق ~ qapaq
-قاپاق جیق ~ qapaqq
-قاپاق داشی ~ qapaq daşı
-قاپا قسیز ~ qapaqsız
-قاپاقلاتماق ~ qapaqlatmaq
-قاپاقلاماق ~ qapaqlamaq
-قاپاقلانماق ~ qapaqlanmaq
-قاپاقلیجا ~ qapaqlıca
-قاپا قلیق ~ qapaqq
-( قاپاقاپ (قاپ ها قاپ ~ qapaqap (qap ha qap)
-قاپاقاپ دوشمک ~ qapaqap düşmək
-قاپاققان ~ qapaqqan
-قاپالاداغی ~ qapaladağı
-قاپالی ~ qapalı
-قاپالی اوتوروم ~ qapalı oturum
-قاپالی بازار ~ qapalı bazar
-قاپالی بؤلگه‎ ~ qapalı bölgə
-قاپالی توخوملولار ~ qapalı tuxumlular
-قاپالی دوروشما ~ qapalı duruşma
-قاپالی قاپی دالیندا ~ qapalı qapı dalında
-قاپالیلیق ~ qapalılıq
-قاپالی هجا ~ qapalı həca
-قاپاماج ~ qapamac
-قاپاماق ~ qapamaq
-قاپان ~ qapan
-قاپانپو ~ qapanpu
-قاپانتره‎ زی ~ qapantərəzi
-قاپانقاپان ~ qapanqapan
-قاپانتی ~ qapantı
-قاپانچا ~ qapança
-قاپانچی ~ qapançı
-قاپانچیلیق ~ qapançılıq
-قاپانقاپانا ~ qapanqapana
-قاپان قورماق ~ qapan qurmaq
-قاپانما ~ qapanma
-قاپانماق ~ qapanmaq
-قاپانمیش ~ qapanmış
-قاپانیچه‎ ~ qapaniçə
-قاپانیش ~ qapanış
-قاپانیق ~ qapanıq
-قاپانیق لیق ~ qapanıqq
-قاپاهاقاپ ~ qapahaqap
-قاپاییجی ~ qapayıcı
-قاپباجا ~ qapbaca
-قاپجیق ~ qapcıq
-قاپچاق ~ qapçaq
-قاپچور ~ qapçur
-قاپدی قاچدی ~ qapdı qaçdı
-قاپدیرماق ~ qapdırmaq
-قاپدیق ~ qapdıq
-قاپدیقچی ~ qapdıqçı
-قاپساق ~ qapsaq
-قاپسام ~ qapsam
-قاپساما ~ qapsama
-قاپساماق ~ qapsamaq
-قاپساملی ~ qapsamlı
-قاپسانماق ~ qapsanmaq
-قاپسایان ~ qapsayan
-قاپساییجی ~ qapsayıcı
-قاپسیماق ~ qapsımaq
-قاپسینماق ~ qapsınmaq
-قاپغان ~ qapğan
-قاپقاچ ~ qapq
-قاپقاچجی ~ qapqaçcı
-قاپقارا ~ qapqara
-قاپقارانلیق ~ qapqaranlıq
-قاپقان ~ qapqan
-قاپقان خاقان ~ qapqanxaqan
-قاپلاتماق ~ qaplatmaq
-قاپلاتیش ~ qaplatış
-قاپلام ~ qaplam
-قاپلاماق ~ qaplamaq
-قاپلامسال ~ qaplamsal
-قاپلاملی ~ qaplamlı
-قاپلان ~ qaplan
-قاپلان آتلاماسی ~ qaplan atlaması
-قاپلا نگیرای خان ~ qaplangırayxan
-قاپلانماق ~ qaplanmaq
-قاپلانیش ~ qaplanış
-قاپلیجا ~ qaplıca
-قاپلیم باغا ~ qaplımbağa
-قاپماق ~ qapmaq
-قاپو ~ qapu
-قاپوش ~ qapuş
-قاپی ~ qapı
-قاپی ~ qapı
-قاپی آچماق ~ qapı açmaq
-قاپی آغاسی ~ qapı ağası
-قاپی آغزی ~ qapı ağzı
-قاپیباجا ~ qapıbaca
-قاپیبیر ~ qapıbir
-قاپیتوخماغی ~ qapıtuxmağı
-قاپیجیق ~ qapıcıq
-قاپیچی ~ qapıçı
-قاپیچیلیق ~ qapıçılıq
-قاپیدا تؤره‎مه‎ ~ qapıda törəmə
-( قاپیدا دورماق (قالماق ~ qapıda durmaq (qalmaq)
-قاپیدالیندا قالماق ~ qapıdalında qalmaq
-قاپیدان چئویرمک ~ qapıdan çevirmək
-قاپیسورگوسو ~ qapısürgüsü
-قاپیسی آچیق ~ qapısı açıq
-قاپیسی باغلانماق ~ qapısı bağlanmaq
-قاپیسینی چالماق ~ qapısını çalmaq
-قاپیسیز ~ qapısız
-قاپیسینی دؤیمک ~ qapısını döymək
-قاپیش ~ qapış
-قاپیشدیرماق ~ qapışdırmaq
-قاپیشدیریلماق ~ qapışdırılmaq
-قاپیش قوپوش ~ qapış qopuş
-قاپیشماق ~ qapışmaq
-قاپیشیلماق ~ qapışılmaq
-قاپی قاپییا ~ qapı qapıya
-قاپی قاشقارا ~ qapı qqara
-قاپی قولو ~ qapı qolu
-قاپی قونشو ~ qapı qonşu
-قاپیقولو ~ qapıqulu
-قاپیکوله‎ ~ qapıkulə
-قاپیلارا دوشمک ~ qapılara düşmək
-قاپیلاری آچیقتوتماق ~ qapıları açıq tutmaq
-قاپیلقان ~ qapılqan
-قاپیلماق ~ qapılmaq
-قاپیلمیش ~ qapılmış
-قاپیلیش ~ qapılış
-قاپیلیق ~ qapılıq
-قاپینی اوزونه‎چیرپماق ~ qapını üzünə çırpmaq
-قاپینی بؤیوک آچماق ~ qapını böyük açmaq
-قاپ ینیدؤیمک ~ qapini döymək
-قات ~ qat
-قاتار ~ qatar
-قاتار قاتار ~ qatar qatar
-قاتارلاشماق ~ qatarlaşmaq
-قاتارلاماق ~ qatarlamaq
-قاتارلانماق ~ qatarlanmaq
-قاتارلی ~ qatarlı
-قاتاری ~ qatarı
-قاتاق ~ qataq
-قاتالار ~ qatalar
-قاتان ~ qatan
-قاتان ~ qatan
-قاتانقاز ~ qatanqaz
-قاتانقور ~ qatanqur
-قاتای ~ qatay
-قا تبا قات ~ qatbaqat
-قاتدالاق ~ qatdalaq
-قاتدانماق ~ qatdanmaq
-قاتدیرماق ~ qatdırmaq
-قاتراق ~ qatraq
-قاتراق خان ~ qatraqxan
-قا تسایی ~ qatsayı
-قا تقات ~ qatqat
-قا تقاتا ~ qatqata
-قا تقاتی ~ qatqatı
-قا تقاریشیق ~ qatqarışıq
-قا تقاریشیق لیق ~ qatqarışıqq
-قاتقی ~ qatqı
-قاتقی لانماق ~ qatqılanmaq
-قاتقیچ ~ qatqıç
-قاتقیبودجه‎ ~ qatqıbudcə
-قاتقیپایی ~ qatqıpayı
-قاتقیسیز ~ qatqısız
-قاتقیلی ~ qatqılı
-قاتل ~ qatil
-قاتلا ~ qatla
-قاتلاتماق ~ qatlatmaq
-قاتلاشماق ~ qatlaşmaq
-قاتلاما ~ qatlama
-قاتلاماق ~ qatlamaq
-قاتلاناجاق ~ qatlanacaq
-قاتلانان ~ qatlanan
-قاتلاندیرماق ~ qatlandırmaq
-قاتلانماز ~ qatlanmaz
-قاتلانماق ~ qatlanmaq
-قاتلانمامیش ~ qatlanmamış
-قاتلانمیش ~ qatlanmış
-قاتلانیش ~ qatlanış
-قاتلانیلماق ~ qatlanılmaq
-قاتلاو ~ qatlav
-قاتلایان ~ qatlayan
-قاتلاییش ~ qatlayış
-قاتلی ~ qatlı
-قاتلیجاق ~ qatlıcaq
-قاتما ~ qatma
-قاتما بودجه‎ ~ qatma büdcə
-قاتماجا ~ qatmaca
-قاتماجیق ~ qatmacıq
-قاتماق ~ qatmaq
-قاتماق ~ qatmaq
-قاتمان بولود ~ qatman bulud
-قاتمانلاشماق ~ qatmanlaşmaq
-قاتما نلی ~ qatmanlı
-قاتمر ~ qatmər
-قاتمرچی ~ qatmərçi
-قاتمرقاتمر ~ qatmərqatmər
-قاتمرلشمک ~ qatmərləşmək
-قاتمرلی ~ qatmərli
-قاتمرلی بادام ~ qatmərli badam
-قاتمرلی گول ~ qatmərli gül
-قاتمرلی یالان ~ qatmərli yalan
-قاتمیش ~ qatmış
-قاتنات ~ qatnat
-قاتوق ~ qatuq
-قاتومتوگ ~ qatümtüg
-قاتی ~ qatı
-قاتی آچیلمامیش ~ qatı açılmamış
-قاتیالپ ~ qatıalp
-قاتی اورکلی ~ qatı ürəkli
-( قاتی بقاریشماق (قووشماق ~ qatıbqarışmaq (qovuşmaq)
-قاتیر ~ qatır
-قاتیر اوتو ~ Qatır otu
-قاتیر ایلانی ~ qatır ilanı
-قاتیراق ~ qatıraq
-قاتیرچی ~ qatırçı
-( قاتیرچییدمی(آزیغی ~ qatır çiydəmi(azığı)
-قاتیرخان ~ qatırxan
-( قاتیرخانا (قاتیر کومو ~ qatırxana (qatır komu)
-قاتیرداششاغی ~ qatırdaşşağı
-قاتیردیرناغی ~ qatırdırnağı
-قاتیرقوتور ~ qatırqutur
-قاتیرقوزالاغی ~ qatırqozalağı
-قاتیرقویروغو ~ qatırquyruğu
-قاتیرکیمی ~ qatırkimi
-قاتیرلاشماق ~ qatırlaşmaq
-قاتیرلیق ~ qatırlıq
-قاتیرمونجوغو ~ qatırmuncuğu
-قاتیسؤز ~ qatısöz
-قاتیشدیرماق ~ qatışdırmaq
-قاتیشدیریلماق ~ qatışdırılmaq
-قاتیشماج ~ qatışmac
-قاتیشماق ~ qatışmaq
-قاتیشیق ~ qatışıq
-قاتیشی قسیز ~ qatışıqsız
-قاتیشیم ~ qatışım
-قاتیشی ملی ~ qatışımlı
-قاتیغدی ~ qatığdı
-قاتیق ~ qatıq
-قاتیق آشی ~ qatıq aşı
-قاتیق اوتو ~ qatıq otu
-قاتیق چی ~ qatıqçı
-قاتیق دوغراماسی ~ qatıq doğraması
-قاتیق قاتماق ~ qatıq qatmaq
-قاتیق قویماغی ~ qatıq quymağı
-قاتیق لاشدیرماق ~ qatıqlaşdırmaq
-قاتیق لاشماق ~ qatıqlaşmaq
-قاتیقان ~ qatıqan
-قاتیقلی آش ~ qatıqlı aş
-قاتیق لیق ~ qatıqq
-قاتیلا قاتیلا ~ qatıla qatıla
-قاتیلاشدیرماق ~ qatılaşdırmaq
-قاتیلاشدیریلماق ~ qatılaşdırılmaq
-قاتیلاشماق ~ qatılaşmaq
-قاتیلاشمیش ~ qatılaşmış
-قاتیلانماق ~ qatılanmaq
-قاتیلتماق ~ qatıltmaq
-قاتیلقان ~ qatılqan
-قاتیلقان توخو ~ qatılqan toxu
-قاتیلماق ~ qatılmaq
-قاتیلمیش ~ qatılmış
-قاتیلی ~ qatılı
-قاتیلیرجی ~ qatılırcı
-قاتیلیش ~ qatılış
-قاتیلیق ~ qatılıq
-قاتیلیقالپ ~ qatılıqalp
-قاتیلیم ~ qatılım
-قاتیلیمچی ~ qatılımçı
-قاتیلی ملی ~ qatılımlı
-قاتیم ~ qatım
-قاتیم قاتیمقاتلاماق ~ qatım qatım qatlamaq
-قاتیملیق ~ qatımlıq
-قاتینتی ~ qatıntı
-قا تیوواری ~ qatyuvarı
-قاتییئل ~ qatıyel
-قاتییاغ ~ qatıyağ
-قاج ~ qac
-قاج اولماق ~ qac olmaq
-قاجا ~ qaca
-قاجار ~ qacar
-قاجار ~ qacar
-قاجاق ~ qacaq
-قا جدوشمک ~ qac düşmək
-قاجلاشماق ~ qaclaşmaq
-قاجلیق ~ qaclıq
-قاجیر ~ qacır
-قاجیتماق ~ qacıtmaq
-قاجیر قاجیر ~ qacır qacır
-قاجیرتی ~ qacırtı
-قاجیرداماق ~ qacırdamaq
-قاجیما ~ qacıma
-قاجیماق ~ qacımaq
-قاجینماق ~ qacınmaq
-قاچ ~ q
-قاچ ~ q
-قاچ قارا ~ qqara
-قا چآت باسدی ~ qaç at basdı
-قاچا ~ qaça
-قاچار ~ qaçar
-قاچاراق ~ qaçaraq
-قاچاراق لاماق ~ qaçaraqlamaq
-قاچارلیق ~ qaçarlıq
-قاچاغان ~ qaçağan
-قاچاغانلیق ~ qaçağanlıq
-قاچاغه‎ ~ qaçağə
-قاچاق ~ qaçaq
-قاچاقاچ ~ qaçaq
-قاچاقاچ ~ qaçaq
-قاچاقاچا ~ qaçaqaça
-قاچاقچی ~ qaçaqçı
-قاچاقچیلیق ~ qaçaqçılıq
-قاچا قدوشمک ~ qaçaq düşmək
-قاچا قسالماق ~ qaçaq salmaq
-قاچا ققولدور ~ qaçaqquldur
-قاچاقکند ~ qaçaqkənd
-قاچاقلی ~ qaçaq
-قاچا قلیق ~ qaçaqq
-قاچا قمالچی ~ qaçaq malçı
-قاچا قنبی ~ qaçaq nəbi
-قاچا قیولو ~ qaçaq yolu
-قاچاماق ~ qaçamaq
-قاچان ~ qaçan
-قاچان قاچان ~ qaçan qaçan
-قاچای ~ qaçay
-قاچدی توتدو ~ qaçdı tutdu
-قاچدیرماق ~ qaçdırmaq
-قا چقوو ~ qqov
-قاچقین ~ qqın
-قاچقی نلیق ~ qqınlıq
-قاچکانلو ~ qaçkanlu
-قاچلی ~ qaçlı
-قاچلیق ~ qaçlıq
-قاچما ~ qaçma
-قاچماز ~ qaçmaz
-قاچماق ~ qaçmaq
-قاچماقلیق ~ qaçmaqq
-قاچمیش ~ qaçmış
-قاچوت ~ qaçut
-قاچیر ~ qaçır
-قاچیجی ~ qaçıcı
-قاچیدیلماز ~ qaçıdılmaz
-قاچیرتماق ~ qaçırtmaq
-قاچیردیلماق ~ qaçırdılmaq
-قاچیرقا ~ qaçırqa
-قاچیرماق ~ qaçırmaq
-قاچیریش ~ qaçırış
-قاچیریلماق ~ qaçırılmaq
-قاچیش ~ qaçış
-قاچیشیئهی نلیگی ~ qaçış yehinliyi
-قاچیش یاریشی ~ qaçış yarışı
-قاچیشماق ~ qaçışmaq
-قاچیق ~ qaçıq
-قاچیلماز ~ qaçılmaz
-قاچیلمازلیق ~ qaçılmazlıq
-قاچیلماق ~ qaçılmaq
-قاچیلو ~ qaçılu
-قاچیمسار ~ qaçımsar
-قاچیمساماق ~ qaçımsamaq
-قاچینتی ~ qaçıntı
-قاچینقان ~ qaçınqan
-قاچینقانلیق ~ qaçınqanlıq
-قاچینما ~ qaçınma
-قاچینماز ~ qaçınmaz
-قاچینماق ~ qaçınmaq
-قاچینیلماز ~ qaçınılmaz
-قاچینیلمازلیق ~ qaçınılmazlıq
-قاچینیلماق ~ qaçınılmaq
-قاخ ~ qax
-قاخ ~ qax
-قاخاج ~ qaxac
-قاخاج ائتمک ~ qaxac etmək
-( قاخاج اولماق (دؤنمک ~ qaxac olmaq (dönmək)
-قاخاجا دؤنمک ~ qaxaca dönmək
-( قاخاجچی (قاخاشچی ~ qaxacçı (qaxaşçı)
-قاخاجلاماق ~ qaxaclamaq
-قاخاجیتماق ~ qaxacıtmaq
-قاخاجیماق ~ qaxacımaq
-قاخانج ~ qaxanc
-قاختاغان ~ qaxtağan
-قاخدیرماق ~ qaxdırmaq
-قاخسیتماق ~ qaxsıtmaq
-قاخسیماق ~ qaxsımaq
-قاخسیمیش ~ qaxsımış
-قاخلانماق ~ qaxlanmaq
-قاخما ~ qaxma
-قاخماق ~ qaxmaq
-قاخیج ~ qaxıc
-قاخیرداق ~ qaxırdaq
-قاخیش ~ qaxış
-قاخیل ~ qaxıl
-قاخیل اوتورماق ~ qaxıl oturmaq
-قاخیلماق ~ qaxılmaq
-قاخیماق ~ qaxımaq
-قاخینْج ~ qaxınc
-قاخینْج ائتمک ~ qaxınc etmək
-قاخینتی ~ qaxıntı
-قادا ~ qada
-قادا ~ qada
-قادابلا ~ qadabəla
-قاداسی جانیما ~ qadası canıma
-قاداش ~ qadaş
-قاداغا ~ qadağa
-قاداغان ~ qadağan
-قاداغان ائتمک ~ qadağan etmək
-قاداغان اولماق ~ qadağan olmaq
-قاداق ~ qadaq
-قاداقدا ساخلاماق ~ qadaqda saxlamaq
-قادالی ~ qadalı
-قادام سنه‎ ~ qadam sənə
-قاداماق ~ qadamaq
-قادان ~ qadan
-قادان آلیم ~ qadan alım
-قادداماق ~ qaddamaq
-قادری وسفی ~ qadir yusifi
-قادیرقامو ~ qadırqamu
-قادیل ~ qadıl
-قادوکندی ~ qadokəndi
-قادی ~ qadı
-قادیر ~ qadir
-قادیر ~ qadir
-قادیر بوغا ~ qadır buğa
-قادیر بیلگه‎ ~ qadır bilgə
-قادیرجا ~ qadırca
-قادیرقا ~ qadırqa
-قادیرقابالیغی ~ qadırqabalığı
-قادیرقان ~ qadırqan
-قادیرلی ~ qadırlı
-قادین ~ qadın
-قادینآنا ~ qadınana
-قادین اولماق ~ qadın olmaq
-قادینبزک میزی ~ qadın bəzək mizi
-قادینبودو ~ qadınbudu
-قادین توپلومو ~ qadın tuplumu
-قادینجا ~ qadınca
-قادینجاغیز ~ qadıncağız
-قادینجی ~ qadıncı
-قادینجیل ~ qadıncıl
-قادینجیلیق ~ qadıncılıq
-قادینخسته‎لیکبیلیمی ~ qadın xəstəlik bilimi
-قادین دوزلوغو ~ qadın duzluğu
-قادیندویمه‎ سی ~ qadin düyməsi
-قادینسال ~ qadınsal
-قادینسوو ~ qadınsov
-قادینسی ~ qadınsı
-قادین قادینا ~ qadın qadına
-قادین قادینجیق ~ qadın qadıncıq
-قادین گؤبگی ~ qadın göbəyi
-قادینلار ~ qadınlar
-قادینلار ائوی ~ qadinlar evi
-قادینلاشماق ~ qadınlaşmaq
-قادینلی ارککلی ~ qadınlı ərkəkli
-قادینلیق ~ qadınlıq
-قادی نننه‎ ~ qadınnənə
-قادینیمسی ~ qadınımsı
-قار ~ qar
-قا رآنباری ~ Qar anbarı
-- قارا ~ qara
-قارا آردیج ~ qara ardıc
-قارا آزار ~ qara azar
-قارا آسما ~ qara asma
-قاراآغاج ~ qarağac
-قاراآغا جگیللر ~ qarağacgillər
-قاراآغیز ~ qaraağız
-قاراآغیزلی ~ qaraağızlı
-قاراآلماس ~ qaraalmas
-قاراآیاق ~ qaraayaq
-قاراآیدی ~ qaraaydı
-قارا مزاح ~ qara məzah
-قارا ائولی ~ qara evli
-قارااَت ~ qaraət
-قارااورکلی ~ qaraaürəkli
-قارااوز ~ qaraaüz
-قارااوزلو ~ qaraüzlü
-قارااوزلولوک ~ qaraüzlülük
-قارااوغلو ~ qaraoğlu
-قارااولوس ~ qaraulus
-قاراایلان ~ qarailan
-قاراب ~ qarab
-قارابؤلوک ~ qarabölük
-قارابا قارا ~ qarabaqara
-قاراباتاق ~ qarabataq
-قاراباتدا قگیللر ~ qarabatdaqgillər
-قاراباجاق ~ qarabacaq
-قارابادیمجان بورانی سی ~ qarabadımcan boranısı
-قارابادیمجان خوروشتو ~ qarabadımcan xuruştu
-قارابادیمجان دولماسی ~ qarabadımcan dolması
-قارابادیمجان کوکوسو ~ qarabadımcan küküsü
-قارابازار ~ qarabazar
-قاراباسان ~ qarabasan
-قاراباسدی ~ qarabasdı
-قاراباسما ~ qarabasma
-قاراباش ~ qarabaş
-قارا باشلو ~ qara başlu
-قاراباشلیق ~ qarabaşlıq
-قاراباغ ~ qarabağ
-قاراباغ ~ qarabağ
-قاراباغ شکسته‎سی ~ qarabağ şikəstəsi
-قاراباغلار ~ qarabağlar
-قاراباغلاماق ~ qarabağlamaq
-قاراباغلی ~ qarabağlı
-قاراباغلی ~ qarabağlı
-قاراباغلی ~ qarabağlı
-قاراباغلیصفقولوب گ ~ qarabağlı səfqulubəy
-قاراباغی ~ qarabağı
-قاراباغی ~ qarabağı
-قاراباغی ~ qarabağı
-قاراباقال ~ qarabaqal
-قارابالاساغون ~ qarabalasağun
-قارابالدیر ~ qarabaldır
-قاراباللیق ~ qaraballıq
-قارابالی ~ qarabalı
-قارابالیق ~ qarabalıq
-قارابایاتلار ~ qarabayatlar
-( قارابایراق آچماق(چکمک ~ qarabayraq açmaq(çəkmək)
-قارابایرام ~ qarabayram
-قارابخت ~ qarabəxt
-قارابزه‎رک ~ qarabəzərək
-قارابنیز ~ qarabəniz
-قارابورچاق ~ qaraburçaq
-قارابوغاز ~ qaraboğaz
-قارابوغدا ~ qarabuğda
-قارابوغد اگیللر ~ qarabuğdagillər
-قارابوغدایی ~ qarabuğdayı
-قارابوغما ~ qaraboğma
-قارابوغور ~ qarabuğur
-قارابولود ~ qarabulud
-قارابویا ~ qaraboya
-قارابیبار ~ qarabibar
-قارابیبا رگیللر ~ qarabibargillər
-قاراپاپاق ~ qarapapaq
-قاراپاتداق ~ qarapatdaq
-قاراپاچا ~ qarapaça
-قاراپاچانلی ~ qarapaçanlı
-قاراپارا ~ qarapara
-قاراپالیت ~ qarapalıt
-قاراپبا ~ qarapba
-قاراپتکلی ~ qarapətəkli
-قاراپلین اوتو ~ qarapəlinotu
-قاراپورن ~ qarapürən
-قاراپول ~ qarapul
-( قاراتئل(لی ~ qaratel(li)
-قاراتاج ~ qaratac
-قاراتاختا ~ qarataxta
-قارا تاوا ~ qara tava
-قاراتپمه‎جه‎ ~ qaratəpməcə
-قاراتوپراق ~ qaratopraq
-قاراتوت ~ qaratut
-قاراتوت مرباسی ~ qaratut murabbası
-قاراتورپ ~ qaraturp
-قارا تَوه‎ره‎ ~ qara təvərə
-قاراتویوق ~ qaratoyuq
-قاراتویوقگیللر ~ qaratoyuqgıllər
-قاراتهر ~ qaratəhər
-قاراتیکان ~ qaratikan
-قاراجا ~ qaraca
-قاراجاآلپ ~ qaracaalp
-قاراجااوت ~ qaracaot
-قاراجااوغلان ~ qaracaoğlan
-قاراجابگ ~ qaracabəy
-قاراجاداری ~ qaracadarı
-قاراجاسومویو ~ qaracasümüyü
-قاراجا عربلو ~ qaraca ərəblu
-قاراجاقوروجا ~ qaracaquruca
-قاراجالار ~ qaracalar
-قاراجالی ~ qaracalı
-قاراجا نویان ~ qaraca noyan
-قاراجاووش ~ qaracavuş
-قارا جاهِل ~ qara cahil
-قاراجو ~ qaracu
-قاراجی ~ qaracı
-قاراجیق ~ qaracıq
-قارا جییار ~ qara ciyar
-قاراچؤرک اوتو ~ qaraçörəkotu
-قاراچؤهره ~ qaraçöhrə
-قاراچؤیروک اوتو ~ qaraçöyrükotu
-قاراچالا ~ qaraçala
-قاراچالی ~ qaraçalı
-قاراچالی ~ qaraçalı
-قاراچالیلیق ~ qaraçalılıq
-قاراچام ~ qaraçam
-قاراچاووش ~ qaraçavuş
-قاراچای ~ qaraçay
-قاراچای ~ qaraçay
-قاراچاییر ~ qaraçayır
-قارا چریان ~ qara çəryan
-قاراچورلو ~ qaraçorlu
-قاراچوق ~ qaraçuq
-قاراچوق چوبان ~ qaraçuq çoban
-قاراچی ~ qaraçı
-قاراچیراق ~ qaraçıraq
-قاراچیلیق ~ qaraçılıq
-قاراچین ~ qaraçın
-قاراحاصار ~ qarahasar
-قارا حسنلو ~ qara həsənlu
-قاراخ ~ qarax
-قاراخاتای ~ qaraxatay
-قاراخاقان ~ qaraxaqan
-قاراخان ~ qaraxan
-قاراخانبگلی ~ qaraxanbəyli
-قاراخانلی ~ qaraxanlı
-قاراخانلیلار ~ qaraxanlılar
-قارا خبر ~ qara xəbər
-قارا خبرچی ~ qara xəbərçi
-قاراخوجا ~ qaraxoca
-قارادؤشلو ~ qaradöşlü
-قارادؤو ~ qaradöv
-قارا دئیلی ~ qara deyli
-قارادابان ~ qaradaban
-قاراداش ~ qaradaş
-قاراداغ ~ qaradağ
-قاراداغ ~ qaradağ
-قاراداغ ~ qaradağ
-قاراداغ ائلینینطایفالاری ~ qaradağ elinin tayfaları
-قاراداغلی ~ qaradağlı
-قاراداغلی ~ qaradağlı
-قاراداغلی ~ qaradağlı
-قاراداغلی ~ qaradağlı
-قارادالاق ائتمک ~ qaradalaq etmək
-قارادام ~ qaradam
-قاراداماقلی ~ qaradamaq
-قاراداوار ~ qaradavar
-قارادانا ~ qaradana
-قارادریلی ~ qaradərili
-قارادلیک ~ qaradəlik
-قارادوزن ~ qaradüzən
-قارادوغان ~ qaradoğan
-قارادول ~ qaradul
-قارادوواق ~ qaraduvaq
-( قارادیرناق(لی ~ qaradırnaq(lı)
-قارادینمز ~ qaradınməz
-قارادینمزلیک ~ qaradinməzlik
-قارار ~ qarar
-قارارتماق ~ qarartmaq
-قارارتی ~ qarartı
-قارارتیلماق ~ qarartılmaq
-قارا رسیز ~ qararsız
-قارارماق ~ qararmaq
-قاراریش ~ qararış
-قارازورنا ~ qarazurna
-قاراژ ~ qaraj
-قاراسئودا ~ qarasevda
-قاراسئودالی ~ qarasevdalı
-قاراساچلی ~ qarasaçlı
-قاراساری ~ qarasarı
-قارا ساریلو ~ qara sarılu
-قاراساغو ~ qarasağu
-قاراساققال ~ qarasaqqal
-قاراساققیز ~ qarasaqqız
-قاراسال ~ qarasal
-قاراسایاق ~ qarasayaq
-قاراسو ~ qarasu
-قاراسوران ~ qarasoran
-قاراسوغان ~ qarasoğan
-قاراسول ~ qarasol
-قاراسونقور ~ qarasunqur
-قاراسوو ~ qarasov
-قاراسویلو ~ qarasoylu
-قاراسویوق ~ qarasoyuq
-قاراسیغیر ~ qarasığır
-قاراسینا ~ qarasına
-قاراسینجا ~ qarasınca
-قاراسینَک ~ qarasinək
-قاراش ~ qaraş
-قاراشار ~ qaraşar
-قاراشام ~ qaraşam
-قاراشامان ~ qaraşaman
-قاراشنگی ~ qaraşəngi
-قاراشین ~ qaraşın
-قارا عیسالو ~ qara isalu
-قاراغ ~ qarağ
-قاراغ ~ qarağ
-قاراغات ~ qarağat
-قاراغان ~ qarağan
-قاراغان ~ qarağan
-قاراغا نگیللر ~ qarağangillər
-قاراغانلی ~ qarağanlı
-قاراغلی ~ qarağlı
-قاراغوچ ~ qarağuç
-قاراغورت ~ qarağurt
-قاراغول ~ qarağul
-قاراغی ~ qarağı
-قاراغیل ~ qarağıl
-قارافاتما ~ qarafatma
-قارافیرین ~ qarafırın
-قاراقابارجیق ~ qaraqabarcıq
-قاراقاباق ~ qaraqabaq
-قاراقاباقلیق ~ qaraqabaqq
-قاراقابان ~ qaraqaban
-قاراقاپاق ~ qaraqapaq
-قاراقارقا ~ qaraqarqa
-قاراقاریشقا کیمی ~ qaraqarışqa kimi
-قاراقاش ~ qaraq
-قاراقاش قویون ~ qaraqqoyun
-قاراقانچیر ~ qaraqançır
-قاراقانلو ~ qaraqanlu
-قاراقاواق ~ qaraqavaq
-قاراقفس ~ qaraqəfəs
-قاراقلم ~ qaraqələm
-قارا قُوتلری ~ qara qovvətləri
-قاراقوتو ~ qaraqutu
-قاراقوجا ~ qaraqoca
-قاراقوجا ~ qaraqoca
-قاراقوجاق ~ qaraqucaq
-قاراقورباغاسی ~ qaraqurbağası
-قاراقورخو ~ qaraqorxu
-قاراقورخو گلمک ~ qaraqorxu gəlmək
-قاراقورد ~ qaraqurd
-قاراقوروت ~ qaraqurut
-قاراقوروم ~ qaraqurum
-قاراقوزئی ~ qaraquzey
-قاراقوسموق ~ qaraqusmuq
-قاراقوش ~ qaraq
-قاراقوش ~ qaraq
-قاراقول ~ qaraqol
-قاراقول ~ qaraqul
-قاراقول قویونو ~ qaraqul qoyunu
-قاراقولاق ~ qaraqulaq
-قاراقولخانا ~ qaraqulxana
-قاراقولقان ~ qaraqulqan
-قاراقوللوقچو ~ qaraqulluqçu
-قاراقوناق ~ qaraqonaq
-قاراقووما ~ qaraqovma
-قاراقوومایا سالماق ~ qaraqovmaya salmaq
-قاراقووورما ~ qaraqovurma
-قاراقویون ~ qaraqoyun
-قارا قویونلو ~ qara quyunlu
-قارا قویونلولار ~ qara qoyunlular
-قاراقیزدیرما ~ qaraqızdırma
-قاراقیزیل ~ qaraqızıl
-قاراقیش ~ qaraqış
-قاراقیشقیریق ~ qaraqışqırıq
-قاراقیلچیق ~ qaraqılçıq
-قاراقیلیق ~ qaraqılıq
-قاراقینیق ~ qaraqınıq
-قاراکئچی ~ qarakeçi
-قاراکئچیلو ~ qarakeçilu
-قاراکاغیذ ~ qarakağız
-قاراکَمه‎ ~ qarakəmə
-قاراکوتان ~ qarakotan
-قاراکَورک ~ qarakəvrək
-قاراگؤز ~ qaragöz
-قاراگؤزبالیق ~ qaragözbalıq
-قاراگؤزچو ~ qaragözçü
-قاراگؤزلو ~ qaragözlü
-قاراگؤز لوبیا ~ qaragöz lubiya
-قاراگؤزلولوک ~ qaragözlülük
-قارا گؤنجلو ~ qara gönclü
-قارا گئیمک ~ qara geymək
-قاراگئیمیش ~ qarageymiş
-قاراگبه‎لو ~ qaragəbəlu
-قاراگول ~ qaragül
-قاراگون دوستو ~ qaragün dostu
-قاراگون ~ qaragəvən
-قاراگون ~ qaragün
-قاراگونئی ~ qaragüney
-قاراگونلو ~ qaragünlü
-قاراگونلوک ~ qaragünlük
-قاراگونه‎ ~ qaragünə
-قاراگیرای ~ qaragıray
-قاراگیله‎ ~ qaragilə
-قارال ~ qaral
-قارالئیلک ~ qaraleylək
-قارالاتماق ~ qaralatmaq
-قارالار ~ qaralar
-قارالار ~ qaralar
-قارالاشماق ~ qaralaşmaq
-قارالاما ~ qaralama
-قارالاماق ~ qaralamaq
-قارالانماق ~ qaralanmaq
-قارالاییش ~ qaralayış
-قارالتماق ~ qaraltmaq
-قارالتی ~ qaraltı
-قارالما ~ qaralma
-قارالماق ~ qaralmaq
-قارالی ~ qaralı
-قارالی ~ qaralı
-قارالی ~ qaralı
-قارالی بیاضلی ~ qaralı bəyazlı
-قارالیسته‎ ~ qaralistə
-قارالیق ~ qaralıq
-قاراما ~ qarama
-قارا ماخیر ~ qara maxır
-قاراماشا ~ qaramaşa
-قاراماق ~ qaramaq
-قارامال ~ qaramal
-قارامان ~ qaraman
-قارامان بگ ~ qaraman bəy
-قارامانلو ~ qaramanlu
-قارامتیل ~ qaramtıl
-قارا مجموعه‎ ~ qara məcmuə
-قارامسار ~ qaramsar
-قارامسارلاشدیرماق ~ qaramsarlaşdırmaq
-قارامسارلاشماق ~ qaramsarlaşmaq
-قارامسارلیق ~ qaramsarlıq
-قاراملیکد استانی ~ qaraməlik dastanı
-قاراموسالی ~ qaramusalı
-قاراموق ~ qaramuq
-قاراموم ~ qaramum
-قارامیش ~ qaramış
-قارامیش خان ~ qaramışxan
-قارا میلی ~ qara mili
-قارانئی ~ qaraney
-قارانئیچی ~ qaraneyçi
-قاراناس ~ qaranas
-قارانال ~ qaranal
-قارانتی ~ qarantı
-قارانچی ~ qarançı
-قارانَفَس ~ qaranəfəs
-قارانفیل ~ qaranfil
-قارانفی لگیللر ~ qaranfilgillər
-قارانقو ~ qaranqu
-قارانقو ~ qaranqu
-قارانقوش ~ qaranq
-قارانقولوق ~ qaranquluq
-قارانلیغا قالماق ~ qaranlığa qalmaq
-قارانلیغا گؤمولمک ~ qaranlığa gömülmək
-( قارانلیغیدئشمک(ییرتماق ~ qaranlığı deşmək(yırtmaq)
-قارانلیق ~ qaranlıq
-قارانلیق ~ qaranlıq
-قارانلیق اوداسی ~ qaranlıq odası
-قارانلیق باسماق ~ qaranlıq basmaq
-قارانلیق قویویاداشآتماق ~ qaranlıq quyuya daş atmaq
-قارانلیقلاشدیرماق ~ qaranlıqlaşdırmaq
-قارانلیقلاشدیریلماق ~ qaranlıqlaşdırılmaq
-قارانلیقلاشماق ~ qaranlıqlaşmaq
-قارانلیقلاماق ~ qaranlıqlamaq
-قارانلیقلانماق ~ qaranlıqlanmaq
-قارانوروزلو ~ qaranovruzlu
-قار انی ~ qaranı
-قاراو ~ qarav
-قاراواش ~ qaravaş
-قاراواللی ~ qaravallı
-قاراوانلی ~ qaravanlı
-قار اوچقونو ~ qar uçqunu
-قاراورک ~ qarürək
-قاراورن ~ qaravərən
-قاراول ~ qaravəl
-قاراولی ~ qaravlı
-قارا ولیلو ~ qara vəlilu
-قارا وورغون ~ qara vurğun
-قاراوول ~ qaravul
-قاراوولا آلماق ~ qaravula almaq
-قاراوول چکمک ~ qaravul çəkmək
-قاراوولچو ~ qaravulçu
-قاراوول قویماق ~ qaravul quymaq
-قاراووللوق ~ qaravulluq
-قاراوولوندا دورماق ~ qaravulunda durmaq
-قاراویتون ~ qarauytun
-قا راؤلچن ~ qar ölçən
-قارا هایتالو ~ qara haytalu
-قاراهلله ~ qarahəllə
