نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-آغب ئس ~ bes
-آغبو را ~ bora
-آغبیل َک ~ bilek
-ب ~ B
-با ~ ba
-باآل ~ baal
-بااوباپ ~ baobap
-بااوبادین ~ baobadin
-بائر ~ bayer
-باب ~ bab
-باب خالاوا ~ bab xalava
-بابا ~ baba
-باباآدام ~ babaadam
-باباآنا ~ babaana
-باباائوی ~ babaevi
-بابا اولماق ~ baba olmaq
-بابا ایگید ~ baba iyid
-بابابی ~ bababəy
-باباپور ~ babapur
-بابات ~ babat
-باباتجا ~ babatca
-باباتلاشدیرماق ~ babatlaşdırmaq
-بابات لاشدیریلماق ~ babatlaşdırılmaq
-بابات لاشماق ~ babatlaşmaq
-بابات لیق ~ babatlıq
-باباجان ~ babacan
-باباجیغاز ~ babacığaz
-باباجیق ~ babacıq
-باباجیل ~ babacıl
-باباجیلیق ~ babacılıq
-باباچ ~ bab
-باباخانلی ~ babaxanlı
-باباخلو ~ babaxlu
-بابادان اوغولا ~ babadan oğula
-بابادان بابایا ~ babadan babaya
-بابادان قالما ~ babadan qalma
-بابادیره‎یی ~ babadirəyi
-بابادیلی ~ babadili
-باباریت ~ babarıt
-بابازیزه‎گی ~ babazəyzəgi
-باباسیز ~ babasız
-باباسیل ~ babasıl
-باباسینا چکمک ~ babasına çəkmək
-باباسینین اوغلو ~ babasının oğlu
-باباش کندی ~ babaş kəndi
-باباعل یجوانمرد ~ babəli cavanmərd
-باباق ~ babaq
-باباقوشو ~ babaquşu
-باباکؤش ~ babaköş
-باباگورگور ~ babagürgür
-بابال ~ babal
-بابالاشماق ~ babalaşmaq
-بابالانماق ~ babalanmaq
-با بالمعده‎ ~ babulmedə
-بابالو ~ babalu
-بابالی ~ babalı
-بابالیق ~ babalıq
-بابالیق ائتمک ~ babalıq etmək
-بابالیقیزلی اولماق ~ babalı qızlı olmaq
-بابامیراثی ~ babamirası
-بابان ~ baban
-بابانک ~ babanək
-باباوئرقیلینجی ~ babaverqılıncı
-بابایادگاری ~ babayadigari
-بابای ~ babay
-بابایل و ~ babaylu
-بابایوردو ~ babayurdu
-باببار ~ babbar
-بابت ~ babət
-بابراق ~ babraq
-بابرشور ~ babərşor
-بابک ~ babək
-بابکئی ~ Babkey
-بابک قالاسی ~ babək qalası
-بابکلو ~ babəklu
-باب گلمک ~ bab gəlmək
-بابل ~ babul
-با بلاشماق ~ bablaşmaq
-بابولان ~ babolan
-بابور ~ babur
-بابور امپراتورلوغو ~ babur impratorluğu
-بابوری ~ baburi
-بابی ~ babı
-بابی ~ babı
-بابیکان ~ babıkan
-بابینا ~ babına
-بابیان ~ babian
-بابیر ~ babır
-بابیزم ~ babizm
-بابیل ~ babil
-باب یلیک ~ babilik
-باپ بالاجا ~ bap balaca
-باپتیزم ~ baptizm
-باپتیست ~ baptist
-بات ~ bat
-بات ~ bat
-باتابات ~ batabat
-باتا بیلمک ~ bata bilmək
-باتار ~ batar
-باتاریا ~ batarya
-باتاش ~ bataş
-باتاغا ساپلانماق ~ batağa saplanmaq
-باتاق ~ bataq
-باتاق بایقوشو ~ bataq bayquşu
-باتاقجیل ~ bataqcıl
-باتاق چوللوغو ~ bataq çulluğu
-باتاق کتانی ~ bataq kətanı
-باتاقلاشدیرماق ~ bataqlaşdırmaq
-باتاقلاشدیریلماق ~ bataqlaşdırılmaq
-باتاقلاشماق ~ bataqlaşmaq
-باتا قلی ~ bataqlı
-باتا قلیق ~ bataqlıq
-باتاقلیق گازی ~ bataqlıq qazı
-باتا قلیق نرگیسی ~ bataqlıq nərgisi
-باتان ~ batan
-باتای ~ batay
-با تبات ~ batbat
-باتبای ~ batbay
-بات بایان ~ bat bayan
-باتداق ~ batdaq
-باتراق ~ batraq
-باتروش ~ batruş
-باتروق ~ batruq
-بات سات ~ bat sat
-باتا چیخا ~ bata çıxa
-باتسیق ~ batsıq
-باتقا ~ batqa
-باتقاق ~ batqaq
-باتقی ~ batqı
-باتقیلی ~ batqılı
-باتقین ~ batqın
-باتقین لیق ~ batqınlıq
-باتراق ~ Batrak
-باتلاق ~ batlaq
-باتلاق آردیجی ~ batlaq ardıcı
-باتلاق توسباغاسی ~ batlaq tusbağası
-باتلاق چوللوغو ~ batlaq çulluğu
-باتلاق قوشلاری ~ batlaq quşları
-باتلاق قَیلانقوشو ~ batlaq qəylanquşu
-باتما ~ batma
-باتماز ~ batmaz
-باتماز نویان ~ batmaz noyan
-باتماق ~ batmaq
-باتمان ~ batman
-باتمان ~ batman
-باتمان تره‎زی ~ batman tərəzi
-باتمانلیق ~ batmanlıq
-باتمجین ~ batəmcin
-باتمول ~ batmul
-باتمیش ~ batmış
-باتو ~ batu
-باتوقا ~ batuqa
-باتوق ~ batuq
-باتون ~ batun
-باتی ~ batı
-باتیاران ~ batiaran
-باتی اویقارلیغی ~ batı uyqarlığı
-باتیب چیخماق ~ batıb çıxmaq
-باتیب قالماق ~ batıb qalmaq
-باتی بلوکو ~ batı bloku
-باتیتورکوستانلهج هسی ~ batı türküstan ləhcəsi
-باتیجی ~ batıcı
-باتیچی ~ batıçı
-باتیچیلیق ~ batıçılıq
-باتیرماق ~ batırmaq
-باتیریق ~ batırıq
-باتیریلماق ~ batırılmaq
-باتیش ~ batış
-باتیشاد ~ batışad
-باتیشماق ~ batışmaq
-باتیق ~ batıq
-باتیق ~ batıq
-باتیق لیق ~ batıqlıq
-باتیلاشدیرماق ~ batılaşdırmaq
-باتیلاشماق ~ batılaşmaq
-باتیلی ~ batılı
-باتیلیلاشماق ~ batılılaşmaq
-باتیلیلیق ~ batılılıq
-باتیم ~ batım
-باتیوول ~ bativul
-باج ~ bac
-با جآلان ~ bacalan
-باجا ~ baca
-باجا آچماق ~ baca açmaq
-باجاباج ~ bacabac
-باجا باجا ~ baca baca
-باجاباشی ~ bacabaşı
-باجا تومروغو ~ baca tomruğu
-باجادان دوشمه‎ ~ bacadan düşmə
-باجاران ~ bacaran
-باجارماز ~ bacarmaz
-باجارمازلیق ~ bacarmazlıq
-باجارماق ~ bacarmaq
-باجارمامازلیق ~ bacarmamazlıq
-باجاری ~ bacarı
-باجاریشیق ~ bacarışıq
-باجاریق ~ bacarıq
-باجاری قسیز ~ bacarıqsız
-باجاری قسیزلیق ~ bacarıqsızlıq
-باجاریق لی ~ bacarıq lı
-باجاری قلیق ~ bacarıqlıq
-باجاسیز ~ bacasız
-باجاغی پوخلو ~ bacağı poxlu
-باجاق ~ bacaq
-باجا قباجاق اوستونه‎ آتماق ~ bacaqbacaq üstünə atmaq
-باجا ققلمی ~ bacaq qələmi
-باجا ققیران ~ bacaq qıran
-باجا قلی ~ bacaqlı
-باجا قلیق ~ bacaqlıq
-باجاق ولاغی ~ baca qulağı
-باجالی ~ bacalı
-باجالیق ~ bacalıq
-باجاناق ~ bacanaq
-باجانا قلیق ~ bacanaqlıq
-باجرگه‎ ~ bacrgə
-باجروان ~ bacarvan
-باجگاه ~ bacgah
-باجگیران ~ bacgiran
-با جو خراج ~ bacu xərac
-باجی ~ bacı
-باجی اوغلو ~ bacı oğlu
-باجیقارداش ~ bacıqardaş
-باجی قیزی ~ bacıqızı
-باجی کیمی ~ bacı kimi
-باجیلار داغی ~ bacılar dağı
-باجیلاشماق ~ bacılaşmaq
-باجیلیق ~ bacılıq
-باجیلیق ائتمک ~ bacılıq etmək
-باچاق ~ baçaq
-باچان ~ baçan
-باچمان ~ baçman
-باچیق ~ baçıq
-باحیا ~ bahəya
-باخ ~ bax
-باخاجاق ~ baxacaq
-باخاج ~ baxac
-باخاجلاماق ~ baxaclamaq
-باخاجلانماق ~ baxaclanmaq
-باخاجلی توفنگ ~ baxaclı tüfəng
-باخاجلی ~ baxaclı
-باخاچچی ~ baxaççı
-باخاخاقان ~ baxaxaqan
-باخار ~ baxar
-باخاراق ~ baxaraq
-باخارخان ~ baxarxan
-باخارسان ~ baxarsan
-باخارکور ~ baxarkor
-باخارلی ~ baxarlı
-؟ باخارمیسینیز ~ baxarmısınız
-باخاق ~ Baxaq
-باخا قالماق ~ baxa qalmaq
-باخاقان ~ baxaqan
-باخال ~ baxal
-باخالیم ~ baxalım
-باخان ~ baxan
-باخاناق ~ baxanaq
-باخانای ~ baxanay
-باخانتا ~ baxanta
-باخانلار قورولو ~ baxanlar qurulu
-باخانلیق ~ baxanlıq
-باخاوول ~ baxavul
-باخای ~ baxay
-باخ باخ ~ bax bax
-باخ سانا ~ bax sana
-باخ هله ~ bax hələ
-باخبر ~ baxəbər
-باختا ~ baxta
-باختیمور ~ baxteymur
-باخجا ~ baxca
-باخچا ~ baxça
-باخچابویاغی ~ baxçaboyağı
-باخچاپیچاغی ~ baxçapıçağı
-باخچاجی ~ baxçacı
-باخچاجیق ~ baxçacıq
-باخچاجیلیق ~ baxçacılıq
-باخچاسیز ~ baxçasız
-باخچاکَکیگی ~ baxçakəkiyi
-باخچالی ~ baxçalı
-باخچالیق ~ baxçalıq
-باخچانعناسی ~ baxçannası
-باخچیوان ~ baxçıvan
-باخدوغان ~ baxdoğan
-باخدی ~ baxdı
-باخدیبردی ~ baxdıbərdi
-باخدیرما ~ baxdırma
-باخدیرماق ~ baxdırmaq
-باغشی ~ Bağşı
-باخقال ~ baxqal
-باخلان ~ baxlan
-باخماجا ~ baxmaca
-باخمادان ~ baxmadan
-باخماق ~ baxmaq
-باخمالی ~ baxmalı
-باخمان ~ baxman
-باخمایاراق ~ baxmayaraq
-باخی ~ baxı
-باخی ~ baxı
-باخیا ~ baxya
-باخیت ~ baxıt
-باخیجی ~ baxıcı
-باخیجیلیق ~ baxıcılıq
-باخیر ~ baxır
-باخیش ~ baxış
-باخی شآتماق ~ baxış atmaq
-باخی شآچیسی ~ baxış açısı
-باخیشقان ~ baxışqan
-باخیشلی ~ baxışlı
-باخیشماق ~ baxışmaq
-باخی شوئرمک ~ baxiş vermək
-باخیشیق ~ baxışıq
-باخیشی قسیز ~ baxışıqsız
-باخیشیم ~ baxışım
-باخیشی مسیز ~ baxışımsız
-باخیشی مسیزلیق ~ baxışımsızlıq
-باخیشی ملی ~ baxışımlı
-باخیلماق ~ baxılmaq
-باخیلیش ~ baxılış
-باخیم ~ baxım
-باخیم ائوی ~ baxim evi
-باخیمجی ~ baxımcı
-باخیمجیلیک ~ baxımcılık
-باخی مسیز ~ baxımsız
-باخی مسیزلیق ~ baxımsızlıq
-باخیم لاماق ~ baxımlamaq
-باخی ملیق ~ baxımlıq
-باخیم یئری ~ baxım yeri
-باخیم یوردو ~ baxım yurdu
-باخیمدانإ ~ baxımdan
-باخی ملی ~ baxımlı
-باخی ملیلیق ~ baxımlılıq
-باخیمیندان ~ baxımından
-باخینتی ~ baxıntı
-باخینجاق ~ baxıncaq
-باخینماق ~ baxınmaq
-باخییا ~ baxyıa
-باد ~ bad
-بادا گئتمک ~ bada getmək
-بادا وئرمک ~ bada vermək
-بادات ~ badat
-باداخلاماق ~ badaxlamaq
-بادار ~ badar
-بادار بادار اولماق ~ badar badar olmaq
-باداس ~ badas
-باداش ~ badaş
-باداشماق ~ badaşmaq
-باداشیق ~ badaşıq
-باداق ~ badaq
-باداق واری ~ badaq varı
-باداقلاتماق ~ badaqlatmaq
-باداقلاشماق ~ badaqlaşmaq
-باداقلاماق ~ badaqlamaq
-باداقلانماق ~ badaqlanmaq
-باداقلی ~ badaqlı
-باداقول ~ badaqul
-بادالاق ~ badalaq
-بادالاق قورماق ~ badalaq qurmaq
-بادالاقلاشماق ~ badalaqlaşmaq
-بادالاقلاشماق ~ badalaqlaşmaq
-بادالاقلاماق ~ badalaqlamaq
-بادالاقلانماق ~ badalaqlanmaq
-بادام ~ badam
-بادام ~ badam
-بادا مآغاجی ~ badamağacı
-بادا مآغیز ~ badamağız
-بادا مازمه‎سی ~ badamazməsi
-باداماق ~ badamaq
-بادا مایچی ~ badamiçi
-بادا مباجی ~ badambacı
-بادا مبارماغی ~ badambarmağı
-بادا مبوتا ~ badambuta
-بادا مبورا ~ badambura
-بادا مبیییق ~ badambıyıq
-بادامجان ~ badamcan
-بادامجیق ~ badamcıq
-بادامچا ~ badamça
-بادامچا ~ badamça
-بادا مچؤرگی ~ badam çörəyi
-بادامچی ~ badamçı
-بادام دیرناق ~ badam dırnaq
-بادامستان ~ badamistan
-بادا مشکری ~ badamşəkəri
-بادا مشکیللی ~ badam şəkilli
-بادام شیرین ~ badam şirin
-بادام قولاق ~ badam qulaq
-بادامقیزیلبؤجه‎یی ~ badam qızıl böcəyi
-بادامک ~ badamək
-بادا مگؤز ~ badamgöz
-بادا مگؤزلو ~ badamgözlu
-باداملی ~ badamlı
-باداملیق ~ badamlıq
-بادا ممرباسی ~ badam murabbası
-بادا مواری ~ badamvarı
-( بادامی (گؤزلر ~ badamı (gözlər)
-بادامیار ~ badamyar
-بادا میاغی ~ badamyağı
-بادان ~ badan
-بادانا ~ badana
-بادانین ~ Badanın
-بادای ~ baday
-بادبان ~ badban
-بادخرید ~ badxərid
-بادراق ~ badraq
-بادرنج ~ badrənc
-بادروق ~ badruq
-بادشکن ~ badşikən
-بادغیس ~ badğis
-بادِ صبا ~ badi səba
-بادکئش ~ badkeş
-( بادکئش قورماق (سالماق ~ badkeş qurmaq (salmaq)
-بادکی ~ badiki
-بادلی ~ badlı
-بادلیج ~ badlıc
-بادمحمود ~ badmahmud
-بادور ~ badur
-بادوروق ~ baduruq
-باده‎ ~ badə
-باده‎ پرست ~ badəpərəst
-باده کند ~ badh kənd
-باده‎ نوش ~ badə nuş
-باده‎لی ~ badəli
-بادی ~ badı
-بادی بادییئریمک ~ badı badı yerimək
-بادیا ~ badya
-بادیاچا ~ badyaça
-بادیان ~ badyan
-بادیج ~ badıc
-بادیش ~ badış
-بادیک ~ badik
-بادیمجان ~ badımcan
-بادیمجان تورشوسو ~ badımcan turşusu
-بادیمجان گیللر ~ badımcangillər
-بادیمجا نلیق ~ badımcanlıq
-بادیمجان مرباسی ~ badımcan murəbbası
-بادیمجانی ~ badımcanı
-بادی ~ badı
-بادیه‎ ~ badiyə
-بار ~ bar
-بارا ~ bara
-بارابار ~ barabar
-بارابان ~ baraban
-بارات ~ barat
-باراتا ~ barata
-باراجوق ~ baracuq
-باراجین ~ baracın
-بارادوست ~ baradost
-بارازلی ~ barazlı
-باراژ ~ baraj
-باراسی چیخماق ~ barası çıxmaq
-باراسین آچماق ~ barasın açmaq
-باراق ~ baraq
-بارا قویماق ~ bara qoymaq
-باراکاللاه ~ barakallah
-باراللی ~ barallı
-بارالی چای ~ baralı çay
-باراما ~ barama
-باراما توخومو ~ barama toxumu
-باراماچی ~ baramaçı
-باراماچیلیق ~ baramaçılıq
-باراما قوردو ~ barama qurdu
-بارامالاماق ~ baramalamaq
-باران ~ baran
-بارانبات ~ baranbat
-باران باتیر ~ baran batır
-بارانجار ~ barancar
-باراندیز ~ barandız
-بارانقار ~ baranqar
-بارانلی ~ baranlı
-بارانی ~ baranı
-باربار باغیرماق ~ barbar bağırmaq
-باربارداغی ~ barbardağı
-باربارقالاسی ~ barbarqalası
-بارباشی ~ barbaşı
-بارباکان ~ barbakan
-باربوت ~ barbut
-باربونیا ~ barbunya
-باربین ~ barbın
-بارت ~ bart
-بارتاز ~ bartaz
-بارتانباهادیر ~ bartanbahadır
-بارتو ~ bartu
-بار توتماق ~ bar tutmaq
-بارتیق ~ bartıq
-بارجادوردو ~ barcadurdu
-بارچا ~ barça
-بارچاتویون ~ barçatoyun
-بارچادورموش ~ barçadurmuş
-بارچادوغدو ~ barçadoğdu
-بارچاق ~ barçaq
-بارجکند ~ barcknd
-بارچوق ~ barçuq
-بارچوق آرتتیگین ~ barçuq art tigin
-بارچی ~ barçı
-بارچین ~ barçın
-بارچینلی ~ barçınlı
-بارچینلیق ~ barçınlıq
-بارداجیق اریگی ~ bardacıq əriyi
-بارداش ~ bardaş
-بارداش قورماق ~ bardaş qurmaq
-بارداغی داشیرماق ~ bardağı daşırmaq
-بارداق ~ bardaq
-بارداق آلتی ~ bardaq altı
-بارداق اریگی ~ bardaq ariyi
-بارداقچی ~ bardaqçı
-باردام ~ bardam
-باردان ~ bardan
-باردو ~ bardo
-بارده‎ ~ bardə
-باردی ~ bardı
-باردیبای ~ bardıbay
-بارز ~ bariz
-بارزا ~ barza
-بارزاقلی ~ Barzaklı
-بارزاوو ~ barzavu
-بارزیل ~ barzıl
-بارس ~ bars
-بارساق ~ barsaq
-بارسام ~ barsam
-بارساما ~ barsama
-بارسچی ~ barsçı
-بارسغان ~ barsğan
-بارسقان سنگون ~ barsqan səngün
-بارسوق ~ barsuq
-بارسوم ~ barsum
-بارسیل ~ barsıl
-بارسی للار ~ barsıllar
-بارشین ~ barşın
-بارفیکس ~ barfiks
-بارغا ~ barğa
-بارقه‎ ~ barqə
-بارقو ~ barqu
-بارقوش ~ barquş
-بارقوق ~ barquq
-بارقی ~ barqı
-بارقیت ~ barqıt
-بارقیماق ~ barqımaq
-بارقین ~ barqın
-بارک ~ bark
-بارک الله ~ barək allah
-بارکا ~ barka
-بارکات ~ barkat
-بارکاخان ~ barkaxan
-بارکان ~ barkan
-بارکئش ~ barkeş
-بارک توتار ~ bark tutar
-بارکلانماق ~ barklanmaq
-بارگاه ~ bargah
-بارگیرو ~ bargiru
-بارلا ~ barla
-بارلاس ~ barlas
-بارلاق ~ barlaq
-بارلانماق ~ barlanmaq
-بارلی ~ barlı
-بارلیق ~ barlıq
-بارماغی اولماق ~ barmağı olmaq
-بارماغی دیشینده‎ ~ barmağı dişində
-بارماغیندا اویناتماق ~ barmağında oynatmaq
-بارماغینی دیشله‎مک ~ barmağını dişləmək
-بارماق ~ barmaq
-بارماق ائله‎مک ~ barmaq eləmək
-بارما قاوتو ~ barmaq otu
-بارما قاوجو ~ barmaq ucu
-بارما قاوزاتماق ~ barmaq uzatmaq
-بارماق اوزومو ~ barmaq üzümü
-بارما قایزی ~ barmaq izi
-بارما قبارماق ~ barmaq barmaq
-بارما قجالیق ~ barmaqcalıq
-بارما قجیق ~ barmaqcıq
-بارما قجیل ~ barmaqcıl
-بارماقچا ~ barmaqça
-بارماقچالیق ~ barmaqçalıq
-بارما قحسابی ~ barmaq hesabı
-بارماق سوخماق ~ barmaq soxmaq
-بارما قسیز ~ barmaqsız
-بارما قسیلکه‎له‎‎مک ~ barmaq silkələmək
-بارماقلا ساییلماق ~ barmaqla sayılmaq
-بارماق شیققیلداتماق ~ barmaq şıqqıldatmaq
-بارماق قالدیرماق ~ barmaq qaldırmaq
-بارماقلا گؤستریلمک ~ barmaqla göstərilmək
-بارماق گولو ~ barmaq gülü
-بارماقلاق ~ barmaqlaq
-بارماقلاق چوزون بیلیگ ~ barmaqlaq çuzun bilig
-بارما قلاماق ~ barmaqlamaq
-بارما قلانماق ~ barmaqlanmaq
-بارما قلیق ~ barmaqlıq
-بارما قلی قسیز ~ barmaqlıqsız
-بارما قلیق لی ~ barmaqlıqlı
-بارما قواری ~ barmaqvarı
-بارمان ~ barman
-بارو ~ baro
-باروک ~ barok
-باروکای ~ barokay
-باروت ~ barut
-باروت آغاجی ~ barut ağacı
-باروج ~ baruc
-باروق ~ baruq
-بارولاس ~ barulas
-بارولای ~ barulay
-بارون ~ barun
-باروندوق ~ barunduq
-بارود ~ barud
-باروژ ~ baroj
-بارومتر ~ barumetir
-باره‎ ~ barə
-بارهاواسی ~ barhavası
-باری ~ barı
-باری ~ barı
-باری ~ barı
-باریئر ~ baryer
-باریبه‎ییم ~ barı bəyim
-باریت ~ barıt
-باریتچی ~ barıtçı
-باری تقابی ~ barıtqabı
-باری تقوخوسو گلیر ~ barıt qoxusu gəlir
-باری تقوخوسو ~ barıt qoxusu
-باری تکیمی آچیلماق ~ barıt kimi açılmaq
-باریتلا اویناماق ~ barıtla oynamaq
-باری تلاماق ~ barıtlamaq
-باری تلیق ~ barıtlıq
-باریتون ~ barıtun
-باریتی ~ barıtı
-باریتی قوروساخلاماق ~ barıtı quru saxlamaq
-باریچو خان ~ barıçu xan
-باریس ~ barıs
-باریش ~ barış
-باری شپوزان ~ barışpozan
-باری شجیل ~ barışcıl
-باریشچی ~ barışçı
-باری شچیلیق ~ barışçılıq
