نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-( آچمازاگتیرمک(دوشورمک ~ maza gətirmək (düşürmək)
-آغمانق یت ~ Mangıt
-اکمه‎یینی داشدان چیخارماق ~ məyini daşdan çıxarmaq
-اوراز- ممد ~ Mehmet
- ~ Mangıt
-حسرتمولوک ~ mülük
-حمداوللاه‎مستوفی ~ mustofi
-خومارلی بؤلگه‎سینین چایلاری ~ marlı bölgəsinin çayları
-سی.مک ~ mək
-فاتح سلطان محمد ~ məhəmməd
-کوچکورموندوس ~ Mundus
-( کؤمه‎یینه‎ چاتماق (یئتیشمک، قاشماق ~ məyinə çatmaq
-( گم یلر یدنیزده‎ باتماق(غرق اولماق ~ milridənizdə batmaq
-لومبا لومبا ایچری اؤتورمک ~ mba lomba içəri ötürmək
-م ~ m
-خذ Ĥ م ~ məaxiz
-ماء ~ ma
-ماء الشعیر ~ mauşşəir
-مائده‎ ~ maidə
-مابعد ~ mabəd
-مابقی ~ mabəqi
-مابین ~ mabeyn
-مات ~ mat
-ماتادور ~ matador
-ماتان ~ matan
-ماتاه ~ matah
-ماتای ~ Matay
-ماتئریال ~ materyal
-ماتئریالیزم ~ materyalizm
-ماتئریالیست ~ materyalist
-ماتدیم ماتدیم ~ matdım matdım
-ماتَرک ~ matərək
-ماتریکس ~ matriks
-ما تقالماق ~ matqalmaq
-ما تقویماق ~ matqoymaq
-ما تلاشدیرماق ~ matlaşdırmaq
-ما تلاشماق ~ matlaşmaq
-ما تلیق ~ matlıq
-ماتم ~ matəm
-ما تمات ~ matmat
-ماتمی ~ matəmi
-ماتوش ~ matoş
-ماتور ~ matur
-ماتور ~ matur
-ماتی ~ matı
-ماتی خیرپا ~ matı xırpa
-ماتینا سالماق ~ matına salmaq
-ماثال ~ masal
-مأثوم ~ məsum
-ماجار ~ macar
-ماجار ~ macar
-ماجاریستان ~ macarıstan
-ماجال ~ macal
-ماجرا ~ macəra
-ماجراچی ~ macəraçı
-ماجولان ~ maculan
-ماچ ~ m
-ماچا ~ maça
-ماچ ماچ ~ mm
-ماحصل ~ mahəsəl
-ماحضر ~ mahəzər
-ماحلیج ~ mahlıc
-ماخ ~ max
-ماختا ~ maxta
-ماخدیم کندی ~ maxdım kəndi
-مأخذ ~ məxəz
-ماخمور ~ maxmur
-ماخولا ~ maxula
-مأخوذ ~ məxuz
-ماد ~ mad
-ماد سؤزو ~ mad sözü
-مادآباد ~ madabad
-ماداگیز ~ madagiz
-( مادالیا(میدال ~ madalya(midal)
-مادالیون ~ madaliun
-مادام ~ madam
-مادر ~ madər
-مادرزاد ~ madərzad
-مادرشاهلیق ~ madərşahlıq
-مادرشاهی ~ madərşahi
-مادلو ~ madlu
-مادمازئل ~ madmazel
-مادوننا ~ madonna
-ماده‎ ~ maddə
-ماده‎ جی ~ maddəci
-ماده‎ ج یلیک ~ maddəcilik
-مادی ~ maddi
-مادیار ~ Madyar
-مادیر ~ Madır
-مادیلشمک ~ maddiləşmək
-ماد یلیک ~ maddilik
-مادیلی ~ madılı
-مادیات ~ maddiyat
-مادیان ~ madyan
-مادیه‎ ~ madyə
-مادییت ~ maddiyət
-مأذون ~ məzün
-مأذونیت ~ məzuniyət
-مار ~ mar
-مارا ~ mara
-مارابا ~ maraba
-ماراتون ~ maraton
-ماراچ ~ maraç
-مارازا ~ maraza
-ماراغوش ~ Marağuş
-ماراق ~ maraq
-ماراق ائتمک ~ maraq etmək
-ماراق اویاتماق ~ maraq oyatmaq
-ماراقدان دوشمک ~ maraqdan düşmək
-ماراق دوغورماق ~ maraq doğurmaq
-ماراقسیز ~ maraqsiz
-ماراق گؤسترمک ~ maraq göstərmək
-ماراقلاندیرماق ~ maraqlandırmaq
-ماراقلانماق ~ maraqlanmaq
-ماراقلی ~ maraqlı
-ماراقلیلیق ~ maraqlılıq
-ماراکومو ~ marakomu
-مارال ~ maral
-مارالاوتو ~ maralotu
-مارال باخیشلی ~ maral baxışlı
-مارال تبریزلی ~ maral təbrizli
-مارال ~ maral
-مارال فیندیغی ~ maral fındığı
-مارال نبیزاده‎ ~ maral nəbizadə
-مارال یونجاسی ~ maral yoncası
-ماراما ~ marama
-ماراماق ~ maramaq
-ماران ~ maran
-ماران ~ maran
-مارانقوز ~ maranqoz
-مارانقوز بالیغی ~ maranqoz balığı
-ماراواتپه‎ ~ maravatəpə
-مارت ~ mart
-مارتاوال ~ martaval
-مارتی قوشو ~ martı quşu
-مارچ ~ març
-( مارچامارچ(لا ~ marçamarç(la)
-مارچمورچ ~ marçmurç
-مارچیلتی ~ marçıltı
-مارچیلداتماق ~ marçıldatmaq
-مارچیلداماق ~ marçıldamaq
-ماردیوان ~ mardıvan
-مارس ~ mars
-مارس ~ mars
-مارسیوان اوتو ~ marsıvan otu
-مارش ~ marş
-مارشال ~ marşal
-مارشیمون ~ marşimon
-مارق ~ marq
-مارقا ~ marqa
-مارقارین ~ marqarin
-مارقاشا ~ marqaşa
-مارقاکیچی ~ Markakiçi
-مارک ~ mark
-مارکئت ~ market
-مارکئتینق ~ marketinq
-مارکالاماق ~ markalamaq
-مارکس ~ marks
-مارکسیست ~ marksist
-مارکسیت لئنینیست ~ marksist leninist
-مارکسیزم ~ marksizm
-مارکسیزم لئنینیزم ~ marksizm leninizm
-مارمالاد ~ marmalad
-مارمان ~ marman
-مارمیشو ~ marmışo
-مارن ~ marn
-مارول ~ marul
-مارولجوق ~ marulcuq
-ماره‎ ~ marə
-( مارهموار (ماراوار ~ marhəmvar(maravar)
-ماری ~ marı
-ماریت ~ marıt
-ماریتلاماق ~ marıtlamaq
-ماریتماق ~ marıtmaq
-ماریت وئرمک ~ marıt vermək
-( ماریغادورماق(یاتماق ~ marığa durmaq (yatmaq)
-ماریق ~ marıq
-ماریقلاماق ~ marıqlamaq
-ماریق وئرمک ~ mariq vermək
-ماز ~ maz
-مازات ~ mazat
-مازار ~ mazar
-مازاق ~ mazaq
-مازافا ~ mazafa
-مازالاق ~ mazalaq
-مازالاق اویونو ~ mazalaq oıunu
-مازقال ~ mazqal
-مازلاماق ~ mazlamaq
-مازندران ~ mazəndəran
-مازمازاق ~ mazmazaq
-مازوت ~ mazot
-مازوشیزم ~ mazoşizm
-مازوشیست ~ mazoşist
-مازی ~ mazı
-مازی آغاجی ~ mazı ağacı
-مازیم ~ mazım
-ماژئسته‎ ~ majestə
-ماژور ~ major
-ماس ~ mas
-ماسا ~ masa
-ماسااوستو ~ masaaüstü
-ماسابه‎یی ~ masabəyi
-ماساب یلیک ~ masabəylik
-ماسار ~ masar
-ماسازیر ~ masazır
-ماساژ ~ masaj
-ماساژور ~ masajor
-ماساق ~ Masak
-ماسال ~ masal
-ماساللی ~ masallı
-ماسئخ ~ masex
-ماسبق ~ masəbəq
-ماستی ~ mastı
-ماستیک ~ mastik
-ماسخارابینه‎ ~ masxarabinə
-ماسخیت ~ masxıt
-ماسقار ~ Masqar
-ماسقارا ~ masqara
-ماسک، ماسکه‎ ~ mask
-ماسکوت ~ maskut
-( ماسلا (ماستا ~ masla (masta)
-ماسنیس ~ masnıs
-ماسوره‎ ~ masurə
-ماسوله‎ ~ masulə
-ماسوه ~ masuh
-ماسیو ~ masiv
-ماش ~ m
-ماشا ~ maşa
-ماشاق ~ Maşaq
-ماشالاماق ~ maşalamaq
-ماشاللاه ~ maşallah
-ماشتاغا ~ maştağa
-ماشریق ~ Maşrık
-ماشکین ~ maşkın
-ماشیلو ~ maşılu
-ماشین ~ maşın
-ماشینچی ~ maşınçı
-ماضی ~ mazı
-ماغار ~ mağar
-ماغارا ~ mağara
-ماغارا ~ mağara
-ماغازا ~ mağaza
-ماغانسیلکیلاک ~ mağansilkilak
-ماغمورتو ~ mmurtu
-ماف ~ maf
-مافران ~ mafran
-مافوق ~ maafovq
-مافیا ~ mafya
-مافیکند ~ mafikənd
-مافین آباد ~ mafinabad
-ماقّاب ~ maqqab
-ماقابوز ~ maqabuz
-ماقارا ~ maqara
-ماقازین ~ maqazin
-ماقاندا ~ maqanda
-ماقبل ~ maqəbl
-ماقری ~ maqrı
-ماققاج ~ maqqac
-ماققاش ~ maqqaş
-ماقما ~ maqma
-ماقماتیک ~ maqmatik
-ماقنولیا ~ maqnolya
-ماقنیت ~ maqnit
-ماقنیتوفون ~ maqnitofon
-ماقوو ~ maqov
-ماکئت ~ maket
-ماکارنا ~ makarna
-ماکارونی ~ makaroni
-ماکرو ~ makro
-ماکریپ ~ Makrıp
-ماکزیمالیزم ~ makzimalizm
-ماکزیمم ~ makzimum
-ماکسی اتک ~ maksi ətək
-ماکسی ~ maksi
-ماکسیمال ~ maksimal
-مأکول ~ məkul
-ماکی ~ makı
-ماکی ~ makı
-ماکیبؤلگه‎سینده‎یئرآدلاری ~ makı
-ماکیاژ ~ makyaj
-ماکیاوئلجیلیک ~ makyavelcilik
-ماکینا ~ makina
-ماگما ~ maqma
-مال ~ mal
-مالا ~ mala
-مالاآلْتی ~ malaaltı
-مالاباخان ~ malabaxan
-مالاچی ~ malaçı
-مالاچیلیق ~ malaçılıq
-مالاخ ~ malax
-مالاخلار ~ malaxlar
-مالاریا ~ malarya
-مالاز ~ malaz
-مالازگیرت ~ malazgirt
-مالاشریک ~ malaşərik
-مالاغان ~ malağan
-مالاق ~ malaq
-مالاقال ~ malaqal
-مالاکش ~ malakeş
-مالاکیت ~ malakit
-مالالاتماق ~ malalatmaq
-مالالاماق ~ malalamaq
-مالالانماق ~ malalanmaq
-مالالتجاره‎ ~ malitticarə
-مالالی ~ malalı
-مالامادین ~ malamadın
-مالامان ~ malaman
-مالان ~ malan
-مالاهای ~ malahay
-مالای ~ malay
-مالای ~ malay
-مالباش ~ malbaş
-مالبا شلیق ~ malbaşlıq
-مالپرَست ~ malpərəst
-مالت ~ malt
-مالتا اریگی ~ malta ərigi
-مالتایی ~ maltayı
-مالتیز ~ maltız
-مالتیزگئچی سی ~ maltizgeçisi
-مالچ ~ malç
-مال حئیوان ~ mal heyvan
-مالخاوا ~ malxava
-مالدار ~ maldar
-مال دارلیق ~ mal darlıq
-مال داوار ~ mal davar
-مال دؤولت ~ mal dövlət
-مالدیلی ~ maldili
-مالقارا ~ malqara
-مالقاراچی ~ malqaraçı
-مالقامود ~ malqamud
-مالقیران ~ malqıran
-مالک ~ malik
-مالکار ~ malkar
-مال کلَمی ~ mal kələmi
-مالکوچ ~ malkoç
-مالگوره‎ ~ malgurə
-مالگوزه‎ ~ malgüzə
-ماللا ~ malla
-ماللاستاغار ~ Mallastağar
-ماللاآغابیخود ~ mallaağabixod
-( ماللااسمعلی(مذنب ~ mallaaisməli(məznəb
-( ماللاّجمالطارمی(هزاری ~ mallaacəmaltarimi(həzari)
-ماللاحسن ادیب ~ mallahəsən ədib
-ماللاحسینث ابت ~ mallahüsen sabit
-ماللاعاببا سشعله‎ ~ mallaabbas şöölə
-ماللاقاسمذ اکر ~ mallaqasım zakir
-ماللاّمحمدحو زنی ~ mallaaməmməd hüzni
-ماللامهرعلیف دوی ~ Mallamehrəli fədəvi
-ماللانفَس ~ mallanəfəs
-ماللانصرالدین ~ mallanəsrəddin
-مال مولک ~ mal mülk
-مالمیر ~ malmir
-مألوف ~ məluf
-مالیئمز ~ malyeməz
-مالیات ~ maliyat
-مالیاتی ~ maliyati
-مالیئ ~ maliye
-مالیبگ ~ malıbəy
-مالیخولیا ~ malıxulya
-مالیک ~ malik
-مالیکانه‎ ~ malikanə
-مالیکی ~ maliki
-مالیکیت ~ malikiyət
-مالیه‎ ~ maliyə
-مالیه‎ب اخانلیغی ~ maliyə baxanlığı
-مالیه‎چی ~ maliyəçi
-مالیه‎چیلیک ~ maliyəçiılik
-مالییا ~ maliya
-ماما ~ mama
-ماماچا ~ mamaça
-ماماچالیق ~ mamaçalıq
-ماماخاتون ~ mamaxatun
-ماماسلی ~ mamaslı
-ماماغان ~ mamağan
-ماماق ~ mamaq
-ماماق ~ mamaq
-مامالو ~ mamalu
-مامالو ~ mamalu
-مامالیق ~ mamalıq
-مامان ~ maman
-ماماهان ~ mamahan
-مامای ~ mamay
-مامای خان ~ mamay xan
-مأمن ~ məmən
-ماموت ~ mamut
-مأمور ~ məmur
-مأموریت ~ məmuriyət
-مأمونیه‎ ~ məmuniyə
-مامیر ~ mamır
-مامیر اوتو ~ mamır otu
-مامیز ~ mamiz
-مامیش ~ mamış
-مامیش ~ mamış
-مان ~ man
-مان ائتمک ~ man etmək
-مانائیله‎‎مک ~ man eyləmək
-مانات ~ manat
-ماناس ~ manas
-ماناس داستانی ~ manas dastanı
-مانای ~ manay
-مانتار ~ mantar
-مانتار بیلیمی ~ mantar bilimi
-مانتار مئشه‎ سی ~ mantar meşəsi
-مانتارآغاجی ~ mantarağacı
-مانتارلاماق ~ mantarlamaq
-مانتاش ~ mantaş
-مانتشید ~ mantşiıd
-مانتو ~ manto
-مانتی ~ mantı
-مانجاس ~ mancas
-مانجاناق ~ mancanaq
-مانجئلینا ~ mancelina
-مانچو ~ mançu
-مانچوآپایارقان تارکان ~ mançuapayarqan tarkan
-ماندا ~ manda
-ماندار ~ mandar
-ماندال ~ mandal
-ماندالیق ~ mandalıq
-ماندالینا ~ mandalina
-ماندولین ~ mandolin
-مانشون ~ manşon
-مانشیر ~ manşir
-مانع ~ mane
-مانع اولماق ~ mane olmaq
-مانعه‎ الجمع ~ maneətulcəm
-مانقا ~ manqa
-مانقال ~ manqal
-مانقال کؤمورو ~ manqal kömürü
-مانقالای ~ manqalay
-مانقوت ~ manqut
-مانقوی ~ manqoy
-مانقو ~ manqu
-مانقور ~ manqur
-مانقیت ~ manqıt
-مانقیتای ~ Mangıtay
-مانقیشلاق ~ manqışlaq
-مانکن ~ mankən
-مانکند ~ mankənd
-مانگیر ~ mangir
-ماننا ~ manna
-( مانور (مانئور ~ manor(manevr)
-مانولیا ~ manuliya
-مانولی اگیللر ~ manuliyagillər
-مأنوس ~ mənus
-مانومتر ~ manumetr
-مانومئنت ~ manument
-مانومئنتال ~ manumental
-مانه‎ ~ manə
-مانی ~ mani
-مانیاس ~ manyas
-مانیاق ~ manyaq
-مانیپولاسیون ~ manipulasiyon
-مانیتور ~ manitor
-مانیچی ادبیاتی ~ maniçi ədəbiyatı
-مانیزان ~ manizan
-مانیسا لاله‎ سی ~ manisa laləsi
-مانیش داغلار ~ manış dağlar
-مانیفئست ~ manifest
-مانیکور ~ manikur
-مانیوس ~ manyos
-مأوا ~ məva
-ماوال ~ maval
-ماوانا ~ mavana
-ماوراء ~ mavəra
-ماوراءالطّبیعه‎ ~ mavəraüttəbiə
-ماوقع ~ mavəqə
-ماوون ~ mavun
-ماوی ~ mavı
-ماویسوو ~ mavıso
-ماویش ~ maviş
-ماوی گؤز ~ mavi göz
-ماویلشمک ~ mavıləşmək
-ماویلیک ~ mavilik
-ماویمتیراق ~ mavımtıraq
-ماه ~ mah
-ماه ~ mah
-ماهامالار ~ Mahamalar
-ماهانا ~ mahana
-ماهپاره ~ mahparə
-ماهتاب ~ mahtab
-ماهتابخانیم ~ mahtabxanım
-ماهخانیم ~ mahxanım
-ماهر ~ mahir
-ماهرانه ~ mahiranə
-ماهلازان ~ mahlazan
-ماهموز ~ mahmuz
-ماهنا ~ mahna
-ماهنشان ~ mahnişan
-ماهنی ~ mahnı
-ماهنی چی ~ mahnıçı
-ماهوچایی ~ mahuçayı
-ماهور ~ mahur
-ماهوت ~ mahut
-ماهی خانیم ~ mahi xanım
-ماهیت ~ mahiyət
-ماهیچه ~ mahiçə
-ماهی فقیهلو ~ mahi fəqihlu
-مای ~ may
-مایا ~ maya
-مایا ~ maya
-مایا آغاجی ~ maya ağacı
-مایا اوتو ~ maya otu
-مایا باش ~ maya baş
-مایا دیری ~ maya dəyəri
-مایا قویماق ~ maya qoymaq
-مایاسیل ~ mayasıl
-مایاسیل اوتو ~ mayasıl otu
-مایال ~ mayal
-مایالاماق ~ mayalamaq
-مایالانماق ~ mayalanmaq
-مایاللاق ~ mayallaq
-مایاللاق آشماق ~ mayallaq aşmaq
-مایاللاق وورماق ~ mayallaq vurmaq
-مایالی ~ mayalı
-مایالیق ~ mayalıq
-مایان ~ mayan
-مای بؤجگی ~ may böcəyi
-مای گولو ~ may gülü
-مایحتاج ~ mayəhtac
-مایدا ~ mayda
-مایدانوز ~ maydanoz
-مایدانوزگیللر ~ maydanozgillər
-مایع ~ maye
-مایل ~ mayıl
-مایلان ~ maylan
-مایلا ولماق ~ mayıl olmaq
-مایلک ندی ~ mayıl kəndi
-مایللانماق ~ mayıllanmaq
-مایماق ~ maymaq
-مایملک ~ mayəmlək
-مایو ~ mayo
-مایونئز ~ mayonez
-مایوان ~ mayvan
-مأیوس ~ məyus
-مأیوسیت ~ məyusiyət
-مایین بولاق ~ mayın bulaq
-ماییز ~ mayız
-ماییس بؤجگی ~ mayıs böcəyi
-مایین ~ mayın
-مئتئورولوژی ~ meteoroloji
-مئتئوریت ~ meteorit
-مئتابولیزم ~ metabulizm
-مئتاپئسیک ~ metapesik
-مئتاتئز ~ metatez
-مئتاستاز ~ metastaz
-مئتافور ~ metafor
-مئتافیزیک ~ metafizik
-مئتال ~ metal
-مئتال اورتمه‎ایشی ~ metal aürtəmə işi
-مئتال کسن ~ metal kəsən
-مئتاللاشدیرماق ~ metallaşdırmaq
-مئتاللاشدیریلماق ~ metallaşdırılmaq
-مئتاللاشماق ~ metallaşmaq
-مئتاللیق ~ metallıq
-مئتالوژی ~ metaloji
-مئتال یاتاق ~ metal yataq
-مئتالیک ~ metalik
-مئتامورفیزم ~ metamorfizm
-مئتان ~ metan
-مئترئس ~ metres
-مئتستاغلار ~ metstağlar
-مئتسشَن ~ metsşən
-مئتود ~ metod
-مئتودولوژی ~ metodoloji
-مئتودیک ~ metodik
-مئجمئیی ~ mecmeyi
-مئحراب مچیدی ~ mehrab məçidi
-مئحرابلو ~ mehrablı
-مئحور ~ mehvər
-مئدالیون ~ medaliun
-مئدیا ~ medya
-مئدیاتیک ~ medyatik
-مئرا ~ mera
-مئرات ~ merat
-مئرسین آغاجی ~ mersin ağacı
-مئرسین بالیغی ~ mersin balığı
-مئرکانتیلیزم ~ merkantilizm
-مئرکور ~ merkor
-مئریدیین ~ meridiən
-مئرینوس ~ merinus
-مئزگیت ~ mezgit
-مئزوپوتامیا ~ mezopotamya
-مئزودئرم ~ mezoderm
-مئزوزوییک ~ mezozoyik
-مئزوسفئر ~ mezosfer
-مئزون ~ mezon
-مئزوللا ~ mezulla
-مئزیت ~ mezit
-مئژمئیی ~ mejmeyi
-مئژمئیین ~ mejmeyin
-مئشاررو ~ meşarru
-مئشه‎ 1 ~ meşə
-مئشوبا ~ meşoba
-مئشه‎ بگ ~ meşə bəy
-مئشه‎ جیک ~ meşəcik
-مئشه‎ چی ~ meşəçı
-مئشه‎ چیلیک ~ meşəçilik
-مئشه‎ سالما ~ meşə salma
-مئشه‎سو ~ meşəsu
-مئشه‎سیزلشدیرمک ~ meşəsizləşdirmək
-مئشه‎لشدیرمک ~ meşələşdirmək
-مئشه‎لندیرمک ~ meşələndirmək
-مئشه‎لی ~ meşəli
-مئشه‎لیک ~ meşəlik
-مئشین ~ meşin
-مئشین ~ meşin
-مئشی نلی ~ meşinli
-مئقا ~ meqa
-مئقاتون ~ meqaton
-مئقافون ~ meqafon
-مئقاوات ~ meqavat
-مئقاهئرْتز ~ meqahertz
-مئکانیزاتور ~ mekanizator
-مئکانیزم ~ mekanizm
-مئکانیک ~ mekanik
-مئگا ~ meqa
-مئلانکولی ~ melankoli
-مئلودی ~ melodi
-مئلودیک ~ melodik
-مئلودیکا ~ melodika
-مئمبران ~ membran
-مئنو ~ meno
-مئنوپوز ~ menopoz
-مئوجود ~ mevcud
-مئولا ~ mevla
-مئه ~ meh
-مئهدی خان داغی ~ mehədi xan dağı
-مئهرآباد مچیدی و حامامی ~ mehrabad məçidi və hamamı
-مئهرآوا ~ mehrava
-مئهران آباد ~ mehran abad
-مئهری داغ ~ mehri dağ
-مئیهاوا ~ meyhava
-مئیسری ~ meysəri
-مئینه‎ ~ meynə
-مئینه‎ ~ meyənə
-مئینه‎ قوردو ~ meynə qurdu
-مئیی ن ~ meyin
-مباحلاما ~ mübahlama
-مباح ~ mübah
-مباحثه ~ mübahisə
-مبادا ~ məbada
-مبادرت ~ mübadrət
-مبادله‎ ~ mübadilə
-مبارز ~ mübariz
-مبارزه‎ ~ mübarizə
-مبارزه‎آپ ارماق ~ mübarizə aparmaq
-مبارک ~ mübarək
-مبارکآ باد ~ mübark abad
-مبارک اوتو ~ mübarək otu
-مباشر ~ mübaşir
-مباشرت ~ mübaşirət
-مبالغه‎ ~ mübaliğə
-مباهات ~ mübahat
-مباهله ~ mübahiə
-مبایعه‎ ~ mübayiə
-مباینت ~ mübayinət
-مبتَدی ~ mübtədi
-مبتَذل ~ mübtəzəl
-مبتکر ~ mübtəkir
-مبتلا ~ mübtəla
-مبحث ~ məbhəs
-مبدا ~ məbdə
-مبدِّل ~ mübədil
-مبدّل ~ mübədəl
-مبذول ~ məbzul
-مبرّا ~ mübərra
-مبسوط ~ məbsut
-مبشِّر ~ mübəşşir
-مبصر ~ mübəssir
-مبصر ~ mübsür
-مبعث ~ məbəs
-مبعوث ~ məbus
-مبلّغ ~ mübəlliğ
-مبلغ ~ məbləğ
-مبنا ~ məbna
-مبنی ~ məbni
-مبهم ~ mübhəm
-مبهوت ~ məbhut
-مبیع ~ mübəyye
-مبین ~ mübəyyin
-مبین ~ mübin
-مت ~ mət
-متئمتیک ~ mətemətik
-متابعت ~ mütabiət
-متأثّر ~ mütəəssir
-متارکه‎ ~ mütarikə
-متأسف ~ mütəəssif
-متاع ~ məta
-متألّم ~ mütəəllim
-متانت ~ mətanət
-متانتحس ینخانقیزی ~ mətanət hüsenxanqızı
-متأهل ~ mütəəhhil
-متباعد ~ mütəbaid
-متباهر ~ mütəbahir
-متبرّک ~ mütəbərrik
-متبسم ~ mütəbəssim
-متبلور ~ mwtəbəlvir
-متبوع ~ mətbu
-متجاسر ~ mütəcasir
-متجانس ~ mütəcanis
-متجاوز ~ mütəcaviz
-متُجاهر ~ mütəcahir
-متجاهل ~ mütəcahil
-متجدد ~ mütəcəddid
-متجسس ~ mütəcəssis
-متجلّی ~ mütəcəlli
-متحارب ~ mütəharib
-متحجر ~ mütəhəccir
-متّحد ~ müttəhid
-متحدأ ~ mütəhidən
-متّحدالشکل ~ müttəhidülşikl
-متَّحدالمرکز ~ müttəhidülmərkəz
-متَّحدالمضمون ~ müttəhidülməzmun
-متحرّک ~ mütəhərrik
-متحصن ~ mütəhəssin
-متحمل ~ mütəhəmmil
-متحول ~ mütəhəvvill
-متحیر ~ mütəhəyyir
-متخاصم ~ mütəxasim
-متخالف ~ mütəxalif
-متّخذ ~ müttəxiz
-متخصص ~ mütəxəssis
-متخطّی ~ mütəxətti
-متخلخل ~ mütəxəlxil
-متخلّص ~ mütəxəllis
-متخلّیف ~ mütəxəllif
-مِتُد ~ metod
-متداول ~ mütədavil
-متدرجا ~ mütədərricən
-متدولوژی ~ mətədoloji
-متدین ~ mütədəyyin
-متذکّر ~ mütəzəkkir
-متر ~ metr
-مترادف ~ mütəradif
-متراژ ~ mətraj
-متراکم ~ mütərakim
-مترجم ~ mütərcəm
-مترجم ~ mütərcim
-مترجملیک ~ mütərcimlik
-متردد ~ mütərəddid
-مِترس ~ metres
-مترسک ~ mətərsək
-مترقّی ~ mütərqqi
-مترنّم ~ mətərnnim
-مترو ~ mətro
-متروپول ~ mətropol
-متروپولیس ~ mətropolis
-متروک ~ mətruk
-مترولوژی ~ mətroloji
-متره‎ ~ mətrə
-متره‎کاره‎ ~ mətrəkarə
-متره‎کوپ ~ mətrəküp
-متریک ~ mətrik
-متزاید ~ mütəzayid
-متزلزل ~ mütəzəlziəl
-متساوی الاضلاع ~ mütəsaviüləzla
-متساوی ~ mütəsavi
-متساویأ ~ mütəsaviyən
-متسلسل ~ mütəsəlsil
-متسلّی ~ mütəsəlli
-متشابه ~ mütəşabeh
-متشبث ~ mütəşəbbis
-متشخّص ~ mütəşəxxis
-متشکّر ~ mütəşəkkir
-متشکّل ~ mütəşəkkil
-متشنّج ~ mütəşənnic
-متصاعد ~ mütəsaid
-متصدی ~ mütəsəddi
-متصرَّف ~ mütəsərrəf
-متصرّف ~ mütəsərrif
-متصرّفات ~ mütəsrrifat
-متّصل ~ müttəsil
-متصور ~ mütəsəvvər
-متصور ~ mütəsəvvir
-متصوف ~ mütəsəvvif
-متضاد ~ mütəzadd
-متضرّر ~ mütəzərrir
-متضرّع ~ mütəzərre
-متضمن ~ mütəzəmmin
-متعادل ~ mütəadil
-متعارف ~ mütəarif
-متعاقب ~ mütəaqib