-قاراهوچو ~ qarahoçu
-قاراهولاکو ~ qarahulaku
-قاراهیندیبا ~ qarahindiba
-قارای ~ qaray
-قارایئر ~ qarayer
-قارایئل ~ qarayel
-قارایئمیش ~ qarayemiş
-قارایئمیش آغاجی ~ qarayemiş ağaci
-قارایا ~ qaraya
-قارایاتاق ~ qarayataq
-قارایاخا ~ qarayaxa
-قارایاخاقویون ~ qarayaxaqoyun
-قارایاخالار ~ qarayaxalar
-قارایاخما ~ qarayaxma
-قارایاخماق ~ qarayaxmaq
-قارایارا ~ qarayara
-( قارایازقی (یازی ~ qarayazqı(yazı)
-قارا یاغما ~ qara yağma
-قارایاغیز ~ qarayağız
-قارا یالقا ~ qara yalqa
-قارایامان ~ qarayaman
-قارایان ~ qarayan
-قارایاندیق ~ qarayandıq
-قارایانیز ~ qarayanız
-قارایانیق ~ qarayanıq
-قارایورغا ~ qarayorğa
-قارایوسون ~ qarayosun
-قارایوسونلار ~ qarayosunlar
-قارایولَک ~ qarayülək
-قارایولو ~ qarayolu
-قارایونجا ~ qarayonca
-قارایووارجالی ~ qarayuvarcalı
-قار ایهر ~ qarayəhər
-قارا ییغاج ~ qara yığac
-قاراییم ~ qarayım
-قاربالاجا ~ qarbalaca
-قاربایقوشو ~ qarbayquşu
-قاربگ ~ qarbəy
-قارپاجاقلار ~ qarpacaqlar
-قارپماق ~ qarpmaq
-قارپوز ~ qarpuz
-قارپوز ~ qarpuz
-قارپیز ~ qarpız
-قارپیز مرباسی ~ qarpız murabbası
-قارپیزچی ~ qarpızçı
-قارپیزلیق ~ qarpızlıq
-قارپیشدیرماق ~ qarpışdırmaq
-قارپیشماق ~ qarpışmaq
-قارپینتی ~ qarpıntı
-قارپینماق ~ qarpınmaq
-قارت ~ qart
-قارتال ~ qartal
-قارتال آغاجی ~ qartal ağacı
-قارتال بورونلو ~ qartal burunlu
-قارتا لگیللر ~ qartal gillər
-قارتاللار ~ qartallar
-قارتاللی ائیرلتی اوتو ~ qartallı eyrəlti otu
-قارتالماق ~ qartalmaq
-قارتالوش ~ qartaloş
-قارتالیش ~ qartalış
-قارتانبای ~ qartanbay
-قارتاوول ~ qartavul
-قارتجا ~ qartca
-قارت قارت ~ qart qart
-قارت قورت ~ qart qurt
-قارتلاشماق ~ qartlaşmaq
-قارتلاشمیش ~ qartlaşmış
-قارتلاماق ~ qartlamaq
-قارتلانماق ~ qartlanmaq
-قارتلیق ~ qartlıq
-قارتماق ~ qartmaq
-قارتماق باغلاماق ~ qartmaq bağlamaq
-قارتماق لانماق ~ qartmaqlanmaq
-قارتماقلی ~ qarətmaq
-قا رتوپو ~ qartopu
-قارتوق ~ qartuq
-قارتی ~ qartı
-قارتیز ~ qartız
-قارتیکانی ~ qartikanı
-قارتیماق ~ qartımaq
-قارتیمیش ~ qartımış
-قارجیق ~ qarcıq
-قارچ قورچ ~ qarçqurç
-قارچار ~ qarçar
-قارچور ~ qarçur
-قارچووغونو ~ qarçouğunu
-قارچی ~ qarçı
-قا رچیچگی ~ qarçiçəyi
-قارچیقا ~ qarçıqa
-قارخان ~ qarxan
-قارخودلو ~ qarxudlu
-قارخون ~ qarxun
-قارد ~ qard
-قارداش ~ qardaş
-قارداش ~ qardaş
-قارداش آروادی ~ qardaş arvadı
-قارداش اوغلو ~ qardaş oğlu
-قارداش پایی ~ qardaş payı
-( قارداشجا (قارداش جاسینا ~ qardaşca(qardaş casına)
-قارداشجیغاز ~ qardaşcığaz
-قارداشجیق ~ qardaşcıq
-قارداش شهر ~ qardaş şəhər
-قارداش قارداش ~ qardaş qardaş
-قاردا شقانی آغاجی ~ qardaşqanı ağacı
-قارداش قانی ~ qardaş qanı
-قارداش قاوقاسی ~ qardaş qavqası
-قارداش قیزی ~ qardaş qızı
-قارداشلاشماق ~ qardaşlaşmaq
-قارداشلانماق ~ qardaşlanmaq
-قارداشلیق ~ qardaşlıq
-قارداشلیق ائتمک ~ qardaşlıq etmək
-قارداش مالی ~ qardaş malı
-قا ردلن ~ qardələn
-قاردمان ~ qardman
-قاردو ~ qardu
-قاردیجین ~ qardıcın
-قاردیرماق ~ qardırmaq
-قاردین ~ qardiyən
-قارزاق ~ qarzaq
-قارزی ~ qarzı
-قارساق ~ qarsaq
-قارساق ~ qarsaq
-قارسالاماق ~ qarsalamaq
-قارسالانماق ~ qarsalanmaq
-قارسالماق ~ qarsalmaq
-قارساماق ~ qarsamaq
-قارسون ~ qarson
-قا رسویو ~ qarsuyu
-قارسی ~ qarəsi
-قارسیتماق ~ qarsıtmaq
-قارسیلن ~ qarsilən
-قارسیماق ~ qarsımaq
-قارسینماق ~ qarsınmaq
-قارشه‎ ~ qarşə
-قارشی ~ qarşı
-قارشی ~ qarşı
-قارشی آچی ~ qarşı açı
-قارشی آلینماز ~ qarşı alınmaz
-قارشی آنلاملی ~ qarşı anlamlı
-قارشی اولاراق ~ qarşı olaraq
-قارشی اوی ~ qarşı oy
-قارشیت ~ qarşıt
-قارشیت آنلاملی ~ qarşıt anlamlı
-قارشیتچی ~ qarşıtçı
-قارشیت دویقو ~ qarşıt duyqu
-قارشیتلار ~ qarşıtlar
-قارشیتلار توپلامی ~ qarşıtlar toplamı
-قارشیتلاشماق ~ qarşıtlaşmaq
-قارشیتلاماق ~ qarşıtlamaq
-قارشی تلی ~ qarşıtlı
-قارشی تلیق ~ qarşıtlıq
-قارشیچی ~ qarşıçı
-قارشی چیخماق ~ qarşı çıxmaq
-قارشیچیلیق ~ qarşıçılıq
-قارشیدا ~ qarşıda
-قارشیدان ~ qarşıdan
-قارشیدان قارشییا ~ qarşıdan qarşyıa
-قارشی دورماق ~ qarşı durmaq
-قارشیدوشوروم ~ qarşıdüşurum
-قارشی ساو ~ qarşı sav
-قارشیسی آلینماز ~ qarşısı alınmaz
-قارشیسینا آلماق ~ qarşısına almaq
-قارشیسیندا ~ qarşısında
-( قارشیسینیآلماق(کسمک ~ qarşısını almaq(kəsmək)
-قارشی قارشییا ~ qarşı qarşıya
-قارشیقارشییا گلمک ~ qarşı qarşıya gəlmək
-قارشی قوشوللار ~ qarşı qoşullar
-قارشی قویماق ~ qarşı qoymaq
-قارشی گئتمک ~ qarşı getmək
-قارشی گؤروش ~ qarşı görüş
-قارشی گلمک ~ qarşı gəlmək
-قارشیگلیم ~ qarşıgəlim
-قارشیلاشدیرما ~ qarşılaşdırma
-قارشیلاشدیرماجی ~ qarşılaşdırmacı
-قارشیلاشدیرماق ~ qarşılaşdırmaq
-قارشیلاشدیرمالی ~ qarşılaşdırmalı
-قارشیلاشدیرمالی دیل بیلگیسی ~ qarşılaşdırmalı dil bilgisi
-قارشیلاشدیریلماق ~ qarşılaşdırılmaq
-قارشیلاشماق ~ qarşılaşmaq
-قارشیلاما ~ qarşılama
-قارشیلاما تؤره‎نی ~ qarşılama törəni
-قارشیلاماچی ~ qarşılamaçı
-قارشیلاماق ~ qarşılamaq
-قارشیلانا بیلمز ~ qarşılana bilməz
-قارشیلانابیلر ~ qarşılanabilər
-قارشیلانان ~ qarşılanan
-قارشیلانماق ~ qarşılanmaq
-قارشیلانیش ~ qarşılanış
-قارشیلاییجی ~ qarşılayıcı
-قارشیلاییش ~ qarşılayış
-قارشیلیق ~ qarşılıq
-قارشیلیق فعل ~ qarşılıq feil
-قارشیلیق نوعو ~ qarşılıq nou
-قارشیلیق وئرمک ~ qarşılıq vermək
-قارشیلیق یئری ~ qarşılıq yeri
-قارشیلی قسیز ~ qarşılıqsız
-قارشیلی قسیزچک ~ qarşılıqsız çek
-قارشیلی قسیزعشق ~ qarşılıqsız eşq
-قارشیلیق لی ~ qarşılıq
-قارشیلیق لییاپراقلار ~ qarşılıqlı yapraqlar
-قارشین ~ qarşın
-قارص ~ qars
-قارغا ~ qarğa
-قارغاتماق ~ qarğatmaq
-قارغالی بازار ~ qarğalı bazar
-قارغالیق ~ qarğalıq
-قارغاماق ~ qarğamaq
-قارغی ~ qarğı
-قارغیلاماق ~ qarğılamaq
-قارغیلانماق ~ qarğılanmaq
-قارغیتماق ~ qarğıtmaq
-قارغیدالی ~ qarğıdalı
-قارغیدالی چی ~ qarğıdalı çı
-قارغیدالی چیلیق ~ qarğıdalıçılıq
-قارغیدالیلیق ~ qarğıdalılıq
-قارغیش ~ qarğış
-قارغیلیق ~ qarğılıq
-قارغیماق ~ qarğımaq
-قارقا ~ qarqa
-قارقا ~ qarqa
-قارقاآیاغی ~ qarqaayağı
-قارقااوتو ~ qarqaotu
-قارقابئینی یئدیرمک ~ qarqa beyni yedirmək
-قارقابئینی یئمک ~ qarqa beyni yemək
-قارقا بئینی ~ qarqa beyni
-قارقا بورون ~ qarqa burun
-قارقا بورونو ~ qarqa burunu
-قارقا بوکن ~ qarqa bükən
-قارقاجیق بورقاجیق ~ qarqacıq burqacıq
-قارقاچای ~ qarqaçay
-قارقادلن ~ qarqadələn
-قارقادوزو ~ qarqaduzu
-قارقادوله‎یی ~ qarqadüləyi
-قارقادیلی ~ qarqadili
-قارقار ~ qarqar
-قارقار ~ qarqar
-قارقارا ~ qarqara
-قارقاساققیزی ~ qarqasaqqızı
-قارقاسوغانی ~ qarqasoğanı
-قارقاشا ~ qarqaşa
-قارقاشا ~ qarqaşa
-قارقاشاچی ~ qarqaşaçı
-قارقاشالی ~ qarqaşalı
-قارقاشالیق ~ qarqaşalıq
-قارقاقولون ~ qarqaqulun
-قارقاگؤزو ~ qarqagözü
-قارقاگیللر ~ qarqagillər
-قارقالان ~ qarqalan
-قارقالو ~ qarqalu
-قارقالیق ~ qarqalıq
-قارقاماق ~ qarqamaq
-قارقاموش ~ qarqamuş
-قارقامیش ~ qarqamış
-قارقاوول ~ qarqavul
-قارقایئریش ~ qarqayeriş
-قارقو ~ qarqu
-قارقور ~ qarqur
-قارقور ائتمک ~ qarqur etmək
-قارقور سالماق ~ qarqur salmaq
-قا رقوشو ~ qarquşu
-قارقول ~ qarqul
-قارقوی ~ qarquy
-قا رقویوسو ~ qarquyusu
-قارقی ~ qarqı
-قارقیبای ~ qarqıbay
-قارقیتماق ~ qarqıtmaq
-قارقیش ~ qarqış
-قارقیش ائتمک ~ qarqiş etmək
-قارقیشلاماق ~ qarqışlamaq
-قارقیشلانماق ~ qarqışlanmaq
-قارقیشلانمیش ~ qarqışlanmış
-قارقی شلی ~ qarqışlı
-قارقیشی توتماق ~ qarqışı tutmaq
-قارقی لاماق ~ qarqı lamaq
-قارقیلی ~ qarqılı
-قارقیلیق ~ qarqılıq
-قارقیماق ~ qarqımaq
-قارقیمیش ~ qarqımış
-قارقین ~ qarqın
-قارقینبای ~ qarqınbay
-قا رکوروین ~ qarkürüyən
-قارکیمی ~ qarkimi
-قا رگولله‎ سی ~ qargülləsi
-قارگولو ~ qargülü
-قارلاشماق ~ qarlaşmaq
-قارلاماق ~ qarlamaq
-قارلانقوش ~ qarlanq
-قارلانقوشاوتو ~ qarlanquşotu
-قارلانقوش بالیغی ~ qarlanquş balığı
-قارلانقوش قاوونو ~ qarlanqqavunu
-قارلانقوشگیللر ~ qarlanquşgillər
-قارلانماق ~ qarlanmaq
-قارلاواچ ~ qarlavaç
-قارلو ~ qarlu
-قارلوق ~ qarluq
-قارلوقاچ ~ qarluq
-قارلوقلار ~ qarluqlar
-قارلی ~ qarlı
-قارلی بورانلی ~ qarlı boranlı
-قارلیجا ~ qarlıca
-قارلیق ~ qarlıq
-قارلیق ~ qarlıq
-قارلیقان ~ qarlıqan
-قارما ~ qarma
-قارما ~ qarma
-قارما ائکونومی ~ qarma ekonomi
-قارما ائییتیم ~ qarma eyitim
-قارما اوخول ~ qarma oxul
-قارماج ~ qarmac
-قارماس ~ qarmas
-قارما سرگی ~ qarma sərgi
-قارماشا ~ qarmaşa
-قارماشدیرماق ~ qarmaşdırmaq
-قارماشماق ~ qarmaşmaq
-قارماشیق سایی ~ qarmaşıq sayı
-قارماشیقلاشماق ~ qarmaşıqlaşmaq
-قارماشیق ~ qarmaşıq
-قارماق ~ qarmaq
-قارماق آتماق ~ qarmaq atmaq
-قارماق بوینوز ~ qarmaq buynuz
-قارماقاریشیق ~ qarmaqarışıq
-قارماقاریشیق لیق ~ qarmaqarışıqq
-قارماقجیق ~ qarmaqq
-قارماقلاماق ~ qarmaqlamaq
-قارماقلانماق ~ qarmaqlanmaq
-قارماقلی ~ qarmaq
-قارماقواری ~ qarmaqvarı
-قارمالاما ~ qarmalama
-قارمالاماق ~ qarmalamaq
-قارمالانماق ~ qarmalanmaq
-قارمالیق ~ qarmalıq
-قارمان چورمان ~ qarman çorman
-قارمانج ~ qarmanc
-قارمانداغ ~ qarmandağ
-قارموق ~ qarmuq
-قارمون ~ qarmon
-قارمونچو ~ qarmonçu
-قارمونچولوق ~ qarmonçuluq
-قارمیق ~ qarmıq
-قارن ~ qarın
-قارنا ~ qarna
-قارناباهار ~ qarnabahar
-قارناق ~ qarnaq
-قارناق ~ qarnaq
-قارنی آج ~ qarnı ac
-قارنی آچیق ~ qarnı açıq
-قارنی آغریماق ~ qarnı ağrımaq
-قارنی بؤیومک ~ qarni böyümək
-قارنی توخ ~ qarnı tox
-قارنی دولوسو ~ qarnı dolusu
-قارنی دویماماق ~ qarnı doımamaq
-قارنی زیغلی ~ qarnı zığlı
-قارنی قارا ~ qarnı qara
-قارنینی اوتارماق ~ qarnını otarmaq
-قارنینی برکتیمک ~ qarnını bərkitmək
-قارنی یاریقدولماسی ~ qarnı yarıq dolması
-قارنی یاریق ~ qarnı yarıq
-قارنی یاریق ~ qarnı yarıq
-قارنی یوغون ~ qarnı yoğun
-قارو ~ qaru
-قارواماق ~ qarvamaq
-قاروچ ~ qaruç
-قارون ~ qarun
-قاروو ~ qarov
-قاروو ~ qarov
-قاروولیق ~ qarovlıq
-قارووول ~ qarovul
-قارووولچو ~ qarovulçu
-قاروووللاماق ~ qarovullamaq
-قاروووللوق ~ qarovulluq
-قاری ~ qarı
-قاری ~ qarı
-قاری ~ qarı
-قاری بازاری ~ qarı bazarı
-قاریاتان ~ qaryatan
-قاریاغدی ~ qaryağdı
-قاریاغی ~ qaryağı
-قاریتماق ~ qarıtmaq
-قاریج ~ qarıc
-قاریچقای ~ qarıçqay
-قاریخ ~ qarıx
-قاریخدیرماق ~ qarıxdırmaq
-قاریخدیریلماق ~ qarıxdırılmaq
-قاریخلاماق ~ qarıxlamaq
-قاریخماق ~ qarıxmaq
-قاریدئس ~ qarides
-قاریش ~ qarış
-قاریشبولاش ~ qarışbulaş
-قاریش قاریش ~ qarış qarış
-قاریشدیراج ~ qarışdırac
-قاریشدیران ~ qarışdıran
-قاریشدیرماق ~ qarışdırmaq
-قاریشدیریجی ~ qarışdırıcı
-قاریشدیریجیلیق ~ qarışdırıcılıq
-قاریشدیریش ~ qarışdırış
-قاریشدیریلماق ~ qarışdırılmaq
-قاریشقا ~ qarışqa
-قاریشقا ~ qarışqa
-قاریشقا اسیدی ~ qarışqa əsidi
-قاریشقاسئور ~ qarışqasevər
-قاریشقایئین ~ qarişqayiyən
-قاریشقایئی نلر ~ qarişqayiyənlər
-قاریشلاماق ~ qarışlamaq
-قاریشماق ~ qarışmaq
-قاریشمیش ~ qarışmış
-قاریشیق دولاشیق ~ qarışıq dolaşıq
-قاریشیق ~ qarışıq
-قاریشیق دیللر ~ qarışıq dillər
-قاریشی قلیق ~ qarışıqq
-قاریشیلماق ~ qarışılmaq
-قاریشیم ~ qarışım
-قاریق ~ qarıq
-قاری قاها ~ qarı qaha
-قاریقوجا ~ qarıqoca
-قاریقوجالیق ~ qarıqocalıq
-قاری قیشلاق ~ qarı qışlaq
-قاریلاشماق ~ qarılaşmaq
-قاریلاشمیش ~ qarılaşmış
-قاریلتی ~ qarıltı
-قاریلداتماق ~ qarıldatmaq
-قاریلداشماق ~ qarıldaşmaq
-قاریلداماق ~ qarıldamaq
-قاریلماق ~ qarılmaq
-قاریلی ~ qarılı
-قاریلی قوجالی ~ qarılı qucalı
-قاریلیق ~ qarılıq
-قاریم ~ qarım
-قاریماز ~ qarımaz
-قاریماق ~ qarımaq
-قاریمزره‎ سی ~ qari mzrəsi
-قاریمیش ~ qarımış
-قارین ~ qarın
-قارین آغریسی ~ qarın ağrısı
-قارین آلتی ~ qarın altı
-قارین آیایقلی ~ qarın ayayq
-قارین اوتارماق ~ qarın otarmaq
-قارین ایچی ~ qarın iyçi
-قارینایشلنمه‎سی ~ qarın işlənməsi
-قارینایشله‎مه‎سی ~ qarın işləməsi
-قارینباجا قلیلار ~ qarın bacaqlılar
-قارین باغی ~ qarın bağı
-قارین بوشلوغو ~ qarın boşluğu
-قارینپا ~ Qarınpa
-قارینتی ~ qarıntı
-قارینج ~ qarınc
-قارینجا ~ qarınca
-قارینجا ~ qarınca
-قارینجیق ~ qarıncıq
-قارینچیق ~ qarınçıq
-قارینداش ~ qarındaş
-قاریندانآیا قلیلار ~ qarından ayaqlılar
-قاریندانباجا قلیلار ~ qarından bacaqlılar
-قارین دولوسو ~ qarın dolusu
-قارین دویورماق ~ qarın doyurmaq
-قاریندوشمه‎ سی ~ qarin düşməsi
-قارین زاری ~ qarın zarı
-قارین ساللاماق ~ qarın sallamaq
-قارین قارینا ~ qarın qarına
-قارینقولو ~ qarınqulu
-قارینلاماق ~ qarınlamaq
-قارینلی ~ qarınlı
-قارینماق ~ qarınmaq
-قاریننه‎ ~ qarınənə
-قارین وئرمک ~ qarin vermək
-قاز ~ qaz
-قاز ~ qaz
-قاز ~ qaz
-قاز ~ qaz
-قا زآیاغی ~ qazayağı
-قازاباسماق ~ qazabasmaq
-قازاخ ~ qazax
-قازاخجا ~ qazaxca
-قازارآتار ~ qazaratar
-قازاسقا ~ qazasqa
-قازاغان ~ qazağan
-قازاغی ~ qazağı
-قازاغی ~ qazağı
-قازاق ~ qazaq
-قازاق ~ qazaq
-قازاق باشی ~ Qazaqbaşı
-قازاق چؤمبلمه‎سی ~ qazaq çömbəlməsi
-قازا قلار ~ qazaqlar
-قازا قلی ~ qazaq
-قازاقیانا ~ qazaqyana
-قازالاق ~ qazalaq
-قازالاقچی ~ qazalaqçı
-قازامات ~ qazamat
-قازاماتی ~ qazamatı
-قازان ~ qazan
-قازانان ~ Qazanan
-قازانج ~ qazanc
-قازانجا چاتماق ~ qazanca çatmaq
-قازان جسیز ~ qazancsız
-قازانجلو ~ qazanclu
-قازان جلی ~ qazanclı
-قازانجوق ~ qazancuq
-قازانچا ~ qazança
-قازانچی ~ qazançı
-قازانچیلیق ~ qazançılıq
-قازانخانا ~ qazanxana
-قازانخان ~ qazanxan
-قازان خانلیغی ~ qazan xanlığı
-قازان داشی ~ qazan daşı
-قازان دیبی ~ qazan dibi
-قازاندیرماق ~ qazandırmaq
-قازانقوزان ~ qazanquzan
-قازانماق ~ qazanmaq
-قازانیش ~ qazanış
-قازانیلماق ~ qazanılmaq
-قازانیلمیش ~ qazanılmış
-قازانیم ~ qazanım
-قا زاوتاران ~ qazotaran
-قاز اوجاغی ~ qaz ocağı
-قاز بئیینلی ~ qaz beyinli
-قازدیرْتماق ~ qazdırtmaq
-قازدیرماق ~ qazdırmaq
-قازدیریلماق ~ qazdırılmaq
-قازراق ~ qazraq
-قازسوباسی ~ qazsobası
-قازسوغانی ~ qazsoğanı
-قازسیزلاشدیرماق ~ qazsızlaşdırmaq
-قا زقافالی ~ qazqafalı
-قازقان ~ qazqan
-قا زقانادی ~ qazqanadı
-قازقلو ~ qazıqlu
-قازقورت ~ qazqurt
-قازقیچ ~ qazqıç
-قازلاشماق ~ qazlaşmaq
-قازلاماق ~ qazlamaq
-قازلانماق ~ qazlanmaq
-قازلو ~ qazlu
-قازلیان ~ qazlıyan
-قازما ~ qazma
-قازماج ~ qazmac
-قازماجیق ~ qazmacıq
-قازماچی ~ qazmaçı
-قازماچیلیق ~ qazmaçılıq
-قازماق ~ qazmaq
-قازماقجیق ~ qazmaqq
-قازماقلانماق ~ qazmaqlanmaq
-قازماقلی ~ qazmaq
-قازمالار ~ qazmalar
-قازناق ~ qaznaq
-قازو ~ qazu
-قازوق ~ qazuq
-قازول ~ qazol
-قازون ~ qazon
-قازی ~ qazı
-قازی ~ qazı
-قا زیئریشی یئریمک ~ qaz yerişi yerimək
-قازیاتان ~ qazyatan
-قا زیاغی ~ qazyağı
-قازیان ~ qazyan
-قازی بیلمنی ~ qazı bilməni
-قازی بیلیمی ~ qazı bilimi
-قازیتْدیرماق ~ qazıtdırmaq
-قازیتْماق ~ qazıtmaq
-قازیجی ~ qazıcı
-قازیرقان ~ qazırqan
-قازیش ~ qazış
-قازیق ~ qazıq
-قازیق بیلیمجیسی ~ qazıq bilimcisi
-قازیق قازیق ~ qazıq qazıq
-قازیق کؤک ~ qazıq kök
-قازی قاچماق ~ qazı qaçmaq
-قازیقلاماق ~ qazıqlamaq
-قازیقلانماق ~ qazıqlanmaq
-قازیقلاییش ~ qazıqlayış
-قازیقلی ~ qazıq
-قازیقلی هومما ~ qazıqlı humma
-قازیقوملار ~ qazıqumlar
-قازیقوموق ~ qazıqumuq
-قازیما ~ qazıma
-قازیل ~ qazıl
-قازیلماق ~ qazılmaq
-قازیلیش ~ qazılış
-قازیلیق ~ qazılıq
-قازیلیق ~ qazılıq
-قازیم ~ qazım
-قازیما ~ qazıma
-قازیماق ~ qazımaq
-قازی ممد ~ qazi məmməd
-قازیمیق ~ qazımıq
-قازینتنی ~ qazıntnı
-قازینماق ~ qazınmaq
-قازیوواری ~ qazıyuvarı
-قازیییش ~ qazıyış
-قاس ~ qas
-قاسار ~ qasar
-قاسپاق ~ qaspaq
-قاسپرالی ~ qaspiralı
-قاسترول ~ qastrol
-قاستریت ~ qastrit
-قاس توتولماسی ~ qas tutulması
-قاستوخو ~ qastoxu
-قاسداغ ~ qasdağ
-قا سسیز ~ qassız
-قاسلاشماق ~ qaslaşmaq
-قاسلی ~ qaslı
-قاسم ~ qasım
-قاسماق ~ qasmaq
-قاسماقلاماق ~ qasmaqlamaq
-قاسماقلانماق ~ qasmaqlanmaq
-قاسماقلانیش ~ qasmaqlanış
-قاسماقلی ~ qasmaq
-قاسمالی ~ Qasmalı
-قاسما نوارسرابی ~ qasım ənvar sərabi
-قاسمیش ~ qasmış
-قاسناق ~ qasnaq
-قاسناقچی ~ qasnaqçı
-قاسناقلاماق ~ qasnaqlamaq
-قاسناقلانماق ~ qasnaqlanmaq
-قاسناقلانمیش ~ qasnaqlanmış
-قاسناقلی ~ qasnaq
-قاسنی ~ qasnı
-قاسیرقا ~ qasırqa
-قاسیرقا کیمی ~ qasırqa kimi
-قاسیرقالی ~ qasırqalı
-قاسیق ~ qasıq
-قاسیقاوتو ~ qasıqotu
-قاسیقباغی ~ qasıqbağı
-قاسیقبیتی ~ qasıqbiti
-قاسیقچاتلاغی ~ qasıqçatlağı
-قاسیق قیلی ~ qasıq qılı
-قاسیق وزی ~ qasiq vəzi
-قاسیل ~ qasıl
-قاسیلقان ~ qasılqan
-قاسیلقانلیق ~ qasılqanlıq
-قاسیلماق ~ qasılmaq
-قاسیلیش ~ qasılış
-قاسی مآیی ~ qasımayı
-قاسی مبگذاکر ~ qasm bəy zakir
-قاسیم بگذاکرثانی ~ qasım bəy zakirsani
-قاسیمپاتی ~ qasımpatı
-قاسیمخانلیغی ~ qasımxanlığı
-قاسیم قاسیمزاده‎ ~ qasım qasımzadə
-قاسیملو ~ qasımlu
-قاسیم نجفی ~ qasım nəcəfi
-قاسینتی ~ qasıntı
-قاسینج ~ qasınc
-قاسینماق ~ qasınmaq
-قاش ~ q
-قا شآلان ~ qaş alan
-قا شآلدیرماق ~ qaş aldırmaq
-قا شآلماق ~ qaş almaq
-قاشاچال ~ qaşaçal
-قاشار ~ qaşar
-قاشاغی ~ qaşağı
-قاشاقلو ~ qaşaqlu
-قاشان ~ qaşan
-قاشاندیرماق ~ qaşandırmaq
-قاشانماق ~ qaşanmaq
-قا شاوتو ~ qaşotu
-قا شاویناتماق ~ qaş oynatmaq
-قا شباسدی ~ qaşbasdı
-قا شچاتماق ~ qaşçatmaq
-قا شداش ~ qaşdaş
-قاشقا ~ qqa
-قاشقا ~ qqa
-قاشقا ~ qqa
-قاشقابارس ~ qqabars
-قاشقاتامان ~ qaşkataman
-قاشقاچای ~ qqaçay
-قا شقاباغی آچیلماق ~ qqabağı açılmaq
-قا شقاباق ~ qqabaq
-قا شقاباق گؤسترمک ~ qqabaq göstərmək
-قا شقاباقلی ~ qqabaq
-قا شقاباقلیاولماق ~ qqabaqlı olmaq
-قا شقابا قلیلیق ~ qqabaqlılıq
-قاشقا دریا ~ qqa dərya
-قاشقار ~ qqar
-قا شقارالماق ~ qqaralmaq
-قاشقال ~ qqal
-قاشقالاشماق ~ qqalaşmaq
-قاشقالاق ~ qqalaq
-قاشقالداق ~ qqaldaq
-قاشقای ~ qəşqayi
-قاشقای ~ qqay
-قاشقایی ~ qqayı
-قاشقایی ~ qqayı
-قاشقولو ~ qqulu
-قا شگؤز ~ qaşgöz
-قا شگؤز آتماق ~ qaşgöz atmaq
-قا شگؤز ائله‎‎مک ~ qaşgöz eləmək
-قا شگؤزله‎دانیشماق ~ qaşgözlə danışmaq
-قاشلا گؤز آراسیندا ~ qaşla göz arasında
-قاشلاتماق ~ qaşlatmaq
-قاشلارینی چاتماق ~ qaşlarını çatmaq
-قاشلاماق ~ qaşlamaq
-قاشلی ~ qaşlı
-قاشلی گؤزلو ~ qaşlı gözlü
-قاشمر ~ qaşmər
-قاشمرلیک ~ qaşmərlik
-قاشوو ~ qaşov
-قاشوو چکمک ~ qaşov çəkmək
-قاشوولاتماق ~ qaşovlatmaq
-قاشوولاماق ~ qaşovlamaq
-قاشوولانماق ~ qaşovlanmaq
-قاشوق ~ qaşuq
-قاشی جیق ~ qaşıcıq
-قاشیکمان ~ qaşıkəman
-قاشیتماق ~ qaşıtmaq
-قاشیق ~ qaşıq
-قاشیق ~ qaşıq
-قاشیق آچار ~ qaşıq açar
-قاشیق آشی ~ qaşıq aşı
-قاشیق اوتو ~ qaşıq otu
-( قاشیق اویونو (هاواسی ~ qaşıq oyunu (havası)
-قاشیقچی ~ qaşıqçı
-قاشیقچی ~ qaşıqçı
-قاشی قچیقوشو ~ qaşıqçı quşu
-قاشی قچین ~ qaşıqçın
-قاشی ققاشیق ~ qaşıqqaşıq
-قاشی قلاماق ~ qaşıqlamaq
-قاشی قلانماق ~ qaşıqlanmaq
-قاشی قلاییش ~ qaşıqlayış
-قاشی قلیق ~ qaşıqq
-قاشیماق ~ qaşımaq
-قاشینتی ~ qaşıntı
-قاشینتیلی ~ qaşıntılı
-قاشیندیرماق ~ qaşındırmaq
-قاشینما ~ qaşınma
-قاشینماق ~ qaşınmaq
-قاشینیش ~ qaşınış
-قاصد ~ qasid
-قاصر ~ qasir
-قاصر ~ qasir
-قاضی ~ qazi
-قاضی ~ qazi
-قاضی برهانالدین ~ qazi borhan əddin
-قاضیزاده‎ رومی ~ qazizadə rumi
-قاضی ضریر ~ Qazi zərir
-قاضی عبدالله‎خویی ~ qazi abdulla xoyi
-قاضی کندی ~ qazı kəndi
-قاضی گیه‎ ~ qazı qiyə
-قاضیلو ~ qazılı
-قاطع ~ qate
-قاطعیت ~ qateiyət
-قاعده‎ ~ qaidə
-قاغا ~ qağa
-قاغارتسی ~ qağartsı
-قاغازلانماق ~ qağazlanmaq
-قاغال ~ qağal
-قاغالی ~ qağalı
-قاغان ~ qağan
-قاغایی ~ qağayı
-قاغبا ~ qağba
-قاغلا ~ qağla
-قاغنیلی ~ qağnılı
-قاغیرماق ~ qağırmaq
-قاغیلتی ~ qağıltı
-قاغیلداتماق ~ qağıldatmaq
-قاغیلداشماق ~ qağıldaşmaq
-قاغیلداماق ~ qağıldamaq
-قاغیلدانماق ~ qağıldanmaq
-قاف ~ qaf
-قافا ~ qafa
-قافا تاسی ~ qafa tası
-قافادان باجاقلیلار ~ qafadan bacaqlılar
-قافار راغب ~ qafar rağib
-قافاسیز ~ qafasız
-قافالی ~ qafalı
-قاف داغی ~ qaf dağı
-قافتان ~ qaftan
-قافشوت ~ qafşut
-قافقاز ~ qafqaz
-قافقاز بؤرکو ~ qafqaz börkü
-قافقازلی ~ qafqazlı
-قافلان ~ qaflan
-قافلان بوغان ~ qaflan boğan
-قافلان بؤجکلر ~ qaflan böcəklər
-قافلان بؤجگی ~ qaflan böcəyi
-قافله‎ ~ qafilə
-قافیه‎ ~ qafiə
-قاقا ~ qaqa
-قاقا بورون ~ qaqa burun
-قاقاج ~ qaqac
-قاقالاشماق ~ qaqalaşmaq
-قاقالاماق ~ qaqalamaq
-قاقالانماق ~ qaqalanmaq
-قاقالی ممه‎ لیلر ~ qaqalı məməlilər
-قاقاووز ~ qaqavuz
-قاقاووزجا ~ qaqavuzca
-قاققاناق ~ qaqqanaq
-قاققیلتی ~ qaqqıltı
-قاققیلداشماق ~ qaqqıldaşmaq
-قاققیلداماق ~ qaqqıldamaq
-قاقمه‎ ~ qaq
-قاقی ~ qaqı
-قاقیرجا ~ qaqırca
-قاقیرداق ~ qaqırdaq
-قاقیز ~ qaqız
-قاقیغان ~ qaqığan
-قاقیم ~ qaqım
-قاقیماق ~ qaqımaq
-قاقینچ ~ qaqınç
-قاقینچبگ ~ qaqınçbəy
-قال ~ qal
-قالئری ~ qaleri
-قالا ~ qala
-قالابا ~ qalaba
-قالاباق ~ qalabaq
-قالابالیق ~ qalabalıq
-قالابالیق لاشماق ~ qalabalıqlaşmaq
-قا لابگ ~ qalabəy
-( قا لابگلیک (بیلیک ~ qalabəylik
-قالابند ~ qalabənd
-قالابندلیک ~ qalabəndlik
-قالاپا ~ qalapa
-قالاتدیرماق ~ qalatdırmaq
-قالاتماق ~ qalatmaq
-قالاتورک ~ qalatürk
-قالاج ~ qalac
-قالاچ ~ qalaç
-قالارقی ~ qalarqı
-قالاغان ~ qalağan
-قالاغینا قاتماق ~ qalağına qatmaq
-قالاق ~ qalaq
-قا لاقالا ~ qalaqala
-قا لاقالماق ~ qalaqalmaq
-قالا قلاتماق ~ qalaqlatmaq
-قالا قلاماق ~ qalaqlamaq
-قالا قلانماق ~ qalaqlanmaq
-قالا قلانمیش ~ qalaqlanmış
-قالاق وورماق ~ qalaq vurmaq
-قالاکسی ~ qalaksı
-قالاقلی ~ qalaq
-قالاقیران ~ qalaqıran
-قالالدوروق ~ qalalduruq
-قالالو ~ qalalu
-قالاماق ~ qalamaq
-قالان ~ qalan
-قالانچا ~ qalança
-قالانچی یالانچی ~ qalançı yalançı
-قالا نلار ~ qalanlar
-قالانلی بؤلمه‎ ~ qalanlı bölmə
-قالانماق ~ qalanmaq
-قالانی ~ qalanı
-قالاوون ~ qalavun
-قالای ~ qalay
-قالایجی ~ qalaycı
-قالایچی ~ qalayçı
-قالایجیلیق ~ qalaycılıq
-قالایلاتماق ~ qalaylatmaq
-قالایلاما ~ qalaylama
-قالایلاماق ~ qalaylamaq
-قالایلانماق ~ qalaylanmaq
-قالایلی ~ qalaylı
-قالایلانمیش ~ qalaylanmış
-قالب ~ qalib
-قالِب ~ qalıb
-قالپاق ~ qalpaq
-قالپاق جیق ~ qalpaqq
-قالپاقچی ~ qalpaqçı
-قالپاقچیلیق ~ qalpaqçılıq
-قالپاق لیق ~ qalpaqq
-قالپانلی ~ qalpanlı
-قالتابان ~ qaltaban
-قالتاق ~ qaltaq
-قالتاق ~ qaltaq