-باریشدیرماق ~ barışdırmaq
-باریشدیریجی ~ barışdırıcı
-باریشدیریجیلیق ~ barışdırıcılıq
-باری شسئور ~ barışsevər
-باری شسئورلیک ~ barışsevərlik
-باری شگؤروشاولماق ~ bariş görüş olmaq
-باریشماز ~ barışmaz
-باریشمازلیق ~ barışmazlıq
-باریشماق ~ barışmaq
-باریشیق ~ barışıq
-باریشیق اولماق ~ barışıq olmaq
-باریشیقچی ~ barışıqçı
-باریشی قلیق ~ barışıqlıq
-باریقاد ~ barıqad
-باریک آب ~ barıkab
-باریکلّاه ~ barikallah
-باریکو ~ barıku
-باریلاماق ~ barılamaq
-باریم ~ barım
-باریمتای ~ barımtay
-بارین ~ barın
-باریناق ~ barınaq
-بارینج ~ barınc
-بارینداق ~ barındaq
-باریندیرماق ~ barındırmaq
-بارینقولو ~ barınqulu
-بارینماق ~ barınmaq
-باریوم ~ barıyom
-بارینلار ~ barınlar
-باز ~ baz
-باز ~ baz
-باز ~ baz
-بازخاقان ~ bazxaqan
-بازار ~ bazar
-بازار ~ bazar
-بازارآچماق ~ bazaraçmaq
-بازارائرته‎سی ~ bazar ertəsi
-بازارا چیخارماق ~ bazara çıxarmaq
-بازار اولماق ~ bazar olmaq
-بازارباش ~ bazarb
-بازارباشی ~ bazarbaşı
-بازارتوکان ~ bazartukan
-بازارچا ~ bazarça
-بازارچی ~ bazarçı
-بازارچیلیق ~ bazarçılıq
-بازاردوزو ~ bazardüzü
-بازار دیری ~ bazar dəyəri
-بازارگونو ~ bazargünü
-بازارلاشماق ~ bazarlaşmaq
-بازارلاما ~ bazarlama
-بازارلاماجی ~ bazarlamacı
-بازارلاماچیلیق ~ bazarlamaçılıq
-بازارلاماق ~ bazarlamaq
-بازارلانماق ~ bazarlanmaq
-بازارلیق ~ bazarlıq
-بازارلیق ائتمک ~ bazarlıq etmək
-بازارلی قسیز ~ bazarlıqsız
-بازارلیقچی ~ bazarlıqçı
-بازارلی قلی ~ bazarlıqlı
-بازارماسال بؤلگه‎سینده‎ تورک کندلری ~ bazarmasal
-بازاری ~ bazari
-بازار یئتیمی ~ bazar yetimi
-بازار یئری ~ bazar yeri
-بازار یورد ~ bazar yurd
-بازالت ~ bazalt
-بازان ~ bazan
-بازان داغی ~ bazan dağı
-باز اولماق ~ baz olmaq
-بازبای ~ bazbay
-بازدا ~ bazda
-بازرگان ~ bazərqan
-بازقان ~ bazqan
-بازلاماج ~ bazlamac
-بازلاماچلی ~ bazlamaçlı
-بازمان ~ bazman
-بازو ~ bazu
-بازوبند ~ bazubnd
-بازوکا ~ bazuka
-بازی ~ bazı
-بازیر ~ bazır
-بازیچه‎ ~ baziçə
-بازیک ~ bazik
-بازیک اوکسیدلر ~ bazik oksidlər
-باس ~ bas
-باسا ~ basa
-باس باس باغیرماق ~ bas bas bağırmaq
-باسا توغرول ~ basa tuğrul
-باسا تیمور ~ basa tımur
-باساباس ~ basabas
-باسات ~ basat
-باساج ~ basac
-باسار ~ basar
-باسار ~ basar
-باساراپا ~ basarapa
-باسارات ~ basarat
-باسارخان ~ basarxan
-باساریق ~ basarıq
-باساغار ~ basağar
-باساق ~ basaq
-باساق ~ basaq
-باساقار ~ Basagar
-باساماق ~ basamaq
-باساماق باساماق ~ basamaq basamaq
-باساماقلی ~ basamaqlı
-باسان ~ basan
-باساناق ~ basanaq
-باسانتا ~ basanta
-باسان یالواچ ~ basan yalvaç
-باسباس ~ basbas
-باستا ~ basta
-باستانا سالاتاسی ~ bastana salatası
-باستوق ~ bastuq
-باستی ~ bastı
-باستیق ~ bastıq
-باستیل ~ bastıl
-باسدالاما ~ basdalama
-باسدالاماق ~ basdalamaq
-باسدالانماق ~ basdalanmaq
-باسدام ~ basdam
-باسداماق ~ basdamaq
-باسداملو ~ basdamlu
-باسداملی ~ basdamlı
-باسدی ~ basdı
-باسدی باجاق ~ basdı bacaq
-باسدیراق ~ basdıraq
-باسدیرْتماق ~ basdırtmaq
-باسدیرماجیلیق ~ basdırmacılıq
-باسدیرما ~ basdırma
-باسدیرماجی ~ basdırmacı
-باسدیرماق ~ basdırmaq
-باسدیرمالی یومورتا ~ basdırmalı yumurta
-باسدیرمالیق ~ basdırmalıq
-باسدیرمیش ~ basdırmış
-باسدیریق ~ basdırıq
-باسدیریلماق ~ basdırılmaq
-باسدیریم ~ basdırım
-باسدیق ~ basdıq
-باسد یکئچدی ~ basdikeçdi
-باسدیکسدی ~ basdıkəsdi
-باسروق ~ basruq
-باسسیز ~ bassız
-باسغاج ~ basğac
-باسقاق ~ basqaq
-باسقال ~ basqal
-باسقی ~ basqı
-باسقی آلتینداتوتماق ~ basqı altındatutmaq
-باسقیج ~ basqıc
-باسقیجی ~ basqıcı
-باسقیجیلیق ~ basqıcılıq
-باسقی قالیبی ~ basqı qalıbı
-باسقیلی ~ basqılı
-باسقین ~ basqın
-باسقینا اوغراماق ~ basqına uğramaq
-باسقین ائتمک ~ basqın etmək
-باسقینتی ~ basqıntı
-باسقینجاق ~ basqıncaq
-باسقینجی ~ basqıncı
-باسقینجیلیق ~ basqıncılıq
-باسقین وئرمک ~ basqın vermək
-باس کلیلار ~ basklılar
-باسکول ~ baskul
-باس گئت ~ bas get
-باسلیق ~ baslıq
-باسما ~ basma
-باسماجا ~ basmaca
-باسماچی ~ basmaçı
-باسماجیلیق ~ basmacılıq
-باسماخانا ~ basmaxana
-باسما دویمه‎ ~ basma düymə
-باسمارلاماق ~ Basmarlamaq
-باسمارلانماق ~ basmarlanmaq
-باسماق ~ basmaq
-باسماقالیب ~ basmaqalıb
-باسمالاماق ~ basmalamaq
-باسمالیق ~ basmalıq
-باسمی للار ~ basmıllar
-باسمینج ~ basmınc
-باسواد ~ basəvad
-باسو ~ basu
-باسوت ~ basut
-باسوچ ~ basuç
-باسور اوتو ~ basur otu
-باسی ~ bası
-باسیب گئتمک ~ basıb getmək
-باسیب گئچمک ~ basıb geçmək
-باسیت ~ basıt
-باسیجی ~ basıcı
-باسیجیلیق ~ basıcılıq
-باسیرقاماق ~ basırqamaq
-باسیرقانماق ~ basırqanmaq
-باسیریق ~ basırıq
-باسیش ~ basış
-باسیشماق ~ basışmaq
-باسیق لاشدیرماق ~ basıqlaşdırmaq
-باسیق ~ basıq
-باسی قلیق ~ basıqlıq
-باسیل ~ basıl
-باسیلقان ~ basılqan
-باسیلما دایانیمی ~ basılma dayanımı
-باسیلماز ~ basılmaz
-باسیلمازلیق ~ basılmazlıq
-باسیلماق ~ basılmaq
-باسیلمیش ~ basılmış
-باسیلی ~ basılı
-باسیلیش ~ basılış
-باسیم ~ basım
-باسی مائوی ~ basım evi
-باسیمجی ~ basımcı
-باسیمجیلیق ~ basımcılıq
-باسیملار ~ basımlar
-باسیملاما ~ basımlama
-باسیملاماق ~ basımlamaq
-باسین ~ basın
-باسین اؤزگورلوگو ~ basın özgürlüyü
-باسین بیلدیریسی ~ basın bildirisi
-باسین توپلانتیسی ~ basın toplantısı
-باسینج ~ basınc
-باسینج اؤلچر ~ basınc ölçər
-باسینجلاماق ~ basınclamaq
-باسینجلی سو ~ basınclı su
-باسینجلی ~ basınclı
-باسین یاساغی ~ basın yasağı
-باسینچی ~ basınçı
-باسینلار ~ basınlar
-باسینماق ~ basınmaq
-باش ~ b
-.- باش ~ Baş
-باش آپارماق ~ Baş aparmaq
-با شآتماق ~ başatmaq
-با شآچماق ~ başaçmaq
-با شآچماماق ~ başaçmamaq
-با شآچیق ~ başaçıq
-با شآشاغی ~ başaşağı
-با شآغارتماق ~ baş ağartmaq
-با شآغریتماق ~ baş ağrıtmaq
-با شآغریدیجی ~ başağrıdıcı
-با شآغریسی ~ baş ağrısı
-با شآغریسیاولماق ~ baş ağrısı olmaq
-با شآغریسیچکمک ~ başağrısı çkmək
-با شآغریسیز ~ başağrısız
-با شآکتور ~ başaktor
-با شآکتورلوق ~ başaktorluq
-با شآلتی ~ başaltı
-با شآلیب گئتمک ~ baş alıb getmək
-با شآیاق ~ başayaq
-با شآیاقلیلار ~ başayaqlılar
-باشا ~ başa
-باش ائتمک ~ baş etmək
-باشائده‎ بیلمک ~ baş edə bilmək
-با شاؤیرَتمن ~ baş öyrətmən
-باش اباتان ~ başabatan
-باشاباش ~ başab
-باشاباش گلمک ~ başabaş gəlmək
-باش ابلا ~ başabla
-باشات ~ başat
-با شاثر ~ başasr
-باش اچاتدیرماق ~ başa çatdırmaq
-باشا چاتماق ~ başa çatmaq
-باشا چیخماق ~ başa çıxmaq
-باشاد ~ başad
-باش ادوشمک ~ başa düşmək
-باشا دوشموش ~ başa duşmuş
-باشار ~ başar
-باشاران ~ başaran
-باشارانلی ~ başaranlı
-باشارماق ~ başarmaq
-باشاری ~ başarı
-باشاریسیز اولماق ~ başarısız olmaq
-باشاریسیز ~ başarısız
-باشاریسیزلیغا اوغراماق ~ başarısızlığa uğramaq
-باشاریسیزلیق ~ başarısızlıq
-باشاری قازانماق ~ başarı qazanmaq
-باشاری گؤسترمک ~ başari göstərmək
-باشاریلماق ~ başarılmaq
-باشاریلی ~ başarılı
-باشاریم ~ başarım
-باش اسالماق ~ başa salmaq
-باش اسیستان ~ baş əsistan
-باشاغوت ~ başağut
-باش افندی ~ baş əfəndi
-باشاق ~ başaqq
-باشاق آغاجی ~ başaq ağacı
-( باشا قباغلاماق (توتماق ~ başaq bağlamaq (tutmaq)
-باشا قتوپلاماق ~ başaqtoplamaq
-باشاقچی ~ başaqçı
-باشا قچیلیق ~ başaqçılıq
-باشا قلاماق ~ başaqlamaq
-باشا قلانماق ~ başaqlanmaq
-باشاقلی ~ başaqlı
-باشاقوت ~ başaqut
-باشاگئچمک ~ başageçmək
-باشا گتیرمک ~ başa gətirmək
-باشاگَل ~ başagəl
-باشا گلمک ~ başa gəlmək
-باشال ~ başal
-با شالده‎ ایکن ~ baş əldəikən
-باش آلمیش ~ baş almış
-با شاندیرمک ~ baş əndirmək
-باشا وئرمک ~ başa vermək
-باشا وورماق ~ başa vurmaq
-با شاودا ~ baş oda
-باش اویونچو ~ baş oyunçu
-با شاوجو ~ baş ucu
-با شاوزمان ~ baş uzman
-با شاوزمانلیق ~ baş uzmanlıq
-باشاوستونده‎ توتماق ~ baş üstündə tutmaq
-باشاوستونده‎ یئری اولماق ~ baş üstündə yeri olmaq
-با شاوسته‎ ~ baş üstə
-با شاولماق ~ baş olmaq
-با شاویونج و ~ baş oyuncu
-با شاویونجولوق ~ baş oyunculuq
-باشا هاوا گلمک ~ başa hava gəlmək
-باشای ~ başay
-باشا یئتیشمک ~ başa yetişmək
-با شایشچی ~ baş işçı
-با شاَیمک ~ baş əymək
-باشای وغول ~ başay oğul
-باش بیلن ~ bbilən
-باش دؤندرمک ~ baş döndərmək
-باش دؤندوروجو ~ baş döndürücü
-باش یئمک ~ baş yemək
-باش یاور ~ baş yavər
-با شباجاقلیلار ~ bbacaqlılar
-با شباخان ~ bbaxan
-با شباخانلیق ~ bbaxanlıq
-با شبارماق ~ bbarmaq
-با شباش ~ bb
-با شباشا ~ bbaşa
-با شباشا بوراخماق ~ bbaşa buraxmaq
-با شباشا قالماق ~ bbaşa qalmaq
-با شباشا وئرمک ~ bbaşa vermək
-باشباغ ~ bb
-باش باغا ~ bbağa
-با شباغلاماق ~ bbağlamaq
-با شبئینی گئتمک ~ bbeyni getmək
-با شبئیین ~ bbeyin
-با شبئینین آپارماق ~ bbeynin aparmaq
-با شبلاسی ~ bbəlası
-با شبلالی ~ bbəlalı
-باشبوغا ~ bbuğa
-باشبوغ ~ bb
-باش بیلن ~ bbilən
-با شپاپاز ~ başpapaz
-باش پلان ~ baş plan
-باش پولو ~ baş pulu
-با شپوزوقلوق ~ başpozuqluq
-باش پیچاغاسورتمک ~ baş pıçağa sürtmək
-باشت ~ başt
-با شتئکنیسین ~ başteknisiyən
-با شتاپماق ~ baş tapmaq
-با شتاجی ~ baş tacı
-با شتاجی ائتمک ~ baş tacı etmək
-با شتاختاسی ~ baş taxtası
-باشتار ~ baştar
-با شتاسی ~ baştası
-باشتاق ~ baştaq
-با شتانیماز ~ baştanımaz
-با شتانیمازلیق ~ baştanımazlıq
-( با شتپمک (سوخماق ~ baş təpmək (soxmaq)
-باشتو ~ başto
-باشتوتار ~ baştutar
-با شتوتاماماق ~ baştutamamaq
-با شتوتماق ~ baş tutmaq
-باشتین ~ baştın
-باشتینکی ~ baştınkı
-باشتیمور ~ başteymur
-با شجمله‎ ~ baş cümlə
-با شجیغاز ~ başcığaz
-باشجیق ~ başcıq
-باش چاپان ~ baş çapan
-باش چاغار ~ baş çağar
-با شچاناغی ~ başçanağı
-با شچاووش ~ başçavuş
-با شچئویرمک ~ baş çevirmək
-با شچکمک ~ baş çəkmək
-باشچی ~ başçı
-با شچیخارماق ~ baş çıxarmaq
-باشچیل ~ başçıl
-باشچیلیق ~ başçılıq
-با شحاکم ~ baş hakim
-با شحکیم ~ baş həkim
-باش خانیمشفیعقیزی ~ baş xanım şəfiqızı
-با شخط ~ başxət
-با شخطی ~ başxətti
-باشدا ~ başda
-باشداش ~ başdaş
-باشداشلیق ~ başdaşlıq
-با شداشی ~ başdaşı
-باشداق ~ başdaq
-باشدا گئتمک ~ başda getmək
-باشدان ~ başdan
-( باشدان آتماق (آچماق ~ başdan atmaq (açmaq)
-با شدان آشاغی ~ başdan aşağı
-باشدان آشماق ~ başdan aşmaq
-باشدان آیاغا ~ başdan ayağa
-باشدان ائله‎مک ~ başdan eləmək
-باشدان باشا ~ başdan başa
-باشدان چیخارماق ~ başdan çıxarmaq
-باشدان ساوما ~ başdan savma
-باشدان سونا ~ başdan sona
-باشدان قارا ~ başdan qara
-باشدان قاراگیللر ~ başdan qaragillər
-باشدان کئچن ~ başdan keçən
-باشدان کئچمک ~ başdan keçmək
-با شدانیشمان ~ başdanışman
-باش دلهگه ~ baş dəlh gə
-با شدوکتور ~ başdoktor
-باش دولاندیرماق ~ baş dolandırmaq
-با شدؤندوروجو ~ baş döndürücü
-با شدؤنمه‎ سی ~ baş dönməsi
-با شدؤنمک ~ baş dönmək
-باشدو ~ başdu
-با شدوزگوچو ~ baş düzgüçü
-باشَر ~ başər
-باشرا ~ başra
-با شرول ~ başrol
-با شژئنرال ~ başjenral
-باش ساخلاماق ~ baş saxlamaq
-با شساریغی ~ başsarığı
-با شساغلیغی ~ baş sağlığı
-با شساغلیغی دئمک ~ baş sağlığı demək
-با شساغلیغی وئرمک ~ baş sağlığı vermək
-با شساللاماق ~ başsallamaq
-با شساوجی ~ başsavcı
-با شساوجیلیق ~ başsavcılıq
-باش سوخماق ~ baş soxmaq
-باش سؤز ~ baş söz
-باشسیز ~ başsız
-باشسی ز ~ başsız
-باشیسز آخین ~ başısz axın
-با شسیز آیاقسیز ~ başsız ayaqsız
-باشیسزباراتسیز گئتمک ~ başıszbaratsız getmək
-با شسیزلیق ~ başsızlıq
-با شسیندیران ~ başsındıran
-باش سیندیرماق ~ baş sındırmaq
-باش شاد ~ baş şad
-باششاق ~ başşaq
-با ششهر ~ başşəhər
-با شطبیب ~ baştəbib
-باشقا ~ başqa
-باشق اباشقا ~ başqabaşqa
-با شقاپاغی ~ başqapağı
-با شقاتماق ~ başqatmaq
-باش قاخینجی ~ baş qaxıncı
-باشقاجا ~ başqaca
-باشقارا ~ başqara
-باشقارماق ~ başqarmaq
-باش قارسون ~ baş qarson
-باشقاسی ~ başqası
-باش قافقاز ~ baş qafqaz
-با شقافیه‎ ~ başqafiə
-باشقاق ~ başqaq
-باشقال ~ başqal
-باشقالاشدیرماق ~ başqalaşdırmaq
-باشقالاشما ~ başqalaşma
-باشقالاشماق ~ başqalaşmaq
-باشقالاشمیش ~ başqalaşmış
-باشقالاشیم ~ başqalaşım
-با شقالدیران ~ başqaldıran
-با شقالدیرما ~ başqaldırma
-با شقالدیرماق ~ başqaldırmaq
-با شقالدیری ~ başqaldırı
-باشقالیق ~ başqalıq
-باشقان ~ başqan
-باشقا نلیق ~ başqanlıq
-باشقانلار ~ başqanlar
-باشقان یاردیمجیسی ~ başqan yardımcısı
-باشقو ~ başqu
-باشقورد ~ başqurd
-با شقوروجو ~ başqurucu
-باشقوردجا ~ başqurdca
-با شقوشماق ~ başqoşmaq
-با شقولاغی گئتمک ~ baş qulağı getmək
-با شقولاق ~ başqulaq
-با شقولاق آپارماق ~ baş qulaq aparmaq
-باش قویماق ~ baş qoymaq
-باشقیر ~ başqır
-باشقیرد ~ başqırd
-با شقیرخان ~ başqırxan
-باشقیل ~ başqıl
-با شکاتب ~ başkatib
-با شکسمک ~ baş kəsmək
-با شکسن ~ başkəsən
-باشکند ~ başkənd
-باشکند ~ başkənd
-باشکندلیک ~ başkəndlik
-با شکوموتان ~ başkomutan
-با شکونسول ~ başkonsul
-باشکؤرول ~ Başkörül
-با شکؤشه‎ ~ başköşə
-با شکیلیسه‎ ~ başkilisə
-با شگورا آپارماق ~ başgora aparmaq
-با شگؤت ~ başgöt
-باش گؤتورمک ~ baş götürmək
-باشگؤرول ~ başgörül
-با شگؤز ~ başgöz
-با شگؤز ائله‎‎مک ~ başgöz eləmək
-باش گؤسترمک ~ baş göstərmək
-باشگون ~ başgün
-با شگیجلدن ~ başgicəldən
-با شگیجلدیجی ~ başgicəldici
-با شگیجلمه‎ ~ başgicəlmə
-با شگیلی ~ başgili
-باشَل ~ başəl
-باشلاتان ~ başlatan
-باشلاتماق ~ başlatmaq
-باشلاتیلماق ~ başlatılmaq
-باشلادیجی ~ başladıcı
-باشلار باشلاماز ~ başlar başlamaz
-باشلاق ~ başlaq
-باشلام ~ başlam
-باشلاما ~ başlama
-باشلاماق ~ başlamaq
-باشلاما ووروشو ~ başlama vuruşu
-باشلامبوشو ~ başlamboşo
-باشلامیش ~ başlamış
-باشلانقیج ~ başlanqıc
-باشلانماق ~ başlanmaq
-باشلانیش ~ başlanış
-باشلانیلماق ~ başlanılmaq
-باشلاییجی ~ başlayıcı
-باشلاییش ~ başlayış
-باشلی ~ başlı
-باشلیباشینا ~ başlıbaşına
-باشلیباشینالیق ~ başlıbaşınalıq
-باشلیجا ~ başlıca
-باشلیق ~ başlıq
-باشلی قآلتی ~ başlıqaltı
-باشلی قاوتو ~ başlıqotu
-باشلی قسیز ~ başlıqsız
-باشلی قلار ~ başlıqlar
-باشلی قلی ~ başlıqlı
-باشما خ ~ başmax
-باشماق ~ başmaq
-باشما قلیق ~ başmaqlıq
-باشما قباغی ~ başmaq bağı
-باشما قبویاسی ~ başmaq boyası
-باشما قتیکن ~ başmaq tikən
-باشماقچی ~ başmaqçı
-باشماقچیلیق ~ başmaqçılıq
-باشما قسئیری ~ başmaq seyri
-با شمال ~ başmal
-باشمان ~ başman
-با شمحاسب ~ baş mühasib
-با شمقاله‎ ~ baş məqalə
-با شمحرّر ~ baş mühərrir
-با شمودور ~ başmüdür
-با شمفتّش ~ baş müfəttiş
-با شمئهتر ~ baş mehtər
-با شمهندس ~ baş məhəndis
-باش مسافر ~ baş musafir
-باشناق ~ başnaq
-باش نُقطه‎ ~ baş noqtə
-با شوئرمک ~ baş vermək
-با شوئرمه‎ ~ başvermə
-با شوئرمیش ~ başvermiş
-باشوئرن ~ başverən
-باش وزیر ~ baş vəzir
-با شوکالت ~ baş vəkalət
-با شوورماق ~ baş vurmaq
-با شوورو ~ başvuru
-با شووروجو ~ başvurucu
-با شهاوادا ~ başhavada
-باشی ~ başı
-باشیآچیق ~ başıaçıq
-باشیآچیق قالماق ~ başıaçıq qalmaq
-باشیآچیلماق ~ başıaçılmaq
-( باشیآخماق (دولانماق ~ başıaxmaq (dolanmaq)
-باشی آشاغیاولماق ~ başı aşağı olmaq
-باشی آلچاق ~ başı alçaq
-باشی آلوولو ~ başı alovlu
-با شیاپیت ~ başyapıt
-با شیاردیمجی ~ başyardımcı
-با شیارقیجی ~ başyarqıcı
-باش یاران ~ baş yaran
-با شیارماق ~ başyarmaq
-با شیازار ~ başyazar
-با شیازارلیق ~ başyazarlıq
-با شیازمان ~ başyazman
-با شیازمانلیق ~ başyazmanlıq
-با شیازی ~ başyazı