-متعاقبأ ~ mütəaqibən
-متعال ~ mütəal
-متعامل ~ mütəamil
-متعبد ~ mütəəbbid
-متعجب ~ mütəəccib
-متعدد ~ mütəəddid
-متعدی ~ mütəəddi
-متعرّض ~ mütəərriz
-متعسر ~ mütəəssir
-متعصب ~ mütəəssib
-متعصبانه‎ ~ mütəəssibanə
-متعفّن ~ mütəəffin
-متعلّق ~ mütəəlliq
-متعلّقات ~ mütəəlliqat
-متعلّقه‎ ~ mütəəlliqə
-متعلَّم ~ mütəəlləm
-متعلّم ~ mütəəllim
-متعمد ~ motəəmmid
-متعهد ~ mütəəhhid
-متغیر ~ mütəğəyyir
-متفاوت ~ mütəfavit
-متفحص ~ mütəfəhhis
-( متفرّق(متفرّیق ~ mütəfərriq(mütəfərriqə)
-متفرَّق ~ mütəfərrəq
-متفرّقه‎ ~ mütəfərriqə
-متّفق ~ müttəfəq
-متّفقأ ~ müttəfəqə
-متّفقالرأی ~ müttəfiqürrəy
-متّفقالقول ~ müttəfiqülqovl
-متفکر ~ mütəfəkkir
-متقابل ~ mütəqabil
-متقابلا ~ mütəqabilən
-متقارب ~ mütəqarib
-متقارن ~ mütəqarin
-متقاضی ~ mütəqazi
-متقاطع ~ mütəqate
-متقاعد ~ mütəqaid
-متقبیل ~ mütəqəbbil
-متقدم ~ mütəqəddim
-متقدمین ~ mütəqəddimin
-متقلّب ~ mütəqəllib
-متقن ~ mütqən
-متّقی ~ müttəqi
-متکاثف ~ mütəkasif
-متکامل ~ mütəkamil
-متکبر ~ mütəkəbbir
-متکبرانه‎ ~ mütəkəbbiranə
-متکدی ~ mütəkəddi
-متکفّل ~ mütəkəffil
-متکلّم ~ mütəkəllim
-متکون ~ mütəkəvvin
-متکّه‎ ~ mütəkkə
-متّکی ~ müttəki
-متل ~ mətəl
-متل ~ mətəl
-متلاشی ~ mütəlaşi
-متلاطم ~ mütəlatim
-متلاقی ~ mütəlaqi
-متلذّذ ~ mütələzziz
-متَلک ~ mətələk
-متلون ~ mütələvvin
-متمادی ~ mütəmadi
-متمارض ~ mütəmariz
-متَمایز ~ mütəmayiz
-متمایل ~ mütəmayil
-متمتّع ~ mütəmətte
-متمدن ~ mütəməddin
-متمرّد ~ mütəmərrid
-متمرکز ~ mütəmərkiz
-متمسک ~ mütəməssik
-متمکن ~ mütəməkin
-متملّق ~ mütəməlliq
-متمّم ~ mütəmməm
-متمِّم ~ mətəmmim
-متمنّی ~ mütəmənni
-متموج ~ mütəməvvic
-متمول ~ mütəməvvil
-متن ~ mətn
-متناسب ~ mütənasib
-متناقض ~ mütənaqiz
-متناوب ~ mütənavib
-متناوبأ ~ mütənavibən
-متناهی ~ mütənahi
-متنبه ~ mətənbbeh
-متنفّذ ~ mütənəffiz
-متنفّر ~ mütənəffir
-متَنَق چای ~ mətənəq çay
-متنوع ~ mütənəvve
-متواتر ~ mütəvatir
-متواری ~ mütəvari
-متوازن ~ mütəvazin
-متوازی ~ mütəvazi
-متوازیأ ~ mütəvaziyən
-متواضع ~ mütəvaze
-متوافق ~ mütəvafiq
-متوالی ~ mütəvali
-متوجه ~ mütəvəcceh
-متوحش ~ mütəvəhhiş
-متورق ~ mütəvərriq
-متورم ~ mütəvərrim
-متوسط ~ mütəvəssit
-متوسل ~ mütəvəssil
-متوطّن ~ mütəvəttin
-متوفّی ~ mütəvəffa
-متوقّف ~ mütəvəqqif
-متوکل ~ mütəvəkkil
-متولّد ~ mütəvəllid
-متولّی ~ mütəvəlli
-متوهم ~ mütəvəhhim
-مته‎ 1 ~ mətə
-متهاجم ~ mütəhacim
-متهخ ان ~ məth xan
-مته‎ خان ~ mətəxan
-مته‎لی ~ mətəli
-متّهم ~ müttəhəm
-متّهمیت ~ müttəhəmiyət
-مته‎نه‎ ~ mətənə
-متهور ~ mütəhəvvir
-متهیج ~ mütəhəyyic
-متی ~ məti
-متین ~ mətin
-مثال ~ misal
-مثانه‎ ~ məsanə
-مثبت ~ müsbət
-مثقال ~ misqal
-مثقالت ره‎زی ~ misqal tərəzi
-مثَل ~ məsəl
-مثلاٌّ ~ məsələn
-مثلّث ~ müsəlləs
-مثلّثات ~ müsəlləsat
-مثمر ~ müsmir
-مثنوی ~ məsnəvi
-مجادله‎ ~ mücadilə
-مجارلار ~ məcarlar
-مجاز ~ məcaz
-مجازاً ~ məcazən
-مجازات ~ mücazat
-مجازی ~ məcazi
-مجال ~ məcal
-مجالس ~ məcalis
-مجالست ~ mücalisət
-مجامع ~ məcame
-مجامعت ~ mücamiət
-مجاناً ~ məccanən
-مجانب ~ mücanib
-مجانباٌّ ~ mücanibən
-مجانین ~ məcanin
-مجاور ~ mücavir
-مجاهد ~ mücahid
-مجاهدت ~ mücahidət
-مجبور ~ məcbur
-مجبوراً ~ məcburən
-مجبوری ~ məcburi
-مجبوریت ~ məcburiət
-مجتبی ~ muştaba
-مجتهدتب ریزی ~ mücəhid təbrizi
-مجته دلیک ~ müctehidlik
-مجد ~ məcd
-مجدآوا ~ məcdava
-مجدآوار ~ məcdavar
-مجددأ ~ mücəddədən
-مجدر ~ məjdər
-مجذوب ~ məczub
-مجذوز ~ məczuz
-مجرا ~ məcra
-مجرّب ~ mücərrəb
-مجرّد ~ mücərrəd
-مجرم ~ mücrüm
-مجروح ~ məcruh
-مجزّا ~ mücəzza
-مجسم ~ mücəssəm
-مجسمه‎ ~ mücəssəmə
-مجسمه‎ ~ mücəssəmə
- ~ mücəssəmə saz
-مجعد ~ mücəəd
-مجعول ~ məcul
-مجک لو ~ məcəklu
-مجلّا ~ mücəlla
-مجلّد ~ mücəlləd
-مجلس ~ məclis
-مجلّل ~ mücəlləl
-مجلّه‎ ~ məcəllə
-مجمئعی ~ mecmei
-مجمع ~ məcmə
-مجمع الجزایر ~ məcməülcəzayir
-مجمع القوانین ~ məcməülqəvanin
-مجمع الکواکب ~ məcməülkəvakib
-مجمل ~ məcməl
-مجموع ~ məcmu
-مجموعاً ~ məcmuən
-مجموعه‎ ~ məcm
-مجنده‎ ~ məcəndə
-مجنون ~ məcnun
-مجنون ~ məcnun
-مجنون ~ məcnun
-مجوز ~ mücəvviz
-مجوس ~ məcus
-مجوسی ~ məcusi
-مجوف ~ mücəvvəf
-مجهز ~ mücəhhəz
-مجهول ~ məchul
-مجهول النسب ~ məchulunnəsəb
-مجهول الهویه ~ məchululhoviyə
-مجهولیت ~ məchuliyət
-مجهول فعل ~ məchul feel
-مجهوللوق ~ məchulluq
-مجیب ~ mücib
-مجید ~ məcid
-مجید ~ məcid
-( مجیدعیبپوش(ستار ~ məcid eybpuş(səttar)
-مجیل ~ məcil
-مجین ~ məcin
-مجینه‎ ~ məcinə
-مچید ~ məçid
-مچید ~ məçid
-مچید اؤزو ~ məçid özü
-مچین ~ məçin
-محابا ~ məhaba
-محارب ~ müharib
-محاربهآپ ارماق ~ müharibə aparmaq
-محاربه ~ müharbə
-محاسب ~ mühasib
-محاسبه ~ mühasibə
-محاسن ~ mühasin
-محاصره ~ mohasrə
-محاط ~ mühat
-محافظ ~ mühafiz
-محافظت ~ mühafizət
-محافظه ~ mühafizə
-محافظه کار ~ mühafizəkar
-محافل ~ məhafl
-محاکمه ~ mühakimə
-محال ~ mahal
-محاوره ~ mühavirə
-محب ~ mühibb
-محب سراج ~ mühib sərac
-محب علیلو قیشلاغی ~ mühibbəlilu qışlağı
-محبت ~ məhəbbət
-محبتچیچگ ی ~ məhəbbət çiçəyi
-محبتقوشو ~ məhəbbət quşu
-محبتانه ~ məhəbbətanə
-محبت نامه خوارزمی ~ məhəbət namə xarəzmi
-محبس ~ məhbəs
-محبل ~ məhbəl
-محبوب ~ məhbub
-محبوبه ~ məhbubə
-محبوس ~ məhbus
-محتاج ~ möhtac
-محتاجی ~ möhtaci
-محتاط ~ möhtat
- ~ möhtəzər
-محترم ~ möhtərəm
-محتسب ~ möhtəsəb
-محتشم ~ möhtəşəm
-محتکیر ~ möhtəkir
-محتمل ~ möhtəməl
-محتملأ ~ möhtəmilən
-محتوا ~ möhtəva
-محجر ~ məhəccər
-محجرلی ~ məhəccərli
-محجوب ~ məhcub
-محجوبانه ~ məhcubanə
-محجوبیت ~ məhcubiyət
-محجور ~ məhcur
-محجوریت ~ məhcuriyət
-محدب ~ mühəddəb
-محدث ~ mühəddəs
-محدث ~ mühəddis
-محدود ~ məhdud
-محدوده ~ məhdudə
-محدودیت ~ məhdudiyət
-محذور ~ məhzur
-محذوف ~ məhzuf
-محراب ~ mehrab
-محرّر ~ mühərrir
-محرز ~ möhrəz
-محرّف ~ mühərrif
-محرم ~ məhrəm
-محرّم ~ mühərrəm
-محرمانه ~ məhrəmanə
-محرمیت ~ məhrəmiyət
-محروس ~ məhrus
-محروسه ~ məhrusə
-محروم ~ məhrum
-محرومیت ~ məhrumiyət
-محرّیک ~ mühərrik
-محزون ~ məhzun
-محزون ~ məhzun
-محزون ~ məhzun
-محزونانه ~ məhzunanə
-محسن آباد ~ möhsün abad
-محسن ~ möhsün
-محسنات ~ mühəssinat
-محسنمن صوری ~ möhsün mənsuri
-محسنیا ری ~ möhsün yari
-محسوب ~ məhsub
-محسوس ~ məhsus
-محسینات ~ məhəssinat
-محشر ~ məhşər
-محشور ~ məhşur
-محصِّل ~ məhəssil
-محصّل ~ məhəssəl
-محصله ~ məhəssilə
-محصنه ~ mühəssinə
-محصور ~ məhsur
-محصول ~ məhsul
-محصولات ~ məhsulat
-محض ~ məhz
-محضر ~ məhzər
-محفظه ~ məhfəzə
-محفل ~ məhfil
-محفوظ ~ məhfuz
-محفوظیت ~ məhfuziyət
-محق ~ mühiqq
-محقّر ~ mühəqqər
-محقّق ~ mühəqqiq
-محقّق ~ mühəqqəq
-( محک (داشی ~ məhək (daşı)
-محکم ~ möhkəm
-محکمه ~ məhkəmə
-محکوم ~ məhkum
-محکومیت ~ məhkumiyət
-محل ~ məhəl
-محلّات ~ məhəllat
-محلات بؤلگه سینین چایلاری ~ məhlat bölgəsinin çayları
-محللهلیبؤیوک ~ məhəlləliböyük
-محلول ~ məhlul
-محلّه ~ məhəllə
-محلّی ~ məhəlli
-محمد ~ məmməd
-محمدآراز ~ Məmmədaraz
-محمدائواوغلو ~ məmmədevoğlu
-محمدامانی ~ məmmədamanı
-محمدبو لبول ~ məmməd bülbül
-( محمدتقیده‎خوارقانی(توفارقانلی ~ mmədtəqi tufarqanlı
-محمدتقیقُم ری ~ məmmədtəqi qumri
-محمدجعفر مسکین ~ məmmədcəfər miskin
-محمدجع فروف ~ Məmməd cəfərof
-( محمدحسینی هوش (بختیار ~ mməd hüseyni huş
-محمدخانلی ~ məmmədxanlı
-محمدراحیم ~ məmmədrahim
-محمدرضاآقا پور ~ məmmədriza ağapur
-محمدرضاتبر یزی ~ məmmədriza təbrizi
-محمدرضاقدر ی ~ məmmədriza qədri
-محمدرضاکری می ~ məmmədriza kərimi
-محمدسعیداو ردوبادی ~ məmmədsəid ordubadi
-محمدصادقنائ بی ~ məmmədsadiq naebi
-محمدعارف داداش زاده‎ ~ mmədarif dadaşzadə
-محمدی ~ məhəmmədi
-محمره ~ mohəmməre
-محمود ~ məhmud
-محموده ~ məhmudə
-محمول ~ məhmul
-محنت ~ mehnət
-محنتیبا کیلی ~ məhnəti bakılı
-محو ~ məhv
-محوطه ~ məhəvvətə
-محول ~ mühəvvəl
-محوله ~ mühəvvələ
-محیط ~ mühit
-محیی ~ məhya
-مخابرات ~ müxabirat
-مخابره‎ ~ müxabirə
-مخارج ~ məxaric
-مخازن ~ məxazin
-مخاصم ~ müxasim
-مخاصمات ~ müxasimat
-مخاصمه‎ ~ müxasimə
-مخاطب ~ müxatəb
-مخاطره‎ ~ müxatirə
-مخالف ~ müxalif
-مخالفت ~ müxalifət
-مخبر ~ müxbiər
-مختار ~ muxtar
-مختارآ باد ~ muxtar abad
-مختارص ادقزاده‎ ~ muxtar sadıqzadə
-مختاریت ~ muxtariyət
-مخترع ~ müxtərə
-مختَص ~ müxəts
-مختَصات ~ müxtəssat
-مختَصر ~ müxtəsər
-مختصرأ ~ müxtəsərən
-مختلّ ~ müxtəll
-مختلط ~ müxtəlit
-مختلف ~ müxtəlif
-مختلِس ~ moxtəlis
-مختوم ~ məxtum
-مختوم قولو فراقی ~ məxtum qulu fəraqi
-مختون ~ məxtun
-مخدر ~ müxəddir
-مخرّب ~ müxərrib
-مخرج ~ məxrəc
-مخروب ~ məxrub
-مخروط ~ məxrut
-مخروطی ~ məxruti
-مخزَن ~ məxzən
-مخصوص ~ məxəsus
-مخصوصا ~ məxsusən
-مخفّف ~ müxəffəf
-مخفی افشار ~ məxfi əfşar
-مخفیق ره‎باغی ~ məxfi qarabaği
-مخفیانه‎ ~ məxfiyanə
-مخِلّ ~ moxell
-مخلص ~ məxləs
-مخلص ~ muxlis
-مخلّفات ~ muxəlləfat
-مخلوع ~ məxlu
-مخلوط ~ məxlut
-مخلوق ~ məxluq
-مخلوقات ~ məxluqat
-مخمر ~ məxmər
-مخمر ~ muxəmmər
-مخمرک ~ məxmərək
-مخمرگولو ~ məxmərgülü
-مخمرلی ~ məxmərli
-مخمصه‎ ~ məxməsə
-مخملک ~ məxmələk
-مخملنج فی ~ məxməl nəcəfi
-مخمور ~ məxmur
-مخنّث ~ müxənnəs
-مخوف ~ məxuf
-مخه‎ره‎ ~ məxərə
-مخیر ~ müxəyyir
-مخیل ~ müxəyyəl
-مخین ~ məxin
-مخند ~ məxənd
-مد ~ məd
-مداح ~ məddah
-مداحلیق ~ məddahlıq
-مداحی ~ məddahi
-مداخل ~ mədaxil
-مداخله‎ ~ mudaxilə
-مداد ~ midad
-مدادپوزان ~ midadpozan
-مدادتراش ~ midadtaraş
-مدادچیرتان ~ midadçırtan
-مدادسیلن ~ midadsilən
-مدار ~ mədar
-مدارس ~ mədaris
-مدارا ~ mudara
-مدارج ~ mədaric
-مدارک ~ mədarik
-مداری ~ mədari
-مدافع ~ mudafe
-مدافعه‎ ~ mudafeə
-مدان ~ mədan
-مداین ~ mədayin
-مدح ~ mədh
-مدح وثنا ~ mədh u səna
-مدحیلو ~ mədhilu
-مدحیه ~ mədhiyə
-مدخل ~ mədxəl
-مدد ~ mədəd
-مددلو ~ mədədlu
-مددلو قیشلاغی ~ mədədlu qışlağı
-مدرج ~ müdərrəc
-مدرس ~ müdərris
-مدرسه‎ ~ mədrəsə
-مدرک ~ mədrək
-مدعا ~ müddəa
-مدعالی ~ müddəalı
-مدعی ~ müddəi
-مدعی علیه ~ müddəi əleyh
-مدفن ~ mədəfən
-مدفوع ~ mədfu
-مدفون ~ mədfun
-مدک ~ mədək
-مدلّل ~ müdəlləl
-مدلول ~ mədlul
-مدنی ~ mədəni
-مدنیت ~ mədəniyət
-مدوجزر ~ məddücəzr
-مدور ~ müdəvvər
-مدون ~ müdəvvən
-مدهش ~ müdhiş
-مدهوش ~ mədhuş
-مدید ~ mədid
-مدیر ~ müdür
-مدیریت ~ müdiriyət
-مدینه‎ ~ mədinə
-مدینه‎ قوردو ~ mədinə qurdu
-مدینه‎ گولگون ~ mədinə gülgün
-مدینه‎لی ~ mədinəli
-مدیون ~ mədyun
-مذاب ~ muzab
-مذاق ~ məzaq
-مذاکره‎ ~ müzakirə
-مذبحه ~ məzbəhə
-مذبذب ~ müzəbzəb
-مذکر ~ müzəkkər
-مذکور ~ məzkur
-مذلّت ~ məzəllət
-مذّمت ~ məzəmmət
-مذنب ~ müznəb
-مذنّب ~ müzənnəb
-مذنب ~ müznəb
-مذهب ~ məzhəb
-مذهب ~ müzəhhəb
-مر ~ mər
-مرئی ~ məri
-مرآباد ~ mərabad
-مراتع ~ mərate
-مراجع ~ mərace
-مراجعه‎ ~ muraciə
-مراحل ~ mərahil
-مراد ~ murad
-مراد قوشو ~ Murad quşu
-مرادلو ~ muradlu
-مرارت ~ mərarət
-مراسم ~ mərasim
-مراش ~ məraş
-مراعات ~ muraat
-مراعی ~ mərai
-مره‎غئی ~ mərəğey
-مرافعه‎ ~ murafiə
-مرافقت ~ murafiqət
-مراق ~ məraq
-مراق اویاندیران ~ məraq oyandıran
-مراقب ~ muraqib
-مراقبت ~ muraqibət
-مراقلانماق ~ məraqlanmaq
-مرام ~ məram
-مرامنامه‎ ~ məramnamə
-مراهم ~ mərahim
-مربا ~ murabba
-مربع ~ mürəbbə
-مربوط ~ mərb
-مربوطیت ~ mərbutiyət
-مربی ~ mürəbbi
-مرتاض ~ murtaz
-مرتّب ~ mürətəb
-مرتّب ~ mürətteb
-مرتّباً ~ mürəttəbən
-مرتّبات ~ mürətəbat
-مرتبت ~ mərtəbət
-مرتبط ~ mürtəbit
-مرتبه‎ ~ mərtəbə
-مرتجع ~ mürtəce
-مرتد ~ mürtəd
-مرتع ~ mərtə
-مرتعش ~ mürtəiş
-مرتفع ~ mürtəfə
-مرتکب ~ mürtəkib
-مرثیه‎ ~ mərsiyə
-مرثیه‎ خوان ~ mərsiyə xan
-مرج ~ mərc
-مرج باغلاما ~ mərc bağlama
-مرجان ~ mərcan
-مرجان آباد ~ mərcan abad
-مرجانآ غاجی ~ mərcan ağacı
-مرجان اوتو ~ mərcan otu
-مرجان ایلانی ~ mərcan ilanı
-مرجان بالیغی ~ mərcan balığı
-مرجان قولو ~ mərcan qulu
-مرجان کؤشک ~ mərcan köşək
-مرجانلار ~ mərcanlar
-مرجانلی ~ mərcanlı
-مرجانی ~ mərcanı
-مرجح ~ mürəcəh
-مرجع ~ mərcə
-مرجک ~ mərcək
-مرجوع ~ mərcu
-مرجی ~ mərci
-مرجی پیلوو ~ mərci pilov
-مرجیمک ~ mərcimək
-مرجیمک پیلوو ~ mərcimək pılov
-مرجیمک سومویو ~ mərcimək sümüyü
-مرحبا ~ mərhəba
-مرحله ~ mərhələ
-مرحم ~ mərhəm
-مرحمت ~ mərhəmət
-مرحمتآبا د ~ mərhəmət abad
-مرحوم ~ mərhum
-مرحومه ~ mərhumə
-مرخّص ~ mürəxəs
-مرد ~ mərd
-مردآباد ~ mərdabad
-مردان ~ mərdan
-مرداناغیم ~ mərdanağım
-مردانه‎ ~ mərdanə
-مردد ~ mürəddəd
-مردکانلو ~ mərdkanlu
-مردلی ~ mərdli
-مردلیک ~ mərdlik
-مردم ~ mərdüm
-مردم آزار ~ mərdüm azar
-مردود ~ mərdud
-مرده‎ شور ~ mürdəşur
-مرده‎کان ~ mərdəkan
-مرده‎کَتان ~ mərdəkətan
-مرده‎ کَران ~ mərdəkəran
-مردی ~ mərdi
-مردیلو ~ mərdilu
-مردین ~ mərdin
-مرز ~ mərz
-مرزبان ~ mərzban
-مرزبوم ~ mərzbum
-مرزله‎‎مک ~ mərzləmək
-مرزنشین ~ mərznişin
-مرزنقوش ~ mərzənquş
-مرزه‎ ~ mərzə
-مرزه‎ساخ ~ mərzəsax
-مرزیلی ~ mərzili
-مرسل ~ mürsəl
-مرسوم ~ mərsum
-مرشد ~ mürşüd
-مرصاد ~ mərsad
-مرصع ~ mürəssə
-مرصع ~ mərsə
-مرض ~ mərəz
-مرضیهاح مدیاسکویی ~ mərziyə əhmədi üskülü
-مرطوب ~ mərtub
-مرعی ~ məri
-مرغ ~ mərğ
-مرغ ~ mərğ
-مرغوب ~ mərğub
-مرفش ~ mərfəş
-مرفّه ~ mürəffəh
-مرَق ~ mərəq
-مرقد ~ mərqəd
-مرقوم ~ mərqum
-مرَک ~ mərək
-مرکب ~ mərkəb
-مرکّب ~ mürəkkəb
-مرکّبات ~ mürəkkəbat
-مرکّببال یغی ~ mürəkkəb balığı
-مرکز ~ mərkəz
-مرکزثق ل ~ mərkəz siql
-مرکزدن چیخما ~ mərkəzdən çıxma
-مرکزی ~ mərkəzi
-مرکزیت ~ mərkəziyət
-مرکید ~ mərkid
-مرکیت ~ mərkid
-مرکیه‎ ~ mərkiyə
-مرگز یارت ~ mərg ziyarət
-مرگسین ~ mərgəsin
-مرگم وش ~ mərg m
-مرگَن ~ mərgən
-مرگَور ~ mərgəvər
-مرگه‎رش ~ mərgərəş
-مرلَنقیچ ~ mərlənqiç
-مرمت ~ mərmmət
-مرمر ~ mərmər
-مرمر ~ mərmər
-مرمرخول ~ mərmərxul
-مرمره‎ ~ mərmərə
-مرمری ~ mərməri
-مرمریک ~ mərmərik
-مرموز ~ mərmuz
-مرمی ~ mərmi
-مرناب ~ mərnab
-مرند ~ mərənd
-مرندی ~ mərəndi
-مرنگه‎لی ~ mərnəgəli
-مرنه‎ ~ mərnə
-مرنی ~ mərni
-مرو ~ mərv
-مرؤوشون ~ mərövşün
-مرور ~ murur
-مرورالزّمان ~ mururuzzəman
-مرواری ~ mirvari
-مروارید ~ mirvarid
-مرواریددلبازی ~ murvaridilbazi
-مروان ~ mərvan
-مروت ~ mürüvvət
-مروتسیز ~ mürüvvətsiz
-مروج ~ mürəvvic
-مرودشت بؤلگه‎سینین داغلاری ~ mərvdəşt
-مرودیزه‎ ~ mərvdizə
-مروشکان ~ mərvəşkan
-مروک ~ mərvək
-مره‎ ~ mərə
-مره‎زه‎ ~ mərəzə
-مره‎کؤچدوم ~ mərəköçdüm
-مرهم ~ mərhəm
-مره‎مره‎ ~ mərəmərə
-مرهون ~ mərhun
-مریانآ غائولر ~ məryan ağ evlər
-مریجان ~ mərican
-مرّیخ ~ mirrix
-مرید ~ mürid
-مریدیش ~ məridiş
-مریض ~ məriz
-مریضخانا ~ mərizxana
-مریمآنا الدیوانی ~ məryəmana əldivanı
-مریمآنا تیکانی ~ məryəmana tikanı
-مریمآناآس ماسی ~ məryəmana asması
-مریماَ فقَهی ~ məryəm əfqəhi
-مریماو تو ~ məryəm otu
-مریماو لدوزو ~ məryəm ulduzu
-مریمپن اهشاهی ~ məryəm pənahşahi
-مریمجه انگیری ~ məryəm cahangiri
-مریمقو تچی ~ məryəm qutçi
-مرینوس ~ merinus
-مریوان بؤلگه‎ سینده‎ تورکجه‎یئرآدلاری ~ məriıvan
-مزاج ~ məzac
-مزاح ~ məzah
-مزاحم ~ muzahim
-مزاحمت ~ muzahimət
-مزار ~ məzar
-مزارع ~ məzare
-مزارلیق ~ məzarlıq
-مزارلیق ~ məzarlıq
-مزاوجت ~ muzavicət
-مزایا ~ məzaya
-مزایجان ~ məzaycan
-مزبله‎ ~ məzbələ
-مزبور ~ məzbur
-مزجین ~ məzcin
-مزد ~ müzd
-مزدقینه‎ ~ məzdəqinə
-مزدک ~ məzdək
-مزدور ~ muzdur
-مزرعه‎ ~ məzrəə
-مزروع ~ Məzru
-مرزولو ~ mərzulu
-مزقان ~ məzqan
-مزقل ~ məzqəl
-مزگئت ~ məzget
-مزگَر ~ məzgər
-مزمیند اغ ~ məzmin dağ
-مزور ~ müzəvvir
-مزه‎ ~ məzə
-مزیت ~ məziyət
-مزید ~ məzid
-مزید آباد ~ məzid abad
-مزین ~ müzəyyən
-مس ~ mis
-مس مسی ~ məsməsi
-مسئول ~ məsul
-مسئولیت ~ məsuliyət
-مسائل ~ məsail
-مسابقه‎ ~ musabiqə
-مساجد ~ məsacid
-مساح ~ məssah
-مساحت ~ məsahət
-مساحی ~ məssahi
-مساژ ~ məsaj
-مساس ~ məsas
-مساعی ~ məsaı
-مسافت ~ məsafət
-مسافه‎ ~ məsafə
-مسافه‎لیک ~ məsafəlik
-مساکن ~ məsakin
-مسالکوم مالک ~ məsalik və məmalik
-مسایل ~ məsail
-مسبب ~ müsəbbib
-مسبوق ~ məsbuq
-مست ~ məst
-مستئر ~ məster
-مستأجر ~ müstəcir
-مستأصل ~ müstəsəl
-مستان ~ məstan
-مستان آباد ~ məstan abad
-مستانه‎ ~ məstanə
-مستبد ~ müstəbid
-مستتر ~ müstətir
-مستَثنی، مستَثنا ~ müstəsna
-مستجاب ~ müstəcab
-مستحب ~ müstəhəb
-مستحدث ~ müstəhəddis
-مستحصل ~ müstəhsəl
-مستحضر ~ müstəhzər
-مستحفظ ~ müstəhfiz
-مستَحق ~ müstəhəq
-مستحکم ~ müstəhkəm
-مستحیل ~ müstəhil
-مستخدم ~ müstəxdim
-مستخرج ~ müstəxrəc
-مستدام ~ müstədam
-مستدل ~ müstədil
-مستراح ~ müstərah
-مسترد ~ müstərəd
-مستزاد ~ müstəzad
-مستشار ~ müstəşar
-مستشرق ~ müstəşrəq
-مستضعف ~ müstəzəf
-مستَطیل ~ müstətil
-مستعار ~ müstəar
-مستعد ~ müstəid
-مستعلی بگلو ~ məstəli bəyli
-مستعمره‎ ~ mərə
-مستعمل ~ məl
-مستغرق ~ müstəğrəq
-مستغلّات ~ müstəğəllat
-مستغنی ~ müstəğni
-مستفیض ~ müstəfiz
-مستقبل ~ müstəqbəl
-مستَقر ~ müstəqər
-مستَقرض ~ müstəqrəz
-مستقل ~ müstəqil
-مستقیم ~ müstəqim
-مستکان ~ məstəkan
-مستلزم ~ müstəlzim
-مستمر ~ müstəmər
-مستمراً ~ müstəmərrən
-مستمسک ~ müstəmsək
-مستمع ~ müstəme
-مستملکه‎ ~ müstəmləkə
-مستمند ~ müstəmənd
-مستَند ~ müstənəd
-مستنسخ ~ müstənsix
-مستنطق ~ müstəntiq
-مستنکف ~ müstənkif
-مستوفی ~ mustofi
-مستولی ~ mustoli
-مستوجب ~ mustocib
-مستور ~ məstur
-مستوی ~ müstəvi
-مستهجن ~ müstəhcən
-مستهزی ~ müstəhza
-مستهلک ~ müstəhlək
-مستهلک ~ mosətəhəlk
-مستی ~ məsti
-مسجد جامع ~ məscid came
-مسجد ~ məscid
-مسجدلو ~ məçidli
-مسجل ~ müsəccəl
-مسخّر ~ müsəxxər
-مسخره‎ ~ məsxərə
-مسدره‎ ~ məsdərə
-مسدس ~ müsəddəs
-مسدود ~ məsdud
-مسرّت ~ məsərrət
-مسرور ~ məsrur
-مسروریت ~ Məsruriyət
