نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-ائقزما ~ iqzima
-ائییتیمو بسله‎ ییش ناظرلیگی ~ itim ve bəsləyiş
-اباء ~ iba
-ابتداء ~ ibtida
-ابتذال ~ ibtizal
-ابتسام ~ ibtisam
-ابتشار ~ ibtişar
-ابتعاد ~ ibtiad
-ابتغاء ~ ibtiğa
-ابتکار ~ ibtikar
-ابتلا ~ ibtila
-ابتنا ~ ibtina
-ابتهاج ~ ibtihac
-ابتهال ~ ibtihal
-ابتیاع ~ ibtia
-ابحاث ~ ibhas
-ابداء ~ ibda
-ابداع ~ ibda
-اِبدال ~ ibdal
-ابدع ~ ibdə
-ابراز ~ ibraz
-ابرام سمی ~ ibram səmi
-اِبرام ~ ibram
-( ابراهیم (ح ~ ibrahım
-ابراهیم شبستری ~ ibrahım şəbistərı
-ابراهیم طاهرموسی ~ ibrahım tahirmusa
-ابراهیم کبیرلی ~ ibrahım kəbirli
-ابراهیم موسیبیگین ~ ibrahım musi bigin
-ابراهیم میرزا ~ ibrahım mirza
-ابریق ~ ibriq
-ابطاء ~ ibta
-ابطال ~ ibtal
-ابقا ~ ibqa
-ابلاغ ~ iblağ
-ابلیس ~ iblis
-ابن ~ ibn
-اب نالعبری ~ ibnülibri
-ابنالوقت ~ ibnülvəqt
-ابنتورک ~ ibntürk
-ابنجانی ~ ibncani
-ابن حوقلبغدادی ~ ibn huqel bəğdadi
-ابن خُردادبه ~ ibn xordadbeh
-ابن خلدون ~ ibn xəldun
-ابن سینا ~ ibn sina
-ابن فضلان ~ ibn fəzlan
-ابن مهنّا ~ ibn mühənna
-ابهام ~ ibham
-اتّحاد ~ ittihad
-اتحاف ~ ithaf
-اتحاف ائتمه ~ ithaf etmə
-اتّخاذ ~ ittixaz
-اِتّساع ~ ittisa
-اِتساق ~ itsaq
-اتّصال ~ ittisal
-اتّفاق ~ ittifaq
-اتّفاقاً ~ ittifaqən
-اتفاقی ~ ittifaqi
-اِتّکا ~ ittika
-اِتّکال ~ ittikal
-اتلاف ~ itlaf
-اتمام ~ itmam
-اتّهام ~ ittiham
-اثبات ~ isbat
-اِثقال ~ isqal
-اجابت ~ icabət
-اجاره‎ ~ icarə
-اجازه‎ ~ icazə
-اجبار ~ icbar
-اجبار نوع ~ icbar nov
-اجتماع ~ ictima
-اجتماعی ~ ictimai
-اجتناب ~ ictinab
-اجتهاد ~ ictihad
-اجحاف ~ ichaf
-اجرا ~ icra
-اجرایه‎ ~ icraiə
-اجلاس آپارماق ~ iclas aparmaq
-اجلاس ~ iclas
-اجلال ~ iclal
-اجماع ~ icma
-اجمال ~ icmal
-احاله ~ ihalə
-اخبار ~ ixbar
-اختتام ~ ixtitam
-اختراع ~ ixtira
-اختصار ~ ixtisar
-اختصاراً ~ ixtisarən
-اختصاری ~ ixtisari
-اختصاص ~ ixtisas
-اختفاء ~ ixtifa
-اختلاس ~ ixtilas
-اختلاط ~ ixtilat
-اختلاف ~ ixtilaf
-اختلال ~ ixtilal
-اختناق ~ ixtinaq
-اختیار ~ ixtiyar
-اخراج ~ ixrac
-اخراجات ~ ixracat
-اخطار ~ ixtar
-اخطارنامه‎ ~ ixtarnamə
-اخفاء ~ ixfa
-اخلاص ~ ixlas
-اِخلاف ~ ixlaf
-اِخلال ~ ixlal
-اِخوان ~ ixvan
-اداره‎ ~ idarə
-اداره‎ ائتمک ~ idarə etmək
-اداری ~ idari
-ادامه‎ ~ idamə
-ادخال ~ idxal
-ادخالات ~ idxalat
-ادرار ~ idrar
-ادراک ~ idrak
-ادعا ~ iddaa
-ادعالی ~ iddaalı
-ادعا نامه‎ ~ iddaanamə
-ادغام ~ idğam
-اذعان ~ izan
-اذن ~ izn
-ارائه‎ ~ iraə
-ارادت ~ iradət
-اراده‎ ~ iradə
-اراده‎ جیلیک ~ iradəcilik
-ارادی ~ iradi
-ارتباط ~ irtibat
-ارتجاع ~ irtica
-ارتجال ~ irtical
-ارتجالأ ~ irticalən
-ارتحال ~ irtihal
-ارتداد ~ irtidad
-ارتزاق ~ irtizaq
-ارتشاء ~ irtişa
-ارتعاش ~ irti
-ارتفاع ~ irtifa
-ارتقاء ~ irtiqa
-ارتکاب ~ irtikab
-ارث ~ irs
-ارثاً ~ irsən
-ارثی ~ irsi
-ارثیت ~ irsiyət
-ارثیه‎ ~ irsi
-ارجاع ~ irca
-اِرسال ~ irsal
-اِرسالات ~ irsalat
-ارشاد ~ irşad
-ارضاء ~ irza
-ارفاق ~ irfaq
-ازدحام ~ izdiham
-ازدواج ~ izdivac
-اسپیرلو ~ ispirlu
-استار ~ istar
-استبداد ~ istibdad
-استتار ~ istitar
-استثمار ~ istismar
-استثنایی ~ istisnayi
-استجابت ~ isticabət
-استجاره‎ ~ isticarə
-استجاری ~ isticari
-استجازه‎ ~ isticazə
-استجواب ~ isticvab
-استحاثه ~ istihasə
-استحاضه ~ istihazə
-استحاله ~ istihalə
-استحصال ~ istehsal
-استحصالات ~ istehsalat
-استحضار ~ istehzar
-استحفاظ ~ istehfaz
-استحقاق ~ istehqaq
-استحقا قسیز ~ istehqaqsız
-استحکام ~ istehkam
-استحکامات ~ istehkamat
-استحلاف ~ istehlaf
-استحلال ~ istehlal
-استحمام ~ istehmam
-استخاره‎ ~ istixarə
-استخبار ~ istexbar
-استخبارات ~ istexbarat
-استخدام ~ istixdam
-استخراج ~ istixrac
-استخفاء ~ itixfa
-استخفاف ~ itixfaf
-استخلاص ~ istixlas
-استدلال ~ istidlal
-استدلالی ~ istidlali
-استذان ~ istizan
-استراحت ~ istirahət
-استراق ~ istiraq
-استراق سمع ~ istiraqe səm
-استرحام ~ isterham
-استرداد ~ istirdad
-استسقاء ~ istisqa
-استشاره‎ ~ istişarə
-استشراق ~ istişraq
-استشمام ~ istişmam
-استشهاد ~ istişhad
-استصواب ~ istisvab
-استطاعت ~ istitaət
-استعاره‎ ~ istiarə
-استعانت ~ istianət
-استعداد ~ istedad
-استعفا ~ istefa
-استعلاج ~ istelac
-استعلام ~ istelam
-استعمار ~ istemar
-استعمال ~ istemal
-استغاثه‎ ~ istiğasə
-استغراق ~ istiğraq
-استغفار ~ istiğfar
-استغفراُللاه ~ istəğfurullah
-استغلال ~ istiğlal
-استغنا ~ istiğna
-استفاده‎ ~ istifadə
-استفاضه‎ ~ istifazə
-استفتاء ~ istifta
-استفراغ ~ istifrağ
-استفسار ~ istifsar
-استفهام ~ istifham
-استقامت ~ istiqamət
-استقبال ~ istiqbal
-استقراء ~ istiqra
-استقرار ~ istiqrar
-استقراض ~ istiqraz
-استقلال ~ istiqlal
-استقلالیت ~ istiqlaliyət
-استکاف ~ istikaf
-استکان ~ istikan
-استکانلی ~ istikanlı
-استکبار ~ istikbar
-استکراه ~ istikrah
-استکشاف ~ istikşaf
-استلزام ~ istilzam
-اَستَلیک ~ istəlik
-استماع ~ istima
-استمداد ~ istimdad
-استمرار ~ istimrar
-استمزاج ~ istimzac
-استملاک ~ istimlak
-استمناء ~ istimna
-استمهال ~ istimhal
-استناد ~ istinad
-استنادأ ~ istinadən
-استناف ~ istinaf
-استنباط ~ istinbat
-استنتاج ~ istintac
-استندبای ~ istəndbay
-استنساخ ~ istinsax
-استنشاق ~ istinşaq
-استنطاق ~ istintaq
-استنکاف ~ istinkaf
-استهداف ~ istehdaf
-استهزا ~ istehza
-استهلاک ~ istehlak
-استیصال ~ istisal
-استیضاح ~ istizah
-استیلا ~ istila
-اسحاق قوشو ~ ishaq quşu
-اسراف ~ israf
-اسرافیل ~ israfil
-اسراییل ~ israyil
-اسفراین ~ isfrain
-اسقاط ~ isqat
-اسکان ~ iskan
-اسکلت ~ iskilet
-اسکند ~ iskənd
-اسکندان ~ iskəndan
-اسکندر آغا شاعر ~ iskəndər ağa şair
-اسکندررس تمبگلی ~ iskəndər rüstəmbəyli
-اسکندرلی ~ iskəndərli
-اسکَنه‎ ~ iskənə
-اسلام ~ islam
-اسلامآباد ~ islamabad
-اسلامداغ ~ islamdağ
-اسلام صفرلی ~ islam səfərli
-اسلام کاللاسی ~ islam kallası
-اسلاملو ~ islamlı
-اسلامی تؤره‎ بیلیمی ~ islami törə bilimi
-اسلامیت ~ islamiyət
-اسم ~ ism
-اسم اعظم ~ ism əzəm
-اسماعیل زاده‎رسول ~ ismayıl zadə rəsul
-اسماعیللی ~ ismayıllı
-اسماعیللی ~ ismayıllı
-اسماعیل محزون ~ ismayıl məhzun
-اسماعیل یلدا ~ ismayıl yəlda
-اسم جمع ~ ism cəm
-اسمعلی مذنَب ~ isməli müznəb
-اسمعلی کندی ~ isməli kəndi
-اسم فاعل ~ ism fail
-اسم مفعول ~ ism məful
-اِسناد ~ isnad
-اسهال ~ ishal
-اسهال اوتو ~ ishal otu
-اشاره‎ بارماغی ~ işarə barmağı
-اشارت ~ işarət
-اشاره‎ ~ işarə
-اشاعه‎ ~ işaə
-اشباع ~ işba
-اشبلا ~ işbila
-اشتات ~ iştat
-اشتباه ~ iştibah
-اشترا ~ iştira
-اشتراک ~ iştirak
-اشتراکچی ~ iştirakçı
-اشتعال ~ iştial
-اشتغال ~ iştiğal
-اشتقاق ~ iştiqaq
-اشتها ~ iştaha
-اشتهار ~ iştahar
-اشتهارد ~ iştahard
-اشتهاسیز ~ iştahasız
-اشتیاق ~ iştiaq
-اِشراف ~ işraf
-اشراق ~ işraq
-اشراق ~ işraq
-اشراقیون ~ işraqiun
-اِشعار ~ işar
-اشغال ~ işğal
-اشغالگر ~ işğalgər
-اِشکال ~ işkal
-اصابت ~ isabət
-اصالت ~ isalət
-اصرار ~ israr
-اصطبل ~ istəbl
-اصطکاک ~ istikak
-اصطلاح ~ istilah
-اصفهاآ باد ~ isfaha abad
-اصفهان ~ isfahan
-اصفهان ~ isfahan
-اصفهانبؤلگ هسینده تورکجه کند آدلاری ~ isfahan
-اصفهانجیق ~ isfahancıq
-اصلاح ~ islah
-اصلاحات ~ islahat
-اصلاحاتچی ~ islahatçı
-اضافه‎ ~ izafə
-اضافی ~ izafi
-اضطراب ~ iztirab
-اضطرار ~ iztirar
-اِضلال ~ izlal
-اضمحلال ~ izmehlal
-اطاعت ~ itaət
-اطفا ~ itfa
-اطفاییه‎ ~ itfai
-اطّلاع ~ ittila
-اطلاق ~ itlaq
-اطمینان ~ itminan
-اظهار ~ izhar
-اعاده‎ ~ iadə
-اعاشه‎ ~ iaşə
-اعانه‎ ~ ianə
-اغتشاش ~ iğtişaş
-اغتنام ~ iğtinam
-اِغراق ~ iğraq
-اغفال ~ iğfal
-اِغماء ~ iğma
-اغناء ~ iğna
-اِغواء ~ iğva