-باش یاؤرتولو ~ başi örtülü
-باشی اوجا ~ başı uca
-باشی اوجالماق ~ başı ucalmaq
-باشی اوچون ~ başı üçün
-باشی اوستونوکسمک ~ başı üstünü kəsmək
-باشی ایپلیلر ~ başı iplilər
-باش یئمک ~ baş yemək
-باش یئمیش ~ baş yemiş
-باشیباتمیش ~ başıbatmış
-باشی باشینا ~ başı başına
-باشی باغلانماق ~ başı bağlanmaq
-باشی باغلی ~ başı bağlı
-باشی باغلیجا ~ başı bağlıca
-باشی بلالی ~ başı bəlalı
-باشیبند اولماق ~ başı bənd olmaq
-باشیبوش ~ başıb
-باشیبوتؤو ~ başıbütöv
-باش یبوتون ~ başibütün
-باشیپوزوق ~ başıpozuq
-باشیپوزوقلوق ~ başıpozuqluq
-باشی توتماق ~ başı tutmaq
-باشی چیخماق ~ başı çıxmaq
-باشیدارا دوشمک ~ başıdara düşmək
-باشیداشا دیمک ~ başı daşa dəymək
-باشیداشلی ~ başıdaşlı
-باشیدرده‎ گیرمک ~ başı dərdə girmək
-باشیدولو ~ başıdolu
-باشی دؤنمک ~ başı dönmək
-باشی دومانلی ~ başı dumanlı
-باشی دوموک ~ başı dümük
-باشی دیمدیک ~ başı dimdik
-باشی دینج ~ başı dinc
-باشی سویوق ~ başı soyuq
-باشی شیشمک ~ başı şişmək
-باشی قارلی ~ başı qarlı
-باشی قاریشماق ~ başı qarışmaq
-باشی قالابالیق ~ başı qalabalıq
-باشی قوتازلی ~ başı qotazlı
-باشی قیزیشماق ~ başı qızışmaq
-باشی کوپبالی ~ başı kopbalı
-باشیگودازا گئتمک ~ başı güdaza getmək
-باشی کوللو ~ başı küllü
-( باشیگؤیه‎ دیمک (ارمک ~ başı göyə dəymək (ərmək)
-باشی گیجیشمک ~ başı gicişmək
-باشیل ~ başıl
-باشی مگؤزو ماوسته‎ ~ başım gözüm üstə
-باشیملا برابر ~ başımla bərabər
-باشیمیز دنگ اولدو ~ başımız dəng oldu
-باشین (یز) اوچون ~ başın (ız) üçün
-باشین ساغ اولسون ~ başın sağ ulsun
-باشینا ~ başına
-باشیناآند اولسون ~ başına and olsun
-باشینا اویونگتیرمک ~ başına oyun gətirmək
-باشینا ایشآچماق ~ başına iş açmaq
-باشینابلا آچماق ~ başına bəla açmaq
-باشینابلا آلماق ~ başına bəla almaq
-باشینابلا اولماق ~ başına bəla olmaq
-باشینا بوراخماق ~ başına buraxmaq
-باشینا بویروق ~ başına buyruq
-باشیناپی سلیک گتیرمک ~ başına pislik gətirmək
-باشیناتاج ائتمک ~ başına tac etmək
-باشینا توپلاماق ~ başına toplamaq
-باشیناچاره‎ قیلماق ~ başına çarə qılmaq
-باشینا چالماق ~ başına çalmaq
-باشینا چکمک ~ başına çəkmək
-باشینا چیخارماق ~ başına çıxarmaq
-باشیناداش اولسون ~ başına daş olsun
-باشیناداش دوشمک ~ başına daş düşmək
-باشینا دردآچماق ~ başına dərd açmaq
-باشینا دولانماق ~ başına dolanmaq
-باشینا قالماق ~ başına qalmaq
-باشیناقان چیخماق ~ başına qan çıxmaq
-باشیناکلک آچماق ~ başına kələk açmaq
-باشیناکول اولسون ~ başına kül olsun
-باشینا گئچمک ~ başına geçmək
-باشینا گلمک ~ başına gəlmək
-باشینا گؤتورمک ~ başına götürmək
-باشیناگیرمه‎مک ~ başına girməmək
-باشینالیق ~ başınalıq
-باشینا وورماق ~ başına vurmaq
-باشینا ووران ~ başına vuran
-باشیناهاوا گلمک ~ başına hava gəlmək
-باشینا یئریتمک ~ başına yeritmək
-باشینا ییخماق ~ başına yıxmaq
-باشینا ییغماق ~ başına yığmaq
-باشیندا گزدیرمک ~ başında gəzdirmək
-باشیندان آتماق ~ başından atmaq
-باشیندان بری ~ başından bəri
-باشیندان چیخارماق ~ başından çıxarmaq
-باشیندان سووماق ~ başından soumaq
-باشیندان گئچمک ~ başından geçmək
-باشیندانیئکه‎ دانیشماق ~ başından yekə danışmaq
-باشینی اورتایا قویماق ~ başını ortaya qoymaq
-باشینی بلایاسوخماق ~ başını bəlaya soxmaq
-باشینی بیریئره‎ باغلاماق ~ başını bir yerə bağlamaq
-باشینی آغریتماق ~ başını ağrıtmaq
-باشینیآلیب گئتمک ~ başını alıb getmək
-باشینی اکمک ~ başını əkmək
-باشینی باتیرماق ~ başını batırmaq
-باشینی باغلاماق ~ başını bağlamaq
-باشینیپییله‎مک ~ başını piyləmək
-باشینی دولاندیرماق ~ başını dolandırmaq
-باشینیدیک توتماق ~ başını dik tutmaq
-باشینیز ساغ اولسون ~ başınız sağ olsun
-باشینی ساللاماق ~ başını sallamaq
-باشینی سیغاللاماق ~ başını sığallamaq
-باشینی قاتماق ~ başını qatmaq
-باشینی قالدیراماماق ~ başını qaldıramamaq
-باشینی قوروماق ~ başını qorumaq
-باشینی قویماق ~ başını qoymaq
-باشینی قورتارماق ~ başını qurtarmaq
-باشینیقینینا چکمک ~ başını qınına çəkmək
-باشینیگیرله‎‎مک ~ başını girləmək
-باشینین آلتیندا ~ başının altında
-باشینین چاره‎ سینه‎ باخماق ~ başının çarəsinə baxmaq
-باشینی وئرمک ~ başını vermək
-باشینی یئمک ~ başını yemək
-با شیؤنتمن ~ baş yönətmən
-با شیوخاری ~ baş yuxarı
-باشی یئرده‎ ~ başı yerdə
-باشییئرینه‎ گلمک ~ başı yerinə gəlmək
-باشی یئکه‎ ~ başı yekə
-باشی یاسدیغایئنمک ~ başı yasdığa yenmək
-باشی یوموشاق ~ başı yumuşaq
-باشی یوخاری ~ başı yuxarı
-باشی یووارلاق ~ başı yuvarlaq
-باصارات ~ basarat
-باصره‎ ~ basirə
-باصفا ~ basəfa
-باطری ~ batri
-باطل ~ batil
-باطن ~ batin
-باطناً ~ batinən
-باطنی ~ batini
-باطنیه‎ ~ batiniə
-باعث ~ bais
-باعثکار ~ baiskar
-باغ ~ b
-باغا ~ Bağa
-باغات ~ bağat
-باغاتا ~ bağata
-باغاتور ~ bağatur
-باغاجیق ~ bağacıq
-باغارا ~ bağara
-باغالیق ~ bağalıq
-باغام ~ bağam
-باغام بورج ~ bağam burc
-باغان ~ bağan
-باغان ~ bağan
-باغانا ~ bağana
-باغاناق ~ bağanaq
-باغانجاق ~ bağancaq
-باغانچاناق ~ bağançanaq
-باغای ~ bağay
-باغا یارپاغی ~ bağa yarpağı
-با غباشی ~ bbaşı
-با غباغات ~ bbağat
-با غباغاتلی ~ bbağatlı
-با غباغاتلیق ~ bbağatlıq
-با غباغچا ~ bbağça
-با غباغچالی ~ bbağçalı
-باغبان ~ bban
-باغبان ~ bban
-باغبانلار ~ bbanlar
-باغبانلیق ~ bbanlıq
-با غبره‎ ~ bbərə
-با غبوغان ~ bboğan
-با غپوزومو ~ bağ pozumu
-با غپیچاغی ~ bağ pıçağı
-باغتاش ~ bağtaş
-با غتوخوسو ~ bağ toxusu
-باغجیق ~ bağcıq
-باغچا ~ bağça
-باغچا باغ ~ bağça b
-باغچابان ~ bağçaban
-باغچابان ~ bağçaban
-باغچاجیق ~ bağçacıq
-باغچاق ~ bağçaq
-باغچالی ~ bağçalı
-باغ چوبوغو ~ bağ çubuğu
-باغچی ~ bağçı
-باغچیلیق ~ bağçılıq
-باغچیوان ~ bağçıvan
-باغچییه‎ لگی ~ bağ çiyələyi
-باغدا ~ bağda
-باغداتی ~ bağdatı
-باغداش ~ bağdaş
-باغداشا اوتوروماق ~ bağdaşa oturumaq
-باغداشدیرماجی ~ bağdaşdırmacı
-باغداشدیرماجیلیق ~ bağdaşdırmacılıq
-باغداشدیرماق ~ bağdaşdırmaq
-باغداشدیریجی ~ bağdaşdırıcı
-باغداشما ~ bağdaşma
-باغداشماز ~ bağdaşmaz
-باغداشمازلیق ~ bağdaşmazlıq
-باغداشماق ~ bağdaşmaq
-باغداشی ~ bağdaşı
-باغداشی قورماق ~ bağdaşı qurmaq
-باغداشیر ~ bağdaşır
-باغداشیق ~ bağdaşıq
-باغداشیقلاشدیرماق ~ bağdaşıqlaşdırmaq
-باغداشیقلاشماق ~ bağdaşıqlaşmaq
-باغداشی قلیق ~ bağdaşıqlıq
-باغداشیلماق ~ bağdaşılmaq
-باغداشیم ~ bağdaşım
-باغدالاماق ~ bağdalamaq
-باغداماق ~ bağdamaq
-باغراق ~ bağraq
-باغرام قوم ~ bağram qum
-باغری ~ bağrı
-باغری اینجه‎ ~ bağrı incə
-باغری باداش ~ bağrı badaş
-باغری باداش اولماق ~ bağrı badaş olmaq
-باغری باداشلیق ~ bağrı badaşlıq
-باغری چاتلاماق ~ bağrı çatlamaq
-باغری داشا دؤنمک ~ bağrı daşa dönmək
-باغری دلینمک ~ bağrı dəlinmək
-باغری قارا ~ bağrı qara
-باغری قارا قوش ~ bağrı qara quş
-باغریقانا دؤنمک ~ bağrı qana dönmək
-باغری قاناولماق ~ bağrı qan olmaq
-باغری نازیک ~ bağrı nazik
-باغری یاریلماق ~ bağrı yarılmaq
-باغری یانماق ~ bağrı yanmaq
-باغری یانیق ~ bağrı yanıq
-باغریش ~ bağrış
-باغرینا باسماق ~ bağrına basmaq
-باغرینا داشباسماق ~ bağrına daş basmaq
-باغرینی دلمک ~ bağrını dəlmək
-باغرینی قانا دؤندرمک ~ bağrını qana döndərmək
-باغرینی یارماق ~ bağrını yarmaq
-باغ سارماشیغی ~ bağ sarmaşığı
-باغ سالماق ~ bağ salmaq
-باغسیز ~ bağsız
-باغشمار ~ bağşımar
-با غکسن ~ bağkəsən
-باغکند ~ bağkənd
-باغلا ~ bağla
-باغلاتدیرماق ~ bağlatdırmaq
-باغلاتماق ~ bağlatmaq
-باغلاج ~ bağlac
-باغلاج لاما ~ bağlaclama
-باغلاج لاماق ~ bağlaclamaq
-باغلاج لی ~ bağlaclı
-باغلاشما ~ bağlaşma
-باغلاشماق ~ bağlaşmaq
-باغلاشیق ~ bağlaşıq
-باغلاشیق لیق ~ bağlaşıqlıq
-باغلاشیم ~ bağlaşım
-باغلاشی ملی ~ bağlaşımlı
-باغلام ~ bağlam
-باغلام سال ~ bağlamsal
-باغلا مسیز ~ bağlamsız
-باغلاما ~ bağlama
-باغلاما دایانیشی ~ bağlama dayanışı
-باغلاماجا ~ bağlamaca
-باغلاماچی ~ bağlamaçı
-باغلاماچیلیق ~ bağlamaçılıq
-باغلاماق ~ bağlamaq
-باغلامالیق ~ bağlamalıq
-باغلامچا ~ bağlamça
-باغلان ~ bağlan
-باغلاناق ~ bağlanaq
-باغلانتی ~ bağlantı
-باغلانتی بوروسو ~ bağlantı borusu
-باغلانتی سسلیسی ~ bağlantı səslisi
-باغلانتی قورماق ~ bağlantı qurmaq
-باغلانتیسیز ~ bağlantısız
-باغلانتیسیز اؤلکه‎لر ~ bağlantısız ölkələr
-باغلانتیسیزلیق ~ bağlantısızlıq
-باغلانتیلی ~ bağlantılı
-باغلاندیرماق ~ bağlandırmaq
-باغلانما ~ bağlanma
-باغلانماق ~ bağlanmaq
-باغلانمیش ~ bağlanmış
-باغلانیش ~ bağlanış
-باغلانیلماق ~ bağlanılmaq
-باغلانیم ~ bağlanım
-باغلاوا ~ bağlava
-باغلاواچی ~ bağlavaçı
-باغلاواچیلیق ~ bağlavaçılıq
-باغلاوالی ~ bağlavalı
-باغلاوالیق ~ bağlavalıq
-باغلاییجی ~ bağlayıcı
-باغلی ~ bağlı
-باغلی اولماق ~ bağlı olmaq
-باغلی باخچالی ~ bağlı baxçalı
-باغلی باغاتلی ~ bağlı bağatlı
-باغلیجا ~ bağlıca
-باغلی چاتلاماق ~ bağlı çatlamaq
-باغلی داغ ~ bağlı dağ
-باغلی دنیز ~ bağlı dəniz
-باغلی سسلیحرف ~ bağlı səsli hərf
-باغلیق ~ bağlıq
-باغلیقاپی دالیندا ~ bağlı qapı dalında
-باغلی قالماق ~ bağlı qalmaq
-باغلیلاشماق ~ bağlılaşmaq
-باغلیلاشیق ~ bağlılaşıq
-باغلیلاشیم ~ bağlılaşım
-باغلیلیق بلگه‎ سی ~ bağlılıq bəlgəsi
-باغلیلیق ~ bağlılıq
-باغلیلی قلار ~ bağlılıqlar
-باغلی هجا ~ bağlı heca
-باغمان ~ bağman
-باغمانلیق ~ bağmanlıq
-باغنا ~ bağna
-باغناز ~ bağnaz
-باغنازلاشماق ~ bağnazlaşmaq
-باغنازلیق ~ bağnazlıq
-باغنالیق ~ bağnalıq
-باغوان ~ bağvan
-باغی ~ bağı
-باغ یارپاغی ~ bağ yarpağı
-باغیت ~ bağıt
-باغیتچی ~ bağıtçı
-باغیتلاشماق ~ bağıtlaşmaq
-باغیتلاماق ~ bağıtlamaq
-باغیتلانماق ~ bağıtlanmaq
-باغیتلی ~ bağıtlı
-باغیجی ~ bağıcı
-باغیر ~ bağır
-باغیر ~ bağır
-باغیراراق ~ bağıraraq
-باغیربئیین ~ bağirbeyin
-باغیرتْقان ~ Bağırtqan
-باغیرتلاق ~ bağırtlaq
-باغیرتماق ~ bağırtmaq
-باغیرتی ~ bağırtı
-باغیرچاق ~ bağırçaq
-باغیرداق ~ bağırdaq
-باغیرداقلاماق ~ bağırdaqlamaq
-باغیر دلن ~ bağır dələn
-باغیرساق ~ bağırsaq
-باغیرساق ~ bağırsaq
-باغیرساق التهابی ~ bağırsaq iltihabı
-باغیرساق اوتو ~ bağırsaq otu
-باغیرساق بوشلوقلولار ~ bağırsaq boşluqlular
-باغیرساق توتولماسی ~ bağırsaq tutulması
-باغیرساقخسته‎لیک لری ~ bağırsaq xəstəlikləri
-باغیرساق دوشمه‎سی ~ bağırsaq düşməsi
-باغیرساق سولوجانی ~ bağırsaq solucanı
-باغیرسا قسیز ~ bağırsaqsız
-باغیرساق شیشی ~ bağırsaq şişi
-باغیرساق قازینتیسی ~ bağırsaq qazıntısı
-باغیرساق قوردو ~ bağırsaq qurdu
-باغیرسا قلارینی دئشمک ~ bağırsaqlarını deşmək
-باغیرساقلیق ~ bağırsaqlıq
-باغیرساماق ~ bağırsamaq
-باغیرشای ~ bağırşay
-باغیرقان ~ bağırqan
-باغیرلاق ~ bağırlaq
-باغیرلانماق ~ bağırlanmaq
-باغیرلی ~ bağırlı
-باغیرما ~ bağırma
-باغیرماق ~ bağırmaq
-باغیریاران ~ bağıryaran
-باغیریب چاغیرماق ~ bağırıb çağırmaq
-باغیریش ~ bağırış
-باغیریش چاغیریش ~ bağırış çağırış
-باغیریشماق ~ bağırışmaq
-باغیر یله‎یی ~ bağır yələyi
-باغیستان ~ bağıstan
-باغیش ~ bağış
-باغی شایسته‎ مه‎ ~ bağış istəmə
-باغیشچی ~ bağışçı
-باغیشچی لیق ~ bağışçılıq
-باغیشخان ~ bağışxan
-باغیشلا ~ bağışla
-باغیشلاتدیرماق ~ bağışlatdırmaq
-باغیشلاتماق ~ bağışlatmaq
-باغیشلاما ~ bağışlama
-باغیشلاماق ~ bağışlamaq
-باغیشلانان ~ bağışlanan
-باغیشلاندیرماق ~ bağışlandırmaq
-باغیشلانماز ~ bağışlanmaz
-باغیشلانمازلیق ~ bağışlanmazlıq
-باغیشلانماق ~ bağışlanmaq
-باغی شلانمالی ~ bağışlanmalı
-باغیشلانمیش ~ bağışlanmış
-باغیشلانیلماز ~ bağışlanılmaz
-باغیشلانیلمازلیق ~ bağışlanılmazlıq
-باغیشلایان ~ bağışlayan
-باغیشلاییجی ~ bağışlayıcı
-باغیشلو ~ bağışlu
-باغیشلو شاه بوداقلو ~ bağışlu şah budaqlu
-باغیشیق ~ bağışıq
-باغیشیق بیلیمی ~ bağışıq bilimi
-باغیشیقلیق ~ bağışıqlıq
-باغیشیم ~ bağışım
-باغیل ~ bağıl
-باغیل دیر ~ bağıl dəyər
-باغیل نم ~ bağıl nəm
-باغیلداق ~ bağıldaq
-باغیللیق ~ bağıllıq
-باغیم ~ bağım
-باغیم لاشما ~ bağımlaşma
-باغیم لاشماق ~ bağımlaşmaq
-باغیم لاما ~ bağımlama
-باغیم لاماق ~ bağımlamaq
-باغی مسیز ~ Bağımsız
-باغی مسیزملّتوکیلی ~ bağımsız millət vəkili
-باغیمسیز ~ bağımsız
-باغی مسیزلاشدیرماق ~ bağımsızlaşdırmaq
-باغی مسیزلاشماق ~ bağımsızlaşmaq
-باغی مسیزلیق ~ bağımsızlıq
-باغی مسیزلیقلا ~ bağımsızlıqla
-باغی ملی ~ bağımlı
-باغی ملی لیق ~ bağımlılıq
-باغین ~ bağın
-باغین وورماق ~ bağın vurmaq
-باغینتی ~ bağıntı
-باغینتیجی ~ bağıntıcı
-باغینتیجیلیق ~ bağıntıcılıq
-باغینتیلی ~ bağıntılı
-باغینتیلیلیق ~ bağıntılılıq
-بافا ~ bafa
-بافا ~ bafa
-بافتا ~ bafta
-بافتان ~ baftan
-بافرا ~ bafra
-باقاژ ~ baqaj
-باقّال ~ baqqal
-باقّال چاققال ~ baqqal çaqqal
-باقّال دفتری ~ baqqal dəftəri
-باقانالی ~ Baganalı
-باقر ~ bağır
-باقرآباد ~ bağşrabad
-باقراج ~ baqrac
-باقرخان ~ bağırxan
-باقرخ لخالیزنجانی ~ bağır xəlxali zəncani
-باقسی ~ baqsı
-باقرقره‎ ~ baqərqərə
-باقلا ~ bağla
-باقلا چیچه‎یی ~ bağla çiçəyi
-باقلا گیللر ~ baqlagillər
-باقلا سالماق ~ baqla salmaq
-باقلا قیری ~ baqla qırı
-باقلاوا ~ bağlava
-باقی ~ baqı
-باقیس ~ Bagıs
-باقییه‎ ~ baqiyə
-باک ~ bak
-باک ~ bak
-باکال ~ Bakal
-باکای ~ Bakay
-باکتری ~ baktrı
-باکتری بیلیمی ~ baktri bilimi
-باکتری گیللر ~ baktrıgillər
-باکتری ییین ~ baktrı yiyən
-باکتریسل ~ baktrisəl
-باکتریوسکوپی ~ Baktrioskopi
-باکتریولوژی ~ baktrioloji
-باکتی ~ Baktı
-باکتیبئردی ~ Baktıberdi
-باکجان ~ Bakcan
-باکره‎ ~ bakir
-باکری ~ bakri
-باکسی ~ baksi
-باکوندو ~ bakundu
-باکوی ~ bakuy
-باکویبالا ~ bakuybala
-باکی ~ bakı
-باکیلی نصیر ~ bakılı nəsir
-باکیر ~ Bakır
-باگئت ~ baget
-بال ~ bal
-با لآیی ~ bal ayı
-بالا ~ bala
-بال اؤزو ~ bal özü
-با لاباجی ~ balabacı
-با لابالا ~ balabala
-بالابان ~ balaban
-بالابان آغا ~ balaban ağa
-بالابان اولوغ ~ balaban uluğ
-بالابان چالان ~ balaban çalan
-بالابانچی ~ balabançı
-بالاباندا قاندیرماق ~ balabanda qandırmaq
-بالابان قوشو ~ balaban quşu
-بالابانلاشماق ~ balabanlaşmaq
-بالابان لیق ~ balabanlıq
-بالابای داغ ~ balabay dağ
-بالابگلو ~ balabəyli
-بالابده‎ره‎ ~ balabədərə
-بالابی ~ balabəy
-بالابییم ~ balabəyim
-بالات ~ balat
-بالات ~ balat
-بالاتا ~ balata
-بالاتی ~ balatı
-بالاجا ~ balaca
-بالاجا بالاجا ~ balaca balaca
-بالاجا بوی ~ balaca boy
-بالاجاجیق ~ balacacıq
-بالاجا قیز ~ balaca qız
-بالاجا کؤپورجک ~ balaca köpürcək
-بالاجالاتماق ~ balacalatmaq
-بالاجالار ~ balacalar
-بالاجالاشدیرماق ~ balacalaşdırmaq
-بالاجالاشدیریلماق ~ balacalaşdırılmaq
-بالاجالاشماق ~ balacalaşmaq
-بالاجالاندیرماق ~ balacalandırmaq
-بالاجالانماق ~ balacalanmaq
-بالاجالیق ~ balacalıq
-بالاجانلی ~ balacanlı
-بالاجی ~ balacı
-بالا جیزیق ~ bala cızıq
-بالاجیق ~ balacıq
-بالاچاقی ~ balaçaqı
-بالاخ ~ balax
-بالاخان ~ balaxan
-بالاخانا ~ balaxana
-بالاخانا ~ balaxana
-بالاخان کندی ~ balaxan kəndi
-بالاخانلی ~ balaxanlı
-بالاخانیم ~ balaxanım
-بالاخایلیق ~ balaxaylıq
-بالاخره‎ ~ biləxərə
-با لاداداش ~ baladadaş
-با لادمیر ~ baladəmir
-بالار ~ balar
-با لارتبه‎ ~ bala rütbə
-بالاساغون ~ balasağun
-با لاسالماق ~ bala salmaq
-بالاست ~ balast
-بالاسی ~ balası
-بالاسیر ~ balasır
-بالاش ~ balaş
-بالاشآذر اوغلو ~ balaş azəroğlu
-با لاعمی ~ bala əmi
-بالاغا گیرن ~ balağa girən