-مسری ~ müsri
-مسطّح ~ müsəttəh
-مسطور ~ məstur
-مسعود ~ məsud
-مسعود آباد ~ məsud abad
-مسقَران ~ məsqəran
-مسقّف ~ müsəqqəf
-مسکرات ~ məskərat
-مسکن ~ məskən
-مسکِّن ~ müsəkkin
-مسکِنَت ~ miskinət
-مسکوت ~ məskut
-مسکوک ~ məskuk
-مسکون ~ məskun
-مسکین ~ miskin
-مسکینق لیچ ~ miskin qlıç
-مسکین ~ miskin
-مسگر ~ misgər
-مسلّح ~ müsəlləh
-مسلخ ~ məsləx
-مسلسل ~ müsəlsəl
-مسلّط ~ müsəllət
-مسلک ~ məslək
-مسلکداش ~ məsləkdaş
-مسلّم ~ müsəlləm
-مسلم ~ müslüm
-مسلّمأ ~ müsəlləmən
-مسلمان ~ müsəlman
-مسلول ~ məslul
-مسما ~ müsəmma
-مسمط ~ müsəmmət
-مسموع ~ məsmu
-مسموم ~ məsmum
-مسنّ ~ müsünn
-مسند ~ məsnəd
-مسوس ~ müsəvvəs
-مسهل ~ müshil
-مسی ~ məsi
-مسیح ~ məsih
-مسیحی ~ məsihi
-مسیر ~ məsir
-مسیل ~ məsil
-مسیو ~ məsiv
-مشئوم ~ məşum
-مشابهت ~ muşabihət
-مشارالیه ~ muşirəleyh
-مشّاطه‎ ~ məşşatə
-مشّاطه‎ ~ məşşatə
-مشاغل ~ məşağil
-مشاوره‎ ~ muşavirə
-مشاهیر ~ məşahir
-مشاهیر ~ məşahir
-مشایخ ~ məşayx
-مشبک ~ müşəbbək
-مشبوع ~ məşbu
-مشبه ~ müşəbbəh
-مشبهه ~ müşəbbəhə
-مشتبه ~ müştəbəh
-مشترک ~ müştərək
-مشتری ~ müştəri
-مشتری ~ müştəri
-مشتَعل ~ müştəil
-مشتق ~ müştəq
-مشتقّات ~ müştəqqat
-مشتقین ~ məştəqin
-مشتَمل ~ müştəmil
-مشجر ~ müşəccər
-مشخّص ~ müşəxxəs
-مشدد ~ müşəddəd
-مشَدی ~ məşədi
-مشدیاس عد ~ məşədi asəd
-مشدیمی رزه‎جعفر ~ məşədi mirzəcəfər
-مشرب ~ məşrəb
-مشرّف ~ müşərrəf
-مشرف ~ müşrif
-مشرق ~ məşriq
-مشرک ~ müşrik
-مشروب ~ məşrub
-مشروبات ~ məşrubat
-مشروح ~ məşruh
-مشروطه‎ ~ məşrutə
-مشروطه‎ انقلابی ~ məşrutə inqlabı
-مشروطیت ~ məşrutiyət
-مشروطیت ائوی ~ məşrutiyət evi
-مشروع ~ məşru
-مشروحات ~ məşruhat
-مشروط ~ məşrut
-مشروعیت ~ məşruiyət
-مشعشع ~ müşəşə
-مشعل ~ məşəl
-مشعلدار ~ məşəldar
-مشغله‎ ~ məşğələ
-مشغول ~ məşğul
-مشغولیت ~ məşğuliyət
-مشفق ~ müşfiq
-مشق ~ məşq
-مشقّت ~ məşəqqət
-مشک عنبر ~ müşk ənbər
-مشک ~ mişk
-مشکآ وا ~ mişk ava
-مشکات ~ mişkat
-مشکل ~ müşkül
-مشکلات ~ müşkülat
-مشکَلدره‎ ~ müşküldərə
-مشکوک ~ məşkuk
-مشکور ~ məşkur
-مشکول ~ məşkul
-مشکی ~ mişki
-مشکین ~ mişkin
-مشما ~ müşəmma
-مشمپا ~ məşəmpa
-مشمول ~ məşmul
-مشموم ~ məşmum
-مشند ~ məşənd
-مشوب ~ müşəvvəb
-مشورت ~ məşvərət
-مشوش ~ müşəvvəş
-مشوق ~ müşəvviq
-مشهد ~ məşhəd
-مشهد ~ məşhəd
-مشهدی ~ məşhədi
-مشهدیاس عد ~ məşhədi əsəd
-مشهود ~ məşhud
-مشهودات ~ məşhudat
-مشهور ~ məşhur
-مشی ~ məşi
-مشیت ~ məşiyət
-مشیج ~ məşic
-مشیر آباد ~ müşir abad
-مشیک ~ məşik
-مشیلو ~ məşilu
-مصارف ~ məsarf
-مصالح ~ məsaleh
-مصالحه ~ musalihə
-مصایب ~ məsayib
-مصب ~ məsəb
-مصباح ~ misbah
-مصحح ~ müsəhhih
-مصحف ~ müsəhhəf
-مصداق ~ müsdaq
-مصدر ~ məsdər
-مصدع ~ müsədde
-مصدق ~ müsəddiq
-مصدوم ~ məsdum
-مصر ~ misir
-مصرّ ~ müsirrən
-مصرآباد ~ misirabad
-مصراع ~ misra
-مصرع ~ misrə
-مصرف ~ məsrəf
-مصرّف ~ müsərrif
-مصروف ~ məsruf
-مصطفی ~ mustafa
-مصطفیآ قاناصر ~ musafa ağanasir
-مصطکی ~ məstəki
-مصطلح ~ müstələh
-مصفّا ~ müsəffa
-مصلّی ~ müsəlla
-مصلح ~ müslih
-مصلحت ~ məsləhət
-مصلحت گوذار ~ məsləhətgüzar
-مصلوب ~ məslub
-مصمم ~ müsəmməm
-مصنّف ~ müsənnif
-مصنوع ~ məsno
-مصنوعات ~ məsnoat
-مصنوعی ~ məsənoi
-مصنّیف ~ müsənnif
-مصون ~ məsun
-مصونیت ~ məsuniyət
-مصوب ~ müsəvvəb
-مصوِر ~ müsəvvir
-مصیبت ~ müsibət
-مضافو مضافالیه‎ ~ muzaf o muzaf
-مضافات ~ muzafat
-مضامین ~ məzamin
-مضبوط ~ məzbut
-مضحک ~ müzhik
-مضحکه ~ məzhəkə
-مضرّ ~ müzürr
-مضراب ~ mizrab
-مضرب ~ məzrəb
-مضرّس ~ müzərrəs
-مضروب ~ məzrub
-مضطرّ ~ müztərr
-مضطر تبریزی ~ müztər təbrizi
-مضطرب ~ müztərib
-مضمحل ~ müzməhil
-مضمضه‎ ~ məzməzə
-مضموم ~ məzmum
-مضمون ~ məzmun
-مضیقه‎ ~ məziqə
-مطالب ~ mətalib
-مطب ~ mətəb
-مطبخ ~ mətbəx
-مطبع ~ mətbə
-مطبعه‎ ~ mətbəə
-مطبوعات ~ mətbuat
-مطبوع ~ mətbu
-مطرانلو ~ mətranlu
-مطرب ~ mütrüb
-مطرح ~ mətrəh
-مطروح ~ mətruh
-مطرود ~ mətrud
-مطلّا ~ mutəlla
-مطلب ~ mətləb
-مطلع ~ mətlə
-مطّلع ~ müttələ
-مطلق ~ mütləq
-مطلقأ ~ mütləqən
-مطلّقه‎ ~ mütəlliqə
-مطلقیت ~ mütləqiyət
-مطلوب ~ mətlub
-مطمئن ~ mütməin
-مطنطن ~ mütəntən
-مطول ~ mütəvvəl
-مطهر ~ mütəhhər
-مطیع ~ müti
-مظالم ~ məzalim
-مظاهر ~ məzahir
-مظفّر ~ müzəffər
-مظفّر ~ müzəffər
-مظفّر ~ müzəffər
-مظلوم ~ məzlum
-مظنون ~ məznun
-مظنّه‎ ~ məzənnə
-مظهر ~ məzhər
-معالاسف ~ məələsəf
-معالوصف ~ məəlvəsf
-معابد ~ məabid
-معابیر ~ məabir
-معاد ~ məad
-معادل ~ müadil
-معادله‎ ~ müadilə
-معادن ~ məadin
-معاذ ~ məaz
-معاذالله ~ məazəllah
-معارف ~ məarif
-معاش ~ məaş
-معاف ~ muaf
-معافیت ~ muafiyət
-معانی ~ məani
-معایب ~ məayib
-معبد ~ məbəd
-معبر ~ məbər
-معبر ~ müəbbər
-معبود ~ məbud
-معبوده‎ ~ məbudə
-معتاد ~ mötad
-معتبر ~ mötəbər
-معتدل ~ mötədil
-معترض ~ mötəriz
-معتزله‎ ~ mötəzilə
-معتقد ~ mötəqid
-معتکف ~ mötəkif
-معتمد ~ mötəməd
-معتمد ~ mötəmid
-معجز ~ möcüz
-معجز ~ müəcciz
-معجزه‎ ~ möcizə
-معجل ~ müəccəl
-معجم ~ mööcəm
-معجمالبلدان ~ mööcəmülbələdan
-معجون ~ məcun
-معدل ~ müəddil
-معدن ~ mədən
-معدنا وجاغی ~ mədən ocağı
-معدنچی ~ mədənçi
-معدند اغی ~ mədən dağı
-معدنی ~ mədəni
-معدنی ونو ~ mədən yunu
-معدود ~ mədud
-معدوم ~ mədum
-معده‎ ~ mədə
-معده‎ آلتیوزی ~ mədə altı vəzi
-معذالک ~ məəzalik
-معذّب ~ müəzzəb
-معذرت ~ məzərət
-معذرت ایسته‎‎مک ~ məzərət istəmək
-معذور ~ məzur
-معذور توتماق ~ məzur tutmaq
-معذور سایماق ~ məzur saymaq
-معذور گؤرمک ~ məzur görmək
-معراج ~ merac
-معراج گئجه‎ سی ~ merac gecəsi
-معرّب ~ müərrəb
-معرّف ~ müərrif
-معرفت ~ mərifət
-معرّفی ~ müərrifi
-معرکه‎ ~ mərikə
-معروضه‎ ~ məruzə
-معروف ~ məruf
-معروفیت ~ mərufiyət
-معزّز ~ müəzziz
-معشوق ~ məşuq
-معشوقه‎ ~ məşuqə
-معصوم ~ məsum
-معصوم عظیمی ~ məsum əzimi
-معصومانه‎ ~ məsumanə
-معصیت ~ məsiyət
-معضل ~ mözəl
-معطّر ~ müəttər
-معطل ~ müəttəl
-معطوف ~ mətuf
-معظّم ~ müəzzəm
-معقولات ~ məqulat
-معقول ~ məqul
-معکوس ~ məkus
-معلاّ ~ müəlla
-معلّق ~ müəlləq
-معلّل ~ müəlləl
-معلِّم ~ müəllim
-معلَّم ~ müəlləm
-معلول ~ məlul
-معلولیت ~ məluliyət
-معلوم ~ məlum
-معلومات ~ məlumat
-معلّیمه‎ ~ məəllimə
-معما ~ müəmma
-مِعمار ~ memar
-معمر ~ müəmmər
-معمم ~ müəmməm
-معمولاً ~ məmulən
-معمور ~ məmur
-معمول ~ məmul
-معمولات ~ məmulat
-معنا ~ məna
-معنوی ~ mənəvi
-معنویات ~ mənəviyat
-معنویت ~ mənəviyət
-معنی ~ məni
-معوج ~ mövəc
-معونت ~ məunət
-معهذا ~ məhaza
-مِعیار ~ meyar
-معیت ~ məiyət
-معیشت ~ məişət
-معین ~ müin
-معین ~ müəyyən
-معین المرید ~ müin ül mürid
-معینت ~ müəyyinət
-معیوب ~ məyub
-مغ ~ m
-مغاره‎ ~ məğarə
-مغازله‎ ~ muğazilə
-مغازه‎ ~ məğazə
-مغاک ~ muğak
-( مغبون(مغمون ~ məğbun(məğmun)
-مغتنم ~ müğtənəm
-مغدور ~ məğdur
-مغذّی ~ müğəzzi
-مغرب ~ məğrib
-مغربی ~ məğribi
-مغرض ~ müğriz
-مغرور ~ məğrur
-مغرورانه‎ ~ məğruranə
-مغز ~ məğz
-مغشوش ~ məğşuş
-مغضوب ~ məğzub
-مغفرت ~ məğfirət
-مغفور ~ məğfur
-مغلَطه‎ ~ məğlətə
-مغلوب ~ məğlub
-مغلوبیت ~ məğlubiyət
-مغموم ~ məğmum
-مغمون ~ məğəmün
-مغناطیس آخیشی ~ məğnatıs axışı
-مغناطیس ~ miğnatis
-مغنّی ~ müğənni
-مغیلان ~ müğeylan
-مفاتیح ~ məfatih
-مفاخر ~ məfaxir
-مفاد ~ məfad
-مفاریق ~ məfariq
-مفاسد ~ məfasid
-مفاصا حساب ~ məfasa hesab
-مفاصل ~ məfasil
-مفاهیم ~ məfahim
-مفته‎ ~ müftə
-مفتاح ~ miftah
-مفتخر ~ müftəxər
-مفترق ~ müftəriq
-مفتَری ~ müftəri
-مفتش ~ müfəttiş
-مفتوح ~ məftuh
-مفتول ~ məftul
-مفتون ~ məftun
-مفتونخ ویی ~ məftun xoyi
-مفتونیت ~ məftuniyət
-مفتی ~ müfti
-مفتیل ~ məftil
-مفرّ ~ məfərr
-مفرّح ~ müfərrəh
-مفرد ~ müfrəd
-مفرش ~ məfrəş
-مفرط ~ müfrət
-مفرغ ~ məfrəğ
-مفرق ~ məfrəq
-مفروض ~ məfruz
-مفروق ~ məfruq
-مفروق منه ~ məfruq mənh
-مفروش ~ məfruş
-مفسد ~ müfsid
-مفسر ~ müfəssir
-مفسوخ ~ məfsux
-مفصل ~ məfsəl
-مفعول ~ məful
-مفعولیت ~ məfuliyət
-مفقود ~ məfqud
-مفقودالاثر ~ məfquduləsər
-مفکّر ~ müfəkkir
-مفکوره‎ ~ məfkurə
-مفلس ~ müflis
-مفلوج ~ məfluc
-مفلوک ~ məfluk
-مفهوم ~ məfhum
-مفید ~ müfid
-مقادیر ~ məqadir
-مقارن ~ məqarin
-مقاریبت ~ muqaribət
-مقاصد ~ məqasd
-مقاطع ~ məqaet
-مقال ~ məqal
-مقال ~ məqal
-مقاله‎ ~ məqalə
-مقام ~ məqam
-مقامات ~ məqamat
-مقاوله‎ ~ muqavilə
-مقبرةالشّعرا ~ məqbərətüşşüəra
-مقبره‎ ~ məqbərə
-مقبول ~ məqbul
-مقبول ~ məqbul
-مقتدا ~ müqtəda
-مقتدر ~ müqtədir
-مقتصد ~ müqtəsid
-مقتَضی ~ müqtəzi
-مقتَل ~ məqtəl
-مقتول ~ məqtul
-مقدار ~ miqdar
-مقدر ~ müqəddər
-مقدرات ~ müqəddərat
-مقدس ~ müqəddəs
-مقدم ~ müqəddəm
-مقدور ~ məqdur
-مقرّ ~ məqərr
-مقراض ~ miqraz
-مقرّر ~ müqərrər
-مقروض ~ məqruz
-مقرّه‎ ~ müqərrə
-مقسم ~ müqəssim
-مقسوم ~ məqsum
-مقسوم علیه ~ məqsum əleyh
-مقشّر ~ müqəşşir
-مقصد ~ məqsəd
-مقصر ~ müqəssir
-مقصور ~ məqsur
-مقصود ~ məqsud
-مقصودا ثنیعشریخیاوی ~ məqsud əsnaəşəri ye xiyavi
-مقطّر ~ müqəttər
-مقطع ~ məqtə
-مقطّع ~ müqəttə
-مقطوع ~ məqtu
-مقعد ~ məqəd
-مقعدی ~ məqədi
-مقعر ~ müqəər
-مققاب ~ məqqab
-مقلّد ~ müqəllid
-مقلوب ~ məqlub
-مقنَزیوم ~ məqnəziyom
-مقنّع ~ müqənnə
-مقنعه‎ ~ məqnəə
-مقنّن ~ müqənnən
-مقنّی ~ müqənni
-مقوله‎ ~ məqulə
-مقوا ~ müqəvva
-مقوس ~ müqəvvəs
-مقوی ~ müqəvvi
-مقه‎زین ~ məqəzin
-مقهور ~ məqhur
-مقیاس ~ miqyas
-مقیب ~ müqib
-مقید ~ müqəyyəd
-مقیم ~ müqim
-مکاتب ~ məkateb
-مکاتبه‎ ~ mukatibə
-مکاتیب ~ məkatib
-مکار ~ məkkar
-مکارم ~ məkarim
-مکان ~ məkan
-مکان حاللاری ~ məkan halları
-مکانیک ~ mikanik
-مکتب ~ məktəb
-مکتسب ~ müktəsib
-مکتَسبات ~ müktəsəbat
-مکتشف ~ müktəşif
-مکتوب ~ məktub
-مکتوم ~ məktum
-مکث ~ məks
-مکدر ~ mükəddər
-مکر ~ məkrməkir
-مکرّر ~ mükərrər
-مکرّم ~ mükərrəm
-مکروه ~ məkruh
-مکری ~ məkri
-مکریان ~ mükriyan
-مکشوف ~ məkşuf
-مکعب ~ mükəəb
-مکفی ~ mükfi
-مکلّفیت ~ mükəlləfiyət
-مکمل ~ məkəmməl
-مکمل ~ mokəmml
-مِکنت ~ miknət
-مکنون ~ məknun
-مکون ~ mükəvvən
-مکه‎ ~ məkə
-مکه‎تی ~ məkəti
-مکه‎گ ولو ~ məkə gülü
-مکیدی ~ məkidi
-مکیفات ~ mükəyyifat
-مکیک ~ məkik
-مگر ~ məgər
-مگرچی ~ məgərçi
-ملّا ~ mulla
-ملات ~ məlat
-ملّاح ~ məllah
-ملاحت ~ məlahət
-ملارد ~ məlard
-ملازم ~ mulazim
-ملاس ~ məlas
-ملاطفت ~ mulatifət
-ملاغا ~ məlağa
-ملافه‎ ~ məlafə
-ملاقات ~ molaqat
-ملّاک ~ məllak
-ملاک ~ məlak
-ملال ~ məlal
-ملامت ~ məlamət
-ملای گرد ~ məlay gərd
-ملایر ~ məlayir
-ملّت وکیلی ~ millət vəkili
-ملتَجأ ~ mültəcə
-ملتَجی ~ mültəci
-ملّتداش ~ millətdaş
-ملتزم ~ mültəzəm
-ملتفت ~ mültəfit
-ملتَم ~ məltəm
-ملتمس ~ mültəmis
-ملَتمک ~ mələtmək
-ملتهب ~ mültəhib
-ملح ~ milh
-ملحد ~ mülhid
-ملحفه ~ məlhəfə
-ملحق ~ mülhəq
-ملحقّات ~ mülhəqqat
-ملحم ~ məlhəm
-ملحمدر ~ məlhəmdər
-ملحوظ ~ məlhuz
-ملر ~ mələr
-ملرتی ~ mələrti
-ملَز ~ mələs
-ملزم ~ mülzəm
-ملزَمه‎ ~ məlzəmə
-ملزوم ~ məlzum
-ملزومات ~ məlzumat
-ملَس ~ mələs
-ملش ~ mələş
-ملَشمک ~ mələşmək
-ملعبه‎ ~ mələbə
-ملعون ~ məlun
-ملغی ~ mulğa
-ملفوظ ~ məlfuz
-ملفوف ~ məlfuf
-ملَفه‎ ~ mələfə
-ملقّب ~ müləqqəb
-ملقمه‎ ~ məlqəmə
-ملَکاُلشّعرا ~ məliküşşüəra
-ملَک اُلموت ~ məliküllmovt
-ملَک اوزلو ~ mələküzlü
-ملک چای ~ molkçay
-ملِک ~ məlik
-ملَک ~ mələk
-ملَک-آمان ~ Melek-Aman
-ملکزاده‎دی لمقانی ~ məlikzadə dilməqani
-ملکش ~ məlkəş
-مل کلر ~ mülklər
-ملکلر ~ mələklər
-ملَکوت ~ mələkut
-ملکه‎ ~ mələkə
-ملکیت ~ mülkiyət
-ملل ~ miləl
-ملن ~ mələn
-ملنقیج ~ mələnqic
-ملوکالطوایفی ~ mulukuttəvayifi
-ملوکانه‎ ~ mulukanə
-ملول ~ məlul
-ملوث ~ müləvvəs
-مله‎ ~ mələ
-مله‎ گَن ~ mələgən
-مله‎‎مک ~ mələmək
-مله‎له‎مک ~ mələləmək
-ملهم ~ məlhəm
-ملهم ~ məlhəm
-مله‎منجی ~ mələmənci
-ملی ~ məli
-ملّی ~ milli
-ملّیا راده‎ ~ milli iradə
-ملّیا قتصاد ~ milli iqtisad
-ملیان ~ məlyan
-ملیت ~ milliyət
-ملیتچی ~ milliyəçi
-ملیتچیلیک ~ milliyəçilik
-( ملیتقان (ملیکقان ~ məlitqan (məlikqan)
-ملیح ~ məlih
-ملیک ~ məlik
-ملیکان ~ Məlikan
-ملیکاوتو ~ məlikotu
-ملیکب گاووجو ~ məlik bəy ovçu
-ملیکلی ~ məlikli
-ملّیگ لیر ~ milli gəlir
-ملّیل شدیرمک ~ milli ləşdirmək
-ملّیل شمک ~ milli ləşmək
-ملیله‎ تیکمه‎ ~ mililə tikmə
-ملیله‎ ~ mililə
-ملین ~ müləyyən
-ملّیه ویت ~ milli hoviyət
-ممات ~ mumat
-ممارست ~ mumarisət
-ممارسه‎ ~ mumarisə
-مماس ~ mumas
-مماشات ~ mumaşat
-ممالک ~ məmalek
-ممالیک ~ məmalik
-ممانعت ~ mumaniət
-ممتاز ~ mümtaz
-ممتحن ~ mümtəhən
-ممتد ~ mümtəd
-ممتَنع ~ mümtənə
-ممد ~ moməd
-ممدلی ~ məmdəli
-ممدوح ~ məmduh
-ممدود ~ məmədud
-ممده‎ ~ məmədə
-ممزوج ~ məmzuc
-ممکن ~ mümkün
-مملجه‎ ~ məmləcə
-مملکت ~ məmləkət
-مملو ~ məmlov
-مملوک ~ məmluk
-مملوکلار ~ məmluklar
-مملی ~ məməli
-مملیان ~ məməlyan
-ممنوع ~ məmnu
-ممنوعیت ~ məmnuiyət
-ممنون ~ məmnun
-ممنونیت ~ məmnuniyət
-ممه‎ ~ məmə
-ممه‎آ لتی ~ məmə altı
-ممه‎جیک ~ məməcik
-ممه‎چی ~ məməçi
-ممه‎دئی ~ məmədey
-ممه‎شیر ~ məməşir
-ممه‎وزی ~ məməvəzi
-ممه‎یئیندنپپه‎یییه‎نه‎قدر ~ mə yiyəndən pəpə yiyənə
-ممه‎لی ~ məməli
-ممه‎لیلر ~ məməlilər
-ممهور ~ məmhur
-ممیز ~ müməyyiz
-ممیش ~ məm
-ممیشخ ان ~ məmiş xan
-ممیک ندی ~ məmi kəndi
-من ~ mən
-من جییز ~ mən ciyəz
-من من ~ mən mən
-من من دئمک ~ mən mən demək
-منئنژیت ~ mənenjit
-منابع ~ mənabe
-مناجات ~ munacat
-منادی ~ munadi
-مناره‎ ~ minarə
-منازعه‎ ~ munaziə
-منازیل ~ mənazil
-مناسِک ~ mənasik
-مناصب ~ mənasib
-مناطق ~ mənatiq
-مناظر ~ mənazir
-مناعت ~ mənaət
-منافذ ~ mənafiz
-منافع ~ mənafe
-منافی ~ mənafi
-مناقب ~ mənaqib
-منال ~ mənal
-منّان ~ mənnan
-منایچینجی ~ məniçinci
-منایچینج یلیک ~ məniçincilik
-منبت ~ münəbbət
-منبر ~ mənbər
-منبر ~ mənbər
-منبسط ~ münbəsit
-منبع ~ mənbə
-منبه ~ münəbbəh
-منّت ~ minnət
-منتج ~ müntəc
-منتجه‎ ~ müntəccə
-منتَخب ~ müntəxəb
-منتَخب ~ müntəxib
-منتخبات ~ müntəxəbat
-منّتدار ~ minnətdar
-منتَزع ~ müntəzə
-منتَسب ~ müntəsəb
-منتَش ~ məntəş
-منتش ~ məntəş
-منتَشر ~ müntəşir
-منتَشه‎ ~ məntəşə
-منتَصب ~ müntəsib
-منتَظر ~ müntəzər
-منتَظم ~ müntəzəm
-منتَظمأ ~ müntəzəmən
-منتَفع ~ müntəfə
-منتَفی ~ münətəfi
-منتَقد ~ müntəqid
-منتَقل ~ müntəqil
-منّتقو یماق ~ minnət qoymaq
-منّتلی ~ minnətli
-منتَها ~ müntəha
-منتهی ~ müntəhi
-منثور ~ mənsur
-منجر ~ müncər
-منجقان ~ mənciqan
-منجم ~ münəccim
-منجمباشی ~ münəccim başı
-منجمد ~ müncəmid
-منجه‎ ~ məncə
-منجی ~ mənci
-منجی ~ münci
-منجیل ~ məncil
-منجیل ~ məncil
-منچیک ~ mənçik
-منچیله‎ین ~ mənçiləyən
-منحرف ~ münhərif
-منحصر ~ münhəsir
-منحطّ ~ münhət
-منحل ~ münhəl
-منحلّه ~ münhəllə
-منحنی ~ münhəni
-منحوس ~ mənhus
-مندربولاغی ~ məndərbulağı
-مندرج ~ mündəric
-مندرجات ~ mündəricat
-مندرس ~ mündəris
-مندش ~ məndəş
-مندوله‎ ~ məndülə
-منده‎جر ~ məndəcər
-منده‎جرلیک ~ məndəcərlik
-منده‎دول ~ məndədol
-مندیل ~ məndil
-مندیل ~ məndil
-منزجر ~ münzəcir
-منزل ~ mənzil
-منزلت ~ mənzilət
-منزَوی ~ münzəvi
-منزّه ~ münəzzəh
-منسوب ~ mənsub
-منسوبیت ~ mənsubiyət
-منسوج ~ mənsuc
-منسوجات ~ mənsucat
-منسوخ ~ mənsux
-منشأ ~ mənşə
-منشَات ~ mənşəat
-منشعب ~ münşəib
-منشور ~ mənşur
-منشی ~ münşi
-منشیت بریزی ~ münşi təbrizi
-منصب ~ mənsəb
-منصف ~ münəssif
-منصف ~ münsif
-منصفانه‎ ~ münsifanə
-منصوب ~ mənsub
-منصور ~ mənsur
-منصوریه‎ ~ mənsuriyə
-منصورحمدی ~ Mənsurhəmdi
-منضم ~ münəzzəm
-منطَبق ~ müntəbiq
-منطق ~ məntiq
-منطقچی ~ məntiqçi
-منطقسل ~ məntiqsəl
-منطقه‎ ~ məntəqə
-منطقی ~ məntiqi
-منطیق ~ məntiq
-منظر ~ mənzər
-منظَره‎ ~ mənzərə
-منظریه‎ ~ mənzəriə
-منظَّم ~ mənzum
-منظَم ~ münzəm
-منظور ~ mənzur
-منظوم ~ mənzum
-منظومه‎ ~ mənzumə
-منظومه‎ی شمسی ~ mənzume ye şəmsi
-منع ~ mən
-منعقد ~ münəqid
-منعکس ~ münəkis
-( منعم(منعیم ~ münim
-منعم ~ münəm
-منفجره‎ ~ münfəcirə
-منفذ ~ mənfəz
-منفرج ~ münfəric
-منفرد ~ münfərid
-منفردأ ~ münfərdən
-منفسخ ~ münfəsix
-منفَصل ~ münfəsil
-منفعت ~ mənfəət
-منفک ~ münfək
-منفور ~ mənfur
-منفی ~ mənfi
-منف یلیک ~ mənfilik
-منقار ~ minqar
-منقَبض ~ münqəbiz
-منَقّد ~ münəqqid
-منقَرض ~ münqəriz
-منقسم ~ münqəsim
-منقّش ~ münəqqəş
-منَقشه‎ ~ mənəqşə
-منقَضی ~ münqəzi
-منقَطع ~ münqəte
-منقل ~ mənqəl
-منقلب ~ münqəlib
-منقوتای ~ mənqutay
-منقوش ~ mənquş
-منقوط ~ mənqut
-منقولات ~ mənqulat
-منقول ~ mənqul
-منکر ~ münkər
-منکر ~ münkir
-منکسر ~ münkəsir
-منکن ~ mənkən
-منکوحه ~ mənkuhə
-منگ ~ məng
-منگرک ~ məngrək
-منگلی ~ məngli
-منگلی ~ məngli
-منگلیخ اتون ~ məngli xatun
-منگل یگیرایخان ~ məngligirayxan
-منگَن ~ məngən
-منگنز ~ məngəniz
-منگَنه‎ ~ məngənə
-منگو ~ məngü
-منگو ~ məngü
-منگوبئردی ~ Məngüberdi
-منگوتاش ~ məngütaş
-منگوتای ~ məngütay
-منگوج ~ məngüc
-منگوجآتا ~ məngücata
-منگوجآتسیز ~ məngücatsız
-منگون ~ məngün
-منگی ~ məngi
-منگی تیمور ~ məngiteymur
-منگیرله‎‎مک ~ məngirləmək
-منگیلیک ~ məngilik
-منلی سنلی ~ mənli sənli
-منلیک ~ mənlik
-منلیک ایتیمی ~ mənlik itimi
-منلی کسیز ~ mənliksiz
-منلیکچی ~ mənlikçi
-منلیکچ یلیک ~ mənlikəçilik
-من ملیک ~ mənəmlik
-منممن ملیک ~ mənəmmənəmlik
-منوط ~ mənut
-منوال ~ minval
-منوآل ~ manual
-منور ~ münəvvər
-منورتپه‎ ~ münəvvərtəpə
-منه‎ ~ mənə
-منه‎ داغی ~ mənə dağı
-منهدم ~ münhədim
-منهزم ~ münhəzim
-منهیات ~ mənhiyat
-منی 1 ~ məni
-منی 2 ~ məni
-منیر ~ münir
-منیری ~ müniri
-منیزیوم ~ mənyəziyom
-منیشگه‎ ~ mənişgə
-منیمسنمک ~ mənimsənmək
-منیمسه‎‎مک ~ mənimmək
-منیمسه‎ ییش ~ mənimsəyiş
-موات ~ məvat
-مواج ~ məvvac
-مواجب ~ məvacib
-مواجه‎ ~ muvace
-مواجهه ~ muvacihə
-مواد ~ məvad
-موارد ~ məvarid