-افاده‎ ~ ifadə
-افاده‎لی ~ ifadəli
-افاضه‎ ~ ifazə
-اِفتاء ~ ifta
-اِفتتاح ~ iftitah
-افتخار ~ iftixar
-افترا ~ iftira
-افتراق ~ iftiraq
-افتضاح ~ iftizah
-افراز ~ ifraz
-افرازات ~ ifrazat
-افراط ~ ifrat
-افراط تفریط ~ ifrat təfrit
-افساد ~ ifsad
-افشا ~ ifşa
-افطار ~ iftar
-افطاری ~ iftari
-افلاس ~ iflas
-افلیج ~ iflic
-افنا ~ ifna
-اقامت ~ iqamət
-اقامه‎ ~ iqamə
-اقبال ~ iqbal
-اقبال ~ iqbal
-اقبالیه‎ ~ iqbaliə
-اقتباس ~ iqtibas
-اقتداء ~ iqtida
-اقتدار ~ iqtidar
-اقتصاد ~ iqtisad
-اقتصادی ~ iqtisadi
-اقتضا ~ iqtiza
-اقدام ~ iqdam
-اقدامات ~ iqdamat
-اقرار ~ iqrar
-اقراض ~ iqraz
-اقزما ~ iqzima
-اِقساط ~ iqsat
-اقلید ~ iqlid
-اقلید ~ iqlid
-اقلیم ~ iqlim
-اقلیم بیلیمی ~ iqlim bilimi
-اقناع ~ iqna
-اکتساب ~ iktisab
-اکتسابی ~ iktisabi
-اکتشاف ~ iktişaf
-اکتشافات ~ iktişafat
-اکتفا ~ iktifa
-اکرام ~ ikram
-اکرامیه‎ ~ ikramiə
-اِکراه ~ ikrah
-اکمال ~ ikmal
-اِگزوز ~ igzoz
-اِگزیستانسیالیزم ~ iqzistansializm
-اِگزیستانسیالیست ~ iqzistansialist
-الالابد ~ ilələbəd
-اِلاه ~ ilah
-اِلاهه ~ ilahə
-اِلاهی ~ ilahi
-اِلاهیاّت ~ ilahiat
-التباس ~ iltibas
-التجاء ~ iltica
-التحاق ~ iltihaq
-التزام ~ iltizam
-التصاق ~ iltisaq
-التصاقی ~ iltisaqi
-التفات ~ iltifat
-التماس ~ iltimas
-التماس دره‎ سی ~ iltimas dərəsi
-التهاب ~ iltihab
-التیام ~ iltiam
-اَلحاد ~ ilhad
-اِلحاد ~ ilhad
-الحاق ~ ilhaq
-الزام ~ ilzam
-الصاق ~ ilsaq
-القا ~ ilqa
-الهام ~ ilham
-الهیات ~ iləhiat
-الهیا ردبیلی ~ iləhi ərdəbili
-ال یآخر ~ ila axər
-الیاس افندی ~ ilyas əfəndi
-اِلیاسی ~ ilyasi
-الیندن داد (هاوار) چکمک ~ indən dad (havar) çəkəmək
-الیندن گله‎نی بئش قابا چکین ~ indən gələni beş qaba çəkin
-الینی آغدان قارایا وورماماق ~ ini ağdan qaraya vurmamaq
-الینی الینین اوستونه‎ قویماق ~ ini əlinin üstünə qoymaq
-( الینی اوخوتدورماق (اوخوتماق ~ ini oxutdurmaq (oxutmaq)
-( الینی باشینا چیرپماق (وورماق ~ ini başına çırpmaq (vurmaq)
-( الینی چک (الینیزی چکین ~ ini çək (əlinizi çəkin)
-اماله‎ ~ imalə
-امام ~ imam
-امامت ~ imamt
-امام جماعت ~ imam cəmaət
-امام جمعه‎ ~ imam cümə
-امامزادا ~ imamzada
-اماملیق ~ imamlıq
-امامیه‎ ~ imamiə
-امپراتور ~ imparator
-امپراتور اوتو ~ imparator otu
-امپراتورلوق ~ imparatorluq
-امتثال ~ imtisal
-امتَحان ~ imtahan
-امتداد ~ imtidad
-امتزاج ~ imtizac
-امتناع ~ imtina
-امتنان ~ imtinan
-امتیاز ~ imtiaz
-امحا ~ imha
-امداد ~ imdad
-امساک ~ imsak
-امضاء ~ imza
-امکان ~ imkan
-امکا نسیز ~ imkansız
-املاء ~ imla
-انبساط ~ inbisat
-انتباه ~ intibah
-انتحار ~ intihar
-انتحال ~ intihal
-انتخاب ~ intixab
-انتخابات ~ intixabat
-انتزاع ~ intiza
-انتساب ~ intisab
-انتساخ ~ intisax
-انتشار ~ intişar
-انتصاب ~ intisab
-انتظار ~ intizar
-انتظام ~ intizam
-انتفاع ~ intifa
-انتقاد ~ intiqad
-انتقال ~ intiqal
-انتقام ~ intiqam
-انتها ~ intiha
-انجماد ~ incimad
-انجیل ~ incil
-انحراف ~ inhiraf
-انحصار ~ inhisar
-انحطاط ~ inhitat
-انحلال ~ inhilal
-انحنا ~ inhina
-اِنزال ~ inzal
-انزوا ~ inziva
-انس ~ ins
-انسان ~ insan
-انسجام ~ insicam
-ان سجنس ~ inscins
-انسداد ~ insidad
-انشاء ~ inşa
-انشاءآللاه ~ inşaallah
-انشاآت ~ inşaat
-انشاآت چی ~ inşaatçı
-انشاد ~ inşad
-انشراح ~ iirah
-انشعاب ~ iiab
-انشقا ~ iiqa
-انصاف ~ insaf
-انصافاً ~ insafən
-انصا فسیز ~ insafsız
-انصراف ~ insiraf
-انضباط ~ inzibat
-انضبا طسیز ~ inzibatsız
-انضمام ~ inzimam
-انطباق ~ intibaq
-انعطاف ~ initaf
-انعقاد ~ iniqad
-انعکاس ~ inikas
-انفجار ~ inficar
-انفراد ~ infirad
-انفراق ~ infiraq
-انفصال ~ infisal
-انفعال ~ infial
-انفلاک ~ infilak
-انقاذ ~ inqaz
-انقباض ~ inqibaz
-انقراض ~ inqiraz
-انقسام ~ inqisam
-انقضاء ~ inqiza
-انقطاع ~ inqita
-انقلاب ~ inqilab
-انقلابچی ~ inqilabçı
-انقلابی حرکت ~ inqilabi hərəkət
-انقیاد ~ inqiad
-انکار ~ inkar
-انکسار ~ inkisar
-انکشاف ~ inkişaf
-انهدام ~ inhidam
-ایغدی ر ~ Iğdır
-ایبیسکه‎ ~ Ibıske
-ای ~ i
-ایبچین ~ iin
-ایبریق ~ ibriq
-ایبریق ~ ibriq
-ایبلی ~ ibli
-ایبنه‎ ~ ibnə
-ایبیبیک ~ ibibik
-ایبیش ~ ibiş
-ایبیک ~ ibik
-ایپ ~ ip
-ایپ اینجه‎ ~ ip incə
-ایپ وورماق ~ ip vurmaq
-ایپئکا ~ ipeka
-ای پآتدی ~ ip atdı
-ای پآچان ~ ip açan
-ایپار ~ ipar
-ای پاوجو ~ ip ucu
-ای پاَییرن ~ ip əyirən
-ایپجیک ~ ipcik
-ای پچکدی ~ ip çəkdi
-ایپچی ~ ii
-ایپچیک ~ iik
-ایپچیلیک ~ iilik
-ایپچین ~ iin
-ایپرنمک ~ iprənmək
-ای پسولوجانلار ~ ipsolucanlar
-ایپسی ~ ipsi
-ایپسیز ~ ipsiz
-ایپسیزساپسیز ~ ipsizsapsız
-ایپک ~ ipək
-ایپک کیمی ~ ipək kimi
-ایپ کآچان ~ ipək açan
-ایپ کآغاجی ~ ipək ağacı
-ایپ کاَییرن ~ ipək əyirən
-ایپ کبؤجه‎یی ~ ipək böcəyi
-ایپ کتوخویان ~ ipək toxuyan
-ایپکچی ~ ipəkçi
-ایپ کچیچگی ~ ipək çiçəyi
-ایپکچیلیک ~ ipəkçilik
-ایپ کخاتا ~ ipəkxata
-ایپ کساتان ~ ipksatan
-ایپ کقوردو ~ ipək qurdu
-ایپ کگولو ~ ipək gülü
-ایپ کله‎‎مک ~ ipəkləmək
-ایپ کلی ~ ipəkli
-ایپ کلیک ~ ipəklik
-ای پگئچدی ~ ip geçdi
-ای پگیللر ~ ipgillər
-ایپله‎‎مک ~ ipləmək
-ایپلیجیک ~ iplicik
-ایپلیک ~ iplik
-ایپلیک ائوی ~ iplik evi
-ایپلیک ایپلیک ~ iplik iplik
-ایپلیک چی ~ iplii
-ایپلیک چیلیک ~ ipliilik
-ایپلیک خانا ~ iplik xana
-ایپلیک سولوجانلار ~ iplik solucanlar
-ایپلیک قوردو ~ iplik qurdu
-ایپلیک کیمی دولاشماق ~ iplik kimi dolaşmaq
-ایپلیک لنمک ~ ipliklənmək
-ایپه‎ چکمک ~ ipə çəkmək
-ایپه‎ ساپا دوزمک ~ ipə sapa düzmək
-ایپه‎ ساپا گلمز ~ ipə sapa gəlməz
-( ایپه‎ ساپا یاتماق (گلمک ~ ipə sapa yatmaq (gəlmək)
-ایپ یچوروک ~ ipiçürük
-ایپی قیریق ~ ipi qırıq
-ایپین اوجونو تاپماق ~ ipin ucunu tapmaq
-ایپین اوجونو قاچیرماق ~ ipin ucunu qaçırmaq
-( ایپ ینی بوشالتماق (بوراخماق ~ ini boşaltmaq
-ایپ ینی چکمک ~ ipini çəkmək
-ای ت ~ it
-ای تآریسی ~ it arısı
-ایتالی کیازی ~ italik yazı
-ایتام ~ itam
-ای تاوتو ~ it otu
-ای تاوزومو ~ it üzümü
-ای تاوینادان ~ it oynadan
-ایت-ا یمگَن ~ imgen
-ای تبات ائله‎مک ~ itbat eləmək
-ای تبات دوشمک ~ itbat düşmək
-ایتباراق ~ itbaraq
-ای تباز ~ itbaz
-ای تبازلیق ~ itbazlıq
-ایتباشی ~ itbaşı
-ایتبالا ~ itbala
-ای تبالاسی ~ itbalası
-ای تبالیغی ~ itbalığı
-ای تبورنو ~ itburnu
-ای تبوغان ~ itboğan
-ای تتیکانی ~ it tikanı
-ای تجانلی ~ itcanlı
-ای تجیل ~ itcil
-ای تچی ~ ii
-ایتحالات ~ ithalat
-ای تخیاری ~ it xiarı
-ای تدامی ~ it damı
-ای تدن اسکیک ائله‎‎مک ~ itdən əskik eləmək
-ای تدیرسه‎یی ~ itdirsəyi
-ای تساریمساغی ~ itsarımsağı
-ای تسوغانی ~ itsoğanı
-ای تسینه‎یی ~ itsinəyi
-ای تقانات ~ itqanat
-ای تقورد ~ itqurd
-ای تقوسلو ~ itquslu
-ای تقویروغو ~ it quyruğu
-ای تقیردی سالماق ~ it qırdı salmaq
-ای تقیلیق ~ it qılıq
-ایتَکله‎‎مک ~ itəkləmək
-ای تکیمی چالیشماق ~ it kimi çalışmaq
-ای تگؤبه‎لگی ~ it göbələyi
-ایتگه‎ ~ itgə
-ایتگی ~ itgi
-ایتگین ~ itgin
-ایتگین اولماق ~ itgin olmaq
-ایتگین دوشمک ~ itgin düşmək
-ایتگین دوشموش ~ itgin düşmüş
-( ایتگین گئتمک (اولماق ~ itgin getmək (olmaq)
-ایتگی نسالماق ~ itgin salmaq
-ایتگی نسیزلیک ~ itginsizlik
-ایتگی نلیک ~ itginlik
-ایتگ ییه‎ دوشمک ~ itgiyə düşmək
-ای تلشمک ~ itləşmək
-ای تلنمک ~ itlənmək
-ایتَل ی ~ İteli
-ایتمک ~ itmək
-ایتَمکه‎ ~ İtemke
-ایتمیش ~ itmiş
-ایتمیش ~ itmiş
-ایتمیل ~ itmil
-ایتمیل لنمک ~ itmillənmək
-ایتمیل له‎مک ~ itmilləmək
-ای تمیلچه‎یی ~ it milçəyi
-ای تمینجیقی ~ it mıncıqı
-ایته‎ باخان ~ itə baxan
-ایته‎ دؤنمک ~ itə dönmək
-ایته‎ نک ~ itənək
-ایته‎لشمک ~ itələşmək
-ایته‎لنمک ~ itələnmək
-ایته‎له‎مک ~ itələmək
-ایته‎له‎ ییجی ~ itələyici