-قالتاق چی ~ qaltaqçı
-قالتاق لاماق ~ qaltaqlamaq
-قالتاق لانماق ~ qaltaqlanmaq
-قالتاق لیق ~ qaltaqq
-قالجای ~ qalcay
-قالچا ~ qalça
-قالچا سومویو ~ qalçasümümüyü
-قالچاسیز ~ qalçasız
-قالچالی ~ qalçalı
-قالچالیق ~ qalçalıq
-قالچاو ~ qalçav
-قالخ ~ qalx
-قالخ سانا ~ qalx sana
-قالخان ~ qalxan
-قالخان بئزی ~ qalxan bezi
-قالخان بالیغی ~ qalxan balığı
-قالخان بالیغیگیللر ~ qalxan balığıgillər
-قالخان بؤجکلری ~ qalxan böcəkləri
-قالخان جیق ~ qalxancıq
-قالخان قولاق ~ qalxan qulaq
-قالخان واری ~ qalxanvarı
-قالخما ~ qalxma
-قالخماق ~ qalxmaq
-قالخیتماق ~ qalxıtmaq
-قالخیزماق ~ qalxızmaq
-قالخیش ~ qalxış
-قالخیش گونو ~ qalxış günü
-قالخیشماق ~ qalxışmaq
-قالخیشیلماق ~ qalxışılmaq
-قالخیق ~ qalxıq
-قالخیق لیق ~ qalxıqq
-قالخیم ~ qalxım
-قالخینج ~ qalxınc
-قالخیندیرماق ~ qalxındırmaq
-قالخینما ~ qalxınma
-قالخینماق ~ qalxınmaq
-قالخینمیش ~ qalxınmış
-قالداغ ~ qaldağ
-قالدی کی ~ qaldıki
-قالدیراج ~ qaldırac
-قالدیران ~ qaldıran
-قالدیرتماق ~ qaldırtmaq
-قالدیرما ~ qaldırma
-قالدیرما آراجی ~ qaldırma aracı
-قالدیرماج ~ qaldırmac
-قالدیرماجی ~ qaldırmacı
-قالدیرماق ~ qaldırmaq
-قالدیریجی ~ qaldırıcı
-قالدیریش ~ qaldırış
-قالدیریلماق ~ qaldırılmaq
-قالدیریلمیش ~ qaldırılmış
-قالدیریلیش ~ qaldırılış
-قالدیریم ~ qaldırım
-قالدیریم دوشمک ~ qaldırım düşmək
-قالدیریمجی ~ qaldırımcı
-قالدیریمجیلیق ~ qaldırımcılıq
-قالدیریملاری آرشین لاماق ~ qaldırımları arşınlamaq
-قالدیریملی ~ qaldırımlı
-قالستوک ~ qalstok
-قالقاچی ~ qalqaçı
-قالقامان ~ qalqaman
-قالقان ~ qalqan
-قالقانلو ~ qalqanlu
-قالقای ~ qalqay
-( قالقی (قالغی ~ qalqı (qalğı)
-قالگیز ~ qalgız
-قاللاج ~ qallac
-قاللاش ~ qallaş
-قاللاق ~ qallaq
-قاللاوی ~ qallavı
-قاللئش ~ qalleş
-قاللی ~ qallı
-قاللیج ا ~ qallıca
-قالما ~ qalma
-قالماس ~ qalmas
-قالماق ~ qalmaq
-قالماقال ~ qalmaqal
-قالماقالچی ~ qalmaqalçı
-قالماقاللی ~ qalmaqallı
-قالمالی ~ qalmalı
-قالموق ~ qalmuq
-قالوش ~ qaloş
-قالون ~ qalon
-قالوانومتر ~ qalvanometr
-قالوانیزه‎ ~ qalvanizə
-قالوی ~ qaluy
-قالی ~ qalı
-قالیت ~ qalıt
-قالیتجی ~ qalıtcı
-قالیتسال ~ qalıtsal
-قالیتسا للیق ~ qalıtsallıq
-قالی تیگین ~ qalı tigin
-قالیتلیق ~ qalıtlıq
-قالیتیم ~ qalıtım
-قالیتیم بیلیمی ~ qalıtım bilimi
-قالیتیمسال ~ qalıtımsal
-قالیجان ~ qalıcan
-قالیجی ~ qalıcı
-قالیجیسیز ~ qalıcısız
-قالیجی لیق ~ qalıcılıq
-قالیچ ~ qalıç
-قالیچه‎ ~ qaliçə
-قالیش ~ qalış
-قالیشچی ~ qalışçı
-قالیق ~ qalıq
-قالی قسیز ~ qalıqsız
-قالی قلار ~ qalıqlar
-قالیق لی ~ qalıq
-قالیق لیق ~ qalıqq
-قالیم ~ qalım
-قالی مسیز ~ qalımsız
-قالی مسیزلیق ~ qalımsızlıq
-قالیملاماق ~ qalımlamaq
-قالی ملی ائتمک ~ qalımlı etmək
-قالی ملی ~ qalımlı
-قالی ملیق ~ qalımlıq
-قالی ملی لیق ~ qalımlılıq
-قالین ~ qalın
-قالین قایا ~ qalın qaya
-قالین یاغ ~ qalın yağ
-قالین باغیرساق ~ qalın bağırsaq
-قالینبیغ لی ~ qalın bığlı
-قالین توکلو ~ qalın tüklü
-قالینتی ~ qalıntı
-قالینجا ~ qalınca
-قالین دوداق ~ qalın dodaq
-قالینسسلی حرف ~ qalın səsli hərf
-قالینقارا ~ qalınqara
-قالین قاش ~ qalın q
-قالین قافالی ~ qalın qafalı
-قالین قایا ~ qalın qaya
-قالین قاییم ~ qalın qayım
-قالینقو ~ qalınqu
-قالینلاتماق ~ qalınlatmaq
-قالینلاشدیرماق ~ qalınlaşdırmaq
-قالینلاشدیریلماق ~ qalınlaşdırılmaq
-قالینلاشماق ~ qalınlaşmaq
-قالینلاماق ~ qalınlamaq
-قالی نلیق ~ qalınlıq
-قالی نلیق اؤلچن ~ qalınlıq ölçən
-قالینماق ~ qalınmaq
-قالیوم ~ qalyom
-قام ~ qam
-قام ~ qam
-قام بورا ~ qam bora
-قامئت ~ qamet
-( قاما (قامما ~ qama(qamma)
-قاماتا ~ qamata
-قامار ~ qamar
-قامارتَکین ~ qamartəkin
-قامارلاشدیرماق ~ qamarlaşdırmaq
-قامارلاما ~ qamarlama
-قامارلاماق ~ qamarlamaq
-قامارلانماق ~ qamarlanmaq
-قامارماق ~ qamarmaq
-قاماز ~ qamaz
-قاماس قاماس ~ qamas qamas
-قاماشدیرماق ~ qamaşdırmaq
-قاماشماق ~ qamaşmaq
-قاماشیق ~ qamaşıq
-قاماغ ~ qamağ
-قامالاق ~ qamalaq
-قامان ~ qaman
-قامای ~ qamay
-قامبؤرو ~ qambörü
-قامبور ~ qambur
-قامبوره‎ ~ qambürə
-قامبیوم ~ qambiyom
-قامت ~ qamət
-قامتور ~ qamtur
-قامچی ~ qamçı
-قامچی باشی ~ qamçı başı
-قامچیبگ ~ qamçıbəy
-قامچی تیمور ~ qamçı teymur
-قامچیخان ~ qamçıxan
-قامچی قویروق ~ qamçı quyruq
-قامچیلاتماق ~ qamçılatmaq
-قامچیلاشماق ~ qamçılaşmaq
-قامچیلاماق ~ qamçılamaq
-قامچیلانماق ~ qamçılanmaq
-قامچیلانمیش ~ qamçılanmış
-قامچیلانیش ~ qamçılanış
-قامچیلاییش ~ qamçılayış
-قامچیلیلار ~ qamçılılar
-قامدو ~ qamdu
-قامشات ~ qamşat
-قامغان ~ qamğan
-قامقا ~ qamqa
-قامقالاق ~ qamqalaq
-قامقالداق ~ qamqaldaq
-قامقان ~ qamqan
-قاملانچو ~ qamlançu
-قامو ~ qamu
-قامو ~ qamu
-قامواویو ~ qamoyu
-قاموتانریچی ~ qamutanrıçı
-قاموتای ~ qamutay
-قاموس ~ qamus
-قاموسال ~ qamusal
-قاموساللاشماق ~ qamusallaşmaq
-قاموس تُرکی ~ qamus türki
-قاموقورومو ~ qamuqurumu
-قاموگوونلیگی ~ qamugüvənliyi
-قامولاشدیرماق ~ qamulaşdırmaq
-قامولاشدیریلماق ~ qamulaşdırılmaq
-قامویاراری ~ qamuyararı
-قامیت ~ qamıt
-قامیش ~ qamış
-قامی شپیشیگی ~ qamışpişiyi
-قامیشجیق ~ qamışcıq
-قامیشچین ~ qamışçın
-قامی شسومویو ~ qamış sümüyü
-قامیشسی ~ qamışsı
-قامی شقلم ~ qamışqələm
-قامی شقوشو ~ qamışquşu
-قامی شقولاق ~ qamışqulaq
-قامیشلی ~ qamışlı
-قامی شلیق ~ qamışlıq
-قان ~ qan
-قان ~ qan
-قانئلچی ~ qanelçi
-قان آبقاز ~ qan abqaz
-قا نآپارماق ~ qanaparmaq
-قا نآخماق ~ qanaxmaq
-قا نآخیتماق ~ qanaxıtmaq
-قا نآزلیغی ~ qanazlığı
-قا نآغلاتماق ~ qan ağlatmaq
-قا نآغلاماق ~ qan ağlamaq
-قا نآلان ~ qan alan
-قا نآلدیرماق ~ qan aldırmaq
-قا نآلما ~ qan alma
-قانا ~ qana
-قا نقانائتمک ~ qan etmək
-قا نائله‎مک ~ qan eləmək
-قانا بولاماق ~ qana bulamaq
-قانا بویانماق ~ qana boyanmaq
-قاناتا ~ qanata
-قاناتدیرماق ~ qanatdırmaq
-قاناتلانماق ~ qanatlanmaq
-قاناتماق ~ qanatmaq
-قاناتیش ~ qanatış
-قاناجاق ~ qanacaq
-قاناجا قسیز ~ qanacaqsız
-قاناجا قسیزلیق ~ qanacaqsızlıq
-قاناجاقلی ~ qanacaq
-قاناجاقلیلیق ~ qanacaqlılıq
-قاناجالاماق ~ qanacalamaq
-قاناجانا ~ qanacana
-قاناچالخاتماق ~ qanaçalxatmaq
-قاناد ~ qanad
-قاناد آچماق ~ qanad açmaq
-قانادجیق ~ qanadcıq
-قاناد چالماق ~ qanad çalmaq
-قانادچی اوتو ~ qanadçı otu
-قاناد چیرپماق ~ qanad çırpmaq
-قانا دسیز ~ qanadsız
-قانادسیزلار ~ qanadsızlar
-قا نادعاسی ~ qan iddaası
-قانادقویروق باغلاماق ~ qanad quyruq bağlamaq
-قاناد گرمک ~ qanad gərmək
-قانادلاندیرماق ~ qanadlandırmaq
-قانادلانماق ~ qanadlanmaq
-قانادلانمیش ~ qanadlanmış
-قانادلانیب اوچماق ~ qanadlanıb uçmaq
-قانادلانیش ~ qanadlanış
-قانادلی ~ qanadlı
-قانادلیجا ~ qanadlıca
-قانادلیلار ~ qanadlılar
-قاناد وئرمک ~ qanad vermək
-قانا دوشمک ~ qana düşmək
-قانا دولماق ~ qana dolmaq
-قاناد وورماق ~ qanad vurmaq
-قانادی آلتینا آلماق ~ qanadı altına almaq
-( قانادی قیریلماق(سینماق ~ qanadı qırılmaq(sınmaq)
-قانادینی گرمک ~ qanadını gərmək
-قانار ~ qanar
-قانا سالماق ~ qana salmaq
-قانا سوساماق ~ qana susamaq
-قاناق ~ qanaq
-قاناقانا ~ qanaqana
-قاناقان ائیله‎مک ~ qanaqan eyəlhmək
-قاناماق ~ qanamaq
-قانامالی ~ qanamalı
-قانان ~ qanan
-قاناوات ~ qanavat
-قا ناوتو ~ qan otu
-قا ناوجاغی ~ qan ocağı
-قا ناوددورماق ~ qan uddurmaq
-قان اولماق ~ qan olmaq
-قانای ~ qanay
-قا نایچدیرمک ~ qan içdirmək
-قا نایچن ~ qan içən
-قا نایچیجی ~ qaniçici
-قا نایچیج یلیک ~ qaniçicilik
-قا ناداعاسی ~ qan iddaası
-قا نایسته‎‎مک ~ qan istəmək
-قاناییش ~ qanayış
-قا نباسینجی ~ qanbasıncı
-قا نباشینا وورماق ~ qanbaşına vurmaq
-قا نباغی ~ qanbağı
-قا نبانکاسی ~ qan bankası
-قا نباهاسی ~ qan bahası
-قا نباهاسینا ~ qan bahasına
-قانبای ~ qanbay
-قانبور ~ qanbur
-قانبورلاشماق ~ qanburlaşmaq
-قانبورلانماق ~ qanburlanmaq
-قانبورلوق ~ qanburluq
-قا نبیر ~ qanbir
-قا نبیلیمج یسی ~ qan bilimcisi
-قان بیلمجیسی ~ qan bilimcisi
-قا نبیلیمی ~ qanbilimi
-قا نپاراسی ~ qanparası
-قانتار ~ qantar
-قانتارغا ~ qantarğa
-قانتارماق ~ qantarmaq
-قانتارون ~ qantaron
-قان تپر ~ qan təpər
-قا نتر ایچینده‎ ~ qan tər içində
-قا نتر تؤکمک ~ qan tər tökmək
-قا نتر ~ qantər
-قا نتره‎ باتماق ~ qantərə batmaq
-قا نتوپلانتیسی ~ qan toplantısı
-قان توتماق ~ qan tutmaq
-قان توخوسو ~ qan toxusu
-قانتؤره‎ ~ qantörə
-قا نتؤکمک ~ qan tökmək
-قا نتؤکن ~ qantökən
-قا نتؤکولمک ~ qan tökülmək
-قانتورا ~ qantura
-قانتورالی ~ qanturalı
-قانتورسون ~ qantursun
-قانتویون ~ qantuyun
-قانتیق ~ qantıq
-قانتیمور ~ qantımur
-قانجا ~ qanca
-قانجالی قورد ~ qancalı qurd
-قانجی ~ qancı
-قانجیغا ~ qancığa
-قانجیق ~ qancıq
-قانجیقجا ~ qancıqca
-قانجی قلیق ~ qancıqq
-قانجیل ~ qancıl
-قا نچاناغی ~ qançanağı
-قا نچاناغینا دؤنمک ~ qan çanağına dönmək
-قانچورا ~ qançura
-قانچی ~ qançı
-قا نچیبانی ~ qançibanı
-قانچیر ~ qançır
-قانچیرلاماق ~ qançırlamaq
-قانچیرلانماق ~ qançırlanmaq
-قانچیل ~ qançıl
-قاند ا اوزمک ~ qanda üzmək
-قاندا ~ qanda
-قانداخ ~ qandax
-قانداش ~ qandaş
-قاندا شلیق ~ qandaşlıq
-قا نداعواسی ~ qan daavası
-قا نداغارجیغی ~ qan dağarcığı
-قاندال ~ qandal
-قاندالاق ~ qandalaq
-قا نداملاسی ~ qandamlası
-قا ندایاندیریجی ~ qandayandırıcı
-قاندمیر ~ qandəmir
-قاندورموش ~ qandurmuş
-قا ندوشمک ~ qan düşmək
-قاندوشمنچ یلیگی ~ qan düşəmnçiliyi
-قا ندوشمن لیگی ~ qan düşmənliyi
-قاندوق ~ qanduq
-قاندوقیورد ~ qanduqıvord
-قا ندولاشیمی ~ qan dolaşımı
-قاندی ~ qandı
-قاندیرا آغاجی ~ qandıra ağacı
-قاندیرا اوتو ~ qandıra otu
-قاندیرما ~ qandırma
-قاندیرماجا ~ qandırmaca
-قاندیرماق ~ qandırmaq
-قاندیری ~ qandırı
-قاندیریجی ~ qandırıcı
-قاندیریجیلیق ~ qandırıcılıq
-قاندیریش ~ qandırış
-قاندیریلماق ~ qandırılmaq
-قاندیریلیش ~ qandırılış
-قانریلماق ~ qanrılmaq
-قانسئر ~ qanser
-قا نسالماق ~ qan salmaq
-قا نسپیلمک ~ qan səpilmək
-قانسو ~ qansu
-قانسو اویغور دؤولتی ~ qansu uyğur dövləti
-قا نسو یئرینه‎ یئریمک ~ qan su yerinə axmaq
-قا نسو یئرینه‎ یئریمک ~ qan su yerinə yerimək
-قا نسوران ~ qan soran
-قانسیز ~ qansız
-قانسیزلاشماق ~ qansızlaşmaq
-قانسیزلیق ~ qansızlıq
-قا نسیناوی ~ qan sınavı
-قانشار ~ qanşar
-قانشار ~ qanşar
-قانشاربولاق ~ qanşarbulaq
-قانشا نلار ~ qanşanlar
-قانع ~ qane
-قانق ~ qanq
-قانقار ~ qanqar
-قا نقارالتماق ~ qanqaraltmaq
-قا نقارالدان ~ qanqaraldan
-قا نقارداشی ~ qanqardaşı
-قانقارما ~ qanqarma
-قانقاری ~ qanqarı
-قانقال ~ qanqal
-قانقال کؤپه‎یی ~ qanqal köpəyi
-قانقالان ~ qanqalan
-قانقا للی ~ qanqallı
-قانقا للیق ~ qanqallıq
-قانقاللو ~ qanqallu
-قا نقان دئمک ~ qanqan demək
-قا نقانسئری ~ qanqanseri
-قا نقایناماق ~ qan qaynamaq
-قان قاینایان ~ qan qaynayan
-قانقرئن ~ qanqren
-قانقستئر ~ qanqistər
-قانقسیق ~ qanqq
-قانقلی ~ qanq
-قانقلی قوجا ~ qanqqoca
-قانقلیون ~ qanqlyon
-قا نقوخوسو چکمک ~ qan qoxusu çəkmək
-قا نقورودان ~ qanqurudan
-قا نقوسدورماق ~ qan qusdurmaq
-قا نقوسماق ~ qan qusmaq
-قانقول ~ qanqul
-قانقولو ~ qanqulu
-قا نقوهوملوغو ~ qan qohumluğu
-قانقی ~ qanqı
-قا نقیرمیزی ~ qanqırmızı
-قان قیشلاق ~ qan qışlaq
-قانقیماق ~ qanqımaq
-قا نکؤچورمه‎ ~ qan köçürmə
-قا نکسن ~ qankəsən
-قا نکسیجی ~ qankəsici
-قان گودمک ~ qan güdmək
-قانلاماق ~ qanlamaq
-قانلاندیرماق ~ qanlandırmaq
-قانلانماق ~ qanlanmaq
-قانلی ~ qanlı
-قانلی ~ qanlı
-قانلی باسور ~ qanlı basur
-قانلی باش ~ qanlı baş
-قانلی بیچاقلی ~ qanlı bıçaq
-قانلی جانلی ~ qanlı canlı
-قانلی سوچلولوق ~ qanlı suçluluq
-قانلیسی اولماق ~ qanlısı olmaq
-قانلی قاتیل ~ qanlı qatil
-قانلی قاچاق ~ qanlı qaçaq
-قانلی قانادلی ~ qanlı qanadlı
-قانلی قوجا ~ qanlı qoca
-قانلیلیق ~ qanlılıq
-قانلییاش تؤکمک ~ qanlı yaş tökmək
-قانماز ~ qanmaz
-قانمازجاسینا ~ qanmazcasına
-قانمازلیق ~ qanmazlıq
-قانماق ~ qanmaq
-قانمیش ~ qanmış
-قانون ~ qanun
-قانوناً ~ qanunən
-قانون اساسی ~ qanun əsasi
-قانونمرور زمان ~ qanune mururizzəman
-قانوو ~ qanov
-قانوووز ~ qanovuz
-قانی ~ qanı
-قانی ~ qanı
-قانی آجی ~ qanı acı
-قانی آچیق ~ qanı açıq
-قانیا ~ qanya
-قا نیاش ~ qanyaş
-قا نیاش آخیتماق ~ qanyaş axıtmaq
-قا نیاش تؤکمک ~ qanyaş tökmək
-قا نیاش ایچینده‎ اولماق ~ qanyaş içində olmaq
-قانی ایتمک ~ qanı itmək
-قانی ایستی ~ qanı isti
-قانی ایستیلیک ~ qanı istilik
-قانی باتماق ~ qanı batmaq
-قانی پوزوق ~ qanı pozuq
-قانیت ~ qanıt
-قانیتساماق ~ qanıtsamaq
-قانیتقان ~ qanıtqan
-قانیتلاماق ~ qanıtlamaq
-قانیتلاندیرماق ~ qanıtlandırmaq
-قانیتلانماق ~ qanıtlanmaq
-قانیتلانیش ~ qanıtlanış
-قانیت لی ~ qanıtlı
-قانیتماق ~ qanıtmaq
-قانی توتماق ~ qanı tutmaq
-قانیجوشا گلمک ~ qanı coşa gəlmək
-قانیحالال اولماق ~ qanı halal olmaq
-قانیخ ~ qanıx
-قانیخدیرماق ~ qanıxdırmaq
-قانیخساماق ~ qanıxsımaq
-قانیخسیماق ~ qanıxsımaq
-قانیخساییش ~ qanıxsayış
-قانیخلاماق ~ qanıxlamaq
-قانیخلانماق ~ qanıxlanmaq
-قانیخلیق ~ qanıxlıq
-قانیخماق ~ qanıxmaq
-قانیرتماج ~ qanırtmac
-قانیرتماق ~ qanırtmaq
-قانیرماق ~ qanırmaq
-قانیریلماق ~ qanırılmaq
-قانی سویوق ~ qanı soyuq
-قانی سویوقلوق ~ qanı soyuqluq
-قانیش ~ qanış
-قانیشیرین ~ qanışirin
-قانیشیری نلیک ~ qanışirinlik
-قانیغ ~ qanığ
-قانیق ~ qanıq
-قانی قاچماق ~ qanı qaçmaq
-قانی قارا ~ qanı qara
-قانی قارالماق ~ qanı qaralmaq
-قانی قارالیق ~ qanı qaralıq
-قانی قایناماق ~ qanı qaynamaq
-قانیقماق ~ qanıqmaq
-قانیلماز ~ qanılmaz
-قانیلماق ~ qanılmaq
-قانینا ایشله‎مک ~ qanına işləmək
-قانینا بویانماق ~ qanına boyanmaq
-قانینا توخونماق ~ qanına toxunmaq
-( قانینا کئچمک(یئریمک ~ qanına keçmək(yerimək)
-قانیندا اولماق ~ qanında olmaq
-قانیندان کئچمک ~ qanından keçmək
-قانینیاسیرگه‎‎مک ~ qanını əsirgəmək
-( قانینی ایچمک( تؤکمک ~ qanını içmək(tökmək)
-قانینی سورماق ~ qanını sormaq
-قانینی قایناتماق ~ qanını qaynatmaq
-قانینی قوروتماق ~ qanını qurutmaq
-قانینین آراسینا گیرمک ~ qanının arasına girmək
-قانیوخماز ~ qanyoxmaz
-قانیوماز ~ qanyumaz
-قانییئرده‎ قالماق ~ qani yerdə qalmaq
-قانییئرده‎ قویماماق ~ qani yerdə qoymamaq
-قاو ~ qav
-قاوات ~ qavat
-قاواتا ~ qavata
-قاوارا ~ qavara
-قاوارالاماق ~ qavaralamaq
-قاواق انجیری ~ qavaq ənciri
-قاواق سوولار ~ qavaq sovlar
-قاواق آرت ~ qavaq art
-قاواقلیق ~ qavaqq
-قاوال ~ qaval
-قاوال توفک ~ qaval tüfək
-( قاوالچالان (ووران ~ qaval çalan (vuran)
-قاوال چکن ~ qaval çəkən
-قاوالچی ~ qavalçı
-قاوالچیلار ~ qavalçılar
-قاوالچیلیق ~ qavalçılıq
-قاوال سومویو ~ qaval sümüyü
-قاوال ووران ~ qaval vuran
-قاوالا قاشدی ~ qavala qaşdı
-قاوالاتدیرماق ~ qavalatdırmaq
-قاوالانماق ~ qavalanmaq
-قاوالییا قاوالییا ~ qavalıya qavalıya
-قاوان ~ qavan
-قاوانوز ~ qavanoz
-قاوچین ~ qavçın
-قاوراج ~ qavrac
-قاوراق ~ qavraq
-قاورام ~ qavram
-قاورام قارماشاسی ~ qavram qarmaşası
-قاوراماق ~ qavramaq
-قاورا مجیلیق ~ qavramcılıq
-قاورامسال ~ qavramsal
-قاوراملاشماق ~ qavramlaşmaq
-قاورانماق ~ qavranmaq
-قاورانیلماز ~ qavranılmaz
-قاورانیلمازلیق ~ qavranılmazlıq
-قاورانیلماق ~ qavranılmaq
-قاوراییجی ~ qavrayıcı
-قاوراییش ~ qavrayış
-قاورایی شسیز ~ qavrayışsız
-قاورایی شلی ~ qavrayışlı
-قاوروق ~ qavruq
-قاورولماق ~ qavrulmaq
-قاوزاتماق ~ qavzatmaq
-قاوزاماق ~ qavzamaq
-قاوزانیلماق ~ qavzanılmaq
-قاوشوق ~ qavşuq
-قاوشیت ~ qavşıt
-قاوقا ~ qavqa
-قاوقاجی ~ qavqacı
-قاوقاجیلیق ~ qavqacılıq
-قاوقاسیز ~ qavqasız
-قاوقالی ~ qavqalı
-قاوگؤبه‎لگی ~ qavgöbələyi
-قاولاشماق ~ qavlaşmaq
-قاولاغان ~ qavlağan
-قاولاق ~ qavlaq
-قاولاماق ~ qavlamaq
-قاولانماق ~ qavlanmaq
-قاولقا ~ qaolqa
-قاولیج ~ qavlıc
-قاوماق ~ qavmaq
-( قاووت (قاوود ~ qavut (qavud)
-قاووت ~ qavut
-قاووتماج ~ qavutmac
-قاوورت ~ qavurt
-قاوورقا ~ qavurqa
-قاوورقالو ~ qavurqalu
-قاوورماج ~ qavurmac
-قاوورماق ~ qavurmaq
-قاووش ~ qavuş
-قاووشدورماق ~ qavuşdurmaq
-قاووشماق ~ qavuşmaq
-قاووشولماق ~ qavuşulmaq
-قاووق ~ qavuq
-( قاوون (قاوین ~ qavun (qavın)
-قاوون آغاجی ~ qavun ağacı
-قاویت ~ qavıt
-قاه قاه قالاسی ~ qah qah qalası
-قاه قاه ~ qah qah
-قاهاب ~ qahab
-قاهاران ~ qaharan
-قاهارلاماق ~ qaharlamaq
-قاهال ~ qahal
-قاهر ~ qahir
-قاهمار ~ qahmar
-قاهمارچی ~ qahmarçı
-قاهمارچیلیق ~ qahmarçılıq
-قای ~ qay
-قایا ~ qaya
-قایاآلپ ~ qayaalp
-قایاباشی ~ qayabaşı
-قایابالیغی ~ qayabalığı
-قایابالیغیگیللر ~ qayabalığıgillər
-قایاج ~ qayac
-قایاجوق ~ qayacuq
-قایاجیق ~ qayacıq
-قایاخوروزو ~ qayaxoruzu
-قایادوزو ~ qayaduzu
-قایار ~ qayar
-قایارتی ~ qayartı
-قایارلاماق ~ qayarlamaq
-قایاس ~ qayas
-قایا سارماشیغی ~ qaya sarmaşığı
-قایا ساریمساغی ~ qaya sarımsağı
-قایا سانساری ~ qaya sansarı
-قایا سویو ~ qaya suyu
-قایاش ~ qayaş
-قایاغان ~ qayağan
-قایاغان داش ~ qayağan daş
-قایاغان لیق ~ qayağanlıq
-قایاق ~ qayaq
-قایاقاپان ~ qayaqapan
-قایاقچی ~ qayaqçı
-قایاقچیلیق ~ qayaqçılıq
-قایاکلَری ~ qayakələri
-قایاکلَر یگیللر ~ qayakələrigillər
-قایاگؤورچینی ~ qayagövərçini
-قایالاق ~ qayalaq
-قای الیفی ~ qayalifi
-قایالیق ~ qayalıq
-قایالیق ~ qayalıq
-قایامئشه‎سی ~ qayameşəsi
-قایان ~ qayan
-قایاهؤرومج هیی ~ qayahörümcəyi
-قایایاپراغی ~ qayayaprağı
-قاییب ~ qayıb
-قایب اولماق ~ qayıb olmaq
-قایبلار ~ qayıblar
-قایپاق ~ qaypaq
-قایپاقجا ~ qaypaqca
-قایپاقلاشماق ~ qaypaqlaşmaq
-قایپا قلیق ~ qaypaqq
-قایپاماق ~ qaypamaq
-قایتابان ~ qaytaban
-قایتارانلی ~ qaytaranlı
-قایتارما ~ qaytarma
-قایتارماق ~ qaytarmaq
-قایتاریجی ~ qaytarıcı
-قایتاریش ~ qaytarış
-قایتاریش آچیسی ~ qaytarış açısı
-قایتاریشلی ~ qaytarışlı
-قایتاریلماز ~ qaytarılmaz
-قایتاریلماق ~ qaytarılmaq
-قایتاغی ~ qaytağı
-قایتاغی ~ qaytağı
-قایتاغی اویناماق ~ qaytağı oınamaq
-قایتاق ~ qaytaq
-قایتاقلیق ~ qaytaqq
-قایتان ~ qaytan
-قایتانلاماق ~ qaytanlamaq
-قایتانلانماق ~ qaytanlanmaq
-قایتانلانمیش ~ qaytanlanmış
-قایتانلی ~ qaytanlı
-قایتبای ~ qaytbay
-قایتماز ~ qaytmaz
-قایتون ~ qaytun
-قایجا ~ qayca
-قایچی ~ qayçı
-قایچی باتماز ~ qayçı batmaz
-قایچی کسمز ~ qayçı kəsməz
-قایچی گؤرمه‎میش ~ qayçı görməmiş
-قایچیلاتماق ~ qayçılatmaq
-قایچیلاماق ~ qayçılamaq
-قایچیلانماق ~ qayçılanmaq
-قایخان ~ qayxan
-قایدا ~ qayda
-قایداسیز ~ qaydasız
-قایدو ~ qaydu
-قایدوخان ~ qayduxan
-قایدوک ~ qayduk
-قایدیراق ~ qaydıraq
-قایدیرتماق ~ qaydırtmaq
-قایدیرما ~ qaydırma
-قایدیرما باراژ ~ qaydırma baraj
-قایدیرماج ~ qaydırmac
-قایدیرماق ~ qaydırmaq
-قایدیریلماق ~ qaydırılmaq
-قایرا ~ qayra
-قایرال ~ qayral
-قایراق ~ qayraq
-قایران ~ qayran
-قایریلماق ~ qayrılmaq
-قایریلمیش ~ qayrılmış
-قایریم ~ qayrım
-قایس ~ qays
-قایسار ~ qaysar
-قایسارا ~ qaysara
-قایساق ~ qaysaq
-قایساقلاماق ~ qaysaqlamaq
-قایساقلانماق ~ qaysaqlanmaq
-قایساوا ~ qaysava
-قایساوالیق ~ qaysavalıq
-قایسی ~ qaysı
-قایسی قوروسو ~ qaysı qurusu
-قایشا ~ qayşa
-قایشات ~ qayşat
-قایشاماق ~ qayşamaq
-قایقاچ ~ qayq
-قایقاش ~ qayq
-قایقان ~ qayqan
-قایقانا ~ qayqana
-قایقاناق ~ qayqanaq
-قایقانا قلیق ~ qayqanaqq
-قایقان داش ~ qayqan daş
-قایقانلیق ~ qayqanlıq
-قایقای ~ qayqay
-قایقایچی ~ qayqayçı
-قایقی ~ qayqı
-قایقی بیلمز ~ qayqı bilməz
-قایقیجیل ~ qayqıcıl
-قایقی چکمک ~ qayqı çəkmək
-قایقیسیز ~ qayqısız
-قایقیسیزجا ~ qayqısızca
-قایقیسیزلیق ~ qayqısızlıq
-قایقی گؤستَرمک ~ qayqi göstərmək
-قایقیلاندیرماق ~ qayqılandırmaq
-قایقیلانماق ~ qayqılanmaq
-قایقیلانیش ~ qayqılanış
-قایقیلی ~ qayqılı
-قایقین ~ qayqın
-قایل ~ qayil
-قایلانقوش ~ qaylanq
-قایم ~ qaim
-قایما چیچگَی ~ qayma çiçəyi
-قایماچیچ کگیللر ~ qaymaçiçəkgillər
-قایماس ~ qaymas
-قایماق ~ qaymaq
-قایماق آلتی ~ qaymaq altı
-قایماقام ~ qaymaqam
-قایماق اوتو ~ qaymaq otu
-قایماقچی ~ qaymaqçı
-قایما قداشی ~ qaymaqdaşı
-قایماقلانماق ~ qaymaqlanmaq
-قایماقلی ~ qaymaq
-قایماقلی دوندورما ~ qaymaqlı dondurma
-قایم مقام ~ qaim məqam
-قایمه‎ ~ qaimə
-قایناتا ~ qaynata
-( قایناتالیق (قئیناتالیق ~ qaynatalıq (qeynatalıq)
-قایناتپا ~ qaynatpa
-قایناتدیرماق ~ qaynatdırmaq
-قایناتماق ~ qaynatmaq
-قایناتیلمیش ~ qaynatılmış
-قایناج ~ qaynac
-قایناجا ~ qaynaca
-قایناج داشی ~ qaynac daşı
-( قاینادیلماق (قایناتیلماق ~ qaynadılmaq (qaynatılmaq)
-قاینار ~ qaynar
-قاینارآرخاج ~ qaynararxac
-قاینارجا ~ qaynarca
-قاینارجا ~ qaynarca
-قاینارقاینار ~ qaynarqaynar
-قاینارلیق ~ qaynarlıq
-قایناشدیرما سسی ~ qaynaşdırma səsi
-قایناشدیرماق ~ qaynaşdırmaq
-قایناشما ~ qaynaşma
-قایناشماق ~ qaynaşmaq
-قایناشیق ~ qaynaşıq
-قایناشیم ~ qaynaşım
-قایناشیم سال ~ qaynaşım sal
-قایناق ~ qaynaq
-قایناق ~ qaynaq
-قایناق ~ qaynaq
-قایناقجا ~ qaynaqca
-قایناقچا ~ qaynaqça
-قایناقچاچی ~ qaynaqçaçı
-قایناقچی ~ qaynaqçı
-قایناق چیلیق ~ qaynaq çılıq
-قایناقچیلیق توزو ~ qaynaqçılıq tozu
-قایناق سویو ~ qaynaq suyu
-قایناق کیشی ~ qaynaq kişi
-قایناقلاتماق ~ qaynaqlatmaq
-قاینا قلار ~ qaynaqlar
-قایناقلاماق ~ qaynaqlamaq
-قایناقلاندیرماق ~ qaynaqlandırmaq
-قایناقلانماق ~ qaynaqlanmaq
-قاینا قلی ~ qaynaq
-قایناما ~ qaynama
-قایناما نُقطه‎سی ~ qaynama nuqtəsi
-قایناماق ~ qaynamaq
-قاینانا ~ qaynana
-قاینانادیلی ~ qaynanadılı
-قاینانالیق ~ qaynanalıq
-قاینانمیش ~ qaynanmış
-قایناییب قاریشماق ~ qaynayıb qarışmaq
-قایناییش ~ qaynayış
-قایور ~ qayur
-قایور اینال ~ qayur inal
-قایورتار ~ qayurtar
-قایورموش ~ qayurmuş
-قایی ~ qayı
-قاییتدیرماق ~ qayıtdırmaq
-قاییتقان ~ qayıtqan
-قاییتماز ~ qayıtmaz
-قاییتماس ~ qayıtmas
-قاییتماق ~ qayıtmaq
-قاییخان ~ qayıxan
-قاییدان ~ qayıdan
-قاییدیش ~ qayıdış
-قاییدیش اؤلچر ~ qayydiş ölçər
-قاییدیشلی فعل ~ qayıdışlı feil
-قاییرتدیرماق ~ qayırtdırmaq
-قاییرتماق ~ qayırtmaq
-قاییرخان ~ qayırxan
-قاییرقاش ~ qayırq
-قاییرما ~ qayırma
-قاییرماج ~ qayırmac