-مواریث ~ məvaris
-موازین ~ məvazin
-مواضع ~ məvaze
-مواعد ~ məvaid
-مواعظ ~ məvaiz
-موافقت ~ muvafiqət
-مواقع ~ məvaqe
-موالد ~ məvalid
-موالی ~ məvali
-موانع ~ məvane
-مواهب ~ məvahib
-موثّق ~ müvəssəq
-موجه ~ müvəccəh
-موحد ~ müvəhhid
-موحش ~ müvəhhiş
-مودت ~ müvəddət
-مورب ~ müvərrəb
-موزع ~ müvəzze
-موظّف ~ müvəzzəf
-موفّق ~ müvəffəq
-موفّقیت ~ müvəffqiyət
-موقّت ~ müvəqqət
-موقَّتاَ ~ müvqqətən
-موقّتی ~ müvəqqəti
-موقّر ~ müvəqqər
-مولّد ~ müvəllid
-موولتو ~ məvultu
-موولداشماق ~ məvuldaşmaq
-موولداماق ~ məvuldamaq
-مویز ~ məviz
-موین ~ məvin
-موبد ~ mubid
-موبل ~ mobl
-موبلا وزو ~ mobil üzü
-موت ~ movt
-موتال ~ motal
-موتال پاپاق ~ motal papaq
-موتال پنیری ~ motal pəniri
-موتال توتماق ~ motal tutmaq
-موتال داغی ~ motal dağı
-موتال قارین ~ motal qarın
-موتاللی ~ motallı
-موتموتو ~ motmutu
-موتور ~ motor
-موتور اودلانماسی ~ motor odlanması
-موتورچو ~ motorçu
-موتورخانا ~ motorxana
-موتورسیکلئت ~ motorsiklet
-موتورلاشدیرماق ~ motorlaşdırmaq
-موتورلو ~ motorlu
-موتوری ~ motori
-موتورین ~ motoriyən
-موتون ~ motun
-موتیف ~ motif
-موج ~ movc
-موجب ~ muceb
-موجد ~ muced
-موجر ~ mucer
-موجود ~ movcud
-موجودات ~ movcudat
-موجودی ~ movcudi
-موجودیت ~ movcudiyət
-موخراتاق ~ moxrataq
-( مود (مودا ~ mod(moda)
-مودئراتو ~ moderato
-مودئراتور ~ moderator
-مودئرن ~ modern
-مودئرنیزم ~ modernizm
-مودئرنیزه‎ ~ modernizə
-مودئل ~ model
-مودئم ~ modem
-مودول ~ modul
-مودیفیکاسیون ~ modifikasiyon
-مور ~ mor
-مورئن ~ moren
-موراؤته‎ سی ~ morötəsi
-مورارتماق ~ morartmaq
-مورارتی ~ morartı
-مورارماق ~ morarmaq
-موراریش ~ morarış
-مورال ~ moral
-موراللی ~ morallı
-مورالیزم ~ moralizm
-موران ~ moran
-موراوستو ~ morüstü
-موربنووشه‎ ~ morbənövşə
-مورچل ~ morçəl
-مورچیچگی ~ morçiçəyi
-موررنگی ~ morrəngi
-مورس ~ mors
-مورس ~ mors
-مورس آپاراتی ~ mors aparatı
-مورس الفباسی ~ mors alfabesi
-مورسالخیم ~ morsalxım
-مورفئم ~ morfem
-مورفولوژی ~ morfoloji
-مورفولوژییا ~ morfolojiya
-مورفونولوژی ~ morfonoloji
-مورفی ~ morfi
-مورفین ~ morfin
-مورفینست ~ morfinist
-مورلاشماق ~ morlaşmaq
-مورلوق ~ morluq
-مورمور ~ mormor
-موروغلو ~ moruğlu
-موروو ~ morov
-مورووداغی ~ murovdağı
-مورووجا ~ murovca
-موروق ~ moruq
-موروقلوق ~ moruqluq
-مورین ~ morin
-موز ~ moz
-موزالاق ~ mozalaq
-موزالان ~ mozalan
-موزالان وورموشداناکیمی ~ mozalan vurmuş danakimi
-موزگیللر ~ mozgillər
-موزون ~ movzun
-موسکوف ~ moskof
-موسم ~ mevsim
-موسمور ~ mosmor
-موسمی ~ musimi
-موسول ~ mosul
-موسوم ~ mosum
-موصوف ~ mosuf
-موصول ~ mosul
-موضع ~ mevzi
-موضعی ~ muzei
-موضوع ~ movzu
-موضوعات ~ movzuat
-موطن ~ muten
-موعد ~ muid
-موعظه‎ ~ moizə
-موعود ~ moud
-موغ ~ m
-موقع ~ moqe
-موقعیت ~ moqeiyət
-موققولتو ~ moqqultu
-موققولداماق ~ moqquldamaq
-موقوف ~ moquf
-موقوفاً ~ moqufən
-موقوفات ~ moqufat
-موکان ~ mokan
-موکفی ~ mokfi
-موکول ~ mokul
-مولا ~ mola
-مولوتوف کوکتئیلی ~ molotof kokteyli
-مولود ~ molud
-مولوی ~ moləvi
-مومئنتوم ~ momentom
-مونارشی ~ monarşi
-مونارشیست ~ monarşist
-مونارشیزم ~ monarşizm
-مونجوق ~ moncuq
-مونقوچ ~ monquç
-مونقول ~ Monqul
-مونگکا ~ mongka
-مونگو ~ mongu
-مونقوش ~ Monquş
-مونوپلان ~ monoplan
-مونوپول ~ monopol
-مونوتئییزم ~ monoteyizm
-مونوتئییست ~ monoteyist
-مونوتون ~ monoton
-مونوقام ~ monoqam
-مونوقرافی ~ monoqrafi
-مونولوق ~ monoloq
-مونولیت ~ monolit
-مونولیتیک ~ monolitik
-مونومئنت ~ monoment
-مونیتور ~ monitor
-مونیزم ~ monizm
-مونیست ~ monist
-موولان ~ movlan
-موولو ~ movlu
-موولود ~ movlud
-مووولداماق ~ movuldamaq
-موهبت ~ mohibət
-موهوداقان ~ mohodaqan
-موهوم ~ mohum
-موهومات ~ mohumat
-مویانچور ~ moyançur
-مویدا ~ moyda
-مویروو ~ moyrov
-مؤاخذه‎ ~ muaxizə
-مؤالفت ~ mualifət
-مؤانست ~ muanisət
-مؤتلف ~ mötəlif
-مؤخّر ~ müəxxər
-مؤدب ~ müəddəb
-مؤذن ~ müəzzin
-مؤسس ~ müəssis
-مؤکد ~ müəkkəd
-مؤلّف ~ müəllif
-مؤمن ~ mömün
-مؤنّث ~ müənnəs
-مؤونه‎ ~ mövnə
-مؤهور ~ möhür
-مؤیِّد ~ müəyyid
-مؤیول ~ möyül
-مو ~ mu
-موت ~ mut
-موت ~ mut
-موت ~ mut
-موتاسیون ~ Mutasiyon
-موتال ~ mutal
-موتچولوق ~ mutçuluq
-موتسوز ~ mutsuz
-موتسوزلوق ~ mutsuzluq
-موتفاق ~ mutfaq
-موتلاندیرماق ~ mutlandırmaq
-موتلانماق ~ mutlanmaq
-موتلو ~ mutlu
-موتلوجا ~ mutluca
-موتلولاندیرماق ~ mutlulandırmaq
-موتلولانماق ~ mutlulanmaq
-موتلولوق ~ mutluluq
-موجئرا ~ mucera
-موجد ~ mucəd
-موجر ~ mucer
-موجور ~ mucur
-موجوق ~ mucuq
-موجوق/ موجوخ ~ mucuq
-موجول ~ mucul
-موجوللانماق ~ mucullanmaq
-موجومبار ~ mucumbar
-موچان ~ muçan
-موچورلو ~ muçurlu
-موچه‎ عروس ~ muçə ərus
-موحد ~ müvəhhid
-موخاج ~ muxac
-موخاخ ~ muxax
-موخان ~ muxan
-موختته‎ ~ muxəttə
-موخرو ~ muxru
-موخور ~ muxur
-موخوش ~ muxuş
-موخوردؤشو ~ muxurdöşü
-موخول ~ muxul
-موخیان ~ muxyan
-مودورنو ~ mudurnu
-موذی ~ muzi
-موراتآلی ~ MuratAli
-مورث ~ muris
-مورتوز ~ murtuz
-مورچیل ~ murçil
-مورخ ~ müvərrix
-موردارچا ~ murdarça
-موردارچا چیچ کلیلر ~ murdarça çiçəklilər
-موردال ~ murdal
-مورستان ~ muristan
-مورستانه‎ ~ muristanə
-مورغان ~ murğan
-مورغوز ~ murğuz
-مورقوزاللی ~ murquzallı
-مورینا ~ murina
-موزاییک ~ muzayik
-موزه‎ ~ muzə
-موزیسین ~ muzisiyən
-موزیک ~ muzik
-موزیکال ~ muzikal
-موسالو ~ musalu
-موساکوچه‎ ~ musaküçə
-موسس ~ müəssis
-موسکی ~ muskı
-موسکات ~ muskat
-موسلوق ~ musluq
-موسوی ~ musəvi
-موسول ~ musul
-موسه‎ ~ musə
-موسیچه‎ ~ musiçə
-موسیحاجیلو ~ musahacilu
-موسیقار ~ musiqar
-موسیقی چی ~ musiqiçi
-موسیقی ~ musiqi
-موسیو ~ musiv
-موش ~ m
-موش هاموش ~ muşham
-موشآوا ~ muşava
-موشار ~ muşar
-موشامبا ~ muşamba
-موشتو ~ muştu
-موشتوچو ~ muştuçu
-موشتولوق ~ muştuluq
-موشتولوقلاماق ~ muştuluqlamaq
-موشدو ~ muşdu
-موشدولوق ~ muşduluq
-موشدولوقچو ~ muşduluqçu
-موشقارلی ~ muşqarlı
-موشقوراق ~ muşquraq
-موشقورماق ~ muşqurmaq
-موشَک ~ muşək
-موشما ~ muşəmma
-موشمولا ~ mmula
-موصولانلو ~ musulanlu
-موصوللو ~ musullu
-موصلو ~ muslu
-موغاتیل ~ muğatıl
-موغامواری ~ muğamvarı
-موغام ~ muğam
-موغامات ~ muğamat
-موغاماتچی ~ muğamatçı
-موغاملار ~ muğamlar
-موغان کوره‎کنداغ ~ muğan kürəkən dağ
-موغان ~ muğan
-موغان ~ muğan
-موغانجیق ~ muğancıq
-موغانک ~ muğanək
-موغانلی ~ muğanlı
-موغایات ~ muğayat
-موغلو ~ muğəlu
-موغوان ~ muğvan
-موغول ~ muğul
-موغول ~ muğul
-موغول امپراتورلوغو ~ muğul impratorluğu
-موغول تورکبویلاری ~ muğul türk boyları
-موغولخان ~ muğulxan
-موغول دیلی ~ muğul dili
-موغولقانچی ~ muğulqançı
-موغول و ~ muğulu
-موغییاس ~ muğiyas
-موقال ~ Muqal
-موکان ~ mukan
-موکت ~ mukət
-موکّل ~ müvəkkil
-مولا ~ mula
-مولان ~ mulan
-مولتان یوردو ~ multan yurdu
-مولخاس ~ mulxas
-مولوجه‎ ~ mulucə
-مولکول ~ mulkul
-موولو ~ muvlu
-موم ~ mum
-موم آغاجی ~ mum ağacı
-مومبی ~ muməbi
-مومچیچگی ~ mumçiçəyi
-مومقابی ~ mumqabı
-موملاماق ~ mumlamaq
-موملانماق ~ mumlanmaq
-موملو ~ mumlu
-موممو ~ mummu
-مومیا ~ mumiya
-مومیائی ~ mumiyaey
-مومیالاماق ~ mumiyalamaq
-مومیالانماق ~ mumiyalanmaq
-مومین ~ Mumin
-مون ~ mun
-مونا ~ muna
-مونار ~ munar
-مونتاژ ~ muntaj
-مونجوق ~ muncuq
-مونجوقلو ~ muncuqlu
-موندوز ~ munduz
-موندوس ~ Mundus
-مونزوق ~ munzuq
-مونس ~ munis
-مونقول ~ munqul
-مونگ ~ munq
-مونگلوبوغا ~ munqlubuğa
-مونگلوغ ~ munqluğ
-مویان ~ muyan
-مویمول ~ muymul
-مویه‎ ~ muyə
-موثّر ~ müəssir
-موثّریت ~ müəssiriyət
-موجو ~ mücü
-موجورآوا ~ mücürava
-موجورو ~ mücürü
-موچوک ~ müçük
-مودری ~ müdri
-مودریک ~ müdrik
-مودور ~ müdür
-مور ~ mür
-مورچوم ~ mürçüm
-موردوو ~ mürdov
-موردوچای ~ mürdovçay
-موردوک ~ mürdük
-مورده‎ شور ~ mürdəşir
-مورسللی ~ mürsəlli
-موسوسلو ~ müsüslü
-مورکوت ~ Mürküt
-مورگو دؤیمک ~ mürgü döymək
-مورگو ~ mürgü
-مورگولو ~ mürgülü
-مورگوله‎‎مک ~ mürgüləmək
-مورگه‎نه‎ ~ mürgənə
-مورن ~ mürən
-مورور ~ mürvər
-موزوه‎ره‎ ~ müzvərə
-موزیکلر ~ müziklər
-موژده‎ چی ~ müjdəçı
-موژده‎ ~ müjdə
-موژده‎لنمک ~ müjədələnmək
-موژده‎له‎‎مک ~ müjədələmək
-موژده‎لیک ~ müjdəlik
-موسگونلو ~ müsgünlü
-موسونلو ~ müsünlü
-موشتوک ~ müştük
-موشدوک ~ müşdük
-موشکور ~ müşkür
-موشگوک ~ müşgük
-موشلوک ~ müşlük
-موطروف ~ mütrüf
-موگه‎ ~ mügə
-مولچوک ~ mülçük
-مولدوز ~ müldüz
-مولگو ~ Mülgü
-مولْک ~ mülk
-مولوک کندی ~ mülükkəndi
-مونتنگه‎ ~ müntəngə
-موندی ~ Mündi
-مویتَن ~ Müyten
-( مه‎(مع ~ mə
-م ه ~ məh
-مِ ه ~ meh
-مهابت ~ məhabət
-مهارت ~ məharət
-مهب اسان ~ məh basan
-مهبل ~ məhbəl
-مهپاره ~ məhparə
-مهتاب ~ məhtab
-مهتابی ~ məhtabi
-مهتر ~ məhtər
-مهجور ~ məhcur
-مهدی ~ mehdi
-مهر ~ möhr
-مِهر ~ mehr
-مهراب چای ~ Mehrab çay
-مهرام بهرام ~ mehram bəhram
-مهرانچ ای ~ mehran çay
-مهربان ~ mehriban
-مهربان ~ mehriban
-مهرعلی محمدی ~ məhrəli məhəmmdi
-مهرَنجان تورک ~ məhrəncan türk
-مهره ~ möhrə
-مهریع رب ~ məhri ərəb
-مهستیگن جوی ~ məhsəti gəncəvi
-مهشر ~ məhşər
-مهک ~ məhək
-مهلازان ~ mahlazan
-مهلت ~ möhlət
-مهلک ~ möhlik
-مهلکه ~ məhləkə
-ملحم ~ məlhəm
-م هلیقا ~ məhliqa
-مهم ~ mühüm
-مهمان ~ məhman
-مهمانخانا ~ məhmanxana
-مهمل ~ möhməl
-مهمیز ~ məhmiz
-مهمیزچ یچگی ~ məhmiz çiçəyi
-مهمیزلهمک ~ məhmizləmək
-مهنازروحی ~ məhnazruhi
-مهنان ~ məhnan
-مهندس ~ məhəndis
-مهیا ~ mohya
-مهیب ~ məhib
-مهیج ~ mühəyyic
-مهیندختدارایی ~ məhindoxtdarayı
-میتدانماق ~ mıtdanmaq
-میجیقلاماق ~ mıcıqlamaq
-میجیقلانماق ~ mıcıqlanmaq
-میخ ~ mıx
-میخ تؤکن ~ mıx tökən
-میخچا ~ mıxça
-میخچالاماق ~ mıxçalamaq
-میخچالانماق ~ mıxçalanmaq
-میخلاتماق ~ mıxlatmaq
-میخلاماق ~ mıxlamaq
-میخلانماق ~ mıxlanmaq
-میخلی ~ mıxlı
-میخلی قوواخ ~ mıxlı qovax
-میدیریق ~ mıdırıq
-میر ~ mır
-میرت ~ mırt
-میرت میرت ~ mırt mırt
-میرت وورماق ~ mırt vurmaq
-میرتدانماق ~ mırtdanmaq
-میرتلاشماق ~ mırtlaşmaq
-میرتلاماق ~ mırtlamaq
-میرتلانماق ~ mırtlanmaq
-میرتی ~ mırtı
-میرتی دوروب ~ mırtı durub
-میرتیلداماق ~ mırtıldamaq
-میرتیلدانماق ~ mırtıldanmaq
-میرچالیق ~ mırçalıq
-میرلاماق ~ mırlamaq
-میرمیر 1 ~ mırmır
-میرنوو ~ mırnov
-میروی ~ mıroy
-میریق ~ mırıq
-میریل میریل ~ mırıl mırıl
-میریلتی ~ mırıltı
-میریلداما ~ mırıldama
-میریلداماق ~ mırıldamaq
-میریلدانماق ~ mırıldanmaq
-میریلدانیش ~ mırıldanış
-میز ~ mız
-میزراق ~ mızraq
-میزمیز ~ mızmız
-میزمیزلانماق ~ mızmızlanmaq
-میزمیزلیق ~ mızmızlıq
-میزمیزی ~ mızəmizi
-میزی ~ mızı
-میزیقلانماق ~ mızıqlanmaq
-میزیلتی ~ mızıltı
-میزیلداماق ~ mızıldamaq
-میسئیرو ~ mıseyru
-میسیر ~ mısır
-میسماق ~ mısmaq
-میسمیریغینی تؤکمک ~ mısmırığını tökmək
-میسمیریغینی ساللاماق ~ mısmırığını sallamaq
-میسمیریق ~ mısmırıq
-میسمیریق ساللاماق ~ mısmırıq sallamaq
-میشاندره‎ ~ mışandərə
-میشمیش ~ mışm
-میشیل میشیل ~ mışıl mışıl
-میشیلتی ~ mışıltı
-میشیلداماق ~ mışıldamaq
-میغ میغ ~ mığ mığ
-میغ میغا ~ mığ mığa
-میغ میغالیق ~ mığ mığalıq
-میغیلتی ~ mığıltı
-میغیلداماق ~ mığıldamaq
-میققیلداماق ~ mıqqıldamaq
-میققیلدانماق ~ mıqqıldanmaq
-مینجیق ~ mıncıq
-مینجیق ~ mıncıq
-مینجیق گؤز ~ mıncıq göz
-مینجیق لاماق ~ mıncıq lamaq
-مینجیق لانماق ~ mıncıq lanmaq
-مینجیقلی ~ mıncıqlı
-مینجیق مینجیق ~ mıncıq mıncıq
-مینجیق واری ~ mıncıq varı
-مینقیلتی ~ mınqıltı
-مینقیلداق ~ mınqıldaq
-مینقیلداماق ~ mınqıldamaq
-می ~ mi
-مِی ~ mey
-مِی پرست ~ mey pərsət
-میامی ~ miyami
-میان ~ miyan
-میانا ~ Miyana
-میانپور ~ miyanpur
-میانتن ~ miyantən
-میانچا ~ miyança
-میانچی ~ miyançı
-میانچیلیق ~ miyançılıq
-میاندار ~ miyandar
-میانک ؤکو ~ miyan kökü
-میانک اله‎ ~ miyan kala
-میانی ماهور موغامی ~ myani mahur muğamı
-مِیت ~ meyit
-میت ~ mit
-میتا ~ mita
-میتَر ~ Miter
-میترال ~ mitral
-میتقال ~ mitqal
-میتولوژی ~ mitoloji
-میتیل ~ mitil
-میتیلشیتیل ~ mitilşitil
-میتیللشمک ~ mitilləşmək
-میتیل لیک ~ mitillik
-میتین ~ mitin
-میتینیق ~ mitinq
-میثاق ~ misaq
-میثی لسیز ~ misilsiz
-میجری ~ micri
-میجندی ~ micəndi
-میجه‎ ~ micə
-میجه‎ره‎شین ~ micərəşin
-میجیله‎مک ~ micləmək
-میچتکن ~ miçətkən
-میچک ~ miçək
-میچین ~ miçin
-میچینک ~ miçink
-مِیخانا ~ meyxana
-میخاناجی اوتو ~ meyxanacı otu
-میخک ~ mixək
-میخکآ غاجی ~ mixək ağacı
-میخکسوولار ~ mixəksovlar
-میخکگ ولو ~ mixək gülü
-میخوش ~ meyxoş
-میخی خط ~ mixi xət
-میدال ~ midal
-مِیدان ~ meydan
-میدانا وخوماق ~ Meydan oxumaq
-میر ~ mir
-میر ~ məyər
-میرآخور ~ miraxur
-میراب ~ mirab
-میراث ~ miras
-میرام نوخودو ~ miram noxudu
-میران ~ miran
-میربشیر ~ mirbəşir
-میرجانلو ~ Mircanlu
-میرجاوور ~ mırcavur
-میرجلال ~ mircəlal
-میرچالیق ~ mirçalıq
-میرحسیند لداربناب ~ mirhüsen dildarbinab
-میرحمز هنیگاری ~ mirhəmzə niqari
-میرخونْد و خوندمیر ~ mirxond və xondmir
-میرزا ~ mirza
-میرزا ~ Mirza
-میرزاآغاشیرازی ~ mirzaağaşirazi
-میرزئیی ~ mirzeyi
-میرزه‎ ~ mirzə
-میرزیک ~ mirzik
-میرزه‎یی ~ mirzəyi
-میرغضب ~ mirğəzəb
-میرکئفالون ~ mirkefalon
-میرکریمب زّاز ~ mirkərim bəzzaz
-میرَکه‎ ~ Mireke
-میرگَک ~ Mirgek
-میرمحسننو اب ~ mirmöhsün nəvvab
-میرن ~ mirən
-میرواری ~ mirvari
-میرواری ~ mirvari
-میروو ~ mirov
-میره‎کی ~ mirəki
-میرهدایتحص اری ~ mirhidayət hiari
-میری ~ miri
-میریش ~ Miriş
-میریکیتلو ~ Mirikitlu
-میز 1 ~ miz
-میزاؤرتوگو ~ mizörtüyü
-میزاب ~ mizab
-میزاج ~ mizac
-میزان تره‎زی ~ mizan tərəzi
-میزان ~ mizan
-میزان ~ mizan
-میزانقول ~ mizanqul
-میز اوزو ~ miz üzü
-میزداغ ~ mizdağ
-میز دالیندا اوتوران ~ miz dalında oturan
-میزراق ~ mızraq
-میزله‎‎مک ~ mizləmək
-میزه‎لک ~ mizələk
-( میس(مس ~ mis
-میس ~ mis
-میستی داغ ~ mistidağ
-میسر ~ müyəssər
-میسره‎ ~ meysərə
-میسقالی ~ misqalı
-میسک 1 ~ misk
-میسک سیغیری ~ misk sığırı
-میسکین ~ miskin
-میسگر ~ misgər
-میسمار ~ mismar
-میسن ~ misən
-میسواک ~ misvak
-میسیت ~ Misit
-میسیم آغاجی ~ misim ağacı
-میسیون ~ misyon
-میسیونئر ~ misyoner
-میشار ~ mişar
-میشار ~ mişar
-میشان ~ mişan
-میشَر ~ Mişər
-میشیجان ~ mişican
-میشکین ~ mişkin
-میشکین شهر ~ mişkin şəhr
-میشو ~ mişo
-میشووول ~ mişovul
-میصیر ~ misir
-میصیرآباد ~ misirabad
-میصیر اویقارلیغی ~ misir uyqarliğı
-میصیر ~ misir
-میصیر مملوکلاری ~ misir məmlukları
-میصیری ~ misiri
-میصیربیتگی سی ~ misirbitgisi
-میصیرتویوغو ~ misirtoyuğu
-میصیر تورکدؤولتلری ~ misir türk dövlətləri
-میصیردورناسی ~ misirdurnası
-میصیرگولو ~ misirgülü
-میصیرلی ~ misirli
-میصیرناری ~ misirnarı
-میعاد ~ miad
-میف ~ mif
-میف ~ mifoloji
-میقرئن ~ miqren
-میکا ~ mika
-میکاشیست ~ mikaşist
-میکانیزما ~ mikanizma
-میکانیزه‎ ~ mikanizə
-میکاییل ~ mikayıl
-میکاییل ~ mikayil
-میکاییلرضا قولوزاده‎ ~ mikayıl riza quluzadə
-میکاییل سیدی ~ mikayıl seyyidi
-مِیکده‎ ~ meykədə
-میکرو ~ mikro
-میکرواورقانیزم ~ mikroorqanizm
-میکرواقلیم ~ mikroiqlim
-میکروب ~ mikrob
-میکروب بیلیمی ~ mikrob bilimi
-میکروبیولوژی ~ mikrobioloji
-میکروتره‎زی ~ mikrotərəzi
-میکروسکوپ ~ mikroskop
-میکروفون ~ mikrofon
-میکروفیلم ~ mikrofilm
-میکرون ~ mikron
-میکسئر ~ mikser
-میگرئن ~ miqren
-میگریمه‎ ~ Migrimə
-مِیگو ~ meyqu
-مِیل ~ meyl
-میل ~ mil
-میل ~ mil
-میل ~ mil
-میلاخ ~ milax
-میلاد ~ milad
-میلادی ایل ~ miladi il
-میلاق ~ milaq
-میلان ~ milan
-میلانلو ~ milanlu
-میلتَک ~ Miltək
-میلچک ~ milçək
-میلچکق اپان ~ milçək qapan
-میلچکق اپانلار ~ milçək qapanlar
-میلچکق ووان ~ milçək qovan
-میلچکق یران ~ milçək qıran
-میلچکو وران ~ Milçək vuran
-میللنمک ~ millənmək
-میل له‎‎مک ~ milləmək
-میللی ~ milli
-میل لی ~ milli
-میلموغان سدی ~ mil muğan səddi
-میلمیل ~ milmil
-میلی بار ~ mili bar
-میلیار ~ milyar
-میلیاردئر ~ milyarder
-میلیتا ~ milita
-میلیتاریزم ~ militarizm
-میلیتاریست ~ militarist
-میلیتان ~ militan
-میلیس ~ milis
-میلیش ~ Miliş
-میلیشا ~ miılişa
-میلیمتر ~ milimetir
-میلیون ~ milyon
-میلیونئر ~ milyoner
-میلیونچو ~ milyonçu
-میمنت ~ meymənət
-میمند ~ meymənd
-میمنه‎ ~ meymənə
-میموزا ~ meymuza
-میموز اگیللر ~ meymuzagillər
-میمون 1 ~ meymun
-میمونآ باد ~ meymun abad
-میمونا وینادان ~ meymun oynadan
-میمونب الیغی ~ meymun balığı
-میمون ~ meymun
-میمونگیللر ~ meymungillər
-میمونلوق ~ meymunluq
-میهیراقولو ~ mihiraqulu
-مین 1 ~ min
-مین آیاق ~ min ayaq
-مینا ~ mina
-مینا ~ mina
-مینا ~ mina
-مینا ~ mina
-میناآباد ~ minaabad
-مینابگیم ~ minabəyim
-میناچی ~ minaçı
-میناچیچک یگیللر ~ minaçiçəkgillər
-میناچیچگی ~ minaçiçəyi
-میناس ~ minas
-میناس بولاق لاری ~ minas bulaqları
-میناگولو ~ minagülü
-مینان ~ minan
-میناوند ~ minavənd
-میناهونی ~ minahuni
-می نایشچی بیر باشچی ~ minişçi bir başçı
-می نایللیک ~ minayllik
-مینئرال ~ mineral
-مینئرالوژی ~ mineraloji
-مینباش حاصارلی ~ min baş hasarlı
-مین باشلی ~ min başlı
-می نباشی ~ minbaşı
-مینبر ~ minbər
-می نبیر یاپراق ~ minbir yapraq
-مینتاش ~ mintaş
-مانتاش ~ mantaş
-می نتورلو ~ mintürlü
-مین تِیمور ~ min teymur
-مینجان ~ mincan
-مینجان ایله‎ ~ min can ilə
-مینجمله‎ ~ mincüm
-مینجوو ~ mincov
-مینجووان ~ mincuvan
-مینجووان ~ mıncuvan
-مینجه‎ ~ mincə
-مینچه‎ ~ Minçə
-می نحیثالمجموع ~ minheysilməcmu
-می ندرده‎ داوا ~ mindərdə dava
-می ندره‎دن سو گتیرمک ~ mindərədən su gətirmək
-میندک ~ mindək
-می نده‎ بیر ~ mində bir
-میندیجین ~ mindicin
-می ندیرک ~ mindirək
-میندیرمک ~ mindirmək
-میندیریلمک ~ mindirilmək
-میندیریم ~ mindirim
-میندیری ملی ~ mindirimli
-می ندیللی ~ mindilli
-مینَر ~ minər
-می نزحم تله ~ minzəhmətlə
-مینق ~ Minq