-ایتی ~ iti
-ایت یآخان ~ iti axan
-ایت یآیاق ~ iti ayaq
-ای تیاتماز ~ it yatmaz
-ایت یاوسلو ~ iti uslu
-ای تیئریشی ~ it yerişi
-ای تیئمز ~ it yeməz
-ایت یباخیشلی ~ iti baxışlı
-ایتی بباتماق ~ itib batmaq
-ایتی بگئتمک ~ itib getmək
-( ایتیبوجاق (لی ~ iti bucaq (lı)
-ایت یبورون ~ iti burun
-ایت یبوینوز ~ iti buynuz
-ایتیبیوخ اولماق ~ itib yox olmaq
-ایتیتالا ~ ititala
-ایتیتمک ~ ititmək
-ایتیجه‎ ~ iti
-ایت یخویلو ~ iti xuylu
-ایت یدادلی ~ iti dadlı
-ایت یدمیر ~ iti dəmir
-ایت یذئهینلی ~ iti zehinli
-ایتیرتْدیرمک ~ itirtdırmək
-ایتیرتْمک ~ itirtmək
-ایتیرمک ~ itirmək
-ایتیرمه‎ ~ itirmə
-ایتیریش ~ itiriş
-ایتیریلمک ~ itirilmək
-ایتیریم ~ itirim
-ایتیش ~ itiş
-ایتیشمک ~ itışmək
-ایت یقولاق ~ iti qulaq
-ایتیک ~ itik
-ایتیکچی ~ itikçı
-ایتیکلی ~ itikli
-ایتیکلیک ~ itiklik
-ایت یگئدن ~ iti gedən
-ایت یگؤرن ~ iti görən
-ایت یگؤز ~ iti göz
-ایت یگؤزلولوک ~ iti gözlülük
-ایتیگی ایتمیش ~ itiyi itmiş
-ایتیل ~ itil
-ایتیل جهنّمه ~ itil cəhənnmə
-ایتیلتدیرمک ~ itilətdirmək
-ایتیلتمک ~ itilətmək
-ایتیلشدیرمک ~ itiləşdirmək
-ایتیلشدیریلمک ~ itiləşdirilmək
-ایتیلشمک ~ itiləşmək
-ایت یللک ~ iti lələk
-ایتیلْمک ~ itilmək
-ایتیلنمک ~ itilənmək
-ایتیله‎ ییجی ~ itiləyici
-ایتیله‎‎مک ~ itiləmək
-ایتیلیش ~ itiliş
-ایت یلیک ~ itilik
-ایتیم ~ itim
-ایتیمگَن ~ itimgən
-( ایتین اویونونو باشینا آچماق(گتیرمک ~ in oyununu başına
-ایثار ~ isar
-ایجاب ~ icab
-ایجاد ~ icad
-ایجاز ~ icaz
-ایجان ~ ican
-ایجدانک ~ icdanək
-ایجرود ~ icrud
-ایجشگن ~ icəşgən
-ایجشمک ~ icəşmək
-ایجمه‎ ~ icmə
-ای چ ~ iç
-ایچ ~ iç
-ایچ اوغوزلار ~ iç oğuzlar
-ایچ سالقی ~ iç salqı
-ایچ قالا ~ iç qala
-ای چآچماق ~ iç açmaq
-ای چآچیجی ~ iç açıcı
-ای چآغا ~ iç ağa
-ای چآلات ~ içalat
-ای چائله‎مک ~ iç eləmək
-ای چائولیلیک ~ iç evlilik
-ای چاوتاق ~ iç otaq
-ای چاوز ~ iç üz
-ای چاوزو ~ iç üzü
-ای چایچه‎ ~ iç içə
-ای چایش ~ iç iş
-ای چایشلر باخانلیغی ~ içişlər baxanlığı
-ای چایشلَری ~ içişləri
-ای چباخیش ~ içbaxış
-ای چباریش ~ içbarış
-ای چبازار ~ içbazar
-ای چبوکئی ~ içbükey
-ای چبولانتیسی ~ içbulantısı
-ایچبویروق ~ içbuyruq
-ای چپالتاری ~ içpaltarı
-( ای چتکر (ای چلاستیک ~ içtəkər (içlastik)
-( ای چتوتماق (ای چباغلاماق ~ iç tutmaq (iç bağlamaq)
-ای چتوریزم ~ içturizm
-ای چجمله‎ ~ içcümlə
-ای چخسته‎لیکلری ~ iç xəstəlikləri
-ای چدؤنوش ~ içdönüş
-ای چدری ~ içdəri
-ایچدن ~ içdən
-ایچد نسیز ~ içdənsiz
-ایچد نلیک ~ içdənlik
-ایچد نلیکسیز ~ içdənliksiz
-ایچد نلیکسیزلیک ~ içdənliksizlik
-ایچد نلیکله‎ ~ içdənliklə
-ایچد نلیکلی ~ içdənlikli
-ای چدنگه‎ ~ iç dəngə
-ای چدنیز ~ iç dəniz
-ای چدوزوک ~ iç düzük
-ای چدونو ~ iç donu
-ای چدونیا ~ iç dünya
-ایچدیرمک ~ içdirmək
-ایچدیریلمک ~ içdirilmək
-ایچر ~ içər
-ایچرقو بویلاتوغ ~ içərqu boylatuğ
-ایچرَک ~ içrək
-ایچرگه‎ ~ içərgə
-ایچرقو ~ içərqu
-ایچرلک ~ içərlək
-ایچرله‎مک ~ içərləmək
-ایچرله‎ییش ~ içərləyiş
-ایچرمک ~ içərmək
-ایچری ~ içəri
-ایچری آتماق ~ içəri atmaq
-ایچری ده‎ اولماق ~ içəri də olmaq
-ایچری سالماق ~ içəri salmaq
-ایچر ییه‎ آتماق ~ içəriyə atmaq
-ایچر ییه‎ اؤتورمک ~ içəriyə ötürmək
-ایچر ییه‎ دالماق ~ içəriyə dalmaq
-ایچر ییه‎ دوشمک ~ içəriyə düşmək
-ایچریدن قوورولماق ~ içəridən qovrulmaq
-ایچریک ~ içərik
-ای چزار ~ içzar
-ایچسل ~ içsəl
-ایچسه‎مه‎ ~ içsəmə
-ایچسیز ~ içsiz
-ایچقور ~ içqur
-ای چقوروم ~ içqurum
-ای چقولاق ~ içqulaq
-ای چقووورماسی ~ içqovurması
-ایچقی ~ içqi
-ایچکی ~ içki
-ایچک یائوی ~ içki evi
-ایچکیچی ~ içkiçi
-ایچکیچیلیک ~ içkiçilik
-ایچک یساتان ~ içki satan
-ایچک یسیز ~ içkisiz
-ایچک یلر ~ içkilər
-ایچک یلی ~ içkili
-ایچکیلی ک ~ İçkilik
-ایچکین ~ içkin
-ایچکی نجیلیک ~ içkincilik
-ایچکینلیک ~ içkinlik
-ای چگؤبک ~ iç göbək
-ای چگئییم ~ iç geyim
-ایچگَر ~ içgər
-ای چگزه‎ین ~ içgəzəyən
-ای چگَلیک ~ iç gəlik
-ای چگودو ~ içgüdü
-ایچگه‎ ~ içgə
-ایچگی ~ içgi
-ایچگی سالور ~ içgisalur
-ایچگین ~ içgin
-ایچل ~ içəl
-ایچلَک ~ içlək
-ایچلم ~ içləm
-ایچلندیرمک ~ içləndirmək
-ایچلنمک ~ içlənmək
-ایچله‎‎مک ~ içləmək
-ایچله‎مه‎ ~ içləmə
-ایچله‎نیش ~ içləniş
-ایچلی ~ içli
-ایچل یدیشلی ~ içli dişli
-ایچلیک ~ içlik
-ایچل یلیک ~ içlilik
-ایچمک ~ içmək
-ایچمه‎جه‎ ~ içməcə
-ایچمه‎لی ~ içməli
-ایچن ~ içən
-ایچن بیلگه‎ خاقان ~ içən bilgə xaqan
-ایچنخان ~ içənxan
-ای چها ایچ ~ içha iç
-ایچه‎باخی ش ~ içə baxış
-ایچه‎جک ~ içəcək
-ایچه‎دؤنوش ~ içə dönüş
-ایچه‎دؤنوک ~ içə dönük
-ایچه‎رن ~ içərən
-ایچه‎ریسی ~ içərisi
-ایچه‎ریک ~ içərik
-ایچه‎ریکلی ~ içərikli
-ایچه‎یؤنه‎لی ک ~ içə yönəlik
-ایچ یآچیلماق ~ içi açılmaq
-ایچ یآلاماماق ~ içi alamamaq
-ای چیارقی ~ içyarqı
-ایچ یاریمک ~ içı ərimək
-ای چیاغ ~ içyağ
-ای چیاغی ~ içyağı
-ایچ یاوزولمک ~ içi üzülmək
-ایچیایچینه‎ سیغماماق ~ içi içinə sığmamaq
-ایچیایچینه‎ کئچمک ~ içi içinə keçmək
-( ایچیایچینی کسمک (یئمک ~ içi içini kəsmək (yemək)
-ایچیایچینی یئمک ~ içi içini yemək
-ایچ یباییلماق ~ içi bayılmaq
-ایچ یبوش ~ içi boş
-ایچ یبولانماق ~ içi bulanmaq
-ایچ یپارچالانماق ~ içi parçalanmaq
-ایچیت ~ içit
-ایچ یتئز ~ içi tez
-ایچیتمک ~ içitmək
-ایچیتیتره‎‎مک ~ içi titrəmək
-ایچیتیم ~ içitim
-ایچیجی ~ içici
-ایچیج یلیک ~ içicilik
-ایچ یچکمک ~ içi çəkmək
-ایچ یدار ~ içi dar
-ایچ یدارالماق ~ içi daralmaq
-ایچ یدایانماماق ~ içi dayanmamaq
-ایچ یدره‎ ~ içi dərə
-ایچیدیریش ~ içidiriş
-ایچ یراحاتلاماق ~ içi rahatlamaq
-ایچیرتدیرمک ~ içirtdirmək
-ایچیرتمک ~ içirtmək
-ایچیردیلمک ~ içirdilmək
-ایچیرمک ~ içirmək
-ایچیریش ~ içiriş
-ایچیریک ~ içirik
-ایچیریلمک ~ içirilmək
-ایچ یسیخیلماق ~ içi sıxılmaq
-ایچ یسیزلاماق ~ içi sızlamaq
-ایچیش ~ içiş
-ایچ یقازینماق ~ içi qazınmaq
-ایچیقان آغلاماق ~ içi qan ağlamaq
-ایچیک ~ içik
-ایچ یکئچمک ~ içi keçmək
-ایچ یگئتمک ~ içi getmək
-ایچ یگئنیش ~ içi geniş
-ایچ یگولمک ~ içi gülmək
-ایچیل ~ içil
-ایچیلمک ~ içilmək
-ایچیلیش ~ içiliş
-ایچیم ~ içim
-ایچیمخان ~ içimxan
-ایچیملی ~ içimli
-ایچی ملیک ~ içimlik
-ایچین ~ için
-ایچین ایچین ~ için için
-ایچی نخاقان ~ için xaqan
-ایچیندن قوورولماق ~ içindən qovrulmaq
-ایچیندن گولمک ~ içindən gülmək
-ایچینده‎ ~ içində
-ایچینده‎ اوزمک ~ içində üzmək
-ایچینده‎ دویماق ~ içində duymaq
-ایچینده‎کیلر ~ içindəkilər
-ایچینده‎ یئل گزیب یئنگه‎ لر اویناماق ~ ində yel gəzib yengələr
-ایچینگیر ~ içingir
-ایچینه‎ آلان ~ içinə alan
-ایچینه‎ آلماق ~ içinə almaq
-ایچینه‎ اوتورماق ~ içinə oturmaq
-ایچینه‎ایشله‎‎مک ~ içiişləmək
-ایچینه‎ چکیلمک ~ içinə çəkilmək
-ایچینه‎ درد اولماق ~ içinə dərd olmaq
-ایچینه‎ دوغماق ~ içinə doğmaq
-ایچینه‎ سیچماق ~ içinə sıçmaq
-ایچینه‎ سینمک ~ içinə sınmək
-ایچینی آریتلاماق ~ içini arıtlamaq
-ایچینی اوخوماق ~ içini oxumaq
-ایچینی بوشالتماق ~ içini boşaltmaq
-ایچینی تؤکمک ~ içini tökmək
-ایچینی چکمک ~ içini çəkmək
-ایچینی چوروتمک ~ içini çürütmək
-ایچینی قورد یئمک ~ içini qurd yemək
-ایچینی گمیرمک ~ içini gəmirmk
-ایچینی یئمک ~ içini yemək
-ایچین ییاخماق ~ içinı yaxmaq
-ایچین یسیخماق ~ içini sıxmaq
-ایچینینیاغی اریمک ~ içinin yağı ərimək
-ایچ ییانماق ~ içi yanmaq
-ایده‎ ~ i
-ایدئال ~ ideal
-ایدئالیزم ~ idealizm
-ایدئالیست ~ idealist
-ایدئوقرام ~ ideoqram
-ایدئولوژی ~ ideoloji
-ایدر ~ idər
-ایدرخان ~ idərxan
-ایدریس آغاجی ~ idris ağacı
-ایدریس اوتو ~ idris otu
-ایدکلی ~ idəkli
-ایدگوٌ ~ idgüü
-ایدمان ~ idman
-ایدمانچی ~ idmançı
-ایدوق ~ iduq
-ایدوقباش ~ iduqbaş
-ایدوققوت ~ iduqqut
-ایدول ~ idol