-قاییرماق ~ qayırmaq
-قاییرماگؤز ~ qayırmagöz
-قاییرمیش ~ qayırmış
-قاییریجی ~ qayırıcı
-قاییریجیلیق ~ qayırıcılıq
-( قاییریلماق (قایریلماق ~ qayırılmaq (qayrılmaq)
-قاییز ~ qayız
-قاییش ~ qayış
-قاییش بالدیر ~ qayış baldır
-قاییش بالیغی ~ qayış balığı
-قاییشچی ~ qayışçı
-قاییش دیلی ~ qayış dili
-قاییش قورد ~ qayış qurd
-قاییش قیران ~ qayış qıran
-قاییشلاماق ~ qayışlamaq
-قاییشلانماق ~ qayışlanmaq
-قایی شلیق ~ qayışlıq
-قاییش ووردو ~ qayış vurdu
-قاییق ~ qayıq
-قاییقاتو ~ qayıqatu
-قاییق تَگین ~ qayıq təgin
-قاییقچی ~ qayıqçı
-قاییقچیلیق ~ qayıqçılıq
-قاییق یاخا ~ qayıq yaxa
-قاییماق ~ qayımaq
-قایین ~ qayın
-قایینآتا ~ qayınata
-قایینآنا ~ qayınana
-قایینالخان ~ qayınalxan
-قایین بابا ~ qayın baba
-قایین برادر ~ qayın bəradər
-قایین پدر ~ qayın pedər
-قایینتی ~ qayıntı
-قایینجا ~ qayınca
-قایین خاتین ~ qayın xatın
-قایینگیللر ~ qayıngillər
-قایی نلیق ~ qayınlıq
-قایین والده‎ ~ qayın validə
-قایی یابغو ~ qayı yabğu
-قِئی ~ qey
-قئیبال ~ qeybal
-قئیترمک ~ qeytərmək
-قئیترمه‎ ~ qeytərmə
-قئیچی ~ qeyçi
-قئیچی پیچاقچی ~ qeyçi piçaqçı
-قئیچی قایاسی ~ qeyçi qayası
-قئیچیلو ~ qeyçilu
-قئیدار ~ qeydar
-قئیساوا ~ qeysava
-قئیسه‎ناو ~ qeysənav
-قئیسی ~ qeysi
-قئیطاس ~ qeytas
-قئیطاغی ~ qeytaği
-قئیطانچی ~ qeytançi
-قئیقاج ~ qeyqac
-قئیقاناق ~ qeyqanaq
-قئیمه‎ ~ qeymə
-قئین آتا ~ qeyn ata
-قئیناق ~ qeynaq
-قئینانا ~ qeynana
-قئینانالیق ~ qeynanalıq
-قئینر ~ qeynər
-قئینرجه‎ ~ qeynərcə
-قئییتمک ~ qeyitmək
-قئییرمک ~ qeyirmək
-قئییش ~ qeyiş
-قئیین ~ qeyin
-قئیین باسان ~ qeyin basan
-قئیین خاتین ~ qeyin xatın
-قئیی نلیک ~ qeyinlik
-قائد ~ qaid
-قائم ~ qaim
-قائیدان ~ qayıdan
-قبا ~ qəba
-قباحت ~ qəbahət
-قباله‎ ~ qəbalə
-قبر ~ qəbir
-قبرستان ~ qəbristan
-قبض ~ qəbz
-قبضه‎ ~ qəbzə
-قبل ~ qəbl
-قِبل ~ qibəl
-قُبل ~ qobol
-قَبلان ~ qəblan
-قبله‎ ~ qiblə
-قبله‎د اغ ~ qəblə dağ
-قُبور ~ qubur
-( قبول( ائتمک ~ qəbul(etmək)
-قَبه‎له‎ ~ qəbələ
-قُبه‎ ~ qubbə
-قبیح ~ qəbih
-قبیر ~ qəbir
-قبیر ائشن ~ qəbir eşən
-قبیر داشی ~ qəbir daşı
-قبیر قازان ~ qəbir qazan
-قبیل ~ qəbil
-قبیله‎ ~ qəbilə
-قپلانتو ~ qəplantu
-قپیک ~ qəpik
-قَتجاهان ~ qətcahan
-قت قئیچ یسی ~ qət qeyçisi
-قت قابی ~ qət qabı
-قتل ~ qətl
-قتل و عام ~ qətl u am
-قتلگاه ~ qətlqah
-قتیفه‎ ~ qətifə
-قتیفه‎ چیچگی ~ qətifə çiçəyi
-قتیل ~ qətil
-قجج ~ qəcəc
-قجر ~ qəcər
-قجرلهمک ~ qəcərləhmək
-قجرله‎ مه‎ ~ qəcərləmə
-قجره‎ ~ qəcərə
-قجری ~ qəcəri
-قَجقَر ~ qəcqər
-قجل ~ qəcəl
-قجل داغ ~ qəcəl dağ
-قجله‎ ~ qəcələ
-قجیر ~ qəcir
-قَجیر ~ qəcir
-قچه‎ ~ qəçə
-( قَچه‎ توت(قاچاتوت ~ qəçə tut(qaçatut)
-قحبه ~ qəhbə
-قحط ~ qəht
-قد ~ qədd
-قدار ~ qəddar
-قداره‎ ~ qəddara
-قداست ~ qədasət
-قَداوه‎ ~ qədavə
-قدح ~ qədəh
-قدده‎مک ~ qəddəmək
-قدر ~ qədər
-قَدر ~ qədr
-قُدرت ~ qudrət
-قدرتاللاه چوبانی ~ qudrətullah çobanı
-قُدرتح الواسی ~ qudrət halvası
-قُدرتر ضازاده‎ ~ qudrət rizazadə
-قُدرتک ندی ~ qudrət kəndi
-قدرتعز یزی ~ qudrət əzizi
-قُدس ~ quds
-قُدسی ~ qudsi
-قُدسیت ~ qudsiyət
-قدقامت ~ qədqamət
-قدقامتلی ~ qədqamətli
-قدله‎‎مک ~ qədləmək
-قدم ~ qədəm
-قد مله‎مه‎ ~ qədəmləmə
-قُدما ~ qudəma
-قدمت ~ qidmət
-قدمگاه ~ qədəmgah
-قدمگاه ~ qədəmgah
-قدمه‎ ~ qədəmə
-قدوداغ ~ qədudağ
-قدیر ~ qədir
-قدیربیلمک ~ qədirbilmək
-قَدیردره‎ ~ qədirdərə
-قدیرلو ~ qədirlu
-قدیم ~ qədim
-قدیمی ~ qədimi
-قدیمی ~ qədimi
-قرائت ~ qəraet
-قرائی ~ qəreyi
-قرابت ~ qərabət
-قرار ~ qərar
-قرارداد ~ qərardad
-قرارگاه ~ qərargah
-قرارلی دالغا ~ qərarlı dalğa
-قرارنامه‎ ~ qərarnamə
-قرارینجا ~ qərarınca
-قُراضه‎ ~ qurazə
-قراف ~ qraf
-قرافولوژی ~ qrafoloji
-قرافیت ~ qrafit
-قرافیک ~ qrafik
-قراق ~ qoraq
-قرالی ~ qəralı
-قرام ~ qram
-قرامئر ~ qramer
-قرامئرجی ~ qramerci
-قراماتیک ~ qramatik
-قرامافون ~ qramafon
-قرامموفونئتیک ~ qrammofonetik
-قُران ~ quran
-قرانول ~ qranol
-قرانیت ~ qranit
-قرایب ~ qrayib
-قرایلر ~ qəraylar
-قراین ~ qərayin
-قرایی ~ qərayı
-قَرئی ~ qərey
-قرئو ~ qrev
-قرئی ~ qrey
-قرئینی ~ qəreyni
-قرئیین ~ qəreyin
-قُربان ~ qurban
-( قربانآباد(قوربان آباد ~ qurban abad
-قُربان بایرامی ~ qurban bayramı
-قُربانپور ولیعلیار ~ qurbanpur vəliəlyar
-قُربان کندی ~ qurban kəndi
-قُربانلو ~ qurbanlu
-قُربان لیق ~ qurbanlıq
-قربت ~ qurbət
-قربیل ~ qərbil
-قرچک ~ qərçək
-قرزک ~ qərzək
-قرزک لنمک ~ qərzəklənmək
-قرز کله‎‎مک ~ qərzəkləmək
-قرز کلی ~ qərzəkli
-قرشقا یاسی ~ qırış qayası
-قُرص ~ qurs
-قرْض ~ qərz
-قرْضا ~ qərza
-قُرعه‎ ~ qurə
-قرقاوول ~ qərqavul
-قرقره‎ ~ qərqərə
-قرقره‎ ~ qərqərə
-قرن ~ qərn
-قرنقای ~ qərənqay
-قرنا ~ qərna
-قرناس ~ qərnas
-قرناوا ~ qərnava
-قرَنفیل ~ qərənfil
-قرَنقو ~ qərənqu
-قرنیز ~ qərniz
-قرنیه‎ ~ qərniyə
-قَرؤونَه‎ ~ qərövnə
-قروپ ~ qrup
-قَروه‎ ~ qərvə
-قُروه‎ ~ qurvə
-قره‎ ~ qərə
-قره‎ ~ qərə
-قره‎آغاج ~ qərəağac
-قره‎اؤولی ~ qərövli
-قره‎ا وغلان ~ qərə oğlan
-قره‎باغ ~ qərəbağ
-قره‎بولاق ~ qərəbulaq
-قره‎تپه‎ ~ qərətəpə
-قره‎تیکان ~ qərətikan
-قره‎جه‎ ~ qərəcə
-قره‎چای ~ qərəçay
-قره‎چی ~ qərəçi
-قرهح سنلو ~ qərə həsnlu
-قره‎خان ~ qərəxan
-قره‎خانلیلار ~ qərəxanlılar
-قره‎داغ ~ qərədağ
-قره‎دره‎ ~ qərədərə
-قرَزیادین ~ qərəzyadın
-قره‎ضیاالدین ~ qərəzyadın
-قره‎سو ~ qərəsu
-قره‎عینی ~ qəreyni
-قره‎قاش ~ qərəq
-قره‎قوش ~ qərəq
-قره‎قویونلو ~ qərəqoyunlu
-قره‎کند ~ qərəkənd
-قره‎گؤز ~ qərəgöz
-قره‎لر ~ qərələr
-قره‎م چید ~ qərə məçid
-قره‎یاخا ~ qərəyaxa
-قره‎یینک ندی ~ qəreyin kəndi
-قری ~ qri
-قریب ~ qərib
-قریب دوست ~ qərib dost
-قریبلی ~ qəribli
-قریپ ~ qrip
-قریپ فروت ~ qripfrut
-قریحه ~ qərihə
-قریدئر ~ qreyder
-قریس ~ qrıs
-قریسلاما ~ qrıslama
-قَریق ~ qəriq
-قریم ~ qrim
-قرین ~ qərin
-قرینه‎ ~ qərinə
-قریه‎ ~ qəriyə
-قَزاق ~ qəzaq
-قزن قیشلاق ~ qəzənqışlaq
-قُزنَوی چایلاق ~ qoznəvi çaylaq
-قَزوه‎لی ~ qəzvəli
-قزوین ~ qəzvin
-قَزیل ~ qəzil
-قَزیل له‎‎مک ~ Qəzilləmək
-قَزیل لی ~ qəzilli
-قساوت ~ qəsavət
-قسک ~ qəsək
-قَسم ~ qəsəm
-قسم ~ qisim
-قَسم نامه‎ ~ qəsəmnamə
-قسماً ~ qismən
-قسمت ~ qismət
-قَسیل ~ qəsil
-قَشَت ~ qəşət
-قشر ~ qişr
-قشقایی ~ qəşqayi
-قشقجه‎ ~ qəşəq
-قشقه‎ ~ qəşqə
-قشک ~ qəşək
-قشکدو داق ~ qəşək dodaq
-قشک لشدیرمک ~ qəşəkləşdirmək
-قشک لشمک ~ qəşəkləşmək
-قشک لنمک ~ qəşəklənmək
-قش کلیک ~ qəşəklik
-قشکجه‎ ~ qəşəkcə
-قشلو ~ qəşəlu
-قشنگ ~ qəşəng
-قشنگی ~ qəşəngi
-قشنگی ~ qəşəngi
-قشوو ~ Qəşov
-قشووچی ~ Qəşovçi
-قصاب ~ qəssab
-قصاب ی ~ qəssabi
-قصا ر ~ qisar
-قصاص ~ qisas
-قصاید ~ qəsaid
-قصبه‎ ~ qəsəbə
-قصبه‎ ~ qəsəbə
-قصد ~ qəsid
-قصداً ~ qəsdən
-قصر ~ qəsr
-قَصر ~ qəsr
-قصرشیرین بؤلگه‎ سینده‎داغآدی ~ qəsrşirin
-قصریک ~ qəsrik
-قصص ~ qisəs
-قصص الانبیاء رابغوزی ~ qisəsilənbiyai rabğuzi
-قُصور ~ qusur
-قصه‎ ~ qissə
-قصه‎یو سف ~ qisse ye yusif
-قصیده‎ ~ qəsidə
-قصیر ~ qəsir
-قضا ~ qəza
-قضاوت ~ qəzavət
-قضایی ~ qəzai
-قضب ~ qəzəb
-قضیه‎ ~ qəziyə
-قُطّاب ~ quttab
-قطار ~ qətar
-قُطْب ~ qutb
-قُطْ باولدوزو ~ qutb ulduzu
-قُطب نما ~ qutb numa
-قُطبی ~ qutbi
-قطر ~ qutər
-قطران ~ qətran
-( قطران(تبریزلی ~ qətran(təbrizli)
-قطرانآ غاجی ~ qətran ağacı
-قطرانچ امی ~ qətran çamı
-قطرانک ؤپویو ~ qətran köpüyü
-قَطَرقویو ~ qətərquyu
-قطره‎ ~ qətrə
-قطع ~ qət
-قطعاً ~ qətən
-قطعنامه‎ ~ qətnamə
-قطعه‎ ~ qətə
-قطعی ~ qəti
-قطعیاً ~ qətiyən
-قطعیت ~ qətiyət
-قطور ~ qətur
-قطیفه‎ ~ qətifə
-قطیفه‎چیچه‎یی ~ qətifə çiçəyi
-قعر ~ qəər
-قفتان ~ qəftan
-قفر ~ qəfər
-قفس ~ qəfəs
-قفس آباد ~ qəfəs abad
-قفسه‎ ~ qəfəsə
-قفلت ~ qəflət
-قفلتاً ~ qəfləltən
-قفور ~ qəfur
-قفه‎ ~ qəfə
-قفیل ~ qəfil
-قُلّاب ~ qullab
-قلات ~ qəlat
-قلّاده‎ ~ qəlladə
-قلادیاتور ~ qladiyator
-قلاسنوست ~ qlasnost
-قلاسیولوژی ~ qlasiyoloji
-قلّاش ~ qallaş
-قلاع ~ qəla
-قلایول ~ qlayol
-قلئی بوغورت ~ qley buğurt
-قلئیلی ~ qleyli
-قلب ~ qəlb
-قلب توتولماسی ~ qəlb tutulması
-قلب دورقوسو ~ qəlb durqusu
-قلباً ~ qəlbən
-قلبی قارالیق ~ qəlbi qaralıq
-قلبیر ~ qəlbir
-قلبیر اوستو ~ qəlbir üstü
-قلبیرچی ~ qəlbirçi
-قلبیرلنمک ~ qəlbirlənmək
-قلبیرله‎مک ~ qəlbirləmək
-قلپه‎ ~ qəlpə
-قلتان ~ qəltan
-( قلدرکهلی(قولدور کؤهولو ~ quldur köhülü
-قلزای ~ qəlzay
-قلسمه‎ ~ qəlsəmə
-قلعه‎ ~ qələ
-قلم ~ qələm
-قلم باشی ~ qələm başı
-( قلمقاش(لی ~ qələm qaş(lı)
-قل مله‎‎مک ~ qəlmələmək
-قلمبک ~ qələmbək
-قلمچی ~ qələmçi
-قلمدان ~ qələmdan
-قلمرو ~ qələməro
-قلمکار ~ qəlmkar
-قلملو ~ qəlmlu
-قلَمه‎ ~ qələmə
-قلمه‎ کاباب ~ qələmə kabab
-قَلَنخور ~ qələnxur
-قلندر ~ qələndər
-قلندر ~ qələndər
-قلندرجه‎ ~ qələndərcə
-قلندرلشمک ~ qələndərləşmək
-قلندرلیک ~ qələndərlik
-قلوبال ~ qlobal
-قلوبال اولاراق ~ qlobal olaraq
-قلوبال لاشما ~ qloballaşma
-قلوبال لاشماق ~ qloballaşmaq
-قلوکوز ~ qlokoz
-قلوکوم ~ qlokom
-قُلّه‎ ~ qullə
-قله‎مک ~ qəlhmək
-قلْیان ~ qəlyan
-قلیان آلتی ~ qəlyanaltı
-قلیان باشی ~ qəlyanbaşı
-قلیان بوغاز ~ qəlyan boğaz
-قلیان داغ ~ qəlyan dağ
-قلیانساز ~ qəlyansaz
-قلیب ~ qəlib
-قلیته‎ ~ qəlitə
-قَلیچی چیمنی ~ qəleyçi çiməni
-قلیلان ~ qəlilan
-قلیه‎ ~ qəlyə
-قُمار ~ qumar
-قُماش ~ qumaş
-قمچ آباد ~ qəmiç abad
-قَمچی ~ qəmçi
-قمچیقای ~ qəmçiqay
-قمر ~ qəmər
-قمربالیغی ~ qəmərbalığı
-قمربگ یمشیدا ~ qəmər bəyim şeyda
-قَمرکندی ~ qəmərkəndi
-قمرلک ~ qəmərlək
-قمروان ~ qəmərvan
-قمری ~ qəməri
-قُمری ~ qomri
-قمری ایل ~ qəməri il
-قمری تقویمی ~ qəməri təqvimi
-قمریه‎ ~ qəməriyə
-قمقمه‎ ~ qumqumə
-قمه‎ ~ qəmə
-قمه‎ چی ~ qəməçi
-قمه‎ چ یلیک ~ qəməçilik
-قمه‎سیز ~ qəməsiz
-قمه‎ وورماق ~ qəmə vurmaq
-قمه‎له‎مک ~ qəmələmək
-قمه‎لی ~ qəməli
-قمه‎لیک ~ qəməlik
-قمی ~ qəmi
-قمیچقاه ~ qəmiçqah
-قمیش ~ qəmiş
-قَمیش ~ qəmiş
-قمیشلو ~ qəmişlu
-قمی شلیک ~ qəmişlik
-قنات ~ qənat
-( قنّادی (قنّاتی ~ qənnadi(qənnati)
-قناری ~ qənarı
-قناری اوتو ~ qənarı otu
-قناری چیچگی ~ qənarı çiçəyi
-قناعت ~ qənaət
-قنبر ~ qənbər
-قنبرحقیری ~ qənbərhəqiri
-قند ~ qənd
-قند ~ qənd
-قند دوغرایان ~ qət doğrayan
-قند قیران ~ qət qıran
-قندآب ~ qəndab
-قندان ~ qəndan
-قندقابی ~ qətqabı
-قندهار ~ qəndhar
-قندی سرا ~ qəndisəra
-قندیل ~ qəndil
-قندیل ~ qəndil
-قندیل چیچگی ~ qəndil çiçəyi
-قندیل گئجه‎ سی ~ qəndil gecəsi
-قندیل گونو ~ qəndil günü
-قندیللی ~ qəndilli
-قنشَر ~ qənşər
-قنطره‎ ~ qəntərə
-قنطورا ~ qəntura
-قَنقال ~ qənqal
-قَنقرجار ~ qənqərcar
-قنوسئولوژی ~ qnoseoloji
-قنَوات ~ qənəvat
-قنوو ~ qənov
-قنه‎ په‎ ~ qənəpə
-قنیر ~ qənir
-قنیم ~ qənim
-قَنیملی حاجیچاپا ~ qənimli hacı çapa
-قَواد ~ qəvvad
-قَواص ~ qəvvas
-قَواعد ~ qəvid
-قَوالب ~ qəvalib
-قَوه‎نوز ~ qəvənoz
-قَوی ~ qəvi
-قوبا ~ quba
-قوبا قازی ~ qoba qazı
-( قوببوز(قُبز ~ qobboz
-قوبچور ~ qobçur
-قوبو ~ qobu
-قوبو ~ qobu
-قوبو ~ qobu
-قوبور ~ qobur
-قوبورجوق ~ qoburcuq
-قوبورلو ~ qoburlu
-قوبوز ~ qobuz
-قوبوستان ~ qobustan
-قوبوق ~ qobuq
-قوبولوق ~ qobuluq
-قوپ ~ qop
-قوپ قویو ~ qop qoyu
-قوپاراغین گؤتورمک ~ qoparağın götürmək
-قوپاراق ~ qoparaq
-قوپاراق لاماق ~ qoparaqlamaq
-قوپاران ~ qoparan
-قوپارتدیرماق ~ qopartdırmaq
-قوپارتماق ~ qopartmaq
-قوپاردیلماق ~ qopardılmaq
-قوپارماق ~ qoparmaq
-قوپاریش ~ qoparış
-قوپاریلماق ~ qoparılmaq
-قوپاغاج ~ qopağac
-قوپالاق ~ qopalaq
-قوپچا ~ qopça
-قوپچالاماق ~ qopçalamaq
-قوپچالانماق ~ qopçalanmaq
-قوپچالی ~ qopçalı
-قوپدورماق ~ qopdurmaq
-قوپماق ~ qopmaq
-قوپوز ~ qopuz
-قوپوز ~ Qopuz
-قوپوزجو ~ qopuzcu
-قوپوش ~ qopuş
-قوپوشماق ~ qopuşmaq
-قوپوق ~ qopuq
-قوپوق سوز ~ qopuqsuz
-قوپوقلوق ~ qopuqluq
-قوپولماق ~ qopulmaq
-قوپونتو ~ qopuntu
-قوتاز ~ qotaz
-قوتازلاشماق ~ qotazlaşmaq
-قوتازلاماق ~ qotazlamaq
-قوتازلانماق ~ qotazlanmaq
-قوتازلی ~ qotazlı
-قوتازلی قوتازلی ~ qotazlı qotazlı
-قوتازلیق ~ qotazlıq
-قوتان ~ qotan
-قوتقو ~ qotqu
-قوتلار ~ qotlar
-قوتمان ~ qotman
-قوتمانلاماق ~ qotmanlamaq
-قوتمانلانماق ~ qotmanlanmaq
-قوتور ~ qotur
-قوتور ~ qotur
-قوتوربولاغی ~ qoturbulağı
-قوتورلار ~ qoturlar
-قوتورلاشماق ~ qoturlaşmaq
-قوتورلاماق ~ qoturlamaq
-قوتورلانماق ~ qoturlanmaq
-قوتورلوق ~ qoturluq
-قوتیک ~ qotik
-قوجا ~ qoca
-قوجا ~ qoca
-قوجا قولان ~ qocaqulan
-قوجاباش ~ qocabaş
-قوجاباشی ~ qocabaşı
-قوجاببک ~ qocabəbək
-قوجابگلی ~ qocabəyli
-قوجاتماق ~ qocatmaq
-قوجاحاجیلو ~ qocahacılu
-قوجار ~ qocar
-قوجاسیز ~ qocasız
-قوجاسیزلیق ~ qocasızlıq
-قوجافندی ~ qocafəndi
-قوجاقاری ~ qocaqarı
-قوجاقاری سویوغو ~ qocaqarı soyuğu
-قوجاقاریلیق ~ qocaqarılıq
-قوجاقوجا ~ qocaqoca
-قوجاقوشلوق ~ qocaquşluq
-قوجاگنج ~ qocagənc
-قوجالاشدیرماق ~ qocalaşdırmaq
-قوجالاشماق ~ qocalaşmaq
-قوجالاق ~ qocalaq
-قوجالانماق ~ qocalanmaq
-قوجالتماق ~ qocaltmaq
-قوجالماق ~ qocalmaq
-قوجالمیش ~ qocalmış
-قوجالی ~ qocalı
-قوجالی جاوانلی ~ qocalı cavanlı
-قوجالیق ~ qocalıq
-قوجالیقدا یورغالیق ~ qocalıqda yorğalıq
-( قوجاماق(قوجاییماق ~ qocamaq(qocayımaq)
-قوجامان ~ qocaman
-قوجامانجا ~ qocamanca
-قوجامان قوجامان ~ qocaman qocaman
-قوجامانلاشدیرماق ~ qocamanlaşdırmaq
-قوجایئمیش ~ qocayemiş
-قوجایانا ~ qocayana
-قوجاییش ~ qocayış
-قوجور ~ qocur
-قوجوشماق ~ qocuşmaq
-قوجوقبئردی ~ qocuqberdi
-قوجونماق ~ qocunmaq
-قوچ ~ q
-قوچا ~ Qoça
-قوچاش ~ qoçaş
-قوچاق ~ qoçaq
-قوچاق ~ qoçaq
-قوچاقجاسینا ~ qoçaqcasına
-قوچاقلاشماق ~ qoçaqlaşmaq
-قوچاقلاما ~ qoçaqlama
-قوچاقلاماق ~ qoçaqlamaq
-قوچاق لانماق ~ qoçaq lanmaq
-قوچا قلیق ~ qoçaqq
-قوچان ~ qoçan
-قوچان ~ qoçan
-قوچان ~ qoçan
-قوچانبؤرو ~ qoçanbörü
-قوچای ~ qoçay
-قوچ ایگید ~ qoç iyid
-قوچباز ~ qoçbaz
-قوچباشی ~ qoçbaşı
-قوچبگ ~ qoçəbəy
-قوچبوینوز ~ qoçbuynuz
-قوچجاسینا ~ qoçcasına
-قوچخان ~ qoçxan
-قوچر نویان ~ qoçər noyan
-قوچساماق ~ qoçsamaq
-قوچعلی ~ qoçəli
-قوچ قاتیمی ~ qqatımı
-قوچقار ~ qqar
-قوچقار ~ qqar
-قوچک ~ qoçək
-قوچگری ~ qqri
-قوچ گؤلو ~ qoç gölü
-قوچلانماق ~ qoçlanmaq
-قوچلو ~ qoçlu
-قوچلوق ~ qoçəlüq
-قوچلوغ ~ qoçluğ
-قوچنقار ~ qoçınqar
-قوچو ~ qoçu
-قوچو ~ qoçu
-قوچوتوتوق ~ qoçututuq
-قوچوقار ~ qoçuqar
-قوچوم ~ qoçum
-قوچومقار ~ qoçumqar
-قوچون ~ qoçun
-قوچون بیگه‎ ~ qoçunbigə
-قوچوکندی ~ qoçukəndi
-قوچولوق ~ qoçuluq
-قوچونماق ~ qoçunmaq
-قوچی ~ qoçı
-قوچیبگ ~ qoçubəy
-قوچ یومورتاسی ~ qoç yumurtası
-قوخار آغاج ~ qoxar ağac
-قوخارجا ~ qoxarca
-قوخاق ~ qoxaq
-قوخاق آغاج ~ qoxaq ağac
-قوخسو ~ qoxsu
-قوخسولاتماق ~ qoxsulatmaq
-قوخسولاشماق ~ qoxsulaşmaq
-قوخسولاماق ~ qoxsulamaq
-قوخسولانماق ~ qoxsulanmaq
-قوخسولانمیش ~ qoxsulanmış
-قوخسولو ~ qoxsulu
-قوخلوغ ~ qoxluğ
-قوخماق ~ qoxmaq
-قوخو ~ qoxu
-قوخولوق ~ qoxuluq
-قوخوتماق ~ qoxutmaq
-قوخوسو چیخماق ~ qoxusu çıxmaq
-قوخوسوز ~ qoxusuz
-قوخوش ~ qoxuş
-قوخوشدورماق ~ qoxuşdurmaq
-قوخوشماق ~ qoxuşmaq
-قوخوشوق ~ qoxuşuq
-قوخولاتماق ~ qoxulatmaq
-قوخولار ~ qoxular
-قوخولاشماق ~ qoxulaşmaq
-قوخولاماق ~ qoxulamaq
-قوخولاندیرماق ~ qoxulandırmaq
-قوخولانماق ~ qoxulanmaq
-قوخولاییش ~ qoxulayış
-قوخولو ~ qoxulu
-قوخولو چاییر اوتو ~ qoxulu çayır otu
-قوخولو کیراز ~ qoxulu kiraz
-قوخولو یونجا ~ qoxulu yonca
-قوخوم ~ qoxum
-قوخوماق ~ qoxumaq
-قوخوموش ~ qoxumuş
-قوخونتو ~ qoxuntu
-قودار ~ qodar
-قودوخ ~ qodux
-قودوخ بوغان چایی ~ qoduq boğan çayı
-قودوخ قیران ~ qoduq qıran
-قودوخلاماق ~ qoduqlamaq
-قودوخلانماق ~ qoduqlanmaq
-قودوخلوق ~ qoduqluq
-قودو قودو ~ qodu qodu
-قور ~ qor
-قورا ~ Qora
-قورابا ~ qoraba
-قوراباشی ~ qorabaşı
-قوراپیشیرن ~ qorapişirən
-قوراتا ~ qorata
-قورا تورشوسو ~ qora turşusu
-قورا سویو ~ qora suyu
-قورال ~ qoral
-قورالئی ~ qoraley
-قورالاماق ~ qoralamaq
-قوراما ~ qorama
-قوربار ~ qorbar
-قوربو ~ qorbu
-قورجو ~ qorcu
-قورچو ~ qorçu
-قورچوق ~ qorçuq
-قورچوکند ی ~ qorçukəndi
-قورخا قورخا ~ qorxa qorxa
-قورخاجاق ~ qorxacaq
-قورخاق ~ qorxaq
-قورخاقجا ~ qorxaqca
-قورخاقجاسینا ~ qorxaqcasına
-قورخاق قورخاق ~ qorxaq qorxaq
-قورخاقلیق ~ qorxaqq
-قورخالاماق ~ Qorxalamaq
-قورخان ~ qorxan
-قورخماز ~ qorxmaz
-قورخمازلیق ~ qorxmazlıq
-قورخماق ~ qorxmaq
-قورخمالی ~ qorxmalı
-قورخمامازلیق ~ qorxmamazlıq
-قورخموش ~ qorxmuş
-قورخو ~ qorxu
-قورخو بیلمز ~ qorxu bilməz
-قورخو بیلمزلیک ~ qorxu bilməzlik
-قورخو داماری ~ qorxu damarı
-قورخو هورکو ~ qorxu hürkü
-قورخوتما ~ qorxutma
-قورخوتماق ~ qorxutmaq
-قورخود ~ qorxud
-قورخودان ~ qorxudan
-قورخودوجو ~ qorxuducu
-قورخودولماق ~ qorxudulmaq
-قورخوزماق ~ qorxuzmaq
-قورخوسوز ~ qorxusuz
-قورخوسوزجا ~ qorxusuzca
-قورخوسوزلوق ~ qorxusuzluq
-قورخوشماق ~ qorxuşmaq
-قورخولاجاق ~ qorxulacaq
-قورخولماق ~ qorxulmaq
-قورخولو ~ qorxulu
-قورخولوق ~ qorxuluq
-قورخونتو ~ qorxuntu
-قورخونج ~ qorxunc
-قورخونج لاشدیرماق ~ qorxunclaşdırmaq
-قورخونج لاشماق ~ qorxunclaşmaq
-قورخونج لوق ~ qorxuncluq
-قورخویا دوشمک ~ qorxuya düşmək
-قورخویا سالماق ~ qorxuya salmaq
-قورغاماق ~ qorğamaq
-قورغانماق ~ qorğanmaq
-قورقان ~ qorqan
-قورقاووش ~ qorqavuş
-قورقچو ~ qoruqçu
-قورقور ~ qorqor
-قورقود ~ qorqud
-قورقود آتا ~ qorqud ata
-قورقود الپ ~ qorqudalp
-قورلاشماق ~ qorlaşmaq
-قورلاماق ~ qorlamaq
-قورلاندیرماق ~ qorlandırmaq
-قورلانماق ~ qorlanmaq
-قورلو ~ qorlu
-قورلوق ~ qorluq
-قورما خوروشتو ~ qorma xuruştu
-قورما سبزی ~ qormasəbzi
-قورموت ~ qormut
-قورناق ~ qornaq
-قورو ~ qoru
-قوروجو ~ qorucu
-قوروجوق ~ qorucuq
-قوروجولوق ~ qoruculuq
-قوروق ~ qoruq
-قوروق قایتاق ~ qoruq qaytaq
-قوروق قایتاق سیز ~ qoruq qaytaqsız
-قوروقان ~ qoruqan
-قوروقچو ~ qoruqçu
-قوروقچو ~ qoruqəçu
-قوروقچو کَلْکی ~ qoruqçu kəlki
-قوروقچولوق ~ qoruqəçuluq
-قوروقونداغ ~ qoruqundq
-قورول ~ qorul
-قورولداماق ~ qoruldamaq
-قورولوق ~ qoruluq
-قوروما ~ qoruma
-قوروما آلتیناآلماق ~ qoruma altına almaq
-قوروماق ~ qorumaq
-قورومالیق ~ qorumalıq
-قورومان ~ qoruman
-قورومسوز ~ qorumsuz
-قوروملوق ~ qorumuluq
-قورون ~ qorun
-قوروناق ~ qorunaq
-قوروناقجی ~ qorunaq
-قوروناقسیز ~ qorunaqsız
-قوروناقلی ~ qorunaq
-قورونتو ~ qoruntu
-قورون توخوسو ~ qorun toxusu
-قورونجاق ~ qoruncaq
-قورونجالیق ~ qoruncalıq
-قورونقا ~ qorunqa
-قورونقالیق ~ qorunqalıq
-قورونما ~ qorunma
-قورونماق ~ qorunmaq
-قورونموش ~ qorunmuş
-قورونورلوق ~ qorunurluq
-قورونوم ~ qorunum
-قورونوملو ~ qorunumlu
-قورویوجو ~ qoruyucu
-قورویوجو توخو ~ qoruyucu toxu
-قورویوجو س سسیز حرف ~ qoruyucu səssiz hərf
-قورویوجولوق ~ qoruyuculuq
-قورویوش ~ qoruyuş
-قوریلچی ~ qorılçı
-قوریه‎ ~ qoriyə
-قوز ~ qoz
-قوزا ~ qoza
-قوزاپایی ~ qozapayı
-قوزاجیق ~ qozacıq
-قوزاچی ~ qozaçı
-قوزاچیلیق ~ qozaçılıq
-قوزاحالواسی ~ qozahalvası
-قوزاسیز ~ qozasız
-قوزاق ~ qozaq
-قوزالاق ~ qozalaq
-قوزالا قگیللر ~ qozalaqgillər
-قوزالا قلیلار ~ qozalaqlılar
-قوزالاماق ~ qozalamaq
-قوزالانماق ~ qozalanmaq
-قوزالی ~ qozalı
-قوزان ~ qozan
-قوزانلو ~ qozanlu
-قوزاوردو ~ qozordu
-قوز اویناماق ~ qoz oynamaq
-قوز ایتیرمک ~ qoz itirmək
-قوزبئل ~ qozbel
-قوزحالواسی ~ qozhalvası
-قوزدسته‎ ~ qozdəstə
-قوزدوی ~ qozdovi
-قوزسیندیران ~ qozsındıran
-قوزقابیغی ~ qozqabığı
-قوزقابیغینا سالماق ~ qozqabığına salmaq
-قوزقابیغین اگیرمک ~ qozqabığına gırmək
-قوزقاو ~ qozqav
-قوزقئچی دره‎ سی ~ qozqeçi dərəsi
-قوزقوراب ~ qozqurab
-قوزقورماق ~ qozəqurmaq
-قوزقوز اویناماق ~ qozəqoz oynamaq
-قوزقیرماق ~ qozqırmaq
-قوزلاق ~ qozlaq
-قوزلانماق ~ qozlanmaq
-قوزلو ~ qozlu
-قوزلوجا ~ qozluca
-قوزلوچای ~ qozluçay
-قوزلوق ~ qozəluq
-قوزلوق ~ qozəluq
-قوز وئرمک ~ qoz vermək
-قوزواری ~ qozvari
-قوزوللو ~ qozullu
-قوزیاخا ~ qozyaxa
-قوس ~ qos
-قوس قزح ~ qos qəzəh
-قوسقوجامان ~ qosqocaman
-قوسمالیان ~ qosmalyan
-قوسی تبریزی ~ qovsi təbrizi
-قوش ~ q
-قوشا ~ qoşa
-قوشا آددیم ~ Qoşa addım
-قوشا بئیت ~ qoşa beyt
-قوشا بورو ~ qoşa boru
-قوشاجالی ~ quşacalı
-قوشاچ ~ qoşaç
-قوشاچای ~ qoşaçay
-قوشادوداق ~ qoşadodaq
-قوشادوداقس سسیزحرف ~ qoşadodaq səssizhərf
-قوشادیرناقلی ~ qoşadırnaq
-قوشادیرناقلیلار ~ qoşadırnaqlılar
-قوشار ~ qoşar
-قوشاسو ~ qoşasu
-قوشاشدیرماق ~ qoşaşdırmaq
-قوشاشماق ~ qoşaşmaq
-قوشاق ~ qoşaq
-قوشاقوشا ~ qoşaqoşa
-قوشاگؤرمه‎ ~ qoşagörmə
-قوشاگؤرن ~ qoşagörən
-قوشالاتماق ~ qoşalatmaq
-قوشالاشدیرماق ~ qoşalaşdırmaq
-قوشالاشدیریلماق ~ qoşalaşdırılmaq
-قوشالاشماق ~ qoşalaşmaq
-قوشالاماق ~ qoşalamaq
-قوشالانماق ~ qoşalanmaq
-قوشالتی ~ qoşaltı
-قوشالوله‎ ~ qoşalülə
-قوشالیق ~ qoşalıq
-قوشام ~ qoşam
-قوشاملاماق ~ qoşamlamaq
-قوشان ~ qoşan
-قوشای ~ qoşay
-قوشایاپراق ~ qoşayapraq
-قوشایانلی ~ qoşayanlı
-قوشایئلین ~ qoşayelin
-قوشتامقا ~ qoştamqa
-قوشدورماق ~ qoşdurmaq
-قوشدورولماق ~ qoşədurulmaq
-قوشقابولاقسو ~ qqabulaqsu
-قوشقار ~ qqar
-قوشقاوا ~ qqava
-قوشقو ~ qqu
-قوش قونماز ~ qqonmaz
-قوشقووان ~ qqovan
-قوشما ~ qoşma
-قوشماجا ~ qoşmaca
-قوشماچی ~ qoşmaçı
-قوشماچیلیق ~ qoşmaçılıq
-قوشماق ~ qoşmaq
-قوشمالار ~ qoşmalar
-قوشمالاشما ~ qoşmalaşma
-قوشو ~ qoşu
-قوشو آتی ~ qoşu atı
-قوشوشما ~ qoşuşma
-قوشوشماق ~ qoşuşmaq
-قوشوت ~ qoşut
-قوشوتجا ~ qoşutca
-قوشوتچولوق ~ qoşutçuluq
-قوشوتلاشدیرماق ~ qoşutlaşdırmaq
-قوشوتلوق ~ qoştluq
-قوشوجو ~ qoşucu
-قوشوشدورماق ~ qoşuşdurmaq
-قوشوق ~ qoşuq
-قوشول ~ qoşul
-قوشولان ~ qoşulan
-قوشولسوز ~ qoşulsuz
-قوشولقان ~ qoşulqan
-قوشوللار ~ qoşullar
-قوشوللاماق ~ qoşullamaq
-قوشوللانماق ~ qoşullanmaq
-قوشوللو ~ qoşullu
-قوشولماق ~ qoşulmaq
-قوشولو ~ qoşulu
-قوشوم ~ qoşum
-قوشوم آتی ~ qoşum atı
-قوشومجو ~ qoşumcu
-قوشوم حئیوانی ~ qoşum heyvani
-قوشوملاماق ~ qoşumlamaq
-قوشوملو ~ qoşumlu
-قوشون چکمک ~ qoşun çəkmək
-قوشون قوشون ~ qoşun qoşun
-قوشون کئشلیک ~ qoşun keşlik