-می نقات ~ minqat
-مینقارا ~ minqara
-می نقالیب اگیرمک ~ minqalıbagirmək
-مینقان ~ minqan
-مینقای ~ minqay
-مینَک ~ minək
-مینَک آتی ~ minək atı
-مینَک داشی ~ minək daşı
-مینَکلی ~ minəkli
-مینکند ~ minkənd
-مینگ ~ ming
-مینگ ~ ming
-مینگ دمیر ~ ming dəmir
-مینگ قارا ~ ming qara
-مین گَلَن ~ min gələn
-مینگلی ~ mingli
-مینگلی آغاج ~ mingli ağac
-مینگلی بای ~ mingli bay
-مینگلی خان ~ mingli xan
-مینگلی کؤنولتاش ~ mingli könültaş
-مینگل یگیرای ~ mingligiray
-مینگؤل ~ mingöl
-مینگه‎چئویر ~ mingəçevir
-مینگی ~ mingi
-مینگیدیبگ ~ mingidibək
-مینلرجه‎ ~ minlərcə
-مینلیک ~ minlik
-مینمک ~ minmək
-مینودشت ~ minudəşt
-مینمورات ~ Murat
-مینور ~ minor
-مینورسکی ~ minoriski
-مینه‎ور ~ minəvər
-مینی ~ mini
-مینی آشماق ~ mini aşmaq
-می نیاپراق اوتو ~ minyapraq otu
-مینیاتور ~ minyator
-می نیاشا ~ minyaşa
-مینیبوس ~ minibus
-مینیت ~ minit
-مینیجی ~ minici
-مینیجیک ~ minicik
-مینیج یلیک ~ minicilik
-مینیش ~ miniş
-مینیشمک ~ minişmək
-مینیک 1 ~ minik
-مینیک آتی ~ minik atı
-مینیلمک ~ minilmək
-مینیمال ~ minimal
-مینیموم ~ minimom
-مینی مینی ~ mini mini
-مینینجی ~ mininci
-میوز ~ miyoz
-میوسئن ~ miyosen
-میوله‎ ~ miyulə
-میوه‎ ~ mivə
-میوه‎ تورشوسو ~ mivə turşusu
-میوه‎ سویو ~ mivə suyu
-میهمله ~ mihəm
-میهن ~ mihən
-مییار ~ miyar
-مییاردان ~ miyardan
-مییاو ~ miyav
-مییاو ~ miyav
-مییاولاماق ~ miyavlamaq
-مییو پیشیگی ~ miyov pişiyi
-مییولداشماق ~ miyuldaşmaq
-مییولداماق ~ miyuldamaq
-( نواب(میرزامحسن ~ mirzamöhsünnəvvab
-ه‎متیا نگورانیزنجانی ~ mməti ye əngurani ye zəncani
-م ~ M
-مااف ~ MAAF
-مااریف ~ MAARİF
-مااریفچی ~ MAARİFÇİ
-مااریفچی‌لیک ~ MAARİFÇİLİK
-مااریفلندیریلمه ~ MAARİFLƏNDİRİLMƏ
-مااریفلندیریلمک ~ MAARİFLƏNDİRİLMƏK
-مااریفلندیرمه ~ MAARİFLƏNDİRMƏ
-مااریفلن‌دیرمک ~ MAARİFLƏNDİRMƏK
-مااریفلنمه ~ MAARİFLƏNMƏ
-مااریفلنمک ~ MAARİFLƏNMƏK
-مااریف‌پرست ~ MAARİFPƏRƏST
-مااریف‌پرست‌لیک ~ MAARİFPƏRƏSTLİK
-مااریف‌پرور ~ MAARİFPƏRVƏR
-مااریف‌پرورلیک ~ MAARİFPƏRVƏRLİK
-مااش ~ MAAŞ
-مااش‌لی ~ MAAŞLI
-ماباقی ~ MABAQİ
-مابئین ~ MABEYN
-مابد ~ MABƏD
-ماج1 ~ MAC1
-ماج2 ~ MAC2
-ماجال ~ MACAL
-ماجال‌سیز ~ MACALSIZ
-ماجالسیزلیق ~ MACALSIZLIQ
-ماجارجا ~ MACARCA
-ماجرا ~ MACƏRA
-ماجراچی ~ MACƏRAÇI
-ماجراچیلیق ~ MACƏRAÇILIQ
-ماچ1 ~ MAÇ1
-ماچ2 ~ MAÇ2
-ماچا ~ MAÇA
-ماچاماچ ~ MAÇAM
-مبدام ~ MBDAM
-مادبم ~ MADBM
-ماداپولام ~ MADAPOLAM
-مادار ~ MADAR
-مادد1 ~ MADDƏ1
-مادد2 ~ MADDƏ2
-ماددبمادده ~ MADDƏBƏMADDƏ
-مادی ~ MADDİ
-ماددیلشمه ~ MADDİLƏŞMƏ
-مادی‌لشمک ~ MADDİLƏŞMƏK
-مادی‌لیک ~ MADDİLİK
-ماددیات ~ MADDİYYAT
-مادئرا ~ MADERA
-مادر ~ MADƏR
-مادرشاهلیق ~ MADƏRŞAHLIQ
-مادمازئل ~ MADMAZEL
-مادوننا ~ MADUNNA
-مادیان ~ MADYAN
-مادیار ~ MADYAR
-مایسترو ~ MAYSTRO
-ماهدا ~ MAƏDA
-مافار ~ MAFAR
-مافه ~ MAFƏ
-مبفیا ~ MBFİYA
-ماف‌راق ~ MAFRAQ
-ماگیستر ~ MAGİSTR
-مادده ~ MADDƏ
-ماگیسترال ~ MAGİSTRAL
-ماگیا ~ MAGİYA
-ماغار ~ MAĞAR
-ماغارا1 ~ MAĞARA1
-ماغارا2 ~ MAĞARA2
-ماغازا ~ MAĞAZA
-ماغول ~ MAĞUL
-ماه ~ MAH
-ماهال1 ~ MAHAL1
-ماهال2 ~ MAHAL2
-ماهاربجا ~ MAHARBCA
-ماهبتما ~ MAHBTMA
-ماهیر ~ MAHİR
-ماهیرانه ~ MAHİRANƏ
-ماهیرجه‌سینه ~ MAHİRCƏSİNƏ
-ماهیرلشمه ~ MAHİRLƏŞMƏ
-ماهیرلشمک ~ MAHİRLƏŞMƏK
-ماهیرلیک ~ MAHİRLİK
-ماگیسترال ~ MAGİSTRAL
-ماهیت ~ MAHİYYƏT
-ماهلیج ~ MAHLIC
-ماهلیجلاما ~ MAHLICLAMA
-ماهلیجلاماق ~ MAHLICLAMAQ
-ماهلیجلانما ~ MAHLICLANMA
-ماهلیجلانماق ~ MAHLICLANMAQ
-ماهلیقا ~ MAHLİQA
-ماهمیز ~ MAHMIZ
-ماهمیزلاما ~ MAHMIZLAMA
-ماهمیزلاماق ~ MAHMIZLAMAQ
-ماهمیزلی ~ MAHMIZLI
-ماهنا ~ MAHNA
-ماهنی ~ MAHNI
-ماهپاره ~ MAHPARƏ
-ماهروخ ~ MAHRUX
-ماهتاب ~ MAHTAB
-ماهتاب‌لی ~ MAHTABLI
-ماهود ~ MAHUD
-ماهور ~ MAHUR
-ماهیت ~ MAHİYYƏT
-ماخ ~ MAX
-ماخیست ~ MAXİST
-ماخورکب ~ MAXORKB
-مایل ~ MAİL
-مای‌لی ~ MAİLİ
-مایل‌لیک ~ MAİLLİK
-ماژور ~ MAJUR
-ماژوریتبر ~ MAJORİTBR
-ماکاکا ~ MAKAKA
-ماکبو ~ MAKBO
-ماکارون ~ MAKARUN
-ماکئدونیا‌لی‌لار ~ MAKEDONİYALILAR
-ماکیت ~ MAKYT
-ماکئتچی ~ MAKETÇİ
-ماکئتچی‌لیک ~ MAKETÇİLİK
-ماکیاوئللیزم ~ MAKİAVELLİZM
-ماکینا ~ MAKİNA
-ماکیناچی ~ MAKİNAÇI
-ماکیناچیلیق ~ MAKİNAÇILIQ
-ماککارتیزم ~ MAKKARTİZM
-ماکرئل ~ MAKREL
-ماکسیم ~ MAKSİM
-ماکسیمالیست ~ MAKSİMALİST
-ماکسیمالیزم ~ MAKSİMALİZM
-ماکسیموم ~ MAKSİMUM
-ماکولاتورا ~ MAKULATURA
-ماق ~ MAQ
-ماقازین ~ MAQAZİN
-ماققاش ~ MAQQAŞ
-ماققاشلاما ~ MAQQAŞLAMA
-ماققاشلاماق ~ MAQQAŞLAMAQ
-ماققاشلانما ~ MAQQAŞLANMA
-ماققاشلانماق ~ MAQQAŞLANMAQ
-مبقما ~ MBQMA
-ماقماتیک ~ MAQMATİK
-ماقنبت ~ MAQNBT
-ماقنیزیوم ~ MAQNYZİUM
-ماقنئزیا ~ MAQNEZİYA
-ماقنیتلمه ~ MAQNİTLƏMƏ
-ماقنیتلمک ~ MAQNİTLƏMƏK
-ماقنیتلندیریلمه ~ MAQNİTLƏNDİRİLMƏ
-ماقنیتلندیریلمک ~ MAQNİTLƏNDİRİLMƏK
-ماقنیتلندیرمه ~ MAQNİTLƏNDİRMƏ
-ماقنیتلن‌دیرمک ~ MAQNİTLƏNDİRMƏK
-ماقنیتلنمه ~ MAQNİTLƏNMƏ
-ماقنیتلنمک ~ MAQNİTLƏNMƏK
-ماقنیتلشدیریجی ~ MAQNİTLƏŞDİRİCİ
-ماقنیتلشدیریلمه ~ MAQNİTLƏŞDİRİLMƏ
-ماقنیتلشدیریلمک ~ MAQNİTLƏŞDİRİLMƏK
-ماقنیتلشدیرمه ~ MAQNİTLƏŞDİRMƏ
-ماقنیتلش‌دیرمک ~ MAQNİTLƏŞDİRMƏK
-ماقنیتلشمه ~ MAQNİTLƏŞMƏ
-ماقنیتلشمک ~ MAQNİTLƏŞMƏK
-ماقنیت‌لی ~ MAQNİTLİ
-ماقنیتوفون ~ MAQNİTOFUN
-ماقنیتولا ~ MAQNİTULA
-ماقنیتومئتر ~ MAQNİTUMETR
-ماقنیتسیزلشدیریلمه ~ MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏ
-ماقنیتسیزلشدیریلمک ~ MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏK
-ماقنیتسیزلشدیرمه ~ MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏ
-ماقنیتسیزلش‌دیرمک ~ MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏK
-ماقنیتسیزلشمه ~ MAQNİTSİZLƏŞMƏ
-ماقنیتسیزلشمک ~ MAQNİTSİZLƏŞMƏK
-ماقنولیا ~ MAQNULİYA
-ماقنون ~ MAQNUN
-مال1 ~ MAL1
-مال2 ~ MAL2
-مالا ~ MALA
-مالاالتی ~ MALAALTI
-مالاباخان ~ MALABAXAN
-مالاچیلیق ~ MALAÇILIQ
-مالاخ ~ MALAX
-مالاکان ~ MALAKAN
-مالاکانلیق ~ MALAKANLIQ
-مالاکئش ~ MALAKEŞ
-مالاکئش‌لیک ~ MALAKEŞLİK
-مالالاما ~ MALALAMA
-مالالاماق ~ MALALAMAQ
-مالالانما ~ MALALANMA
-مالالانماق ~ MALALANMAQ
-مالالاتدیرما ~ MALALATDIRMA
-مالالات‌دیرماق ~ MALALATDIRMAQ
-مالا ~ MALA
-مالالاتما ~ MALALATMA
-مالالاتماق ~ MALALATMAQ
-مالا‌لی ~ MALALI
-مالامال ~ MALAMAL
-مالاشریک ~ MALAŞƏRİK
-مالای ~ MALAY
-مالای‌لار ~ MALAYLAR
-مالباش ~ MALBAŞ
-مالباشلیق ~ MALBAŞLIQ
-مالجان‌لی ~ MALCANLI
-مالجانلیلیق ~ MALCANLILIQ
-مالچکن ~ MALÇƏKƏN
-مالدار ~ MALDAR
-مالدارلیق ~ MALDARLIQ
-مالدی‌لی ~ MALDİLİ
-مالخولیا ~ MALXULYA
-مالخولیاچی ~ MALXULYAÇI
-مالیک ~ MALİK
-مالیکانه ~ MALİKANƏ
-مالیکیت ~ MALİKİYYƏT
-مالیه ~ MALİYYƏ
-مالیچی ~ MALİYYƏÇİ
-مالیت ~ MALİYYƏT
-مالیت‌سیز ~ MALİYYƏTSİZ
-مالکه‌لمی ~ MALKƏLƏMİ
-ماللی1 ~ MALLI1
-ماللی2 ~ MALLI2
-مالوروس‌لار ~ MALORUSLAR
-مال‌پرست ~ MALPƏRƏST
-مال‌پرست‌لیک ~ MALPƏRƏSTLİK
-مالسیز1 ~ MALSIZ1
-مالسیز2 ~ MALSIZ2
-مالتوزا ~ MALTUZA
-مالتوسچولوق ~ MALTUSÇULUQ
-مالیاریا ~ MALYARİYA
-مالیاریا‌لی ~ MALYARİYALI
-مالیئمز ~ MALYEMƏZ
-ماما1 ~ MAMA1
-ماما2 ~ MAMA2
-ماماچا ~ MAMAÇA
-ماماچالیق ~ MAMAÇALIQ
-مامالیق ~ MAMALIQ
-مامیر ~ MAMIR
-مامیرلانما ~ MAMIRLANMA
-مامیرلانماق ~ MAMIRLANMAQ
-مامیرلی ~ MAMIRLI
-مامیرلیق ~ MAMIRLIQ
-مامیروتو ~ MAMIROTU
-مبمونت ~ MBMONT
-مان ~ MAN
-مانات ~ MANAT
-ماناتلیق ~ MANATLIQ
-مانجاناق ~ MANCANAQ
-مانجاناقچی ~ MANCANAQÇI
-ماندال ~ MANDAL
-ماندال‌لی ~ MANDALLI
-ماندارین1 ~ MANDARİN1
-ماندارین2 ~ MANDARİN2
-ماندبت ~ MANDBT
-ماماچالیق ~ MAMAÇALIQ
-ماندات‌لی ~ MANDATLI
-ماندولینا ~ MANDOLİNA
-ماندولیناچی ~ MANDOLİNAÇI
-مانع ~ MANE
-مانئچی‌لیک ~ MANEÇİLİK
-مانعه ~ MANEƏ
-مانعه‌لی ~ MANEƏLİ
-مانعه‌سیز ~ MANEƏSİZ
-مانیژ ~ MANYJ
-مانئکین ~ MANEKYN
-مانیور ~ MANYVR
-مانی ~ MANİ
-مانیفیست ~ MANİFYST
-مانیکور ~ MANİKÜR
-مانیکورچو ~ MANİKÜRÇÜ
-مانیکورلو ~ MANİKÜRLÜ
-مانیپولیبسیا ~ MANİPULYBSİYA
-مانیوئلا ~ MANİVELA
-مانژیت ~ MANJYT
-مانژئت‌لی ~ MANJETLİ
-مانقا ~ MANQA
-مانقاباشچی ~ MANQABAŞÇI
-مانقاباشچیلیق ~ MANQABAŞÇILIQ
-مانقاباشچی‌سی ~ MANQABAŞÇISI
-مانقاباشی ~ MANQABAŞI
-مانقاباشیلیق ~ MANQABAŞILIQ
-مانقال ~ MANQAL
-مانقبن ~ MANQBN
-مانقیر ~ MANQIR
-مبنقو ~ MBNQO
-مانقورت ~ MANQURT
-مانومئتر ~ MANUMETR
-مانسبردا ~ MANSBRDA
-مانسیرا ~ MANSIRA
-مانشیرلاماق ~ MANŞIRLAMAQ
-مانتبر ~ MANTBR
-مانتیلیا ~ MANTİLYA
-مبنتیا ~ MBNTİYA
-مانتو ~ MANTU
-مانوفاکتجرا ~ MANUFAKTCRA
-مانیپولیاسیا ~ MANİPULYASİYA
-مانوفاکتوراچی ~ MANUFAKTURAÇI
-مانجل ~ MANCL
-مارافون ~ MARAFUN
-مارافونچو ~ MARAFONÇU
-ماراق ~ MARAQ
-ماراقلاندیرما ~ MARAQLANDIRMA
-ماراقلان‌دیرماق ~ MARAQLANDIRMAQ
-ماراقلانما ~ MARAQLANMA
-ماراقلانماق ~ MARAQLANMAQ
-ماراق‌لی ~ MARAQLI
-ماراقلیلیق ~ MARAQLILIQ
-ماراق‌سیز ~ MARAQSIZ
-ماراقسیزلیق ~ MARAQSIZLIQ
-مارال ~ MARAL
-مارالباخیش‌لی ~ MARALBAXIŞLI
-مانوفاکتوراچی ~ MANUFAKTURAÇI
-مارالچی ~ MARALÇI
-مارالچیلیق ~ MARALÇILIQ
-مارالفیندیغی ~ MARALFINDIĞI
-مارالیونجاسی ~ MARALYONCASI
-ماربزم ~ MARBZM
-مارچ ~ MARÇ
-مارچیلداما ~ MARÇILDAMA
-مارچیلداماق ~ MARÇILDAMAQ
-مارچیلداتما ~ MARÇILDATMA
-مارچیلداتماق ~ MARÇILDATMAQ
-مارچیلتی ~ MARÇILTI
-مارغیز ~ MARĞIZ
-ماریق ~ MARIQ
-ماریقلاما ~ MARIQLAMA
-ماریقلاماق ~ MARIQLAMAQ
-ماریت ~ MARIT
-ماریتلاما ~ MARITLAMA
-ماریتلاماق ~ MARITLAMAQ
-ماریتما ~ MARITMA
-ماریتماق ~ MARITMAQ
-ماری‌لر ~ MARİLƏR
-ماریناد ~ MARİNAD
-ماریونیتکا ~ MARİONYTKA
-مبرکا1 ~ MBRKA1
-مارکا2 ~ MARKA2
-مارکالاما ~ MARKALAMA
-مارکالاماق ~ MARKALAMAQ
-مارکالانما ~ MARKALANMA
-مارکالانماق ~ MARKALANMAQ
-مارکا‌لی ~ MARKALI
-مارکا‌سیز ~ MARKASIZ
-مارکئت ~ MARKET
-مبرکئتینق ~ MBRKETİNQ
-مارکیزئت ~ MARKİZET
-مارکسیست ~ MARKSİST
-مارکسیستجه‌سینه ~ MARKSİSTCƏSİNƏ
-مارکسیزم ~ MARKSİZM
-مارمئلبد ~ MARMELBD
-ماروکئن ~ MAROKEN
-مارس1 ~ MARS1
-مارس2 ~ MARS2
-مارس3 ~ MARS3
-مارسئلییزا ~ MARSELYYZA
-مارش ~ MARŞ
-مبرشال ~ MBRŞAL
-مارکا ~ MARKA
-مارشاللیق ~ MARŞALLIQ
-مارشروت ~ MARŞRUT
-مارت ~ MART
-مارتین ~ MARTYN
-مارتئنچی ~ MARTENÇİ
-مارتیت ~ MARTİT
-ماسا ~ MASA
-ماسابیی ~ MASABƏYİ
-ماسابیی‌لیک ~ MASABƏYİLİK
-ماسبژ ~ MASBJ
-ماساژچی ~ MASAJÇI
-ماساژلاما ~ MASAJLAMA
-ماساژلاماق ~ MASAJLAMAQ
-ماساژلانما ~ MASAJLANMA
-ماساژلانماق ~ MASAJLANMAQ
-ماسال ~ MASAL
-ماساوستو ~ MASAÜSTÜ
-ماسوا ~ MASƏVA
-ماسکب ~ MASKB
-ماسکالاما ~ MASKALAMA
-ماسکالاماق ~ MASKALAMAQ
-ماسکالانما ~ MASKALANMA
-ماسکالانماق ~ MASKALANMAQ
-مارشاللیق ~ MARŞALLIQ
-ماسکا‌لی ~ MASKALI
-ماسکاربد ~ MASKARBD
-ماسکارون ~ MASKARUN
-ماسکون ~ MASKUN
-ماسقارا ~ MASQARA
-ماسقاراباز ~ MASQARABAZ
-ماسقارابازلیق ~ MASQARABAZLIQ
-ماسقاراچی ~ MASQARAÇI
-ماسقاراچیلیق ~ MASQARAÇILIQ
-ماسقورا ~ MASQURA
-ماسون ~ MASON
-ماش ~ M
-ماشا ~ MAŞA
-ماشالاما ~ MAŞALAMA
-ماشالاماق ~ MAŞALAMAQ
-ماشاللاه ~ MAŞALLAH
-ماشین ~ MAŞIN
-ماسکا‌لی ~ MASKALI
-ماشینچی ~ MAŞINÇI
-ماشینچیلیق ~ MAŞINÇILIQ
-ماشین‌خانا ~ MAŞINXANA
-ماشینکا ~ MAŞINKA
-ماشینقاییران ~ MAŞINQAYIRAN
-ماشینقاییرما ~ MAŞINQAYIRMA
-ماشینلاما ~ MAŞINLAMA
-ماشینلاماق ~ MAŞINLAMAQ
-ماشینلانما ~ MAŞINLANMA
-ماشینلانماق ~ MAŞINLANMAQ
-ماشینلاشدیریلما ~ MAŞINLAŞDIRILMA
-ماشینلاشدیریلماق ~ MAŞINLAŞDIRILMAQ
-ماشینلاشدیرما ~ MAŞINLAŞDIRMA
-ماشینلاش‌دیرماق ~ MAŞINLAŞDIRMAQ
-ماشینلاشما ~ MAŞINLAŞMA
-ماشینلاشماق ~ MAŞINLAŞMAQ
-ماشینلاتدیرما ~ MAŞINLATDIRMA
-ماشینلات‌دیرماق ~ MAŞINLATDIRMAQ
-ماشین‌لی ~ MAŞINLI
-ماشینسورن ~ MAŞINSÜRƏN
-ماشینشوناس ~ MAŞINŞÜNAS
-ماشینشوناسلیق ~ MAŞINŞÜNASLIQ
-ماشینیست ~ MAŞİNİST
-ماشینیستکا ~ MAŞİNİSTKA
-ماشینیست‌لیک ~ MAŞİNİSTLİK
-مات ~ MAT
-ماتا‌دور ~ MATADUR
-ماتاه ~ MATAH
-ماتان ~ MATAN
-ماتارا ~ MATARA
-ماتچ ~ MATÇ
-ماتئریال ~ MATERİAL
-ماتئریالباز ~ MATERİALBAZ
-ماتئریالبازلیق ~ MATERİALBAZLIQ
-ماتئریالیست ~ MATERİALİST
-ماتئریالیستجه‌سینه ~ MATERİALİSTCƏSİNƏ
-ماتئریالیزم ~ MATERİALİZM
-ماتئریالشوناس ~ MATERİALŞÜNAS
-ماتئریالشوناسلیق ~ MATERİALŞÜNASLIQ
-ماتئریک ~ MATERİK
-ماتئریا ~ MATERİYA
-ماتم ~ MATƏM
-ماتمنگیز ~ MATƏMƏNGİZ
-ماتمگاه ~ MATƏMGAH
-ماتم‌خانا ~ MATƏMXANA
-ماتمکه‌ده ~ MATƏMKƏDƏ
-ماتم‌لی ~ MATƏM
-ماتمزه‌ده ~ MATƏMZƏDƏ
-ماتقاب ~ MATQAB
-ماتئریالشوناسلیق ~ MATERİALŞÜNASLIQ
-ماتریارخات ~ MATRİARXAT
-ماتریکول ~ MATRİKUL
-ماتریسا ~ MATRİSA
-ماتروس ~ MATROS
-ماتروسکا ~ MATROSKA
-ماتروسلوق ~ MATROSLUQ
-ماوزئر ~ MAUZER
-ماورا ~ MAVƏRA
-ماوی ~ MAVİ
-ماویگؤز ~ MAVİGÖZ
-ماویلشمه ~ MAVİLƏŞMƏ
-ماوی‌لشمک ~ MAVİLƏŞMƏK
-ماوی‌لیک ~ MAVİLİK
-ماوزولیی ~ MAVZOLYY
-مای ~ MAY
-مایا1 ~ MAYA1
-مایا2 ~ MAYA2
-ماتریارخات ~ MATRİARXAT
-مایاباش ~ MAYABAŞ
-مایاباشلیق ~ MAYABAŞLIQ
-مایبک ~ MAYBK
-مایالاما ~ MAYALAMA
-مایالاماق ~ MAYALAMAQ
-مایالاندیرما ~ MAYALANDIRMA
-مایالان‌دیرماق ~ MAYALANDIRMAQ
-مایالانما ~ MAYALANMA
-مایالانماق ~ MAYALANMAQ
-مایا‌لی ~ MAYALI
-مایالیق ~ MAYALIQ
-مایاللاق ~ MAYALLAQ
-مایاوتو ~ MAYAOTU
-مایا‌سیز ~ MAYASIZ
-مایاسیزلیق ~ MAYASIZLIQ
-مایبؤجیی ~ MAYBÖCƏYİ
-مایئ ~ MAYE
-مایئهتاج ~ MAYEHTAC
-مایئلشدیریلمه ~ MAYELƏŞDİRİLMƏ
-مایئلشدیریلمک ~ MAYELƏŞDİRİLMƏK
-مایئلشدیرمه ~ MAYELƏŞDİRMƏ
-مایئ‌لش‌دیرمک ~ MAYELƏŞDİRMƏK
-مایئلشمه ~ MAYELƏŞMƏ
-مایئ‌لشمک ~ MAYELƏŞMƏK
-مایگولو1 ~ MAYGÜLÜ1
-مایگولو2 ~ MAYGÜLÜ2
-ماییف ~ MAYIF
-مایاباش ~ MAYABAŞ
-ماییفلاشما ~ MAYIFLAŞMA
-ماییفلاشماق ~ MAYIFLAŞMAQ
-ماییفلیق ~ MAYIFLIQ
-ماییس ~ MAYİS
-ماییسگولو ~ MAYİSGÜLÜ
-مایکب ~ MAYKB
-مایکا‌لی ~ MAYKALI
-مایقاباغی ~ MAYQABAĞI
-مایماق ~ MAYMAQ
-مایماقجاسینا ~ MAYMAQCASINA
-مایماقلیق ~ MAYMAQLIQ
-مایور ~ MAYUR
-مایورلوق ~ MAYORLUQ
-مبییا ~ MBYYA
-ماز ~ MAZ
-مازاق ~ MAZAQ
-مازاقلاشما ~ MAZAQLAŞMA
-مازاقلاشماق ~ MAZAQLAŞMAQ
-مازارات ~ MAZARAT
-مازات ~ MAZAT
-مبزئر ~ MBZER
-مازغال ~ MAZĞAL
-مازغال‌لی ~ MAZĞALLI
-مازی ~ MAZI
-ماییفلاشما ~ MAYIFLAŞMA
-مازی ~ MAZİ
-مازلاما ~ MAZLAMA
-مازلاماق ~ MAZLAMAQ
-مازلی ~ MAZLI
-مازجرکا ~ MAZCRKA
-مازجت ~ MAZCT
-مازوتلاما ~ MAZUTLAMA
-مازوتلاماق ~ MAZUTLAMAQ
-مازوتلانما ~ MAZUTLANMA
-مازوتلانماق ~ MAZUTLANMAQ
-مازوت‌لو ~ MAZUTLU
-مازوتلوق ~ MAZUTLUQ
-میبئل ~ MYBEL
-مئبئلچی ~ MEBELÇİ
-مئبئلچی‌لیک ~ MEBELÇİLİK
-مئبئل‌لی ~ MEBELLİ
-مئدبل ~ MEDBL
-مئدالچی ~ MEDALÇI
-مئدال‌لی ~ MEDALLI
-مئدالیون ~ MEDALYUN
-مئدیا ~ MEDİA
-مئدیتاسیا ~ MEDİTASİYA
-مئدیوم ~ MEDİUM
-مئدیئ ~ MEDYE
-مئدوزا ~ MEDUZA
-مئگئرا ~ MEGERA
-مئه ~ MEH
-مئه‌لی ~ MEHLİ
-مئهمان ~ MEHMAN
-مئهمان‌خانا ~ MEHMANXANA
-مئهمانخاناچی ~ MEHMANXANAÇI
-مئهمانخاناچیلیق ~ MEHMANXANAÇILIQ
-مئهماننواز ~ MEHMANNƏVAZ
-مئهماننوازلیق ~ MEHMANNƏVAZLIQ
-مئهپاره ~ MEHPARƏ
-مئهر1 ~ MEHR1
-مئهر2 ~ MEHR2
-مئهراب ~ MEHRAB
-مئدیوم ~ MEDİUM
-مئهریبان ~ MEHRİBAN
-مئهریبانانه ~ MEHRİBANANƏ
-مئهریبانجاسینا ~ MEHRİBANCASINA
-مئهریبانچیلیق ~ MEHRİBANÇILIQ
-مئهریبانلاشما ~ MEHRİBANLAŞMA
-مئهریبانلاشماق ~ MEHRİBANLAŞMAQ
-مئهریبانلیق ~ MEHRİBANLIQ
-مئهرلنمه ~ MEHRLƏNMƏ
-مئهرلنمک ~ MEHRLƏNMƏK
-مئهرسیز ~ MEHRSİZ
-مئهتر ~ MEHTƏR
-مئهترباشی ~ MEHTƏRBAŞI
-مئهترخانا ~ MEHTƏRXANA
-مئهترلیک ~ MEHTƏRLİK
-مئهور ~ MEHVƏR
-مئخبنیک ~ MEXBNİK
-مئخبنیکا ~ MEXBNİKA
-مئهریبان ~ MEHRİBAN
-مئخانیکی ~ MEXANİKİ
-مئخانیکی‌لیک ~ MEXANİKİLİK
-مئخانیکلشدیریلمه ~ MEXANİKLƏŞDİRİLMƏ
-مئخانیکلشدیریلمک ~ MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK
-مئخانیکلشدیرمه ~ MEXANİKLƏŞDİRMƏ
-مئخانیکلش‌دیرمک ~ MEXANİKLƏŞDİRMƏK
-مئخانیکلشمه ~ MEXANİKLƏŞMƏ
-مئخانیکلشمک ~ MEXANİKLƏŞMƏK
-مئخانیک‌لیک ~ MEXANİKLİK
-مئخانیستیک ~ MEXANİSTİK
-مئخانیزبتور ~ MEXANİZBTOR
-مئخانیزاتورلوق ~ MEXANİZATORLUQ
-مئخانیزم‌لی ~ MEXANİZM
-مئقا ~ MEQA
-مئلانخولیا ~ MELANXOLİYA
-مئلاسسا ~ MELASSA
-مئلخیور ~ MELXİUR
-مئخانیکی ~ MEXANİKİ
-مئلیوربسیا ~ MELİORBSİYA
-مئلیوراتیو ~ MELİORATİV
-مئلیوربتور ~ MELİORBTOR
-میلیا ~ MYLİYA
-مئلودیا ~ MELUDİYA
-مئلودیک ~ MELODİK
-مئلودیکا ~ MELUDİKA
-مئلودیک‌لیک ~ MELODİKLİK
-مئلودربم ~ MELODRBM
-مئلودراماتیک ~ MELODRAMATİK
-مئلودراماتیزم ~ MELODRAMATİZM
-مئمار ~ MEMAR
-مئمارلیق ~ MEMARLIQ
-مئمبربن ~ MEMBRBN
-مئموربندوم ~ MEMORBNDUM
-مئنئجمئنت ~ MENECMENT
-مئننو ~ MENNO
-مئنشئویک ~ MENŞEVİK
-مئنشئویک‌لیک ~ MENŞEVİKLİK
-مئنشئویزم ~ MENŞEVİZM
-مئنتالیتئت ~ MENTALİTET
-مئنتول ~ MENTUL
-مئنویت ~ MENUYT
-مئنیو ~ MENYU
-مینزولا ~ MYNZULA
-مئنزجرا ~ MENZCRA
-مئنزجرکا ~ MENZCRKA
-مئلینیت ~ MELİNİT
-مئر ~ MER
-مئراج ~ MERAC
-مئرئژکب ~ MEREJKB
-مئرئژکا‌لی ~ MEREJKALI
-مئریدیبن ~ MERİDİBN
-مئرینوس ~ MERİNOS
-مئریا ~ MERİYA
-مئرکانتیلیست ~ MERKANTİLİST
-مئساژ ~ MESAJ
-مئسئنبت ~ MESENBT
-میسسا ~ MYSSA
-مئسسو ~ MESSO
-مئشه ~ MEŞƏ
-مئشاراسی ~ MEŞƏARASI
-مئشبیی ~ MEŞƏBƏYİ
-مئشبیی‌لیک ~ MEŞƏBƏYİLİK
-مئشجیک ~ MEŞƏCİK
-مئشجوللوتو ~ MEŞƏCÜLLÜTÜ
-مئشچی ~ MEŞƏÇİ
-مئشچی‌لیک ~ MEŞƏÇİLİK
-مئشدوغرایان ~ MEŞƏDOĞRAYAN
-مئشقیران ~ MEŞƏQIRAN
-مئر ~ MER
-مئشقیرما ~ MEŞƏQIRMA
-مئشلندیرمه ~ MEŞƏLƏNDİRMƏ
-مئشه‌لن‌دیرمک ~ MEŞƏLƏNDİRMƏK
-مئشه‌لی ~ MEŞƏLİ
-مئشه‌لیک ~ MEŞƏLİK
-مئشسالما ~ MEŞƏSALMA
-مئشه‌سیز ~ MEŞƏSİZ
-مئشسیزلشدیریلمه ~ MEŞƏSİZLƏŞDİRİLMƏ
-مئشسیزلشدیریلمک ~ MEŞƏSİZLƏŞDİRİLMƏK
-مئشسیزلشدیرمه ~ MEŞƏSİZLƏŞDİRMƏ
-مئشسیزلش‌دیرمک ~ MEŞƏSİZLƏŞDİRMƏK
-مئششوناس ~ MEŞƏŞÜNAS
-مئششوناسلیق ~ MEŞƏŞÜNASLIQ
-مئشین ~ MEŞİN
-مئشین‌لی ~ MEŞİNLİ
-مئشمئشی ~ MMEŞİ
-مئشوک ~ MEŞOK
-مئششبن ~ MEŞŞBN
-مئششانجاسینا ~ MEŞŞANCASINA
-مئششانلاشما ~ MEŞŞANLAŞMA
-مئششانلاشماق ~ MEŞŞANLAŞMAQ
-مئششانلیق ~ MEŞŞANLIQ
-مئتبل ~ METBL
-مئتالاوخشار ~ METALAOXŞAR