-ایده‎ ~ i
-ایده‎ ~ i
-ایده‎آل ~ ideal
-ایده‎گَر ~ idəgər
-ایده‎گه‎ ~ idəgə
-ایدی ~ idi
-ایدیک ~ idik
-ایدیرشا ن ~ idirşan
-ایدیش ~ idiş
-ایدیقوبارچوق ~ idiqubarçuq
-ایدیقوت ~ idiqut
-ایدیل ~ idil
-ایدی لمورن ~ idil mürən
-ایدیوم ~ idiyom
-ایذاء ~ iza
-ایذین ~ izin
-ایر ~ ir
-ایرا ~ ira
-ایراب ~ irab
-ایراد ~ irad
-ایرادگیر ~ iradgir
-ایراق ~ iraq
-ایراقال ~ iraqal
-ایران ~ iran
-ایرانا ~ irana
-ایرا نباسیمی ~ iran basımı
-ایرپه‎ ~ irpə
-ایرتَم ~ irtəm
-ایرتْمک ~ irtmək
-ایرتْمکله‎‎مک ~ irtməkləmək
-ایرتوک ~ irtük
-ایرته‎گون ~ irtəgün
-ایرتیش ~ irtiş
-ایرج بهزادنیا ~ irəc behzadnia
-ایرج میرزا ~ irəc mırza
-ایرچه‎ ~ irçə
-ایرچی ~ ii
-ایرچیک ~ iik
-ایرده‎له‎مک ~ irdələmək
-ایردیشا ن ~ İrdişan
-ایرراسیونال ~ irrasional
-ایرَش ~ irəş
-ایرشت ~ irşət
-ایرشررا ~ irşərra
-ایرشی ~ ii
-ایرفیده‎ ~ irfi
-ایرق ~ irq
-ایرقا یئل ~ irqa yel
-ایرکاللا ~ irkalla
-ایرکلی ~ irkli
-ایرکیت ~ irkit
-ایرکیل ~ irkil
-ایرکیلاتا ~ irkilata
-ایرکیلمک ~ irkilmək
-ایرکین ~ irkin
-ایرگَنجی ~ irgənci
-ایرگندیرمک ~ irgəndirmək
-ایرگنمک ~ irgənmək
-ایرگورمک ~ irgürmək
-ایرگه‎ ~ irgə
-ایرگی ت ~ İrgit
-ایرگین ~ irgin
-ایرَل ~ irəl
-ایرلا ~ irla
-ایرماقلاشماق ~ irmaqlaşmaq
-ایرمک ~ irmək
-ایرمه‎ ~ irmə
-ایرمیک ~ irmik
-ایرَن ~ irən
-ایرَنچو ~ irənçü
-ایرَنچین ~ irənçin
-ایرنَک ~ irnək
-ایرَوان ~ iravan
-ایرَوانلی ~ irəvanlı
-ایره‎دره‎ ~ irədərə
-ایره‎ لی ~ irəli
-ایره‎ لی آتماق ~ irəli atmaq
-ایره‎ ل یجه‎ ~ irəli
-ایره ل یجه دن ~ irhəlicədən
-ایره‎ ل یده‎ کی ~ irəlidəki
-ایره‎ ل یسی ~ irəlisi
-ایره‎ ل یلرده‎ ~ irəlilərdə
-ایره‎ مه‎ ~ irəmə
-ایره‎میک ~ irəmik
-ایره‎وت ~ irəvət
-ایری ~ iri
-ایری ~ iri
-ایر یآددیم ~ iri addım
-ایریآیاقلی گیللر ~ iri ayaqlıgillər
-ایر یآیاقلیلار ~ iri ayaqlılar
-ایر یباش ~ iri baş
-ایر یباشلیلیق ~ iri başlılıq
-ایر یپارا ~ iri para
-ایر یپول ~ iri pul
-ایر یتجارت ~ iri ticarət
-ایریجه‎ ~ iri
-ایریچگؤل ~ iriçgöl
-ایریخیردا ~ irixırda
-ایریدیوم ~ iridiyom
-ایریس ~ iris
-ایریس ~ iris
-ایریش ~ iriş
-ایریشدیرمک ~ irişdirmək
-ایریشدیریلمک ~ irişdirilmək
-ایریشمک ~ irişmək
-ایریشه‎ ایریشه‎ ~ irişə irişə
-ایریشیلمز ~ irişilməz
-ایر یصنایع ~ iri sənaye
-ایریک ~ irik
-ایر یلتمک ~ irilətmək
-ایریلشدیرمک ~ iriləşdırmək
-ایر یلشدیریلمک ~ iriləşdirilmək
-ایر یلشمک ~ iriləşmək
-ایریل ~ iril
-ایر یلنمک ~ irilənmək
-ایر یله‎مک ~ iriləmək
-ایریلی خیردالی ~ irili xırdalı
-ایر یلیک ~ irilik
-ایریم ~ irim
-ایر یمبلغ ~ iri məbləğ
-ایر یمولکه‎دار ~ iri mülkədar
-ایرین ~ irin
-ایرین ~ irin
-ایرینسو ~ irinsu
-ایرینلتمک ~ irinlətmək
-ایرینلنمک ~ irinlənmək
-ایرینله‎دیجی ~ irinlədici
-ایرینله‎‎مک ~ irinləmək
-ایرینله‎مه‎ ~ irinləmə
-ایری نلی ~ irinli
-ایرینتی ~ irinti
-ایرینجی ~ irinci
-ایرینچین ~ iriin
-ایری نسل ~ irinsəl
-ایری نلی ~ irinli
-ایرییاری ~ iriyarı
-ای ز ~ iz
-ای زآچماق ~ İz açmaq
-ای زآختاران ~ iz axtaran
-ایزال ~ izal
-ایزبال ~ izbal
-ای زبوراخماق ~ iz buraxmaq
-ایزپینار ~ izpinar
-ایزتوز ~ iztoz
-ایزتوزو قالماماق ~ iz tozu qalmamaq
-ایزتوزو گؤرونمه‎‎مک ~ iz tozu görünməmək
-ایزجی ~ izci
-ایزج یلیک ~ izcilik
-ایزدوشومله‎ ین ~ izdüşümləyən
-ایزدحام ~ izdiham
-ای زدوشومو ~ iz düşümü
-ای زسورمک ~ iz sürmək
-ایزسیز ~ izsiz
-ایزسی زتوزسوز ~ izsiz tozsuz
-ایزسیزسورا قسیز ~ izsiz soraqsız
-ای زقویماق ~ iz qoymaq
-ایزگو ~ izgü
-ایزگوبارلاس ~ izgübarlas
-ایزگول ~ izgül
-ایزگومنگو ~ izəgüməngü
-ایزگه‎ ~ izgə
-ایزگیل ~ izgil
-ایزلتدیرمک ~ izlətdirmək
-ایزلتمک ~ izlətmək
-ایزلک ~ izlək
-ایزلم ~ izləm
-ایزلنجه‎ ~ izləncə
-ایزلنمک ~ izlənmək
-ایزله‎ دیلمک ~ izlədilmək
-ایزله‎مک ~ izləmək
-ایزله‎ مه‎ ~ izləmə
-ایزله‎نیش ~ izləniş
-ایزله‎نیم ~ izlənim
-ایزله‎نیمجی ~ izlənimci
-ایزله‎نیمج یلیک ~ izlənimcilik
-ایزله‎ییجی ~ izləyici
-ایزله‎ ییش ~ izləyiş
-ایزمارا ~ izmara
-ایزمان ~ izman
-ایزَنجی ~ izənci
-ایزوبار ~ izobar
-ایزوتئرم ~ izoterm
-ایزوتوپ ~ izotop
-ایزوخط ~ izoxət
-ایزولاسیون ~ izolasion
-ایزوله‎ ~ izolə
-ایزومئر ~ izomer
-ایزومورف ~ izomorf
-ایزووان ~ izovan
-ایزول ~ izol
-ایزه‎ دوشمک ~ izə düşmək
-ایزی ~ izi
-ایزی ایتیریلمک ~ izi itirilmək
-ایزی قالماق ~ izi qalmaq
-ایزناز ~ iznaz
-ایز یناز ~ izinaz
-ایزینجه‎ ~ izincə
-ایزینه‎ باسماق ~ izinə basmaq
-ایزینه‎ دوشمک ~ izinə düşmək
-ایزینی آزدیرماق ~ izini azdırmaq
-ایزینی ایتیرمک ~ izini itirmək
-ایساقموساق ~ isaqmusaq
-ایسانمیش ~ isanmış
-ایسباهار ~ isbahar
-ایسبیجاب ~ isbicab
-ایسبیره‎ ~ isbi
-ایسبیره‎ لی ~ isbirəli
-ایسبینه‎ ~ isbi
-ایسبیهار ~ isbihar
-ایسپاراخون ~ isparaxun
-ایسپاناق ~ ispanaq
-ایسپانجیق ~ ispanciq
-ایسپرَک ~ ispərək
-ایسپید ~ ispid
-ایسپیر ~ ispir
-ایسپیران ~ ispiran
-ایسپیستان ~ ispistan
-ایسپیستانا ~ ispistana
-ایسپین ~ ispin
-ایستاسیون ~ istasion
-ایستانبول ~ istanbul
-ایستانبولو ~ istanbulu
-ایستانبولو پیلوو ~ istanbulu pilov
-ایستانوچ ~ istanoç
-ایستاوریت ~ istavrit
-ایستَتمک ~ istətmək
-ایستتمه‎ ~ istətmə
-ایستر ~ istər
-ایستر ایسته‎ مز ~ istər istəməz
-ایسترمیسین ~ istərmisin
-ایستک ~ istək
-ایستک اویاندیرماق ~ istək oyandırmaq
-ایستک دویماق ~ istək duymaq
-ایستک کیپی ~ istək kipi
-ایستکجه‎ ~ istəkcə
-ایست کسیز ~ istəksiz
-ایست کسیزجه‎ ~ istəksizcə
-ایست کسیزلیک ~ istəksizlik
-ایست کلندیرمک ~ istəkləndirmək
-ایست کلندیریجی ~ istəkləndirici
-ایست کلندیریلمک ~ istəkləndirilmək
-ایست کلنمک ~ istəklənmək
-ایستکله‎ دولو ~ istəklə dolu
-ایست کله‎نیش ~ istəkləniş
-ایست کلی ~ istəkli
-ایست کل یلیک ~ istəklilik
-ایسته‎یینه‎ یئتیرن ~ istəyinə yetirən
-ایستم ~ istəm
-ایستمجه‎ ~ istəmcə
-ایست مدیشی ~ istəmdışı
-ایستمسه‎مه‎ ~ istəmsəmə
-ایست مسیز ~ istəmsiz
-ایست مسیزلیک ~ istəmsizlik
-ایست ملی ~ istəmli
-ایستَمی ~ istəmi
-ایستَمی خاقان ~ istəmi xaqan
-ایستنج ~ istənc
-ایستنج ایتیمی ~ istənc itimi
-ایستنج چی ~ istəncçi
-ایستنج چیلیک ~ istəncçilik
-ایستن جسیز ~ istəncsiz
-ایستن جسیزلیک ~ istəncsizlik
-ایستن جلی ~ istəncli
-ایستنمک ~ istənmək
-ایستنمیش ~ istənmiş
-ایستوپ ~ istop
-ایسته‎ دیکجه‎ ~ istədikcə
-ایسته‎ دیگی کیمی ~ istədiyi kimi
-ایسته‎‎مک ~ istəmək
-ایسته‎ مه‎یه‎ ایسته‎ مه‎یه‎ ~ istəmiistəmi
-ایسته‎ نک ~ istənək
-ایسته‎ ن کلی ~ istənəkli
-ایسته‎نیش ~ istəniş
-ایسته‎نیلمک ~ istənilmək
-ایسته‎نیلن ~ istənilən
-( ایستییه‎ ایستییه‎ (ایسته‎یه‎ ایسته‎یه‎ ~ istiisti
-ایسته‎ ییجی ~ istəyici
-ایسته‎ ییش ~ istəyiş
-ایسته‎مه‎ ~ istəmə
-ایسته‎مه‎دن ~ istəmədən
-ایسته‎مه‎لی ~ istəməli
-ایستی ~ isti
-ایست یاؤلچر ~ isti ölçr
-ایست یاوت ~ istiot
-ایست یایستی ~ istiisti
-ایست یباسماق ~ isti basmaq
-ایست یچالماق ~ isti çalmaq
-ایستی ~ isti
-ایستیجک ~ isticək
-ایست یجه‎ ~ isti
-ایستیران ~ istiran
-ایست یسل ~ istisəl
-ایست یسویوق ~ isti soyuq
-ایست یسویوق دادماق ~ isti soyuq dadmaq
-ایست یسو ~ isti su
-ایست یقانلی ~ isti qanlı
-ایس تیقانلیلیق ~ ist qanlılıq
-ایست یکوف ~ istiküf
-ایست یگئچیرمه‎ ~ isti geçirmə
-ایست یگئچیریمی ~ isti geçirimi
-ایستیل گؤلو ~ istil gölü
-ایستیل ~ istil
-ایست یلتمک ~ istilətmək
-ایستیلشدیرمک ~ istiıəşdirmək
-ایست یلشدیریلمک ~ istilşədirilmək
-ایست یلشمک ~ istiləşmək
-ایستیلندیرمک ~ istiləndırmək
-ایست یلندیریلمک ~ istiləndirilmək
-ایست یلنمک ~ istilənmək
-ایست یله‎‎مک ~ istiləmək
-ایست یلیک ~ istilik
-ایست یلیک اؤلچر ~ istilik ölçər
-ایست یلیک تؤرتمه‎ ~ istilik törətmə
-ایست یلیک تؤره‎ دیجی ~ istilik törədici