-قوشون ~ qoşun
-قوشون ~ qoşun
-قوشونتو ~ qoşuntu
-قوشیالو ~ qoşyalu
-قوشین ~ qoşın
-قوغ ~ q
-قوغال ~ qoğal
-قوغلوق ~ qoğluq
-قوغورماق ~ qoğurmaq
-قوفتا ~ qofta
-قوقوش ~ qoq
-قول ~ qol
-قول بولاق ~ qol bulaq
-قول دمیری ~ qol dəmiri
-قول ~ qovl
-قولئر ~ qoler
-قولآتماق ~ qolatmaq
-قولآخیمی ~ qolaxımı
-قولآغزی ~ qolağzı
-قولآیاقلیلار ~ qolayaqlılar
-قولا ~ qola
-قولاگیللر ~ qolagillər
-قولاج ~ qolac
-قولاج قولاج ~ qolac qolac
-قولاجلاماق ~ qolaclamaq
-قولاجلانماق ~ qolaclanmaq
-قولازلاماق ~ qolazlamaq
-قولان ~ qolan
-قولاوردو ~ qolordu
-قولای ~ qolay
-قولای لاتماق ~ qolaylatmaq
-قولای لاشدیرما ~ qolaylaşdırma
-قولای لاشدیرماق ~ qolaylaşdırmaq
-قولایلاشدیریلماق ~ qolaylaşdırılmaq
-قولای لاشماق ~ qolaylaşmaq
-قولای لاماق ~ qolaylamaq
-قولای لانماق ~ qolaylanmaq
-قولایلیق ~ qolaylıq
-قولایجا ~ qolayca
-قولبئچه‎ ~ qolbeçə
-قولبا ~ qolba
-قولباسدی ~ qolbasdı
-قولباشی ~ qolbaşı
-قولباشیلیق ~ qolbaşılıq
-قولباغی ~ qolbağı
-قولباق ~ qolbaq
-قولباقلی ~ qolbaq
-قولبای ~ qolbay
-قولبند ~ qolbənd
-قولبویون ~ qolboyun
-قولبوداق ~ qolbudaq
-قو لبوداق آتماق ~ qolbudaq atmaq
-قولبوداقلی ~ qolbudaq
-قولتاق ~ qoltaq
-قولتوتما ~ qoltutma
-قولتوغو آلتینا آلماق ~ qoltuğu altına almaq
-قولتوغونا(قارپیز) وئرمک ~ qoltuğuna(qarpız) vermək
-قولتوق ~ qoltuq
-قولتوق ~ qoltuq
-قولتوق آغاجی ~ qoltuq ağacı
-قولتوق آلتی ~ qoltuq altı
-قولتوق آلتیندایاشاماق ~ qoltuq altında yaşamaq
-قولتوق جیبی ~ qoltuq cibi
-قولتوقچو ~ qoltuqçu
-قولتوقچولوق ~ qoltuqçuluq
-قولتوق سازی ~ qoltuq sazı
-قولتوق ساعاتی ~ qoltuq saatı
-قولتوق لاماق ~ qoltuqlamaq
-قولتوق لو ~ qoltuqlu
-قولتوق لوق ~ qoltuqluq
-قولجوق ~ qolcuq
-قولجوق ~ qolcuq
-قولجوق ~ qolcuq
-قولچا قوپوز ~ qolça qopuz
-قولچاق ~ qolçaq
-قو لچکمک ~ qol çəkmək
-قولچوماق ~ qolçomaq
-قولچوماقلیق ~ qolçomaqq
-قولچو ~ qolçu
-قولچولوق ~ qolçuluq
-قولداش ~ qoldaş
-قولداشلیق ~ qoldaşlıq
-قولداگوج ~ qoldagüc
-قولدییرمانی ~ qoldəyirmanı
-قولزورونا ~ qolzoruna
-قولساعاتی ~ qolsaatı
-قولسوو آیاقلیلار ~ qolsou ayaqlılar
-قولسوز ~ qolsuz
-قولسوز قانادسیز ~ qolsuz qanadsız
-قولسومویو ~ qolsümüyü
-قولف ~ qolf
-قولفاستریم ~ qolfistrim
-قولقا ~ qolqa
-قولقابیرقا ~ qolqabırqa
-قولقاق ~ qolqaq
-قو لقانادآتماق ~ qolqanad atmaq
-قو لقانادوئرمک ~ qolqanad vermək
-قو لقاناداولماق ~ qolqanad olmaq
-قولقانادسیز ~ qolqanadsız
-قو لقانادی آچیلماق ~ qolqanadı açılmaq
-قو لقانادی قیریلماق ~ qolqanadı qırılmaq
-قو لقانادییانینا دوشمک ~ qolqanadı yanına düşmək
-قو لقانادیسینماق ~ qolqanadı sınmaq
-قو لقانادینی کسمک ~ qolqanadını kəsmək
-قو لقانادینیسیندیرماق ~ qolqanadını sındırmaq
-قولقای ~ qolqay
-قولقَتی ~ qolqəti
-قولقوچان ~ qolqoçan
-قولقول ~ qolqol
-قولقولا ~ qolqola
-قو لقولا وئرمک ~ qolqola vermək
-قولقولاخ ~ qolqolax
-قو لقویماق ~ qol qoımaq
-قولقیچ ~ qolqıç
-قوللاری آراسینا آلماق ~ qolları arasına almaq
-قوللارینی اؤلچمک ~ qollarını ölçmək
-قوللو ~ qollu
-قوللو بوداقلی ~ qollu budaq
-قوللو قانادلی ~ qollu qanadl
-قوللوق ~ qolluq
-قولنامه‎ ~ qolnamə
-قولو اوزون ~ qolu uzun
-قولو باغلی ~ qolu bağlı
-قولوچ ~ qoluç
-قولو چیرماقلی ~ qolu çırmaq
-قولو چیرمالانمیش ~ qolu çırmalanmış
-قولودمیر ~ qoludəmir
-قولوزوربا ~ qoluzorba
-قولوزورلو ~ qoluzorlu
-قولو زوربالیق ~ qolu zorbalıq
-قولوق ~ qoluq
-قولو قُوتلی ~ qolu quvvətli
-قولو کسیک ~ qolu kəsik
-قولو گوجلو ~ qolu güclü
-قولو گوجلولوک ~ qolu güclülük
-قولون اگیرمک ~ qoluna girmək
-قولونچوغ ~ qolunçuğ
-قولوندان توتماق ~ qolundan tutmaq
-قولوندان قالدیرماق ~ qolundan qaldırmaq
-قولوندان یاپیشماق ~ qolundan yapışmaq
-قولونو چیرماماق ~ qolunu çırmamaq
-قولهک ~ qolhək
-قوم ~ qom
-قوم ~ qovm
-قوما ~ qoma
-قومار ~ qomar
-( قومارلاما (قومارالاما ~ qomarlama (qomaralama)
-( قومارلاماق(قومارالاماق ~ qomarlamaq(qomaralamaq)
-قومارلانماق ~ qomarlanmaq
-قومارماق ~ qomarmaq
-قوماریلماق ~ qomarılmaq
-قومشو ~ qomşu
-قوملاماق ~ qomlamaq
-قومور ~ qomur
-قوموق ~ qomuq
-قومی ~ qovmi
-قومیت ~ qovmiyət
-قون ~ qon
-قونات ~ qonat
-قوناتماق ~ qonatmaq
-قوناچ ~ qonaç
-قونار گؤچر ~ qonar göçər
-قوناق ~ qonaq
-( قوناقائتمک (ائله‎‎مک ~ qonaq etmək (eləmək)
-قوناق ائوی ~ qonaq evi
-قوناق اوتاغی ~ qonaq otağı
-قوناقجیل ~ qonaqcıl
-قوناقچی ~ qonaqçı
-قوناقچیلیق ~ qonaqçılıq
-قوناق سئور ~ qonaq sevər
-قوناق سئون ~ qonaq sevən
-قوناق سئورلیک ~ qonaq sevərlik
-قوناققارا ~ qonaqqara
-قوناققارالی ~ qonaqqaralı
-قوناق قالماق ~ qonaq qalmaq
-قوناق قیران ~ qonaq qıran
-قوناقکند ~ qonaqkənd
-قوناق گئتمک ~ qonaq getmək
-قوناق گلمک ~ qonaq gəlmək
-قوناق گؤرمور ~ qonaq görmür
-قوناقلاماق ~ qonaqlamaq
-قوناقلیق ~ qonaqq
-قوناقیجیل لیق ~ qonaqıcıllıq
-قونالقا ~ qonalqa
-قونجا ~ qonca
-قونچ ~ qonç
-قونچا ~ qonça
-قونچا آغیز ~ qonça ağız
-قونچاجیق ~ qonçacıq
-( قونچادوداق(لی ~ qonça dodaq(lı)
-قونچا دهن ~ qonça dəhən
-قونچا لب ~ qonça ləb
-قونچالاماق ~ qonçalamaq
-قونچالانماق ~ qonçalanmaq
-قونچالی ~ qonçalı
-قونچالیق ~ qonçalıq
-قونچوی تَنگریم ~ qonçuy təngrim
-قوندارا ~ qondara
-قونداراچی ~ qondaraçı
-قوندارما ~ qondarma
-قوندارماچی ~ qondarmaçı
-قوندارماچیلیق ~ qondarmaçılıq
-قوندارماق ~ qondarmaq
-قوندارمالیق ~ qondarmalıq
-قونداریلماق ~ qondarılmaq
-قونداق ~ qondaq
-قوندو ~ qondu
-قوندو ~ qondu
-قوندوبای ~ qondubay
-قوندور ~ qondur
-قوندورماق ~ qondurmaq
-قوندوقاشدی ~ qonduqaşdı
-قوندوم قاشدیم ~ qondum qaşdım
-قونورات ~ qonurat
-قونسا ~ qonsa
-قونشو ~ qonşu
-قونشو آچی ~ qonşu açı
-قونشوجیغاز ~ qonşucığaz
-قونشوخاطری ~ qonşuxatrı
-قونشوق ~ qonşuq
-قونشوقاپیسی ~ qonşuqapısı
-قونشولاشماق ~ qonşulaşmaq
-قونشولوق ~ qonşuluq
-قونقا ~ qonqa
-قونقار ~ qonqar
-قونقارات ~ qonqarat
-قونقور ~ qonqur
-قونقور ~ qonqur
-قونقورو ~ qonquru
-قونقورتای ~ qonqurtay
-( قونگک(گنگک ~ qongək(gəngək)
-قونماق ~ qonmaq
-قونو ~ qonu
-قونوت ~ qonut
-قونوتلار ~ qonutlar
-قونوتلانماق ~ qonutlanmaq
-قونور ~ qonur
-قونورالپ ~ Qonuralp
-قونورپا ~ qonurpa
-قونورخان ~ qonurxan
-( قونورگؤز (لو ~ qonürgöz (lu)
-قونورلاشماق ~ qonurlaşmaq
-قونورلوق ~ qonurluq
-قونوروم گؤزلو ~ qonurum gözlü
-قونورومتول ~ qonurumtul
-قونوسوز ~ qonusuz
-قونوش ~ qonuş
-قونوشان ~ qonuşan
-قونوشدورماق ~ qonuşdurmaq
-قونوشقان ~ qonuşqan
-قونوشقانلیق ~ qonuşqanlıq
-قونوشما قوراللاری ~ qonuşma quralları
-قونوشما ~ qonuşma
-قونوشماجی ~ qonuşmacı
-قونوشماق ~ qonuşmaq
-قونوشولماق ~ qonuşulmaq
-قونوق ~ qonuq
-قونوقونشو ~ qonuqunşu
-قونول ~ qonul
-قونولار ~ qonular
-قونولقا ~ qonulqa
-قونولماق ~ qonulmaq
-قونوم ~ qonum
-قونوم قونشو ~ qonum qonşu
-قوو ~ qov
-قوو ~ qov
-قووا ~ qova
-قوو اوتو ~ qov otu
-قووا قووا ~ qova qova
-قووات ~ qovat
-قووارا ~ qovara
-قووارالاماق ~ qovaralamaq
-قووارلانماق ~ qovarlanmaq
-قوواق ~ qovaq
-قوواقلی ~ qovaq
-قووالاماجا ~ qovalamaca
-قووالاماق ~ qovalamaq
-قووالانماق ~ qovalanmaq
-قووالانیش ~ qovalanış
-قووالاییش ~ qovalayış
-قووالییا قووالییا ~ qovalıya qovalıya
-قووالیق ~ qovalıq
-قووان ~ qovan
-قووان آچاری ~ qovan açarı
-قووانلیق ~ qovanlıq
-قووچو ~ qouçu
-قووچولوق ~ qouçuluq
-قوودورماق ~ qoudurmaq
-قوودورولماق ~ qoudurulmaq
-قوورا ~ qovra
-قووراق ~ qovraq
-قووروق ~ qovruq
-قوورولماق ~ qovrulmaq
-قوورولموش ~ qovrulmuş
-قوورولوش ~ qovruluş
-قووروم گؤزلو ~ qovrum gözlü
-قووزاتماق ~ qovzatmaq
-قووزادیلماق ~ qovzadılmaq
-قووزاماق ~ qovzamaq
-قووزانماق ~ qovuzanmaq
-قووزانمیش ~ qovzanmış
-قووزانیشلی ~ qovzanışlı
-قووزانیلماق ~ qovzanılmaq
-قووشاق ~ qovşaq
-( قووغا (قووقا ~ qovğa (qovqa)
-قوولاما ~ qovlama
-قوولاماق ~ qovlamaq
-قوولانماق ~ qovlanmaq
-قوولوق ~ qovluq
-قووم ~ qovm
-قووما ~ qovma
-قووماق ~ qovmaq
-قوووت ~ qovut
-قوووجو ~ qovucu
-قووود ~ qovud
-قووورتماق ~ qovurtmaq
-( قووورقا (قووورغا ~ qovurqa (qovurğa)
-قووورلو ~ qovurlu
-قووورما بوزباش ~ qovurma bozbaş
-قووورما پیلوو ~ qovurma pilov
-قووورما ~ qovurma
-قووورماج ~ qovurmac
-قووورماچی ~ qovurmaçı
-قووورماچیلوو ~ qovurmaçilov
-قووورماچیلیق ~ qovurmaçılıq
-قووورما شورباسی ~ qovurma şorbası
-قووورماق ~ qovurmaq
-قووورماگؤی خوروشتو ~ qovurma göy xuruştu
-قووورمالی ~ qovurmalı
-قووورمالیق ~ qovurmalıq
-قوووروش ~ qovuruş
-قوووز ~ qovuz
-قوووزلولار ~ qovuzlular
-قوووش ~ qovuş
-قوووشاق ~ qovuşaq
-قوووشتاق ~ qovuştaq
-قوووشدوران ~ qovuşduran
-قوووشدورماق ~ qovuşdurmaq
-قوووشدوروجو ~ qovuşdurucu
-قوووشدورولماق ~ qovuşdurulmaq
-قوووشما ~ qovuşma
-قوووشماق ~ qovuşmaq
-قوووشمالیق ~ qovuşmalıq
-قوووشور سویوسونلاری ~ qovuşur su yosunları
-قوووشوق ~ qovuşuq
-قوووشوق س سسیز حرفلر ~ qouşuq səssiz hərflər
-قوووشوقلوق ~ qovuşuqluq
-قوووشولماق ~ qovuşulmaq
-قوووشوم ~ qovuşum
-قوووق ~ qovuq
-قوووقلانماق ~ qovuqlanmaq
-قوووقلو ~ qovuqlu
-قووولماق ~ qovulmaq
-قووولموش ~ qovulmuş
-قووولوش ~ qovuluş
-قووون ~ qovun
-قووون ایچی رنگی ~ qovun içi rəngi
-قووون تورشوسو ~ qovun turşusu
-قووون قارپیز تارلاسی ~ qouun qarpız tarlası
-قووونتو ~ qovuntu
-قووونچو ~ qouunçu
-( قوهورد(قُهرد ~ qohurd
-قوهوم ~ qohum
-قوهوم اَقرَبا ~ qohum əqrəba
-قوهوم باز ~ qohumbaz
-قوهوم باغلی لیغی ~ qohum bağlılığı
-قوهوم جانلی ~ qohum canlı
-قوهوم جانلیلیق ~ qohum canlılıq
-قوهوم سئور ~ qohum sevər
-قوهوم سئورلیک ~ qohum sevərlik
-قوهوم قارداش ~ qohum qardaş
-قوهوم قودا ~ qohum quda
-قوهوم قونشو ~ qohum qunşu
-قوهوم لاشدیرماق ~ qohumlaşdırmaq
-قوهوم لاشماق ~ qohumlaşmaq
-قوهوم لو ~ qohumlu
-قوهوم لوق ~ qohumluq
-قوهون ~ qohun
-قوی ~ qoy
-قویاجاق ~ qoyacaq
-قویار ~ qoyar
-قویاق ~ qoyaq
-قویبات ~ qoybat
-قویجوق ~ qoycuq
-قویدورتماق ~ qoydurtmaq
-قویدورماق ~ qoydurmaq
-قویقون ~ qoyqun
-قویماق ~ qoymaq
-قوینو ~ qoynu
-قوینونا آلماق ~ qoynuna almaq
-قویو ~ qoyu
-قویو ماوی ~ qoyu mavi
-قویو وئرمک ~ qoyu vermək
-قویوت ~ qoyut
-قویورتانق ~ qoyurtanq
-قویورقا ~ qoyurqa
-قویوساری ~ qoyusarı
-قویوق ~ qoyuq
-قویولاشدیرماق ~ qoyulaşdırmaq
-قویولاشماق ~ qoyulaşmaq
-قویولدار ~ qoyuldar
-قویولماق ~ qoyulmaq
-قویولموش ~ qoyulmuş
-قویولوش ~ qoyuluş
-قویولوق ~ qoyuluq
-قویون ~ qoıun
-قویون باخیشلی ~ qoıun baxışlı
-قویون بوغان ~ qoıun boğan
-قویون قوزئی ~ qoıun quzey
-قویون قیشلاق ~ qoıun qışlaq
-قویونتو ~ qoyuntu
-قویونچو ~ qoyunçu
-قویونچولوق ~ qoyunçuluq
-قویونداغ ~ qoyundağ
-قویوندده‎ ~ qoyundədə
-قویو نقویونا ~ qoyun qoyuna
-قویونقوزو ~ qoyunquzu
-قویونقولاغی ~ qoyunqulağı
-قویونقیران ~ qoyunqıran
-قویونکیمی ~ qoyunkimi
-( قویو نگؤبه‎یی(گؤبه‎له‎یی ~ qoyun göbəyi (göbələyi)
-قویونگؤزو ~ qoyungözü
-قویونلو ~ qoyunlu
-قو ~ qu
-قواتر ~ quatr
-قواش ~ quvaş
-قوبا ~ quba
-قوبات ~ qubat
-قوبادلی ~ qubadlı
-قوبال ~ qubal
-قوبان ~ quban
-قوبان آریغ ~ quban arığ
-قوبان خان ~ qubanxan
-قوباه ~ qubah
-قوبای ~ qubay
-قوببا ~ qubba
-قوبی ~ qubi
-قوبیاشار ~ qubyaşar
-قوبیگون ~ qubigün
-قوبیلای ~ qubilay
-قوپ قورو ~ qupquru
-قوپئس ~ qupes
-قوپتان ~ quptan
-قوپچی ~ qupçı
-قوپلوجا ~ qupluca
-قوت ~ qut
-قُوت ~ quvvət
-قوت آچون ~ qut açun
-قوتادقو ~ qutadqu
-قوتادقوبیلیک ~ qutadqubilik
-قوتار ~ qutar
-قوتاراراق ~ qutararaq
-قوتارماق ~ qutarmaq
-قوتاش ~ qutaş
-قوتاغا ~ qutağa
-قوتال ~ qutal
-قوتالخان ~ qutalxan
-قوتالدی ~ qutaldı
-قوتالمیش ~ qutalmış
-قوتامیش ~ qutamış
-قوتان ~ qutan
-قوتانقوش ~ qutanq
-قوتانقوشو ~ qutanquşu
-قوتانلو ~ qutanlu
-قوتای ~ qutay
-قوتبولموش ~ qutbulmuş
-قوتتیلر ~ quttilər
-قوتدانماق ~ qutdanmaq
-قوتد و ~ qutdu
-قوتَرلیک ~ qutərlik
-قوتسال ~ qutsal
-قوتسال لاشدیرماق ~ qutsallaşdırmaq
-قوتساللاشماق ~ qutsallaşmaq
-قوتسا للیق ~ qutsallıq
-قوتساما ~ qutsama
-قوتساماق ~ qutsamaq
-قوتساندی ~ qutsandı
-قوتسوز ~ qutsuz
-قوتسوزلوق ~ qutsuzuluq
-قوتقارو ~ qutqaru
-قوتقاشینلی ~ qutqaşınlı
-قوتقوتو ~ qutqutu
-قوتقوتویا دوشمک ~ qutqutuya düşmək
-قوتقان ~ qutqan
-قوتکو ~ qutku
-قوتلار ~ qutlar
-قوتلار ~ qutlar
-قوتلاما ~ qutlama
-قوتلاماق ~ qutlamaq
-قوتلانماق ~ qutlanmaq
-قوتلانیش ~ qutlanış
-قوتلاییش ~ qutlayış
-قوتلو ~ qutlu
-قوتلو ~ qutlu
-قوتلوجا ~ qutluca
-قوتلوق ~ qutluq
-قوتلوق خاقان ~ qutluq xaqan
-قوتلوق شاد ~ qutluq şad
-قوتلوق شامان ~ qutluq şaman
-قوتلوق کولخاقان ~ qutluq kül xaqan
-قوتلوق مارال ~ qutluq maral
-قوتلولاماق ~ qutlulamaq
-قوتلولوق ~ qutluluq
-قوتمان ~ qutman
-قوتمانلاماق ~ qutmanlamaq
-قوتمان لانماق ~ qutmanlanmaq
-قوتمان ووران ~ qutman vuran
-قوتو ~ qutu
-قوتوآباد ~ qutuabad
-قوتوجوق ~ qutucuq
-قوتوچو ~ qutuçu
-قوتوچولوق ~ qutuçuluq
-قوتور ~ qutur
-قوتور تَکین ~ qutur təkin
-قوتورقان ~ quturqan
-قوتوز ~ qutuz
-قوتوقوتو ~ qutuqutu
-قوتولا ~ qutula
-قوتولاماق ~ qutulamaq
-قوتولانماق ~ qutulanmaq
-قوتولانیش ~ qutulanış
-قوتولاییش ~ qutulayış
-قوتولموش ~ qutulmuş
-قوتولو ~ qutulu
-قوتولو ~ qutulu
-قوتولو تئلفون ~ qutulu telfun
-قوتون ~ quton
-قوتون ~ qutun
-قوتونموش ~ qutunmuş
-قوتوی ~ qutuy
-قوتویخانیم ~ qutuyxanım
-قوجار ~ qucar
-قوجاغی اوشاقلی ~ qucağı uşaq
-قوجاغینا دوشمک ~ qucağına düşmək
-قوجاق ~ qucaq
-قوجاق آچماق ~ qucaq açmaq
-قوجاق اوشاغی ~ qucaq uşağı
-قوجاق دولوسو ~ qucaq dolusu
-قوجاق قوجاغا ~ qucaq qucağa
-قوجاق قوجاق ~ qucaq qucaq
-قوجاقدان قوجاغا ~ qucaqdan qucağa
-قوجاقلاشماق ~ qucaqlaşmaq
-قوجاقلاماق ~ qucaqlamaq
-قوجا قلانماق ~ qucaqlanmaq
-قوجا قلانیش ~ qucaqlanış
-قوجا قلاییش ~ qucaqlayış
-قوجاماق ~ qucamaq
-قوجان ~ qucan
-قوجانماق ~ qucanmaq
-قوجماق ~ qucmaq
-قوجو ~ qucu
-قوجولماق ~ quculmaq
-قوجور ~ qucur
-قوجوش ~ qucuş
-قوجوشماق ~ qucuşmaq
-قوجوقوجو ~ qucuqucu
-قوجوم ~ qucum
-قوجوماق ~ qucumaq
-قوچن ~ quçən
-قوچغوندی ~ quçğundi
-قوخبان ~ quxban
-قودا ~ quda
-قوداقاچی ~ qudaqaçı
-قوداقان ~ qudaqan
-قودالاشماق ~ qudalaşmaq
-قودالیق ~ qudalıq
-قودجانک ~ qudcank
-قوددانمیش ~ quddanmış
-قودنه‎ ~ qudnə
-قودور ~ qudur
-قودورتما ~ qudurtma
-قودورتماق ~ qudurtmaq
-قودورتوجو ~ qudurtucu
-قودورداغ ~ qudurdağ
-قودورقان ~ qudurqan
-قودورقانجاسینا ~ qudurqancasına
-قودورقانلاشماق ~ qudurqanlaşmaq
-قودورقانلیق ~ qudurqanlıq
-قودورماق ~ qudurmaq
-قودورموش ~ qudurmuş
-قودورموشجاسینا ~ qudurmuşcasına
-قودوروجو ~ qudurucu
-قودوروش ~ quduruş
-قودوروشماق ~ quduruşmaq
-قودوروق ~ quduruq
-قودوز ~ quduz
-قودوز اوتو ~ quduz otu
-قودوز بؤجکلری ~ quduz böcəkləri
-قودوز بؤجه‎یی ~ quduz böcəyi
-قودوزجاسینا ~ quduzcasına
-قودوزلاشدیرماق ~ quduzlaşdırmaq
-قودوزلاشماق ~ quduzlaşmaq
-قودوزلوق ~ quduzluq
-قودومه‎ ~ quddumə
-قودیال چای ~ qudyal çay
-قور ~ qur
-قورآغاج ~ qurağac
-قوراب ~ qurab
-قورابیه‎ ~ qurabiyə
-قورابیه‎ چی ~ qurabiyəçi
-قورات ~ qurat
-قوراچای ~ quraçay
-قورار ~ qurar
-قوراشدیرماق ~ quraşdırmaq
-قوراشدیریجی ~ quraşdırıcı
-قوراشدیریلماق ~ quraşdırılmaq
-قوراشدیریلمش ~ quraşdırılmş
-قوراشماق ~ quraşmaq
-قوراشیق ~ quraşıq
-قوراغان ~ qurağan
-قوراق ~ quraq
-قورا قلی ~ quraq
-قورا قلیق ~ quraqq
-قوراقجیل ~ quraqcıl
-قوراقسیماق ~ quraqsımaq
-قورال ~ qural
-قورال دیشی ~ qural dışı
-قورا لسیز ~ quralsız
-قورا لسیزلیق ~ quralsızlıq
-قورال لانماق ~ qurallanmaq
-قورالا سالماق ~ qurala salmaq
-قورالای ~ quralay
-قورالتماق ~ quraltmaq
-قورالجی ~ quralcı
-قورالجیلیق ~ quralcılıq
-قورالجیق ~ quralcıq
-قوراللار ~ qurallar
-قوراللاشماق ~ qurallaşmaq
-قوراللانماق ~ qurallanmaq
-قوراللی ~ qurallı
-قورام ~ quram
-قوراما ~ qurama
-قوراماچی ~ quramaçı
-قوراماچیلیق ~ quramaçılıq
-قوراماق ~ quramaq
-قورامالیق ~ quramalıq
-قورامچی ~ quramçı
-قورامسال ~ quramsal
-قوراملاشدیرماق ~ quramlaşdırmaq
-قوراملاماق ~ quramlamaq
-قوراملانماق ~ quramlanmaq
-قورامیت ~ quramıt
-قوران ~ quran
-قورای ~ quray
-قورباغا ~ qurbağa
-قورباغا آدام ~ qurbağa adam
-قورباغا اوتو ~ qurbağa otu
-قورباغا بالیغی ~ qurbağa balığı
-قورباغا بالیغیگیللر ~ qurbağa balığıgillər
-قورباغا زهیری ~ qurbağa zəhiri
-قورباغا زهیر یگیللر ~ qurbağa zəhirigillər
-قورباغا گؤز ~ qurbağa göz
-قورباغا گؤلونه‎ داش آتماق ~ qurbağa gölünə daş atmaq
-قورباغ اگیللر ~ qurbağagillər
-قورباغاجیق ~ qurbağacıq
-قورباغالار ~ qurbağalar
-قورباغالیق ~ qurbağalıq
-قوربان افندی ~ qurban əfəndi
-قوربت ~ qurbət
-قوربتچی ~ qurbətçi
-قوربتچیلیک ~ qurbətçilik
-قورت ~ qurt
-قورت قورت ~ qurt qurt
-قورتار ~ qurtar
-قورتاراجاق ~ qurtaracaq
-قورتاران ~ qurtaran
-قورتارما ~ qurtarma
-قورتارماز ~ qurtarmaz
-قورتارمازلیق ~ qurtarmazlıq
-قورتارماق ~ qurtarmaq
-قورتارمالیق ~ qurtarmalıq
-قورتاریجی ~ qurtarıcı
-قورتاریجیلیق ~ qurtarıcılıq
-قورتاریش ~ qurtarış
-قورتاریلماق ~ qurtarılmaq
-قورتاریم ~ qurtarım
-قورتاق ~ qurtaq
-قورتاقورت ~ qurtaqurt
-قورتدالاماق ~ qurtdalamaq
-قورتدالاندیرماق ~ qurtdalandırmaq
-قورتلاماق ~ qurtlamaq
-قورتول ~ qurtul
-قورتولموش ~ qurtulmuş
-قورتولداتماق ~ qurtuldatmaq
-قورتولداماق ~ qurtuldamaq
-قورتولقو ~ qurtulqu
-قورتولما ~ qurtulma
-قورتولماق ~ qurtulmaq
-قورتولمالیق ~ qurtulmalıq
-قورتولموش ~ qurtulmuş
-قورتولو ~ qurtulu
-قورتولوش ~ qurtuluş
-قورتولوش ساواشی ~ qurtuluş savaşı
-قورتوم ~ qurtum
-قورتوم قورتوم ~ qurtum qurtum
-قورتوملاماق ~ qurtumlamaq
-قورتون ~ qurtun
-قورجا ~ qurca
-قورجا چیبانی ~ qurca çibanı
-قورجاق ~ qurcaq
-قورجالاماق ~ qurcalamaq
-قورجالانماق ~ qurcalanmaq
-قورجالانیش ~ qurcalanış
-قورجالاییش ~ qurcalayış
-قورجانماق ~ qurcanmaq
-قورجانیش ~ qurcanış
-قورجوخماق ~ qurcuxmaq
-قورجونماق ~ qurcunmaq
-قورچ ~ qurç
-قورچاق ~ qurçaq
-قورچو ~ qurçu
-قورچی ~ qurçi
-قورچی باشی ~ qurçi başı
-قورخان ~ qurxan
-قورخان مزرعه‎ سی ~ qurxan məzrəsi
-قورخانا ~ qurxana
-قورد ~ qurd
-قورداوره‎یی یئمک ~ qurd ürəyi yemək
-قورددومانی سئور ~ qurd dumanı sevər
-قوردقاپانی ~ qurdqapanı
-قوردآغزی ~ qurdağzı
-قوردآیاغی ~ qurdayağı
-قوردآیاغی توزو ~ qurdayağı tozu
-قوردا اوخشار ~ qurda oxşar
-( قوردائشن (خسته‎لیگی ~ qurd eşən(xəstəliyi)
-قورد ائشه‎نگی ~ qurd eşənəyi
-قوردا بنزر ~ qurda bənzər
-قوردالا بالیغی ~ qurdala balığı
-قوردالابالیغیگیللر ~ qurdalabalığıgillər
-قوردالاشماق ~ qurdalaşmaq
-قوردالاماق ~ qurdalamaq
-قوردالانماق ~ qurdalanmaq
-قوردانماق ~ qurdanmaq
-قورد اوتو ~ qurd otu
-قورداوره‎یی یئمک ~ qurd ürəyi yemək
-قوردای ~ qurday
-قوردباسان ~ qurdbasan
-قوردباغری ~ qurdbağrı
-قوردباقلاسی ~ qurdbaqlası
-قوردبوغان ~ qurdboğan
-قورد بیلیمی ~ qurd bilimi
-قوردجوق بیلیمی ~ qurdcuq bilimi
-قوردپنجه‎ سی ~ qurd pəncəsi
-قوردجو ~ qurdcu
-قوردجوق ~ qurdcuq
-قوردجول ~ qurducul
-قوردچای ~ qurdçay
-قوردخان ~ qurdxan
-قورد دوشمک ~ qurd düşmək
-قورد دیرناغی ~ qurd dırnağı
-قوردسوز ~ qurdsuz
-قوردقا ~ qurdqa
-قوردقایا ~ qurdqaya
-قوردقووان ~ qurdqovan
-قورد قوووجو ~ qurd qovucu
-قورد قویوسو ~ qurd quyusu
-قوردقوش ~ qurdq
-قوردقیران ~ qurdqıran
-قوردقییان ~ qurdqıyan
-قورد کولو ~ qurd kolu
-قورد کؤپگی ~ qurd köpəyi
-قورد کیمی ~ qurd kimi
-قورد گلدی ~ qurd gəldi
-قوردگؤبه‎لگی ~ qurd göbələyi
-قوردلا قیامته‎ قالماق ~ qurdla qiyamətə qalmaq
-قوردلاتماق ~ qurdlatmaq
-قوردلاشماق ~ qurdlaşmaq
-قوردلاماق ~ qurdlamaq
-قوردلاندیرماق ~ qurdlandırmaq
-قوردلانماق ~ qurdlanmaq
-قوردلانمیش ~ qurdlanmış
-قوردلانیش ~ qurdlanış
-قوردلو ~ qurdlu
-قوردلو ~ qurdlu
-قورد لوبیاسی ~ qurd lubiyası
-قوردلوجا ~ qurdluca
-قوردلوق ~ qurdluq
-قوردلولوق ~ qurdluluq
-قوردمیلچه‎یی ~ qurd milçəyi
-قورد ناغیلی ~ qurd nağılı
-قوردو قوردو ~ qurdu qurdu
-قوردو قوردویا دوشمک ~ qurdu qurduya düşmək
-قوردوغان ~ qurdoğan
-قوردورتماق ~ qurdurtmaq
-قوردورماق ~ qurdurmaq
-قوردیان ~ qurdyan
-قورد یئمک ~ qurd yemək
-قوردیک ~ qurdik
-قوردی گونئی ~ qurdi güney
-قورره‎لنمک ~ qurrələnmək
-قورساچتی ~ qursaçtı
-قورساغی بوش ~ qursağı boş
-قورساغی دارالماق ~ qursağı daralmaq
-قورساق ~ qursaq
-قورساقچی ~ qursaqçı
-قورساقجیق ~ qursaqq
-قورساقسیز ~ qursaqsız
-قورساقلی ~ qursaq
-قورساقلیق ~ qursaqq
-قورسیق ~ qursıq
-قورشاتماق ~ qurşatmaq
-قورشاغا چیخماق ~ qurşağa çıxmaq
-قورشاق ~ qurşaq
-قورشاق توتماق ~ qurşaq tutmaq
-قورشاق یاپیشماق ~ qurşaq yapışmaq
-قورشا قلاشماق ~ qurşaqlaşmaq
-قورشا قلاماق ~ qurşaqlamaq
-قورشا قلانماق ~ qurşaqlanmaq
-قورشا قلانمیش ~ qurşaqlanmış
-قورشاقلی ~ qurşaq
-قورشاقلو ~ qurşaqlu
-قورشاقلیق ~ qurşaqq
-قورشالاماق ~ qurşalamaq
-قورشالو ~ qurşalu
-قورشاماق ~ qurşamaq
-قورشانماق ~ qurşanmaq
-قورشایان ~ qurşayan
-قورشون ~ qurşun
-قورشون آتماق ~ qurşun atmaq
-قورشون اوتو ~ qurşun otu
-قورشون رنگی ~ qurşun rəngi
-قورشون سیخماق ~ qurşun sıxmaq
-قورشون کیمی ~ qurşun kimi
-قورشون گئچیرمز ~ qurşun geçirməz
-قورشون یاغدیرماق ~ qurşun yağdırmaq
-قورشونا دوزمک ~ qurşuna düzmək
-قورشونجو ~ qurşuncu
-قورشونجولوق ~ qurşunculuq
-قورشونسوز ~ qurşunsuz
-قورشونلاشماق ~ qurşunlaşmaq
-قورشونلاماق ~ qurşunlamaq
-قورشونلانماق ~ qurşunlanmaq
-قورشونلو ~ qurşunlu
-قورشونلو ~ qurşunlu
-( قورشونو (قورشونی ~ qurşunu (qurşuni)
-قورغ ~ qurğ
-قورغلو ~ qurğlu
-قورقا ~ qurqa
-قورقان ~ qurqan
-قورقان ~ qurqan
-قورقو ~ qurqu
-قورقو قورماق ~ qurqu qurmaq
-قورقور ~ qurqur
-قورقوجو ~ qurqucu
-قورقوجولوق ~ qurquculuq
-قورقوسال ~ qurqusal
-قورقوسوز ~ qurqusuz
-قورقوشوم ~ qurquşum
-قورقوشوملو ~ qurquşumlu
-قورقوشونلاماق ~ qurquşunlamaq
-قورقوشونلانماق ~ qurquşunlanmaq
-قورقوشونلو ~ qurquşunlu
-قورقولاماق ~ qurqulamaq
-قورقولانماق ~ qurqulanmaq
-قورقولوق ~ qurquluq
-قورقونداغ ~ qurqundağ
-قورلاس ~ qurlas
-قورلاغان ~ qurlağan
-قورلاماق ~ qurlamaq
-قورما ~ qurma
-قورماجا ~ qurmaca