-مئشقیرما ~ MEŞƏQIRMA
-مئتالچی ~ METALÇI
-مئتالدوغرایان ~ METALDOĞRAYAN
-مئتافیزیک1 ~ METAFİZİK1
-مئتافیزیک2 ~ METAFİZİK2
-مئتبفورا ~ METBFORA
-مئتافوریک ~ METAFORİK
-مئتا‌لری‌دن ~ METALƏRİDƏN
-مئتالکه‌سن ~ METALKƏSƏN
-مئتاللاشدیریلما ~ METALLAŞDIRILMA
-مئتاللاشدیریلماق ~ METALLAŞDIRILMAQ
-مئتاللاشدیرما ~ METALLAŞDIRMA
-مئتاللاش‌دیرماق ~ METALLAŞDIRMAQ
-مئتال‌لی ~ METALLI
-مئتال‌لیک ~ METALLİK
-مئتاللجرگیا ~ METALLCRGİYA
-مئتاللورژی ~ METALLURJİ
-مئتاللورق ~ METALLURQ
-مئتالشوناس ~ METALŞÜNAS
-مئتالشوناسلیق ~ METALŞÜNASLIQ
-مئتالیایان ~ METALYAYAN
-مئتامورفوز ~ METAMORFUZ
-مئتبن ~ METBN
-مئتاستبز ~ METASTBZ
-مئتاتئزا ~ METATEZA
-مئتئور ~ METEUR
-مئتئورولوگیا ~ METEOROLUGİYA
-مئتئورولوژی ~ METEOROLOJİ
-مئتالچی ~ METALÇI
-مئتئورولوق ~ METEORULOQ
-مئتیل ~ METİL
-مئتیس ~ METİS
-میتود ~ MYTOD
-مئتودیک ~ METODİK
-مئتودیکا ~ METODİKA
-مئتودیکی ~ METODİKİ
-مئتودیست ~ METODİST
-مئتودولوگیا ~ METODOLUGİYA
-مئتودولوق ~ METODULOQ
-مئتول ~ METUL
-میتون ~ MYTON
-مئتونیمیا ~ METONİMİYA
-مئتر ~ METR
-مئتربژ ~ METRBJ
-مئترانپبژ ~ METRANPBJ
-مئتریک ~ METRİK
-میتریکا ~ MYTRİKA
-مئترو ~ METRU
-مئتروپولیتین ~ METROPOLİTYN
-مئی ~ MEY
-میدان ~ MEYDAN
-مئتئورولوق ~ METEOROLOQ
-میدان ~ MEYDAN
-مئیدانچا ~ MEYDANÇA
-مئیدانلیق ~ MEYDANLIQ
-مئیگه‌ده ~ MEYGƏDƏ
-مئیخانا1 ~ MEYXANA1
-مئیخانا2 ~ MEYXANA2
-مئیخاناچی1 ~ MEYXANAÇI1
-مئیخاناچی2 ~ MEYXANAÇI2
-مئیخاناچیلیق1 ~ MEYXANAÇILIQ1
-مئیخاناچیلیق2 ~ MEYXANAÇILIQ2
-مئیخوش ~ MEYXOŞ
-مئیخوشلوق ~ MEYXOŞLUQ
-مئییل ~ MEYİL
-مئیدانچا ~ MEYDANÇA
-مئییللنمه ~ MEYİLLƏNMƏ
-مئییللنمک ~ MEYİLLƏNMƏK
-مئییل‌لی ~ MEYİLLİ
-مئییل‌سیز ~ MEYİLSİZ
-مئییل‌سیزجه ~ MEYİLSİZCƏ
-مئییل‌سیزلیک ~ MEYİLSİZLİK
-مئییت ~ MEYİT
-مئییت‌خانا ~ MEYİTXANA
-مئییتسیفت ~ MEYİTSİFƏT
-مئیمون ~ MEYMUN
-مئیمونلوق ~ MEYMUNLUQ
-مئیمونوینا‌دان ~ MEYMUNOYNADAN
-مئینه ~ MEYNƏ
-مئینقوردو ~ MEYNƏQURDU
-مئینه‌لیک ~ MEYNƏLİK
-مئیوز ~ MEYUZ
-مئیرولو ~ MEYRULU
-مئیوه ~ MEYVƏ
-مئیوجات ~ MEYVƏCAT
-مئیوچی ~ MEYVƏÇİ
-مئییللنمه ~ MEYİLLƏNMƏ
-مئیوچی‌لیک ~ MEYVƏÇİLİK
-مئیوقورودان ~ MEYVƏQURUDAN
-مئیولنمه ~ MEYVƏLƏNMƏ
-مئیوه‌لنمک ~ MEYVƏLƏNMƏK
-مئیوه‌لی ~ MEYVƏLİ
-مئیوه‌لیک ~ MEYVƏLİK
-مئیوه‌سیز ~ MEYVƏSİZ
-مئیوه‌سیزلیک ~ MEYVƏSİZLİK
-مئیویئتیریجی ~ MEYVƏYETİRİCİ
-مئزون ~ MEZON
-مال ~ MƏAL
-مبادا ~ MƏBADA
-مبد ~ MƏBƏD
-مبدگاه ~ MƏBƏDGAH
-مبهوت ~ MƏBHUT
-مبلغ ~ MƏBLƏĞ
-معبود ~ MƏBUD
-مجاز ~ MƏCAZ
-مجازی ~ MƏCAZİ
-مئیوچی‌لیک ~ MEYVƏÇİLİK
-مجازی‌لیک ~ MƏCAZİLİK
-مجبور ~ MƏCBUR
-مجبورن ~ MƏCBURƏN
-مجبوری ~ MƏCBURİ
-مجبوریت ~ MƏCBURİYYƏT
-مجبورلوق ~ MƏCBURLUQ
-مججانن ~ MƏCCANƏN
-مججانی ~ MƏCCANİ
-مجلله ~ MƏCƏLLƏ
-مجهول ~ MƏCHUL
-مجهول‌لو ~ MƏCHULLU
-مجهوللوق ~ MƏCHULLUQ
-مجلیس ~ MƏCLİS
-مجازی‌لیک ~ MƏCAZİLİK
-مجمیی ~ MƏCMƏYİ
-مجمو ~ MƏCMU
-مجموه ~ MƏCM
-مجنون ~ MƏCNUN
-مجنونانه ~ MƏCNUNANƏ
-مجنونلوق ~ MƏCNUNLUQ
-مجرا ~ MƏCRA
-مجروه ~ MƏCRUH
-مجون ~ MƏCUN
-مجوس ~ MƏCUS
-مجوسی ~ MƏCUSİ
-مداخیل ~ MƏDAXİL
-مداخیل‌لی ~ MƏDAXİLLİ
-مداخیل‌سیز ~ MƏDAXİLSİZ
-مدار ~ MƏDAR
-مدد ~ MƏDD
-مدداه ~ MƏDDAH
-مجمیی ~ MƏCMƏYİ
-مدداهلیق ~ MƏDDAHLIQ
-مده ~ MƏDƏ
-مدالتی ~ MƏDƏALTI
-مدجیک ~ MƏDƏCİK
-مدد ~ MƏDƏD
-مددچی ~ MƏDƏDÇİ
-مددچی‌لیک ~ MƏDƏDÇİLİK
-مددکار ~ MƏDƏDKAR
-مددکارلیق ~ MƏDƏDKARLIQ
-مدن ~ MƏDƏN
-مدناراسی ~ MƏDƏNARASI
-مدنچی ~ MƏDƏNÇİ
-مدنی1 ~ MƏDƏNİ1
-مدنی2 ~ MƏDƏNİ2
-مدداهلیق ~ MƏDDAHLIQ
-مدنیلشدیریلمه ~ MƏDƏNİLƏŞDİRİLMƏ
-مدنیلشدیریلمک ~ MƏDƏNİLƏŞDİRİLMƏK
-مدنیلشدیرمه ~ MƏDƏNİLƏŞDİRMƏ
-مدنی‌لش‌دیرمک ~ MƏDƏNİLƏŞDİRMƏK
-مدنیلشمه ~ MƏDƏNİLƏŞMƏ
-مدنی‌لشمک ~ MƏDƏNİLƏŞMƏK
-مدنی‌لیک ~ MƏDƏNİLİK
-مدنیت ~ MƏDƏNİYYƏT
-مدنیت‌لی ~ MƏDƏNİYYƏTLİ
-مدنیت‌سیز ~ MƏDƏNİYYƏTSİZ
-مدنیت‌سیزلیک ~ MƏDƏNİYYƏTSİZLİK
-مدفن ~ MƏDFƏN
-مده ~ MƏDH
-مدهیه ~ MƏDHİYYƏ
-مدهیچی ~ MƏDHİYYƏÇİ
-مدهیچی‌لیک ~ MƏDHİYYƏÇİLİK
-مدهنامه ~ MƏDHNAMƏ
-مدخل ~ MƏDXƏL
-مدره‌سه ~ MƏDRƏSƏ
-متتل ~ MƏƏTTƏL
-متتلچی‌لیک ~ MƏƏTTƏLÇİLİK
-متتل‌لیک ~ MƏƏTTƏLLİK
-مفهوم ~ MƏFHUM
-مفکوره ~ MƏFKURƏ
-مفکوره‌لی ~ MƏFKURƏLİ
-مفکوره‌لی‌لیک ~ MƏFKURƏLİLİK
-مفکوره‌سیز ~ MƏFKURƏSİZ
-مفکوره‌سیزلیک ~ MƏFKURƏSİZLİK
-مفکوروی ~ MƏFKURƏVİ
-مفرش ~ MƏFRƏŞ
-مفسل ~ MƏFSƏL
-مفتیل ~ MƏFTİL
-مفتون ~ MƏFTUN
-مفتونجاسینا ~ MƏFTUNCASINA
-مفتونئدیجی ~ MƏFTUNEDİCİ
-مفتونیت ~ MƏFTUNİYYƏT
-مفتونلاشماق ~ MƏFTUNLAŞMAQ
-مفتونلوق ~ MƏFTUNLUQ
-مگر ~ MƏGƏR
-مغبون ~ MƏĞBUN
-مغلته ~ MƏĞLƏTƏ
-مغلوب ~ MƏĞLUB
-مغلوبئدیلمز ~ MƏĞLUBEDİLMƏZ
-مغلوبئدیلمزلیک ~ MƏĞLUBEDİLMƏZLİK
-مغلوبیت ~ MƏĞLUBİYYƏT
-مغلوبلوق ~ MƏĞLUBLUQ
-مغمون ~ MƏĞMUN
-مفتونجاسینا ~ MƏFTUNCASINA
-مغمونلوق ~ MƏĞMUNLUQ
-مغریب ~ MƏĞRİB
-مغرور ~ MƏĞRUR
-مغرورانه ~ MƏĞRURANƏ
-مغرورجاسینا ~ MƏĞRURCASINA
-مغرورلانما ~ MƏĞRURLANMA
-مغرورلانماق ~ MƏĞRURLANMAQ
-مغرورلوق ~ MƏĞRURLUQ
-مغشوش ~ MƏĞŞUŞ
-مغشوشلوق ~ MƏĞŞUŞLUQ
-مغز ~ MƏĞZ
-مغزیبادام ~ MƏĞZİBADAM
-مه ~ MƏH
-مهابت ~ MƏHABƏT
-مهال ~ MƏHAL
-مغمونلوق ~ MƏĞMUNLUQ
-مهارت ~ MƏHARƏT
-مهارت‌لی ~ MƏHARƏTLİ
-مهارت‌لی‌لیک ~ MƏHARƏTLİLİK
-مهارت‌سیز ~ MƏHARƏTSİZ
-مهارت‌سیزلیک ~ MƏHARƏTSİZLİK
-مهبس ~ MƏHBƏS
-مهبس‌خانا ~ MƏHBƏSXANA
-مهبوب ~ MƏHBUB
-مهبوبه ~ MƏHBUBƏ
-مهبوس ~ MƏHBUS
-مهبوسلوق ~ MƏHBUSLUQ
-مهجوب ~ MƏHCUB
-مهجوبلوق ~ MƏHCUBLUQ
-محدود ~ MƏHDUD
-محدودیت ~ MƏHDUDİYYƏT
-مهدودلاندیریلما ~ MƏHDUDLANDIRILMA
-مهدودلاندیریلماق ~ MƏHDUDLANDIRILMAQ
-مهدودلاندیرما ~ MƏHDUDLANDIRMA
-محدودلان‌دیرماق ~ MƏHDUDLANDIRMAQ
-مهدودلانما ~ MƏHDUDLANMA
-محدودلانماق ~ MƏHDUDLANMAQ
-مهدودلاشدیریلما ~ MƏHDUDLAŞDIRILMA
-مهدودلاشدیریلماق ~ MƏHDUDLAŞDIRILMAQ
-مهدودلاشدیریجی ~ MƏHDUDLAŞDIRICI
-مهدودلاشدیرما ~ MƏHDUDLAŞDIRMA
-مهدودلاش‌دیرماق ~ MƏHDUDLAŞDIRMAQ
-مهدودلاشما ~ MƏHDUDLAŞMA
-مهدودلاشماق ~ MƏHDUDLAŞMAQ
-مهدودلاییجی ~ MƏHDUDLAYICI
-مهدودلوق ~ MƏHDUDLUQ
-مهببت ~ MƏHƏBBƏT
-مهببتانه ~ MƏHƏBBƏTANƏ
-مهببت‌لی ~ MƏHƏBBƏTLİ
-مهببتنامه ~ MƏHƏBBƏTNAMƏ
-مهببت‌سیز ~ MƏHƏBBƏTSİZ
-مهججر ~ MƏHƏCCƏR
-مهججرلی ~ MƏHƏCCƏRLİ
-مهک ~ MƏHƏK
-مهدودلاشدیریلما ~ MƏHDUDLAŞDIRILMA
-مهل1 ~ MƏHƏL1
-مهل2 ~ MƏHƏL2
-مهلچی‌لیک ~ MƏHƏLÇİLİK
-محله ~ MƏHƏLLƏ
-محل‌لی ~ MƏHƏLLİ
-مهررم ~ MƏHƏRRƏM
-مهررم‌لیک ~ MƏHƏRRƏMLİK
-مهفل ~ MƏHFƏL
-مهفزه ~ MƏHFƏZƏ
-محکمه ~ MƏHKƏMƏ
-مهکمباز ~ MƏHKƏMƏBAZ
-مهکمبازلیق ~ MƏHKƏMƏBAZLIQ
-محل ~ MƏHƏL
-محکمه‌لیک ~ MƏHKƏMƏLİK
-محکوم ~ MƏHKUM
-مهکومیت ~ MƏHKUMİYYƏT
-مهکوملوق ~ MƏHKUMLUQ
-مهلیقا ~ MƏHLİQA
-مهلول ~ MƏHLUL
-مهلولقاریش‌دیران ~ MƏHLULQARIŞDIRAN
-مهلول‌لو ~ MƏHLULLU
-مهپاره ~ MƏHPARƏ
-مهربا ~ MƏHRƏBA
-محرم ~ MƏHRƏM
-محکمه‌لیک ~ MƏHKƏMƏLİK
-محرمانه ~ MƏHRƏMANƏ
-محرم‌لیک ~ MƏHRƏMLİK
-مهروم ~ MƏHRUM
-مهرومیت ~ MƏHRUMİYYƏT
-مهروملوق ~ MƏHRUMLUQ
-محصول ~ MƏHSUL
-مهسولات ~ MƏHSULAT
-محصولدار ~ MƏHSULDAR
-مهسولدارلاشدیرما ~ MƏHSULDARLAŞDIRMA
-مهسولدارلاش‌دیرماق ~ MƏHSULDARLAŞDIRMAQ
-محرمانه ~ MƏHRƏMANƏ
-مهسولدارلاشما ~ MƏHSULDARLAŞMA
-مهسولدارلاشماق ~ MƏHSULDARLAŞMAQ
-مهسولدارلیق ~ MƏHSULDARLIQ
-محصول‌لو ~ MƏHSULLU
-مهسوللولوق ~ MƏHSULLULUQ
-محصول‌سوز ~ MƏHSULSUZ
-مهسولسوزلوق ~ MƏHSULSUZLUQ
-مهسولوئریجی ~ MƏHSULVERİCİ
-مهشر ~ MƏHŞƏR
-مهو ~ MƏHV
-مهوئدیجی ~ MƏHVEDİCİ
-مهوئدیلمز ~ MƏHVEDİLMƏZ
-محض ~ MƏHZ
-محضن ~ MƏHZƏN
-مهزر ~ MƏHZƏR
-محضون ~ MƏHZUN
-مهسولدارلاشما ~ MƏHSULDARLAŞMA
-محضونانه ~ MƏHZUNANƏ
-مهزونلوق ~ MƏHZUNLUQ
-مخاریج ~ MƏXARİC
-مخز ~ MƏXƏZ
-مخفی ~ MƏXFİ
-مخفی‌لیک ~ MƏXFİLİK
-مخلس ~ MƏXLƏS
-مخلوق ~ MƏXLUQ
-مخلوقات ~ MƏXLUQAT
-مخلوت ~ MƏXLUT
-مخمر ~ MƏXMƏR
-محضونانه ~ MƏHZUNANƏ
-مخمه‌رک ~ MƏXMƏRƏK
-مخمرگولو ~ MƏXMƏRGÜLÜ
-مخمری ~ MƏXMƏRİ
-مخمرلی ~ MƏXMƏRLİ
-مخرج ~ MƏXRƏC
-مخصوص ~ MƏXSUS
-مخصوصن ~ MƏXSUSƏN
-مخصوصی ~ MƏXSUSİ
-مخسوسیت ~ MƏXSUSİYYƏT
-میشت ~ MƏİŞƏT
-میشتچی‌لیک ~ MƏİŞƏTÇİLİK
-میت ~ MƏİYYƏT
-مکان ~ MƏKAN
-مکان‌سیز ~ MƏKANSIZ
-مکره ~ MƏKƏRƏ
-مکیک ~ MƏKİK
-مکر ~ MƏKR
-مکرلی ~ MƏKRLİ
-مکروه ~ MƏKRUH
-مکتب ~ MƏKTƏB
-مکتبچی ~ MƏKTƏBÇİ
-مکتبدار ~ MƏKTƏBDAR
-مکتبدارلیق ~ MƏKTƏBDARLIQ
-مکتبدنکنار ~ MƏKTƏBDƏNKƏNAR
-مکتبقدر ~ MƏKTƏBƏQƏDƏR
-مکتب‌خانا ~ MƏKTƏBXANA
-مکتبلراراسی ~ MƏKTƏBLƏRARASI
-مکتب‌لی ~ MƏKTƏBLİ
-مکان‌سیز ~ MƏKANSIZ
-مکتبیانی ~ MƏKTƏBYANI
-مکتبیاش‌لی ~ MƏKTƏBYAŞLI
-مکتوب ~ MƏKTUB
-مکتوبلاشما ~ MƏKTUBLAŞMA
-مکتوبلاشماق ~ MƏKTUBLAŞMAQ
-مکتوبپایلایان ~ MƏKTUBPAYLAYAN
-مکولات ~ MƏKULAT
-مکوس ~ MƏKUS
-مقاله ~ MƏQALƏ
-مقام ~ MƏQAM
-مکتبیانی ~ MƏKTƏBYANI
-مقبر ~ MƏQBƏR
-مقبره ~ MƏQBƏRƏ
-مقبول ~ MƏQBUL
-مقصد ~ MƏQSƏD
-مقسدویغون ~ MƏQSƏDƏUYĞUN
-مقسدویغونلوق ~ MƏQSƏDƏUYĞUNLUQ
-مقصدلی ~ MƏQSƏDLİ
-مقصدسیز ~ MƏQSƏDSİZ
-مقسود ~ MƏQSUD
-مقته ~ MƏQTƏ
-مقتول ~ MƏQTUL
-مقول ~ MƏQUL
-مقبر ~ MƏQBƏR
-ملاهت ~ MƏLAHƏT
-ملاهت‌لی ~ MƏLAHƏTLİ
-ملاهت‌لی‌لیک ~ MƏLAHƏTLİLİK
-ملال ~ MƏLAL
-ملالت ~ MƏLALƏT
-ملال‌لی ~ MƏLALLI
-ملامت ~ MƏLAMƏT
-ملئیکه ~ MƏLEYKƏ
-مله ~ MƏLƏ
-ملفه ~ MƏLƏFƏ
-ملفه‌لی ~ MƏLƏFƏLİ
-ملک ~ MƏLƏK
-ملکه ~ MƏLƏKƏ
-ملکمنزر ~ MƏLƏKMƏNZƏR
-ملکمیسال ~ MƏLƏKMİSAL
-ملکوت ~ MƏLƏKUT
-ملکولمؤوت ~ MƏLƏKÜLMÖVT
-ملاهت ~ MƏLAHƏT
-ملکوزلو ~ MƏLƏKÜZLÜ
-ملک‌زاده ~ MƏLƏKZADƏ
-مله‌لمه ~ MƏLƏLƏMƏ
-مله‌لمک ~ MƏLƏLƏMƏK
-ملمه ~ MƏLƏMƏ
-ملمک ~ MƏLƏMƏK
-ملر ~ MƏLƏR
-ملرتی ~ MƏLƏRTİ
-ملس ~ MƏLƏS
-ملشمه ~ MƏLƏŞMƏ
-ملشمک ~ MƏLƏŞMƏK
-ملتمه ~ MƏLƏTMƏ
-ملتمک ~ MƏLƏTMƏK
-ملز ~ MƏLƏZ
-ملزلشدیریلمه ~ MƏLƏZLƏŞDİRİLMƏ
-ملزلشدیریلمک ~ MƏLƏZLƏŞDİRİLMƏK
-ملزلشدیرمه ~ MƏLƏZLƏŞDİRMƏ
-ملکوزلو ~ MƏLƏKÜZLÜ
-ملزلش‌دیرمک ~ MƏLƏZLƏŞDİRMƏK
-ملهم ~ MƏLHƏM
-ملیه ~ MƏLİH
-ملیک ~ MƏLİK
-ملیکه ~ MƏLİKƏ
-ملیک‌لیک ~ MƏLİKLİK
-ملیکوششورا ~ MƏLİKÜŞŞÜƏRA
-ملکموت ~ MƏLKƏMUT
-ملول ~ MƏLUL
-ملولجاسینا ~ MƏLULCASINA
-ملوللوق ~ MƏLULLUQ
-معلوم ~ MƏLUM
-معلومات ~ MƏLUMAT
-ملزلش‌دیرمک ~ MƏLƏZLƏŞDİRMƏK
-معلومات‌فوروش ~ MƏLUMATFÜRUŞ
-ملوماتفوروشلوق ~ MƏLUMATFÜRUŞLUQ
-معلومات‌لی ~ MƏLUMATLI
-معلومات‌سیز ~ MƏLUMATSIZ
-ملوملوق ~ MƏLUMLUQ
-ملون ~ MƏLUN
-ممانیت ~ MƏMANİƏT
-ممانیت‌لی ~ MƏMANİƏTLİ
-ممانیت‌سیز ~ MƏMANİƏTSİZ
-ممات ~ MƏMAT
-مم1 ~ MƏMƏ1
-مم2 ~ MƏMƏ2
-مم3 ~ MƏMƏ3
-ممجیک ~ MƏMƏCİK
-ممجیک‌لی ~ MƏMƏCİKLİ
-ممچی ~ MƏMƏÇİ
-ممه‌لی ~ MƏMƏLİ
-ممه‌لی‌لر ~ MƏMƏLİLƏR
-ممش ~ MƏMƏŞ
-ممیئین ~ MƏMƏYEYƏN
-مملکت ~ MƏMLƏKƏT
-مملوک ~ MƏMLUK
-ممنو ~ MƏMNU
-ممنون ~ MƏMNUN
-ممنونیت ~ MƏMNUNİYYƏT
-ممنونلوق ~ MƏMNUNLUQ
-ممول ~ MƏMUL
-ممولات ~ MƏMULAT
-ممور1 ~ MƏMUR1
-ممور2 ~ MƏMUR2
-مموریت ~ MƏMURİYYƏT
-ممه‌لی ~ MƏMƏLİ
-من1 ~ MƏN1
-من2 ~ MƏN2
-معنا ~ MƏNA
-معناجا ~ MƏNACA
-منافع ~ MƏNAFE
-منالاندیرما ~ MƏNALANDIRMA
-معنالان‌دیرماق ~ MƏNALANDIRMAQ
-منالانما ~ MƏNALANMA
-معنالانماق ~ MƏNALANMAQ
-معنا‌لی ~ MƏNALI
-منالیلیق ~ MƏNALILIQ
-معنا‌سیز ~ MƏNASIZ
-من ~ MƏN
-مناسیزلیق ~ MƏNASIZLIQ
-منبع ~ MƏNBƏ
-منبشوناس ~ MƏNBƏŞÜNAS
-منبشوناسلیق ~ MƏNBƏŞÜNASLIQ
-منجه ~ MƏNCƏ
-منجیز ~ MƏNCİYƏZ
-مندجر ~ MƏNDƏCƏR
-مندجرلیک ~ MƏNDƏCƏRLİK
-مندیل1 ~ MƏNDİL1
-مندیل2 ~ MƏNDİL2
-مندوله ~ MƏNDULƏ
-منم‌لیک ~ MƏNƏMLİK
-منن ~ MƏNƏN
-مننه ~ MƏNƏNƏ
-منوی ~ MƏNƏVİ
-مناسیزلیق ~ MƏNASIZLIQ
-منویات ~ MƏNƏVİYYAT
-منفت ~ MƏNFƏƏT
-منفتبردار ~ MƏNFƏƏTBƏRDAR
-منفتدار ~ MƏNFƏƏTDAR
-منفتدارلیق ~ MƏNFƏƏTDARLIQ
-منفتگودن ~ MƏNFƏƏTGÜDƏN
-منفت‌لی ~ MƏNFƏƏTLİ
-منفت‌لی‌لیک ~ MƏNFƏƏTLİLİK
-منفت‌پرست ~ MƏNFƏƏTPƏRƏST
-منفت‌پرست‌لیک ~ MƏNFƏƏTPƏRƏSTLİK
-منفت‌سیز ~ MƏNFƏƏTSİZ
-منفت‌سیزلیک ~ MƏNFƏƏTSİZLİK
-منفی ~ MƏNFİ
-منفی‌لیک ~ MƏNFİLİK
-منفور ~ MƏNFUR
-منفورلوق ~ MƏNFURLUQ
-منگل ~ MƏNGƏL
-منگنه ~ MƏNGƏNƏ
-منگنه‌لی ~ MƏNGƏNƏLİ
-منگیرلمه ~ MƏNGİRLƏMƏ
-منگیرلمک ~ MƏNGİRLƏMƏK
-منهوس ~ MƏNHUS
-منهوسلوق ~ MƏNHUSLUQ
-منیمسمه ~ MƏNİMMƏ
-منیمسمک ~ MƏNİMMƏK
-منیمسنمه ~ MƏNİMSƏNMƏ
-منیمسنمک ~ MƏNİMSƏNMƏK
-منکوهه ~ MƏNKUHƏ
-منقول ~ MƏNQUL
-من‌لیک ~ MƏNLİK
-من‌لیک‌سیز ~ MƏNLİKSİZ
-منسب1 ~ MƏNSƏB1
-منسب2 ~ MƏNSƏB2
-منسب‌پرست ~ MƏNSƏBPƏRƏST
-منسب‌پرست‌لیک ~ MƏNSƏBPƏRƏSTLİK
-منسوب ~ MƏNSUB
-منگنه‌لی ~ MƏNGƏNƏLİ
-منسوبیت ~ MƏNSUBİYYƏT
-منسور ~ MƏNSUR
-منسوریه ~ MƏNSURİYYƏ
-منشأ ~ MƏNŞƏ
-منشأ‌جه ~ MƏNŞƏCƏ
-منشأ‌لی ~ MƏNŞƏLİ
-منطقه ~ MƏNTƏQƏ
-منتیق ~ MƏNTİQ
-منتیقجه ~ MƏNTİQCƏ
-منتیقچی ~ MƏNTİQÇİ
-منتیقی ~ MƏNTİQİ
-منتیقی‌لیک ~ MƏNTİQİLİK
-منتیق‌لی ~ MƏNTİQLİ
-منتیق‌لی‌لیک ~ MƏNTİQLİLİK
-منتیق‌سیز ~ MƏNTİQSİZ
-منتیق‌سیزلیک ~ MƏNTİQSİZLİK
-منتیقشوناس ~ MƏNTİQŞÜNAS
-منتیقشوناسلیق ~ MƏNTİQŞÜNASLIQ
-منزره ~ MƏNZƏRƏ
-منزرچی ~ MƏNZƏRƏÇİ
-منزره‌لی ~ MƏNZƏRƏLİ
-منزیل ~ MƏNZİL
-منزیلبمنزیل ~ MƏNZİLBƏMƏNZİL
-منزیلگاه ~ MƏNZİLGAH
-منزیل‌لی ~ MƏNZİLLİ
-منزیل‌سیز ~ MƏNZİLSİZ
-منزیل‌سیزلیک ~ MƏNZİLSİZLİK
-منزوم ~ MƏNZUM
-منزومه ~ MƏNZUMƏ
-منتیقشوناسلیق ~ MƏNTİQŞÜNASLIQ
-منزور ~ MƏNZUR
-مرام ~ MƏRAM
-مرامنامه ~ MƏRAMNAMƏ
-مراسیم ~ MƏRASİM
-مربوت ~ MƏRBUT
-مرج ~ MƏRC
-مرجان ~ MƏRCAN
-مرجانی ~ MƏRCANI
-مرجانقولو ~ MƏRCANQULU
-مرجانوتو ~ MƏRCANOTU
-مرجانواری ~ MƏRCANVARİ
-مرجک ~ MƏRCƏK
-مرجی ~ MƏRCİ
-مرجیچیلوو ~ MƏRCİÇİLOV
-مرجی‌لی ~ MƏRCİLİ
-مرجیمک ~ MƏRCİMƏK
-مرجیمک‌لی ~ MƏRCİMƏKLİ
-مرجیپلوو ~ MƏRCİPLOV
-مرجلشمه ~ MƏRCLƏŞMƏ
-مرجلشمک ~ MƏRCLƏŞMƏK
-مرد ~ MƏRD
-مردانه ~ MƏRDANƏ
-مردانه‌لیک ~ MƏRDANƏLİK
-مردیمازار ~ MƏRDİMAZAR
-مردیمازارلیق ~ MƏRDİMAZARLIQ
-مردیمگیریز ~ MƏRDİMGİRİZ
-مردیمگیریزلیک ~ MƏRDİMGİRİZLİK
-مردلیک ~ MƏRDLİK
-مره ~ MƏRƏ
-مرک ~ MƏRƏK
-مرکه ~ MƏRƏKƏ
-مرکؤچدوم ~ MƏRƏKÖÇDÜM
-مرندی ~ MƏRƏNDİ
-مرز ~ MƏRƏZ
-مرزلی ~ MƏRƏZLİ
-مرگموش ~ MƏRGMÜŞ
-مرگموش‌لو ~ MƏRGMÜŞLÜ
-مرهبا ~ MƏRHƏBA
-مرحله ~ MƏRHƏLƏ
-مرهم ~ MƏRHƏM
-مرهمت ~ MƏRHƏMƏT
-مرهمت‌لی ~ MƏRHƏMƏTLİ
-مرهمت‌لی‌لیک ~ MƏRHƏMƏTLİLİK
-مرهمت‌سیز ~ MƏRHƏMƏTSİZ
-مرهمت‌سیزلیک ~ MƏRHƏMƏTSİZLİK
-مرهوم ~ MƏRHUM
-مریفت ~ MƏRİFƏT
-مریفت‌لی ~ MƏRİFƏTLİ
-مریفت‌لی‌لیک ~ MƏRİFƏTLİLİK
-مریفت‌سیز ~ MƏRİFƏTSİZ
-مریفت‌سیزلیک ~ MƏRİFƏTSİZLİK
-مریز ~ MƏRİZ
-مرهم ~ MƏRHƏM
-مریزخانا ~ MƏRİZXANA
-مریزلیک ~ MƏRİZLİK
-مرکز ~ MƏRKƏZ
-مرکزچی ~ MƏRKƏZÇİ
-مرکزچی‌لیک ~ MƏRKƏZÇİLİK
-مرکزدنقاچان ~ MƏRKƏZDƏNQAÇAN
-مرکزقاچان ~ MƏRKƏZƏQAÇAN
-مرکزی ~ MƏRKƏZİ
-مرکزیت ~ MƏRKƏZİYYƏT
-مرکزیتچی ~ MƏRKƏZİYYƏTÇİ
-مرکزلنمه ~ MƏRKƏZLƏNMƏ
-مرکزلمک ~ MƏRKƏZLƏMƏK
-مرکزلمه ~ MƏRKƏZLƏMƏ
-مرکزلنمک ~ MƏRKƏZLƏNMƏK
-مرکزلشدیریلمه ~ MƏRKƏZLƏŞDİRİLMƏ
-مرکزلشدیریلمک ~ MƏRKƏZLƏŞDİRİLMƏK
-مرکزلشدیرمه ~ MƏRKƏZLƏŞDİRMƏ
-مرکزلش‌دیرمک ~ MƏRKƏZLƏŞDİRMƏK
-مرکزلشمه ~ MƏRKƏZLƏŞMƏ
-مرکزلشمک ~ MƏRKƏZLƏŞMƏK
-مرمر ~ MƏRMƏR
-مرمریک ~ MƏRMƏRİK
-مرمی ~ MƏRMİ
-مرووجا ~ MƏROVCA
-مرسین ~ MƏRSİN
-مرسییه ~ MƏRSİYƏ
-مرسیخان ~ MƏRSİYƏXAN
-مرسیخانلیق ~ MƏRSİYƏXANLIQ
-مرتبه ~ MƏRTƏBƏ
-مرکزلشدیرمه ~ MƏRKƏZLƏŞDİRMƏ
-مرتباراسی ~ MƏRTƏBƏARASI
-مرتبجیک ~ MƏRTƏBƏCİK
-مرتبه‌لی ~ MƏRTƏBƏLİ
-مرتبیاریم ~ MƏRTƏBƏYARIM
-مروف ~ MƏRUF
-مروز ~ MƏRUZ
-مروزه ~ MƏRUZƏ
-مروزچی ~ MƏRUZƏÇİ
-مروانی ~ MƏRVANİ
-مریمنوخودو ~ MƏRYƏMNOXUDU
-مریموتو ~ MƏRYƏMOTU
-مرز ~ MƏRZ
-مرزه ~ MƏRZƏ
-مرزلمه ~ MƏRZLƏMƏ
-مرزلمک ~ MƏRZLƏMƏK
-مس ~ MƏS
-مسافه ~ MƏSAFƏ
-مسافه‌لی ~ MƏSAFƏLİ
-مسافؤلچن ~ MƏSAFƏÖLÇƏN
-مسامه ~ MƏSAMƏ
-مرتباراسی ~ MƏRTƏBƏARASI
-مسامه‌لی ~ MƏSAMƏLİ
-مسامه‌لی‌لیک ~ MƏSAMƏLİLİK
-مساریف ~ MƏSARİF
-مسجید ~ MƏSCİD
-مسدر ~ MƏSDƏR
-مسل ~ MƏSƏL
-مسه‌لا ~ MƏSƏLA
-مسلچی ~ MƏSƏLÇİ
-مسئله ~ MƏSƏLƏ
-مسئلن ~ MƏSƏLƏN
-مسررت ~ MƏSƏRRƏT
-مسخره ~ MƏSXƏRƏ
-مسیهی ~ MƏSİHİ
-مسکن ~ MƏSKƏN
-مسکون ~ MƏSKUN
-مسامه‌لی ~ MƏSAMƏLİ
-مصلحت ~ MƏSLƏHƏT
-مسلهتچی ~ MƏSLƏHƏTÇİ
-مصلحت‌خانا ~ MƏSLƏHƏTXANA
-مسلهتلشمه ~ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ
-مسلهتلشمک ~ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏK
-مصلحت‌لی ~ MƏSLƏHƏTLİ
-مسلک ~ MƏSLƏK
-مسلکباز ~ MƏSLƏKBAZ
-مسلکبازلیق ~ MƏSLƏKBAZLIQ
-مسلکداش ~ MƏSLƏKDAŞ
-مسلکداشلیق ~ MƏSLƏKDAŞLIQ
-مسلک‌لی ~ MƏSLƏKLİ
-مسلک‌لی‌لیک ~ MƏSLƏKLİLİK
-مسلک‌سیز ~ MƏSLƏKSİZ
-مسلک‌سیزلیک ~ MƏSLƏKSİZLİK
-مسمه‌سی ~ MƏSMƏSİ
-مسنوی ~ MƏSNƏVİ
-مسرف ~ MƏSRƏF
-مسرف‌لی ~ MƏSRƏFLİ
-مسرور ~ MƏSRUR
-مسروریت ~ MƏSRURİYYƏT
-مست1 ~ MƏST1
-مسلکداشلیق ~ MƏSLƏKDAŞLIQ
-مست2 ~ MƏST2
-مستان ~ MƏSTAN
-مستانه ~ MƏSTANƏ
-مستئدیجی ~ MƏSTEDİCİ
-مستئدیجی‌لیک ~ MƏSTEDİCİLİK
-مست‌لیک ~ MƏSTLİK
-مسعود ~ MƏSUD
-مسئول ~ MƏSUL
-مسولیت ~ MƏSULİYYƏT
-مسولیت‌لی ~ MƏSULİYYƏTLİ
-مسولیت‌سیز ~ MƏSULİYYƏTSİZ
-مسولیت‌سیزجه‌سینه ~ MƏSULİYYƏTSİZCƏSİNƏ
-مسولیت‌سیزلیک ~ MƏSULİYYƏTSİZLİK
-مسوللوق ~ MƏSULLUQ
-مسوم ~ MƏSUM
-مسومانه ~ MƏSUMANƏ
-مسومجاسینا ~ MƏSUMCASINA
-مسوملوق ~ MƏSUMLUQ
-مشه‌دی ~ MƏŞƏDİ
-مشققت ~ MƏŞƏQQƏT
-مشققت‌لی ~ MƏŞƏQQƏTLİ
-مشل ~ MƏŞƏL
-مشللنمک ~ MƏŞƏLLƏNMƏK
-مشل‌لی ~ MƏŞƏLLİ
-مشغه‌له ~ MƏŞĞƏLƏ
-مسولیت‌سیز ~ MƏSULİYYƏTSİZ
-مشغول ~ MƏŞĞUL
-مشغولیت ~ MƏŞĞULİYYƏT
-مشهور ~ MƏŞHUR
-مشهورلانما ~ MƏŞHURLANMA
-مشهورلانماق ~ MƏŞHURLANMAQ
-مشهورلاشدیریلما ~ MƏŞHURLAŞDIRILMA
-مشهورلاشدیریلماق ~ MƏŞHURLAŞDIRILMAQ
-مشهورلاشدیرما ~ MƏŞHURLAŞDIRMA
-مشهورلاش‌دیرماق ~ MƏŞHURLAŞDIRMAQ
-مشهورلاشما ~ MƏŞHURLAŞMA
-مشهورلاشماق ~ MƏŞHURLAŞMAQ
-مشهورلوق ~ MƏŞHURLUQ
-مشق ~ MƏŞQ
-مشغول ~ MƏŞĞUL
-مشقچی ~ MƏŞQÇİ
-مشریق ~ MƏŞRİQ
-مشروبات ~ MƏŞRUBAT
-مشروت ~ MƏŞRUT
-مشروته ~ MƏŞRUTƏ
-مشروتچی ~ MƏŞRUTƏÇİ
-مشروتچی‌لیک ~ MƏŞRUTƏÇİLİK
-مشروته‌خاه ~ MƏŞRUTƏXAH
-مشروتخاهلیق ~ MƏŞRUTƏXAHLIQ
-مشروته‌لی ~ MƏŞRUTƏLİ
-مشروتیت ~ MƏŞRUTİYYƏT
-مششاته ~ MƏŞŞATƏ
-مششاته‌لیک ~ MƏŞŞATƏLİK
-مشوق ~ MƏŞUQ
-مشوقه ~ MƏŞUQƏ
-مشوقباز ~ MƏŞUQƏBAZ
-مشوقبازلیق ~ MƏŞUQƏBAZLIQ
-مشوم ~ MƏŞUM
-مشوملوق ~ MƏŞUMLUQ
-مشورت ~ MƏŞVƏRƏT
-مشقچی ~ MƏŞQÇİ
-مشورتچی ~ MƏŞVƏRƏTÇİ
-مت ~ MƏT
-متا ~ MƏTA