-بالاغای ~ balağay
-بالاغان ~ balağan
-بالاق ~ balaq
-بالاقچا ~ balaqça
-بالاقچی ~ Balakçı
-بالاقدار ~ balaqdar
-بالاک ~ balak
-بالاکن ~ balakən
-بالالا ~ balala
-بالالاماق ~ balalamaq
-بالالایکا ~ balalayka
-بالالی ~ balalı
-بالالیق ~ balalıq
-بالالیق باغی ~ balalıq bağı
-بالالیق یولو ~ balalıq yulu
-بالامان ~ balaman
-بالامیر ~ balamir
-بالامیرخان ~ balamirxan
-بالان ~ balan
-بالاندی ~ balandı
-بالانس ~ balans
-بالانک ~ balank
-بالانویان ~ balanoyan
-بالانیش ~ balanış
-بالا وئرمه‎ ~ bala vermə
-بالای ~ balay
-بالئت ~ balet
-بالئرین ~ balerin
-بالبا ~ balba
-بالبارس ~ balbars
-بالباس ~ balbas
-بالباشی ~ balbaşı
-بالبال ~ balbal
-بالبان آغا ~ balban ağa
-با لبورانیسی ~ bal boranısı
-با لپته‎ یی ~ bal pətəyi
-بالتا ~ balta
-بالتا ایله‎یونولمامیش ~ balta ilə yonulmamış
-بالت اباش ~ baltab
-بالتابگ ~ baltabəy
-بالت ابیچ ~ baltab
-بالتاتره‎یی ~ balta tərəyi
-بالتاجیق ~ baltacıq
-بالتاچی ~ baltaçı
-بالتاچیلیق ~ baltaçılıq
-بالت ادان قورتولماق ~ baltadan qurtulmaq
-بالت ادیش ~ baltadiş
-بالت ادیمدیک ~ balta dimdik
-بالت ادیمدیکلی ~ balta dimdikli
-بالتا ساپی ~ balta sapı
-بالتاسی کؤتوکدن چیخماق ~ baltası kötükdən çıxmaq
-بالتاسی کسمه‎مک ~ baltası kəsməmək
-بالتاش ~ baltaş
-بالتا قاییران ~ balta qayıran
-بالت اقیران ~ baltaqıran
-بالت اکسمز ~ balta kəsməz
-بالت اگؤرمز ~ balta görməz
-بالت اگؤرمه‎ میش ~ balta görməmiş
-بالتالاتماق ~ baltalatmaq
-بالتالاما ~ baltalama
-بالتالاماق ~ baltalamaq
-بالتالانما ~ baltalanma
-بالتالانماق ~ baltalanmaq
-بالتالایان ~ baltalayan
-بالتالاییجی ~ baltalayıcı
-بالتالی ~ baltalı
-بالتالیق ~ baltalıq
-بالتانی داشا وورماق ~ baltanı daşa vurmaq
-بالتانی دیبیندن وورماق ~ baltanı dibindən vurmaq
-بالتا وورماق ~ balta vurmaq
-با لتره‎ گی ~ bal trəyi
-بالتَگ ~ Baltəg
-بالتمام ~ bittamam
-بالتیک ~ baltik
-بالتیک دیللری ~ baltik dilləri
-بالجووان ~ balcuvan
-بالچار ~ balçar
-بالچاق ~ balçaq
-بالچاقآلپ ~ balçaqalp
-بالچی ~ balçı
-با لچیچگی ~ bal çiçəyi
-بالچیق ~ balçıq
-بالچیق انجیری ~ balçıq ənciri
-بالچیق خورماسی ~ balçıq xurması
-بالچیلیق ~ balçılıq
-بالخاش ~ balxaş
-بالخان ~ balxan
-بالخی ~ balxı
-بال دؤین ~ bal döyən
-بال داغی ~ bal dağı
-بالداق ~ baldaq
-بالدو ~ baldo
-بالدو ~ baldu
-بالدوداق ~ baldodaq
-بالدوق ~ balduq
-بالدیجا ~ baldıca
-بالدیر ~ baldır
-بالدیر اسمه‎جه‎سی ~ baldır əsməcəsi
-بالدیراق ~ baldıraq
-بالدیران ~ baldıran
-بالدیران شربتی ~ baldıran şərbəti
-بالدیرانلیق ~ baldıranlıq
-بالدیرباجاق ~ baldırbacaq
-بالدیرپاتلادان ~ baldırpatladan
-بالدیرسوخان ~ baldırsoxan
-بالدیرسوموگو ~ baldırsümüyü
-بالدیرقان ~ baldırqan
-بالدیرقا نلیق ~ baldırqanlıq
-بالدیرلاماق ~ baldırlamaq
-بالدیرلانماق ~ baldırlanmaq
-بالدیرلی ~ baldırlı
-بالدیری آچیق ~ baldırı açıq
-بالدیری قارا ~ baldırı qara
-بالدیری یوغون ~ baldırı yoğun
-بالدیز ~ baldız
-بالدیزیق ~ baldızıq
-بال رنگی ~ bal rəngi
-بالزام ~ balzam
-بالزاملاما ~ balzamlama
-بالزاملاماق ~ balzamlamaq
-بالزاملانماق ~ balzamlanmaq
-بالزاملی ~ balzamlı
-بالزاملیق ~ balzamlıq
-بالسارا ~ balsara
-بال ساغماق ~ bal sağmaq
-بالساما ~ balsama
-بالسان ~ balsan
-با لسوزن ~ balsüzən
-بالعکس ~ biləks
-بالغ ~ baliğ
-بالفرض ~ bilfərz
-بالفعل ~ bilfel
-با لقاباغی ~ balqabağı
-بالقاشقای ~ balqaşqay
-بالقای ~ balqay
-بالقوه‎ ~ bilquvvə
-بالقی ~ balqı
-بالقیر ~ balqır
-بالقیز ~ balqız
-بالقیماق ~ balqımaq
-بالقین ~ balqın
-بالکپه‎نه‎یی ~ bal kəpənəyi
-بال کؤپوگو ~ bal köpüyü
-بالکا ~ balka
-بالکار ~ balkar
-بالکان ~ balkan
-بالکان ~ balkan
-بالکانلی ~ balkanlı
-با لکپه‎ نه‎یی ~ bal kəpənəyi
-بالکون ~ balkon
-بال گولو ~ bal gülü
-باللاندیرا باللاندیرا ~ ballandıra ballandıra
-باللاندیرماق ~ ballandırmaq
-باللانماق ~ ballanmaq
-باللی ~ ballı
-باللی بؤرک ~ ballı börək
-باللیبؤرکلی اولماق ~ ballı börəkli olmaq
-باللیبابا ~ ballıbaba
-باللیباباگیللر ~ ballıbabagillər
-باللی بادی ~ ballı badı
-باللی بگلی ~ balli bəyli
-باللی پاستا ~ ballı pasta
-باللیجا ~ ballıca
-باللیجا ~ ballıca
-باللی داری ~ ballı darı
-باللیق ~ ballıq
-باللی قلی ~ ballıqlı
-باللی قایا ~ ballı qaya
-باللی نعناع ~ ballı nəna
-باللی یونجا ~ ballı yonca
-بالماسکاراد ~ balmaskarad
-بالمان ~ balman
-بالمرّه‎ ~ bilmərrə
-با لمومو کیمی اریمک ~ bal mumu kimi ərimək
-با لمومو کیمییاپیشدیرماق ~ balmumu kimi yapışdırmaq
-با لمومو ~ balmumu
-با لمومو معجونو ~ bal mumu məcunu
-بالنسبه‎ ~ bilnisbə
-بالنگ مرباسی ~ balak murabbası
-بالنگ ~ baləng
-بالو ~ balo
-بالو ~ balu
-بالوتاژ ~ balotaj
-بالوز ~ baloz
-بالولان ~ balulan
-بالون اوچورماق ~ balon uçurmaq
-بالون ~ balon
-بالونجوق ~ baloncuq
-بالونچو ~ balonçu
-بالونچولوق ~ balonçuluq
-بالوو قالاسی ~ balov qalası
-باله‎ ~ balə
-بالها چایی ~ balha çayı
-بالی ~ balı
-بالیا ~ balya
-بالیاند ~ balyand
-بالیبانوز ~ balıbanuz
-بالیبگ ~ balıbəy
-بالیسین ~ balısın
-بالیم ~ balım
-بالیستان ~ balıstan
-بالیستیک ~ balistik
-بالیش ~ balış
-بالیش آغی ~ balış ağı
-بالیش اؤرتوگو ~ balış örtüyü
-بالیش اوزو ~ balış üzü
-بالیش کندی ~ balış kəndi
-بالیق ~ balıq
-بالیق ~ Balık
-بالی قآدام ~ balıqadam
-بالی قآغیسی ~ balıq ağısı
-بالی قاؤلدورن ~ balıq öldürən
-بالی قایا ~ balı qaya
-بالی قاتی ~ balıqatı
-بالیقاَسیر ~ baliqəsir
-بالی قاوتو ~ balıq otu
-بالی قاودان ~ balıq udan
-بالی قاوستو ~ balıq üstü
-بالی قاونو ~ balıq unu
-بالی قایچی ~ balıq içi
-بالیقاوا ~ balıqova
-بالی قبئجرمه‎ ~ baliq becərmə
-بالیق بئلی ~ balıq beli
-بالی قبازاری ~ balıq bazarı
-بالی قباشدان قوخار ~ balıq başdan qoxar
-بالیق بیلگه‎ ~ balıq bılgə
-بالیق بیلیمجی ~ balıq bilimci
-بالیق بیلیمی ~ balıq bilimi
-بالی قتاباغی ~ balıq tabağı
-بالی قتوتان ~ balıq tutan
-بالی قتوتقالی ~ balıq tutqalı
-بالیقجیل ~ balıqcıl
-بالیقجیل قوشلار ~ balıqcıl quşlar
-بالیقجیلگیللر ~ balıqcılgillər
-بالیقجیللار ~ balıqcıllar
-بالیقچی ~ balıqçı
-بالیقچی ~ balıqçı
-بالیقچی ~ Balıkçı
-بالیقچی دویونو ~ balıqçı düyünü
-بالیقچی قازاغی ~ balıqçı qazağı
-بالیقچیلیق ~ balıqçılıq
-بالیقچین ~ balıqçın
-بالیقچی یاخا ~ balıqçı yaxa
-بالیقساماق ~ balıqsamaq
-بالیق سیرتی ~ balıq sırtı
-بالی قشورباسی ~ balıqşorbası
-بالی ققارتالی ~ balıqqartalı
-بالی ققولاغی ~ balıqqulağı
-بالی قکابابی ~ balıqkababı
-بالیق کوروسو ~ balıq kürüsü
-بالی قکوکوسو ~ balıqküküsü
-بالی قگؤزو ~ baliq gözü
-بالیقلار ~ balıqlar
-بالیقلی ~ balıqlı
-بالیقلی ~ Balıklı
-بالیق نفَسی ~ baliq nəfəsi
-بالی قنوعلاری ~ balıq noları
-بالی قیئتیشدیرمه‎ ~ baliq yetişdirmə
-بالی قیئمی ~ baliq yemi
-بالی قیئین ~ baliq yiyən
-بالی قیاغی ~ balıqyağı
-بالی قیومورتاسی ~ balıqyumurtası
-بالکارلار ~ Balkarlar
-بالینا ~ balina
-بالینا چوبوغو ~ balına çubuğu
-بالینایاغی ~ balınayağı
-بالینج ~ balınc
-بام بورا ~ bam bura
-بامادور ~ bamador
-بامادور آشی ~ bamador aşı
-بامادور تورشوسو ~ bamadur turşusu
-بامادور دولماسی ~ bamadur dolması
-باماق ~ bamaq
-بامباچا ~ bambaça
-بامباچالاماق ~ bambaçalamaq
-بامباشقا ~ bambaşqa
-بامباشقالیق ~ bambaşqalıq
-بامبالاجا ~ bambalaca
-بامبام ~ bambam
-بامبو ~ bambu
-بامبول ~ bambul
-بامبول اوتو ~ bambul otu
-بامبیلی ~ bambılı
-بامبیلی بوز ~ bambılı boz
-بامزه‎ ~ baməzə
-بامسر ~ bamsər
-بامسی ~ bamsı
-بامییه‎ ~ bamiyə
-بامییه‎ خوروشتو ~ bamiyə xuruştu
-بان ~ ban
-بان آغاجی ~ ban ağacı
-بان ائو ~ ban ev
-بانار ~ banar
-بانازور ~ banazur
-بانان ~ banan
-بان اوتو ~ ban otu
-بانبال ~ banbal
-بان بولاق ~ ban bulaq
-بانبول قوردو ~ banbul qurdu
-بانجو ~ bancu
-بانجی ~ bancı
-بانخانا ~ banxana
-باند ~ band
-بانداژ ~ bandaj
-بانداژلاما ~ bandajlama
-بانداژلاماق ~ bandajlamaq
-بانداق ~ bandaq
-بانداق لاماق ~ bandaqlamaq
-بانداق لانماق ~ bandaq lanmaq
-باندا قلیق ~ bandaqlıq
-باندال ~ bandal
-باندرا ~ bandra
-باندرول ~ bandrol
-باندور ~ bandor
-باندور چالان ~ bandor çalan
-باندو ~ bandu
-باندیت ~ bandıt
-باندیرماق ~ bandırmaq
-بانزی ~ banzı
-بانغ ~ banğ
-بانقو ~ banqu
-بانقیربانقیر ~ banqırbanqır
-بانقیرداماق ~ banqırdamaq
-بانقیرما ~ banqırma
-بانقیرماق ~ banqırmaq
-بانک ~ bank
-بانکا ~ banka
-بانکئت ~ banket
-بانکئر ~ banker
-بانکنوت ~ banknot
-بانکه‎ ~ bankə
-بانگ ~ bang
-بانلاشماق ~ banlaşmaq
-بانلاق ~ banlaq
-بانلاماق ~ banlamaq
-بانماق ~ banmaq
-بانو ~ banu
-بانوغی ~ banuğı
-بانی ~ banı
-بانی ~ banı
-بانی ~ banı
-بانی ~ banı
-بانی چیچک ~ banı çiçək
-بانیان آغاجی ~ banyan ağacı
-بانیستان ~ banıstan
-بانیو ~ banyo
-بان یورد ~ ban yurd
-باو ~ bau
-باواسیر اوتو ~ bavasır otu
-باوان ~ bavan
-باوانلو ~ bavanlu
- ~ Bavbek
-باور ~ bavər
-باورس ~ bavərs
-باولاماق ~ bavlamaq
-باوول ~ bavul
-باویل ~ bavil
-باه ~ bah
-باها ~ baha
-باها اوتورماق ~ baha oturmaq
-باهاتورخان ~ bahaturxan
-باهاتورگَرای ~ bahaturgəray
-باهاجیل ~ bahacıl
-باهاچی ~ bahaçı
-باهاچیلیق ~ bahaçılıq
-باهادیر ~ bahadır
-باهادیر ~ bahadır
-باهادیرخان ~ bahadırxan
-باهادیرلیق ~ bahadırlıq
-باهار ~ bahar
-باهار ~ bahar
-باهارات ~ baharat
-باهاراتچی ~ baharatçı
-باهاراوتو ~ baharotu
-باهاربایرامی ~ baharbayramı
-باهارشیروانی ~ baharşıruanı
-باهارعل یبالکانلی ~ baharlı balkanlı
-باهارلو ~ baharlu
-باهارناریش مرباسی ~ baharnarış murabbası
-باهاری ~ baharı
-باهاریستان ~ baharistan
-باهاریه ~ bahariyə
-باهاسینا ~ bahasına
-باهالاتماق ~ bahalatmaq
-باهالاشدیرماق ~ bahalaşdırmaq
-باهالاشدیریلماق ~ bahalaşdırılmaq
-باهالاشماق ~ bahalaşmaq
-باهالاندیرماق ~ bahalandırmaq
-باهالاندیریلماق ~ bahalandırılmaq
-باهالانماق ~ bahalanmaq
-باهالانماق ~ bahalanmaq
-باهالی ~ Bahalı
-باهالیق ~ bahalıq
-باهانه ~ bahanə
-باهایی ~ bahayi
-باهتال ~ bahtal
-باهرانا ~ bahrana
-باهم ~ bahm
-باهو ~ baho
-بای ~ bay
-بای ~ bay
-بایا ~ baya
-بایات ~ bayat
-بایاتارکان ~ bayatarkan
-بایا تشیراز موغامی ~ bayat şiraz muğamı
-بایا تقاجار موغامی ~ bayatqacar muğamı
-بایات قارا ~ bayat qara
-بایاتلی ~ bayatlı
-بایاتلی ~ bayatluğ
-بایاتمیش ~ bayatmış
-بایاتی ~ bayatı
-بایار ~ bayar
-بایاتی لاما ~ bayatılama
-بایاتی لاماق ~ bayatılamaq
-بایار ~ bayar
-بایازید ~ bayazıd
-بایاغی ~ bayağı
-بایاغیلاشدیرماق ~ bayağılaşdırmaq
-بایاغیلاشدیریلماق ~ bayağılaşdırılmaq
-بایاغیلاشدیریلمیش ~ bayağılaşdırılmış
-بایاغیلاشماق ~ bayağılaşmaq
-بایاغیلایان ~ bayağılayan
-بایاغی لیق ~ bayağılıq
-بایاق ~ bayaq
-بایاق تیمور ~ bayaq teymur
-بایاقبگ ~ bayaqbəy
-بایاقدان ~ bayaqdan
-بایاقکی ~ bayaqkı
-بایاقول ~ bayaqul
-بایان ~ bayan
-بایانا ~ bayana
-بایانداش ~ bayandaş
-بایاندور ~ bayandur
-بایاندیر ~ bayandır
-بایاووت ~ bayavut
-بایباختی ~ Baybaktı
-بایبارس داستانی ~ baybars dastanı
-بایبایوق ~ baybayuq
-بایبگ ~ baybəy
-بایبؤره‎ ~ baybörə
-بایبؤره‎ ~ baybörə
-بایبورد ~ bayburd
-بایبورد حاصاری ~ bayburd hasarı
-بایبوردلو ~ bayburdlu
-بایبیچن ~ baybiçən
-بایپاس ~ baypas
-بایپاس عملیاتی ~ baypas əməliyatı
-بایتار ~ baytar
-بایتارلیق ~ baytarlıq
-بایتاش ~ baytaş
-بایتاغ ~ baytağ
-بایتال ~ baytal
-بایجال ~ baycal
-بایچا ~ bayça
-بایچو ~ bayçu
-بایخاتون ~ bayxatun
-بایخان ~ bayxan
-بای داغ ~ bay dağ
-بایدا ~ bayda
-بایدار ~ baydar
-بایدارخان ~ baydarxan
-بایداق ~ baydaq
-بایداق ~ baydaq
-بایداقول ~ baydaqul
-بایداقی ~ baydaqı
-بایدان ~ baydan
-بایدو ~ baydu
-بایدخان ~ baydxan
-بایدوایلخان ~ bayduaylxan
-بایدور ~ baydur
-بایدوست ~ baydust
-بایدی ~ baydı
-بایدیرماق ~ baydırmaq
-بایدیق ~ baydıq
-بایر ~ bayir
-بایراچ ~ bayraç
-بایراش چای ~ bayraş çay
-بایراغی آلتیندا ~ bayrağı altında
-بایراغی یارییایئندیرمک ~ bayrağı yarı ya yendirmək
-بایراغینی یوکسکتوتماق ~ bayrağını yüksək tutmaq
-بایراق ~ bayraq
-بایراق ~ bayraq
-بایرا قآچماق ~ bayraqaçmaq
-بایرا قآلتی ~ bayraqaltı
-بایرا قتؤره‎نی ~ bayraqtörəni
-بایرا قچکمک ~ bayraq çəkmək
-بایراقچی ~ bayraqçı
-بایراقچیلیق ~ bayraqçılıq
-بایراقچیلی قائتمک ~ bayraqçılıq etmək
-بایرا قدار ~ bayraqdar
-بایرا قدیره‎ گی ~ bayraq dirəyi
-بایرا قدیکمک ~ bayraq dkmək
-بایراقلی ~ bayraqlı
-بایراقلیق ~ bayraqlıq
-بایرام ~ bayram
-بایرام آخشامی ~ Bayram axşamı
-بایرام آیی ~ bayram ayı
-بایراماق ~ bayramaq
-بایرام اوزه‎ری ~ bayram üzəri
-بایرام اوستو ~ bayram üstü
-بایرام اولدوزو ~ bayram ulduzu
-بایرام بگیم ~ bayram bəyim
-بایرام توپو ~ bayram topu
-بایرام جوجوغو ~ bayram cocuğu
-بایرامخان ~ bayramxan
-بایرامدا سئیراندا ~ bayramda seyranda
-بایرام زیارتی ~ bayram ziyarəti
-بایرا مسایاغی ~ bayram sayağı
-بایرا مشیرن یسی ~ bayram şirnisi
-بایرام قاباغی ~ bayramqabağı
-بایرام قوردو ~ bayramqurdu
-بایرام گؤروشو ~ bayram görüşü
-بایرا مگونو ~ bayramgünü
-بایرا ملاشماق ~ bayramlaşmaq
-بایراملو ~ bayramlu
-بایراملیق ~ bayramlıq
-بایرا منامازی ~ bayram namazı
-بایرا مهاواسی ~ bayram havası
-بایرا میئمیشی ~ bayram yemişi
-بایرَک قوشچواوغلو ~ bayrək quşçuoğlu
-بایرونیزم ~ bayronizm
-بایری ~ bayrı
-بایریخان ~ bayrıxan
-بایریق ~ bayrıq
-بایرین ~ bayrın
-بایریلیق ~ bayrılıq
-بایزاوا ~ bayzava
-بایسا ~ baysa
-بایسال ~ baysal
-بایساللیق ~ baysallıq
-بایسان ~ baysan
-بایستی ~ bayisti
-بایسو ~ baysu
-تĤ بایسوی ~ baysoyat
-بایسونالپ ~ baysunalp
-بایسونقور ~ baysunqur
-بای سیز ~ bay sız
-بایسیییق ~ baysıyıq
-بایسین ~ baysın
-بایصوفو ~ Baysofu
-بایغیرماق ~ bayğırmaq
-بایغین ~ bayğın
-بایقا ~ bayqa
-بایقان ~ bayqan
-بایقرا ~ bayqra
-بایقونور ~ bayqonur
-بایقوت ~ bayqut
-بایقوتالپ ~ bayqutalp
-بایقوش ~ bayquş
-بایقوش قایا ~ bayquş qaya
-بایقوشگیللر ~ bayquşgillər
-بایقوش یوواسی ~ bayquş yuvası
-بایقون ~ bayqun
-بایقونلو ~ Baygunlu
-بایقین ~ bayqın
-بایقین بایقین ~ bayqın bayqın
-بایقین دوشمک ~ bayqın düşmək
-بایقینلاشماق ~ bayqınlaşmaq
-بایقی نلیق ~ bayqınlıq
-بایقی نلیق گئچیرمک ~ bayqınlıq geçirmək
-بایقینتی ~ bayqıntı
-بایکا ~ bayka
-بایکال ~ baykal
-بایکوت ~ baykot
-بایکونور ~ baykonur
-بایگَلدی ~ baygəldi
-بایلا ~ bayla
-بایلاچ ~ baylaç
-بایلار ~ Baylar
-بایلاسال ~ baylasal
-بایلاق ~ baylaq
-بایلالاشدیرماق ~ baylalaşdırmaq
-بایلالاشماق ~ baylalaşmaq
-بایلالیق ~ baylalıq
-بایلام ~ baylam
-بایلامیش ~ baylamış
-بایلان ~ baylan
-بایلانلیق ~ baylanlıq
-بایلانماق ~ baylanmaq
-بایلانیش ~ baylanış
-بایلیق ~ baylıq
-بایماز ~ baymaz
-بایماق ~ baymaq
-بایمان ~ bayman
-باین ~ bayın
-بایناق ~ baynaq
-باینال ~ baynal
-باینوج ~ baynuc
-بایوتموش ~ bayutmuş
-بایور ~ bayur
-بایوق ~ bayuq
-بایولگَن ~ bayülgən
-بایه‎ ~ bayə
-باییتماق ~ bayıtmaq
-باییتمیش ~ bayıtmış
-باییر ~ bayır
-باییرآشاغی ~ bayıraşağı
-باییرباجاق ~ bayırbacaq
-باییرتورپو ~ bayırturpu
-باییرجرید ~ bayırcərid
-باییرخان ~ bayırxan
-باییرشهر ~ bayırşəhər
-باییرشهرلی ~ bayırşəhərli
-باییرقوشو ~ bayırquşu
-باییرلاشماق ~ bayırlaşmaq
-باییرلی ~ bayırlı
-باییس ~ Bayıs
-بای ییغاج ~ bay yığac
-باییق ~ bayıq
-باییگید ~ bayigid
-باییل ~ bayıl