-ایست یوورماق ~ isti vurmaq
-ایست ییئر ~ isti yer
-ایستیار ~ istiyar
-ایستییوواری ~ istiyuvarı
-ایسراغاگون ~ israğagün
-ایسراغا گونکو ~ israğa günkü
-ایسسوت ~ issot
-ایسسو تدادماق ~ issot dadmaq
-ایسسوتلاماق ~ issotlamaq
-ایسسوتلانماق ~ issotlanmaq
-ایسسوتلو ~ issotlu
-ایسسوتلوق ~ issotluq
-ایسسی لیک ~ issilik
-ایسفناج ~ isfənac
-ایسفَناج بورانیسی ~ isfənac boranısı
-ایسفناجگیللر ~ isfnacgillər
-ایسفناجلار ~ isfanaclar
-ایسفنج ~ isfənc
-ایسفنجان ~ isfəncan
-ایسفندان ~ isfəndan
-ایسفنگَره‎ ~ isfəngərə
-ایسفَهلان ~ isfəhlan
-ایسکانلو ~ iskanlu
-ایسکنجبین ~ iskəncəbin
-ایسکنجه‎ ~ iskəncə
-ایسکندان ~ iskəndan
-ایسکه‎نه‎ ~ iskənə
-ایسکه‎نه‎له‎مک ~ iskənələmək
-ایسکی تلر ~ iskitlər
-ایسکیله‎ ~ iski
-ایسکیله‎ قوشو ~ iskilə quşu
-ایسکیلیب ~ iskilib
-ایسلاتما ~ islatma
-ایسلاتماق ~ islatmaq
-ایسلادیلماق ~ isladılmaq
-ایسلادیلمیش ~ isladılmış
-ایسلاق ~ islaq
-ایسلاقلیق ~ islaqlıq
-ایسلانماق ~ islanmaq
-ایسلانمیش ~ islanmış
-ایسلانمیش جوجه‎ کیمی ~ islanmış cücə kimi
-ایسلاولار ~ islavlar
-ایسمارلاماق ~ ismarlamaq
-ایسه‎ ~ i
-ایسیتمه‎ ~ isitmə
-ایسیتمه‎ اوتو ~ isitmə otu
-ایسیق سو ~ isiq su
-ایسیم ~ isim
-ایسیندیرمک ~ isindirmək
-ایسینمک ~ isinmək
-ایسینیشدیرمک ~ isinişdirmək
-ایسینیشدیریلمک ~ isinişədirilmək
-ایسینیشمک ~ isinişmək
-ایسینی کلی ~ isinikli
-ای ش ~ iş
-ای شآپارماق ~ iş aparmaq
-ای شآچماق ~ iş açmaq
-ای شآخساماق ~ iş axsamaq
-ای شآدامی ~ iş adamı
-ای شآراسی ~ iş arası
-ای شآشماق ~ iş aşmaq
-ای شآشیرماق ~ iş aşırmaq
-ای شآیاغا دوشمک ~ iş ayağa düşmək
-ایشارانتی ~ işarantı
-ایشارتماق ~ işartmaq
-ایشارتی ~ işartı
-ایشارماق ~ işarmaq
-ای شاری ~ iş əri
-ای شاوسته‎ قویماق ~ iş üstə quymaq
-ایشان ~ işan
-ای شایچینده‎ ای شاولماق ~ iş içində iş olmaq
-ای شایشدن کئچمک ~ iş işdən keçmək
-ای شایشله‎‎مک ~ iş işləmək
-ای شاَیمک ~ iş əymək
-ای شبؤلومو ~ iş bölümü
-ایشبارا ~ işbara
-( ای شباشاران (بیلن ~ işbaşaran (bilən)
-ای شباشی ~ işbaşı
-ای شباشینا گئچمک ~ işbaşına geçmək
-ای شباشیندا اولماق ~ işbaşında olmaq
-ای شبوراخیمی ~ iş buraxımı
-ایشبوغا ~ işboğa
-ای شبیتیرمک ~ iş bitirmək
-ای شبیرلیگی ~ işbirliyi
-ای شبیلر ~ işbilər
-ای شبیلمک ~ iş bilmək
-ای شبیلیمی ~ iş bilimi
-ای شپئشه‎ ~ işpeşə
-ایشتار ~ iştar
-ایشتاها ~ iştaha
-ایشتَره‎غان ~ iştərəğan
-ایشَتمک ~ işətmək
-ای شتوتماق ~ iş tutmaq
-ایشتوک ~ iştük
-ایشته‎ ~ iştə
-ایشجیل ~ işcil
-ایشجی للیک ~ işcillik
-ایشچن ~ işçən
-ایشچی ~ işçi
-ایشچی باشی ~ işçi başı
-ای شچیخارماق ~ iş çıxarmaq
-ای شچیخماق ~ iş çıxmaq
-ایشچیلر بیرله‎شیمی ~ işçilər birləşimi
-ایشچ یلیک ~ işçilik
-ایشچ یلیک ~ işçilik
-ایشچیمن ~ işçimən
-ایشداش ~ işdaş
-ایشدک ~ işdək
-ایشدن (ایشیندن) قویماق ~ işdən (işindən) qoymaq
-ایشدن ال چکمک ~ işdən əl çəkmək
-ایشدن اوزاقلاشما ~ işdən uzaqlaşma
-ایشدن چیخاریلمیش ~ işdən çıxarılmış
-ایشدن چیخما ~ işdən çıxma
-ایشدن چیخمیش ~ işdən çıxımış
-ایشدند وشمک ~ işədən düşmək
-ایشدنگوجدن قالماق ~ işdən gücdən qalmaq
-ای شدوزلتمک ~ işdüzəltmək
-ای شدوزلمک ~ işdüzəlmək
-ای شدوشمک ~ işdüşmək
-ایشده‎ ~ işdə
-ای شسؤزلشمه‎ سی ~ işsözləşməsi
-ای شسئون ~ iş sevən
-ای شسیز ~ işsiz
-ای شسیزپئشه‎سیز ~ işsiz peşəsiz
-ای شسیزگوجسوز ~ işsiz gücsüz
-ای شسی زلیک ~ işsizlik
-ایشقارا ~ işqara
-ای شقاریشدیرماق ~ iş qarışdırmaq
-ایشغوزلار ~ işğozlar
-ای شقولو ~ işqolu
-ایشَک ~ işək
-ایشکاف ~ işkaf
-ایشکال ~ işkal
-ایشکچی ~ işəkçi
-ایشکمبه‎ ~ işkəmbə
-ایشکنبر ~ işkənbər
-ایشکنجه‎ ~ işkəncə
-ایشَکه‎ سو ~ işkə su
-ایشکیل ~ işkil
-ایشکینه‎ ~ işki
-ای شگؤرمک ~ işgörmək
-ایشگَفتیک ~ işgəftik
-ایشگَنه‎ ~ işgənə
-ای شگوج ~ işgüc
-ای شگوجدن ائله‎مک ~ işgücdən eləmək
-ای شگوجدن اولماق ~ işgücdən olmaq
-ای شگوجسوز ~ işgücsuz
-ای شگوجو ~ işgücü
-ای شگودر ~ işgüdər
-ای شگودرلیک ~ işgüdərlik
-ای شگوزار ~ işgüzar
-ایشگون ~ işgün
-ای شگونو ~ işgünü
-ایشگه‎ ~ işgə
-ایشگه‎دره‎ ~ işgədərə
-ایشگه‎سو ~ işgəsu
-ایشگیف ~ işgif
-ایشگیل ~ işgil
-( ایشگیل اولماق (تؤرتمک ~ işgil olmaq (törətmək)
-ایشگیل باز ~ işgilbaz
-ایشگیل دوشمک ~ işgil düşmək
-ایشگیل لندیرمک ~ işgilləndirmək
-ایشگیل لنمک ~ işgillənmək
-ایشگیل له‎مک ~ işgilləmək
-ایشگی لسیز ~ işgilsiz
-ایشگی لسیزلیک ~ işgilsizlik
-ایشگی للی ~ işgilli
-ایشگیله‎ سالماق ~ işgilə salmaq
-ایشلتدیرمک ~ işlətdirmək
-ایشلتدیریلمک ~ işlətdirilmək
-ایشلتمک ~ işlətmək
-ایشلتمن ~ işlətmən
-ایشلتم نلیک ~ işlətmənlik
-ایشلَتمه‎ ~ işlətmə
-ایشلَتمه‎چی ~ işlətməçi
-ایشلتمه‎چیلیک ~ işlətməçilik
-ایشلتمه‎لی ~ işlətməli
-ایشلر ~ işlər
-ایشلر آچیلماق ~ işlər açılmaq
-ایشلر باشی ~ işlər başı
-ایشلرلیک ~ işlərlik
-ایشلک ~ işlək
-ایشلَک ~ işlək
-ایشلک اولمایانسوناک ~ işlək olmayan son ək
-ایشل کلیک ~ işləklik
-ایشلم ~ işləm
-ایشلم حجمی ~ işləm həcmi
-ایشلمجی ~ işləmci
-ایشل مجیلیک ~ işləmcilik
-ایشلَنتی ~ işlənti
-ایشلندی ~ işləndi
-ایشلنمک ~ işlənmək
-ایشلنمه‎ ~ işlənmə
-ایشلنمیش ~ işlənmiş
-ایشلَو ~ işləv
-ایشلَوجی ~ işləvci
-ایشلَوجیلیک ~ işləvcilik
-ایشلَوسل ~ işləvsəl
-ایشلَوسل سؤزلر ~ işləvsəl sözlər
-ایشلَوسیز ~ işləvsiz
-ایشلَوسیزلیک ~ işləvsizlik
-ایشله‎تیم ~ işlətim
-ایشله‎دیجی ~ işlədici
-ایشله‎دیش ~ işlədiş
-ایشله‎دیلمک ~ işlədilmək
-ایشله‎کندی ~ işlə kəndi
-ایشله‎‎مک ~ işləmək
-ایشله‎مه‎ جی ~ işləməci
-ایشله‎مه‎ ~ işləmə
-ایشله‎مه‎جیلیک ~ işləməcilik
-ایشله‎مه‎لی ~ işləməli
-ایشله‎نیش ~ işləniş
-ایشله‎نیلمک ~ işlənilmək
-ایشله‎نیلن ~ işlənilən
-ایشله‎ییش ~ işləyiş
-ایشله‎ییم ~ işləyim
-ایشلی ~ işli
-ایشلیپئشه‎لی ~ işli peşəli
-ایشلیک ~ işlik
-ایشلیکوکو ~ işlikükü
-ایشلیگوجلو ~ işligüclü
-ایشمان ~ işman
-ایشمن ~ işmən
-ایشموت ~ işmut
-ایشَنمک ~ işənmək
-ای شوئرمک ~ iş vermək
-ای شوئرن ~ iş vern
-ای شوچالیشما ناظرلیگی ~ iş və çalışma nazriliyi
-ایشهارا ~ işhara
-ایشه‎ مزد ~ işə müzd
-ایشه‎اویقون ~ işə uyqun
-ایشه‎پل قاتماق ~ işə pəl qatmaq
-ایشه‎جان وئرمه‎مک ~ işə can verməmək
-ایشه‎جانیاندیرماق ~ işə can yandırmaq
-ایشه‎دوشمک ~ işə düşmək
-ایشه‎سالماق ~ işə salmaq
-ایشه‎سویوق باخماق ~ işə soyuq baxmaq
-ایشه‎طول وئرمک ~ işə tul vermək
-ایشه‎قاریشماق ~ işə qarışmaq
-ایشه‎گلن ~ işə gələn
-ایشه‎گوجه‎ یاراماق ~ işə gücə yaramaq
-( ایشه‎گیریشمک(گیرمک ~ işə girişmək(girmək)
-ایشه‎‎مک ~ işəmək
-ایشه‎یارار ~ işə yarar
-ایشه‎یارارلی ~ işə yararlı
-ایشه‎یارارلیلیق ~ işə yararlılıq
-ایشه‎یاراماق ~ işə yaramaq
-ایشه‎یارایان ~ işə yarayan
-ایشی آللاها قالیب ~ işi allaha qalıb
-ای شیئری ~ iş yeri
-ایشیآواند (اوواند) اولماق ~ işi avand (uvand) olmaq
-ایشیار ~ işyar
-ایش یاوزاتماق ~ işi uzatmaq
-ایش یاولماماق ~ işi olmamaq
-ایشیایش اولماق ~ işi iş olmaq
-ایشیباشیندان آشماق ~ işi başından aşmaq
-ایش یبوراخماق ~ işi buraxmaq
-ایش یبیتمک ~ işi bitmək
-ایش یپوزماق ~ işi pozmaq
-ایش یپیشیرمک ~ işi pişirmək
-ایشیتمیزله‎‎مک ~ işi təmizləmək
-ایش یتوتماق ~ işi tutmaq
-ایش یچیخماق ~ işi çıxmaq
-ایشیدوز اولماق ~ işi düz olmaq
-ایش یدوزگتیرمک ~ işi düz gətirmək
-ایش یدوشمک ~ işi düşmək
-ایشیدویونه‎ دوشمک ~ işi düyünə düşmək
-ایشیراست گلمک ~ işi rast gəlmək
-ایش یساهمانلاماق ~ işi sahmanlamaq
-( ایشیقاتیشماق (پیرتلاشماق ~ işi qatışmaq (pırtlaşmaq)
-ایشیکئچمه‎‎مک ~ işi keçməmək
-ایش یکسیلمک ~ işi kəsilmək
-ایش یگتیرمک ~ işi gətirmək
-ایشیم ~ işim
-ایشیمخان ~ işimxan
-ایشیمشکله‎ دوشمک ~ işi müşkülə düşmək
-ایشین اوجونو تاپماق ~ işin ucunu tapmaq