-متانت ~ MƏTANƏT
-متانت‌لی ~ MƏTANƏTLİ
-متانت‌لی‌لیک ~ MƏTANƏTLİLİK
-متانت‌سیز ~ MƏTANƏTSİZ
-متانت‌سیزلیک ~ MƏTANƏTSİZLİK
-متبهه ~ MƏTBƏƏ
-متبچی ~ MƏTBƏƏÇİ
-متبچی‌لیک ~ MƏTBƏƏÇİLİK
-متبخ ~ MƏTBƏX
-متبخ‌لی ~ MƏTBƏXLİ
-متبو ~ MƏTBU
-مطبوعات ~ MƏTBUAT
-مته ~ MƏTƏ
-متره ~ MƏTƏRƏ
-متین ~ MƏTİN
-متینلش‌دیرمک ~ MƏTİNLƏŞDİRMƏK
-متینلشمه ~ MƏTİNLƏŞMƏ
-متینلشمک ~ MƏTİNLƏŞMƏK
-متین‌لیک ~ MƏTİNLİK
-متله ~ MƏTLƏ
-متلب ~ MƏTLƏB
-متلوب ~ MƏTLUB
-متن ~ MƏTN
-متنشوناس ~ MƏTNŞÜNAS
-متنشوناسلیق ~ MƏTNŞÜNASLIQ
-موا ~ MƏVA
-مته ~ MƏTƏ
-مواجیب ~ MƏVACİB
-مواجیب‌لی ~ MƏVACİBLİ
-میوس ~ MƏYUS
-میوسانه ~ MƏYUSANƏ
-میوسجاسینا ~ MƏYUSCASINA
-میوسلاشما ~ MƏYUSLAŞMA
-میوسلاشماق ~ MƏYUSLAŞMAQ
-میوسلوق ~ MƏYUSLUQ
-مزاج ~ MƏZAC
-مزار ~ MƏZAR
-مزارچی ~ MƏZARÇI
-مزارداشی ~ MƏZARDAŞI
-مزاریستان ~ MƏZARISTAN
-مزارلیق ~ MƏZARLIQ
-مزدکی‌لیک ~ MƏZDƏKİLİK
-مزدکیزم ~ MƏZDƏKİZM
-مزدمه ~ MƏZDƏMƏ
-مزدمک ~ MƏZDƏMƏK
-مواجیب ~ MƏVACİB
-مزه ~ MƏZƏ
-مزه‌لی ~ MƏZƏLİ
-مزه‌لی‌لیک ~ MƏZƏLİLİK
-مزللت ~ MƏZƏLLƏT
-مزممت ~ MƏZƏMMƏT
-مزممتئدیجی ~ MƏZƏMMƏTEDİCİ
-مزممتلمه ~ MƏZƏMMƏTLƏMƏ
-مزممتلمک ~ MƏZƏMMƏTLƏMƏK
-مزممتلنمه ~ MƏZƏMMƏTLƏNMƏ
-مزممتلنمک ~ MƏZƏMMƏTLƏNMƏK
-مزممت‌لی ~ MƏZƏMMƏTLİ
-مزننه ~ MƏZƏNNƏ
-مزه ~ MƏZƏ
-مزننلشمه ~ MƏZƏNNƏLƏŞMƏ
-مزننه‌لشمک ~ MƏZƏNNƏLƏŞMƏK
-مذهب ~ MƏZHƏB
-مذهب‌سیز ~ MƏZHƏBSİZ
-مزهکه ~ MƏZHƏKƏ
-مزهکچی ~ MƏZHƏKƏÇİ
-مزهکچی‌لیک ~ MƏZHƏKƏÇİLİK
-مزهکه‌لی ~ MƏZHƏKƏLİ
-مزهکنویس ~ MƏZHƏKƏNƏVİS
-مزهکنویس‌لیک ~ MƏZHƏKƏNƏVİSLİK
-مزهکیازان ~ MƏZHƏKƏYAZAN
-مزیت ~ MƏZİYYƏT
-مزیت‌لی ~ MƏZİYYƏTLİ
-مزکور ~ MƏZKUR
-مزلوم ~ MƏZLUM
-مزننلشمه ~ MƏZƏNNƏLƏŞMƏ
-مزلومانه ~ MƏZLUMANƏ
-مزلومجاسینا ~ MƏZLUMCASINA
-مزلوملوق ~ MƏZLUMLUQ
-مزمون ~ MƏZMUN
-مزمونجا ~ MƏZMUNCA
-مزمون‌لو ~ MƏZMUNLU
-مزمونلولوق ~ MƏZMUNLULUQ
-مزمون‌سوز ~ MƏZMUNSUZ
-مزمونسوزلاشدیرما ~ MƏZMUNSUZLAŞDIRMA
-مزمونسوزلاش‌دیرماق ~ MƏZMUNSUZLAŞDIRMAQ
-مزمونسوزلوق ~ MƏZMUNSUZLUQ
-مزون ~ MƏZUN
-مزونیت ~ MƏZUNİYYƏT
-مزونیتچی ~ MƏZUNİYYƏTÇİ
-مزور ~ MƏZUR
-مزیه‌دی ~ MƏZYƏDİ
-میجیر ~ MICIR
-میغیلداماق ~ MIĞILDAMAQ
-میغیلتی ~ MIĞILTI
-میخ ~ MIX
-مزلومانه ~ MƏZLUMANƏ
-میخچا ~ MIXÇA
-میخچالاما ~ MIXÇALAMA
-میخچالاماق ~ MIXÇALAMAQ
-میخچالانما ~ MIXÇALANMA
-میخچالانماق ~ MIXÇALANMAQ
-میخچا‌لی ~ MIXÇALI
-میخلاما1 ~ MIXLAMA1
-میخلاما2 ~ MIXLAMA2
-میخلاماق ~ MIXLAMAQ
-میخلانما ~ MIXLANMA
-میخلانماق ~ MIXLANMAQ
-میخلاتما ~ MIXLATMA
-میخلاتماق ~ MIXLATMAQ
-میخ‌لی ~ MIXLI
-میققیلداما ~ MIQQILDAMA
-میققیلداماق ~ MIQQILDAMAQ
-میققیلدانما ~ MIQQILDANMA
-میققیل‌دانماق ~ MIQQILDANMAQ
-میققیلتی ~ MIQQILTI
-میریق ~ MIRIQ
-میریلداما ~ MIRILDAMA
-میریلداماق ~ MIRILDAMAQ
-میریلدانما ~ MIRILDANMA
-میریل‌دانماق ~ MIRILDANMAQ
-میریلتی ~ MIRILTI
-میرمیری ~ MIRMIRI
-میرت: ~ MIRT:
-میرتیلداما ~ MIRTILDAMA
-میرتیلداماق ~ MIRTILDAMAQ
-میرتیلدانما ~ MIRTILDANMA
-میرتیل‌دانماق ~ MIRTILDANMAQ
-میرتلاما ~ MIRTLAMA
-میرتلاماق ~ MIRTLAMAQ
-میرتلانما ~ MIRTLANMA
-میرتلانماق ~ MIRTLANMAQ
-میسمیریق ~ MISMIRIQ
-میشهامیش ~ MIŞHAM
-میشیلداما ~ MIŞILDAMA
-میشیلداماق ~ MIŞILDAMAQ
-میشیلتی ~ MIŞILTI
-میشووول ~ MIŞOVUL
-میز ~ MIZ
-میزی ~ MIZI
-میزیلداما ~ MIZILDAMA
-میزیلداماق ~ MIZILDAMAQ
-میزیلدانما ~ MIZILDANMA
-میزیل‌دانماق ~ MIZILDANMAQ
-میزیلتی ~ MIZILTI
-می ~ Mİ
-میچتکن ~ MİÇƏTKƏN
-میچمان ~ MİÇMAN
-میچورینچی ~ MİÇURİNÇİ
-میدبر ~ MİDBƏR
-میدیا‌لی ~ MİDİYALI
-میف ~ MİF
-میفیک ~ MİFİK
-میفولوگیا ~ MİFOLOGİYA
-میفولوژی ~ MİFOLOJİ
-میفولوق ~ MİFOLOQ
-میخبر ~ MİXBƏR
-میخک ~ MİXƏK
-میخکگولو ~ MİXƏKGÜLÜ
-میخککیمی‌لر ~ MİXƏKKİMİLƏR
-میخک‌لی ~ MİXƏKLİ
-میخیی ~ MİXƏYİ
-میخی ~ MİXİ
-میزیلداماق ~ MIZILDAMAQ
-میکبدو ~ MİKBDO
-میکنت ~ MİKNƏT
-میکوز ~ MİKOZ
-میکروب ~ MİKRUB
-میکروبیولوگیا ~ MİKROBİOLUGİYA
-میکروبیولوژی ~ MİKROBİOLUJİ
-میکروبیولوق ~ MİKROBİOLUQ
-میکروبسوزلاشدیرما ~ MİKROBSUZLAŞDIRMA
-میکروبسوزلاش‌دیرماق ~ MİKROBSUZLAŞDIRMAQ
-میکروئلئمئنت‌لر ~ MİKROELEMENTLƏR
-میکروفون ~ MİKROFUN
-میکرویقلیم ~ MİKROİQLİM
-میکروکلیمات ~ MİKROKLİMAT
-میکروقورولوش ~ MİKROQURULUŞ
-میکرون ~ MİKRUN
-میکروورقانیزم ~ MİKROURQANİZM
-میکرورایون ~ MİKRORAYUN
-میکروسکوپ ~ MİKROSKUP
-میکروسکوپیا ~ MİKROSKOPİYA
-میکروسکوپیک ~ MİKROSKOPİK
-میکروترزی ~ MİKROTƏRƏZİ
-میکسئر ~ MİKSER
-میقدار ~ MİQDAR
-میقدارجا ~ MİQDARCA
-میقداری ~ MİQDARİ
-میقدارسیز ~ MİQDARSIZ
-میکادو ~ MİKADO
-میقدارسیزلیق ~ MİQDARSIZLIQ
-میقنبتیس ~ MİQNBTİS
-میقرین ~ MİQRYN
-میقیاس ~ MİQYAS
-میقیاس‌لی ~ MİQYASLI
-میل1 ~ MİL1
-میل2 ~ MİL2
-میلاد ~ MİLAD
-میلچه ~ MİLÇƏ
-میلچک ~ MİLÇƏK
-میلچکقاپان ~ MİLÇƏKQAPAN
-میلچکقیران ~ MİLÇƏKQIRAN
-میلچکلنمه ~ MİLÇƏKLƏNMƏ
-میلچکلنمک ~ MİLÇƏKLƏNMƏK
-میقدارسیزلیق ~ MİQDARSIZLIQ
-میلچکتوتان ~ MİLÇƏKTUTAN
-میلچکووران ~ MİLÇƏKVURAN
-میلچکیئین ~ MİLÇƏKYEYƏN
-میلئدی ~ MİLEDİ
-میلئنیوم ~ MİLENİUM
-میلل ~ MİLƏL
-میلمیل ~ MİLƏMİL
-میلیس ~ MİLİS
-میلیسیونئر ~ MİLİSİONER
-میلیسیونئرلیک ~ MİLİSİONERLİK
-میلیسیا ~ MİLİSİYA
-میلیتاریست ~ MİLİTARİST
-میلیتاریزم ~ MİLİTARİZM
-میللمه ~ MİLLƏMƏ
-میللمک ~ MİLLƏMƏK
-میللنمه ~ MİLLƏNMƏ
-میللنمک ~ MİLLƏNMƏK
-میللت ~ MİLLƏT
-میللتچی ~ MİLLƏTÇİ
-میللتچی‌لیک ~ MİLLƏTÇİLİK
-میللت‌پرست ~ MİLLƏTPƏRƏST
-میللت‌پرست‌لیک ~ MİLLƏTPƏRƏSTLİK
-میللت‌پرور ~ MİLLƏTPƏRVƏR
-میللت‌پرورلیک ~ MİLLƏTPƏRVƏRLİK
-میللی1 ~ MİLLİ1
-میلچکتوتان ~ MİLÇƏKTUTAN
-میللی2 ~ MİLLİ2
-میل‌لیک ~ MİLLİK
-میللیقربم ~ MİLLİQRBM
-میللیلشدیریلمه ~ MİLLİLƏŞDİRİLMƏ
-میللیلشدیریلمک ~ MİLLİLƏŞDİRİLMƏK
-میللیلشدیرمه ~ MİLLİLƏŞDİRMƏ
-میللی‌لش‌دیرمک ~ MİLLİLƏŞDİRMƏK
-میللیلشمه ~ MİLLİLƏŞMƏ
-میللی‌لشمک ~ MİLLİLƏŞMƏK
-میللی‌لیک ~ MİLLİLİK
-میللیمیتر ~ MİLLİMYTR
-میللیمئترلیک ~ MİLLİMETRLİK
-میللیه ~ MİLLİYYƏ
-میللیت ~ MİLLİYYƏT
-میلورد ~ MİLORD
-میلیبرد ~ MİLYBRD
-میلیاردچی ~ MİLYARDÇI
-میلیاردیر ~ MİLYARDYR
-میلیون ~ MİLYUN
-میلیونچو ~ MİLYONÇU
-میللی ~ MİLLİ
-میلیونیر ~ MİLYONYR
-میم ~ MİM
-میمیک ~ MİMİK
-میمیکب ~ MİMİKB
-میمیکاچی ~ MİMİKAÇI
-میموزا ~ MİMUZA
-مین ~ MİN
-مینب ~ MİNB
-میلیونئر ~ MİLYONER
-مینااختاران ~ MİNAAXTARAN
-مینااتان ~ MİNAATAN
-میناجات ~ MİNACAT
-مینبچی ~ MİNBÇI
-میناچی ~ MİNAÇI
-میناچیچیی ~ MİNAÇİÇƏYİ
-مینادوزن ~ MİNADÜZƏN
-میناگولو ~ MİNAGÜLÜ
-مینالاما ~ MİNALAMA
-مینالاماق ~ MİNALAMAQ
-مینالاماق ~ MİNALAMAQ
-مینالانما ~ MİNALANMA
-مینالانماق ~ MİNALANMAQ
-مینالانماق ~ MİNALANMAQ
-مینالانمیش ~ MİNALANM
-مینالانمیش ~ MİNALANM
-مینب‌لی ~ MİNBLI
-مینا‌لی ~ MİNALI
-میناره ~ MİNARƏ
-میناره‌لی ~ MİNARƏLİ
-میناساچان ~ MİNASAÇAN
-میناساز ~ MİNASAZ
-میناسازلیق ~ MİNASAZLIQ
-مینباشی ~ MİNBAŞI
-مینا ~ MİNA
-مینبر ~ MİNBƏR
-مینجه ~ MİNCƏ
-میندیل‌لی ~ MİNDİLLİ
-میندیریلمه ~ MİNDİRİLMƏ
-میندیریلمک ~ MİNDİRİLMƏK
-میندیرمه ~ MİNDİRMƏ
-مین‌دیرمک ~ MİNDİRMƏK
-مینئربل ~ MİNERBL
-مینئراللاشدیریلما ~ MİNERALLAŞDIRILMA
-مینئراللاشدیریلماق ~ MİNERALLAŞDIRILMAQ
-مینئراللاشدیرما ~ MİNERALLAŞDIRMA
-مینئراللاش‌دیرماق ~ MİNERALLAŞDIRMAQ
-مینئراللاشما ~ MİNERALLAŞMA
-مینئراللاشماق ~ MİNERALLAŞMAQ
-مینئرالوگیا ~ MİNERALUGİYA
-مینئرالوژی ~ MİNERALOJİ
-مینئرالوق ~ MİNERALUQ
-مینیاتور ~ MİNİATÜR
-مینیاتورچو ~ MİNİATÜRÇÜ
-مینیاتورلوک ~ MİNİATÜRLÜK
-مینیجی1 ~ MİNİCİ1
-مینبر ~ MİNBƏR
-مینیجی2 ~ MİNİCİ2
-مینیجی‌لیک ~ MİNİCİLİK
-مینیک ~ MİNİK
-مینیل‌لیک ~ MİNİLLİK
-مینیلمه ~ MİNİLMƏ
-مینیلمک ~ MİNİLMƏK
-مینیمبل ~ MİNİMBL
-مینینجی ~ MİNİNCİ
-مینیش ~ MİNİŞ
-مینیشمه ~ MİNİŞMƏ
-مینیشمک ~ MİNİŞMƏK
-مینقرئل‌لر ~ MİNQRELLƏR
-مین‌لیک ~ MİNLİK
-مینمه ~ MİNMƏ
-مینمک ~ MİNMƏK
-میننت ~ MİNNƏT
-میننتچی ~ MİNNƏTÇİ
-میننتچی‌لیک ~ MİNNƏTÇİLİK
-میننتدار ~ MİNNƏTDAR
-میننتدارلیق ~ MİNNƏTDARLIQ
-میننتچی ~ MİNNƏTÇİ
-میننت‌لی ~ MİNNƏTLİ
-میننت‌سیز ~ MİNNƏTSİZ
-مینومیوت ~ MİNOMYUT
-مینومیوتچو ~ MİNOMYOTÇU
-مینونوس ~ MİNONUS
-مینور ~ MİNUR
-مینوتاور ~ MİNOTAVR
-مینتنه ~ MİNTƏNƏ
-مینوال ~ MİNVAL
-میوکبرد ~ MİOKBRD
-میر ~ MİR
-میراب ~ MİRAB
-میرابئل ~ MİRABEL
-میرابلیق ~ MİRABLIQ
-میراخور ~ MİRAXUR
-میرالای ~ MİRALAY
-میراس ~ MİRAS
-میننت‌لی ~ MİNNƏTLİ
-میرچالیق ~ MİRÇALIQ
-میرقزب ~ MİRQƏZƏB
-میرواری‌لی ~ MİRVARİLİ
-میرزه ~ MİRZƏ
-میرزه‌لیک ~ MİRZƏLİK
-میرزیی ~ MİRZƏYİ
-میس ~ MİS
-مثال ~ MİSAL
-میرچالیق ~ MİRÇALIQ
-مثال‌لی ~ MİSALLI
-میسری‌دن ~ MİSƏRİDƏN
-میسگر ~ MİSGƏR
-میسگرلیک ~ MİSGƏRLİK
-میسیل‌سیز ~ MİSİLSİZ
-مصرلی‌لر ~ MİSİRLİLƏR
-میسیرشوناس ~ MİSİRŞÜNAS
-میسیرشوناسلیق ~ MİSİRŞÜNASLIQ
-میسکین ~ MİSKİN
-میسکینلشمه ~ MİSKİNLƏŞMƏ
-میسکینلشمک ~ MİSKİNLƏŞMƏK
-میسکین‌لیک ~ MİSKİNLİK
-میسقال ~ MİSQAL
-میسقالی1: ~ MİSQALI1:
-میسقالی2 ~ MİSQALI2
-میسقاللیق ~ MİSQALLIQ
-میسل ~ MİSL
-میسلمه ~ MİSLƏMƏ
-میسلمک ~ MİSLƏMƏK
-میسمار ~ MİSMAR
-میسمارلاما ~ MİSMARLAMA
-میسمارلاماق ~ MİSMARLAMAQ
-میسمارلانما ~ MİSMARLANMA
-میسمارلانماق ~ MİSMARLANMAQ
-میصراع ~ MİSRA
-میسرالیق ~ MİSRALIQ
-میسری1 ~ MİSRİ1
-میسری2 ~ MİSRİ2
-میسس ~ MİSS
-میسسیونیر ~ MİSSİONYR
-میسسیونئرلیک ~ MİSSİONERLİK
-میسسیا ~ MİSSİYA
-میستئر ~ MİSTER
-میستیک ~ MİSTİK
-میستیکا ~ MİSTİKA
-میستیسیزم ~ MİSTİSİZM
-میسیایان ~ MİSYAYAN
-میشار ~ MİŞAR
-میشاراغزی ~ MİŞARAĞZI
-میشاراوخشار ~ MİŞARAOXŞAR
-میشاربالیغی ~ MİŞARBALIĞI
-میشارچی ~ MİŞARÇI
-میشارچیلیق ~ MİŞARÇILIQ
-میشارداشی ~ MİŞARDAŞI
-میشاردیش‌لی ~ MİŞARDİŞLİ
-میشارخانا ~ MİŞARXANA
-میشارکپه‌لی ~ MİŞARKƏPƏLİ
-میشارلاما ~ MİŞARLAMA
-میشارلاماق ~ MİŞARLAMAQ
-میسمارلاما ~ MİSMARLAMA
-میشارلانما ~ MİŞARLANMA
-میشارلانماق ~ MİŞARLANMAQ
-میشارلاتما ~ MİŞARLATMA
-میشارلاتماق ~ MİŞARLATMAQ
-میشارلی ~ MİŞARLI
-میشارواری ~ MİŞARVARİ
-میتیل ~ MİTİL
-میتیللشمه ~ MİTİLLƏŞMƏ
-میتیللشمک ~ MİTİLLƏŞMƏK
-میتیل‌لیک ~ MİTİLLİK
-میتینق ~ MİTİNQ
-میتقال ~ MİTQAL
-میتوز ~ MİTOZ
-میترا ~ MİTRA
-میترالیوز ~ MİTRALYUZ
-میان ~ MİYAN
-میانچا ~ MİYANÇA
-میانچی ~ MİYANÇI
-میانچیلیق ~ MİYANÇILIQ
-میاندار ~ MİYANDAR
-میاندارلیق ~ MİYANDARLIQ
-میشارلانما ~ MİŞARLANMA
-میانه ~ MİYANƏ
-میانپور ~ MİYANPUR
-میانتنگ ~ MİYANTƏNG
-میوپیشیگی ~ MİYOPİŞİYİ
-میووولداما ~ MİYOVULDAMA
-میووولداماق ~ MİYOVULDAMAQ
-میووولتو ~ MİYOVULTU
-میز1 ~ MİZ1
-میز2 ~ MİZ2
-میزاج ~ MİZAC
-میزان ~ MİZAN
-میزانقول ~ MİZANQUL
-میزلمه ~ MİZLƏMƏ
-میزلمک ~ MİZLƏMƏK
-میزراب ~ MİZRAB
-میانه ~ MİYANƏ
-میزراق ~ MİZRAQ
-موبد ~ MOBƏD
-موبیل ~ MOBİL
-موبود ~ MOBUD
-موداباز ~ MODABAZ
-مودابازلیق ~ MODABAZLIQ
-موداچی ~ MODAÇI
-موداچیلیق ~ MODAÇILIQ
-مودبل ~ MODBL
-مودا‌لی ~ MODALI
-موداللیق ~ MODALLIQ
-مودا‌پرست ~ MODAPƏRƏST
-مودا‌پرست‌لیک ~ MODAPƏRƏSTLİK
-مودیل ~ MODYL
-مودئلچی ~ MODELÇİ
-مودئلچی‌لیک ~ MODELÇİLİK
-مودئلقاییران ~ MODELQAYIRAN
-مودئللشدیرمه ~ MODELLƏŞDİRMƏ
-مودئللش‌دیرمک ~ MODELLƏŞDİRMƏK
-مودئم ~ MODEM
-مودئربتو ~ MODERBTO
-مودئربتور ~ MODERBTOR
-مودیرن ~ MODYRN
-مودئرنیست ~ MODERNİST
-مودول ~ MUDUL
-مودوللاشدیرما ~ MODULLAŞDIRMA
-مودوللاش‌دیرماق ~ MODULLAŞDIRMAQ
-موفئت ~ MOFET
-موگیکان ~ MOGİKAN
-موخئر ~ MOXER
-مویزه ~ MOİZƏ
-موککو ~ MUKKO
-موقبر ~ MOQBR
-موققولداما ~ MOQQULDAMA
-موققولداماق ~ MOQQULDAMAQ
-موققولتو ~ MOQQULTU
-موقور ~ MUQUR
-مول ~ MOL
-مولبیرت ~ MOLBYRT
-مولیکول ~ MOLYKUL
-مولئکولیبر ~ MOLEKULYBR
-مولیبدین ~ MOLİBDYN
-مولیبدئن‌لی ~ MOLİBDENLİ
-موللا ~ MOLLA
-موللاباشی1 ~ MOLLABAŞI1
-موللاباشی2 ~ MOLLABAŞI2
-مودئرنیست ~ MODERNİST
-موللاگونه ~ MOLLAGUNƏ
-موللا‌خانا ~ MOLLAXANA
-موللالیق ~ MOLLALIQ
-موللانسرددینچی‌لر ~ MOLLANƏSRƏDDİNÇİLƏR
-موللانوما ~ MOLLANÜMA
-موللاسایاق ~ MOLLASAYAQ
-موللاتوتک ~ MOLLATÜTƏK
-مولتانی ~ MOLTANI
-مولتانیلیق ~ MOLTANILIQ
-مولیبر ~ MOLYBR
-مولیوسک ~ MOLYUSK
-مومئنت ~ MOMENT
-مونبدا ~ MONBDA
-مونبرخیست ~ MONBRXİST
-مونارخیا ~ MONARXİYA
-مونارخیا‌لی ~ MONARXİYALI
-موناستیر ~ MONASTIR
-مونیست ~ MONİST
-مونیستیک ~ MONİSTİK
-مونیتور1 ~ MONİTOR1
-مونیتور2 ~ MONİTOR2
-مونیتور3 ~ MONİTOR3
-مونیتورینق ~ MONİTORİNQ
-مونقول‌لار ~ MONQOLLAR
-مونقولجا ~ MONQOLCA
-مونقولشوناس ~ MONQOLŞÜNAS
-مونقولشوناسلیق ~ MONQOLŞÜNASLIQ
-مونوکل ~ MONUKL
-مونوقربم ~ MONOQRBM
-مونوقرافیک ~ MONOQRAFİK
-مونوقربفیا ~ MONOQRBFİYA
-مونولیت‌لیک ~ MONOLİTLİK
-مونولوق ~ MONOLUQ
-مونوپلبن ~ MONOPLBN
-مونوتئیست ~ MONOTEİST
-مونوتیپ ~ MONOTİP
-مونوتیپچی ~ MONOTİPÇİ
-مونپاسی ~ MONPASI
-مونتبژ ~ MONTBJ
-مونتاژچی ~ MONTAJÇI
-مونتیور ~ MONTYUR
-مونتیورلوق ~ MONTYORLUQ
-مونومینت ~ MONUMYNT
-مونومئنتبل ~ MONUMENTBL
-مونقولجا ~ MONQOLCA
-مونومئنتاللیق ~ MONUMENTALLIQ
-موپید ~ MOPYD
-مور1 ~ MOR1
-مور2 ~ MOR2
-مور3 ~ MOR3
-موراتوریوم ~ MORATURİUM
-موردوا ~ MORDVA
-موردواجا ~ MORDVACA
-مورفی ~ MURFİ
-مورفینیست ~ MORFİNİST
-مورفولوگیا ~ MORFOLUGİYA
-مورفولوژی ~ MORFOLOJİ
-مورفولوق ~ MORFULOQ
-مورفونولوگیا ~ MORFONOLUGİYA
-مورفونولوژی ~ MORFONOLOJİ
-موروژنب ~ MOROJNB
-مورس ~ MORS
-موروق ~ MORUQ
-موروقکیمی‌لر ~ MORUQKİMİLƏR
-موروقلوق ~ MORUQLUQ
-مورزئ ~ MURZE
-مورزئچی ~ MORZEÇİ
-موسی ~ MOSİ
-موتال ~ MOTAL
-مونومئنتاللیق ~ MONUMENTALLIQ
-موتالقارین ~ MOTALQARIN
-موتیل ~ MOTYL
-موتموتو ~ MOTMOTU
-موتودروم ~ MOTODRUM
-موتور ~ MOTUR
-موتورچو ~ MOTORÇU
-موتورچولوق ~ MOTORÇULUQ
-موتورخانا ~ MOTORXANA
-موتوریست ~ MOTORİST
-موتورقاییران ~ MOTORQAYIRAN
-موتورلاشدیریلما ~ MOTORLAŞDIRILMA
-موتورلاشدیریلماق ~ MOTORLAŞDIRILMAQ
-موتورلاشدیریلمیش ~ MOTORLAŞDIRILM
-موتورلاشدیرما ~ MOTORLAŞDIRMA
-موتورلاش‌دیرماق ~ MOTORLAŞDIRMAQ
-موتورلو ~ MOTORLU
-موتوروللئر ~ MOTORULLER
-موتورسوز ~ MOTORSUZ
-موتالقارین ~ MOTALQARIN
-موتوسیکلئتچی ~ MOTOSİKLETÇİ
-موتوووز ~ MOTOVUZ
-موتویوروش ~ MOTOYÜRÜŞ
-مووولداما ~ MOVULDAMA
-مووولداماق ~ MOVULDAMAQ
-مووولتو ~ MOVULTU
-مویوا ~ MOYVA
-موزایک ~ MOZAİK
-موزبیکا ~ MOZBİKA
-موزایکاچی ~ MOZAİKAÇI
-موزالان ~ MOZALAN
-مؤجوز ~ MÖCÜZ
-معجزه ~ MÖCÜZƏ
-معجزه‌لی ~ MÖCÜZƏLİ
-مؤهکم ~ MÖHKƏM
-موتوسیکلئتچی ~ MOTOSİKLETÇİ
-مؤهکمجه ~ MÖHKƏM
-مؤهکملندیریلمه ~ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ
-مؤهکملندیریلمک ~ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏK
-مؤهکملندیرمه ~ MÖHKƏMLƏNDİRMƏ
-مؤهکملن‌دیرمک ~ MÖHKƏMLƏNDİRMƏK
-مؤهکملنمه ~ MÖHKƏMLƏNMƏ
-مؤهکملنمک ~ MÖHKƏMLƏNMƏK
-مؤهکملشدیرمه ~ MÖHKƏMLƏŞDİRMƏ
-مؤهکملش‌دیرمک ~ MÖHKƏMLƏŞDİRMƏK
-مؤهکملشمه ~ MÖHKƏMLƏŞMƏ
-مؤهکملشمک ~ MÖHKƏMLƏŞMƏK
-مؤهکملتمه ~ MÖHKƏMLƏTMƏ
-مؤهکملتمک ~ MÖHKƏMLƏTMƏK
-مؤهکم‌لیک ~ MÖHKƏMLİK
-مؤهلت ~ MÖHLƏT
-مؤهکمجه ~ MÖHKƏM
-مؤهنت ~ MÖHNƏT
-مؤهنتکئش ~ MÖHNƏTKEŞ
-مؤهنت‌لی ~ MÖHNƏTLİ
-مؤهره ~ MÖHRƏ
-مؤهره‌لی ~ MÖHRƏLİ
-مؤهتاج ~ MÖHTAC
-مؤهتاجلیق ~ MÖHTACLIQ
-مؤهتکیر ~ MÖHTƏKİR
-مؤهتکیرلیک ~ MÖHTƏKİRLİK
-مؤهترم ~ MÖHTƏRƏM
-مؤهترم‌لیک ~ MÖHTƏRƏMLİK
-مؤهتشم ~ MÖHTƏŞƏM
-مؤهتشم‌لیک ~ MÖHTƏŞƏMLİK
-مؤهور ~ MÖHÜR
-مؤهورلمه ~ MÖHÜRLƏMƏ
-مؤهورلمک ~ MÖHÜRLƏMƏK
-مؤهورلنمه ~ MÖHÜRLƏNMƏ
-مؤهورلنمک ~ MÖHÜRLƏNMƏK
-مؤهورلنمیش ~ MÖHÜRLƏNMİŞ
-مؤهورلتمه ~ MÖHÜRLƏTMƏ
-مؤهورلتمک ~ MÖHÜRLƏTMƏK
-مؤهورلو ~ MÖHÜRLÜ
-مؤمن ~ MÖMİN
-مؤهتکیر ~ MÖHTƏKİR
-مؤمن‌لیک ~ MÖMİNLİK
-معتبر ~ MÖTƏBƏR
-معتبرلیک ~ MÖTƏBƏRLİK
-مؤتدیل ~ MÖTƏDİL
-مؤتدیللشمه ~ MÖTƏDİLLƏŞMƏ
-مؤتدیللشمک ~ MÖTƏDİLLƏŞMƏK
-مؤتدیل‌لیک ~ MÖTƏDİLLİK
-مؤتریزه ~ MÖTƏRİZƏ
-مؤوج ~ MÖVC
-مؤوجیب ~ MÖVCİB
-مؤوجیبینجه ~ MÖVCİBİNCƏ
-مؤوجلنمه ~ MÖVCLƏNMƏ
-مؤوجلنمک ~ MÖVCLƏNMƏK
-مؤوجود ~ MÖVCUD
-مؤوجودات ~ MÖVCUDAT
-مؤوجودیت ~ MÖVCUDİYYƏT
-مؤوجودلوق ~ MÖVCUDLUQ
-مؤوهوم ~ MÖVHUM
-مؤوهومات ~ MÖVHUMAT
-مؤوهوماتچی ~ MÖVHUMATÇI
-مؤوهوماتچیلیق ~ MÖVHUMATÇILIQ
-مؤوهومات‌پرست ~ MÖVHUMATPƏRƏST
-مؤوقئ ~ MÖVQE
-مؤوقیف ~ MÖVQİF
-مؤوقوف ~ MÖVQUF
-مؤوقوفات ~ MÖVQUFAT
-مؤولا ~ MÖVLA
-مؤوجودیت ~ MÖVCUDİYYƏT
-مؤو‌لانا ~ MÖVLANA
-مؤولوی ~ MÖVLƏVİ
-مؤولود ~ MÖVLUD
-مؤوسوم ~ MÖVSÜM
-مؤوسومچو ~ MÖVSÜMÇÜ
-مؤوسومچولوک ~ MÖVSÜMÇÜLÜK
-مؤوسومی ~ MÖVSÜMİ
-مؤوسومقاباغی ~ MÖVSÜMQABAĞI
-مؤوسوملوک ~ MÖVSÜMLÜK
-مؤوت ~ MÖVT
-مؤووج ~ MÖVÜC
-مؤووجالان ~ MÖVÜCALAN
-مؤووجو ~ MÖVÜCÜ
-مو ~ MU
-موبر ~ MUBR
-موبور ~ MUBVR
-موجول ~ MUCUL
-موجوللانما ~ MUCULLANMA
-موجوللانماق ~ MUCULLANMAQ
-مجفئل ~ MCFEL
-موفلون ~ MUFLUN
-موفتا ~ MUFTA
-موغ ~ M
-موغام ~ MUĞAM
-موغامات ~ MUĞAMAT
-موغاماتچی ~ MUĞAMATÇI
-موغاماتشوناس ~ MUĞAMATŞÜNAS
-موغامواری ~ MUĞAMVARİ
-موغایات ~ MUĞAYAT
-موخرو ~ MUXRU
-موختار ~ MUXTAR
-موختاریت ~ MUXTARİYYƏT
-موختاریت‌لی ~ MUXTARİYYƏTLİ
-موخول ~ MUXUL
-موکبلتین ~ MUKBLTİN
-موکور ~ MUKUR
-مولبت ~ MULBT
-مجلدا ~ MCLDA
-مولینی ~ MULİNY
-مولتیپلیکبسیا ~ MULTİPLİKBSİYA
-مولتیپلیکاسیاچی ~ MULTİPLİKASİYAÇI
-مولتیپلیکبتور ~ MULTİPLİKBTOR
-موم ~ MUM
-موفلون ~ MUFLON
-مومگووه‌سی ~ MUMGÜVƏSİ
-مومیا1 ~ MUMİYA1
-مومیا2 ~ MUMİYA2
-مومیالاما ~ MUMİYALAMA
-مومیالاماق ~ MUMİYALAMAQ
-مومیالانما ~ MUMİYALANMA
-مومیالانماق ~ MUMİYALANMAQ
-موملاما ~ MUMLAMA
-موملاماق ~ MUMLAMAQ
-موملانما ~ MUMLANMA
-موملانماق ~ MUMLANMAQ
-موم‌لو ~ MUMLU
-مونجوق ~ MUNCUQ
-مونجوقگؤز ~ MUNCUQGÖZ
-مونجوقلانما ~ MUNCUQLANMA
-مونجوقلانماق ~ MUNCUQLANMAQ
-مونجوق‌لو ~ MUNCUQLU
-مونجوقواری ~ MUNCUQVARİ
-مجندا ~ MCNDA
-مون‌دیر ~ MUNDİR
-مون‌دیرلی ~ MUNDİRLİ
-مونیس ~ MUNİS
-مونیس‌لیک ~ MUNİSLİK
-مجنقو ~ MCNQU
-موراد ~ MURAD
-مونجوقگؤز ~ MUNCUQGÖZ
-مورادچیچک‌لی‌لر ~ MURADÇİÇƏKLİLƏR
-موردار ~ MURDAR
-موردارچا ~ MURDARÇA
-موردارچاچیچک‌لی‌لر ~ MURDARÇAÇİÇƏKLİLƏR
-موردارچیلیق ~ MURDARÇILIQ
-موردارلاما ~ MURDARLAMA
-موردارلاماق ~ MURDARLAMAQ