-باییلا باییلا ~ bayıla bayıla
-باییلان ~ bayılan
-باییلتماق ~ bayıltmaq
-باییلتی ~ bayıltı
-باییلدیجی ~ bayıldıcı
-باییلما ~ bayılma
-باییلماق ~ bayılmaq
-باییلمیش ~ bayılmış
-باییلیق ~ bayılıq
-باییماق ~ bayımaq
-بایین ~ bayın
-بایینال ~ bayınal
-بایینجوق ~ bayıncuq
-باییندیر ~ bayındır
-باییندر ~ bayındır
-باییندیرجی ~ bayındırcı
-باییندیرلاشدیرماق ~ bayındırlaşdırmaq
-باییندیرلاشماق ~ bayındırlaşmaq
-باییندیرلیق ~ bayındırlıq
-باییندیرلیق ایشلری ~ bayındırlıq işləri
-باییندیرلیق ناظرلیگی ~ bayındırlıq nazirliyi
-باییندیرلیق ناظری ~ bayındırlıq nazrı
-باییندیرماق ~ bayındırmaq
-باییندیریجی ~ bayındırıcı
-بایینماق ~ bayınmaq
-بئ غیرت ~ beqeyrət
-بئ کئف ~ bekef
-بئتا ~ beta
-بئتا پارچاجیغی ~ beta parçaciği
-بئتاترون ~ betatəron
-بئتر ~ betər
-بئترلشمک ~ betərləşmək
-بئتون ~ betün
-بئتون آرمه‎ ~ betün armə
-بئتون لاماق ~ betünlamaq
-بئتونیئر ~ betünier
-بئجاری ~ becari
-بئجت ~ becət
-بئجرتمک ~ becərtmək
-بئجرمک ~ becərmək
-بئجرمه‎لیک ~ becərməlik
-بئجه‎ری ~ becəri
-بئجه‎ری کسیز ~ becəriksiz
-بئجه‎ری کلیلیک ~ becəriklilik
-بئجه‎ری کلی ~ becərikli
-بئجه‎ویر ~ becəvir
-بئجه‎ریلمک ~ becərilmək
-بئچارا ~ beçara
-بئچان ~ beçan
-بئچ تویوغو ~ beç toyuğu
-بئچه‎ ~ beçə
-بئچه‎بالی ~ beçəbali
-بئچه‎لشمک ~ beçələşmək
-بئچه‎له‎‎مک ~ beçələmək
-بئچه‎ وئرمک ~ beçə vermək
-بئچی ~ beçi
-بئداوا ~ bedava
-بئدداوار ~ bedədavar
-بئدوک ~ bedük
-بئدوی ~ bedoy
-بئرقوت ~ berqut
-بئرقاموت ~ berqamot
-بئرگه‎ ~ bergə
-بئرمک ~ bermək
-بئروش ~ beruş
-بئره‎ ~ berə
-بئره‎ ~ berə
-بئره‎گَن ~ berəgən
-بئری ~ beri
-بئریس ~ beris
-بئریش ~ beriş
-بئریک ~ berik
-بئریل ~ beril
-بئرین ~ berin
-بئرین ~ Berin
-بئز ~ bez
-بئز باغلاماق ~ bez bağlamaq
-بئز قیراغی ~ bez qırağı
-بئزار ~ bezar
-بئزار ائتمک ~ bezar etmək
-بئزار اولماق ~ bezar olmaq
-بئزارلاتماق ~ bezarlatmaq
-بئزارلاماق ~ bezarlamaq
-بئزارلانماق ~ bezarlanmaq
-بئزارلیق ~ bezarlıq
-بئزچی ~ bezçi
-بئزچ یلیک ~ bezçilik
-بئزدیرمک ~ bezdirmək
-بئزدیریجی ~ bezdirici
-بئزدیریلمک ~ bezdirilmək
-بئز قیراغی ~ bez qırağı
-بئزگین ~ bezgin
-بئزگین لشمک ~ bezginləşmək
-بئزگی نلیک ~ bezginlik
-بئزمک ~ bezmək
-بئزمه‎ ~ bezmə
-بئزمیش ~ bezmiş
-بئزیشدیرمک ~ bezişdirmək
-بئزیک ~ bezik
-بئزیکدیرمک ~ bezikdirmək
-بئزیکدیریجی ~ bezikdirici
-بئزیکدیریج یلیک ~ bezikdiricilik
-بئزیکمک ~ bezikmək
-بئزیلمک ~ bezilmək
-بئژ ~ bej
-بئش ~ b
-- بئش ~ b
-بئش آتان ~ Beş atan
-بئشآتیلان ~ Beşatılan
-بئشآچیلان ~ Beşaçılan
-بئ شآشاغی بئشیوخاری ~ beş aşağı beş yuxarı
-بئ شآلتی ~ beşaltı
-بئ شاوجایلی ~ beş ucaylı
-بئ شاوچ ~ beşüç
-بئ شاوزلو ~ beşüzlü
-بئ شاولدوزلو ~ beşulduzlu
-بئ شاون ~ beşon
-بئ شایکی ~ beş iki
-بئ شایللیک ~ beş illik
-بئ شبارماغیکیمی تانیماق ~ bbarmağı kimi tanımaq
-بئ شبارماق ~ bbarmaq
-بئشبارماق ~ bbarmaq
-بئ شبارماقآغاجی ~ bbarmaq ağaci
-بئ شبارماقاوتو ~ bbarmaq otü
-بئ شبارماقبیراولماز ~ bbarmaq bir olmaz
-بئش بالا ~ Beş bala
-بئشبالیق ~ bbalıq
-بئ شبئتر ~ bbetər
-بئ شبئش ~ bb
-بئ شبوجاق ~ bbucaq
-بئ شبوجاقلی ~ bbucaqlı
-بئ شبیر ~ bbir
-بئ شبیییق ~ bbıyıq
-بئ شپارا آلاماماق ~ beşpara alamamaq
-بئ شپارا ائتمز ~ beşpara etməz
-بئ شپارالیق ~ beşparalıq
-بئ شپارالیق ائتمک ~ beşparalıq etmək
-بئ شپارالیقاولماق ~ beşparalıq olmaq
-بئ شتاختا ~ beştaxəta
-( بئ شجرگه‎لی(سیرالی ~ beşcərgəli(sıralı)
-بئشجه‎ ~ beşcə
-بئش خاللی ~ beş xallı
-بئ شدؤرد ~ beşdörd
-بئ شداش ~ beşdaş
-بئ شدویو ~ beşduyu
-بئ شده‎ بیر ~ beşdə bir
-بئشر ~ beşər
-بئشرلی ~ beşərli
-بئ شسایجی قلی سایی ~ beşsaycıqlı sayı
-بئ شسیرالی ~ beşsirali
-بئ شقات ~ beşqat
-بئ شقول ~ beşqul
-بئشگک ~ beşəgək
-بئشگن ~ beşəgən
-بئ شگول ~ beşgül
-بئ شگونلوک ~ beşgünlük
-بئ شلچ کلی ~ beşləçəkli
-بئشله‎‎مک ~ beşləmək
-بئشلی ~ beşli
-بئشلیک ~ beşlik
-بئ شمیلیون ~ beşmiliyon
-بئ شمین ~ beşmin
-بئ شمی نلیک ~ beşminlik
-بئشیاتاق ~ beşyataq
-بئ شیاشار ~ beşyaşar
-بئ شیئرلی ~ beşyerli
-بئشی بیرلیک ~ beşi birlik
-بئشیز ~ beşiz
-بئشیزلی ~ beşizli
-بئشیک ~ beşik
-بئشیک اؤرتوسو ~ beşik örtüsü
-بئشیکتاش ~ beşiktaş
-بئشیک تپه‎ ~ beşik təpə
-بئشی کدنمزاراقدر ~ beşikdən məzara qədər
-بئشیک کرتمه‎ ~ beşik kərtmə
-بئشی کلیک ~ beşiklik
-بئشیمینجی ~ beşiminci
-بئشینجی ~ beşinci
-بئ شیوز ~ beşyüz
-بئ شیوزلوک ~ beşyüzlük
-بئفایدا ~ befayda
-بئقونیا ~ bequnya
-بئقونیاگیللردن ~ bequnyagillərdən
-بئکار ~ bekar
-بئل ~ bel
-بئل ~ bel
-بئل آغاجی ~ bel ağacı
-بئ لآغر یسی ~ belağrisi
-بئلبئل باخماق ~ bel bel baxmaq
-بئلبئلله‎مک ~ bel belləmək
-بئل باغلاما ~ belbağlama
-بئل باغلاماق ~ belbağlamaq
-بئل باغی ~ belbaği
-بئل بوخون ~ belbuxun
-بئلتیر ~ Beltir
-بئ لچانتاسی ~ belçantası
-بئلچه‎ ~ belçə
-بئلچیر ~ belçir
-بئ لدایاغی ~ beldayağı
-بئ لسوتونو ~ belsutunu
-بئ لسوموگو ~ belsümügü
-بئ لسویو ~ belsuyu
-بئ لسویوقلوغو ~ belsoyuquluğu
-بئ لسویوقلوغونا اوغراماق ~ belsoyuqluğuna uğramaq
-بئل قاییشی ~ bel qayışı
-بئلَک ~ belək
-بئل کَمری ~ bel kəməri
-بئلکونده‎ سی ~ bel kündəsi
-بئ لگَوشَکلیگی ~ belgəvşəkliyi
-بئللادوننا ~ belladonna
-بئل لتدیرمک ~ bellətdirmək
-بئل لتمک ~ bellətmək
-بئل لنمک ~ bellənmək
-بئل له‎‎مک ~ belləmək
-بئلله‎مه‎ ~ belləmə
-بئل لی ~ belli
-بئل لیک ~ bellik
-بئلَن ~ belən
-بئلویران ~ belviran
-بئله‎ ~ belə
-بئله‎ جه‎ ~ beləcə
-بئله‎دن بئله‎ ~ belədən belə
-بئله‎لیکله‎ ~ beləliklə
-بئله‎لیکله‎ ~ beləliklə
-بئله‎‎مک ~ beləmək
-بئل هها ~ beləha
-بئ لیاراغی ~ belyarağı
-بئلی اَیری ~ beli əyri
-بئلی باسیق ~ beli basıq
-بئلی باغلی ~ beli bağlı
-بئلی باغلیلیق ~ beli bağlılıq
-بئلی بوزمه‎ ~ beli büzmə
-بئلی بوکوک ~ beli bükük
-بئلی بوکولمک ~ beli bükülmək
-بئلی توپوزلو ~ beli topuzlu
-بئلی تؤکولمک ~ beli tökülmək
-بئلی چؤکمک ~ beli çökmək
-بئلی سینماق ~ beli sınmaq
-بئل یقوروماق ~ beliqurümaq
-بئلی قیریلماق ~ beli qırılmaq
-بئلیک ~ belik
-بئلی کله‎‎مک ~ belikləmək
-بئل یگَوشَک ~ beli gəvşək
-بئلین تیره‎ سی ~ belin tirəsi
-بئلیندنگ لمک ~ belindən gəlmək
-بئلینی بوکمک ~ belini bükmək
-بئلینی سیندیرماق ~ belini sındırmaq
-بئلینی قیرماق ~ belini qırmaq
-بئمول ~ bemol
-بئنار ~ benar
-بئنزول ~ benzol
-بئنزین ~ benzin
-بئوئج ~ bevec
-بئوئژ ~ bevej
-بئواریث ~ bevaris
-بئهنه ~ behnə
-بئهیک ~ behik
-بئیرک ~ beyrək
-بئیس ~ beys
-بئیگوم ~ beygum
-بئیله‎ ~ beylə
-بئیله‎قان ~ beyləqan
-بئیله‎ لیکده‎ ~ beyləlikdə
-بئینی ~ beyni
-بئینی آتماق ~ beyni atmaq
-بئینی اویناماق ~ beyni oynamaq
-( بئینیباتماق (داغیلماق ~ beyni batmaq (dağılmaq)
-بئینی بوش ~ beyni b
-بئینیب ولانماق ~ beyəni bulanmaq
-بئینیت اققیلداماق ~ beyəni taqqıldamaq
-بئین ینیدولدورماق ~ beynini doldurmaq
-بئینی سیچراماق ~ beyni sıçramaq
-بئینی لاخلاماق ~ beyni laxlamaq
-بئینینه‎ باتماق ~ beyninə batmaq
-بئینینه‎ دوشمک ~ beyninə düşmək
-بئینینه‎ گیرمک ~ beyninə girmək
-بئینینه‎ وورماق ~ beyninə vurmaq
-بئینینه‎ یئریتمک ~ beyninə yeritmək
-بئینینه‎ قاندولماق ~ beyninə qan dolmaq
-بئینینه‎قان سیچراماق ~ beyninə qan sıçramaq
-بئینینی آپارماق ~ beynini aparmaq
-بئینینی دولدورماق ~ beynini doldurmaq
-بئینییئریندن اویناماق ~ beyəni yerindən oynamaq
-بئینییئریندن لاخلاماق ~ beyəni yerindən laxlamaq
-بئیواخ ~ beyvax
-بئیین ~ beyin
-بئیین ازیجی ~ beyin əzici
-بئیین اوچگَنی ~ beyin üçgəni
-بئیین اوراغی ~ beyin orağı
-بئییناومور ایلیگی ~ beyin omur iliyi
-بئیین تاسی ~ beyin tası
-بئیینجرّا حلیغی ~ beyin cərrahlığı
-بئیین جرّاحی ~ beyin cərrahı
-بئیینجیک ~ beyincik
-بئیین دولدورماق ~ beyin doldurmaq
-بئیین زارلاری ~ beyin zarları
-بئیی نژیمناستیگی ~ beyin jimnastiyi
-بئیی نسل ~ beyinsəl
-بئیی نسی ~ beyinsi
-بئیی نسیز ~ beyinsiz
-بئیی نسیزلیک ~ beyinsizlik
-بئیینقارین جیق لاری ~ beyin qarıncıqları
-بئیین قاناماسی ~ beyin qanaması
-بئیین قوتوسو ~ beyin qutusu
-بئیین قیریشیقلاری ~ beyin qırışıqları
-بئیی نکؤچو ~ beyin köçü
-بئیی نگوجو ~ beyin gücü
-بئیی نلی ~ beyinli
-بئیین یوما ~ beyin yuma
-بئیین ییخاما ~ beyin yıxama
-ببک ~ bəbək
-ببکجه‎ ~ bəbəkcə
-بب ککیمی ساخلاماق ~ bəbəkkimi saxlamaq
-بب ککیمی قوروماق ~ bəbəkkimi qorumaq
-بب کلشمک ~ bəbəkləşmək
-بب کلیک ~ bəbəklik
-ببوکآ باد ~ bəbuk abad
-ببه‎ ~ bəbə
-ببه‎جیک ~ bəbəcik
-ببه‎نک ~ bəbənək
-ببیر ~ bəbir
-ببیرلنمه‎ ~ bəbirlənmə
-ب ت ~ bət
-بت ~ bot
-بتانی ~ bətanı
-ب تبرکتی اوچماق ~ bətbərkəti uçmaq
-ب تبرکتی قالماماق ~ bətbərkəti qalmamaq
-ب تبنیز ~ bətbəniz
-ب تبنیزی آتماق ~ bətbənizi atmaq
-ب تبنیزی اوچماق ~ bətbənizi uçmaq
-ب تبنیزی سارارماق ~ bətbənizi sararmaq
-ب تبنیزی آغارماق ~ bətbənizi ağarmaq
-بتپ رست ~ but pərəst
-بتچ کمه‎ ~ bət çəkmə
-بتچی ~ bətçi
-بتچیا وتو ~ bətçi otu
-بتچیدیزه‎ ~ bətçidizə
-بتخانا ~ butxana
-بتده‎‎مک ~ bətdəmək
-بتر ~ bətər
-بترلشمک ~ bətərləşmək
-بتولم طیعپرور ~ bətul müti pərvər
-بتونه‎ ~ bətunə
-بته‎ ~ bətə
-بتیک ~ bətik
-بجت ~ bəcət
-بجنورد ~ bucnurd
-بجنه‎ ~ bəcənə
-بیجووان ~ bəycuvan
-بجوشون ~ bəcoşun
-بجیرآوان ~ bəciravan
-بچت ویوغو ~ bəç toyuğu
-بچقان ~ bəçqan
-بچل ~ bəçəl
-بچه‎جیک ~ bəçəcik
-بحبوحه ~ böhbuhə
-بحث ~ bəhs
-بحثآ چماق ~ bəhs açmaq
-بحثا ئتمک ~ bəhs etmək
-بحر ~ bəhr
-بحران ~ böhran
-بحری ~ bəhri
-بحریه ~ bəhriə
-بخار ~ buxar
-بخارا ~ buxara
-بخت ~ bəxt
-بخ تسیز ~ bəxtsiz
-بخ تسیزلیک ~ bəxtsizlik
-بختلی ~ bəxətli
-بخته‎ور ~ bəxtəvər
-بخته‎ور ائتمک ~ bəxəvər etmək
-بخته‎ور باشین ~ bəxtəvər başın
-بخته‎ورلیک ~ bəxtəvərlik
-بختیآ چیق ~ bəxti açıq
-بختیآچیق اولماق ~ bəxti açıq olmaq
-بختیآ چیلماق ~ bəxti açılmaq
-بختیار ~ bəxtiyar
-بختیار ~ bəxtiyar
-بختیار وهابزاده ~ bəxtiyar vəhabzadə
-بختیارفر ّخ ~ bəxtiyar fərrox
-بختیارلیق ~ bəxtiyarlıq
-بختیب اغلانماق ~ bəxti bağlanmaq
-بختیچ ؤنمک ~ bəxti çönmək
-بختید ؤنمک ~ bəxti dönmək
-بختید ؤنوک ~ bəxti dönük
-بختیق اپانماق ~ bəxtı qapanmaq
-بختیق ارا ~ bəxtı qara
-بختیگ تیرمک ~ bəxti gətirmək
-بخش ~ bəxş
-بخش ~ bəxş
-بخشئییش ~ bəxşeyiş
-بخشایش ~ bəxşayış
-بخشدار ~ bəxşdar
-بخشی ~ bəxşi
-بخشی کندی ~ bəxşi kəndi
-بخشیش ~ bəxşiş
-بِخصوص ~ bexsus
-بخله‎چی ~ bəxləçi
-بخیل ~ bəxil
-بخیه‎ ~ bəxiyə
-بخیه‎ توتماق ~ bəxiyə tutmaq
-بخیه‎نی اوزه‎ وورماق ~ bəxiyəni üzə vurmaq
-بخیه‎ وورماق ~ bəxiyə vurmaq
-بخیه‎سی آتماق ~ bəxiyəsi atmaq
-بخیه‎ لتمک ~ bəxiyələtmək
-بخیه‎ له‎‎مک ~ bəxiyələmək
-بخیه‎ لی ~ bəxiyəli
-بخیه‎ لیک ~ bəxiyəlik
-بد ~ bəd
-بدآواز ~ bədavaz
-بداحوال ~ bədəhval
-بداخلاق ~ bədəxlaq
-بداصل ~ bədəsl
-بدافکار ~ bədəfkar
-بداندام ~ bədəndam
-بداوغور ~ bəduğur
-بداهت ~ bədahət
-بداهتاً ~ bədahətən
-بدایع ~ bədaye
-بدایمان ~ bədiman
-بدباطن ~ bədbatin
-بدبخت ~ bədbəxt
-بدبو ~ bədbu
-بدبین ~ bədbin
-بدتر ~ bədtər
-بدجنس ~ bədcins
-بدچهره ~ bədçəhrə
-بدحال ~ bədhal
-بدحساب ~ bədhesab
-بدخاصیت ~ bədxasiət
-بدخرج ~ bədxərc
-بدخشان ~ bədəxşan
-بدخواب ~ bədxab
-بدخواه ~ bədxah
-بدخواهلیق ~ bədxahlıq
-بددوعا ~ bəddua
-بدذات ~ bədzat
-بدر ~ bədir
-بدر ~ bədər
-بدر ~ bədər
-بدرانلو ~ bədəranlu
-بدرفتار ~ bədrəftar
-بدرنگ ~ bədrəng
-بدری ~ bədri
-بدریک ~ bədrik
-بدشکل ~ bədşəkil
-بدصفت ~ bədsifət
-بِدعت ~ bidət
-بدعمل ~ bədəməl
-بدفال ~ bədfal
-بدقیلیق ~ bədqılıq
-بدکو ~ bədkü
-بدگُمان ~ bədgüman
-بدگو ~ bədgu
-بدل ~ bədəl
-بدل آرت ~ bədəl art
-بدمذهب ~ bədməzhəb
-بدمزاج ~ bədməzac
-بدمست ~ bədməst
-بدمینتون ~ bədminton
-بدن ~ bədən
-بدننُما ~ bədənnuma
-بدنام ~ bədnam
-بدنجه‎ره‎ ~ bədəncərə
-بدنچه‎ ~ bədənçə
-بد نسل ائیتیم ~ bədənsəl eyitim
-بدنظر ~ bədnəzər
-بدنیت ~ bədniyət
-بدوولو ~ bədovlu
-بدؤولو ~ bədövlü
-بدوک ~ bədük
-بدوی ~ bədəvi
-بده‎لان ~ bədəlan
-بدهِیبت ~ bədheybət
-بدهِیکل ~ bədheykəl
-بدیربو ~ bədirbu
-بدیرخانلی ~ bədirxanlı
-بدیرلو ~ bədirlu
-بدیز ~ bədiz
-بدیزجی ~ bədizci
-بدیعالزمانت بریزی ~ bədiüzzəman təbrizi
-بدیعه‎ ~ bədiə
-بدیعی ~ bədii
-بدیعی بنزتمه‎ ~ bədii bənzətmə
-بدیعی حکیمی ~ bədii həkimi
-بدیعیات ~ bədiiyat
-بدیک ~ bədik
-بدیوم ~ bədyum
-بدیهه ~ bədihə
-بدیهی ~ bədihi
-بدیهیات ~ bədihiat
-بذرک ~ bəzrək
-بذل ~ bəzl
-بذیر ~ bəzir
-برّو بیابان ~ bərru biyaban
-برئزئنت ~ brezent
-برئش ~ breş
-برابر ~ bərabər
-برابر آیاقلی حئیوانلار ~ bərabər ayaqlı heyvanlar
-برابراو زلو ~ bərabər üzlü
-برابرتو تماق ~ bərabər tutmaq
-برابرجه‎ ~ bərabərcə
-برابرچیلیک ~ bərabərçilik
-برابرسیزلیک ~ bərabərsizlik
-برابرلشدیرمک ~ bərabərləşdirmək
-برابرلشدیریلمک ~ bərabərləşdirilmək
-برابرلشمک ~ bərabərləşmək
-برابرله‎مک ~ bərabərləmək
-برابرلیک ~ bərabərlik
-برابریانلی ~ bərabəryanlı
-برات قندیلی ~ bərat qəndili
-برات گئجه‎ سی ~ bərat gecəsi
-برادر ~ bəradər
-برادرانه‎ ~ bəradəranə
- ~ burazcan
- ~ burazcan
-برازی ~ bərazı
-برازی ~ bərazı
-برازین ~ bərazın
-براسیب ~ bərasıb
-برائَت ~ bəraət
-براعت ~ bəraət
-برّاق ~ bərraq
-براکئت ~ braket
-براون ترپه‎نیشی ~ bravn tərpənişi
-براوند ~ bəravand
-براونیک ~ bravnik
-براوو ~ bəravo
-برباد ~ bərbad
-بربر ~ bərbər
-بربر بالیغی ~ bərbər balığı
-بربر مئیمونو ~ bərbər meymunu
-بربرلر ~ bərbərlər
-بربریت ~ bərbəriət
-بربزَک ~ bərbəzək
-بربط ~ bərbət
-برپا ~ bərpa
-برپا ائتمک ~ bərpa etmək
-برَت ~ bərət
-برتای ~ bərtay
-برتلنمک ~ bərtlənmək
-برَتْمک ~ bərətmək
-برَتینمک ~ bərətinmək
-برج ~ bərc
-برجان ~ bərcan
-برچ ~ bərç
-برجسته‎ ~ bərcəstə
-برداشت ~ bərdaşt
-بردعه‎ ~ bərdə
-برده‎ ~ bərdə
-بردوک ~ bərduk
-بردی ~ bərdi
-بردی ~ bərdi
-بردیان ~ bərdiyan
-بردیبگ ~ bərdibəy
-بردیسو ~ bərdisu
-بردیخان ~ bərdixan
-بردیک ~ bərdik
-برزابیل ~ bərzabıl
-برزانلو ~ bərzanlu
-برزخ ~ bərzəx
-برزلجین ~ bərzəlcin
-برزن ~ bərzən
-برزند ~ bərzənd
-برزه‎ ~ bərzə
-برسپی ~ bərspi
-برشته‎ ~ biriştə
-برطرف ~ bərtərəf
-برعکس ~ bərəks
-برغان ~ bərğan
-برفرض ~ bərfərz
-برفیان ~ bərfiyan
-برق ~ bərq
-برغول ~ bərğul
-برقاما ~ bərqama
-برقرار ~ bərqərar
-برک ~ bərk
-برکای ~ Bərkay
-برکه‎بوشا ~ bərkboşa
-برکت ~ bərəkət
-برکت تاپماق ~ bərəkət tapmaq
-برک تسیز ~ bərəkətsiz
-برک تسیزلیک ~ bərəkətsizlik
-برکتلو ~ bərəkətlu
-برکتلی ~ bərəkətli
-بر کتوپراق ~ bərktopraq
-برکخان ~ bərkxan
-برْک دره‎ ~ bərk dərə
-بر کدریل یل ر ~ bərk dərililər
-برکدن ~ bərkdən
-برکدن بوشا سالماق ~ bərkdən boşa salmaq
-برکدنب وشدانچیخارماق ~ bərkdn boşdan çıxarmaq
-برکدن چیخماق ~ bərkdən çıxmaq
-برَکلّاه‎ ~ bərəkalla
-برکلشمه‎ ~ bərkləşmə
-بر کله‎ مه‎ ~ bərkləmə
-بر کلیک ~ bərklik
-برکلیک اؤلچن ~ bərklik ölçən
-برکم ~ bərkəm
-برکوق ~ bərkoq
-برکه‎ ~ bərkə
-برکه‎ بوشا دوشمک ~ bərkə boşa düşmək
-برکه‎خان ~ bərkəxan
-برکه‎د وشمک ~ bərkə düşmək
-برکیاراق ~ bərkyaraq
-برکیت ~ bərkit
-برکیتدیرمک ~ bərkitdirmək
-برکیتمک ~ bərkitmək
-برکیتمه‎ ~ bərkitmə
-برکیدیجی ~ bərkidici
-برکیدیلمک ~ bərkidilmək
-برکیدیلمه‎ ~ bərkidilmə
-برکیشدیرمک ~ bərkişdirmək
-برکیشمک ~ bərkişmək
-برکیشمه‎ ~ bərkişmə
-برکیشمیش ~ bərkişmiş