-ایشین اوستونده‎ اولماق ~ işin üstündə olmaq
-( ایشین اولماسین (یوخدور ~ işin olmasın (yoxdur)
-ایشین ایچیندن چیخماق ~ işin içindən çıxmaq
-ایشیندن اولماق ~ işindən olmaq
-ایشینه‎ گلمک ~ işinə gəlmək
-ایشینی بیتیرمک ~ işini bitirmək
-ایشینی بیلن ~ işini bilən
-ایشینی قاتماق ~ işini qatmaq
-ایشین یگؤرمک ~ işini görmək
-ایشینی گوجونو بوراخماق ~ işini gücücünü buraxmaq
-ایشینی محکم توتماق ~ işini möhkəm tutmaq
-ایشینی یولونا قویماق ~ işini yoluna qoymaq
-ایشینین قاباغینا کؤتوک ایته‎له‎مک ~ inin qabağına kötük
-ایش ییئریتمک ~ işi yeritmək
-ایشییولونا قویماق ~ işi yoluna qoymaq
-ایضاح ~ izah
-ایضاحلاما ~ izahlama
-ایضاحات ~ izahat
-ایغ ~ iğ
-ایغال ~ iğal
-ایغدی ~ iğdi
-ایغدیر ~ iğdir
-ایغدیش ~ iğdiş
-ایغسیز ~ iğsiz
-ایگسیز ~ igsiz
-ایفاء ~ ifa
-ایفاچی ~ ifaçı
-ایفاد ~ ifad
-ایفچین ~ iin
-ایقارداغی ~ iqardağı
-ایقان ~ iqan
-ایقرئق ~ iqreq
-ایقی ربولاق ~ iqir bulaq
-ایکبانو ~ ikbanu
-ایکبایان ~ ikbayan
-ایکس ~ iks
-ایکس ایشینی ~ iks ışını
-ایکشیت ~ iit
-ایکمارال ~ ikmaral
-ایکن ~ ikən
-ایکناز ~ iknaz
-ایکونوقراف ~ ikonoqraf
-ایکی ~ iki
-ایک یآروادلی ~ iki arvadlı
-ایک یآغاج ~ iki ağac
-ایکی آتلی ~ iki atlı
-ایکی آتوملو ~ iki atomlu
-ایکی آغیزلی ~ iki ağızlı
-ایکی آنلاملی سؤز ~ iki anlamlı söz
-( ایکی آیاغینی بیر باشماغا تپمک (دیره‎‎مک، سوخماق ~ i ayağını bir
-ایکی آیاقلی ~ iki ayaqlı
-ایکی آیریم ~ iki ayrım
-ایکی ائوجیکلی ~ iki evcikli
-ایکیار ~ ikyar
-ایکی اللی ~ iki əlli
-ایکی اوجایلی ~ iki ucaylı
-ایکی اوچ ~ ikiüç
-ایکی اوخ لو ~ iki oxlu
-ایک یاوغوز ~ iki oğuz
-ایکی اورکلی ~ iki ürəkli
-ایکی اوزلو ~ iki üzlü
-ایکی اوزلو کاباب ~ iki üzlü kabab
-ایکی اوزلوک ~ iki üzlük
-ایکی اوزلولوک ~ iki üzlülük
-ایکی ایکی ~ iki iki
-ایکی ای لقاباق ~ iki il qabaq
-ایکی ایللیک ~ iki illik
-ایکی بارماقلی ~ iki barmaqlı
-ایکی باشآچار ~ iki baş açar
-ایکی باشلی ~ iki başlı
-ایکیباشلی قازما ~ iki başlı qazma
-ایکی بِیت ~ iki beyt
-ایکی بیچیملی ~ iki biçimli
-ایکی بیر ~ ikibir
-ایکیپارالیق ائتمک ~ iki paralıq etmək
-ایکی تیره‎لیک دوشمک ~ iki tirəlik düşmək
-ایکی جانلی ~ iki canlı
-ایکیجه‎ ~ iki
-ایکیجی ~ ikici
-ایکیج یلیک ~ ikicilik
-ایک یجنسلی ~ iki cinsli
-ایکی چنَتلی ~ iki çənətli
-ایکی چنتلیلر ~ iki çənətlilər
-ایکی چنکلیلر ~ iki çənəklilər
-ایکی چود کلیلر ~ iki çəvdəklilər
-ایکی حرفلی ~ iki hərfli
-ایکی دریلی ~ iki dərili
-ایکی دوزل ملی ~ iki düzləmli
-ایکی ده‎ بیر ~ ikidə bir
-ایکی دیرل یلیک ~ ikidəyərlilik
-ایکی دیللیشعر ~ ikidilli şeir
-ایکی دیللیلیک ~ ikidillilik
-ایکیرجیک ~ ikircik
-ایکیرجیل ~ ikircil
-ایکیرجیم ~ ikircim
-ایکی رنگلی ~ iki rəngli
-ایکیز ~ ikiz
-( ایکیزتای (لی ~ ikiztay (lı)
-ایکیزَر ~ ikizər
-ایکیزسسلی حرف بیرلشمه سی ~ ikiz səsli hərf birləşməsi
-ایکی زکؤک ~ ikiz kök
-ایکیزکؤکلو سایی ~ ikiz köklü sayı
-ایکیزلر ~ ikizlər
-ایکیزلی ~ ikizlı
-ایکیزلی ~ ikizli
-ایکیزلیک ~ ikizlik
-ایکی سویلو ~ iki soylu
-ایکیشر ~ ikişər
-ایکی قات ~ iki qat
-ایکی قات اولماق ~ iki qat olmaq
-ایکی قافیه‎لی ~ iki qafiəli
-ایکی قانادلیلار ~ iki qanadlılar
-ایکی کؤنول بیر اولما ق ~ iki könül bir olmaq
-ایکی گؤرک ملی ~ iki görkəmli
-ایکی گؤزلو ~ iki gözlü
-ایک یگوندن ~ iki gündən
-ایک یگونده‎ بیر ~ iki gündə bir
-ایک یلشمک ~ ikiləşmək
-ایکیلَم ~ ikiləm
-ایک یلنمک ~ ikilənmək
-ایک یله‎‎مک ~ ikiləmək
-ایک یله‎مه‎ ~ ikiləmə
-ایک یلی ~ ikili
-ایکیلی سایی ~ ikili sayı
-ایک یلیک ~ ikilik
-ایک یلیکده‎ ~ ikilikdə
-ایکینجی ~ ikinci
-ایکینجی اولاراق ~ ikinci olaraq
-ایکینجی چاغ ~ ikinci çağ
-ایکینجیتوتالیترقروپ ~ ikincit
-ایکینجی کؤک ~ ikinci kök
-ایکینجی نسخه‎ ~ ikinci nüsxə
-ایکینج ییاری ~ ikinci yarı
-ایکینج یسیز ~ ikincisiz
-ایکینجیل ~ ikincil
-ایکینج یلیک ~ ikincilik
-ایکیندی ~ ikindi
-ایکیندی اوستو ~ ikindi üstü
-ایکیندی نامازی ~ ikindi namazı
-ایکیندی یئمگی ~ ikindi yeməyi
-ایکیند یلیک ~ ikindilik
-ایکی یؤنلو ~ ikiyönlü
-ایکی یاشار ~ iki yaşar
-ایک ییاشاملی ~ iki yaşamlı
-ایک ییاشاملیلار ~ iki yaşamlılar
-ایکییاشایی شلی ~ iki yaşayışlı
-ایک ییاشلی ~ iki yaşlı
-ایک ییانلی ~ iki yanlı
-ایکییانلی سؤز ~ iki yanlı söz
-ایکییانینا گؤز گزدیرمک ~ iki yanına göz gəzdirmək
-ایکی یوز ~ ikiyüz
-ایکی یول ~ ikiyol
-ایکی یه‎ بؤلمه‎ ~ ikiyə bölmə
-ایگ ~ ig
-ای گآغاجی ~ ig ağacı
-ایگچی ~ ii
-ای گدمیر ~ ig dəmir
-ایگده‎ ~ igdə
-ایگدیر ~ igdir
-ایگدیش ~ igdiş
-ایگرنج ~ igrnəc
-ایگرَنن ی ~ İgrenni
-ایگرنمک ~ igrənmək
-ایگیگی ~ igigi
-ایگل یبولاق ~ igli bulaq
-ایگمک ~ igmək
-ایگنه‎ ~ ignə
-ایگیت ~ igit
-ایگید ~ igid
-ایگید اؤلموش ~ igid ölmüş
-ایگید جه‎ ~ igidcə
-ایگی دجه‎سینه‎ ~ igidcəsi
-ایگی دلشمک ~ igidləşmək
-ایگی دلندیرمک ~ igidləndirmək
-ایگی دلنمک ~ igidlənmək
-ایگی دلیک ~ igidlik
-ایگی دلیک گؤسترمک ~ igidlik göstərmək
-ایگیرمی ~ igirmi
-ایگیرم یجه‎ ~ igirmi
-ایگیرم یلیک ~ igirmilik
-ایگیرمینجی ~ igirminci
-ای ل ~ il
-ایل ~ il
-ای لآشیری ~ ilaşırı
-ایلاآخر ~ ilaaxər
-ایلات یالقوزآغاج ~ ilat yalquzağac
-ایلالمیش ~ ilalmış
-ایلام ~ ilam
-ایلاملار ~ ilamlar
-ایلان ~ ilan
-ایلا ناکمکی ~ ilan əkməyi
-ایلا ناوتو ~ ilanotu
-ایلا ناوینادان ~ ilan oynadan
-ایلا نایینه‎ سی ~ ilan iynəsi
-ایلا نباشی ~ ilanbaşı
-ایلا نباشیاوتو ~ ilanbaşı otu
-ایلا نبالیغی ~ ilanbalığı
-ایلا نبالیغیگیللر ~ ilanbalığıgillər
-ایلانجیق ~ ilancıq
-ایلانجیق ~ ilancıq
-ایلانجی قیئلی ~ ilancıq yeli
-ایلانجیل ~ ilancıl
-ایلا نچالمیش کیمی ~ ilan çalmış kimi
-ایلا نچایان ~ ilançayan
-ایلا نچایانلی ~ ilançayanlı
-ایلانچی ~ ilançı
-ایلا نچیچه‎ گی ~ ilan çiçəyi
-ایلا نحکایه سی ~ ilan hikayəsi
-ایلا نداشی ~ ilandaşı
-ایلاندره‎ ~ ilandərə
-ایلا ندیلی ~ ilandili
-ایلا ندیلیچیخارتماق ~ ilandili çıxartmaq
-ایلا نسایاغی ~ ilan sayağı
-ایلا نسوغانی ~ ilansoğanı
-ایلا نقورباغا ~ ilanqurbağa
-ایلانقایا ~ ilanqaya
-ایلانگؤزو کیمی ~ ilan gözü kimi
-ایلانلی ~ ilanlı
-ایلانلیق ~ ilanlıq
-( ایلانمله‎ین (چؤللر ~ ilan mələyən (çöllər)
-ایلانواری ~ ilanvarı
-ایلانه‎ جه‎ ~ ilanəcə
-ایلا نیاسدیغی ~ ilanyasdığı
-ایلا نیاسدیغیگیللر ~ ilanyasdığıgillər
-ایلا نیولو ~ ilanyolu
-ایلا نییین ~ ilan yiyən
-ای لاوزونو ~ il uzunu
-ای لایلدن ~ il ildən
-ایلئی ~ iley
-ایلباسمیش ~ ilbasmış
-ای لباشی ~ ilbaşı
-ای لبای ~ ilbay
-ای لبایرامی ~ ilbayramı
-ایلبگلو ~ ilbəylü
-ایلبگلیاوغلو ~ ilbəylioğlu
-ایلبوی ~ ilboy
-ای لبه‎ای ل ~ ilbəil
-ایلبی ~ ilbi
-ایلبیز ~ ilbiz
-ایلبیزلیک ~ ilbizlik
-ایلَتگَن ~ ilətgən
-ایلَتگَنلیک ~ ilətgənlik
-ایلَتگی ~ ilətgi
-ایلَتمک ~ ilətmək
-ایلَتمیش ~ ilətmiş
-ایلته‎بر ~ iltəbər
-ایلته‎ریش ~ iltəriş
-ایلتِیمور ~ ilteymur
-ایلجاق ~ ilcaq
-ایلچه‎ ~ ilçə
-ایلچه‎بگ ~ ilçəbəy
-ایلخان ~ ilxan
-ایلخانلار ~ ilxanlar
-ایلخانلیق ~ ilxanlıq
-ایلخانلیلار ~ ilxanlılar
-ایلدئت ~ İldet
-ای لدؤنومو ~ ildönümü
-ایلدرآباد ~ ildrabad
-ایلدلیک ~ ildəlik
-ایلدن ایله‎ ~ ildən i
-ایلدن بولاغی ~ ildən bulağı
-ایلدوغان توتوق ~ ildoğan tutuq
-ای لدولانماق ~ ildolanmaq
-ایلدیک ~ ildik
-ایلدیکو ~ ildiko
-ایلَرلک ~ ilərlək
-ایلرلنمک ~ ilərlənmək
-ایلرله‎مک ~ ilərləmək
-ایلرله‎ ییجی ~ ilərləyici
-ایلرله‎ ییش ~ ilərləyiş
-ایلرله‎ مه‎ ~ ilərləmə
-ایلَری ~ iləri
-ایلَریجی ~ ilərici
-ایلَریجیلیک ~ iləricilik
-ایلَریده‎ ~ iləri
-ایلَر یگؤروش ~ iləri görüş
-ایلَر یگؤروشلو ~ iləri görüşlü
-ایلَریله‎‎مک ~ iləriləmək
-ایلَریله‎مه‎ ~ iləriləmə
-ایلَریسی ~ ilərisi
-ایلسایار ~ ilsayar
-ایلقار ~ ilqar
-ایلقارسیز ~ ilqarsız