-موردارلانما ~ MURDARLANMA
-موردارلانماق ~ MURDARLANMAQ
-موردارلیق ~ MURDARLIQ
-مورقوز ~ MURQUZ
-مورموردار ~ MURMURDAR
-موروو ~ MUROV
-موروولوق ~ MUROVLUQ
-موسیقار ~ MUSİQAR
-مورادچیچک‌لی‌لر ~ MURADÇİÇƏKLİLƏR
-موسیقی ~ MUSİQİ
-موسیقیباز ~ MUSİQİBAZ
-موسیقیچی ~ MUSİQİÇİ
-موسیقیچی‌لیک ~ MUSİQİÇİLİK
-موسیقی‌لی ~ MUSİQİLİ
-موسیقی‌لیک ~ MUSİQİLİK
-موسیقی‌پرست ~ MUSİQİPƏRƏST
-موسیقی‌پرست‌لیک ~ MUSİQİPƏRƏSTLİK
-موسیقیشوناس ~ MUSİQİŞÜNAS
-موسیقیشوناسلیق ~ MUSİQİŞÜNASLIQ
-موسکبت ~ MUSKBT
-موسسون ~ MUSSUN
-موستبنق ~ MUSTBNQ
-موشهاموش ~ MUŞHAM
-موشکیت ~ MUŞKYT
-موشکئتیور ~ MUŞKETYUR
-موشقورما ~ MUŞQURMA
-موشقورماق ~ MUŞQURMAQ
-موشتولوق ~ MUŞTULUQ
-موشتولوقچو ~ MUŞTULUQÇU
-موشتولوقلاما ~ MUŞTULUQLAMA
-موشتولوقلاماق ~ MUŞTULUQLAMAQ
-موشتوت ~ MUŞTUT
-موتاگئن ~ MUTAGEN
-موتانت ~ MUTANT
-موتون ~ MUTUN
-موی ~ MUY
-مویه ~ MUYƏ
-مویمول ~ MUYMUL
-موز ~ MUZ
-موزد ~ MUZD
-موزدلو ~ MUZDLU
-موسسون ~ MUSSON
-موزدسوز ~ MUZDSUZ
-موزدور ~ MUZDUR
-موزدورچولوق ~ MUZDURÇULUQ
-موزدورلوق ~ MUZDURLUQ
-موزیی ~ MUZYY
-موزئیشوناس ~ MUZEYŞÜNAS
-موزئیشوناسلیق ~ MUZEYŞÜNASLIQ
-موادیل ~ MÜADİL
-موادیله ~ MÜADİLƏ
-مواقیب ~ MÜAQİB
-موا‌لیجه ~ MÜALİCƏ
-موا‌لیجه‌خانا ~ MÜALİCƏXANA
-موالیجپزیر ~ MÜALİCƏPƏZİR
-موا‌لیجه‌سیز ~ MÜALİCƏSİZ
-موزدسوز ~ MUZDSUZ
-موامیله ~ MÜAMİLƏ
-موامیلچی ~ MÜAMİLƏÇİ
-موامیلچی‌لیک ~ MÜAMİLƏÇİLİK
-مواریز ~ MÜARİZ
-معاصر ~ MÜASİR
-مواسیرلشدیریلمه ~ MÜASİRLƏŞDİRİLMƏ
-مواسیرلشدیریلمک ~ MÜASİRLƏŞDİRİLMƏK
-مواسیرلشدیرمه ~ MÜASİRLƏŞDİRMƏ
-مواسیرلش‌دیرمک ~ MÜASİRLƏŞDİRMƏK
-مواسیرلشمه ~ MÜASİRLƏŞMƏ
-مواسیرلشمک ~ MÜASİRLƏŞMƏK
-معاصرلیک ~ MÜASİRLİK
-مواشیقه ~ MÜAŞİQƏ
-مواوین ~ MÜAVİN
-مواوینت ~ MÜAVİNƏT
-مواوین‌لیک ~ MÜAVİNLİK
-موایینه ~ MÜAYİNƏ
-موامیله ~ MÜAMİLƏ
-موبادیله ~ MÜBADİLƏ
-موباه ~ MÜBAH
-موباهیسه ~ MÜBAHİSƏ
-موباهیسچی ~ MÜBAHİSƏÇİ
-موباهیسه‌لی ~ MÜBAHİSƏLİ
-موباهیسه‌سیز ~ MÜBAHİSƏSİZ
-موبالیغه ~ MÜBALİĞƏ
-موبادیله ~ MÜBADİLƏ
-موبالیغچی ~ MÜBALİĞƏÇİ
-موبالیغه‌لی ~ MÜBALİĞƏLİ
-موبالیغه‌سیز ~ MÜBALİĞƏSİZ
-موبا‌رک ~ MÜBARƏK
-موبارکباد ~ MÜBARƏKBAD
-موبارکبادلیق ~ MÜBARƏKBADLIQ
-موباریز ~ MÜBARİZ
-موباریزه ~ MÜBARİZƏ
-موبالیغچی ~ MÜBALİĞƏÇİ
-موباریزچی ~ MÜBARİZƏÇİ
-موباریزه‌لی ~ MÜBARİZƏLİ
-موباریزه‌سیز ~ MÜBARİZƏSİZ
-موباریزلیک ~ MÜBARİZLİK
-موباشیر1 ~ MÜBAŞİR1
-موباشیر2: ~ MÜBAŞİR2:
-موبللیغ ~ MÜBƏLLİĞ
-موبهم ~ MÜBHƏM
-موبتهدا ~ MÜBTƏDA
-موبتهدا‌لی ~ MÜBTƏDALI
-موبتهدا‌سیز ~ MÜBTƏDASIZ
-موبته‌لا ~ MÜBTƏLA
-موباریزچی ~ MÜBARİZƏÇİ
-موبتلالیق ~ MÜBTƏLALIQ
-موبهم‌لیک ~ MÜBHƏMLİK
-موجاویر ~ MÜCAVİR
-موجاویرلیک ~ MÜCAVİRLİK
-موجادیله ~ MÜCADİLƏ
-موجاهید ~ MÜCAHİD
-موجررد ~ MÜCƏRRƏD
-موجرردلشدیریلمه ~ MÜCƏRRƏDLƏŞDİRİLMƏ
-موجرردلشدیریلمک ~ MÜCƏRRƏDLƏŞDİRİLMƏK
-موجرردلشدیرمه ~ MÜCƏRRƏDLƏŞDİRMƏ
-موجرردلش‌دیرمک ~ MÜCƏRRƏDLƏŞDİRMƏK
-موجرردلشمه ~ MÜCƏRRƏDLƏŞMƏ
-موجرردلشمک ~ MÜCƏRRƏDLƏŞMƏK
-موجرردلیک ~ MÜCƏRRƏDLİK
-موجسسم ~ MÜCƏSSƏM
-موجسسمه ~ MÜCƏSSƏMƏ
-موبتلالیق ~ MÜBTƏLALIQ
-موجریم ~ MÜCRİM
-موجرو ~ MÜCRÜ
-موجتهید ~ MÜCTƏHİD
-موجتهیدلیک ~ MÜCTƏHİDLİK
-مدافعه ~ MÜDAFİƏ
-مودافیچی ~ MÜDAFİƏÇİ
-مدافعه‌سیز ~ MÜDAFİƏSİZ
-موداخیله ~ MÜDAXİLƏ
-موداخیلچی ~ MÜDAXİLƏÇİ
-موداخیلچی‌لیک ~ MÜDAXİLƏÇİLİK
-مودام ~ MÜDAM
-موداویم ~ MÜDAVİM
-مودارا ~ MÜDARA
-موجریم ~ MÜCRİM
-موداراچی ~ MÜDARAÇI
-موددها ~ MÜDDƏA
-موددهی ~ MÜDDƏİ
-مدت ~ MÜDDƏT
-مدت‌لی ~ MÜDDƏTLİ
-مودببیر ~ MÜDƏBBİR
-مودرریس ~ MÜDƏRRİS
-مودرریس‌لیک ~ MÜDƏRRİSLİK
-مودهیش ~ MÜDHİŞ
-موداراچی ~ MÜDARAÇI
-مودهیش‌لیک ~ MÜDHİŞLİK
-مودیر ~ MÜDİR
-مودیره ~ MÜDİRƏ
-مودیریت ~ MÜDİRİYYƏT
-مودیرلیک ~ MÜDİRLİK
-مودریک ~ MÜDRİK
-مودریکجه‌سینه ~ MÜDRİKCƏSİNƏ
-مودریک‌لیک ~ MÜDRİKLİK
-مؤلف ~ MÜƏLLİF
-مؤلف‌لیک ~ MÜƏLLİFLİK
-معلم ~ MÜƏLLİM
-معلمه ~ MÜƏLLİMƏ
-معلم‌لیک ~ MÜƏLLİMLİK
-مومما ~ MÜƏMMA
-مودهیش‌لیک ~ MÜDHİŞLİK
-مومما‌لی ~ MÜƏMMALI
-مومما‌سیز ~ MÜƏMMASIZ
-موننس ~ MÜƏNNƏS
-موسسیر ~ MÜƏSSİR
-موسسیس ~ MÜƏSSİS
-موسسیسه ~ MÜƏSSİSƏ
-موتتر ~ MÜƏTTƏR
-مویین ~ MÜƏYYƏN
-مویینئدیجی ~ MÜƏYYƏNEDİCİ
-مویینلشدیریلمه ~ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏ
-مویینلشدیریلمک ~ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏK
-مویینلشدیرمه ~ MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏ
-مویینلش‌دیرمک ~ MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏK
-مویینلشمه ~ MÜƏYYƏNLƏŞMƏ
-مویینلشمک ~ MÜƏYYƏNLƏŞMƏK
-مویین‌لیک ~ MÜƏYYƏNLİK
-موززم ~ MÜƏZZƏM
-مومما‌لی ~ MÜƏMMALI
-مؤذن ~ MÜƏZZİN
-مؤذن‌لیک ~ MÜƏZZİNLİK
-موفسسل ~ MÜFƏSSƏL
-موفسسل‌لیک ~ MÜFƏSSƏLLİK
-موفتتیش ~ MÜFƏTTİŞ
-موفتتیش‌لیک ~ MÜFƏTTİŞLİK
-موفلیس ~ MÜFLİS
-موفلیسلشدیرمه ~ MÜFLİSLƏŞDİRMƏ
-موفلیسلش‌دیرمک ~ MÜFLİSLƏŞDİRMƏK
-موفلیسلشمه ~ MÜFLİSLƏŞMƏ
-موفلیسلشمک ~ MÜFLİSLƏŞMƏK
-موفلیس‌لیک ~ MÜFLİSLİK
-موفرد ~ MÜFRƏD
-موفسید ~ MÜFSİD
-موفته ~ MÜFTƏ
-موفته‌جه ~ MÜFTƏCƏ
-موفتخور ~ MÜFTƏXOR
-موفتخورلوق ~ MÜFTƏXORLUQ
-مؤذن ~ MÜƏZZİN
-موفتی ~ MÜFTİ
-موفتی‌لیک ~ MÜFTİLİK
-موغاییر ~ MÜĞAYİR
-موغننی ~ MÜĞƏNNİ
-موغننی‌لیک ~ MÜĞƏNNİLİK
-موهاجیر ~ MÜHACİR
-موهاجیرت ~ MÜHACİRƏT
-موهاجیرلیک ~ MÜHACİRLİK
-موهافیز ~ MÜHAFİZ
-محافظه ~ MÜHAFİZƏ
-موهافیزچی ~ MÜHAFİZƏÇİ
-موهافیزئدیجی ~ MÜHAFİZƏEDİCİ
-موهافیزکار ~ MÜHAFİZƏKAR
-موهافیزکارلیق ~ MÜHAFİZƏKARLIQ
-موهافیزت ~ MÜHAFİZƏT
-موهاکیمه ~ MÜHAKİMƏ
-محاربه ~ MÜHARİBƏ
-موهاسیب ~ MÜHASİB
-موهاسیبات ~ MÜHASİBAT
-موهاسیب‌لیک ~ MÜHASİBLİK
-محاصره ~ MÜHASİRƏ
-موهازیره ~ MÜHAZİRƏ
-موهازیرچی ~ MÜHAZİRƏÇİ
-موهققق ~ MÜHƏQQƏQ
-موهندیس ~ MÜHƏNDİS
-موهندیس‌لیک ~ MÜHƏNDİSLİK
-موهرریک ~ MÜHƏRRİK
-موهرریر ~ MÜHƏRRİR
-موهرریرلیک ~ MÜHƏRRİRLİK
-موهوول ~ MÜHƏVVƏL
-موهییا ~ MÜHƏYYA
-موهیب ~ MÜHİB
-موهیت ~ MÜHİT
-موهوم ~ MÜHÜM
-موهوملوک ~ MÜHÜMLÜK
-موخابیره ~ MÜXABİRƏ
-موخالیف1 ~ MÜXALİF1
-موخالیف2 ~ MÜXALİF2
-موخالیفت ~ MÜXALİFƏT
-موخالیفتچی ~ MÜXALİFƏTÇİ
-موخالیفتچی‌لیک ~ MÜXALİFƏTÇİLİK
-موخاتب ~ MÜXATƏB
-موخاتیب ~ MÜXATİB
-موخبیر ~ MÜXBİR
-موخبیرلیک ~ MÜXBİRLİK
-موخللفات ~ MÜXƏLLƏFAT
-موخممس ~ MÜXƏMMƏS
-موخننس ~ MÜXƏNNƏS
-موخننس‌لیک ~ MÜXƏNNƏSLİK
-موخننت ~ MÜXƏNNƏT
-موختلیف ~ MÜXTƏLİF
-موختلیفجینس‌لی ~ MÜXTƏLİFCİNSLİ
-موختلیف‌لیک ~ MÜXTƏLİFLİK
-موختلیفمنا‌لی ~ MÜXTƏLİFMƏNALI
-موخالیفتچی ~ MÜXALİFƏTÇİ
-موختلیفنؤو‌لو ~ MÜXTƏLİFNÖVLÜ
-موختلیفؤلچولو ~ MÜXTƏLİFÖLÇÜLÜ
-موختلیفرنگ‌لی ~ MÜXTƏLİFRƏNGLİ
-موختلیفسس‌لی ~ MÜXTƏLİFSƏSLİ
-موختلیفترف‌لی ~ MÜXTƏLİFTƏRƏFLİ
-موختلیفیان‌لی ~ MÜXTƏLİFYANLI
-موختس ~ MÜXTƏS
-موختسر ~ MÜXTƏSƏR
-موختسرجه ~ MÜXTƏSƏRCƏ
-موختسرن ~ MÜXTƏSƏRƏN
-موختسری ~ MÜXTƏSƏRİ
-موختسرلشدیرمه ~ MÜXTƏSƏRLƏŞDİRMƏ
-موختسرلش‌دیرمک ~ MÜXTƏSƏRLƏŞDİRMƏK
-موختسرلیک ~ MÜXTƏSƏRLİK
-موژده ~ MÜJDƏ
-موژدچی ~ MÜJDƏÇİ
-موژده‌لمه ~ MÜJDƏLƏMƏ
-موژده‌لمک ~ MÜJDƏLƏMƏK
-موژگان ~ MÜJGAN
-موکافات ~ MÜKAFAT
-موختلیفنؤو‌لو ~ MÜXTƏLİFNÖVLÜ
-موکافاتلاندیریلما ~ MÜKAFATLANDIRILMA
-موکافاتلاندیریلماق ~ MÜKAFATLANDIRILMAQ
-موکافاتلاندیرما ~ MÜKAFATLANDIRMA
-موکافاتلان‌دیرماق ~ MÜKAFATLANDIRMAQ
-موکافاتلانما ~ MÜKAFATLANMA
-موکافاتلانماق ~ MÜKAFATLANMAQ
-موکالیمه ~ MÜKALİMƏ
-موکددر ~ MÜKƏDDƏR
-موکددرلیک ~ MÜKƏDDƏRLİK
-موکللفیت ~ MÜKƏLLƏFİYYƏT
-موکللفیت‌لی ~ MÜKƏLLƏFİYYƏTLİ
-موکممل ~ MÜKƏMMƏL
-موکممللشدیریلمه ~ MÜKƏMMƏLLƏŞDİRİLMƏ
-موکممللشدیریلمک ~ MÜKƏMMƏLLƏŞDİRİLMƏK
-موکممللشدیرمه ~ MÜKƏMMƏLLƏŞDİRMƏ
-موکممللش‌دیرمک ~ MÜKƏMMƏLLƏŞDİRMƏK
-موکممللشمه ~ MÜKƏMMƏLLƏŞMƏ
-موکافاتلاندیریلما ~ MÜKAFATLANDIRILMA
-موکممللشمک ~ MÜKƏMMƏLLƏŞMƏK
-موکممل‌لیک ~ MÜKƏMMƏLLİK
-موکررر ~ MÜKƏRRƏR
-موقابیل ~ MÜQABİL
-موقابیله ~ MÜQABİLƏ
-موقاویله ~ MÜQAVİLƏ
-موقاویلنامه ~ MÜQAVİLƏNAMƏ
-مقاومت ~ MÜQAVİMƏT
-مقاومت‌لی ~ MÜQAVİMƏTLİ
-موقاییسه ~ MÜQAYİSƏ
-موکممللشمک ~ MÜKƏMMƏLLƏŞMƏK
-موقاییسه‌لی ~ MÜQAYİSƏLİ
-موقاییسه‌سیز ~ MÜQAYİSƏSİZ
-موقددم ~ MÜQƏDDƏM
-موقددر ~ MÜQƏDDƏR
-موقددرات ~ MÜQƏDDƏRAT
-مقدس ~ MÜQƏDDƏS
-مقدس‌لیک ~ MÜQƏDDƏSLİK
-موقددیمه ~ MÜQƏDDİMƏ
-موقددیمه‌سیز ~ MÜQƏDDİMƏSİZ
-موقللید ~ MÜQƏLLİD
-موقللیدلیک ~ MÜQƏLLİDLİK
-موقررب ~ MÜQƏRRƏB
-موقسسیر ~ MÜQƏSSİR
-موقسسیرجه‌سینه ~ MÜQƏSSİRCƏSİNƏ
-موقسسیرلیک ~ MÜQƏSSİRLİK
-موقششر ~ MÜQƏŞŞƏR
-موقووا ~ MÜQƏVVA
-موقیید ~ MÜQƏYYƏD
-موقته‌دیر ~ MÜQTƏDİR
-مولاهیزه ~ MÜLAHİZƏ
-مولاقات ~ MÜLAQAT
-مولاییم ~ MÜLAYİM
-مولاییمانه ~ MÜLAYİMANƏ
-مولاییمجه‌سینه ~ MÜLAYİMCƏSİNƏ
-مولاییملشدیرمه ~ MÜLAYİMLƏŞDİRMƏ
-مولاییملش‌دیرمک ~ MÜLAYİMLƏŞDİRMƏK
-مولاییملشمه ~ MÜLAYİMLƏŞMƏ
-مولاییملشمک ~ MÜLAYİMLƏŞMƏK
-مولاییم‌لیک ~ MÜLAYİMLİK
-مولممه ~ MÜLƏMMƏ
-مولهق ~ MÜLHƏQ
-مولهید ~ MÜLHİD
-مولک ~ MÜLK
-مولاقات ~ MÜLAQAT
-مولکه‌دار ~ MÜLKƏDAR
-مولکدارلیق ~ MÜLKƏDARLIQ
-مولکی ~ MÜLKİ
-مولکیت ~ MÜLKİYYƏT
-مولکیتچی ~ MÜLKİYYƏTÇİ
-مولکیتچی‌لیک ~ MÜLKİYYƏTÇİLİK
-مولتفیت ~ MÜLTƏFİT
-مومانیت ~ MÜMANİƏT
-مومانیت‌سیز ~ MÜMANİƏTSİZ
-موماریسه ~ MÜMARİSƏ
-مومکون ~ MÜMKÜN
-مولکه‌دار ~ MÜLKƏDAR
-مومکونات ~ MÜMKÜNAT
-مومکونلوک ~ MÜMKÜNLÜK
-مومکون‌سوز ~ MÜMKÜNSÜZ
-مومتاز ~ MÜMTAZ
-موناقیشه ~ MÜNAQİŞƏ
-موناقیشه‌لی ~ MÜNAQİŞƏLİ
-موناقیشه‌سیز ~ MÜNAQİŞƏSİZ
-موناسیب ~ MÜNASİB
-موناسیبات ~ MÜNASİBAT
-موناسیبت ~ MÜNASİBƏT
-موناسیبت‌لی ~ MÜNASİBƏTLİ
-موناسیبت‌سیز ~ MÜNASİBƏTSİZ
-موناسیبت‌سیزلیک ~ MÜNASİBƏTSİZLİK
-مومکونات ~ MÜMKÜNAT
-موناسیبهال ~ MÜNASİBHAL
-موناسیب‌لیک ~ MÜNASİBLİK
-مونازیره ~ MÜNAZİRƏ
-مونبیت ~ MÜNBİT
-مونبیت‌لیک ~ MÜNBİTLİK
-مونجر ~ MÜNCƏR
-موندریج ~ MÜNDƏRİC
-موندریجات ~ MÜNDƏRİCAT
-موندریجات‌لی ~ MÜNDƏRİCATLI
-موندریجه ~ MÜNDƏRİCƏ
-موندریجه‌لی ~ MÜNDƏRİCƏLİ
-موندریجه‌سیز ~ MÜNDƏRİCƏSİZ
-مونججیم ~ MÜNƏCCİM
-مونججیمباشی ~ MÜNƏCCİMBAŞI
-مونججیم‌لیک ~ MÜNƏCCİMLİK
-مونققید ~ MÜNƏQQİD
-مونققیدلیک ~ MÜNƏQQİDLİK
-مونوور ~ MÜNƏVVƏR
-موناسیبهال ~ MÜNASİBHAL
-مونهسیر ~ MÜNHƏSİR
-مونکیر ~ MÜNKİR
-مونسیف ~ MÜNSİF
-مونسیف‌لیک ~ MÜNSİFLİK
-مونشی ~ MÜNŞİ
-مونتخب ~ MÜNTƏXƏB
-مونتخبات ~ MÜNTƏXƏBAT
-مونتزم ~ MÜNTƏZƏM
-مونتزم‌لیک ~ MÜNTƏZƏMLİK
-مونتزیر ~ MÜNTƏZİR
-مونتزیرلیک ~ MÜNTƏZİRLİK
-مراجعت ~ MÜRACİƏT
-موراجیتنامه ~ MÜRACİƏTNAMƏ
-مورافیه ~ MÜRAFİƏ
-موراسیله ~ MÜRASİLƏ
-مورجوم ~ MÜRCÜM
-موردشیر ~ MÜRDƏŞİR
-مورببئ ~ MÜRƏBBE
-مورببه ~ MÜRƏBBƏ
-مورببه‌لی ~ MÜRƏBBƏLİ
-مورببه‌لیک ~ MÜRƏBBƏLİK
-مورببی ~ MÜRƏBBİ
-مورببی‌لیک ~ MÜRƏBBİLİK
-مورببییه ~ MÜRƏBBİYƏ
-مونتزیرلیک ~ MÜNTƏZİRLİK
-مورببییه‌لیک ~ MÜRƏBBİYƏLİK
-مورخخس ~ MÜRƏXXƏS
-مورککب1 ~ MÜRƏKKƏB1
-مورککب2 ~ MÜRƏKKƏB2
-مورککبقابی ~ MÜRƏKKƏBQABI
-مورککبقورودان ~ MÜRƏKKƏBQURUDAN
-مورککبلمه ~ MÜRƏKKƏBLƏMƏ
-مورککبلمک ~ MÜRƏKKƏBLƏMƏK
-مورککبلشدیریلمه ~ MÜRƏKKƏBLƏŞDİRİLMƏ
-مورککبلشدیریلمک ~ MÜRƏKKƏBLƏŞDİRİLMƏK
-مورککبلشدیرمه ~ MÜRƏKKƏBLƏŞDİRMƏ
-مورککبلش‌دیرمک ~ MÜRƏKKƏBLƏŞDİRMƏK
-مورککبلشمه ~ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏ
-مورککبلشمک ~ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK
-مورککب‌لیک ~ MÜRƏKKƏBLİK
-مورببییه‌لیک ~ MÜRƏBBİYƏLİK
-مورککبسیلن ~ MÜRƏKKƏBSİLƏN
-مورتتیب ~ MÜRƏTTİB
-مورتتیب‌لیک ~ MÜRƏTTİBLİK
-مورگنه ~ MÜRGƏNƏ
-مورگو ~ MÜRGÜ
-مورگولمه ~ MÜRGÜLƏMƏ
-مورگولمک ~ MÜRGÜLƏMƏK
-مورگولو ~ MÜRGÜLÜ
-مورغ ~ MÜRĞ
-مورغزار ~ MÜRĞZAR
-مورید ~ MÜRİD
-موریدیزم ~ MÜRİDİZM
-موریدلیک ~ MÜRİDLİK
-مورشید ~ MÜRŞİD
-مورشیدلیک ~ MÜRŞİDLİK
-مورتجئ ~ MÜRTƏCE
-مورتجئ‌لیک ~ MÜRTƏCELİK
-مورتد ~ MÜRTƏD
-مورککبسیلن ~ MÜRƏKKƏBSİLƏN
-مورتدلیک ~ MÜRTƏDLİK
-مورتکیب ~ MÜRTƏKİB
-مورور ~ MÜRUR
-موروووت ~ MÜRÜVVƏT
-موروووت‌لی ~ MÜRÜVVƏTLİ
-موروووت‌سیز ~ MÜRÜVVƏTSİZ
-موروووت‌سیزلیک ~ MÜRÜVVƏTSİZLİK
-مورور ~ MÜRVƏR
-موسابیقه ~ MÜSABİQƏ
-موسا‌دیره ~ MÜSADİRƏ
-موسافیر ~ MÜSAFİR
-مورتدلیک ~ MÜRTƏDLİK
-موسافیرت ~ MÜSAFİRƏT
-موسافیرخانا ~ MÜSAFİRXANA
-موسافیرخاناچی ~ MÜSAFİRXANAÇI
-موساهیب ~ MÜSAHİB
-موساهیبه ~ MÜSAHİBƏ
-موساهیبچی ~ MÜSAHİBƏÇİ
-موساهیب‌لیک ~ MÜSAHİBLİK
-موساید ~ MÜSAİD
-موسایده ~ MÜSAİDƏ
-موسالیهه ~ MÜSALİHƏ
-موسامیره ~ MÜSAMİRƏ
-موساوات ~ MÜSAVAT
-موساوی ~ MÜSAVİ
-موسافیرت ~ MÜSAFİRƏT
-موساویلشدیرمه ~ MÜSAVİLƏŞDİRMƏ
-موساوی‌لش‌دیرمک ~ MÜSAVİLƏŞDİRMƏK
-موساویلشمه ~ MÜSAVİLƏŞMƏ
-موساوی‌لشمک ~ MÜSAVİLƏŞMƏK
-موساوی‌لیک ~ MÜSAVİLİK
-موسبت ~ MÜSBƏT
-موسبت‌لیک ~ MÜSBƏTLİK
-موسددس ~ MÜSƏDDƏS
-موسههیه ~ MÜSƏHHİH
-موسههیه‌لیک ~ MÜSƏHHİHLİK
-مصلی ~ MÜSƏLLA
-موسلله ~ MÜSƏLLƏH
-موسلمان ~ MÜSƏLMAN
-موسلمانجا ~ MÜSƏLMANCA
-موسلمانچیلیق ~ MÜSƏLMANÇILIQ
-موسلمانلیق ~ MÜSƏLMANLIQ
-موسلسل ~ MÜSƏLSƏL
-موساویلشدیرمه ~ MÜSAVİLƏŞDİRMƏ
-موسمما ~ MÜSƏMMA
-موسننیف ~ MÜSƏNNİF
-موسوور ~ MÜSƏVVƏR
-موسیبت ~ MÜSİBƏT
-موسیبت‌لی ~ MÜSİBƏTLİ
-موسیبتزه‌ده ~ MÜSİBƏTZƏDƏ
-موسینن ~ MÜSİNN
-موسلیم ~ MÜSLİM
-موستبید ~ MÜSTƏBİD
-موستبیدلیک ~ MÜSTƏBİDLİK
-موستجاب ~ MÜSTƏCAB
-موستهق ~ MÜSTƏHƏQ
-موستید ~ MÜSTƏİD
-موستیدلیک ~ MÜSTƏİDLİK
-موستقیل ~ MÜSTƏQİL
-موسمما ~ MÜSƏMMA
-موستقیللن ~ MÜSTƏQİLLƏN
-موستقیل‌لیک ~ MÜSTƏQİLLİK
-موستقیم ~ MÜSTƏQİM
-موستقیم‌لیک ~ MÜSTƏQİMLİK
-موستملکه ~ MÜSTƏMLƏKƏ
-موستملکچی ~ MÜSTƏMLƏKƏÇİ
-موستملکچی‌لیک ~ MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK
-موستملکلشدیریلمه ~ MÜSTƏMLƏKƏLƏŞDİRİLMƏ
-موستملکلشدیریلمک ~ MÜSTƏMLƏKƏLƏŞDİRİLMƏK
-موستملکلشدیرمه ~ MÜSTƏMLƏKƏLƏŞDİRMƏ
-موستملکه‌لش‌دیرمک ~ MÜSTƏMLƏKƏLƏŞDİRMƏK
-موستنتیق ~ MÜSTƏNTİQ
-موستنتیق‌لیک ~ MÜSTƏNTİQLİK
-موستسنا ~ MÜSTƏSNA
-موستسنالیق ~ MÜSTƏSNALIQ
-موستوی ~ MÜSTƏVİ
-موسیؤ ~ MÜSYÖ
-موشاهیده ~ MÜŞAHİDƏ
-موشاهیدچی ~ MÜŞAHİDƏÇİ
-موشاهیدچی‌لیک ~ MÜŞAHİDƏÇİLİK
-موشاویر ~ MÜŞAVİR
-موشاویره ~ MÜŞAVİRƏ
-موشاویرباز ~ MÜŞAVİRƏBAZ
-موشاویربازلیق ~ MÜŞAVİRƏBAZLIQ
-موشاویرلیک ~ MÜŞAVİRLİK
-موشاییت ~ MÜŞAYİƏT
-موشببک ~ MÜŞƏBBƏK
-موشمبه ~ MÜŞƏM
-موشاهیدچی ~ MÜŞAHİDƏÇİ
-موشمبه‌لمه ~ MÜŞƏMBƏLƏMƏ
-موشمبه‌لمک ~ MÜŞƏMBƏLƏMƏK
-موشمبه‌لی ~ MÜŞƏMBƏLİ
-موشررف ~ MÜŞƏRRƏF
-موشفیق ~ MÜŞFİQ
-موشک ~ MÜŞK
-موشکبار ~ MÜŞKBAR
-موشکبو ~ MÜŞKBU
-موشکول ~ MÜŞKÜL
-موشکولات ~ MÜŞKÜLAT
-موشکولجه ~ MÜŞKÜLCƏ
-موشکوللشدیرمه ~ MÜŞKÜLLƏŞDİRMƏ
-موشکوللش‌دیرمک ~ MÜŞKÜLLƏŞDİRMƏK
-موشکوللشمه ~ MÜŞKÜLLƏŞMƏ
-موشکوللشمک ~ MÜŞKÜLLƏŞMƏK
-موشکوللوک ~ MÜŞKÜLLÜK
-موشریک ~ MÜŞRİK
-موشتاق ~ MÜŞTAQ
-موشتبئه ~ MÜŞTƏBEH
-مشترک ~ MÜŞTƏRƏK
-مشترک‌لیک ~ MÜŞTƏRƏKLİK
-موشتری1 ~ MÜŞTƏRİ1
-موشتری2 ~ MÜŞTƏRİ2
-موشتریگیر ~ MÜŞTƏRİGİR
-موشتوک ~ MÜŞTÜK
-موشتوک‌لو ~ MÜŞTÜKLÜ
-موتابیق ~ MÜTABİQ
-موتابیقت ~ MÜTABİQƏT
-موتابیق‌لیک ~ MÜTABİQLİK
-موتا‌لیه ~ MÜTALİƏ
-موتالیچی ~ MÜTALİƏÇİ
-موتا‌لیه‌سیز ~ MÜTALİƏSİZ
-موتاریکه ~ MÜTARİKƏ
-موتاقیب ~ MÜTƏAQİB
-موتاریف ~ MÜTƏARİF
-موتداویل ~ MÜTƏDAVİL
-موتللیم1 ~ MÜTƏƏLLİM1
-موتللیم2 ~ MÜTƏƏLLİM2
-موتسسیب ~ MÜTƏƏSSİB
-موشتوک‌لو ~ MÜŞTÜKLÜ
-موتسسیف ~ MÜTƏƏSSİF
-موتسسیر ~ MÜTƏƏSSİR
-موتفککیر ~ MÜTƏFƏKKİR
-موتفککیرانه ~ MÜTƏFƏKKİRANƏ
-موتغیییر ~ MÜTƏĞƏYYİR
-موتهرریک ~ MÜTƏHƏRRİK
-موتهرریک‌لیک ~ MÜTƏHƏRRİKLİK
-موتهیییر ~ MÜTƏHƏYYİR
-موتهیییرانه ~ MÜTƏHƏYYİRANƏ
-متخصص ~ MÜTƏXƏSSİS
-متخصص‌لیک ~ MÜTƏXƏSSİSLİK
-موتسسیف ~ MÜTƏƏSSİF
-موتکببیر ~ MÜTƏKƏBBİR
-موتکببیرانه ~ MÜTƏKƏBBİRANƏ
-موتکببیرلیک ~ MÜTƏKƏBBİRLİK
-موتککه ~ MÜTƏKKƏ
-موتقابیل ~ MÜTƏQABİL
-موتللا ~ MÜTƏLLA
-موتللیم ~ MÜTƏLLİM
-موتمادی ~ MÜTƏMADİ
-موتمادیین ~ MÜTƏMADİYƏN
-موتناسیب ~ MÜTƏNASİB
-موتناسیب‌لیک ~ MÜTƏNASİBLİK
-موتنجم ~ MÜTƏNCƏM
-موترجیم ~ MÜTƏRCİM
-موترجیم‌لیک ~ MÜTƏRCİMLİK
-موترددید ~ MÜTƏRƏDDİD
-موترددیدلیک ~ MÜTƏRƏDDİDLİK
-موترققی ~ MÜTƏRƏQQİ
-موتکببیر ~ MÜTƏKƏBBİR
-موترققی‌لیک ~ MÜTƏRƏQQİLİK
-موتشککیل ~ MÜTƏŞƏKKİL
-موتشککیللشدیرمه ~ MÜTƏŞƏKKİLLƏŞDİRMƏ
-موتشککیللش‌دیرمک ~ MÜTƏŞƏKKİLLƏŞDİRMƏK
-موتشککیللشمه ~ MÜTƏŞƏKKİLLƏŞMƏ
-موتشککیللشمک ~ MÜTƏŞƏKKİLLƏŞMƏK
-موتشککیل‌لیک ~ MÜTƏŞƏKKİLLİK
-موتوججئه ~ MÜTƏVƏCCEH
-موتی ~ MÜTİ
-موتیجه‌سینه ~ MÜTİCƏSİNƏ
-موتیلشدیرمه ~ MÜTİLƏŞDİRMƏ
-موتی‌لش‌دیرمک ~ MÜTİLƏŞDİRMƏK
-موتی‌لیک ~ MÜTİLİK
-موتلق ~ MÜTLƏQ
-موتلقا ~ MÜTLƏQA
-موتلقیت ~ MÜTLƏQİYYƏT
-موترققی‌لیک ~ MÜTƏRƏQQİLİK
-موتلقیتچی ~ MÜTLƏQİYYƏTÇİ
-موتروب ~ MÜTRÜB
-موتروبلوک ~ MÜTRÜBLÜK
-موتتفیق ~ MÜTTƏFİQ
-موتتفیقن ~ MÜTTƏFİQƏN
-موتتفیق‌لیک ~ MÜTTƏFİQLİK
-متحد ~ MÜTTƏHİD
-موتتهیم ~ MÜTTƏHİM
-موتتهیم‌لیک ~ MÜTTƏHİMLİK
-موتتسیل ~ MÜTTƏSİL
-مووافیق ~ MÜVAFİQ
-مووافیقت ~ MÜVAFİQƏT
-مووازی ~ MÜVAZİ
-موتلقیتچی ~ MÜTLƏQİYYƏTÇİ
-مووازی‌لیک ~ MÜVAZİLİK
-مووازینتلشدیرمه ~ MÜVAZİNƏTLƏŞDİRMƏ
-مووازینتلش‌دیرمک ~ MÜVAZİNƏTLƏŞDİRMƏK
-مووازینتلشمه ~ MÜVAZİNƏTLƏŞMƏ
-مووازینتلشمک ~ MÜVAZİNƏTLƏŞMƏK
-مووازینت‌لی ~ MÜVAZİNƏTLİ
-مووازینت‌لی‌لیک ~ MÜVAZİNƏTLİLİK
-مووازینت‌سیز ~ MÜVAZİNƏTSİZ
-مووازینت‌سیزلیک ~ MÜVAZİNƏTSİZLİK
-مووففق ~ MÜVƏFFƏQ
-موفقیت ~ MÜVƏFFƏQİYYƏT
-موفقیت‌لی ~ MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ
-موفقیت‌لی‌لیک ~ MÜVƏFFƏQİYYƏTLİLİK
-موفقیت‌سیز ~ MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZ
-موفقیت‌سیزلیک ~ MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZLİK
-مووککیل ~ MÜVƏKKİL
-مووککیل‌لیک ~ MÜVƏKKİLLİK
-مووققتی ~ MÜVƏQQƏTİ
-مووققتی‌لیک ~ MÜVƏQQƏTİLİK
-موورریخ ~ MÜVƏRRİX
-مویسسر ~ MÜYƏSSƏR
-موزاکیره ~ MÜZAKİRƏ
-موزارئ ~ MÜZARE
-موزاییده ~ MÜZAYİDƏ
-موزاییقه ~ MÜZAYİQƏ
-موزففر ~ MÜZƏFFƏR
-موزففریت ~ MÜZƏFFƏRİYYƏT
-موزففریت‌لی ~ MÜZƏFFƏRİYYƏTLİ
-موزککر ~ MÜZƏKKƏR
-موزیین ~ MÜZƏYYƏN
-مووققتی ~ MÜVƏQQƏTİ
-موزیکل ~ MÜZİKL
-موزلیم ~ MÜZLİM
-موزتریب ~ MÜZTƏRİB
-موزورر ~ MÜZÜRR
-موزیکل ~ MÜZİKL
-متس ~ MTS

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com