-برکیله‎ بیلمه‎ ~ bərkilə bilmə
-برکیمک ~ bərkimək
-برکیمه‎ ~ bərkimə
-برکیمیش ~ bərkimiş
-برکین ~ bərkin
-برکینمک ~ bərkinmək
-برکیییب دورماق ~ bərkiyib durmaq
-برگ ~ bərg
-برگشت ~ bərgəşt
-برگوشاد ~ bərgüşad
-برگیش ~ bərgiş
-برَلْتمک ~ bərəltmək
-برَلْمک ~ bərəlmək
-برلی بزکلی ~ bərəli bəzəkli
-برلیان ~ bərelian
-برمراد ~ bərmurad
-برنامه‎ ~ bərnamə
-برنامه‎ریزلیک ~ bərnamərizlik
-برنج ~ birinc
-برندق ~ bərəndəq
-برَنْلیک ~ bərənlik
-برنی ~ bərni
-بروانا ~ bəruana
-بروم ~ brom
-برونز ~ bronz
-برونش ~ bronş
-برونشیت ~ bronşit
-بروجن ~ burucen
-برودت ~ burudət
-بروز ~ buruz
-بروز ائیله‎مک ~ buruz eyləmək
-بروشور ~ buruşur
-برونده‎ ~ burundə
-بروغوش ~ buroğuş
-بره‎ ~ bərə
-- بره‎ ~ bərə
-بره‎باشی ~ bərəbaşı
-برهان ~ bürhan
-بره‎ بؤرکو ~ bərəbörkü
-بر هچی ~ bərhçi
-بره‎چیلیک ~ bərəçilik
-بره‎ک سمک ~ bərə kəsmək
-بره‎ لَتمک ~ bərələtmək
-بره‎ لَنمک ~ bərələnmək
-بره‎ له‎‎مک ~ bərələmək
-بره‎ له‎مه‎ ~ bərələmə
-بره‎ لی ~ bərəli
-بره‎ لی بزَکلی ~ bərəli bəzəkli
-برهم ~ bərhəm
-برهمن ~ bərəhmən
-برهوت ~ bərəhut
-بری ~ bəri
-بری ~ bəri
-برّی ~ bərri
-بریجان ~ bərican
-بریفینق ~ brifinq
-بریقاد ~ brıqad
-بریک ~ berik
-بریکئت ~ briket
-بریلده‎مک ~ bərildəmək
-بریلیان ~ briliyan
-بیریلیانت ~ birilyant
-بریوت داغ ~ bəryut dağ
-بریه‎ ~ bəriyə
-بزّاز ~ bəzzaz
-بزّازلیق ~ bəzzazlıq
-بزّازیه‎ ~ bəzzaziyə
-بزاق ~ bozaq
-بزَتدیرمک ~ bəzətdirmək
-بزَتمک ~ bəzətmək
-بزتگَن ~ bəzətgən
-بزرک ~ bəzrək
-بزَشمک ~ bəzəşmək
-بزَشمه‎ ~ bəzəşmə
-بزک ~ bəzək
-بزک چیلیک ~ bəzəkçilik
-بز کائوی ~ bəzəkevi
-بزکچی ~ bəzəkçi
-بز کدوزک ~ bəzəkdüzək
-بزکسیز ~ bəzəksiz
-بزکلنمک ~ bəzəkələnmək
-بزکله‎‎مک ~ bəzəkləmək
-بزَکلی ~ bəzəkli
-بزَکلیک ~ bəzəklik
-بز کوسایلی ~ bəzək vəsaili
-بزگک ~ bəzgək
-بزم ~ bəzm
-بزم جرد ~ bəzmcerd
-بزمگاه ~ bəzmgah
-بزمی ~ bəzmi
-بزَنب زک ~ bəzən bəzək
-بزَندیرمک ~ bəzəndirmək
-بزَنمک ~ bəzənmək
-بزَنمیش ~ bəzənmiş
-بزه‎ دیلمک ~ bəzədilmək
-بزه‎ دیلمیش ~ bəzədilmiş
-بزه‎مک ~ bəzəmək
-بزه‎ نیب دوزنمک ~ bəzənib düzənmək
-بزه‎نیش ~ bəzəniş
-بزه‎ نیلمک ~ bəzənilmək
-بزه‎ ییجی ~ bəzəyici
-بزه‎ ییش ~ bəzəyiş
-بزه‎رک ~ bəzərək
-بزه‎رکیاغی ~ bəzərək yağı
-بزه‎ لی ~ bəzəli
-بزه‎ لیه‎ ~ bəzəliə
-بزه‎ مه‎چی ~ bəzəməçi
-بزه‎ مه‎چ یلیک ~ bəzəməçilik
-بزه‎ مه‎لی ~ bəzəməli
-بزیر ~ bəzir
-بزیری اغی ~ bəzir yağı
-بزیرگان ~ bəzirgan
-بزیرگَن ~ bəzirgən
-بزیرله‎مک ~ bəzirləmək
-بزیرله‎مه‎ ~ bəzirləmə
-بس ~ bəs
-بسا ~ bəsa
-بساط ~ bəsat
-بسبئتر ~ bəsbetər
-بسبسه‎ ~ bəsbəsə
-بسبل ~ bəsbəl
-بسب للی ~ bəs bəlli
-بست ~ bəst
-بستان ~ bostan
-بستر ~ bəstər
-بستری ~ bəstəri
-بستَکآ باد ~ bəstək abad
-بسته‎ ~ bəstə
-بسته‎بوی ~ bəstəboy
-بسته‎چی ~ bəstəçi
-بسته‎کار ~ bəstəkar
-بسته‎چیلیک ~ bəstəçilik
-بسته‎کارلیق ~ bəstəkarlıq
-بسته‎نگار ~ bəstənigar
-بسته‎لنمک ~ bəstələnmək
-بسته‎لنمیش ~ bəstələnmiş
-بسته‎له‎‎مک ~ bəstələmək
-بسته‎لی ~ bəstəli
-بسته‎لیک ~ bəstəlik
-بسته‎وریان ~ bəstəvəryan
-بستی ~ bəsti
-بستی ~ bəsti
-بست یله‎‎مک ~ bəstiləmək
-بسد ئمک ~ bəs demək
-بسده‎کانلی ~ bəsdəkanlı
-بسدیر ~ bəsdir
-بسقدر ~ bəsqədər
-بسکی ~ bəski
-بسکیتبال ~ bəskitbal
-بسلَتمک ~ bəslətmək
-بسلَنگی ~ bəsləngi
-بسلَنمک ~ bəslənmək
-بسلنمه‎ ~ bəslənmə
-بسلنمه‎ائییتیمج یسی ~ bəslənmə eyitimcisi
-بسلنمه‎ائ ییتیمی ~ bəslənmə eyitimi
-بسلنمه‎او داسی ~ bəslənmə odası
-بسلنمه‎او زمانی ~ bəslənmə uzmanı
-بسلنمه‎چا نتاسی ~ bəslənmə çantası
-بسلنمه‎سا عاتی ~ bəslənmə saatı
-بسلنمیش ~ bəslənmiş
-بسله‎تیلمک ~ bəslətilmək
-بسله‎‎مک ~ bəsləmək
-بسله‎مه‎ ~ bəsləmə
-بسله‎مه‎لیک ~ bəsləməlik
-بسله‎نن ~ bəslənən
-بسله‎نیلمک ~ bəslənilmək
-بسله‎ییجی ~ bəsləyici
-بسله‎ییش ~ bəsləyiş
-بسلی ~ bəsli
-بسمالله ~ bismillah
-بسمل ~ bismil
-بسن ~ bəsən
-بسنتَ کین ~ bəsən təkin
-بسه‎رک ~ bəsərək
-بسی ~ bəsi
-بسیج ~ bəsic
-بسید ~ bəsid
-بسیرک ~ bəsirək
-بسیطلشمک ~ bəsitləşmək
-بسیط ~ bəsit
-بسیلک ~ bəsilək
-بس یلی ~ bəsili
-بسین ~ bəsin
-بشارت ~ bəşarət
-بشارجان ~ bəşarcan
-بشّاش ~ bəşşaş
-بشّاشیت ~ bəşşaşiət
-بشر ~ bəşər
-بشردوست ~ bəşərdust
-بشَرو ~ bəşəru
-بشری ~ bəşəri
-بشریت ~ bəşəriət
-بشریتچی ~ bəşəriətçi
-بشقاب ~ boşqab
-بشیر ~ bəşir
-بصرَک ~ bəsərək
-بصری ~ bəsəri
-بصری ~ bəsəri
-بصریک ~ bəsrik
-بصل النخاع ~ bəsəlünnuxa
-بصیر ~ bəsir
-بصیرت ~ bəsirət
-بصیر تسیز ~ bəsirətsiz
-بصیری ~ bəsiri
-بضاعت ~ bəzaət
-بِطالت ~ betalət
-بطلان ~ botlan
-بطن ~ bətn
-بطیء ~ bəti
-بطیالهضم ~ bətiülhəzm
-بعث ~ bəəs
-بعث ~ besət
-بعد ~ bod
-بعضاً ~ bəzən
-بعضی ~ bəzi
-بغ ~ bəğ
-بِغایت ~ beğayət
-بغرک ~ boğrək
-بغض ~ boğz
-بقاء ~ bəqa
-بقّال ~ bəqqal
-بقایا ~ bəqaya
-بقاییا ردبیلی ~ bəqayi ərdəbili
-بقچه‎ ~ buqçə
-بقدری ~ beqədri
-بقر ~ bəqər
-بقراطی ~ boqrati
-بقره‎ ~ bəqərə
-بقعه‎ ~ buqə
-بقیع ~ bəqi
-بقیه‎ ~ bəqiə
-بقیه اللاه ~ bəqiətullah
-بک ~ bək
-بکار ~ bekar
-بکارت ~ bəkart
-بکاوول ~ bəkavul
-بکبکئی ~ bəkbəkey
-بکَت ~ bəkət
-بکتاش ~ bəktaş
-بکتاش اوزومو ~ bəktaş üzümü
-بکتاش قاووغو ~ bəktaş qavuğu
-بکتاشلو ~ Bəktaşlu
-بکتاشی ~ bəktaşi
-بکتاش یلیک ~ bəktaşilik
-بکج ~ bəkəc
-بکجتکین ~ bəkəctəkin
-بکچی ~ bəkəçi
-بکچیتای ~ bəkçitay
-بکچ یلیک ~ bəkçilik
-بکسارو ~ bəksaru
-بکگراند ~ bəkgrand
-بکلَتمک ~ bəklətmək
-بکلَشمک ~ bəkləşmək
-بکلَنتی ~ bəklənti
-بکلَنمز ~ bəklənməz
-بکلَنمزلیک ~ bəklənməzlik
-بکلَنمک ~ bəklənmək
-بکلنمه‎ دیک ~ bəklənmədik
-بکلَنه‎ مز ~ bəklənəməz
-بکله‎ تیلمک ~ bəklətilmək
-بکله‎‎مک ~ bəkləmək
-بکله‎ مه‎ ~ bəkləmə
-بکله‎ مه‎ لی ~ bəkləməli
-بکله‎ نیلمک ~ bəklənilmək
-بکله‎ ین ~ bəkləyən
-بکله‎ ییش ~ bəkləyiş
-بکله‎مه‎ اوداسی ~ bəkləmə odası
-بکله‎مه‎ سالونو ~ bəkləmə salonu
-بکله‎مه‎ یئری ~ bəkləmə yeri
-بکلیک ~ bəklik
-بکمز ~ bəkməz
-بکَن ~ bəkən
-بکندی ~ bəkəndi
-بکنی ~ bəkəni
-بکو ~ bəko
-بکوکندی ~ bəkokəndi
-بکه‎ ~ bəkə
-بکی ~ bəki
-بکیتمک ~ bəkitmək
-بکیز ~ bəkiz
-بکیز آغا ~ bəkiz ağa
-بکیشلو ~ bəkişlu
-بکیک ~ bəkik
-بکیل ~ bəkil
-بکیم ~ bəkim
-بکینمک ~ bəkinmək
-بگ ~ bəy
-بگ ~ bəy
-بگب اغلو ~ bəg bağlu
-بگبوت ~ bəybut
-بگب ؤرکو ~ bəy börkü
-بگتاش ~ bəgtaş
-بگتاش ~ bəgtaş
-بگتله‎ ~ bəgtələ
-بگجووان ~ bəycuvan
-ب گجیغاز ~ bəgcığaz
-بگَچ ~ bəyəç
-بگَچ آرسلان تیگین ~ bəyəç arslan tigin
-بگَچ آرسلان ~ bəyəç arslan
-بگَچخ انیم ~ bəyəç xanım
-بگچک ~ bəyçək
-بگچور ~ bəyçur
-ب گدش ~ bəydəş
-بگدوز ~ bəydüz
-بگدوز ~ bəydüz
-ب گدوغدو ~ bəydoğdu
-بگدوغموش ~ bəydoğmuş
-بگدی ~ bəydi
-بگدیلی ~ bəydili
-بگدیلی ~ bəydili
-بگَر ~ bəgər
-بگرَک ~ bəgərək
-بگساری ~ bəgsarı
- ~ Bekgazan
-بگگول ~ bəggül
-بگگه‎ ~ bəggə
-بگلر ~ Bekler
-بگلربگی ~ bəylərbəyi
-بگلَم ~ bəgləm
-بگلَن ~ bəglən
-بگلَن ~ bəglən
-بگلیک ~ bəglik
-بگلیک ~ bəglik
-بگَن ~ bəgən
-بگنج ~ bəgənc
-بگَنچه‎ ~ bəgənçə
-بگندی ~ bəgəndi
-بگَنمک ~ bəgənmək
-بگَنَن ~ bəgənən
-بگی ~ bəgi
-بگیسی ~ bəgisi
-بگیم آغا ~ bəgimağa
-بگیم ~ bəyim
-بگیمتای ~ bəyimtay
-بگیمد اغ ~ bəyim dağ
-بگیمق الا ~ bəyim qala
-بل ~ bəl
-بلا ~ bəla
-بلا ~ bəla
-بلاآرام ~ bilaaram
-بلااستثنا ~ bilaistisna
-بلااستفاده‎ ~ bilaistifadə
-بلاتاخیر ~ bilatəxir
-بلاتشبیه ~ bilatəşbih
-بلاتّفاق ~ bilittifaq
-بلاتکلیف ~ bilatəklif
-بلاختیار ~ bilixtiyar
-بلاخره‎ ~ biləxərə
-بلادرجان ~ biladircan
-بلادیده‎ ~ bəladidə
-بلاذری ~ bilazəri
-بلاستولا ~ blastola
-بلاعکس ~ biləks
-بلاغت ~ bəlağət
-بلافاصله‎ ~ bilafasilə
-بلافرق ~ bilafərq
-بلاقیدوشرط ~ bilaqeydoşərt
-بلاکئش ~ bəlakeş
-بلالی ~ bəlalı
-بلاماجی ~ bolamacı
-بلاممانعت ~ bilamumaniət
-بلانک ~ blənk
-بلانکیزم ~ blankizm
-بلاواسطه‎ ~ bilavasitə
-بلاوج ~ bəlavəc
-بِلبداهه ~ bilbədahə
-بلبلک ~ bəlbələk
-بلَت ~ bələt
-بلتَکین ~ bəltəkin
-بلَتمک ~ bələtmək
-بلتیر ~ bəltir
-بلتیری ~ bəltiri
-بلجه‎ ~ bəlcə
-بلچیر ~ bəlçir
-بلچین ~ bəlçin
-بلخ ~ bəlx
-بلد ~ bələd
-بلدچی ~ bələdçi
-بلدچیلیک ~ bələdçilik
-بلدک ~ bəldək
-بلدیت ~ bəldiət
-بلدیه‎ ~ bəldiə
-بلدیه‎ عمارتی ~ bəldiə imarəti
-بلَر ~ bələr
-بلَرتمک ~ bələrtmək
-بلَرمک ~ bələrmək
-بلسان ~ bəlsan
-بلسبنه‎ ~ bələsbonə
-بلسم ~ bəlsən
-بلسیز ~ bəlsiz
-بلسیز ائیلم ~ bəlsiz eyləm
-بلسیز دییشمز ~ bəlsiz dəyişməz
-بلسیز سویلو ~ bəlsiz soylu
-بلسیز صفت ~ bəlsiz sifət
-بلسیز ضمیر ~ bəlsiz zəmir
-بلسیزآ د ~ bəlsiz ad
-بلسیزلیک ~ bəlsizlik
-بلَشدیرمک ~ bələşdirmək
-بلَشمک ~ bələşmək
-بلشِویک ~ bolşovik
-بلع ~ bəl
-بلعجب ~ boləcəb
-بلغار ~ bulğar
-بلغم ~ bəlğəm
-بلغم آتماق ~ bəlğəm atmaq
-بلغم اوتو ~ bəlğəm otu
-بلغم داشی ~ bəlğəm daşı
-بلغم مزاج ~ bəlğəm məzac
-بلغور ~ bəlğur
-بلغور ~ bəlğur
-بلقزن ~ bəlqəzən
-بلقیس ~ bilqeys
-بلقیس ~ bilqeys
-بلَک ~ bələk
-بلک ~ bələk
-بلک باغی ~ bələk bağı
-بلکا ~ bilka
-بلکلنمک ~ bələklənmək
-بلکله‎‎مک ~ bələkləmək
-بِلکلّیه‎ ~ bilkülliyə
-بلکه‎ ~ bəlkə
-بلکی ~ bəlki
-بلگو ~ bəlgü
-بلگوتای ~ bəlgütay
-بلگورمک ~ bəlgürmək
-بلگه‎ ~ bəlgə
-بلگه‎ت َکین ~ bəlgə təkin
-بلگه‎سل ~ bəlgəsəl
-بلگه‎سل چی ~ bəlgəsəlçi
-بلگه‎سل چ یلیک ~ bəlgəsəlçilik
-بلگه‎سلفیلیم ~ bəlgəsəl filim
-بلگه‎شیر ~ bəlgəşir
-بلگه‎گ ئچر ~ bəlgə geçər
-بلگه‎لندیرمک ~ bəlgələndirmək
-بلگه‎لنمک ~ bəlgələnmək
-بلگه‎له‎‎مک ~ bəlgələmək
-بلگه‎له‎مه‎ ~ bəlgələmə
-بلگه‎لی ~ bəlgəli
-بلگه‎لی ائدیلمک ~ bəlgəli edilmək
-بلگه‎لیک ~ bəlgəlik
-بلگی ~ bəlgi
-بلگیت ~ bəlgit
-بلگیتای ~ bəlgitay
-بلگی تله‎مه‎ ~ bəlgitləmə
-بلگ یسیز ~ bəlgisiz
-بلگ یسیز صفت ~ bəlgisiz sifət
-بلگ یسیز عوضلیک ~ bəlgisiz əvəzlik
-بلگ یسیزلیک ~ bəlgisizlik
-بلگ یله‎‎مک ~ bəlgiləmək
-بلگ یلی ~ bəlgili
-بلگیم ~ bəlgim
-بلگین ~ bəlgin
-بلگی نلیک ~ bəlginlik
-بللَتمک ~ bəllətmək
-بللَتمن ~ bəllətəmən
-بللک ~ bəllək
-بلل ک ایتیمی ~ bəllək itimi
-بلل ک قاریشیقلیغی ~ bəllək qarışıqlığı
-بلل کلی ~ bəlləkli
-بلله‎یینی ایتیرمک ~ bəlləyini itirmək
-بللَنمک ~ bəllənmək
-بللنمیش ~ bəllənmiş
-بلله‎ ~ bəllə
-بلله‎ تیجی ~ bəllətici
-بلله‎‎مک ~ bəlləmək
-بلله‎له‎مک ~ bəllələmək
-بللی ~ bəlli
-بللی ائتمک ~ bəlli etmək
-( بللی ائیلم (فعل ~ bəlli eylm (fəil)
-بللی اولماق ~ bəlli olmaq
-بللیب اشلی ~ bəlli başlı
-بللیب لسیز ~ bəlli bəlsiz
-بللیب لیرسیز ~ bəlli bəlirsiz
-بللیسیز ~ bəllisiz
-بللیک ~ bəllik
-بللیکیمسه‎لیجمله‎ ~ bəlli kimsəli cümlə
-بلل یله‎‎مک ~ bəlliləmək
-بللیلی ~ bəllili
-بلل یلیک ~ bəllilik
-بلم جرک ~ bələmcərək
-بلَن ~ bələn
-بلنگ ~ bələng
-بلند پرواز ~ bolənd pərvaz
-بلَنمک ~ bələnmək
-بلوف ~ blof
-بلوک ~ blok
-بلوک لاشماق ~ bloklaşmaq
-بلوک نوت ~ bloknot
-بلوکاژ ~ blokaj
-بلوکه‎ ~ blokə
-بلوجین ~ blucin
-بلور ~ blur
-بلوز ~ bluz
-بله‎ ~ bələ
-بله‎بؤیورت ائله‎مک ~ bələ böyürt eləmək
-بله‎کون ~ bələkün
-بله‎‎مک ~ bələmək
-بله‎جیک ~ bələcik
-بله‎سور ~ bələsur
-بله‎میر ~ bələmir
-بلهوس ~ bulhəvəs
-بلی ~ bəli
-بیلیت ~ bilit
-بلیتگن ~ bəlitgən
-بلی تله‎مک ~ bəlitləmək
-بلی تله‎ مه‎ ~ bəlitləmə
-بلی تله‎ نه‎ بیلیرلیک ~ bəlitlənəbilirlik
-بلیرتج ~ bəlirtəc
-بلیرتگن ~ bəlirtgən
-بلیرتمک ~ bəlirtmək
-بلیرتمه‎ ~ bəlirtmə
-بلیرتمه‎ باغلاج ~ bəlirtmə bağlac
-بلیرتن ~ bəlirtən
-بلیرتی ~ bəlirti
-بلیرت یسیز ~ bəlirtisiz
-بلیرتیک ~ bəlirtik
-بلیرت یلر ~ bəlirtilər
-بلیرتیلمک ~ bəlirtilmək
-بلیرتیلن ~ bəlirtiln
-بلیرتیلی ~ bəlirtili
-بلیرتیلی نسنه‎ ~ bəlirtili nəsnə
-بلیرسیز ~ bəlirsiz
-بلیرسیز گئچمیش زامان ~ bəlirsiz geçmiş zaman
-بلیرسیزلیک ~ bəlirsizlik
-بلیرگین ~ bəlirgin
-بلیرگین لشدیرمک ~ bəlirginləşdirmək
-بلیرگین لشمک ~ bəlirginləşmək
-بلیرگی نلیک ~ bəlirginlik
-بلیرلشمک ~ bəlirləşmək
-بلیرلنمزچی ~ bəlirlənməzçi
-بلیرلنمزچیلیک ~ bəlirlənməzçilik
-بلیرلنمزلیک ~ bəlirlənməzlik
-بلیرلَنمک ~ bəlirlənmək
-بلیرله‎‎مک ~ bəlirləmək
-بلیرله‎نیم ~ bəlirlənim
-بلیرله‎نیمجی ~ bəlirlənimci
-بلیرله‎نیمجیلیک ~ bəlirlənimcilik
-بلیرلی ~ bəlirli
-بلیرلیب لیرسیز ~ bəlirli bəlirsiz
-بلیرلیگ ئچمیشزامان ~ bəlirli geçmiş zaman
-بلیرل یلیک ~ bəlirlilik
-بلیرمک ~ bəlirmək
-بلیط ~ bilit
-بلیغ ~ bəliğ
-بلیک ~ bəlik
-بلیم ~ bəlim
-بلینداژ ~ blindaj
-بلینگ ~ bəling
-بلیه‎ ~ bəliə
-بم ~ bəm
-بمبه‎چه‎ ~ bəmbəçə
-بمبه‎چه‎له‎‎مک ~ bəmbəçələmək
-ب مبیاض ~ bəmbəyaz
-ب متئلی ~ bəmteli
-ب متئلینه‎باسماق ~ bəmtelinə basmaq
-ب متئلینه‎توخونماق ~ bəmtelinə toxunmaq
-بملشدیرمک ~ bəmləşdirmək
-بملشمک ~ bəmləşmək
-بمول ~ bemol
-بن ~ bən
-بن ایچینجی ~ bən içinci
-بن بنجی ~ bənbənci
-بنّا ~ bənna
-بناب ~ binab
-بنازی ~ bənazi
-بنّالیق ~ bənnalıq
-بنای ~ bənay
-بنت ~ bint
-بنجه‎ ~ bəncə
-بنچاق ~ bunçaq
-بند ~ bənd
-- بند ~ bənd
-بند آلماق ~ Bənd almaq
-بندا ئتمک ~ bənd etmək
-( بنداولما(اولمایین ~ bənd olma(olmayın)
-بندا ولماق ~ bənd olmaq
-بندب ره‎ ~ bənd bərə
-بندب ند ~ bənd bənd
-بندر ~ bəndər
-بندرگَز ~ bəndərgəz
-بندرشاه ~ bəndərşah
-بندرعابباس ~ bəndərabbas
-بندرگاه ~ bəndərgah
-بندریبه‎یی ~ bəndəri bəyi
-بندله‎‎مک ~ bəndləmək
-بندم ~ bəndəm
-بندووان بورنو ~ bənduvan burnu
-بنده‎ ~ bəndə
-بنده‎ت بریزی ~ bəndə təbərizi
-بنده‎ی تبریزی ~ bənde I təbrizi
-بنده‎چ کمک ~ bəndə çəkmək
-بنده‎چیلیک ~ bəndəçilik
-بندهدو شمک ~ bəndəh düşmək
-بندهس الماق ~ bəndh salmaq
-بنده‎گان ~ bəndəqan
-بنده‎گی ~ bəndəgi
-بنده‎لیک ~ bəndəlik
-بندیر ~ bəndir
-بندیکجه‎ ~ bəndikcə
-بندیلی ~ bəndili
-بندیوان ~ bəndivan
-بِنزئن ~ benzen
-بنزَتمک ~ bənzətmək
-بنزتمه‎ ~ bənzətmə
-بنزر ~ bənzər
-بنزر شکیل لر ~ bənzər şəkillər
-بنزرسیز ~ bənzərsiz
-بنزرسیزلیک ~ bənzərsizlik
-بنزَرلیک ~ bənzərlik
-بنزری ~ bənzəri
-بنزَش ~ bənzəş
-بنزَشمزلیک ~ bənzəşməzlik
-بنزَشمک ~ bənzəşmək
-بنزشمه‎ ~ bənzəşmə
-بنزَک ~ bənzək
-بِنزول ~ benzul
-بنزه‎ تی ~ bənzəti
-بنزه‎ تیجی ~ bənzətici
-بنزه‎ تیش ~ bənzətiş
-بنزه‎ تیلمک ~ bənzətilmək
-بنزه‎ دیجی ~ bənzədici
-بنزه‎ دیلمک ~ bənzədilmək
-بنزه‎ ریش ~ bənzəriş
-بنزه‎ شن ~ bənzəşən
-بنزه‎ شیک ~ bənzəşik
-بنزه‎ شیم ~ bənzəşim
-بنزه‎ شیم اورانی ~ bənzəşim oranı
-بنزه‎ مز ~ bənzəməz
-بنزه‎‎مک ~ bənzəmək
-بنزه‎م کلیک ~ bənzəməklik
-بنزه‎ مه‎ ~ bənzəmə
-بنزه‎ییش ~ bənzəyiş
-بنزه‎ یی شسیز ~ bənzəyişsiz
-بنزه‎یی شسیزلیک ~ bənzə yışsızlik
-بِنزین ~ benzin
-بنزین ایستاسیونو ~ bənzin istasionu
-بنزین پومپاسی ~ bənzin pompası
-بنزین قابی ~ bənzin qabı
-بنزینچی ~ bənzinçi
-بنزی نله‎‎مک ~ bənzinləmək
-بنفش ~ bənəfş
-بنفشه‎ ~ bənəfşə
-بنک ~ bənk
-بنَک ~ bənək
-بنَکآ لتونلو ~ bənək altunlu
-بنکچی چگی ~ bənək çiçəyi
-بنَکلشمک ~ bənəkləşmək
-بنَکلنمک ~ bənəklənmək
-بنَ کلی ~ bənəkli
-بنْگ اوتو ~ bəng otu
-بنگامبوز ~ bəngambuz
-بنگاه‎ ~ bongə
-بنگو ~ bəngü
-بنگه‎رک ~ bəngərək
-بنگه‎ره‎یی پاتلاماق ~ bəngərəyi patlamaq
-بنگی ~ bəngi
-- بنگی ~ bəngi
-بنگیسو ~ Bəngisu
-بنگیلشمک ~ bəngiləşmək
-بنگ یلیک ~ bəngilik
-بنگ یله‎‎مک ~ bəngiləmək
-بنگیلیک ~ bəngilik
-بنگی ن ~ bəngin
-بنلی ~ bənli
-بنلی تیمور ~ bənliteymur
-بنلیک ~ bənlik
-بنلیک ایتیمی ~ bənlik itimi
-بنلیکچی ~ bənlikçi
-بنگوداش ~ bəngüdaş