-قورماجی ~ qurmacı
-قورماجیلیق ~ qurmacılıq
-قورمارال ~ qurmaral
-قورماق ~ qurmaq
-قورمان ~ qurman
-قورمای ~ qurmay
-قورموخ ~ qurmux
-قورموش ~ qurmuş
-قورمیک ~ qurmık
-قورنا ~ qurna
-قورناز ~ qurnaz
-( قورنازجا(قورنازجاسینا ~ qurnazca(qurnazcasına)
-قورنازلاشماق ~ qurnazlaşmaq
-قورنازلیق ~ qurnazlıq
-قورو ~ quru
-( قورو(إچای، گؤل، دره‎، داغ ~ quru (çay, göl, dərə, dağ)
-قورو اریک ~ quru ərik
-قورو افترا ~ quru ifitra
-قورو اکین ~ quru əkin
-قورو اکینچیلیک ~ quru əkinçilik
-قورو اَل ~ quru əl
-قورو انجیر ~ quru əncir
-( قورواؤسکوروک(اؤسکورک ~ quru öskürük(öskürək)
-قورو اوزوم ~ quru üzüm
-قوروب ~ qurub
-قوروب رنگی ~ qurub rəngi
-قوروبئیین ~ qurubeyin
-قوروت ~ qurut
-قوروتاج ~ qurutac
-قوروتاریم ~ qurutarım
-قوروت قَیله‎ ~ qurut qəylə
-قوروتلو ~ qurutlu
-قوروتلو ~ qurutlu
-قوروتلو بادیمجان ~ qurutlu badımcan
-قوروتلودولما ~ qurutludolma
-قوروتلو یئرکؤکو ~ qurutlu yerkökü
-قوروتماج ~ qurutmac
-قوروتماق ~ qurutmaq
-قوروتماقابی ~ qurutmaqabı
-قوروتمالی ~ qurutmalı
-قوروتمالیق ~ qurutmalıq
-قوروتوش ~ qurutuş
-قوروجا ~ quruca
-قوروجاش ~ qurucaş
-قوروجو ~ qurucu
-قوروجولوق ~ quruculuq
-قورو چؤرک ~ quru çörək
-قورو چای ~ quru çay
-قورو چاییر ~ quru çayır
-قورو چوروک ~ quru çüruk
-قورود ~ qurud
-قورود اَزن ~ qurud əzən
-قورودان ~ qurudan
-قورودره‎ ~ qurudərə
-قورودوجو ~ quruducu
-قورودولماق ~ qurudulmaq
-قورو دووار ~ quru duvar
-قورو زراعت ~ quru ziraət
-قورو سؤز ~ quru söz
-قورو سوغان ~ quru soğan
-قورو سوموک ~ quru sümük
-قوروسویوق ~ qurusoyuq
-قوروش ~ quruş
-قورو شاختا ~ quru şaxta
-قوروشقا ~ quruşqa
-قوروغچین ~ quruğçın
-قوروق ~ quruq
-قوروقافا ~ quruqafa
-قوروقافا ~ quruqafa
-قوروقالابالیق ~ quruqalabalıq
-( قوروقایسی (قئیسی ~ quruqaysı (qeysi)
-قوروقورو ~ quruquru
-قوروقوروسونا ~ quruqurusuna
-قورو قورویا ~ quru quruya
-قوروقهوه ~ quruqəhvə
-قورو گورولتو ~ quru gürültü
-قورول ~ qurul
-قورولاتماق ~ qurulatmaq
-قورولاشماق ~ qurulaşmaq
-قورولاف ~ qurulaf
-قورولاماق ~ qurulamaq
-قورولانماق ~ qurulanmaq
-قورولانیش ~ qurulanış
-قورولایان ~ qurulayan
-قورولاییش ~ qurulayış
-قورولتاغ ~ qurultağ
-قورولتای ~ qurultay
-قورولتای قاباغی ~ qurultay qabağı
-قورولتو ~ qurultu
-قورولداتماق ~ quruldatmaq
-قورولداشماق ~ quruldaşmaq
-قورولداماق ~ quruldamaq
-قورولما ~ qurulma
-قورولماق ~ qurulmaq
-قورولموش ~ qurulmuş
-قورولو ~ qurulu
-قورولو ~ qurulu
-قورولوش ~ quruluş
-قورولوجا قوپوز ~ quruluca qopuz
-قورولو دوزن ~ qurulu düzən
-قورولوشچو ~ quruluşçu
-قورولوشلار بوتونو ~ quruluşlar bütünü
-قورولوشماق ~ quruluşmaq
-قورولوق ~ quruluq
-قوروم ~ qurum
-قوروم توتموش ~ qurum tutmuş
-قوروم لاتماق ~ qurumlatmaq
-قوروملاشدیرماق ~ qurumlaşdırmaq
-قوروم لاشماق ~ qurumlaşmaq
-قوروم لاما ~ qurumlama
-قوروم لاماق ~ qurumlamaq
-قوروم لانماق ~ qurumlanmaq
-قوروم لانیش ~ qurumlanış
-قوروم لو ~ qurumlu
-قوروما ~ quruma
-قوروماق ~ qurumaq
-قورومالی ~ qurumalı
-قورومخان ~ qurumxan
-قورومساق ~ qurumsaq
-قورومسا قلیق ~ qurumsaqq
-قورومسال ~ qurumsal
-قورومسوز ~ qurumsuz
-قوروموش ~ qurumuş
-قوروموش پالچیق ~ qurumuş palçıq
-قورونتو ~ quruntu
-قورونتوجو ~ quruntucu
-قورونتوسوز ~ quruntusuz
-قورونتولو ~ quruntulu
-قورونماق ~ qurunmaq
-قوروهاوا ~ quruhava
-قورویئرده‎ قالماق ~ quru yerdə qalmaq
-قورویئرده‎ قویماق ~ quru yerdə qoymaq
-قورو یئمیش ~ quru yemiş
-قورو یئمیشچی ~ quru yemişçi
-قورویوب داشا دؤنمک ~ quruyub daşa dönmək
-قورویوب قالماق ~ quruyub qalmaq
-قورویوب مات قالماق ~ quruyub mat qalmaq
-قورویوش ~ quruyuş
-قوریقان ~ qurıqan
-قوریک ~ qurik
-قوریل ~ quril
-قوز ~ quz
-قوزئی ~ quzey
-قوزئی ~ quzey
-قوزئی اولدوزو ~ quzey ulduzu
-قوزئی باتی ~ quzey batı
-قوزئی داغی ~ quzey dağı
-قوزئی دوغو ~ quzey doğu
-قوزئی نُقطه‎سی ~ quzey noqtəsi
-قوزئی یاماج ~ quzey yamac
-قوزئ یلی ~ quzeyli
-قوزان ~ quzan
-قوزای ~ quzay
-( قوزقون (قوزغون ~ quzquun (quzuğun)
-قوزقون ~ quzqun
-قوزقون بولاق ~ quzqun bulaq
-قوزقون قیلیجی ~ quzqun qılıcı
-قوزقون کیمی ~ quzqun kimi
-قوزقونجوق ~ quzquncuq
-قوزقونلوق ~ quzqunluq
-قوزقونوم ~ quzqunm
-قوزقونی ~ quzquni
-قوزلاق ~ quzlaq
-قوزو ~ quzu
-قوزو ~ quzu
-قوزو اتی ~ quzu əti
-قوزو اوتاران ~ quzu otaran
-قوزو اوتو ~ quzu otu
-قوزوبای ~ quzubay
-( قوزوپالیدی(کستانه‎سی ~ quzu palıdı(kəstanəsi)
-قوزو پایی ~ quzu payı
-قوزو پیلوو ~ quzu pilov
-قوزوجاق داغی ~ quzucaq dağı
-قوزوجوق ~ quzucuq
-قوزوچو ~ quzuçu
-قوزوچو ~ quzuçu
-قوزو دیشی ~ quzu dişi
-قوزو ساریمساغی ~ quzu sarımsağı
-قوزو قاپیسی ~ quzu qapısı
-قوزوقوزو ~ quzuquzu
-قوزوقولاغی ~ quzuqulağı
-قوزوکیمی ~ quzukimi
-قوزوگؤبه‎لگی ~ quzu göbələyi
-قوزوگؤبه‎یی ~ quzu göbəyi
-قوزوگوللو ~ quzugüllü
-قوزولاشماق ~ quzulaşmaq
-قوزولاماق ~ quzulamaq
-قوزولو ~ quzulu
-قوزولوچای ~ quzuluçay
-قوزولوق ~ quzuluq
-قوزوم ~ quzum
-قوزو ممه‎سی ~ quzu məməsi
-قوزویاتاغی ~ quzuyatağı
-قوسار ~ qusar
-قوسدورماق ~ qusdurmaq
-قوسدوران ~ qusduran
-قوسدوروجو ~ qusdurucu
-قوسقون ~ qusqun
-قوسما ~ qusma
-قوسماق ~ qusmaq
-قوسموق ~ qusmuq
-قوسور ~ qusur
-قوسونلو ~ qusunlu
-قوسونتو ~ qusuntu
-قوش ~ q
-قوش ~ Quş
-قوشآتان ~ quşatan
-قوش آرمودو ~ quş armudu
-قوش آلیسی ~ quş alısı
-قوشاتماق ~ quşatmaq
-قوشاتیش ~ quşatış
-قوشاتیلماق ~ quşatılmaq
-قوشاق ~ quşaq
-قوشاق باغلاما ~ quşaq bağlama
-قوشاق لاماق ~ quşaqlamaq
-قو شاکمه‎یی ~ quş əkməyi
-قو شاله‎یی ~ quş ələyi
-قوشام ~ quşam
-قوشاماق ~ quşamaq
-قوشانتی ~ quşantı
-قوشانماق ~ quşanmaq
-قوشانیلماق ~ quşanılmaq
-قوشاوتو ~ quşotu
-قو شاوچورماماق ~ quş uçurmamaq
-قو شاورک ~ quş ürək
-قو شاوزومو ~ quş üzümü
-( قو شبئیین (لی ~ quş beyin(li)
-قو شباخیشی ~ quş baxışı
-قوشباز ~ quşbaz
-قوشبازلیق ~ quşbazlıq
-قوشباش ~ quşbaş
-قوشباشی ~ quşbaşı
-قوشبورنو ~ quşburnu
-قوشبورون ~ quşburun
-قو شبیلمنی ~ quş bilməni
-قو شبیلیمی ~ quş bilimi
-قوشپالازی ~ quşpalazı
-قوشپوخو ~ quşpoxu
-قوشتامقا ~ quştamqa
-قو شتره‎ سی ~ quş tərəsi
-قوش تمور ~ quş təmür
-( قو شتوکو (تئله‎یی ~ quş tükü(teləyi)
-قوشجوق ~ quşcuq
-قوشجیغاز ~ quşcığaz
-قوشچاق ~ quşçaq
-قوشچاقوغول ~ quşçaqoğul
-قوشچو ~ quşçu
-قوشچو ~ quşçu
-قوشچو ~ quşçu
-قوشچولوق ~ quşuçuluq
-قوشخانا ~ quşxana
-قوشخانا ~ quşxana
-قوشداشی ~ quşdaşı
-قوش دیلی ~ quşdili
-قو شسوتو ~ quş sütü
-قو شقانادیلا گئتمک ~ qqanadıyla getmək
-قو شقدر جانی اولماق ~ qqədər canı olmaq
-قو شقفسی ~ qqəfəsi
-قوشقو ~ qqu
-قوشقو دویماق ~ qqu duymaq
-قوشقوچو ~ quşəuçu
-قوشقوچولوق ~ qquçuluq
-قوشقوسوز ~ qqusuz
-قوش قوشاولماق ~ qquş olmaq
-قوشقولاندیرماق ~ qqulandırmaq
-قوشقولانماق ~ qqulanmaq
-قوشقولو ~ qqulu
-قوشقولو قوشقولو ~ qqulu qqulu
-قوشقون ~ qqun
-قوشقونلاتماق ~ qqunlatmaq
-قوشقونلاماق ~ qüoşəqunlamaq
-قوشقونلانماق ~ qqunlanmaq
-قوشقونماز ~ qqonmaz
-قو شقونمایان ~ qqonmayan
-قوشقووان ~ qqovan
-قوشقویا دوشمک ~ qquya düşmək
-( قو شکیرازی (گیلاسی ~ quş kırazı (gilası)
-قوش کیمی ~ quş kimi
-قوشلار ~ quşlar
-قوشلاق ~ quşlaq
-قو شلاله‎سی ~ quş laləsi
-قوشلاماق ~ quşlamaq
-قوشلوق ~ quşluq
-قوشلوق نامازی ~ quşluq namazı
-قوشمار ~ quşmar
-قوشنشان ~ quşnişan
-قوشو قونماق ~ quşu qonmaq
-قو شیئمی ~ quş yemi
-قو شیوخوسو ~ quş yuxusu
-قو شیوواسی ~ quş yuvası
-قوطو ~ qutu
-قوطوب آییسی ~ qutub ayısı
-قوغو قوشو ~ quğu quşu
-قوغورماق ~ quğurmaq
-قوغو قوشو ~ quğu quşu
-قوغولداماق ~ quğuldamaq
-قوققو ~ quqqu
-قوققو چیچه‎ یی ~ quqqu çiçəyi
-قوققو قوشو ~ quqqu quşu
-قوققوز ~ quqquz
-قوققولتو ~ quqqultu
-قوققولداشماق ~ quqquldaşmaq
-قوققولداماق ~ quqquldamaq
-قوققولو ~ quqqulu
-قوققولوقو ~ quqquluqu
-قوقو چیچگی ~ ququ çiçəyi
-قوقو قوشو ~ ququ quşu
-قوقوش ~ quq
-قوقون ~ ququn
-قوقورد ~ ququrd
-قوقوق قوشو ~ ququq quşu
-قوقوقگیللر ~ ququqgillər
-قوقوقلو ساعات ~ ququqlu saat
-قوقولو ~ ququlu
-قوقوماو ~ ququmav
-قول ~ qul
-قول ~ qul
-قول ~ qul
-قولا ~ qula
-قو لائتمک ~ qul etmək
-قولا بند ~ qula bənd
-قولابوغا ~ qulabuğa
-قولاتا ~ qulata
-قولاتی ~ qulatı
-قولاج لاماق ~ qulac lamaq
-قولاج لاییش ~ qulac layış
-قولاج ~ qulac
-قولاجیق ~ qulacıq
-قولاغا قاچان ~ qulağa qaçan
-قولاغ اگیرمک ~ qulağa girmək
-قولاغ اگیرن ~ qulağa girn
-قولاغوز ~ qulağuz
-قولاغوزلو ~ qulağuzlu
-( قولاغی آغیر (تیخالی ~ qulağı ağır (tıxalı)
-قولاغی آغیر اولماق ~ qulağı ağır olmaq
-قولاغی باتماق ~ qulağı batmaq
-قولاغی تیخالی ~ qulağı tıxalı
-قولاغی توکلو ~ qulağı tüklü
-قولاغی جینگیلده‎‎مک ~ qulağı cingildəmək
-قولاغی دلیک ~ qulağı dəlik
-قولاغی دولماق ~ qulağı dolmaq
-قولاغی دیکلنمک ~ qulağı diklənmək
-قولاغی دینج اولماق ~ qulağı dinc olmaq
-قولاغی دینجلمک ~ qulağı dincəlmək
-قولاغی سسده‎ اولماق ~ qulağı səsdə olmaq
-قولاغی سسه‎ دوشمک ~ qulağı səsə düşmək
-قولاغیدنگ اولماق ~ qulağı dəng olmaq
-قولاغینا اَییلمک ~ qulağına əyilmək
-قولاغینا باتماق ~ qulağına batmaq
-قولاغینا پامبوق تیخاماق ~ qulağına pambuq tıxamaq
-قولاغینا چاتدیرماق ~ qulağına çatdırmaq
-( قولاغینا چاتماق(دیمک ~ qulağına çatmaq(dəymək)
-قولاغینا قورشون ~ qulağına qurşun
-قولاغینا یئتیشمک ~ qulağına yetişmək
-قولاغینا پیچیلداماق ~ qulağına pıçıldamaq
-قولاغین اگیرمه‎‎مک ~ qulağına gırməmək
-قولاغیندا سیرقااولماق ~ qulağında sırqa olmaq
-قولاغیندان چیخماق ~ qulağından çıxmaq
-قولاغینی بورماق ~ qulağını burmaq
-( قولاغینی تیخاماق(توتماق ~ qulağını tıxamaq(tutmaq)
-قولاغینی چکمک ~ qulağını çəkmək
-قولاغینی دولدورماق ~ qulağını doldurmaq
-قولاغینی ساللاماق ~ qulağını sallamaq
-قولاغینی توتوبقاچماق ~ qulağını tutub qaçmaq
-قولاغینین آردینی گؤرنده‎ ~ qulağının ardını görəndə
-قولاغینین دیبی سارالماق ~ qulağının dibi saralmaq
-قولاغینین دیبینده‎ ~ qulağının dibində
-قولاغینین دیبینی گؤرر ~ qulağının dibini görər
-قولاق ~ qulaq
-قولاق آردی ~ qulaq ardı
-قولاق آسان ~ qulaq asan
-قولاق آسما ~ qulaq asma
-قولاق آسماق ~ qulaq asmaq
-قولاق آلتی ~ qulaq altı
-قولاق اوجو ~ qulaq ucu
-قولاق اولماق ~ qulaq olmaq
-قولاق باتماق ~ qulaq batmaq
-قولاق باتیرماق ~ qulaq batırmaq
-( قولاق بورما (سی ~ qulaq burma (sı)
-قولاق توتماق ~ qulaq tutmaq
-قولاق توتولماق ~ qulaq tutulmaq
-( قولاق تیخاجی (تیخان ~ qulaq tıxacı (tıxan)
-قولاق دان قولاغا ~ qulaq dan qulağa
-قولاق دان ~ qulaqdan
-قولاق داوولو ~ qulaq davulu
-قولاق دیبی ~ qulaq dibi
-قولاق دینج لیگی ~ qulaq dincliyi
-قولاق زاری ~ qulaq zarı
-قولاق قابارتماق ~ qulaq qabartmaq
-قولاق قولاغا ~ qulaq qulağa
-قولاق کسمک ~ qulaq kəsmək
-قولاق کسیلمک ~ qulaq kəsilmək
-قولاقلاشماق ~ qulaqlaşmaq
-قولاقلاماق ~ qulaqlamaq
-قولاق مسافری ~ qulaq müsafri
-قولاق ممه‎ سی ~ qulaq məməsi
-قولاق وئرمک ~ qulaq vermək
-قولاق یولداشی ~ qulaq yoldaşı
-( قولاقباتیران(باتیریجی ~ qulaq batıran(batırıcı)
-قولاقجیق ~ qulaqq
-قولاقچی حکیمی ~ qulaqçı həkimi
-قولا قدا ساخلاماق ~ qulaqda saxlamaq
-قولا قدا قالماق ~ qulaqda qalmaq
-قولاقدان دولما ~ qulaqdan dolma
-قولا قسیز ~ qulaqsız
-قولاق کسن ~ qulaq kəsən
-قولا قلاریدولماق ~ qulaqları dolmaq
-قولا قلارین اقدر قیزارماق ~ qulaqlarına qədər qızarmaq
-قولا قلی ~ qulaq
-قولا قلیبؤرک ~ qulaqlı börk
-قولا قلیق ~ qulaqq
-قولاقو ~ qulaqu
-قولاقوخان ~ qulaquxan
-قولا قول اولماق ~ qulaqul olmaq
-قولام ~ qulam
-قولان ~ qulan
-قولان ~ qulan
-قولان آرسلان ~ qulan arslan
-قولان بالیغی ~ qulan balığı
-قولان بالیغیگیللر ~ qulan balığıgillər
-قولانبای ~ qulanbay
-قولانجار ~ qulancar
-قولانجیق ~ qulancıq
-قولان خاتون ~ qulan xatun
-قولانشی ~ qulanşı
-قولانلو ~ qulanlu
-قولانلیق ~ qulanlıq
-قولاوغلو ~ quloğlu
-قولاولما ~ qulolma
-قولاولماق ~ qulolmaq
-قولایشی ~ qulişi
-قولئیبانی ~ qüoleybani
-قولباش ~ qulbaş
-قولباق ~ qulbaq
-قولبان ~ qulban
-قولپ ~ qulp
-قولپسوز ~ qulpsuz
-قولپلاماق ~ qulplamaq
-قولپلو ~ qulplu
-قولپو ~ qulpu
-قولجا ~ qulca
-قولجیغاز ~ qulcığaz
-قولچا ~ qulça
-قولچو ~ qulçu
-قولچولوق ~ qulçuluq
-قول حاققی ~ qul haqqı
-قولدار ~ quldar
-قولداش ~ quldaş
-قولدام ~ quldam
-قولدور ~ quldur
-قولدور باشی ~ quldur başı
-قولدوراق ~ qulduraq
-قولدورجاسینا ~ quldurcasına
-قولدورچولوق ~ quldurçuluq
-قولدورقاچاق ~ quldurqaçaq
-قولدورلوق ~ quldurluq
-قولش ~ qulş
-قولقاتی ~ qulqatı
-قولقارا ~ qulqara
-قولقاراواش ~ qulqaravaş
-قو لقُرباناولماق ~ qulqurban olmaq
-قولقونا ~ qulquna
-قو لکؤله‎ اولماق ~ qulkölə olmaq
-قوللار ~ qullar
-قوللار ~ qullar
-قوللاشماق ~ qullaşmaq
-قوللاندیرماق ~ qullandırmaq
-قوللانما ~ qullanma
-قوللانماق ~ qullanmaq
-قوللانیش ~ qullanış
-قوللانی شسیز ~ qullanışsız
-قوللانیشلی ~ qullanışlı
-قوللانیلماز ~ qullanılmaz
-قوللانیلماق ~ qullanılmaq
-قوللانیلمیش ~ qullanılmış
-قوللانیم ~ qullanım
-قوللانی ملار ~ qullanımlar
-( قوللوغا دورماق (گیرمک ~ qulluğa durmaq (girmək)
-قوللوق ائتمک ~ qulluq etmək
-قوللوق کؤله‎لیک ~ qulluq köləlik
-قوللوق ~ qulluq
-قوللوقچو ~ qulluqçu
-قوللوقچولوق ~ qulluqçuluq
-قوللولو ~ qullulu
-قولُنج ~ qulunc
-قولو ~ qulu
-قولو ~ qulu
-قولوبگ ~ qulubəy
-قولوبگلی ~ qulubəyli
-قولوچ ~ quluç
-قولوداش ~ quludaş
-قولوزاده‎ ~ quluzadə
-قولوقا ~ quluqa
-قولون ~ qulun
-قولونج ~ qulunc
-قولونجا ~ qulunca
-قولونجان ~ quluncan
-قولونجو ~ quluncu
-قولونقارا ~ qulunqara
-قولونلاماق ~ qulunlamaq
-قولونلو ~ qulunlu
-قولونلوق ~ qulunluq
-قولی ~ qulı
-قولی قصه‎ ~ quliqəsə
-قولیابانی ~ qulyabanı
-قولیگ ~ qulig
-قوم ~ qum
-قومیل ~ qumil
-قوما ~ quma
-قوماچ ~ qumaç
-قومارال ~ qumaral
-قومارخان ~ qumarxan
-قومارقا ~ qumarqa
-قوماق ~ qumaq
-قومان ~ quman
-قومانبارس ~ qumanbars
-قومانبای ~ qumanbay
-قوماندی ~ qumandı
-قوم انگه‎ ره‎یی ~ qum əngərəyi
-قوماوتو ~ qumotu
-قومباشی ~ qumbaşı
-قومبالیغی ~ qumbalığı
-قومبالیغیگیللر ~ qumbalığıgillər
-قومپارا ~ qumpara
-قومتورباسی ~ qumtorbası
-قومجو ~ qumcu
-قومجول ~ qumcul
-قومچؤلو ~ qumçölü
-قومداریسی ~ qumdarısı
-قومداش ~ qumdaş
-قومداشی ~ qumdaşı
-قومرال ~ qumral
-قومرال ساچلی ~ qumral saçlı
-قومراللیق ~ qumrallıq
-قومرو ~ qumru
-قومروو ~ qumrov
-قومروولو ~ qumrovlu
-قوم ساعاتی ~ qumsaatı
-قومسال ~ qumsal
-قومساللی ~ qumsallı
-قومساللیق ~ qumsalalıq
-قو مسپن ~ qum səpən
-قومسوز ~ qumsuz
-قو مفیرتیناسی ~ qum fırtınası
-قومقازان ~ qumqazan
-قومقایاسی ~ qumqayası
-قومقوم ~ qumqum
-قومقوما ~ qumquma
-قوملا ~ qumla
-قوملاق ~ qumlaq
-قوملاما ~ qumlama
-قوملاماق ~ qumlamaq
-قوملانماق ~ qumlanmaq
-قوملو ~ qumlu
-قوملوجا ~ qumluca
-قوملوق ~ qüoməlüq
-قوملولوق ~ qumluluq
-قوموج ~ qumuc
-قوموق ~ qumuq
-قوموقجا ~ qumuqca
-قومول ~ qumul
-قون ~ qun
-قونا ~ quna
-قونا به‎ییم ~ quna bəyim
-قونار ~ qunar
-قونان ~ qunan
-قونانبای ~ qunanbay
-قونبوغا ~ qunbuğa
-قونت ~ qunt
-قونتور ~ quntur
-قونج ~ qunc
-قونجسوز ~ quncsuz
-قونجلو ~ qunclu
-قونجول ~ quncul
-قونچا ~ qunça
-قونچوق ~ qunçuq
-قوندا ~ qunda
-قونداق ~ qundaq
-قونداق باغی ~ qundaq bağı
-قوندا قسیز ~ qundaqsız
-قونداق لاماق ~ qundaqlamaq
-قونداق لانماق ~ qundaqlanmaq
-قوندا قلی ~ qundaq
-قوندوز ~ qunduz
-قوندوزبگ ~ qüondüozəbəy
-قوندوز بؤجگی ~ qunduz böcəyi
-قوندوش ~ qunduş
-قونقورتای ~ qunqurtay
-قونماق ~ qunmaq
-قونی ~ quni
-قونیچی ~ quniçi
-قونی سنگون ~ quni səngün
-قووا ~ quva
-قووات ~ quvat
-قووارت ~ quvart
-قووارتخان ~ quvartxan
-قووارلانماق ~ quvarlanmaq
-قوواس ~ quvas
-قوواقان ~ quvaqan
-قووانچ ~ quvanç
-قووانچبگ ~ quvançbəy
-قوواندوق ~ quvanduq
-قووراق ~ quvraq
-قوهک ~ quhək
-قوهه ~ quhə
-قوهیجان ~ quhican
-قوهیجین ~ quhicin
-قوی ~ quy
-قویاس ~ quyas
-قویاش ~ quyaş
-قویان ~ quyan
-قویتاق ~ quytaq
-قویتو ~ quytu
-قویتول ~ quytul
-قویتولوق ~ quytuluq
-قویجوق ~ quycuq
-قویجوق ~ quycuq
-قویدونگ ~ quydung
-قویروغو پاچادااولماق ~ quyruğu paçada olmaq
-قویروغوتله‎دنچیخماق ~ quyruğu tələdən çıxmaq
-قویروغو تله‎ ده‎ قالماق ~ quyuruğu tələdə qalmaq
-قویروغو قاپانا سیخیلماق ~ quyruğu qapana sıxılmaq
-قویروغونو توتماق ~ quyruğunu tutmaq
-قویروغونو دویونله‎مک ~ quyruğunu düyünləmək
-قویروغونو قیسدیرماق ~ quyruğunu qısdırmaq
-قویروغونو قیسماق ~ quyruğunu qısmaq
-قویروق ~ quyruq
-قویروق ~ quyruq
-قویروق آجی سی ~ quyruq acısı
-قویروق آلْتی ~ quyruq altı
-قویروق ائنچی ~ quyruq ençi
-قویروق اله‎ وئرمه‎مک ~ quyruq ələ verməmək
-قویروق اولماق ~ quyruq olmaq
-قویروق بولایان ~ quyruq bulayan
-قویروق دوغدو ~ quyruq doğdu
-قویروق دوغماق ~ quyruq doğmaq
-قویروق دوزلتمک ~ quyruq düzəltmək
-قویروق ساللاماق ~ quyruq sallamaq
-قویروق ساللایان ~ quyruq sallayan
-قویروق ساللایا نگیللر ~ quyruq sallayangillər
-قویروق سوخومو ~ quyruq soxumu
-قویروقسوز ~ quyruqsuz
-قویروقسوزلار ~ quyruqsuzlar
-قویروق سورن ~ quyruq sürən
-قویروق سوموگو ~ quyruq sümüyü
-قویروق قاقان ~ quyruq qaqan
-قویروق یاغی ~ quyruq yağı
-قویروقجوق ~ quyruqcuq
-قویروقچو ~ quyruqçu
-قویروقدا پیچاغی سیندیرماق ~ quyruqda pıçağı sındırmaq
-قویروقلاماق ~ quyruqlamaq
-قویروقلانماق ~ quyruqlanmaq
-قویروقلو ~ quyruqlu
-قویروقلو اولدوز ~ quyruqlu ulduz
-قویروقلو ایلان ~ quyruqlu ilan
-قویروقلو ~ quyruqlu
-قویروقلو قورباغا ~ quyruqlu qurbağa
-قویروقلو کپه‎ نک ~ quyruqlu kəpənək
-قویروقلو یالان ~ quyruqlu yalan
-قویروقلولار ~ quyruqlular
-قویلاما ~ quylama
-قویلاماق ~ quylamaq
-قویلانتی ~ quylantı
-قویلانماق ~ quylanmaq
-قویلانمیش ~ quylanmış
-قویمارال ~ quymaral
-قویماق ~ quymaq
-قویمو ~ quymu
-قوینانلو ~ quynanlu
-قویو ~ quyu
-قویو ~ quyu
-قویو آچماق ~ quyu açmaq
-قویو بیلرزیگی ~ quyu bilrəziyi
-قویو توپوغو ~ quyu topuğu
-قویوجاق ~ quyucaq
-قویوجای ~ quyucay
-قویوجوق ~ quyucuq
-قویوچو ~ quyuçu
-قویوچولوق ~ quyuçuluq
-قویورجوماق ~ quyurcumaq
-قویوز ~ quyuz
-قویوسونو قازماق ~ quyusunu qazmaq
-قویو فیندیغی ~ quyu fındığı
-قویوق ~ quyuq
-قویوقخان ~ quyuqxan
-قویوقازان ~ quyuqazan
-قویو قازیماق ~ quyu qazımaq
-قویوکیمی ~ quyukimi
-قویولار ~ quyular
-قویولاماق ~ quyulamaq
-قویولانماق ~ quyulanmaq
-قویولتماق ~ quyultmaq
-قویولدار ~ quyuldar
-قویولوق ~ quyuluq
-قویوم ~ quyum
-قویومبیلگه‎ ~ quyumbilgə
-قویومچو ~ quyumçu
-قویومچو تره‎ ز یسی ~ quyumçu tərəzisi
-قویومچولوق ~ quyumçuluq
-قهاب ~ qəhab
-قهار ~ qəhhar
-قَهاوند ~ qəhavənd
-قهاوند ~ qəhavənd
-قهر ~ qəhər
-قهر ~ qəhr
-قهرلنمک ~ qəhərlənmək
-قهرمان ~ qəhrəman
-قهرمان ~ qəhrəman
-قهرمانا کبری ~ qəhrman akbəri
-قهرمان لاشماق ~ qəhrəmanlaşmaq
-قهرما نلیق ~ qəhrəmanlıq
-قهرمانانه ~ qəhrəmananə
-قهرمانجاسینا ~ qəhrəmancasına
-قهرمانلو ~ qəhrəmanlu
-قهرمانی ~ qəhrəmanı
-قهقرا ~ qəhqəra
-قهقَهه ~ qəhqəhə
-قهقَههچ یچگی ~ qəhqəhə çiçəyi
-قهقهه قالاسی ~ qəhqəhə qalası
-قهوه ~ qəhvə
-قهوه آلتی ~ qəhvə altı
-قهوه چی ~ qəhvəçi
-قهوه چیلیک ~ qəhvəçilik
-قهوه خانا ~ qəhvəxana
-قهوه خاناچی ~ qəhvəxanaçı
-قهوه خاناچیلیق ~ qəhvəxanaçılıq
-قهوه یی ~ qəhvəyi
-قیپجاق ~ qıpcaq
-قیبراق ~ qıbraq
-قیپاریش ~ qıparış
-قیپجینماق ~ qıpcınmaq
-قیپچاغی ~ qıpçağı
-قیپچاق ~ qıpçaq
-قیپچاق ~ qıpçaq
-قیپچاق تورکجه‎سی ~ qıpçaq türkcəs
-قیپچا قلار ~ qıpçaqlar
-قیپچاق ملیک ~ qıpçaq məlik
-قیپدیرماق ~ qıpdırmaq
-قیپراماق ~ qıpramaq
-قیپراییش ~ qıprayış
-قیپ قیپ ~ qıpqıp
-قیپ قیرمیزی ~ qıpqırmızı
-قیپ قیرمیزی اولماق ~ qıpqırmızı olmaq
-قیپ قیرمیزی کسیلمک ~ qıpqırmızı kəsilmək
-قیپ قیزیل ~ qıpqızıl
-قیپلیجا ~ qıplıca
-قیپلیجا ~ qıplıca
-قیپماق ~ qıpmaq
-قیپیرقیپیر ~ qıpırqıpır
-قیپیرتی ~ qıpırtı
-قیپیرداتماق ~ qıpırdatmaq
-قیپیرداشماق ~ qıpırdaşmaq
-قیپیرداق ~ qıpırdaq
-قیپیردا قلیق ~ qıpırdaqq
-قیپیرداما ~ qıpırdama
-قیپیرداماق ~ qıpırdamaq
-قیپیردانماق ~ qıpırdanmaq
-قیپیشدیرماق ~ qıpışdırmaq
-قیپیق ~ qıpıq
-قیپیق گؤزلو ~ qıpıq gözlü
-قیپی قلیق ~ qıpıqq
-قیت ~ qıt
-قیتقیلدا ~ qıtqılda
-قیت لاشدیرماق ~ qıtlaşdırmaq
-قیت لاشماق ~ qıtlaşmaq
-قیتلاما ~ qıtlama
-قیتلیق ~ qıtlıq
-قیتماق ~ qıtmaq
-قیتمیر ~ qıtmır
-قیتی قوتو ~ qıtı qotu
-قیتیر ~ qıtır
-قیتیر قیتیر ~ qıtır qıtır
-قیتیریق ~ qıtırıq
-قیتیق ~ qıtıq
-( قیج(قیج قیج ~ qıc(qıcqıc)
-قیج اولماق ~ qıc olmaq
-قیج قیجاولماق ~ qıc qıc olmaq
-قیج قیجلاشماق ~ qıc qıc laşmaq
-قیجلاشماق ~ qıclaşmaq
-قی جلیق ~ qıclıq
-قیجاماق ~ qıcamaq
-قیجانماق ~ qıcanmaq
-قیجقیرتما ~ qıcqırtma
-قیجقیرتماق ~ qıcqırtmaq
-قیجقیرمالیق ~ qıcqırmalıq
-قیجقیرماق ~ qıcqırmaq
-قیجقیرمیش ~ qıcqırmış
-قیجورقان ~ qıcurqan
-قیجیر ~ qıcır
-قیجیتما ~ qıcıtma
-قیجیتماق ~ qıcıtmaq
-قیجیر ~ qıcır
-قیجیرتی ~ qıcırtı
-قیجیرداتماق ~ qıcırdatmaq
-قیجیرداماق ~ qıcırdamaq
-قیجیردانماق ~ qıcırdanmaq
-قیجیرداییش ~ qıcırdayış
-قیجیرقیجیر ~ qıcırqıcır
-قیجیشماق ~ qıcışmaq
-قیجیق ~ qıcıq
-قیجیقلاماق ~ qıcıqlamaq
-قیجیق لاندیرماق ~ qıcıqlandırmaq
-قیجیق لاندیریجی ~ qıcıqlandırıcı
-قیجیقلاندیریلماق ~ qıcıqlandırılmaq
-قیجیق لانماق ~ qıcıqlanmaq
-قیجیق لاییجی ~ qıcıqlayıcı
-قیجیق لاییش ~ qıcıqlayış
-قیجیلدانماق ~ qıcıldanmaq
-قیجیلی ~ qıcılı
-قیجیماق ~ qıcımaq
-قیچ ~ qıç
-قی چسیز ~ qıçsız
-قی چسیزلیق ~ qıçsızlıq
-قیچلو ~ qıçlu
-قی چآتماق ~ qıçatmaq
-قیچا ~ qıça
-قیچالاماق ~ qıçalamaq
-قیچالانماق ~ qıçalanmaq
-قیخدیرماق ~ qıxdırmaq
-قیخدیریلماق ~ qıxədırılmaq
-قیخمیق ~ qıxmıq
-قیخمیق لاماق ~ qıxmıqlamaq
-قیدا ~ qıda
-قیداریت ~ qıdarıt
-قیدالی ~ qıdalı
-قیدقید ~ qıdqıd
-قیدی قیدی ~ qıdıqıdı
-قیدیر بیدیر ~ qıdırbıdır
-( قیدیغی توتماق(گلمک ~ qıdığı tutmaq(gəlmək)
-قیدیق ~ qıdıq
-قیدیق ~ qıdıq
-قیدیقلاشماق ~ qıdıqlaşmaq
-قیدیقلاماق ~ qıdıqlamaq
-قیدیقلانماق ~ qıdıqlanmaq
-قیدیقلاییش ~ qıdıqlayış
-قیدی قلی ~ qıdıq
-قیر ~ qır
-قیر ~ qır
-قیر ~ qır
-قیرا ~ qıra