-ایلقارلی ~ ilqarlı
-ایلقنا ~ ilqəna
-ایلقون ~ ilqun
-ایلَک ~ ilək
-ایلْک ~ ilk
-ایلْ کآددیم ~ İlk addım
-ایلْ کآشامالاردا ~ ilk aşamalarda
-ایلْکآوا ~ ilkava
-ایلْ کاؤرنک ~ ilkörnək
-ایلْ کاؤنجه‎ ~ ilköncə
-ایلْ کاؤیره‎ تیم ~ ilköyrətim
-ایلْ کاَزلدن ~ ilkəzəldən
-ایلْ کاوخول ~ ilkoxul
-ایلْ کباخیشدا ~ ilkbaxışda
-ایلْ کباهار ~ ilkbahar
-ایلْ کجه‎ ~ ilkcə
-ایلْ کج یلیک ~ ilkcilik
-ایلْ کچاغ ~ ilkçağ
-ایلْکدی ~ ilkdi
-ایلْکل ~ ilkəl
-ایلکل اوداق ~ ilkəl odaq
-ایلکل توپلوم ~ ilkəl toplum
-ایلکل جه‎ ~ ilkəlcə
-ایلکل جیلیک ~ ilkəlcilik
-ایلکل سایی ~ ilkəl sayı
-ایلکل لشدیرمک ~ ilkəlləşdirmək
-ایلکل لشمک ~ ilkəlləşmək
-ایلکل و یانال ~ ilkəl və yanal
-ایلک للیک ~ ilkəllik
-ایلکه‎ ~ ilkə
-ایلکه‎ بلگه‎ ~ ilkə bəlgə
-ایلکه‎ جی ~ ilkəci
-ایلکه‎ جی لیک ~ ilkəcilik
-ایلکه‎سل ~ ilkəsəl
-ایلکه‎سلپارچاجیق لار ~ ilkəsəl parçacıqlar
-ایلکه‎سیز ~ ilkəsiz
-ایلکه‎لر ~ ilkələr
-ایلکه‎لشمک ~ ilkələşmək
-ایلکی ~ ilki
-ایل کیاردیم ~ ilkyardım
-ایل کیارقی لاما ~ ilkyarqılama
-ایل کیاری ~ ilkyarı
-ایل کیاز ~ ilkyaz
-ایلکیم ~ ilkim
-ایلکین ~ ilkin
-ایلکینجی ~ ilknci
-ایلکی نلیک ~ ilkinlik
-ای لگئجه‎ ~ il gecə
-ای لگئچدیکجه‎ ~ il geçdikcə
-ایلگج ~ ilgəc
-ایلگَچلی ~ ilgəçli
-ایلگَرو ~ ilgərü
-ایلگَک ~ ilgək
-ایلگک آچماق ~ ilgək açmaq
-ایلگکلنمک ~ ilgəklənmək
-ایلگکله‎‎مک ~ ilgəkləmək
-ایلگ کلی ~ ilgəkli
-ایلگه‎ ~ ilgə
-ایلگی ~ ilgi
-ایلگ یآلانی ~ ilgi alanı
-ایلگ یچکمک ~ ilgi çəkmək
-ایلگ یچکیجی ~ ilgi çəkici
-ایلگ یدویماق ~ ilgi duymaq
-ایلگ یسیز ~ ilgisiz
-ایلگ یسیزلیک ~ ilgisizlik
-ایلگ یسیزلیک له‎ ~ ilgisizliklə
-ایلگیسین یکسمک ~ ilgisini kəsmək
-ایلگ یگؤسترمک ~ ilgi göstərmək
-ایلگ یلر ~ ilgilər
-ایلگیلندیرمک ~ ilgiləndırmək
-ایلگیلندیریش ~ ilgiləndiriş
-ایلگیلنمک ~ ilgilənmək
-ایلگیله‎مک ~ ilgiləmək
-ایلگیله‎نیش ~ ilgiləniş
-ایلگ یلی ~ ilgili
-ایلگ یل یلیک ~ ilglilik
-ایلگینج ~ ilginc
-ایلگینجلشمک ~ ilgincləşmək
-ایلگین جلیک ~ ilginclik
-ایللا ~ illa
-ای للر آیری سی اولماق ~ illər ayrısı olmaq
-ایللر ایلی ~ illər ili
-ایللرجه‎ ~ illərcə
-ایللرله‎ ~ illərlə
-ایللوآنقاش ~ illuanqaş
-ایلله‎‎مک ~ illəmək
-ایللیجیلر ~ illicilər
-ایللیک ~ illik
-ایللیک اورتالاما ~ illik ortalama
-ایللیک گلیر ~ illik gəlir
-ایللی کچی ~ illikçı
-ایللی کلی ~ illikli
-ایلماز ~ ilmaz
-ایلمک ~ ilmək
-ایلم کسیز ~ ilməksiz
-ایلمک لتمک ~ ilməklətmək
-ایلمک لنمک ~ ilməklənmək
-ایلمکله‎‎مک ~ ilməkləmək
-ایلمک له‎مه‎ ~ ilməkləmə
-ایلمکچی ~ ilməkçi
-ایلم کلی ~ ilməkli
-ای لمدام ~ il müdam
-ایلمئن ~ İlmen
-ایلمه‎ ~ ilmə
-ایلمه‎ خاتون ~ ilmə xatun
-ایلمیک ~ ilmik
-ایلمیکلنمک ~ ilmiklənmək
-ایلمیک له‎مک ~ ilmikləmək
-ایلن ~ ilən
-ایلَنمک ~ ilənmək
-ای لتوتماق ~ il tutmaq
-ایلوانا ~ ilvana
-ایلوند ~ ilvənd
-ایلو ~ ilu
-ایلون ~ ilun
-ایله‎ ~ i
-ایله‎تی ~ iləti
-ایله‎تیجی ~ ilətici
-ایله‎تیش ~ ilətiş
-ایله‎تیشمک ~ ilətişmək
-ایله‎تیشیم ~ ilətişim
-ایله‎تیلیش ~ ilətiliş
-ایله‎تیم ~ ilətim
-ایله‎جه‎ ~ iləcə
-ایلی ~ ili
-ایلیات اوبا ~ ilyat oba
-ای لیاراسی ~ ilyarası
-ایلیاز ~ ilyaz
-ایلیاس ~ ilyas
-ایلیتمه‎ ~ ilitmə
-ایلیجه‎ ~ ili
-ایلیچپورتو ~ iliçportu
-ایلیسو ~ ilisu
-ایلیشدیرمک ~ ilişdırmək
-ایلیشدیریلمک ~ ilişdirilmək
-ایلیشکن ~ ilişkən
-ایلیشک نلیک ~ ilişkənlik
-ایلیشک نلی ~ ilişkənli
-ایلیشکی ~ ilişki
-ایلیشک یسیز ~ ilişkisiz
-ایلیشک یسیزلیک ~ ilişkisizlik
-ایلیشک یلی ~ ilişkili
-ایلیشکین ~ ilişkin
-ایلیشکی نلیک ~ ilişkinlik
-ایلیشمک ~ ilişmək
-ایلیشمه‎ ~ ilişmə
-ایلیشیک ~ ilişik
-ایلیشی کسیز ~ ilişiksiz
-ایلیشی کلی ~ ilişikli
-ایلیشیلمک ~ ilişilmək
-ایلیخان ~ ilixan
-ایلیک ~ ilik
-ایلیک ~ ilik
-ایلیگخان ~ iligxan
-ایلی کسیز ~ iliksiz
-ایلیگینه‎ قدر ایشله‎‎مک ~ iliyinə qədər işləmək
-ایلیمان ~ iliman
-ایلی مایلیم ~ ilim ilim
-ایلی مایلیمآختارماق ~ ilim ilim axtarmaq
-ایلی مایلیمگئتمک ~ ilim ilim getmək
-ایلینتی ~ ilinti
-ایلینمک ~ ilinmək
-ایلینه‎سی ~ ilinəsi
-ایم ~ im
-ایماء ~ ima
-ایماج ~ imac
-ایمار ~ imar
-ایمان ~ iman
-ایمانقو لکند ~ imanqul kənd
-ایمانلواَفشاری ~ imanluəfşarı
-ایمپئریا ~ imperya
-ایمپورت ~ import
-ایمپولس ~ impols
-ایمچه‎ ~ imçə
-ایمدی ~ imdi
-ایمدی جه‎ ~ imdi
-ایمر ~ imər
-ایمرالی ~ imralı
-ایمران ~ iməran
-ایمران ~ imran
-ایمراه ~ imrah
-ایمرَن ~ imrən
-ایمرَنتی ~ imrənti
-ایمرَندیرمک ~ imrəndirmək
-ایمرَنمک ~ imrənmək
-ایمره‎نیش ~ imrəniş
-ایمره‎نیلمک ~ imrənilmək
-ایمریک ~ imrik
-ایمریک لتمک ~ imriklətmək
-ایمریک لهمک ~ imərik ləhmək
-ایمسک ~ imsək
-ایمسکلنمک ~ imsəklənmək
-ایمسکله‎‎مک ~ imsəkləmək
-ایمسیک ~ imsik
-ایمیشلی ~ imişli
-ایمک ~ imək
-ایمکلتمک ~ iməklətmək
-ایمکله‎‎مک ~ iməkləmək
-ایمگه‎ ~ imgə
-ایمله‎‎مک ~ imləmək
-ایممورال ~ immoral
-ایممورالیزم ~ immoralizm
-ایمن ~ imən
-ایمن ~ imən
-ایمه‎ ~ i
-ایمه‎ جی ~ iməci
-ایمه‎چه‎ ~ iməçə
-ایمی ~ imi
-ایمیجه‎ ~ imi
-ایمیر ~ imir
-ایمیرجه‎ ~ imircə
-ایمیرچیمک ~ imiimək
-ایمیرچیمیش ~ imiimiş
-ایمیش ~ imiş
-ایمیشجه‎ ~ imişcə
-ایمیشچ یتونقاتار ~ imişçi tunqatar
-ایمیشلی ~ imişli
-ایمیک ~ imik
-ایمینا ~ imina
-این ~ in
-ایناق ~ inaq
-ایناقلی ~ inaqlı
-اینال ~ inal
-اینالتای ~ inaltay
-ایناللو ~ inallu
-اینام ~ inam
-اینا مسیز ~ inamsız
-اینا مسیزلیق ~ inamsızlıq
-ایناملا ~ inamla
-ایناملی ~ inamlı
-اینان ~ inan
-ایناناپا ~ inanapa
-اینانج ~ inanc
-اینانج ~ inanc
-اینانج بگ ~ inancbəy
-اینان جسیز ~ inancsız
-اینان جسیزلیق ~ inancsızlıq
-اینان جلی ~ inanclı
-اینان جلیلیق ~ inanclılıq
-اینانجا ~ inanca
-ایناندیرما ~ inandırma
-ایناندیرماق ~ inandırmaq
-ایناندیریجی ~ inandırıcı
-ایناندیریجیلیق ~ inandırıcılıq
-ایناندیریلماق ~ inandırılmaq
-اینانقو ~ inanqu
-اینانلی ~ inanlı
-اینانماز ~ inanmaz
-اینانمازلیق ~ inanmazlıq
-اینانماق ~ inanmaq
-اینانمالی ~ inanmalı
-اینانمالی اولماق ~ inanmalı olmaq
-اینانیر ~ inanır
-اینانیرلیق ~ inanırlıq
-اینانیش ~ inanış
-اینانی قلی ~ inanıqlı
-اینانیلاجاق ~ inanılacaq
-اینانیلماز ~ inanılmaz
-اینانیلمازلیق ~ inanılmazlıq
-اینانیلماق ~ inanılmaq
-اینانیلمیش ~ inanılmış
-ای ناورگانیک ~ inorganık
-ایناؤنو ~ inönü
-اینئ ی ~ İney
-اینتئرئسان ~ interesan
-اینتئرفئرومتر ~ interferometr
-اینتئرمئدیا ~ intermedya
-اینتئرنئت ~ internet
-اینتئروال ~ interval
-اینتئقراسیون ~ inteqrasion
-اینتئقرال ~ inteqral
-اینتئلئکت ~ intelekt
-اینتئلئکتوآل ~ intelektual
-اینتئنسیو ~ intensiv
-اینتریکا ~ intrika
-اینجا ر ~ incar
-اینجسن ~ incəsən
-اینجلْتمک ~ incəltmək
-اینجلدیجی ~ incəldici
-اینجلمک ~ incəlmək
-اینجو ~ incu
-اینجه‎ ~ incə
-اینجه‎ آغری ~ incə ağrı
-اینجه‎ ایش ~ incə iş
-اینجه‎ اینجه‎ ~ incə incə
-( اینجه‎بئل(لی ~ incə bel(li)
-اینجه‎ باغیرساق ~ incə bağırsaq
-اینجه‎ تئل ~ incə tel
-اینجه‎ توخولو ~ incə toxulu
-اینجه‎ جیک ~ incəcik
-اینجه‎ خسته‎لیک ~ incə xəstəlik
-اینجه‎دن اینجه‎ یه‎ ~ incədən incəyə
-اینجه‎ سس ~ incə səs
-اینجه سسلی حرفلر ~ incə səsli hərflər
-اینجه‎ سو ~ incə su
-اینجه‎ صنعت ~ incə sənət
-اینجه‎ صنعت بیلیمی ~ incə sənət bilimi
-اینجه‎ وارا ~ incə vara
-اینجه‎لتدیرمک ~ incələtdirmək
-اینجه‎لتمک ~ incələtmək
-اینجه‎لشدیریلمک ~ incələşdirilmək
-اینجه‎لشمک ~ incələşmək
-اینجه‎لنمک ~ incələnmək
-اینجه‎له‎تیش ~ incələtiş
-اینجه‎له‎مک ~ incələmək
-اینجه‎له‎نیش ~ incələniş
-اینجه‎له‎ ییجی ~ incələyici
-اینجه‎له‎ مه‎ ~ incələmə
-اینجه‎له‎ مه‎جی ~ incələməci
-اینجه‎لیش ~ incəliş
-اینجه‎لیک ~ incəlik
-اینجی ~ inci
-اینجی ~ inci