-بن مرکزجیلیک ~ bən mərkəzcilik
-بنووشه‎ ~ bənovşə
-بنؤوشه‎ ~ bənövşə
-بنؤوشه‎ ~ bənövşə
-بنؤوشه‎ ~ bənöşə
-بنؤوشه‎ اویونو ~ bənövşə oyunu
-بنؤوشه‎ گولو ~ bənövşə gülü
-بنؤوشه‎ گیللر ~ bənövşəgillər
-بنؤوشه‎لیک ~ bənövşəlik
-بنؤووش ~ bənövüş
-بنؤوشه‎ یی ~ bənövşeyi
-بنه‎نییار ~ bənəniyar
-بنی ~ bəni
-بنییکه‎ ~ bəniyekə
-بن یآدم ~ bəniadəm
-بنیاد ~ bonyad
-بن یبشر ~ bənibəşər
-بنیز ~ bəniz
-بنیزچی ~ bənizçi
-بنیزچیلیک ~ bənizçilik
-بنیزی آتماق ~ bənizi atmaq
-بنیزی سارارماق ~ bənizi sararmaq
-بنیمسه‎مک ~ bənimsəmək
-بنیمسه‎ ییش ~ bənimsəyiş
-بنیه‎ ~ bünyə
-بواسیر ~ bəvasir
-بو ~ bo
-بوبلابند ~ boblabənd
-بوبول آباد ~ bobul abad
-بوبین ~ bobın
-بوبیناژ ~ bobınaj
-بوپ ~ bop
-بوت ~ bot
-بوتا ~ bota
-بوتانیست ~ botanist
-بوتانیک ~ botanik
-بوتانیکچی ~ botanikçi
-بوتوراساماق ~ boturasamaq
-بوجا ~ boca
-بوجوق ~ bocuq
-بوجی ~ boci
-بوجییان ~ bocyian
-بوختی ~ boxti
-بوختلو ~ boxtlu
-بوخجا ~ boxca
-بودرون ~ bodrun
-بودوچ ~ boduç
-بودور ~ bodur
-بودورپاس ~ bodurpas
-بودور قالماق ~ bodur qalmaq
-بودورلاشماق ~ bodurlaşmaq
-بودورلوق ~ bodurluq
-بودوسلاماق ~ boduslamaq
-بور ~ bor
-بور ~ bor
-بورا ~ bora
-- بورا ~ bora
-( بوراگیرای(خان ~ Boragiray(xan)
-بورات ~ borat
-بورادیگَه‎ ~ boradigə
-بورازان ~ borazan
-بورازانچی ~ borazançı
-بورازانچی باشی ~ borazançı başı
-بورازانچیلیق ~ borazançılıq
-بوراشان ~ boraşan
-بوراق ~ boraq
-بوراق ~ boraq
-بوراقول ~ boraqul
-بوراقولو ~ boraqulu
-بورالان ~ boralan
-بوران ~ boran
-بوران ~ boran
-بوران ~ borran
-بورانلاماق ~ boranlamaq
-بورانلی ~ boranlı
-بورانلیق ~ boranlıq
-بورانی ~ boranı
-بورتلاجی ~ bortlacı
-بورتلاق ~ bortlaq
-بورتلاماق ~ bortlamaq
-بورتوراساماق ~ borturasamaq
-بورته‎چینه‎ ~ bortəçinə
-بورج ~ borc
-بورج مینی آشماق ~ borc mini aşmaq
-بور جآلان ~ borc alan
-بور جآلتینا گیرمک ~ borc altına girmək
-بور جآلماق ~ borc almaq
-( بورجا باتماق(گیرمک ~ borca batmaq(girmək)
-بور جائتمک ~ borc etmək
-بور جاولماق ~ borc olmaq
-بور جبیلمک ~ borc bilmək
-بور جخرج ~ borcxərc
-بور جخرج ائله‎‎مک ~ borcxərc eləmək
-بور جخیرتده‎یینه‎ چیخماق ~ borc xirtdəyinə çıxmaq
-بور جدان چیخماق ~ borcdan çıxmaq
-بورجدان قورتولماق ~ borcdan qurtulmaq
-بورجسوز ~ borcsuz
-بورجسوز خرجسیز ~ borcsuz xərcsiz
-بورجسوزلوق ~ borcsuzluq
-بورجلاندیرماق ~ borclandırmaq
-بورجلاندیریلماق ~ borclandırılmaq
-بور جلانماق ~ borclanmaq
-بور جلانیلماق ~ borclanılmaq
-بورجلو ~ borclu
-بورجلو چیخارتماق ~ borclu çıxartmaq
-بورجلو قالماق ~ borclu qalmaq
-بورجلولوق ~ borcluluq
-بور جوئرن ~ borc verən
-بورجونو بیلمک ~ borcunu bilmək
-بورجونو قاپاتماق ~ borcunu qapatmaq
-بورچا ~ borça
-بورچالی ~ borçalı
-بورخان ~ borxan
-بورداق ~ bordaq
-بورداقلاما ~ bordaqlama
-بورداقلاماق ~ bordaqlamaq
-بورداقلانماق ~ bordaqlanmaq
-بوردو ~ bordo
-بوردو ~ bordu
-بوردو خاتون ~ bordu xatun
-بوردور ~ bordur
-بورزول آباد ~ borzul abad
-بورزولان ~ borzulan
-بورسا ~ borsa
-بورسونلو ~ borsunlu
-بورغو ~ borğu
-بورقا ~ borqa
-بورلاق ~ borlaq
-بورناوا میسکئتی ~ bornava misketi
-بورنوز ~ bornoz
-بورو ~ boru
-بورو بیلَزیگی ~ boru biləziyi
-بورو چالماق ~ boru çalmaq
-بورو واری ~ boru varı
-بورو واری چیچک ~ boru varı çiçək
-بورو یولو ~ boru yolu
-بوروقای ~ boroqay
-بوروآچاری ~ boruaçarı
-بوروآغی ~ boruağı
-بورو اَین ~ boru əyən
-بورو بوکنلر ~ boru bükənlər
-بوروجوق ~ borucuq
-بوروجوقلوق ~ borucuqluq
-بوروچو ~ boruçu
-بورو چیچک سوولار ~ boru çiçəksovlar
-بورو چیچیگی ~ boru çiçəyi
-بورو خطی ~ boru xətti
-بورو دوزن ~ boru düzən
-بورو دیشل یلر ~ boru dişlilər
-بوروسال ~ borusal
-بوروسو اؤتمک ~ borusu ötmək
-بوروسوو ~ borusov
-بورو سیخان ~ boru sıxan
-بورو شکی للی ~ boru şəkilli
-بوروغ ~ boruğ
-بوروق ~ boruq
-بورو قاباغی ~ boru qabağı
-بورو کسن ~ boru kəsən
-بورو کلَبچه‎ سی ~ boru kələbçəsi
-بورولتای ~ borultay
-بورولو ~ borulu
-بورومسو ~ borumsov
-بورومنگَنه‎ سی ~ boru məngənəsi
-بوریک ~ borik
-بوز ~ boz
-بوزآت ~ bozat
-بوزآغیل ~ bozağıl
-بوزآلاق ~ bozalaq
-بوزآی ~ bozay
-بوزآیران ~ bozayran
-بوزآیی ~ bozayı
-بوزا ~ boza
-بوزا کیمی ~ boza kimi
-بوزاچ ~ bozaç
-بوزاچی ~ bozaçı
-بوزاچی ~ Bozaçı
-بوزاچیلیق ~ bozaçılıq
-بوزاخانا ~ bozaxana
-بوزاراق ~ bozaraq
-بوزاران ~ bozaran
-بوزارانتی ~ bozarantı
-بوزارتما ~ bozartma
-بوزارتماق ~ bozartmaq
-بوزارتی ~ bozartı
-بوزارما ~ bozarma
-بوزارماق ~ bozarmaq
-بوزارمیش ~ bozarmış
-بوزاریشما ~ bozarışma
-بوزاریشماق ~ bozarışmaq
-بوزاریق ~ bozarıq
-بوزاغان ~ bozağan
-بوزاق ~ bozaq
-بوزاقلی ~ bozaqlı
-بوزاق گولو ~ bozaq gülü
-بوزان ~ bozan
-بوزاوغلو ~ bozoğlu
-بوزاولوس ~ bozulus
-بوزاؤردک ~ bozördək
-بوزایگید ~ bozigid
-بوزئیلا ن ~ bozilan
-بوزباش ~ bozb
-بوزباشلیق ~ bozbaşlıq
-بوزباققال ~ bozbaqqal
-بوزباهار ~ bozbahar
-بوزبوتآوا ~ bozbutava
-بوزبولانیق ~ bozbulanıq
-بوزتاش ~ boztaş
-بوزتهر ~ bozətəhər
-بوزتیمور ~ bozteymur
-بوزجا ~ bozca
-بوزجاآش ~ bozcaaş
-بوزجا اوت ~ bozca ot
-بوزجاق ~ bozcaq
-بوزجالار ~ bozcalar
-بوزجالو ~ bozcalu
-بوزجالی ~ bozcalı
-بوزجیل ~ bozcıl
-بوزچللو ~ bozçəllu
-بوزچین ~ bozçin
-بوزدار ~ bozdar
-بوزداش ~ bozdaş
-بوزداغان ~ bozdağan
-بوزداغ ~ bozdağ
-بوزداغ ~ bozdağ
-بوزداغی ~ bozdağı
-بوزدوغان ~ bozdoğan
-بوزدوغان ~ bozdoğan
-بوزراق ~ bozraq
-بوزسینا ~ bozsına
-بوزصفت گؤسترمک ~ boz sifət göstərmək
-بوزقاز ~ bozqaz
-بوزقالا ~ bozqala
-بوزقالابوغازی ~ bozqalaboğazı
-بوزقووورما ~ bozqovurma
-بوزقورد ~ bozqurd
-بوزقورد داستانی ~ bozqurd dastanı
-بوزقوش ~ bozəquş
-بوزقوش داغلاری ~ bozquş dağları
-بوزقیر ~ bozqır
-بوزقیر تویوغو ~ bozqır toyuğu
-بوزقیر قویونو ~ bozqır qoyunu
-بوزقیرلاشماق ~ bozqırlaşmaq
-بوزقیرلی ~ bozqırlı
-بوزقیزیل آغاجی ~ bozqızıl ağacı
-بوزگون ~ bozgəvən
-بوزگونئی ~ bozəgüney
-بوزلاتماق ~ bozlatmaq
-بوزلار ~ bozlar
-بوزلاق ~ bozlaq
-بوزلاماج ~ bozlamac
-بوزلاما ~ bozlama
-بوزلاماق ~ bozlamaq
-بوزلو ~ bozlu
-بوزماده‎ ~ bozmaddə
-بوزماق ~ bozmaq
-بوزنی داغ ~ bozni dağ
-بوزوخ ~ bozux
-بوزوخلو ~ bozoxəlu
-بوزولوس ~ bozulus
-بوزوقاچان ~ bozovqaçan
-بوزومتوراق ~ bozumturaq
-بوزومتوق ~ bozumtuq
-بوزومتول ~ bozumtul
-بوزومتوللوق ~ bozumtulluq
-بوزومجا ~ bozumca
-بوزومسوو ~ bozumsov
-بوزومسوولوق ~ bozumsovluq
-بوزیئل ~ bozyel
-بوزیاناق ~ bozyanaq
-بوزین ~ bozin
-بوزینه‎ جرد ~ bozinəcerd
-بوزیوروک ~ bozyürük
-بوس ~ bos
-بوستان ~ bostan
-بوستا نآوا ~ bostanava
-بوستانتره‎ وز ~ bostan trəvəz
-بوستانچی ~ bostançı
-بوستانچیلیق ~ bostançılıq
-بوستاندره‎ ~ bostandərə
-بوسجین ~ boscin
-بوسلو ~ boslu
-بوسوت ~ bosut
-بوسوم ~ bosum
-بوش ~ b
-بوش آتیب دولو توتماق ~ boş atıb dolu tutmaq
-بوشا چیخارماق ~ boşa çıxarmaq
-بوشاتدیرما ~ boşatdırma
-بوشاتدیرماق ~ boşatdırmaq
-بوشاتدیریلماق ~ boşatdırılmaq
-بوشاتما ~ boşatma
-بوشاتماق ~ boşatmaq
-بوشا چیخماق ~ boşa çıxmaq
-بوشا گئتمک ~ boşa getmək
-بوشالتاج ~ boşaltac
-بوشالتدیرماق ~ boşaltdırmaq
-بوشالتما ~ boşaltma
-بوشالتما حووضه سی ~ boşaltma hovzəsi
-بوشالتماق ~ boşaltmaq
-بوشالتی ~ boşaltı
-بوشالتیلماق ~ boşaltılmaq
-بوشالتیم ~ boşaltım
-بوشالتیم اورقانی ~ boşaltım orqanı
-بوشالدیلماق ~ boşaldılmaq
-بوشالدیلمیش ~ boşaldılmış
-بوشالما ~ boşalma
-بوشالماق ~ boşalmaq
-بوشالمیش ~ boşalmış
-بوشالیم ~ boşalım
-بوشاما ~ boşama
-بوشاماق ~ boşamaq
-بوشاندیرماق ~ boşandırmaq
-بوشانما ~ boşanma
-بوشانماق ~ boşanmaq
-بوشانیلماق ~ boşanılmaq
-بو شاینانج ~ boş inanc
-بوشبئکار ~ bbekar
-بوشبئیین ~ bbeyin
-بوشبئیینلیک ~ bbeyinlik
-بوشبوش ~ bb
-بو شبوش باخماق ~ bbbaxmaq
-بو شبوش دانیشماق ~ bboş danışmaq
-بوشبوشونا ~ bboşuna
-بوشبوغاز ~ bboğaz
-بوشبوغازلیق ~ bboğazlıq
-بو شبوغازلیق ائتمک ~ bboğazlıq etmək
-بوشبؤیور ~ bböyür
-بوشبوراخماق ~ bburaxmaq
-بوشبوراخماماق ~ bburaxmamaq
-بوشبوینوزلو ~ bbuynuzlu
-بوشبوینوزلولار ~ bbuynuzlular
-بو شتوتماق ~ boş tutmaq
-بو شچیخماق ~ boş çıxmaq
-بو شچیخماماق ~ boş çıxmamaq
-بوشد اقالماق ~ boşda qalmaq
-بوشد اگزمک ~ boşda gəzmək
-( بو شدانشیماق(سؤیله‎‎مک ~ boşdanşımaq (söyləmək)
-بوشدانیشان ~ boşdanışan
-بو شدؤنمک ~ boş dönmək
-( بو شدورماق (اوتورماق ~ boş durmaq (oturmaq)
-بوشزامان ~ boşzaman
-بوشسؤز ~ boşsöz
-بوشقا ~ boşqa
-بوشقاب ~ boşqab
-بوشقابیرقا ~ boşqabırqa
-بوشقافالی ~ boşqafalı
-بوشقالماق ~ boşqalmaq
-بوشقونوشماماق ~ boşqonuşmamaq
-بو شقویماق ~ boş qoymaq
-بو شگزمک ~ boş gəzmək
-بو شگؤزلرله‎ باخماق ~ boş gözlərlə baxmaq
-بوشلاماق ~ boşlamaq
-بوشلانماق ~ boşlanmaq
-بوشلو ~ boşlu
-بوشلوق ~ boşluq
-بوش مویون ~ Boş Moyun
-بوشناق ~ boşnaq
-بوشناق گؤزلی ~ boşnaq gözəli
-بو شوئرمک ~ boş vermək
-بو شوئریجی ~ boş verici
-بوشوبوشونا ~ boşubuşuna
-بوشونا ~ boşuna
-بوشیئره‎ ~ boşyerə
-بوغ ~ b
-بوغا ~ boğa
-- بوغا ~ boğa
-بوغاتیکانی ~ Boğatikanı
-بوغاجوق ~ boğacuq
-بوغاجیق ~ boğacıq
-بوغاجی ~ boğacı
-بوغاچ ~ boğaç
-بوغاچخانبوغاجیق ~ boğaçxanboğacıq
-بوغار ~ boğar
-بوغاراق ~ boğaraq
-بوغارجیق ~ boğarcıq
-بوغارخان ~ boğarxan
-بوغاز ~ boğaz
-بوغاز ~ boğaz
-بوغاز اولماق ~ boğaz olmaq
-بوغاز بوغازا گلمک ~ boğaz boğaza gəlmək
-بوغازتوخلوغونا ~ boğaztoxluğuna
-بوغاز دوققوز بوغومدور ~ boğaz doqquz boğumdur
-بوغاز قاوقاسی ~ boğaz qavqası
-بوغاز مسئله‎ سی ~ boğaz məsələsi
-بوغ ازآچماق ~ boğ azaçmaq
-بوغ ازآلتی ~ boğ azaltı
-بوغا زاوتارماق ~ boğz otarmaq
-بوغاز اوزاتماق ~ boğaz uzatmaq
-بوغاز دردی ~ boğaz dərdi
-بوغاز اوزانماق ~ boğaz uzanmaq
-بوغاز دؤیمک ~ boğaz döymək
-بوغاز دورتمک ~ boğaz dürtmək
-بوغازسس سیزی ~ boğazss sızı
-بوغازسیز ~ boğazsız
-بوغازکسن ~ boğazkəsən
-بوغازلاتماق ~ boğazlatmaq
-بوغازلاشماق ~ boğazlaşmaq
-بوغازلاما ~ boğazlama
-بوغازلاماق ~ boğazlamaq
-بوغازلانماق ~ boğazlanmaq
-بوغازلی ~ boğazlı
-بوغازلیق ~ boğazlıq
-بوغازی آچیلماق ~ boğazı açılmaq
-بوغازی ایشله‎‎مک ~ boğazı işləmək
-بوغازی دویونلنمک ~ boğazı düyünlənmək
-بوغازی قوووشماق ~ boğazı qovuşmaq
-بوغازی قوروماق ~ boğazı qurumaq
-بوغازی یئنمک ~ boğazı yenmək
-بوغازینا ایپ سالماق ~ boğazına ip salmaq
-بوغازینا دقّت ائتمک ~ boğazına diqqət etmək
-بوغازینا دوشگون ~ boğazına düşgün
-بوغازینا ساریلماق ~ boğazına sarılmaq
-بوغازینا قدر ~ boğazına qədər
-بوغازیندان آرتیرماق ~ boğazından artırmaq
-بوغازیندان کسمک ~ boğazından kəsmək
-بوغازیندان یاپیشماق ~ boğazından yapışmaq
-بوغازینی ایسلاتماق ~ boğazını islatmaq
-بوغازینی دویورماق ~ boğazını doyurmaq
-بوغازینی سئومک ~ boğazını sevmək
-بوغازینی ییرتماق ~ boğazını yırtmaq
-بوغازینی سیخماق ~ boğazını sıxmaq
-بوغاز ییرتماق ~ boğaz yırtmaq
-بوغاساق ~ boğasaq
-بوغاساماق ~ boğasamaq
-بوغاسی ~ boğası
-بوغاق ~ boğaq
-بوغا کیمی ~ boğa kimi
-( بوغاگولَشی(گورشی ~ boğa güləşi (gürəşi)
-بوغالیق ~ boğalıq
-بوغاناوتو ~ boğanotu
-بوغاناق ~ boğanaq
-بوغاناق اوتو ~ boğanaq otu
-بوغان گولو ~ boğan gülü
-بوغانخان ~ boğanxan
-بوغانویان ~ boğanoyan
-بوغبوغا ~ bboğa
-بوغتاق ~ boğtaq
-بوغچا ~ boğça
-بوغچالاماق ~ boğçalamaq
-بوغچالانماق ~ boğçalanmaq
-بوغچی ~ boğçı
-بوغدا ~ boğda
-بوغدان ~ boğdan
-بوغدورتماق ~ boğədürtmaq
-بوغدورماق ~ boğdurmaq
-بوغدورماق ~ boğdurmaq
-بوغدورولماق ~ boğdurulmaq
-بوغر ~ boğər
-بوغرا ~ boğra
-بوغراماق ~ boğramaq
-بوغما ~ boğma
-بوغماجا ~ boğmaca
-بوغماجالی ~ boğmacalı
-بوغماچا ~ boğmaça
-بوغماچیخارماق ~ boğmaçıxarmaq
-بوغماق ~ boğmaq
-بوغماق بوغماق ~ boğmaq boğmaq
-بوغماقلی ~ boğmaqlı
-بوغماقلی قوش ~ boğmaqlı quş
-بوغمالاشماق ~ boğmalaşmaq
-بوغمالاما ~ boğmalama
-بوغمالاماق ~ boğmalamaq
-بوغمالانماق ~ boğmalanmaq
-بوغمالیق ~ boğmalıq
-بوغوتَکین ~ boğutəkin
-بوغوجو ~ boğucu
-بوغورخان ~ boğurxan
-بوغورداق ~ boğurdaq
-بوغوشدورماق ~ boğuşdurmaq
-بوغوشماق ~ boğuşmaq
-بوغوشولماق ~ boğuşulmaq
-بوغوق ~ boğuq
-بوغوق بوغوق ~ boğuq buğuq
-بوغوق لاشماق ~ boğuqlaşmaq
-بوغوق لوق ~ boğuqluq
-بوغولا بوغولا ~ boğula buğula
-بوغولتو ~ boğultu
-بوغولما ~ boğulma
-بوغولماق ~ boğulmaq
-بوغولموش ~ boğulmuş
-بوغولموش ~ boğulmuş
-بوغوم ~ boğum
-بوغوم آیاقلیلار ~ boğum ayaqlılar
-بوغوم بوغوم ~ boğum boğum
-بوغوملار ~ boğumlar
-بوغوملاماق ~ Boğumlamaq
-بوغوملانما نُقطه‎سی ~ boğumlanma noqtəsi
-بوغوم لانماق ~ boğum lanmaq
-بوغوم لو ~ boğum lu
-بوغوم لولار ~ boğum lular
-بوغون ~ boğun
-بوغونتو ~ boğuntu
-بوغونتویا گتیرمک ~ boğuntuya gətirmək
-بوغونوق ~ boğunuq
-بوقاجا ~ Bogaca
-بوکس ~ boks
-بوکسچو ~ bokəsçü
-بوکسور ~ boksor
-بوکسیت ~ boksit
-بول ~ bol
-بولاد ~ bolad
-بولادماق ~ boladmaq
-بولادی ~ boladı
-بولارماق ~ bolarmaq
-بولا سورو ~ Bola Sürü
-بولالماق ~ bolalmaq
-بولالی ~ bolalı
-بولان ~ bolan
-بولئرو ~ bolero
-بولبول ~ bolbol
-بولبولامات ~ bolbolamat
-بولبولاماج ~ bolbolamac
-بولپاچا ~ bolpaça
-بولت ~ bolt
-بولجا ~ bolca
-بولجاخاقان ~ bolcaxaqan
-بولجال ~ bolcal
-بولچاق ~ bolçaq
-بولداجی ~ boldacı
-بولدان ~ boldan
-بولدوزئر ~ bolduzer
-بول دوغراماق ~ bol doğramaq
-بولدوچاغ ~ bolduçağ
-بول کَپچه‎ ~ bol kəpçə
-بولشویزم ~ bolşovizm
-بولشویک ~ bolşovik
-بولشوی کلیک ~ bolşoviklik
-بولغارچای ~ bolğarçay
-بولقا ~ bolqa
-بولقان ~ bolqan
-بولقو ~ bolqu
-بوللاتماق ~ bollatmaq
-بوللاشدیرماق ~ bollaşdırmaq
-بوللاشدیریلماق ~ bollaşdırılmaq
-بوللاشماق ~ bollaşmaq
-بوللانماق ~ bollanmaq
-بوللو ~ bollu
-بوللو بوللو ~ bollu bollu
-بوللوجا ~ bolluca
-بوللوق ~ bolluq
-بولمئرا ~ bolmera
-بولماق ~ bolmaq
-بولوادین ~ bolvadın
-بولو ~ bolu
-بولوچ ~ boluç
-بولومتره‎ ~ bolomətrə
-بولون ~ bolun
-بولهوس ~ bolhəvəs
-بولیچه‎ ~ boliçə
-بوم ~ bom
-بومادین ~ bomadın
-بوم پوخ ~ bom pox
-بومب ~ bomb
-بومب آتان ~ bomb atan
-بومبا ~ bomba
-بومبا تؤکن ~ bomba tökən
-بومباجا ~ bombaca
-بومباچی ~ bombaçı
-بومباردومان ~ bombarduman
-بومباردیمان ~ bombardıman
-بومبا کیمی ~ bomba kimi
-بومبالاما ~ bombalama
-بومبالاماق ~ bombalamaq
-بومبالانما ~ bombalanma
-بومبالانماق ~ bombalanmaq
-بومبوز ~ bomboz
-بومبوش ~ bomb
-بون ~ bon
-بون اوتو ~ bon otu
-بون بون ~ bon bon
-بونا ~ bona
-بوناپارتیزم ~ bonapartizm
-بونجوق ~ boncuq
-بونجوق بونجوق ~ boncuq boncuq
-بونجوق توتقالی ~ boncuq tutqalı
-بونجوق ماو یسی ~ boncuq mavisi
-بونجوقچو ~ boncuqçu
-بونجوقچولوق ~ boncuqçuluq
-بونجوقسوز ~ boncuqsuz
-بونجوقلاشماق ~ boncuqlaşmaq
-بونجوقلانماق ~ boncuqlanmaq
-بونجوقلانیش ~ boncuqlanış
-بونجوقلو ~ boncuqlu
-بونجوقلوق ~ boncuqluq
-بونچاق ~ bonçaq
-بونزان ~ bonzan
-بونژور ~ bonjur
-بونفیل ~ bonfil
-بونقوشْتقایا ~ bonquştqaya
-بونو ~ bono
-بووا ~ bova
-بوواگیللر ~ bovagillər
-بووالار ~ bovalar
-بوهئم ~ bohem
-بوهتی ~ bohti
-بوی ~ boy
-بو یآتماق ~ boy atmaq
-بو یآلماق ~ boy almaq
-بوی آیناسی ~ boy aynası
-بویا ~ boya
-بویاباشا چاتدیرماق ~ boyabaşa gətirmək
-بویاباشا گتیرمک ~ boyabaşa çatdırmaq
-بویاباشا چاتماق ~ boyabaşa çatmaq
-بویاباشا چیخماق ~ boyabaşa çıxmaq
-بویاباشا گلمک ~ boyabaşa gelmək
-بویاباشا یئتمک ~ boyabaşa yetmək