-قیرات ~ qırat
-قیراج ~ qırac
-قیراجاق ~ qıracaq
-قیراجلاشماق ~ qıraclaşmaq
-قیراجلیق ~ qıraclıq
-قیراچاتا ~ qıraçata
-قیراچقوجا ~ qıraçqoca
-قیرارسلان ~ qırarslan
-قیراط ~ qırat
-قیراغی ~ qırağı
-قیراق ~ qıraq
-قیراق ~ qıraq
-قیراق بوجاق ~ qıraq bucaq
-قیراق یازی ~ qıraq yazı
-قیراقلاماق ~ qıraqlamaq
-قیراقلی ~ qıraq
-قیرال ~ qıral
-قیرالاماق ~ qıralamaq
-قیرالپ ~ qıralp
-قیرالیق ~ qıralıq
-قیران ~ qıran
-قیرانالپ ~ qıranalp
-قیرانیت ~ qıranit
-قیرای ~ qıray
-قیرایلی ~ qıraylı
-قیربا ~ qırba
-قیرباج ~ qırbac
-قیرباسان ~ qırbasan
-قیربانج ~ qırbanc
-قیربای ~ qırbay
-قیربوغا ~ qırboğa
-قیرپا ~ qırpa
-قیرپاچ ~ qırpaç
-قیرپاچ قوردو ~ qırpaç qurdu
-قیرپاج لاماق ~ qırpaclamaq
-قیرْپدیرماق ~ qırpdırmaq
-قیرپماق ~ qırpmaq
-قیرپیتماق ~ qırpıtmaq
-قیرپیشدیرا قیرپیشدیرا ~ qırpışdıra qırpışdıra
-قیرپیشدیرماق ~ qırpışdırmaq
-قیرپیشماق ~ qırpışmaq
-قیرپیق ~ qırpıq
-قیرپیلماق ~ qırpılmaq
-قیرپیلیش ~ qırpılış
-قیرپیم ~ qırpım
-قیرپیمجیق ~ qırpımcıq
-قیرپینتی ~ qırpıntı
-قیرپینماق ~ qırpınmaq
-قیرت ~ qırt
-قیرت باسدیرماق ~ qırt basdırmaq
-( قیرت دوشمک (یاتماق ~ qırt düşmək (yatmaq)
-قیرت قیرت ~ qırt qırt
-قیرتای ~ qırtay
-قیرتلاق ~ qırtlaq
-قیرتلاماق ~ qırtlamaq
-قیرتلیق ~ qırtlıq
-قیرتماق ~ qırtmaq
-قیرتمیق ~ qırtmıq
-قیرتی ~ qırtı
-قیرتی پیرتی ~ qırtı pırtı
-قیرتیپیل ~ qırtıpıl
-قیرتی قیرتی ~ qırtı qırtı
-قیرتیج ~ qırtıc
-قیرتیشلانماق ~ qırtışlanmaq
-قیرتیشماق ~ qırtışmaq
-قیرتیقلی ~ qırtıq
-قیرتیلداماق ~ qırtıldamaq
-قیرتیلماق ~ qırtılmaq
-قیرجا ~ qırca
-قیرجانان ~ qırcanan
-قیرجانماق ~ qırcanmaq
-قیرجی ~ qırcı
-قیرجیشماق ~ qırcışmaq
-قیرجین ~ qırcın
-قیرچ ~ qırç
-قیرچ قیرچ ~ qırç qırç
-قی رچی ~ qırçı
-قی رچیچگی ~ qır çiçəyi
-قیرچیل ~ qırçıl
-قیرچیل لاشماق ~ qırçıllaşmaq
-قیرچیلداماق ~ qırçıldamaq
-قیرچیللیق ~ qırçıllıq
-قی رچیلیق ~ qırçılıq
-قیرچین ~ qırçın
-قیرچین قیرچین ~ qırçın qırçın
-قیرچینلاماق ~ qırçınlamaq
-قیرچینلانماق ~ qırçınlanmaq
-قیرچینلانمیش ~ qırçınlanmış
-قیرچینلی ~ qırçınlı
-قیرچینماق ~ qırçınmaq
-قیرخ ~ qırx
-قیرخ ~ qırx
-قیرخآغاج قاوونو ~ qırx ağac qavunu
-قیرخآیاق ~ qırxayaq
-قیرخان ~ qırxan
-قیرخبئشلیک ~ qırxbeşlik
-قیرخ باسماسی ~ qırx basması
-قیرخ باغلاماق ~ qırx bağlamaq
-قیرخباییر ~ qırxbayır
-قیرخبوغوم ~ qırxboğum
-قیرخبیر ماشاللاه ~ qırxbir maşallah
-قیرخ توتماق ~ qırx tutmaq
-قیرخ چللک ~ qırx çəllək
-قیرخ حامامی ~ qırx hamamı
-قیرخ حرامی ~ qırx hərami
-قیرخ دامار ~ qırx damar
-قیرخدره‎دن سو گتیرمک ~ qırx dərədən su gətirmək
-قیرخ دون ~ qırx don
-قیرخدیرماق ~ qırxdırmaq
-قیرخدیریلماق ~ qırxdırılmaq
-قیرخ دیللی ~ qırx dilli
-قیرخَر ~ qırxər
-قیرخ ساخلاماق ~ qırx saxlamaq
-قیرخ کؤتوک ~ qırx kötük
-قیرخلار ~ qırxlar
-قیرخلاما ~ qırxlama
-قیرخلاماق ~ qırxlamaq
-قیرخلانماق ~ qırxlanmaq
-قیرخلی ~ qırxlı
-قیرخلو ~ qırxlu
-قیرخلی ~ qırxlı
-قیرخلیق چللک ~ qırxlıq çəllək
-قیرخلیق لامپا ~ qırxlıq lampa
-قیرخلیق ~ qırxlıq
-قیرخما ~ qırxma
-قیرخماق ~ qırxmaq
-قیرخ یاپراق ~ qırx yapraq
-قیرخیجی ~ qırxıcı
-قیرخی چیخماق ~ qırxı çıxmaq
-قیرخیق ~ qırxıq
-قیرخیلماق ~ qırxılmaq
-قیرخیلمیش ~ qırxılmış
-قیرخیلی ~ qırxılı
-قیرخیلیق ~ qırxılıq
-قیرخیم ~ qırxım
-قیرخیمجی ~ qırxımcı
-قیرخین ~ qırxın
-قیرخینتی ~ qırxıntı
-قیرخینجی ~ qırxıncı
-قیرخیندا ~ qırxında
-قیرداغ ~ qırdağ
-قیردیرتماق ~ qırdırtmaq
-قیردیرماق ~ qırdırmaq
-قیردیریلماق ~ qırdırılmaq
-قیرَر ~ qırər
-قیرران چایی ~ qırran çayı
-قیرساققیز ~ qırsaqqız
-قیرساققیز اولوبیاپیشماق ~ qırsaqqız olub yapışmaq
-قیرسال ~ qırsal
-( قیرسال بؤلگه‎ (آلان ~ qırsal bölgə (alan)
-قیرغیز ~ qırğız
-قیرقاریق ~ qırqarıq
-قیرقاوا ~ qırqava
-قیرقای ~ qırqay
-قیرقووول ~ qırqovul
-قیرقی ~ qırqı
-قیرقی اوتو ~ qırqı otu
-قیرقی بورون ~ qırqı burun
-قیرقیج ~ qırqıc
-قیرقیر ~ qırqır
-قیرقیرا ~ qırqıra
-قیرقیز ~ qırqız
-قیرقیزان ~ qırqızan
-قیرقیزبای ~ qırqızbay
-قیرقیزر ~ qırqizər
-قیرقیزلار ~ qırqızlar
-قیرقی کیمی ~ qırqı kimi
-قیرقیل ~ qırqıl
-قیرقین ~ qırqın
-قیرقینلیق ~ qırqınlıq
-قیرکندی ~ qırkəndi
-قی رگولو ~ qırgülü
-قیرلاتماق ~ qırlatmaq
-قیرلاشماق ~ qırlaşmaq
-قیرلاغان ~ qırlağan
-قیرلاماق ~ qırlamaq
-قیرلانقیج ~ qırlanqıc
-قیرلانقیچ بالیغی ~ qırlanqıç balığı
-قیرلانماق ~ qırlanmaq
-قیرلانیمش ~ qırlanımş
-قیرلی ~ qırlı
-قیرلی فیرلی ~ qırlı fırlı
-قیرلیق ~ qırlıq
-قیرلیلی ~ qırlılı
-قیرما ~ qırma
-قیرما آد ~ qırma ad
-قیرما اوستو ~ qırma üstü
-قیرما بادام ~ qırma badam
-( قیرمابیغ (لی ~ qırmabığ(lı)
-قیرما توفنگ ~ qırma tüfəng
-قیرماج ~ qırmac
-قیرماجی ~ qırmacı
-قیرماداش ~ qırmadaş
-( قیرماساققال (لی ~ qırmasaqqal(lı)
-قیرماق ~ qırmaq
-قیرمالی ~ qırmalı
-قیرمان ~ qırman
-قیرمانج ~ qırmanc
-قیرمانج لاتماق ~ qırmanclatmaq
-قیرمانج لاماق ~ qırmanclamaq
-قیرمان جلی ~ qırmanclı
-قیرمیز بؤجگی ~ qırmız böcəyi
-قیرمیزی ~ qırmızı
-قیرمیزی ~ qırmızı
-قیرمیزی آغاج ~ qırmızı ağac
-قیرمیزی بادیمجان ~ qırmızı badımcan
-قیرمیزی بالدیر ~ qırmızı baldır
-قیرمیزی بوغاز ~ qırmızı boğaz
-قیرمیزی بیبار ~ qırmızı bibar
-قیرمیزی بیرچک ~ qırmizi birçək
-قیرمیزی توروپ ~ qırmızı turup
-قیرمیزیجا ~ qırmızıca
-قیرمیزی دریلی ~ qırmizi dərili
-قیرمیزی گول ~ qırmızı gül
-قیرمیزیلاشماق ~ qırmızılaşmaq
-قیرمیزیمتیراق ~ qırmızımtıraq
-قیرمیزیمتیل ~ qırmızımtı
-قیرمیزین ~ qırmızın
-قیرمیزی یاناق ~ qırmızı yanaq
-قیرمیزی یومورتا ~ qırmızı yumurta
-قیرنا ~ qırna
-قیرناق ~ qırnaq
-قیرنالی ~ qırnalı
-قیرناو ~ qırnav
-قیرولو ~ qırovlu
-قیروو ~ qırov
-قیروولاماق ~ qırovlamaq
-قیروولانماق ~ qırovlanmaq
-قی روئرمک ~ qır vermək
-قیرهاقیر ~ qırhaqır
-قی ریاسمنی ~ qır yasəməni
-قیریاغیز ~ qıryağız
-قیریتا قیریتا ~ qırıta qırıta
-قیریتقان ~ qırıtqan
-قیریتقانلیق ~ qırıtqanlıq
-قیریتماق ~ qırıtmaq
-قیریتیش ~ qırıtış
-قیریتیم ~ qırıtım
-قیریجی ~ qırıcı
-قیریجیلیق ~ qırıcılıq
-قیریخلی ~ qırıxlı
-قیریس ~ qırıs
-قیریش ~ qırış
-قیریش قیریش ~ qırış qırış
-قیریشدیرماق ~ qırışdırmaq
-قیریشدیریلماق ~ qırışdırılmaq
-قیری شلاری آچیلماق ~ qırışları açılmaq
-قیریشماق ~ qırışmaq
-قیریشمال ~ qırışmal
-قیریشمیش ~ qırışmış
-قیریشیق ~ qırışıq
-قیریشی قلیق ~ qırışıqq
-قیریق ~ qırıq
-قیریق توپو ~ qırıq topu
-قیریق تؤکوک ~ qıriq tökük
-قیریق سؤکوک ~ qırıq sökük
-قیریق جیزیق ~ qırıq cızıq
-قیریقچی ~ qırıqçı
-قیریق چیزگی ~ qırıq çizgi
-قیریقچیلیق ~ qırıqçılıq
-قیریق دؤلو ~ qıriq dölü
-قیریق قوروق ~ qırıq quruq
-قیریق قیریق ~ qırıq qırıq
-قیریقلاماق ~ qırıqlamaq
-قیریقلیق ~ qırıqq
-قیریق هاوا ~ qırıq hava
-قیریلان ~ qırılan
-قیریلتی ~ qırıltı
-قیریلجا ~ qırılca
-قیریلداتماق ~ qırıldatmaq
-قیریلداشماق ~ qırıldaşmaq
-قیریلداماق ~ qırıldamaq
-قیریلقان ~ qırılqan
-قیریلقانلیق ~ qırılqanlıq
-قیریلما گوجو ~ qırılma gücü
-قیریلما ~ qırılma
-قیریلماز ~ qırılmaz
-قیریلمازلیق ~ qırılmazlıq
-قیریلماق ~ qırılmaq
-قیریلمیش ~ qırılmış
-قیریلیش ~ qırılış
-قیریلیم ~ qırılım
-قیریم ~ qırım
-قیریم قیرتی ~ qırımqırtı
-قیرینتی ~ qırıntı
-قیرینتی کوتله‎ ~ qırinti kütlə
-قیرینتی کوردلر ~ qırıntı kürdlər
-قیرینتیلی ~ qırıntılı
-قیرینماق ~ qırınmaq
-قیرینیم ~ qırınım
-قیریی ~ qırıı
-قیز ~ qız
-قیزآغا ~ qızağa
-قیزآلماق ~ qızalmaq
-قیزائوی ناز ائوی ~ qız evi naz evi
-قیز اؤیرنجی ~ qız öyrənci
-قیزاراق ~ qızaraq
-قیزارتداق ~ qızartdaq
-قیزارتدیرماق ~ qızartdırmaq
-قیزارتما ~ qızartma
-قیزارتماق ~ qızartmaq
-قیزارتی ~ qızartı
-قیزارتیجی ~ qızartıcı
-قیزارتیلی ~ qızartılı
-( قیزاردیلما (قیزارتیلما ~ qızardılma (qızartılma)
-( قیزاردیلماق (قیزارتیلماق ~ qızardılmaq (qızartılmaq)
-قیزارماق ~ qızarmaq
-قیزارمیش ~ qızarmış
-قیزاریب بوزارماق ~ qızarıb bozarmaq
-قیزاریش ~ qızarış
-قیزاریشماق ~ qızarışmaq
-قیزاریق ~ qızarıq
-قیزاری قلیق ~ qızarıqq
-قیزازیلمیش ~ qızazılmış
-قیزاق ~ qızaq
-قیزالاق ~ qızalaq
-قیزامیق جیق ~ qızamıqq
-قیزامیق ~ qızamıq
-قیزامیق لی ~ qızamıq
-( قیزان (خیزان ~ qızan(xızan)
-قیزاوره‎گی ~ qız ürəyi
-قیز اوغلانقیز ~ qız oğlan qız
-قیزای ~ qızay
-قیزایسته‎مک ~ qız iystəmək
-قیز بؤجکلری ~ qız böcəkləri
-قیز بؤجگی ~ qız böcəyi
-قیزبس ~ qızbəs
-قیزبستی ~ qızbəsti
-قیزبوغان ~ qızboğan
-قیزبیبی ~ qızbibi
-قیزجاغیز ~ qızcağız
-قیزجیغاز ~ qızcığaz
-قیزجیق ~ qızcıq
-قیزچیچه‎یی ~ qız çiçəyi
-قیزدیرتماق ~ qızdırtmaq
-قیزدیرما کسن ~ qızdırma kəsən
-قیزدیرما ~ qızdırma
-قیزدیرماق ~ qızdırmaq
-قیزدیرمالی ~ qızdırmalı
-قیزدیریجی ~ qızədırıcı
-قیزدیریلماق ~ qızdırılmaq
-قیزسوو ~ qızsov
-قیزغین ~ qızəğın
-قیزقاپان ~ qızqapan
-قیز قاچیرماق ~ qız qaçırmaq
-قیز قارداش ~ qızqardaş
-قیز قالاسی ~ qızqalası
-قیز قالماق ~ qız qalmaq
-قیزقان ~ qızqan
-قیزقان دره‎ ~ qızqan dərə
-قیزقاییت ~ qızqayıt
-قیز قلبی ~ qızqəlbi
-قیز قوروسو ~ qızqurusu
-قیز قوشو ~ qız quşu
-قیزقی اوتو ~ qızqı otu
-قیزقیزان ~ qızqızan
-قیزقین لاشماق ~ qızqınlaşmaq
-قیزقین ~ qızqın
-قیزقینب ولود ~ qızəqın bulud
-قیزقی نلیق ~ qızqınlıq
-قیز کؤچورمک ~ qız köçürmək
-قیز کیلیمی ~ qızkilimi
-قیز کیمی ~ qızkimi
-قیزلار آغاسی ~ qızlar ağası
-قیزلار بولاغی ~ qızlar bulağı
-قیزلارقوشو ~ qızlarquşu
-قیزلانماق ~ qızlanmaq
-قیزلیق ~ qızlıq
-قیزلیق ~ qızlıq
-قیزلیق زاری ~ qızlıq zarı
-قیزلیق گؤتورمه‎ ~ qızlıq götürmə
-قیزماجا ~ qızmaca
-قیزمار ~ qızmar
-قیزمارلیق ~ qızmarlıq
-قیزماق ~ qızmaq
-قیز ممه‎سی ~ qızməməsi
-قیزمیش ~ qızmiş
-قیز وئرمک ~ qız vermək
-قیزی ~ qızı
-قیزیئتر ~ qızyetər
-قیزیئتر ~ qızyetər
-قیزیتماق ~ qızıtmaq
-قیزیراق ~ qızıraq
-قیزیرقالانماق ~ qızırqalanmaq
-قیزیرقاماق ~ qızırqamaq
-قیزیرقانماق ~ qızırqanmaq
-قیزیش ~ qızış
-قیزیشدیرماق ~ qızışdırmaq
-قیزیشدیریجی ~ qızışdırıcı
-قیزیشدیریجیلیق ~ qızışdırıcılıq
-قیزیشدیریش ~ qızışdırış
-قیزیشدیریلماق ~ qızışdırılmaq
-قیزیشقان ~ qızışqan
-قیزیشقا نلیق ~ qızışqanlıq
-قیزیشما ~ qızışma
-قیزیشماق ~ qızışmaq
-قیزیشیق ~ qızışıq
-قیزیق ~ qızıq
-قیزیل ~ qızıl
-قیزیل ~ qızıl
-قیزیل آغاج ~ qızıl ağac
-قیزیلآغا جلیق ~ qızıl ağaclıq
-قیزیلآلا ~ qızılala
-قیزیل آلما ~ qızıl alma
-قیزیلآی ~ qızılay
-قیزی لاؤته‎ سی ~ qızıl ötəsi
-قیزیل اؤز ~ qızıl öz
-قیزی لاؤزک ~ qızılözək
-قیزیل اؤزن ~ qızıl özən
-قیزی لاتاپینان ~ qızıla tapınan
-قیزیل ارسلان ~ qızıl ərsəlan
-قیزیلالپ ~ qızılalp
-قیزی لاللر ~ qızıl əllər
-قیزی لاوردو ~ qızıl ordu
-قیزی لاورک ~ qızıl ürək
-قیزی لاولدوزلو ~ qızıl ulduzlu
-قیزیلایاغ ~ qızılayağ
-قیزی لایستی ~ qızıl isti
-قیزی لبؤجک ~ qızıl böcək
-قیزیلباش ~ qızılbaş
-قیزیلباش ~ qızılbaş
-قیزی لبالیغی ~ qızılbalığı
-قیزی لباهاسینا ~ qızıl bahasına
-قیزی لبایراقلی ~ qızıl bayraq
-قیزی لبوز ~ qızılboz
-قیزیلبوغا ~ qızılbuğa
-قیزیلبوندا ~ qızılbunda
-قیزی لبویا ~ qızılboya
-قیزی لبویون ~ qızılboyun
-قیزی لپئنجر ~ qızilpencər
-قیزی لتال ~ qızıltal
-قیزیلتی ~ qızıltı
-قیزیلجا ~ qızılca
-قیزیلجادیشی ~ qızılcadışı
-قیزیلجالی ~ qızılcalı
-قیزیلجیق ~ qızılcıq
-قیزیلجی قگیللر ~ qızılcıqgillər
-قیزیلچام ~ qızılçam
-قیزیل چتیر ~ qızil çətir
-قیزی لچکی ملی ~ qızılçəkimli
-قیزیلچوبوق اوتو ~ qızıl çubuq otu
-قیزی لچی ~ qızılçı
-قیزی لچیلیق ~ qızılçılıq
-قیزی لخاللی ~ qızılxallı
-قیزیلخان ~ qızılxan
-قیزی لدریلی ~ qızıldərili
-( قیزی لدیش (لی ~ qızıldiş(lı)
-قیزیل زانباق ~ qızıl zanbaq
-قیزیل سؤزلر ~ qızıl sözlər
-قیزی لسؤیود ~ qızılsöyüd
-قیزی لساچان ~ qızılsaçan
-قیزی لسارماشیق ~ qızılsarmaşıq
-قیزی لساققال ~ qızılsaqqal
-قیزیلسای ~ qızılsay
-قیزی لسویوسونلاری ~ qızılsu yosunları
-قیزی لسویا چکمک ~ qızılsuya çəkmək
-قیزی لقاز ~ qızılqaz
-قیزی لقاناد ~ qızılqanad
-قیزیل قانتارون ~ qızıl qantarun
-قیزیلقانتارونگیللر ~ qızılqantarungillər
-قیزیلقو ~ qızılqu
-قیزیل قوجالو ~ qızıl qocalu
-قیزی لقورد ~ qızılqurd
-قیزیلقورد ~ qızılqurd
-قیزی لقوشو ~ qızılquşu
-قیزی لقویروق ~ qızılquyruq
-قیزی لقیامت ~ qızılqiyamət
-قیزی لقیرمیزی ~ qızılqırmızı
-قیزیل کئچیلی ~ qızıl keçili
-قیزی لکؤک ~ qızılkök
-قیزی لگؤز ~ qızılgöz
-قیزی لگول ~ qızılgül
-قیزیلگول ~ qızılgül
-قیزیل گومبذ ~ qızıl gümbəz
-قیزی لگوموش ~ qızılgümüş
-قیزیلگون ~ qızılgün
-قیزی للاتماق ~ qızıllatmaq
-قیزی للاشدیرماق ~ qızıllaşdırmaq
-قیزی للاشماق ~ qızıllaşmaq
-قیزی للاماق ~ qızıllamaq
-قیزی للانماق ~ qızıllanmaq
-قیزی للانمیش ~ qızıllanmış
-قیزیللو ~ qızıllu
-قیزی للی ~ qızıllı
-قیزیللیق ~ qızıllıq
-قیزیلماق ~ qızılmaq
-قیزیلمیش ~ qızılmış
-قیزیلوتاغ ~ qızılotağ
-قیزیلی ~ qızılı
-قیزی لیئل ~ qızılyel
-قیزی لیاپراق ~ qızılyapraq
-قیزیلیارا ~ qızılyara
-قیزیلیتاش ~ qızılıtaş
-قیزیلیش ~ qızılış
-قیزیلیول ~ qızılyol
-قیزی لیومورتا بایرامی ~ qızıl yumurta bayramı
-قیزیندیرماق ~ qızındırmaq
-قیزینماق ~ qızınmaq
-قیژ ~ qıj
-قیژاو ~ qıjav
-قیژقیرتماق ~ qıjqırtmaq
-قیژقیرما ~ qıjqırma
-قیژقیرماق ~ qıjqırmaq
-قیژقیرمیش ~ qıjqırmış
-قیژقیژ ~ qıjqıj
-قیژوو ~ qıjov
-قیژهاقیژ ~ qıjhaqıj
-قیژی ~ qıjı
-قیژیلتی ~ qıjıltı
-قیژیلتیلی ~ qıjıltılı
-قیژیلداماق ~ qıjıldamaq
-قیژی لیق ~ qıjılıq
-قیس قیس گولمک ~ qıs qıs gülmək
-قیس قیوراق ~ qısqıvraq
-قیسا ~ qısa
-قیساآلی نلی ~ qısa alınlı
-قیساتاریخ ~ qısatarıx
-قیساتما ~ qısatma
-قیساتماق ~ qısatmaq
-قیساتیلمیش ~ qısatılmış
-قیساج ~ qısac
-قیساجا ~ qısaca
-قیساجاسی ~ qısacası
-قیساجیق ~ qısacıq
-قیساداغ ~ qısadağ
-قیسادالغا ~ qısadalğa
-قیسادیلماق ~ qısadılmaq
-قیسادیلمیش ~ qısadılmış
-قیساراق ~ qısaraq
-قیساسسلی حرف ~ qısa səsli hərf
-قیساقیسا ~ qısaqısa
-قیساقیسا ~ qısaqısa
-قیسا کسمک ~ qısa kəsmək
-قیسا گئچمک ~ qısa geçmək
-قیسا گؤروشولو ~ qısa görüşlü
-قیساتدیرماق ~ qısaltdırmaq
-قیسالتدیرماق ~ qısaltdırmaq
-قیسالتما ~ qısaltma
-قیسالتماق ~ qısaltmaq
-قیسالتمالار ~ qısaltmalar
-قیسالتمالی ~ qısaltmalı
-قیسالدیش ~ qısaldış
-قیسالدیلماق ~ qısaldılmaq
-قیسالدیلمیش ~ qısaldılmış
-قیسالماق ~ qısalmaq
-قیسالمیش ~ qısalmış
-قیسالیش ~ qısalış
-قیسالیق ~ qısalıq
-قیسا موغاملار ~ qısa muğamlar
-قیسا یولدان ~ qısa yoldan
-قیستاق ~ qıstaq
-قیستاماق ~ qıstamaq
-قیستاوول ~ qıstavul
-قیسدیرماق ~ qısdırmaq
-قیسدیریلماق ~ qısdırılmaq
-قیسراق ~ qısraq
-قیسریق ~ qısrıq
-قیسسا بوی ~ qıssa boy
-قیسسا ~ qıssa
-قیسط ~ qıst
-قیسقا ~ qısqa
-( قیسقاج (قیسقاچ ~ qısqac (qısqaç)
-قیسقاج گؤزلوک ~ qısqac gözlük
-قیسقاج لاماق ~ qısqaclamaq
-قیسقاچ ~ qısq
-قیسقانان ~ qısqanan
-قیسقانج ~ qısqanc
-قیسقان جلیق ~ qısqanclıq
-قیسقاندیرماق ~ qısqandırmaq
-قیسقاندیریلماق ~ qısqandırılmaq
-قیسقانماق ~ qısqanmaq
-قیسقانیش ~ qısqanış
-قیسقانیلماق ~ qısqanılmaq
-قیسقی لاماق ~ qısqılamaq
-قیسقی ~ qısqı
-قیسقییا باسماق ~ qısqı ya basmaq
-قیسقیرتماق ~ qısqırtmaq
-قیسقین ~ qısqın
-قیسقینتی ~ qısqıntı
-قیسقینماق ~ qısqınmaq
-قیسما بوغما ~ qısma boğma
-قیسما بوغمایا سالماق ~ qısma boğmaya salmaq
-قیسماق ~ qısmaq
-قیسمیش ~ qısmış
-قیسمیق ~ qısmıq
-قیسناق ~ qısnaq
-قیسناماق ~ qısnamaq
-قیسیت ~ qısıt
-قیسیتاق ~ qısıtaq
-قیسیتلاشدیرماق ~ qısıtlaşdırmaq
-قیسیتلاماق ~ qısıtlamaq
-قیسیتلانماق ~ qısıtlanmaq
-قیسیتلانیش ~ qısıtlanış
-قیسیتلاییجی ~ qısıtlayıcı
-قیسیتلاییش ~ qısıtlayış
-قیسیتلی ~ qısıtlı
-قیسیتلیلیق ~ qısıtlılıq
-قیسیجی ~ qısıcı
-قیسیر ~ qısır
-قیسیراَمن ~ qısırəmən
-قیسیرداغ ~ qısırdağ
-قیسیرقادین ~ qısırqadın
-قیسیردؤنگو ~ qısirdöngü
-قیسیرقاماق ~ qısırqamaq
-قیسیرقان ~ qısırqan
-قیسیرقانماق ~ qısırqanmaq
-قیسیرلاشدیرماق ~ qısırlaşdırmaq
-قیسیرلاشماق ~ qısırlaşmaq
-قیسیرلاماق ~ qısırlamaq
-قیسیرلیق ~ qısırlıq
-قیسیش ~ qısış
-قیسیق ~ qısıq
-قیسیقجا ~ qısıqca
-قیسی قلیق ~ qısıqq
-قیسیلماق ~ qısılmaq
-قیسیلمیش ~ qısılmış
-قیسیلیش ~ qısılış
-قیسیم ~ qısım
-قیسینتی ~ qısıntı
-قیسینتیسیز ~ qısıntısız
-قیسینتی لی ~ qısıntılı
-قیسینماق ~ qısınmaq
-قیش ~ qış
-قیش قیامت ~ qış qiyamət
-قیش قیش لاماق ~ qışqışlamaq
-قیش یاز ~ qış yaz
-قیش یای ~ qış yay
-قی شاوتو ~ qışotu
-قی شچیچه‎یی ~ qışçıçəyi
-قی شدؤنمی ~ qışdönəmi
-قی شدؤننگه‎ سی ~ qışdönəngəsi
-قی شسال ~ qışsal
-قیش قورشاق ~ qış qurşaq
-قیشی ~ qışı
-قیشقیتماق ~ qışqıtmaq
-قیشقیرباغیر ~ qışqırbağır
-قیشقیرتماجی ~ qışqırtmacı
-قیشقیرتماجیلیق ~ qışqırtmacılıq
-قیشقیرتماق ~ qışqırtmaq
-قیشقیرتی ~ qışqırtı
-قیشقیرتیش ~ qışqırtış
-قیشقیردیجی ~ qışqırdıcı
-قیشقیردیجیلیق ~ qışqırdıcılıq
-قیشقیردیش ~ qışqırdış
-قیشقیردیلماق ~ qışqrdılmaq
-قیشقیرما ~ qışqırma
-قیشقیرماق ~ qışqırmaq
-قیشقیریشماق ~ qışqırışmaq
-قیشقیریقچی ~ qışqırıqçı
-قیشقیریق ~ qışqırıq
-قی شگونو ~ qışgünü
-قیشلا ~ qışla
-قیشلاتماق ~ qışlatmaq
-قیشلاق ~ qışlaq
-قیشلاقات افشار ~ qışlaqat afşar
-قیشلاقزاخور قالاسی ~ qışlaq zaxur qalası
-قیشلاماق ~ qışlamaq
-قی شلیق ~ qışlıq
-قیشیل ~ qışıl
-قیشین ~ qışın
-قی شیوخوسو ~ qışyuxusu
-قیغ ~ qığ
-قیغ قیغ ~ qığ qığ
-قیغلاماق ~ qığlamaq
-قیغی ~ qığı
-قیغیرتی ~ qığırtı
-قیغیرداتماق ~ qığırdatmaq
-قیغیرداق ~ qığırdaq
-قیغیرداقسال توخو ~ qığırdaqsal toxu
-قیغیرداقلاشماق ~ qığırdaqlaşmaq
-قیغیرداق لی ~ qığırdaq
-قیغیرداماق ~ qığırdamaq
-قیغیرداییش ~ qığırdayış
-قیغیرقیغیر ~ qığırqığır
-قیغیلتی ~ qığıltı
-قیغیلجیم ~ qığılcım
-قیغیلجیم لانماق ~ qığılcımlanmaq
-قیغیلجی ملی ~ qığılcımlı
-قیغیلجیم ساچان ~ qığılcım saçan
-قیغیلداشماق ~ qığıldaşmaq
-قیغیلداماق ~ qığıldamaq
-قیغیلدانماق ~ qığıldanmaq
-قیغیلداییش ~ qığıldayış
-قیف ~ qıf
-قیف گولو ~ qıf gülü
-قیفیل ~ qıfıl
-قیفیل بند ~ qıfıl bənd
-قیفیل لاما ق ~ qıfıllamaq
-قیفیل لانما ق ~ qıfıllanmaq
-قیفیل لانمیش ~ qıfıllanmış
-قیفیلچی ~ qıfılçı
-قیققیلداشماق ~ qıqqıldaşmaq
-قیققیلداماق ~ qıqqıldamaq
-قیل ~ qıl
-قیل سیجیم ~ qıl sıcım
-قیل یوماغی ~ qıl yumağı
-قیلاغوز ~ qılağuz
-قیلاغی ~ qılağı
-قیلان ~ qılan
-(قیلاو(قیلاوی،قیلاغی ~ qılağı)
-قیلاو ~ qılav
-قی لاوتو ~ qılotu
-قیلاولاماق ~ qılavlamaq
-قیلاووز ~ qılavuz
-قیلاووزلاماق ~ qılavuzlamaq
-قیلاووزلوق ~ qılavuzluq
-قیلاوون ~ qılavun
-قیل باش ~ qılbaş
-قیل بویون ~ qılboyun
-قیل بورون ~ qılburun
-قیل بوخجو ~ qılbüxcü
-قیل پایی ~ qılpayı
-قیلجا ~ qılca
-قیلجال ~ qılcal
-قیلجال بورو ~ qılcal boru
-قیلجال دامار ~ qılcal damar
-قیلجاللیق ~ qılcallıq
-قیلجان ~ qılcan
-قیلجان ~ qılcan
-قیلچا ~ qılça
-قیلچاتماق ~ qılçatmaq
-قیلچالاماق ~ qılçalamaq
-قیلچالانماق ~ qılçalanmaq
-قیلچیق ~ qılçıq
-قیلچی قسیز ~ qılçıqsız
-قیلچی قلاماق ~ qılçıqlamaq
-قیلچی قلانماق ~ qılçıqlanmaq
-قیلچیقلو ~ qılçıqlu
-قیلچیق لی ~ qılçıq
-قی لدامار ~ qıldamar
-قیلدان آسیلماق ~ qıldan asılmaq
-قیلدی ~ qıldı
-قیلدیخان ~ qıldıxan
-قیلدیرتماق ~ qıldırtmaq
-قیلدیرماق ~ qıldırmaq
-قیلدیق ~ qıldıq
-قیلدی قسیز ~ qıldıqsız
-قیلدی قلی ~ qıldıq
-قیل قاپان ~ qılqapan
-قیل قانادلیلار ~ qılqanadlılar
-قیل قدر ~ qılqədər
-قیلقَمیش ~ qılqəmış
-قیل قوش ~ qılq
-قیل قویروق ~ qılquyruq
-قیل قویروقلولار ~ qılquyruqlular
-قیلقی ~ qılqı
-قیل قیران ~ qılqıran
-قیلقیسال ~ qılqısal
-قیلقیلی ~ qılqılı
-قیلقین ~ qılqın
-قیل کئچیسی ~ qılkeçisi
-قیل کؤرپو ~ qılkörpü
-قیل کیمی ~ qılkimi
-قیللانماق ~ qıllanmaq
-قیللی ~ qıllı
-قیللیجا ~ qıllıca
-قیلما ~ qılma
-قیلماق ~ qılmaq
-قیلوو ~ qılov
-قیلوولو ~ qılovlu
-قیلوولاماق ~ qılovlamaq
-قیلوولو ~ qılovlu
-قیلیبیق ~ qılıbıq
-قیلیج ~ qılıc
-- قیلیج ~ qılıc
-قیلیجارسلان ~ qılıcarslan
-قیلیج اویناتماق ~ qılıc oynatmaq
-قیلیج اوتو ~ qılıc otu
-قیلیج اوینادان ~ qılıc oynadan
-قیلیج اویونجوسو ~ qılıc oyuncusu
-قیلیج اویونو ~ qılıc oyunu
-قیلیج باجاق ~ qılıc bacaq
-قیلیج بالیغی ~ qılıc balığı
-قیلیج بالیغیگیللر ~ qılıc balığıgillər
-قیلیج چالماق ~ qılıc çalmaq
-قیلیج چکمک ~ qılıc çəkmək
-( قیلیجچی (قیلیش چی ~ qılıcçı (qılışçı)
-قیلیجدان کئچیرمک ~ qılıcdan keçirmək
-قیلیج دیمدیکلی ~ qılıc dimdikli
-قیلیجقالخانا چیخماق ~ qılıc qalxana çıxmaq
-قیلیج قویروق ~ qılic quyruq
-قیلیج کیمی ~ qılıc kimi
-قیلیجلاماق ~ qılıclamaq
-قیلیجلانماق ~ qılıclanmaq
-قیلی جلانیش ~ qılıclanış
-قیلیجلاییش ~ qılıclayış
-قیلیج لی ~ qılıclı
-قیلیج واری ~ qılıc varı
-قیلیج ووران ~ qılıc vuran
-قیلیج وورماق ~ qılıc vurmaq
-قیلیجی قینینا قویماق ~ qılıcı qınına qoymaq
-قیلیجی ~ qılıcı
-قیلیر ~ qılır
-قیلیش ~ qılış
-قیلیغین اگیرمک ~ qılığına girmək
-قیلیف ~ qılıf
-قیلیفتی ~ qılıftı
-قیلیق ~ qılıq
-( قیلیقائیله‎‎مک (ائتمک ~ qılıq eyləmək(etmək)
-قیلیق بگ ~ qılıq bəy
-قیلیق جانلو ~ qılıq canlu
-قیلیقدان قیلیغ اگیرمک ~ qılıqdan qılığa girmək
-قیلیق ساتماق ~ qılıq satmaq
-قیلیقسیز ~ qılıqsız
-قیلی قسیزلاشماق ~ qılıqsızlaşmaq
-قیلی قسیزلیق ~ qılıqsızlıq
-قیلیق قیافت ~ qılıq qiyafət
-قیلی قلاماق ~ qılıqlamaq
-قیلی قلانماق ~ qılıqlanmaq
-قیلیق لی ~ qılıq
-قیلیق لیلیق ~ qılıqlılıq
-قیلیقیل دان سئچمک ~ qılı qıldan seçmək
-قیلی قیلینا ~ qılı qılına
-قیلیلی ~ qılılı
-قیلین ~ qılın
-قیلینج ~ qılınc
-قیلینجا ساریلماق ~ qılınca sarılmaq
-قیلینج اوتو ~ qılınc otu
-قیلینج باجاق ~ qılınc bacaq
-قیلینجقیلینجا گلمک ~ qılinc qilinca gəlmək
-قیلینجلاماق ~ qılınclamaq
-قیلینجی ~ qılıncı
-قیلینج یاپراق ~ qılınc yapraq
-قیلینماق ~ qılınmaq
-قیلینیش ~ qılınış
-قیلیوان ~ qılıvan
-قیم ~ qım
-قیماچا ~ qımaça
-قیمار ~ qımar
-قیمزاتماق ~ qımzatmaq
-قیمزاندیرماق ~ qımzandırmaq
-قیمزانماق ~ qımzanmaq
-قیم قیم ~ qım qım
-قیمنا ~ qımna
-قیمیج ~ qımıc
-قیمیز ~ qımız
-قیمیرتو ~ qımırtu
-قیمیشماق ~ qımışmaq
-قیمیشیق ~ qımışıq
-قیمیل ~ qımıl
-قیمیلتی ~ qımıltı
-قیمیلداتماق ~ qımıldatmaq
-قیمیلداشماق ~ qımıldaşmaq
-قیمیلداماق ~ qımıldamaq
-قیمیلدانماق ~ qımıldanmaq
-قیمیلدانیش ~ qımıldanış
-قیمیلدایاراق ~ qımıldayaraq
-قیمیلداییش ~ qımıldayış
-قیمیل قیشلاق ~ qımıl qışlaq