-اینجیبالیغی ~ incibalığı
-اینجیبوغا ~ incibuğa
-اینجیتای ~ incitay
-اینجیتمک ~ incitmək
-اینجیتمه‎ ~ incitmə
-اینجیتمه‎ منی ~ incitmə məni
-اینج یچیچگی ~ inci çiçəyi
-اینجیداشی ~ incidaşı
-اینجیدن ~ incidən
-اینجیدیجی ~ incidici
-اینجیدیش ~ incidiş
-اینجیدیلمک ~ incidilmək
-اینج یسپن ~ inci səpən
-اینجیشمک ~ incişmək
-اینجیک ~ incik
-اینجیک اولماق ~ incik olmaq
-اینجیک بونجوق ~ incik boncuq
-اینجیک سالماق ~ incik salmaq
-اینجیک سومویو ~ incik sümüyü
-اینجی کلی ~ incikli
-اینجی کلیک ~ inciklik
-اینجی کلیک دوشمک ~ inciklik düşmək
-اینجی کلیک سالماق ~ inciklik salmaq
-اینج یکیمی ~ inci kimi
-اینج یلتمک ~ inciltmək
-اینج یلشمک ~ inciləşmək
-اینجیلمک ~ incilmək
-اینج یلنمک ~ incilənmək
-اینجیمک ~ incimək
-اینجیمه‎ ~ inci
-اینجیمیش ~ incimiş
-اینجینمک ~ incinmək
-اینچ ~ i
-اینچه‎ ~ inçə
-اینچال ~ inçal
-اینچگو ~ inçgü
-اینچیباجی ~ iibacı
-ایندئتئرمینیزم ~ indeterminizm
-ایندئتئرمینیست ~ indeterminist
-ایندئکس ~ indeks
-ایندی ~ indi
-ایندی ایندی ~ indi indi
-ایندیجه‎ ~ indi
-ایند یجیک ~ indicik
-ایندیدن ~ indidən
-ایندیکی ~ indiki
-ایندیکی زمان ~ indiki zaman
-ایندیلرده‎ ~ indilərdə
-ایندیلیک ~ indilik
-ایندیلیکده‎ ~ indilikdə
-ایندیلیگن ~ indiligən
-ایندیویدوآلیست ~ individualist
-ایندیویدوالیزم ~ individualizm
-ایندیه‎تک ~ indiyətək
-ایندیه‎جن ~ indiyəcən
-اینَر ~ inər
-اینَربا ش ~ İnerBaş
-اینسان ~ insan
-اینسا ناوغلو ~ insan oğlu
-اینسا نایشی ~ insan işi
-اینسا نبیلیمی ~ insan bilimi
-اینسانجیلیق ~ insancılıq
-اینسا نسئورلیک ~ insan sevərlik
-اینسانگیللر ~ insangillər
-اینسانیت ~ insaniət
-اینسپئکتیو ~ inspektiv
-اینسیاتیف ~ insiatif
-ای نشوشیناک ~ in şuşinak
-اینغان ~ inğan
-اینفئکسیا ~ infeksia
-اینفر اسس ~ infra səs
-اینقار ا ~ İngara
-اینقه‎ ~ inqə
-اینقه‎اینقه‎ ~ inqə inqə
-اینک ~ inək
-این کآغاجی ~ inək ağacı
-این کامجه‎یی ~ inək əmcəyi
-این کاوتاران ~ inək otaran
-این کبوغداسی ~ inək buğdası
-این کبوغان ~ ink boğan
-اینَکچی ~ inəkçi
-اینکچ یلیک ~ inəkəçilik
-این کساغان ~ inək sağan
-این کسیز ~ inəksiz
-این ککیمیساغماق ~ inək kimi sağmaq
-این کلی ~ inəkli
-این کلیک ~ inəklik
-این کنوخودو ~ inək noxudu
-این کیاغی ~ inək yağı
-اینگک ~ ingək
-اینگیلیس ~ ingilis
-اینَل ~ inəl
-اینلَتمک ~ inlətmək
-اینله‎‎مک ~ inləmək
-اینله‎ین ~ inləyən
-اینله‎ییش ~ inləyış
-اینله‎مه‎ ~ inləmə
-ایننابی ~ innabı
-ایننانا ~ innana
-اینی ~ ini
-اینی ~ ini
-اینیبؤری ~ iniböri
-اینیر اینیر اینله‎‎مک ~ inir inir inləmək
-اینیسی ~ inisi
-اینیسیای ~ inisyay
-اینیشیل ~ inişil
-اینیشی لکی ~ inişilki
-اینیقارا ~ iniqara
-اینیلتی ~ inilti
-اینیلتی لی ~ iniltili
-اینیلدتمک ~ inildətmək
-اینیلدشمک ~ inildəşmək
-اینیلده‎مک ~ inildəmək
-اینیللی ~ inilli
-ایو ~ iv
-ای وآچان ~ iv açan
-ایودیرمک ~ ivdirmək
-ایوق ~ ivəq
-ایوراق ~ ivraq
-ایوک ~ ivək
-ایوک ~ ivək
-ایوگی ~ ivgi
-ایوگین ~ ivgin
-ایوله‎‎مک ~ ivləmək
-ایولی ~ ivli
-ایومک ~ ivmək
-ایومه‎ ~ ivmə
-ایومه‎ اؤلچر ~ ivmə ölçər
-ایون د ~ ivənd
-ایوه‎ جن ~ ivəcən
-ایوه‎ سی ~ ivəsi
-ایوه‎رق ~ ivərəq
-ایوه‎ریق ~ ivəriq
-ایویجی ~ ivici
-ایویش ~ ivış
-ایوینتی ~ ivinti
-ایوینتی یئری ~ ivinti yeri
-ایهام ~ iham
-ایهام آتماق ~ iham atmaq
-ایها مسیز ~ ihamsız
-ایهام لا ~ ihamla
-اییده‎ ~ iydə
-اییده‎گیللر ~ iydəgillər
-اییده‎لی ~ iydəli
-اییده‎لیک ~ iydəlik
-اییدیش ~ iydiş
-اییر ~ iyər
-اییرَنتی ~ iyrənti
-اییرَنج ~ iyrənc
-اییرنجلشمک ~ iyrəncləşmək
-اییرَن جلیک ~ iyrənclik
-اییرَندیرمک ~ iyrəndirmək
-اییرَنگن ~ iyrəngən
-اییرَنگ نلیک ~ iyrəngənlik
-اییرَنمک ~ iyrənmək
-اییرنمه‎ لی ~ iyrənməli
-اییره‎نیش ~ iyrəniş
-اییره‎نیلمک ~ iyrənilmək
-اییلی ~ iyli
-ایینه‎ ~ iynə
-ایینه‎ آتماغا یئر یوخ ایدی ~ iynə atmağa yer yoxudu
-ایینه‎ آغزیندان چیخمیش ~ iynə ağzından çıxmış
-ایینه‎ اوجو بویدا ~ iynə ucu boyda
-ایینه‎ اوستونده‎ اوتورماق ~ iynə üstündə oturmaq
-ایینه‎ ایتسه‎ تاپیلار ~ iynə itsə tapılar
-ایینه‎ ایله‎ گور قازماق ~ iynə ilə gor qazmaq
-ایینه‎ ایینه‎ ~ iynə iynə
-ایینه‎ باتیرانا شیش باتیرماق ~ iynə batırana şiş batırmaq
-ایینه‎ جیک ~ iynəcik
-ایینه‎ چی ~ iynəçi
-ایینه‎ چیلیک ~ iynəçilik
-ایینه‎دنساپاقدر ~ iynədən sapa qədər
-ایینه‎ دوغان ~ iynə doğan
-ایینه‎ دیش ~ iynə diş
-ایینه‎ سالماغا یئر اولماماق ~ iynə salmağa yer olmamaq
-ایینه‎قابی ~ iynə qabı
-ایینه‎ل ی ~ iynəli
-ایینه‎ واری ~ iynə vari
-ایینه‎ وورماق ~ iynə vurmaq
-ایینه‎ یاپراق ~ iynə yapraq
-ایینه‎یاپرا قلیلار ~ iynə yapraqlılar
-ایینه‎یاسدیغی ~ iynə yasdığı
-ایینه‎یه‎ قدر ~ iynəyə qədər
-ایینه‎ لنمک ~ iynələnmək
-ایینه‎ له‎‎مک ~ iynələmək
-ایینه‎ له‎ ییجی ~ iynələyici
-ایینه‎ له‎ ییش ~ iynələyiş
-ایینه‎ لی ~ iynəli
-ایینه‎ لی سؤز ~ iynəli söz
-ایینه‎ لیک ~ iynəlik
-ایینه‎ لیلر ~ iynəlilər
-اییه‎ ~ i
-اییه‎اوزا ~ iyəuza
-اییی ~ iyi
-اییی آلماق ~ iyi almaq
-اییی آنلاشیق ~ iyi anlaşıq
-اییی ائتمک ~ iyi etmək
-اییی اؤتورمک ~ iyi ötürmək
-اییی اورکلی ~ iyi ürəkli
-اییی باسماق ~ iyi basmaq
-اییی بورنوندان گئتمه‎‎مک ~ iyi burnundan getməmək
-اییی جنه‎ ~ iyicənə
-اییی جه‎ ~ iyi
-اییی جیل ~ iyicil
-اییی چکمک ~ iyi çəkmək
-اییی داورانی شلی ~ iyi davranışlı
-ایی یدن اییی یه‎ ~ iyidən iyi
-اییی کؤتو ~ iyi kötü
-( اییی گئتمک(گلمک ~ iyi getmək(gəlmək)
-اییی گؤتورمک ~ iyi götürmək
-اییی گئجه‎لر ~ iyi gecələr
-اییی گون ~ iyi gün
-اییی گونه‎ چیخاسیز ~ iyi günə çıxasız
-اییی لتمک ~ iyilətəmək
-ایییلشدیرمک ~ iyiləşdirmək
-اییی لشدیریلمک ~ iyiləşdirilmək
-اییی لشمک ~ iyiləşmək
-اییی لشمه‎ ~ iyiləşmə
-اییی لندیرمک ~ iyiləndirmək
-اییی لنمک ~ iyilənmək
-اییی لنمیش ~ iyilənmiş
-اییی له‎‎مک ~ iyiləmək
-اییی له‎ مه‎ ~ iyiləmə
-اییی له‎مه‎ دویقوسو ~ iyiləmə duyqusu
-ایی یمک ~ iyimək
-ایییمیش ~ iyimiş
-ایی یمینیجی ~ iyi minici
-ایی یوئرمک ~ iyi vermək
-ایی ییه‎ چکمک ~ iyiyə çəkmək
-ایییتمک ~ iyitmək
-ایییتوغرول ~ iyituğrul
-اییید ~ iyid
-ایییر ~ iyir
-ایی یسیز ~ iyisiz
-ایی یسیزلیک ~ iyisizlik
-ایییک ~ iyik
-ایی یلیک ~ iyilik
-ایی یلیک بیلیر ~ iyilik bilir
-ایی یلیکچی ~ iyilii
-ایی یلیکچیلیک ~ iyiliilik
-ایی یلیک سئور ~ iyilik sevər
-ایی یلیکسئورلیک ~ iyilik sevərlik
-ایی یلیکله‎ ~ iyiliklə
-ایییمسر ~ iyimsər
-ایییمسرلیک ~ iyimsərlik
-بیوقرافی ~ io
-شعرلرین قورولوش خصوصیت لری ~ irlərin quruluş xususiətləri
-عبادت ~ ibadət
-عبارت ~ ibarət
-عبرانی ~ ibrani
-عبرت ~ ibrət
-عترت ~ itrət
-عده‎ ~ iddə
-عِرْض ~ irz
-عرفان ~ irfan
-عرفانی ~ irfani
-عرق ~ irq
-عزالدین ~ izzəddin
-عزالدین حاجیلو ~ izzəddin hacilu
-عزّت ~ izzət
-عزت آباد ~ izzət abad
-عزّت الله محمدی ~ izzətulla məhəmmədi
-عزّتی نفس ~ izzti nəfs
-عشاء ~ işa
-عِشرت ~ işrət
-عشرت آباد ~ işrət abad
-عشوه‎ ~ işvə
-عصمت ~ ismət
-عصمتا یسپیستی ~ ismət ispisti
-عصم تسیز ~ ismətsiz
-عفاف ~ ifaf
-عفّت ~ iffət
-عفریت ~ ifrit
-عفریته‎ ~ ifri
-علّت ~ illət
-علّتوم علول ~ illətu məlul
-عِلّی ~ illi
-علّیت ~ illiət
-عماد ~ imad
-عماد ~ imad
-عمارت ~ imarət
-عمارت ~ imarət
-عمارت ملای انار ~ imarət mulay ənar
-عمارتلو ~ imarətli
-عناد ~ inad
-عنادچی ~ inad
-عنایت ~ inayət
-عندالحاجت ~ indəlhacət
-عندالضرورت ~ indəzzərurət
-عِندالفرصت ~ indəlfürsət
-عنداللزوم ~ indəlluzum
-عندالمطالبه‎ ~ indalmütali
-عیادت ~ iyadət
-عیدعلی ~ idəli
-عیسالی ~ isalı
-عیسی ~ isa
-عیسینین دوغومو ~ isanın doğumu
-غسل ارتماسی ~ i irtimasi
-İ ~ İ
-İ ~ İ

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com