-قیمیل قیمیل ~ qımıl qımıl
-قین ~ qın
-قیناق ~ qınaq
-قیناما ~ qınama
-قیناماق ~ qınamaq
-قینانان ~ qınanan
-قینانج ~ qınanc
-قینانماق ~ qınanmaq
-قینای ~ qınay
-قیناییش ~ qınayış
-قینج ~ qınc
-قینجال ~ qıncal
-قینجانماق ~ qıncanmaq
-قینجماق ~ qıncmaq
-قینجیماق ~ qıncımaq
-قینچاق ~ qınçaq
-قینچی ~ qınçı
-قیندی ~ qındı
-قیندیخلی ~ qındıxlı
-قیندیرا ~ qındıra
-قیندیراج ~ qındırac
-قیندیرقا ~ qındırqa
-قیندرقالو ~ qındrqalu
-قیندی قیندی ~ qındı qındı
-قینقال ~ qınqal
-قی نقاناد ~ qınqanad
-قینقیتماق ~ qınqıtmaq
-قینقیر ~ qınqır
-قینلاماق ~ qınlamaq
-قینلی ~ qınlı
-قینواری ~ qınvarı
-قینیف ~ qınıf
-قینیق ~ qınıq
-قینی قینی ~ qını qını
-قینینا چکیلمک ~ qınına çəkilmək
-قینین اگیرمک ~ qınına giırmək
-قینیندان چیخماق ~ qınından çıxmaq
-قیو ~ qıv
-قیوارماق ~ qıvarmaq
-قیوام ~ qıvam
-قیوامبگ ~ qıvambəy
-قیوانچ ~ qıvanç
-قیوانجلانماق ~ qıvanclanmaq
-قیوانجلی ~ qıvanclı
-قیواندوق ~ qıvanduq
-قیوانماق ~ qıvanmaq
-قیوانی ~ qıvanı
-قیوراتماق ~ qıvratmaq
-قیوراجیق ~ qıvracıq
-قیوراق ~ qıvraq
-قیوراق ~ qıvraq
-قیوراقجا ~ qıvraqca
-قیوراق قیوراق ~ qıvraq qıvraq
-قیوراقلاشماق ~ qıvraqlaşmaq
-قیوراقلاماق ~ qıvraqlamaq
-قیوراقلانماق ~ qıvraqlanmaq
-قیوراقلیق ~ qıvraqq
-قیوراماق ~ qıvramaq
-قیورانتی ~ qıvrantı
-قیوراندیرماق ~ qıvrandırmaq
-قیورانماق ~ qıvranmaq
-قیورانیش ~ qıvranış
-قیوریش ~ qıvrış
-قیوریشماق ~ qıvrışmaq
-قیوریق ~ qıvrıq
-قیوری قلیق ~ qıvrıqq
-قیوریلتماق ~ qıvrıltmaq
-قیوریلما ~ qıvrılma
-قیوریلماق ~ qıvrılmaq
-قیوریلمیش ~ qıvrılmış
-قیوریلیش ~ qıvrılış
-قیوریلیم ~ qıvrılım
-قیوریم ~ qıvrım
-قیوریم ساچلی ~ qıvrım saçlı
-قیوریم ساققال ~ qıvrım saqqal
-قیوریم قیوریم ~ qıvrım qıvrım
-قیوری ملاشدیرماق ~ qıvrımlaşdırmaq
-قیوری ملاشدیریلماق ~ qıvrımlaşdırılmaq
-قیوری ملاشماق ~ qıvrımlaşmaq
-قیوری ملانماق ~ qıvrımlanmaq
-قیوری ملی ~ qıvrımlı
-قیوری ملیق ~ qıvrımlıq
-قیورینتی ~ qıvrıntı
-قیولیق ~ qıvlıq
-قیویرتماق ~ qıvırtmaq
-قیویرجاق ~ qıvırcaq
-قیویرجیق ~ qıvırcıq
-قیویرجی ق تئللی ~ qıvırcıq telli
-قیویرجی ق توکلو ~ qıvırcıq tüklü
-قیویرجی قلاشماق ~ qıvırcıqlaşmaq
-قیویرجی قلانماق ~ qıvırcıqlanmaq
-قیویرزیویر ~ qıvırzıvır
-قیویرقیویر ~ qıvırqıvır
-قیویرماق ~ qıvırmaq
-قیویق ~ qıvıq
-قیویل ~ qıvıl
-قیویلجیم ~ qıvılcım
-قیویلجی مسیز ~ qıvılcımsız
-قیویلجیملانماق ~ qıvılcımlanmaq
-قیویلجی ملی ~ qıvılcımlı
-قیویل قیویل ~ qıvıl qıvıl
-قیی ~ qıy
-قییا ~ qıya
-قییا باخماق ~ qıya baxmaq
-قییات ~ qıyat
-قییاتچیغ ~ qıyatçığ
-قییاجی ~ qıyacı
-قییاق ~ qıyaq
-قییاقان ~ qıyaqan
-قییاق اوتو ~ qıyaq otu
-قییاقچی ~ qıyaqçı
-قییاقلاشماق ~ qıyaqlaşmaq
-قییاق لیق ~ qıyaqq
-قییال ~ qıyal
-قییان ~ qıyan
-قییان کندی ~ qıyan kəndı
-قییتیریق ~ qııtırıq
-قیی چکمک ~ qıy çəkmək
-قییدیرماق ~ qıydırmaq
-قییغاج ~ qıyğac
-قییغاجلاماق ~ qıığaclamaq
-قییغاجلانماق ~ qıyğaclanmaq
-قییغاجی ~ qıyğacı
-( قییغاجیباخماق(قییقاجی ~ qıyğacı baxmaq(qıyqacı)
-قییقا ~ qıyqa
-قییقاج ~ qıyqac
-قییقاج ~ qıyqac
-قیی قوپارماق ~ qıy qoparmaq
-قییقی ~ qıyqı
-قییقین ~ qıyqın
-قییقی نلیق ~ qıyqınlıq
-قیی قیی ~ qıy qıy
-قییلاماق ~ qıylamaq
-قییلی ~ qıylı
-قییما گؤز ~ qıyma göz
-قییما ~ qıyma
-قییماچ ~ qıymaç
-قییماز ~ qıymaz
-قییماسیز ~ qıymasız
-قییماق ~ qıymaq
-قییمالی ~ qıymalı
-قییماماق ~ qıymamaq
-قییمیق ~ qıymıq
-قییناق ~ qıynaq
-قییناقلاماق ~ qıynaqlamaq
-قییناقلانماق ~ qıynaqlanmaq
-قیی وورماق ~ qıy vurmaq
-قییها ~ qıyha
-قییی ~ qıyı
-قییی بالیقچیلیغی ~ qıyı balıqçılığı
-قییی بوجاق ~ qıyı bucaq
-قیییجی ~ qıyıcı
-قییی دیرمیغی ~ qıyı dırmığı
-قیییدا بوجاقدا ~ qıyıda bucaqda
-قییی دیلی ~ qıyı dili
-قیییش ~ qıyış
-قیییشقان ~ qıyışqan
-قیییشماق ~ qıyışmaq
-قیییق ~ qıyıq
-قیییق قابی ~ qıyıq qabı
-( قیییقگؤز (لو ~ qıyıq göz (lu)
-قییی قییی ~ qıyı qıyı
-قیییلار ~ qıyılar
-قیییلاماق ~ qıyılamaq
-قیییلتی ~ qıyıltı
-قیییلداماق ~ qıyıldamaq
-قیییلماق ~ qıyılmaq
-قیییلیق ~ qıyılıq
-قیییم ~ qıyım
-قیییم قیییم ~ qıyım qıyım
-قییی ملی ~ qıyımlı
-قییی ملیق ~ qıyımlıq
-قییین ~ qıyın
-قییین قییین ~ qıyın qıyın
-قییینتی ~ qıyıntı
-قییینماق ~ qıyınmaq
-قییییا چیخماق ~ qıyı ya çıxmaq
-قیاپا ~ qiyapa
-قیاس ~ qiyas
-قیاس ~ qiyas
-قیاساً ~ qiyasən
-قیافه‎ ~ qiyafə
-قیالاخلی ~ qıyalaxlı
-قیام ~ qiyam
-قیامت ~ qiyamt
-قیبله‎ ~ qiblə
-قیتول ~ qiytul
-قیچاجی ~ qıçacı
-قیچلو ~ qiçlu
-قید ~ qeyd
-قیصر ~ qeysər
-قیقا ~ qiqa
-قیقاتون ~ qiqaton
-قیل وقال ~ qil o qal
-قَیلانقوش ~ qəylanq
-قیله‎ یاتاق ~ qilə yataq
-قیله‎لیک ~ qiyləlik
-قیم ~ qeyyim
-قیمت ~ qimət
-قیمتلی ~ qimətli
-قیودات ~ qiyudat
-قَیومیت ~ qəyyumiyət
-قییاس ~ qyas
-قییقاج ~ qiyqac
-قییمه‎ ~ qiymə
-قییمه‎ بالیق ~ qiymə balıq
-قییمه‎ پیلوو ~ qiymə pilov
-قییمه‎ چیغیرتما ~ qiymə çığırtma
-قییمه‎ خوروشتو ~ qiymə xuruştu
-قییمه‎ شابالید ~ qiymə şabalıd
-قییمه‎ قووورما ~ qiymə qovurma
-قییمه‎سیز ~ qiyməsiz
-قییمه‎لتمک ~ qiymələtmək
-قییمه‎لندیرمک ~ qiymələndirmək
-قییمه‎لنمک ~ qiymələnmək
-قییمه‎له‎مک ~ qiymələmək
-قییمه‎لیاسفناج ~ qiyəmli isfənac
-قییمه‎لیبؤیرک ~ qiyməli böyrək
-قییمه‎لی ماکارنا ~ qiyməli makarna
-قییمه‎لی یومورتا ~ qiyməli yumurta
-قییمه‎لی ~ qiyməli
-قییمه‎لیک ~ qiyməlik
-قَیین ~ qəyin
-قییها ~ qiyha
-قورد گَزه‎نی ~ qurd gəzəni
-گاباردین ~ qabardın
-گاز ~ qaz
-گاز چوخورلاری ~ qaz çuxurları
-گاز دییشمزی ~ qaz dəyişməzi
-گازلانماق ~ qazlanmaq
-گازوییل ~ qazuyil
-گاستریت ~ qastrit
-گاوصاندیق ~ qavsandıq
-گاومیش ~ qavmış
-گراف ~ qraf
-گرافیک ~ qrafik
-گرامافون ~ qramafon
-گرامپا ~ qrampa
-گرامر ~ qramer
-گُرگان ~ qorqan
-گُرگانج ~ qorqanc
-گریپ ~ qrip
-گریپ فروت ~ qrip frut
-گریس ~ qris
-گریم ~ qrim
-گزارش ~ quzariş
-گلادیاتور ~ qladiyator
-گلاسنوست ~ qlasnost
-گلاسیولوژی ~ qlasiyoloji
-گلایول ~ qlayol
-گلوبال ~ qlobal
-گودوز داغ ~ quduz dağ
-گیگا ~ qiqa
-گیگاتون ~ qiqaton
-مقصود سامع سردرودی ~ qsud same sərdrudi(sərdərili)
-قا ~ QA
-قاان ~ QAAN
-قاب ~ QAB
-قابا ~ QABA
-قاباغاردان ~ QABAĞARDAN
-قاباق1 ~ QABAQ1
-قاباق2 ~ QABAQ2
-ق ~ Q
-قاباق ~ QABAQ
-قاباقجا ~ QABAQCA
-قاباقجا‌دان ~ QABAQCADAN
-قاباقجیل ~ QABAQCIL
-قاباقجیللیق ~ QABAQCILLIQ
-قاباقدا ~ QABAQDA
-قاباقداکی ~ QABAQDAKI
-قاباق‌دان ~ QABAQDAN
-قاباقگؤرن ~ QABAQGÖRƏN
-قاباقگؤرن‌لیک ~ QABAQGÖRƏNLİK
-قاباقکی ~ QABAQKI
-قاباقجا ~ QABAQCA
-قاباقلاما ~ QABAQLAMA
-قاباقلاماق ~ QABAQLAMAQ
-قاباقلانما ~ QABAQLANMA
-قاباقلانماق ~ QABAQLANMAQ
-قاباقلاشدیرما ~ QABAQLAŞDIRMA
-قاباقلاش‌دیرماق ~ QABAQLAŞDIRMAQ
-قاباقلاشما ~ QABAQLAŞMA
-قاباقلاشماق ~ QABAQLAŞMAQ
-قاباقلیق1 ~ QABAQLIQ1
-قاباقلیق2 ~ QABAQLIQ2
-قابالاشدیریلما ~ QABALAŞDIRILMA
-قابالاشدیریلماق ~ QABALAŞDIRILMAQ
-قابالاشدیرما ~ QABALAŞDIRMA
-قابا‌لاش‌دیرماق ~ QABALAŞDIRMAQ
-قابالاشما ~ QABALAŞMA
-قابا‌لاشماق ~ QABALAŞMAQ
-قابالیق ~ QABALIQ
-قابان ~ QABAN
-قابار ~ QABAR
-قاباقلاما ~ QABAQLAMA
-قاباربؤجیی ~ QABARBÖCƏYİ
-قابارجیق ~ QABARCIQ
-قابارجیقلاندیرما ~ QABARCIQLANDIRMA
-قابارجیقلان‌دیرماق ~ QABARCIQLANDIRMAQ
-قابارجیقلانما ~ QABARCIQLANMA
-قابارجیقلانماق ~ QABARCIQLANMAQ
-قابارجیق‌لی ~ QABARCIQLI
-قاباردیلما ~ QABARDILMA
-قاباردیلماق ~ QABARDILMAQ
-قاباردین ~ QABARDİN
-قاباریق ~ QABARIQ
-قاباریق‌لی ~ QABARIQLI
-قاباریقلیق ~ QABARIQLIQ
-قاباریلماق ~ QABARILMAQ
-قابارلاما ~ QABARLAMA
-قابارلاماق ~ QABARLAMAQ
-قابارلانما ~ QABARLANMA
-قابارلانماق ~ QABARLANMAQ
-قابارلاتما ~ QABARLATMA
-قابارلاتماق ~ QABARLATMAQ
-قابارلی ~ QABARLI
-قابارلیلیق ~ QABARLILIQ
-قابارما1 ~ QABARMA1
-قابارما2 ~ QABARMA2
-قابارماق1 ~ QABARMAQ1
-قابارماق2 ~ QABARMAQ2
-قاباربؤجیی ~ QABARBÖCƏYİ
-قابارتی ~ QABARTI
-قابارتما ~ QABARTMA
-قابارتماق ~ QABARTMAQ
-قابارتما‌لی ~ QABARTMALI
-قابایون‌لو ~ QABAYUNLU
-قابیق ~ QABIQ
-قابیقلانما ~ QABIQLANMA
-قابیقلانماق ~ QABIQLANMAQ
-قابیق‌لی ~ QABIQLI
-قابیقوتو ~ QABIQOTU
-قابیق‌سیز ~ QABIQSIZ
-قابیقیئین ~ QABIQYEYƏN
-قابیرغا ~ QABIRĞA
-قابارتی ~ QABARTI
-قابیرغاالتی ~ QABIRĞAALTI
-قابیرغااراسی ~ QABIRĞAARASI
-قابیرغاجیق ~ QABIRĞACIQ
-قابیرغا‌لی ~ QABIRĞALI
-قابیرغاسؤهبتی ~ QABIRĞASÖHBƏTİ
-قابیل ~ QABİL
-قابیلیت ~ QABİLİYYƏT
-قابیلیت‌لی ~ QABİLİYYƏTLİ
-قابیلیت‌سیز ~ QABİLİYYƏTSİZ
-قابیلیت‌سیزلیک ~ QABİLİYYƏTSİZLİK
-قابیللشمه ~ QABİLLƏŞMƏ
-قابیللشمک ~ QABİLLƏŞMƏK
-قابیل‌لیک ~ QABİLLİK
-قابیرغاالتی ~ QABIRĞAALTI
-قابقیران ~ QABQIRAN
-قابلاما1 ~ QABLAMA1
-قابلاما2 ~ QABLAMA2
-قابلاماق ~ QABLAMAQ
-قابلانما ~ QABLANMA
-قابلانماق ~ QABLANMAQ
-قابلاشدیریلما ~ QABLAŞDIRILMA
-قابلاشدیریلماق ~ QABLAŞDIRILMAQ
-قابلاشدیرما ~ QABLAŞDIRMA
-قابلاش‌دیرماق ~ QABLAŞDIRMAQ
-قابلاشما ~ QABLAŞMA
-قابلاشماق ~ QABLAŞMAQ
-قابلاتدیرما ~ QABLATDIRMA
-قابلات‌دیرماق ~ QABLATDIRMAQ
-قابلاتما ~ QABLATMA
-قابلاتماق ~ QABLATMAQ
-قابسین‌دیران ~ QABSINDIRAN
-قاج1 ~ QAC1
-قاج2 ~ QAC2
-قاجا ~ QACA
-قاجیما ~ QACIMA
-قاجیماق ~ QACIMAQ
-قاجینما ~ QACINMA
-قاجینماق ~ QACINMAQ
-قاجلاشماق ~ QACLAŞMAQ
-قاجلیق ~ QACLIQ
-قاچاغان ~ QAÇAĞAN
-قاچاغانلیق ~ QAÇAĞANLIQ
-قاچاق ~ QAÇAQ
-قاچاقاچ ~ QAÇAQ
-قاچاقچی ~ QAÇAQÇI
-قاچاقچیلیق ~ QAÇAQÇILIQ
-قاچاقلیق ~ QAÇAQLIQ
-قاچاقمالچی ~ QAÇAQMALÇI
-قاچبن ~ QAÇBN
-قبچان ~ QBÇAN
-قاچا‌راق ~ QAÇARAQ
-قاچا‌راقلاما ~ QAÇARAQLAMA
-قاچا‌راقلاماق ~ QAÇARAQLAMAQ
-قاچاتباسدی ~ QAÇATBASDI
-قاچیلماز ~ QAÇILMAZ
-قاچیلمازلیق ~ QAÇILMAZLIQ
-قاچینما ~ QAÇINMA
-قاچینماق ~ QAÇINMAQ
-قاچیرما ~ QAÇIRMA
-قاچیرماق ~ QAÇIRMAQ
-قاچاقاچ ~ QAÇAQ
-قاچیرتما ~ QAÇIRTMA
-قاچیرتماق ~ QAÇIRTMAQ
-قاچیش ~ QAÇIŞ
-قاچیشما ~ QAÇIŞMA
-قاچیشماق ~ QAÇIŞMAQ
-قاچقین ~ QQIN
-قاچقینلیق ~ QQINLIQ
-قاچما ~ QAÇMA
-قاچماق ~ QAÇMAQ
-قادا ~ QADA
-قاداغا ~ QADAĞA
-قاچیرتما ~ QAÇIRTMA
-قاداغان ~ QADAĞAN
-قاداق ~ QADAQ
-قادا‌لی ~ QADALI
-قادین ~ QADIN
-قادینلیق ~ QADINLIQ
-قادیر ~ QADİR
-قادیرلیک ~ QADİRLİK
-قاف1 ~ QAF1
-قاف2 ~ QAF2
-قافا ~ QAFA
-قافا‌لی ~ QAFALI
-قافا‌سیز ~ QAFASIZ
-قافیل ~ QAFİL
-قاداغان ~ QADAĞAN
-قافیلانه ~ QAFİLANƏ
-قافیله ~ QAFİLƏ
-قافیل‌لیک ~ QAFİLLİK
-قافییه ~ QAFİYƏ
-قافیباز ~ QAFİYƏBAZ
-قافیبازلیق ~ QAFİYƏBAZLIQ
-قافییه‌لی ~ QAFİYƏLİ
-قافیپرداز ~ QAFİYƏPƏRDAZ
-قافیپردازلیق ~ QAFİYƏPƏRDAZLIQ
-قافییه‌سیز ~ QAFİYƏSİZ
-قافییه‌سیزلیک ~ QAFİYƏSİZLİK
-قافقازلی ~ QAFQAZLI
-قاغ ~ Q
-قاغا1 ~ QAĞA1
-قاغا2 ~ QAĞA2
-قاغا3 ~ QAĞA3
-قاغایی ~ QAĞAYI
-قاغازلانماق ~ QAĞAZLANMAQ
-قاغیلداما ~ QAĞILDAMA
-قاغیلداماق ~ QAĞILDAMAQ
-قاغیلداشما ~ QAĞILDAŞMA
-قافیلانه ~ QAFİLANƏ
-قاغیلداشماق ~ QAĞILDAŞMAQ
-قاغیلداتما ~ QAĞILDATMA
-قاغیلداتماق ~ QAĞILDATMAQ
-قاغیلتی ~ QAĞILTI
-قاغلا ~ QAĞLA
-قاهال ~ QAHAL
-قاهمار ~ QAHMAR
-قاهمارچی ~ QAHMARÇI
-قاهمارچیلیق ~ QAHMARÇILIQ
-قاخ ~ QAX
-قاخاج ~ QAXAC
-قاخاجچی ~ QAXACÇI
-قاخاجیما ~ QAXACIMA
-قاخاجیماق ~ QAXACIMAQ
-قاخاجیتما ~ QAXACITMA
-قاخاجیتماق ~ QAXACITMAQ
-قاخاجلاماق ~ QAXACLAMAQ
-قاخانج ~ QAXANC
-قاخ‌دیرماق ~ QAXDIRMAQ
-قاخیلما ~ QAXILMA
-قاخیلماق ~ QAXILMAQ
-قاخینج ~ QAXINC
-قاخیش ~ QAXIŞ
-قاخما ~ QAXMA
-قاخماق ~ QAXMAQ
-قاخسیما ~ QAXSIMA
-قاخسیماق ~ QAXSIMAQ
-قاخسیمیش ~ QAXSIMIŞ
-قاخسیتما ~ QAXSITMA
-قاخسیتماق ~ QAXSITMAQ
-قایب ~ QAİB
-قایبانه ~ QAİBANƏ
-قایده ~ QAİDƏ
-قایل ~ QAİL
-قایل‌لیک ~ QAİLLİK
-قایم ~ QAİM
-قایمه ~ QAİMƏ
-قایممقام ~ QAİMMƏQAM
-قایممقاملیق ~ QAİMMƏQAMLIQ
-قاقاوز ~ QAQAUZ
-قاقاوزجا ~ QAQAUZCA
-قاققا ~ QAQQA
-قاخماق ~ QAXMAQ
-قاققیلداما ~ QAQQILDAMA
-قاققیلداماق ~ QAQQILDAMAQ
-قاققیلداشما ~ QAQQILDAŞMA
-قاققیلداشماق ~ QAQQILDAŞMAQ
-قاققیلداتماق ~ QAQQILDATMAQ
-قاققیلتی ~ QAQQILTI
-قاقوم ~ QAQUM
-قال ~ QAL
-قالا ~ QALA
-قالابند ~ QALABƏND
-قالابندلیک ~ QALABƏNDLİK
-قالابیی ~ QALABƏYİ
-قالابیی‌لیک ~ QALABƏYİLİK
-قالبج ~ QALBC
-قالاچا ~ QALAÇA
-قالاغان ~ QALAĞAN
-قاققیلداما ~ QAQQILDAMA
-قالبکتیکا ~ QALBKTİKA
-قالاق ~ QALAQ
-قالاقلاما ~ QALAQLAMA
-قالاقلاماق ~ QALAQLAMAQ
-قالاقلانما ~ QALAQLANMA
-قالاقلانماق ~ QALAQLANMAQ
-قالاقلانمیش ~ QALAQLANMIŞ
-قالاقلاتما ~ QALAQLATMA
-قالاقلاتماق ~ QALAQLATMAQ
-قالاما ~ QALAMA
-قالاماق ~ QALAMAQ
-قالانما ~ QALANMA
-قالانماق ~ QALANMAQ
-قالانتئرنیا ~ QALANTERNYA
-قالاکتیکا ~ QALAKTİKA
-قالای ~ QALAY
-قالایچی ~ QALAYÇI
-قالایچیلیق ~ QALAYÇILIQ
-قالایلاما ~ QALAYLAMA
-قالایلاماق ~ QALAYLAMAQ
-قالایلانما ~ QALAYLANMA
-قالایلانماق ~ QALAYLANMAQ
-قالایلانمیش ~ QALAYLANMIŞ
-قالایلاتما ~ QALAYLATMA
-قالایلاتماق ~ QALAYLATMAQ
-قالای‌لی ~ QALAYLI
-قالدیریجی ~ QALDIRICI
-قالدیریلما ~ QALDIRILMA
-قالدیریلماق ~ QALDIRILMAQ
-قال‌دیریم ~ QALDIRIM
-قالدیرما ~ QALDIRMA
-قال‌دیرماق ~ QALDIRMAQ
-قالای ~ QALAY
-قالدیرتماق ~ QALDIRTMAQ
-قالئرییا ~ QALERYYA
-قالئرئیا‌لی ~ QALEREYALI
-قالیت ~ QALYT
-قالغی ~ QALĞI
-قالخاق ~ QALXAQ
-قالخان ~ QALXAN
-قالخانجیق ~ QALXANCIQ
-قالخانقولاق ~ QALXANQULAQ
-قالخان‌لی ~ QALXANLI
-قالخان‌لیجا ~ QALXANLICA
-قالخانشکیل‌لی ~ QALXANŞƏKİLLİ
-قالخانواری ~ QALXANVARİ
-قالخیق ~ QALXIQ
-قالخینما ~ QALXINMA
-قالخینماق ~ QALXINMAQ
-قالخیشما ~ QALXIŞMA
-قالخیشماق ~ QALXIŞMAQ
-قالخیزما ~ QALXIZMA
-قالخیزماق ~ QALXIZMAQ
-قالخما ~ QALXMA
-قالخماق ~ QALXMAQ
-قالیق ~ QALIQ
-قالیق‌لی ~ QALIQLI
-قالیق‌سیز ~ QALIQSIZ
-قالیم ~ QALIM
-قالین ~ QALIN
-قالینبیغ‌لی ~ QALINBIĞLI
-قالینجب ~ QALINCB
-قالیندوداق ~ QALINDODAQ
-قالینقابیق ~ QALINQABIQ
-قالینقافا‌لی ~ QALINQAFALI
-قالینقاش ~ QALINQ
-قالیق ~ QALIQ
-قالینلاماق ~ QALINLAMAQ
-قالینلاتماق ~ QALINLATMAQ
-قالینلاشدیریلما ~ QALINLAŞDIRILMA
-قالینلاشدیریلماق ~ QALINLAŞDIRILMAQ
-قالینلاشدیرما ~ QALINLAŞDIRMA
-قالینلاش‌دیرماق ~ QALINLAŞDIRMAQ
-قالینلاشما ~ QALINLAŞMA
-قالینلاشماق ~ QALINLAŞMAQ
-قالینلیق ~ QALINLIQ
-قالینلیقؤلچن ~ QALINLIQÖLÇƏN
-قالیش ~ QALIŞ
-قالیب ~ QALİB
-قالیبا ~ QALİBA
-قالیبانه ~ QALİBANƏ
-قالیبن ~ QALİBƏN
-قالیبیت ~ QALİBİYYƏT
-قالیبیت‌لی ~ QALİBİYYƏTLİ
-قالیب‌لیک ~ QALİBLİK
-قالیفی ~ QALİFY
-قالینلاماق ~ QALINLAMAQ
-قاللاج ~ QALLAC
-قال‌لار ~ QALLAR
-قال‌لی ~ QALLI
-قاللون ~ QALLUN
-قالما ~ QALMA
-قالماق ~ QALMAQ
-قالماقال ~ QALMAQAL
-قالماقالچی ~ QALMAQALÇI
-قالماقالچیلیق ~ QALMAQALÇILIQ
-قالماقال‌لی ~ QALMAQALLI
-قالوش ~ QALOŞ
-قالپاق ~ QALPAQ
-قالپاقجیق ~ QALPAQCIQ
-قالپاق‌لی ~ QALPAQLI
-قبلستوک ~ QBLSTUK
-قالماق ~ QALMAQ
-قالستوک‌لو ~ QALSTUKLU
-قالتاق ~ QALTAQ
-قالتاقچی ~ QALTAQÇI
-قالتاقلاما ~ QALTAQLAMA
-قالتاقلاماق ~ QALTAQLAMAQ
-قالتاقلانما ~ QALTAQLANMA
-قالتاقلانماق ~ QALTAQLANMAQ
-قالو ~ QALÜ
-قالو ~ QALÜ
-قالوانیزبسیا ~ QALVANİZBSİYA
-قالوانومئتر ~ QALVANUMETR
-قالوانوسکوپ ~ QALVANOSKUP
-قاماک ~ QAMAK
-قامارلاما ~ QAMARLAMA
-قامارلاماق ~ QAMARLAMAQ
-قامارلانما ~ QAMARLANMA
-قامارلانماق ~ QAMARLANMAQ
-قامارلاشدیرما ~ QAMARLAŞDIRMA
-قامارلاش‌دیرماق ~ QAMARLAŞDIRMAQ
-قاماشدیرما ~ QAMAŞDIRMA
-قاماش‌دیرماق ~ QAMAŞDIRMAQ
-قاماشیق ~ QAMAŞIQ
-قاماشما ~ QAMAŞMA
-قاماشماق ~ QAMAŞMAQ
-قامبجزیا ~ QAMBCZİYA
-قامچی ~ QAMÇI
-قالستوک‌لو ~ QALSTUKLU
-قامچیلاما ~ QAMÇILAMA
-قامچیلاماق ~ QAMÇILAMAQ
-قامچیلانما ~ QAMÇILANMA
-قامچیلانماق ~ QAMÇILANMAQ
-قامچیلاتماق ~ QAMÇILATMAQ
-قامچی‌لی‌لار ~ QAMÇILILAR
-قامت ~ QAMƏT
-قامت‌لی ~ QAMƏTLİ
-قامیش ~ QAMIŞ
-قامیشقوشو ~ QAMIŞQUŞU
-قامیشلیق ~ QAMIŞLIQ
-قامقالاق ~ QAMQALAQ
-قامقالداق ~ QAMQALDAQ
-قبمما ~ QBMMA
-قامچیلاما ~ QAMÇILAMA
-قامو ~ QAMU
-قاموس ~ QAMUS
-قان ~ QAN
-قامو ~ QAMU
-قان ~ QAN
-قان ~ QAN
-قانا‌جاق ~ QANACAQ
-قان ~ QAN
-قانا‌جاق‌لی ~ QANACAQLI
-قاناجاقلیلیق ~ QANACAQLILIQ
-قانا‌جاق‌سیز ~ QANACAQSIZ
-قاناجاقسیزلیق ~ QANACAQSIZLIQ
-قاناد ~ QANAD
-قانادلاندیرما ~ QANADLANDIRMA
-قانادلان‌دیرماق ~ QANADLANDIRMAQ
-قانادلانما ~ QANADLANMA
-قانادلانماق ~ QANADLANMAQ
-قانا‌جاق‌لی ~ QANACAQLI
-قانادلانمیش ~ QANADLANMIŞ
-قانادلی ~ QANADLI
-قانادلیجا ~ QANADLICA
-قانادسیز ~ QANADSIZ
-قاناخما ~ QANAXMA
-قانالما ~ QANALMA
-قاناما ~ QANAMA
-قاناماق ~ QANAMAQ
-قانات‌دیرماق ~ QANATDIRMAQ
-قاناتما ~ QANATMA
-قاناتماق ~ QANATMAQ
-قاناوات ~ QANAVAT
-قانازلیغی ~ QANAZLIĞI
-قانبیر ~ QANBİR
-قانبور ~ QANBUR
-قانبورلاشما ~ QANBURLAŞMA
-قانبورلاشماق ~ QANBURLAŞMAQ
-قانبورلوق ~ QANBURLUQ
-قانجیغا ~ QANCIĞA
-قانجیق ~ QANCIQ
-قانجیقلیق ~ QANCIQLIQ
-قانچیر ~ QANÇIR
-قانچیرلاما ~ QANÇIRLAMA
-قانچیرلاماق ~ QANÇIRLAMAQ
-قانادلانمیش ~ QANADLANMIŞ
-قانچیرلانماق ~ QANÇIRLANMAQ
-قاندا ~ QANDA
-قاندال ~ QANDAL
-قاندالاق ~ QANDALAQ
-قانداللاما ~ QANDALLAMA
-قانداللاماق ~ QANDALLAMAQ
-قانداللانما ~ QANDALLANMA
-قانداللانماق ~ QANDALLANMAQ
-قاندال‌لی ~ QANDALLI
-قاندایاندیریجی ~ QANDAYANDIRICI
-قاندیریلماق ~ QANDIRILMAQ
-قاندیرما ~ QANDIRMA
-قان‌دیرماق ~ QANDIRMAQ
-قانئ ~ QANE
-قانئئدیجی ~ QANEEDİCİ
-قانیاجی ~ QANIACI
-قانیاجیلیق ~ QANIACILIQ
-قانیاچیق ~ QANIAÇIQ
-قانیخ‌دیرماق ~ QANIXDIRMAQ
-قانیخماق ~ QANIXMAQ
-قانییستی ~ QANIİSTİ
-قانییستی‌لیک ~ QANIİSTİLİK
-قانیق ~ QANIQ
-قانیقارا ~ QANIQARA
-قانچیرلانماق ~ QANÇIRLANMAQ
-قانیقارالیق ~ QANIQARALIQ
-قانیق‌دیرماق ~ QANIQDIRMAQ
-قانیقما ~ QANIQMA
-قانیقماق ~ QANIQMAQ
-قانیلماق ~ QANILMAQ
-قانیلماز ~ QANILMAZ
-قانیریلماق ~ QANIRILMAQ
-قانیرما ~ QANIRMA
-قانیرماق ~ QANIRMAQ
-قانیرتماق ~ QANIRTMAQ
-قانیسویوق ~ QANISOYUQ
-قانیسویوقلوق ~ QANISOYUQLUQ
-قانیشیرین ~ QANIŞİRİN
-قانیشیرین‌لیک ~ QANIŞİRİNLİK
-قانیچن ~ QANİÇƏN
-قانیچیجی ~ QANİÇİCİ
-قانیچیجی‌لیک ~ QANİÇİCİLİK
-قانکه‌سن ~ QANKƏSƏN
-قانکسیجی ~ QANKƏSİCİ
-قانکؤچورمه ~ QANKÖÇÜRMƏ
-قانقال ~ QANQAL
-قانقال‌لی ~ QANQALLI
-قانقاللیق ~ QANQALLIQ
-قانقارال‌دان ~ QANQARALDAN
-قانقارالدیجی ~ QANQARALDICI
-قانیقارالیق ~ QANIQARALIQ
-قانقیماق ~ QANQIMAQ
-قانقیرمیزی ~ QANQIRMIZI
-قانقرین ~ QANQRYN
-قانقرئن‌لی ~ QANQRENLİ
-قانقستئر ~ QANQSTER
-قانقورودان ~ QANQURUDAN
-قان‌لی ~ QANLI
-قانلیبیچاق ~ QANLIBIÇAQ
-قانلیلیق ~ QANLILIQ
-قانما ~ QANMA
-قانماق ~ QANMAQ
-قانماز ~ QANMAZ
-قانمازجاسینا ~ QANMAZCASINA
-قانمازلیق ~ QANMAZLIQ
-قانوتو ~ QANOTU
-قانوو ~ QANOV
-قانوووز ~ QANOVUZ
-قانوووزو ~ QANOVUZU
-قانریلماق ~ QANRILMAQ
-قان‌سیز ~ QANSIZ
-قانسیزلاشدیریلما ~ QANSIZLAŞDIRILMA
-قانسیزلاشدیریلماق ~ QANSIZLAŞDIRILMAQ
-قانسیزلاشدیرما ~ QANSIZLAŞDIRMA
-قانسیزلاش‌دیرماق ~ QANSIZLAŞDIRMAQ
-قانسیزلاشما ~ QANSIZLAŞMA
-قانسیزلاشماق ~ QANSIZLAŞMAQ
-قانسیزلیق ~ QANSIZLIQ
-قانسوران ~ QANSORAN
-قانتار ~ QANTAR
-قانتارچی ~ QANTARÇI
-قانتارچیلیق ~ QANTARÇILIQ
-قانتارغا ~ QANTARĞA
-قانتارغالاما ~ QANTARĞALAMA
-قانتارغالاماق ~ QANTARĞALAMAQ
-قانماز ~ QANMAZ
-قانتارغالانما ~ QANTARĞALANMA
-قانتارغالانماق ~ QANTARĞALANMAQ
-قانتارغالاتماق ~ QANTARĞALATMAQ
-قانتارغا‌لی ~ QANTARĞALI
-قانتارغا‌سیز ~ QANTARĞASIZ
-قانتپر ~ QANTƏPƏR
-قانتؤکن ~ QANTÖKƏN
-قانون1 ~ QANUN1
-قانون2 ~ QANUN2
-قانوناویغون ~ QANUNAUYĞUN
-قانوناویغونلوق ~ QANUNAUYĞUNLUQ
-قانونچو ~ QANUNÇU
-قانونچولوق ~ QANUNÇULUQ
-قانونن ~ QANUNƏN
-قانونی ~ QANUNİ
-قانونیلشدیریلمه ~ QANUNİLƏŞDİRİLMƏ
-قانونیلشدیریلمک ~ QANUNİLƏŞDİRİLMƏK
-قانتارغالانما ~ QANTARĞALANMA
-قانونیلشدیرمه ~ QANUNİLƏŞDİRMƏ
-قانونی‌لش‌دیرمک ~ QANUNİLƏŞDİRMƏK
-قانونی‌لیک ~ QANUNİLİK
-قانونیت ~ QANUNİYYƏT
-قانونلاشدیریلما ~ QANUNLAŞDIRILMA
-قانونلاشدیریلماق ~ QANUNLAŞDIRILMAQ
-قانونلاشدیرما ~ QANUNLAŞDIRMA
-قانونلاش‌دیرماق ~ QANUNLAŞDIRMAQ
-قانوننامه ~ QANUNNAMƏ
-قانون‌پرست ~ QANUNPƏRƏST
-قانون‌پرست‌لیک ~ QANUNPƏRƏSTLİK
-قانون‌سوز ~ QANUNSUZ
-قانونسوزلوق ~ QANUNSUZLUQ
-قانونشوناس ~ QANUNŞÜNAS
-قانونشوناسلیق ~ QANUNŞÜNASLIQ
-قانونوئریجی ~ QANUNVERİCİ
-قانونوئریجی‌لیک ~ QANUNVERİCİLİK
-قاپادیلما ~ QAPADILMA
-قاپادیلماق ~ QAPADILMAQ
-قاپاغان ~ QAPAĞAN
-قاپاق ~ QAPAQ
-قانونیلشدیرمه ~ QANUNİLƏŞDİRMƏ
-قاپاقاپ ~ QAPAQAP
-قاپاقجیق ~ QAPAQCIQ
-قاپاقلاما ~ QAPAQLAMA
-قاپاقلاماق ~ QAPAQLAMAQ
-قاپاقلانما ~ QAPAQLANMA
-قاپاقلانماق ~ QAPAQLANMAQ
-قاپاقلاتماق ~ QAPAQLATMAQ
-قاپاق‌لی ~ QAPAQLI
-قاپاقلیق ~ QAPAQLIQ
-قاپاق‌سیز ~ QAPAQSIZ
-قاپا‌لی ~ QAPALI
-قاپالیلیق ~ QAPALILIQ
-قاپاما ~ QAPAMA
-قاپاماق ~ QAPAMAQ
-قاپان1 ~ QAPAN1
-قاپان2 ~ QAPAN2
-قاپانچی ~ QAPANÇI
-قاپانچیلیق ~ QAPANÇILIQ
-قاپاندار ~ QAPANDAR
-قاپاندارلیق ~ QAPANDARLIQ
-قاپانما ~ QAPANMA
-قاپانماق ~ QAPANMAQ
-قاپاقاپ ~ QAPAQAP
-قاپاتما ~ QAPATMA
-قاپاتماق ~ QAPATMAQ
-قاپاییجی ~ QAPAYICI
-قاپاز ~ QAPAZ
-قاپازالتی ~ QAPAZALTI
-قاپازلاما ~ QAPAZLAMA
-قاپازلاماق ~ QAPAZLAMAQ
-قاپازلانما ~ QAPAZLANMA
-قاپازلانماق ~ QAPAZLANMAQ
-قاپازلاشما ~ QAPAZLAŞMA
-قاپازلاشماق ~ QAPAZLAŞMAQ
-قاپچاق ~ QAPÇAQ
-قاپدیرما ~ QAPDIRMA
-قاپ‌دیرماق ~ QAPDIRMAQ
-قاپی ~ QAPI
-قاپیبیر ~ QAPIBİR
-قاپی ~ QAPI
-قاپیجیق ~ QAPICIQ
-قاپیچی ~ QAPIÇI
-قاپیچیلیق ~ QAPIÇILIQ
-قاپیلما ~ QAPILMA
-قاپیلماق1 ~ QAPILMAQ1
-قاپیلماق2 ~ QAPILMAQ2
-قاپی‌سیز ~ QAPISIZ
-قاپیشدیریلماق ~ QAPIŞDIRILMAQ
-قاپیشدیرما ~ QAPIŞDIRMA
-قاپیش‌دیرماق ~ QAPIŞDIRMAQ
-قاپیشما ~ QAPIŞMA
-قاپیشماق ~ QAPIŞMAQ
-قاپقارا ~ QAPQARA
-قاپقارانلیق ~ QAPQARANLIQ
-قاپلاما ~ QAPLAMA
-قاپلاماچی ~ QAPLAMAÇI
-قاپلاماق ~ QAPLAMAQ
-قاپلان ~ QAPLAN
-قاپما ~ QAPMA
-قاپماق ~ QAPMAQ
-قاپیجیق ~ QAPICIQ
-قار ~ QAR
-قارا1 ~ QARA1
-قاپساماق ~ QAPSAMAQ
-قارا ~ QARA
-قارا2 ~ QARA2
-قارا3 ~ QARA3
-قارااغیز ~ QARAAĞIZ
-قاراایاق ~ QARAAYAQ
-قاراازار ~ QARAAZAR
-قاراباقارا ~ QARABAQARA
-قاراباسما ~ QARABASMA
-قاراباش ~ QARABAŞ
-قاراباشاق ~ QARABAŞAQ
-قاراباشلیق ~ QARABAŞLIQ
-قاراباتداق ~ QARABATDAQ
-قارابخت ~ QARABƏXT
-قارابه‌نیز ~ QARABƏNİZ
-قارابوغاز1 ~ QARABOĞAZ1
-قارابوغاز2 ~ QARABOĞAZ2
-قارابوغما ~ QARABOĞMA
-قارابوغد