-بویا بوی ~ boya boy
-بویا توتماق ~ boya tutmaq
-بوی احمدلی ~ boy əhmədli
-بویا کؤکو ~ boya kökü
-بویا چکمک ~ boya çəkmək
-بویا سورمک ~ boya sürmək
-بویا وورماق ~ boya vurmaq
-بویات ~ boyat
-بویات ~ boyat
-بویاتدیرماق ~ boyatdırmaq
-بویاتسی ~ boyatsı
-بویاتسیماق ~ boyatsımaq
-بویاتلاماق ~ boyatlamaq
-بویاتماق ~ boyatmaq
-بویاجی ~ boyacı
-بویاجی فیرچاسی ~ boyacı fırçası
-بویاجی کوپو ~ boyacı küpü
-بویاجیلیق ~ boyacılıq
-بویاخانا ~ boyaxana
-بویادیلماق ~ boyadılmaq
-بویار ~ boyar
-بویار ~ boyar
-بویاسیز ~ boyasız
-بویاسیزلیق ~ boyasızlıq
-بویافیرچاسی ~ boyafırçası
-بویاق ~ boyaq
-بویاق اوتو ~ boyaq otu
-بویاق خانا ~ boyaq xana
-بویا قسیز ~ boyaqsız
-بویا قسیزلاما ~ boyaqsızlama
-بویاق کؤکو ~ boyaq kökü
-بویاق کوپو ~ boyaq küpü
-بویاقچی ~ boyaqçı
-بویاقچی ~ boyaqçı
-بویاقچیلیق ~ boyaqçılıq
-بویاقلی ~ boyaqlı
-بویاقول ~ boyaqul
-بویالاماق ~ boyalamaq
-بویالانماق ~ boyalanmaq
-بویالمیش ~ boyalmış
-بویالی ~ boyalı
-بویالیق ~ boyalıq
-بویالیلیق ~ boyalılıq
-بویاما ~ boyama
-بویاماق ~ boyamaq
-بویانا ~ boyana
-بویاناجاق ~ boyanacaq
-بویانالی ~ boyanalı
-بویاندیبی ~ boyandibi
-بویانماق ~ boyanmaq
-بویانمیش ~ boyanmış
-بویانیق ~ boyanıq
-بویاوتو ~ boyotu
-بویاوخشاماق ~ boyoxşamaq
-بو یاؤلچن ~ boy ölçən
-بو یاؤلچوشمک ~ boy ölçüşmək
-بو یاویقونلوغو ~ boy uyqunluğu
-بویاییجی ~ boyayıcı
-بویباش ~ boyb
-بوی به‎یی ~ boy bəyi
-بویبوس ~ boybos
-بویبوی ~ boyboy
-بوی بویا وئرمک ~ boy boya vermək
-بویبوخون ~ boybuxun
-بویبوخونلو ~ boybuxunlu
-بویبوخونلولوق ~ boybuxunluluq
-بویجا ~ boyca
-بو یچکمک ~ boy çəkmək
-بویدابیلگه‎ ~ boydabilgə
-بویداش ~ boydaş
-بویداش ~ boydaş
-بویداشخان ~ boydaşxan
-بویداشلیق ~ boydaşlıq
-بویداق ~ boydaq
-بویدالی ~ boydalı
-بویدان بویا ~ boydan boya
-بوی دئمک ~ boy demək
-بویراز ~ boyraz
-بویسال ~ boysal
-بویسان ~ boysan
-بویسوز ~ boysuz
-بویسوزلوق ~ boysuzluq
-بویقوشو ~ boyquşu
-بویقول ~ boyqul
-بویکوت ~ boykot
-بویکوتاژ ~ boykotaj
-بو ی گؤسترمک ~ boy göstərmək
-بویلا ~ boyla
-بویلا باغاتارکان ~ boyla bağa tarkan
-بویلا قوتلوق تارکان ~ boyla qutluq tarkan
-بویلاباش ~ boylab
-بویلاتماق ~ boylatmaq
-بویلار ~ boylar
-بویلام ~ boylam
-بویلام آچی سی ~ boylam açısı
-بویلام دایره‎ سی ~ boylam dairəsi
-بویلاما ~ boylama
-بویلاماسینا ~ boylamasına
-بویلاماق ~ boylamaq
-بویلان ~ boylan
-بویلانا بویلانا ~ boylana boylana
-بویلانما ~ boylanma
-بویلانماق ~ boylanmaq
-بویلانیش ~ boylanış
-بویلو ~ boylu
-بویلو بویونجا ~ boylu boyunca
-بویلوبوخونلو ~ boylubuxunlu
-بویلوبوسلو ~ boyluboslu
-بویلوپوسلو ~ boyluposlu
-بویلوجا ~ boyluca
-بویلوق ~ boyluq
-بویلولوق ~ boyluluq
-بویمادرن ~ boymadırn
-بویمول ~ boymul
-بویناتماق ~ boynatmaq
-بویناق ~ boynaq
-بویناماق ~ boynamaq
-بوینو آلتیندا قالسین ~ boynu altında qalsın
-بوینواوزون ~ boynuuzun
-بوینو اَیری ~ boynu əyri
-بوینوبوروق ~ boynuburuq
-بوینوبوکوک ~ boynubükük
-بوینو خزلی ~ boynu xəzli
-بوینودر یلی ~ boynu dərili
-بوینوز ~ boynuz
-( بوینوسینسین (بوینون ~ boynusınsın (boynun)
-بوینوقیلدان اینجه‎ اولماق ~ boynu qıldan incə olmaq
-بوینون سینیسن ~ boynun sınısn
-بوینونا ~ boynuna
-بوینونا آتیلماق ~ boynuna atılmaq
-بوینونا آلما ~ boynuna alma
-بوینونا باغلاماق ~ boynuna bağlamaq
-بوینونا توربا سالماق ~ boynuna torba salmaq
-بوینونا دوشمک ~ boynuna düşmək
-بوینونا ساریلماق ~ boynuna sarılmaq
-بوینونا قویماق ~ boynuna qoymaq
-بوینونا گؤتورمک ~ boynuna götürmək
-بوینونا میندیرمک ~ boynuna mindirmək
-بوینونا مینمک ~ boynuna minmək
-بوینونا یو کله‎‎مک ~ boynuna yükləmək
-بوینونا ییخماق ~ boynuna yıxmaq
-بوینوندا اولماق ~ boynunda olmaq
-بوینوندان آتماق ~ boynundan atmaq
-بوینونو بورماق ~ boynunu burmaq
-بوینونو بوکمک ~ boynunu bükmək
-بوینونو قیرماق ~ boynunu qırmaq
-بوینونو کسمک ~ boynunu kəsmək
-بوینونو وورماق ~ boynunu vurmaq
-بوینو یوغون ~ boynu yoğun
-بوینو یوغون ~ boynu yoğun
-بوینویوغونبؤلگه‎ سی ~ boynu yoğun bölgəsi
-بوینو یوغونلو ~ boynu yoğunlu
-بویو دولو ~ boyu dolu
-بو یوئرمک ~ boy vermək
-بویوت ~ boyut
-بویوت سوز ~ boyutsuz
-بویوت قاتماق ~ boyut qatmaq
-بویوت قازانماق ~ boyut qazanmaq
-بویوت لاندیرماق ~ boyutlandırmaq
-بویوتلار ~ boyutlar
-بویوتلو ~ boyutlu
-بویون ~ boyun
-بویونا ~ boyuna
-بویو ناتی اولماق ~ boyun əti olmaq
-بویو ناَیمک ~ boyun əymək
-بویو ناَیمه‎ ~ boyun əymə
-بویو ناَین ~ boyun əyən
-بویونباغی ~ boyunbağı
-بویونبورجو ~ boyunborcu
-بویونجا ~ boyunca
-بویونجوق ~ boyuncuq
-بویونداغ ~ boyundağ
-بویوندوروغا وورماق ~ boyunduruğa vurmaq
-بویوندوروق ~ boyunduruq
-بویوندوروق آلتینا گیرمک ~ boyunduruq altına girmək
-بویوندوروقلاماق ~ boyunduruqlamaq
-بویوندوروقلو ~ boyunduruqlu
-بویونسوز ~ boyunsuz
-بویو نقاچیرما ~ boyun qaçırma
-بویو نقاچیرماق ~ boyun qaçırmaq
-بویونلو ~ boyunlu
-بویونلوق ~ boyunluq
-بویونلوقلو ~ boyunluqlu
-بویو نوئرمک ~ boyun vermək
-بو یها بوی ~ boy ha boy
-بؤ ~ bö
-بؤبره‎ ~ böb
-بؤبولوک ~ böbülük
-بؤبور ~ böbür
-بؤبورلنمک ~ böbürlənmək
-بؤبوکجه‎ ~ böbükcə
-بؤجک ~ böcək
-بؤجکا ؤلدوران ~ böcək öldüran
-بؤجکب اشی ~ böcək başı
-بؤجکب یلمنی ~ böcək bilməni
-بؤجکب یلیم ~ böcək bilim
-بؤجکب یلیمجی ~ böcək bilimci
-بؤجکب یلیمی ~ böcək bilimi
-بؤجکجیل ~ böcəkcil
-بؤجکجیللر ~ böcəkcillər
-بؤجکچی ~ böcəkçi
-بؤجکچیلیک ~ böcəkəçilik
-بؤجکخانا ~ böcəkxana
-بؤجکساوار ~ böcəksavar
-بؤج کسیز ~ böcəksiz
-بؤجکقابیغی رنگی ~ böcək qabığı rəngi
-بؤجکق اپان ~ böcək qapan
-بؤجکق یران ~ böcək qıran
-بؤجکل نمک ~ böcək lənmək
-بؤج کلر ~ böcəklər
-بؤج کلی ~ böcəkli
-بؤج کلیک ~ böcəklik
-بؤجو ~ böcü
-بؤجه‎ ~ böcə
-بؤجول بؤجول ~ böcül böcül
-بؤچکه‎ ~ böçkə
-بؤدگه‎ ~ bödgə
-بؤرت ~ bört
-بؤرته‎ ~ börtə
-بؤرته‎بیگه‎ ~ börtəbigə
-بؤرته‎چینه‎ ~ börtəçinə
-بؤرچک ~ börçək
-بؤرچه‎ ~ börçə
-بؤرک ~ börək
-بؤرک ~ börk
-بؤرک آغاجی ~ börk ağacı
-بؤرکچو ~ börkçü
-بؤرکخان ~ börkxan
-بؤر کقاپان ~ börkqapan
-بؤر کقویما ~ börkqoyma
-بؤر کقویان ~ börkqoyan
-بؤرکلو ~ börklü
-بؤرکلوغ ~ börklüğ
-بؤرکلوجه‎ ~ börklücə
-بؤرکویاریق ~ börküyarıq
-بؤرکونو گؤیه‎ آتماق ~ börkünü göyə atmaq
-بؤرکه‎ ~ börkə
-بؤرکه‎نک ~ börkənək
-بؤر کیاریق ~ börkyarıq
-بؤرکیمه‎ک ~ Börkimek
-بؤرو ~ börü
-بؤرولجه‎ ~ börülcə
-بؤرولده‎‎مک ~ börüldəmək
-بؤری ~ böri
-بؤریبارس ~ böribars
-بؤریبؤگو ~ böribögü
-بؤریتارکان ~ böritarkan
-بؤریتاغ تَکین ~ böri tağ təkin
-بؤریتَکین ~ böritəkin
-بؤریخان ~ börixan
-بؤسمک ~ bösmək
-بؤغ ~ böğ
-بؤغدوز ~ böğədüz
-بؤغدون ~ böğdün
-بؤغوش ~ böğüş
-بؤک ~ bök
-بؤک ~ bök
-بؤکای ~ bökay
-بؤکلی ~ bökli
-بؤکلیجه‎ ~ böklicə
-بؤکمن ~ bökmən
-بؤکَن ~ bökən
-بؤکَوول ~ bökəvül
-بؤکه‎ ~ bökə
-بؤکه‎ بودراچ ~ bökə budraç
-بؤکه‎ خاقان ~ bökə xaqan
-بؤکه‎ خان ~ bökə xan
-بؤکه‎لیک ~ bökəlik
-بؤگ ~ bög
-بؤگرَک ~ bögrək
-بؤگو ~ bögü
-بؤگوآلپ ~ bögüalp
-بؤگؤجی ~ Bögöci
-بؤگوخاقان ~ bögüxaqan
-بؤگور ~ bögür
-بؤگورمک ~ bögürmək
-بؤلته‎ بؤرو ~ böltə börü
-بؤلجک ~ bölcək
-بؤلدورمک ~ böldürmək
-بؤلَک ~ bölək
-بؤلگو ~ bölgü
-بؤلگه‎ ~ bölgə
-بؤلگه‎ باشی ~ bölgə başı
-بؤلگه‎ بالیغی ~ bölgə balığı
-بؤلگه‎جیک ~ bölgəcik
-بؤلگه‎چی ~ bölgəçi
-بؤلگه‎چیلیک ~ bölgəçilik
-بؤلگه‎سل ~ bölgəsəl
-بؤلگه‎لر ~ bölgələr
-بؤلمج ~ bölməc
-بؤلمک ~ bölmək
-بؤلمه‎ ~ bölmə
-بؤلمه‎ ایشارتی ~ bölmə işarəti
-بؤلمه‎لی ~ bölməli
-بؤلَن ~ bölən
-بؤلن ~ bölən
-بؤلو ~ bölü
-بؤلوت ~ bölüt
-بؤلوتلنمک ~ bölütlənmək
-بؤلوتلو ~ bölütlü
-بؤلوجک ~ bölücək
-بؤلوجو ~ bölücü
-بؤلوجولوک ~ bölücülük
-بؤلوچ ~ bölüç
-بؤلوش ~ bölüş
-بؤلوشدورمک ~ bölüşdürmək
-بؤلوشدورمه‎ باغلاجی ~ bölüşədürmə bağlacı
-بؤلوشدوروجو ~ bölüşdürücü
-بؤلوشدورولمک ~ bölüşdürülmək
-بؤلوشمک ~ bölüşmək
-بؤلوشولمک ~ bölüşülmək
-بؤلوشوم ~ bölüşüm
-بؤلوک ~ bölük
-بؤلوکبای ~ Bölükbay
-بؤلوک بؤلوک ~ bölük bölük
-بؤلوک باشی ~ bölük başı
-بؤلوکبای ~ bölükbay
-بؤلوک پؤرچوک ~ bölük pörçük
-بؤلوکلنمک ~ bölüklənmək
-بؤلوله‎‎مک ~ bölüləmək
-بؤلوم ~ bölüm
-بؤلوم بؤلوم ~ bölüm bölüm
-بؤلومجوک ~ bölümcük
-بؤلومسل ~ bölümsəl
-بؤلوملندیرمک ~ bölümləndirmək
-بؤلوملندیریلمک ~ bölümləndirilmək
-بؤلوملنمک ~ bölümlənmək
-بؤلومله‎‎مک ~ bölümləmək
-بؤلومله‎مه‎ ~ bölümləmə
-بؤلومله‎نیش ~ bölümləniş
-بؤلون ~ bölün
-بؤلونتو ~ bölüntü
-بؤلونگو ~ bölüngü
-بؤلونمز ~ bölünməz
-بؤلونمزلیک ~ bölünməzlik
-بؤلونمک ~ bölünmək
-بؤلونمکلیک ~ bölünməklik
-بؤلونموش ~ bölünmüş
-بؤلونمه‎ ~ bölünmə
-بؤلونن ~ bölünən
-بؤلونوش ~ bölünüş
-بؤلونه‎ بیلمه‎ ~ bölünəbilmə
-بؤله‎ ~ bölə
-بؤن ~ bön
-بؤناغ ~ bönağ
-بؤنَک ~ bönək
-بؤنگ ~ böng
-بؤوت ~ bövət
-بؤهول ~ böhül
-بؤیرْ ~ böyr
-بؤیرک ~ böyrək
-بؤیرک اوستو بئزی ~ böyrək üstü bezi
-بؤیرک اوستو وزی ~ böyrək üstü vəzi
-بؤیرک داشی ~ böyrək daşı
-بؤیرکی اغی ~ böyrək yağı
-بؤیرکجیک ~ böyərkcik
-بؤیرکچی ~ böyrəkçi
-بؤیر کسل ~ böyrəksəl
-بؤیر کسی ~ böyərksi
-بؤیرکلی ~ böyrkli
-بؤیرو ~ böyrü
-بؤیروندن تؤره‎ مه‎ ~ böyründən törəmə
-بؤیله‎ ~ böylə
-بؤیله‎ بؤیله‎ ~ böylə böylə
-بؤیله‎جه‎ ~ böyələcə
-بؤیله‎جه‎نه‎ ~ böyləcənə
-بؤیله‎سی ~ böyləsi
-بؤیله‎سینه‎ ~ böyləsinə
-بؤیله‎لیکله‎ ~ böyləliklə
-بؤیله‎مه‎ سینه‎ ~ böyləməsinə
-بؤینمک ~ böynəmək
-بؤیوتج ~ böyütəc
-بؤیوتمک ~ böyütmək
-بؤیوتمه‎ ~ böyütmə
-بؤیوتوش ~ böyütüş
-بؤیوتولمک ~ böyütülmək
-بؤیوجوک ~ böyücük
-بؤیودوجو ~ böyüdücü
-بؤیودوش ~ böyüdüş
-بؤیودولمک ~ böyüdülmək
-بؤیودولموش ~ böyüdülmüş
-بؤیور ~ böyür
-بؤیور آغریسی ~ böyür ağrısı
-بؤیور بؤیور ~ böyür böyür
-بؤیور بؤیوره‎ ~ böyür böyürə
-بؤیورتگن ~ böyürtgən
-بؤیورتگ نلیک ~ böyürtgənlik
-بؤیورتْلن ~ böyürtlən
-بؤیورتل نلیک ~ böyürtlənlik
-بؤیورتمک ~ böyürtmək
-بؤیورتو ~ böyürtü
-بؤیوردنت ؤره‎مه‎ ~ böyürdən törəmə
-بؤیورمک ~ böyürmək
-بؤیورو اوسته‎ یاتماق ~ böyürü üstə yatmaq
-بؤیوروش ~ böyürüş
-بؤیوروشمک ~ böyürüşmək
-بؤیورونو یئره‎ وئرمک ~ böyürünü yerə vermək
-بؤیوک ~ Böyük
-- بؤیوک ~ böyük
-بؤیوکآتا ~ Böyükata
-بؤیوکآتاردامار ~ böyükatardamar
-بؤیوکآغا ~ böyükağa
-بؤیوکآنا ~ böyükana
-بؤیوکآننه‎ ~ böyükannə
-بؤیوکآیی ~ böyükayı
-بؤیو کائلچی ~ böyük elçi
-بؤیو کائلچ یلیک ~ böyük elçilik
-بؤیو کاودپوسکورن ایلان ~ böyük od püskürən ilan
-بؤیوکبؤیوک ~ böyükböyük
-بؤیوکبابا ~ böyükbaba
-بؤیوکباش ~ böyükb
-بؤیوکباشلیق ~ böyükbaşlıq
-بؤیوکبالدیران ~ böyükbaldıran
-بؤیوک بویقودا ~ Büyük Boygoda
-بؤیوک پارا ~ böyük para
-بؤیوکجه‎ ~ böyükcə
-بؤیو کچیلله‎ ~ böyük çillə
-بؤیو کحرف ~ böyük hərf
-بؤیوکخان ~ böyükxan
-بؤیوکخانیم ~ böyükxanım
-بؤیو کدالقا ~ böyük dalqa
-بؤیوکراق ~ böyükraq
-بؤیو کسانما ~ böyük sanma
-بؤیوکسو ~ böyüksü
-بؤیوکسوز ~ böyüksüz
-بؤیوکسوزلوک ~ böyüksüzlük
-بؤیوکسه‎‎مک ~ böyüksəmək
-بؤیوکشهر ~ böyükşəhər
-بؤیوکقادین ~ böyükqadin
-بؤیوکقارداش ~ böyükqardaş
-بؤیوککالوری ~ böyükkalori
-بؤیوککیچیک ~ böyükkiçik
-بؤیو کگؤرمک ~ böyük görmək
-بؤیوکلنمک ~ böyüklənmək
-بؤیوکلو کیچکلی ~ böyüklü kiçikli
-بؤیوکلوک ساتما ~ böyüklük satma
-بؤیوکلوک گؤسترمک ~ böyüklük göstərmək
-بؤیوکلوک ~ böyüklük
-بؤیوکله‎مه‎ ~ böyükləmə
-بؤیوکمچید ~ böyükməçid
-بؤیو کهوندؤولتی ~ böyük hun dövləti
-بؤیوکیاشلی ~ böyükyaşli
-بؤیوکیانا ~ böyükyana
-بؤیولتج ~ böyültəc
-بؤیومک ~ böyümək
-بؤیومه‎ ~ böyümə
-بؤیوین ~ böyüyən
-بؤیویوش ~ böyüyüş
-بؤیه‎ ~ böyə
-بؤیه‎ لنمک ~ böyələnmək
-بؤیه‎‎مک ~ böyəmək
-بؤیه‎لک ~ böyələk
-بؤیه‎لکلندیرمک ~ böyələkləndirmək
-بؤیه‎لکلنمک ~ böyələklənmək
-بؤیه‎لکچی ~ böyələkçi
-بو ~ bu
-بوآرادا ~ buarada
-بویوللا ~ buyolla
-بویولدان ~ buyoldan
-بوآندا ~ buanda
-بو اوزدن ~ bu üzdən
-بو ایل ~ bu il
-بوپتای ~ Buptay
-بوببو ~ bubbu
-بوبی داشی ~ bubi daşı
-بوبیری ~ bubiri
-بوبیک ~ bubik
-بوبین ~ bubin
-بوت ~ but
-بوت پرست ~ but pərəst
-بوتا ~ buta
-بوتاجیققا ~ butacıqqa
-بوتافور ~ butafor
-بوتالانماق ~ butalanmaq
-بوتالی ~ butalı
-بوتالی ~ butalı
-بوتلوق ~ butluq
-بوتوق ~ butuq
-بوتیک ~ butik
-بوجاری ~ bucari
-بوجاق ~ bucaq
-بوجاق ~ bucaq
-بوجاق اؤلچن ~ bucaq ölçən
-بوجاق بوجاق ~ bucaq bucaq
-بوجاق بوجاق آراماق ~ bucaq bucaq aramaq
-بوجاق بوجاققاشماق ~ bucaq bucaq qaşmaq
-بوجاق بوجاق گزمک ~ bucaq bucaq gəzmək
-بوجاق توتدو ~ bucaq tutdu
-بوجا قسیز ~ bucaqsız
-بوجاقلی ~ bucaqlı
-بوجور ~ bucur
-بوجوربوجور ~ bucurbucur
-بوجورقاد ~ bucurqad
-بوجوغاز ~ bucuğaz
-بوچای ~ Buçay
-بوچقاق ~ buçqaq
-بوچوق ~ buçuq
-بوچوقلو ~ buçuqlu
-بوچی ~ buçi
-بوحئینده ~ buheyndə
-بوخاخ ~ buxax
-بوخار ~ buxar
-بوخار آراباسی ~ buxar arabası
-بوخارآراجی ~ buxararacı
-بوخار اؤلچن ~ buxar ölçən
-بوخار پایلایان ~ buxar paylayan
-بوخار حامامی ~ buxar hamamı
-بوخار خانا ~ buxar xana
-بوخارلادیجی ~ buxarladıcı
-بوخارلاشدیرماق ~ buxarlaşdırmaq
-بوخارلاشدیریجی ~ buxarlaşdırıcı
-بوخارلاشماق ~ buxarlaşmaq
-بوخارلاماق ~ buxarlamaq
-بوخارلانان ~ buxarlanan
-بوخارلاندیرماق ~ buxarlandırmaq
-بوخارلاندیریلماق ~ buxarlandırılmaq
-بوخارلانما ~ buxarlanma
-بوخارلانماق ~ buxarlanmaq
-بوخارلاییجی ~ buxarlayıcı
-بوخارلی ~ buxarlı
-بوخارلی اوتو ~ buxarlı ütü
-بوخارلی ترئن ~ buxarlı tren
-بوخارلی گمی ~ buxarlı gəmi
-بوخارلی ماشین ~ buxarlı maşın
-بوخاری ~ buxarı
-بوخاغی ~ buxağı
-بوخاغیلاماق ~ buxağılamaq
-بوخاغیلیق ~ buxağılıq
-بوخاغی وورماق ~ buxağı vurmaq
-بوخاغیلی ~ buxağılı
-بوخاق ~ buxaq
-بوخاقلانماق ~ buxaqlanmaq
-بوخاناق ~ buxanaq
-بوخاو ~ buxav
-بوخاولاتماق ~ buxavlatmaq
-بوخاولاماق ~ buxavlamaq
-بوخاولانماق ~ buxavlanmaq
-بوختا ~ buxta
-بوخجا ~ buxca
-بوخجاجی ~ buxcacı
-بوخجاجیلیق ~ buxcacılıq
-بوخجالاما ~ buxcalama
-بوخجالاماق ~ buxcalamaq
-بوخجالانماق ~ buxcalanmaq
-بوخجو ~ buxcu
-بوخجولاما ~ buxculama
-بوخساماق ~ buxsamaq
-بوخسوم ~ buxsum
-بوخسی ~ buxusi
-بوخور ~ buxur
-بوخورکولو ~ buxurkolu
-بوخون ~ buxun
-بوخوو ~ buxov
-بوخوولاتماق ~ buxovlatmaq
-بوخوولاماق ~ buxovlamaq
-بوخوولانماق ~ buxovlanmaq
-بوخووولو ~ buxovlu
-بود ~ bud
-بودا ~ buda
-بوداتماق ~ budatmaq
-بوداخان داغ ~ budaxan dağ
-بوداق ~ budaq
-بوداق ~ budaq
-بوداق آتماق ~ budaq atmaq
-بوداق آغاجی ~ budaq ağacı
-بوداق اؤزو ~ budaq özü
-بوداق جمله‎ ~ budaq cümlə
-بوداقجیق ~ budaqcıq
-بوداق دلیگی ~ budaq dəliyi
-بوداقسیز ~ budaqsız
-بوداقلانماق ~ budaqlanmaq
-بوداقلی ~ budaqlı
-بودال ~ budal
-بودالا ~ budala
-بودالالو ~ budalalu
-بودالاماق ~ budalamaq
-بوداللال ~ budallal
-بوداماق ~ budamaq
-بودان ~ budan
-بودانتی ~ budantı
-بودانماق ~ budanmaq
-بودانیر ~ budanır
-بودانیش ~ budanır
-بودای ~ buday
-بودایبگ ~ budaybəy
-بودایی ~ budayı
-بوداییجی ~ budayıcı
-بوداییزم ~ budayizm
-بودجه‎ ~ budcə
-بودجه‎ ~ budcə
-بودجه‎ آچیغی ~ budcə açığı
-بودجه‎ ایلی ~ budcə ili
-بودجه‎له‎‎مک ~ budcələmək
-بوددیزم ~ buddizm
-بودکا ~ budka
-بودلاشدیرماق ~ budlaşdırmaq
-بودلو ~ budlu
-بودلولاشماق ~ budlulaşmaq
-بودولقان ~ budulqan
-بودون ~ budun
-- بودون ~ budun
-بودون بیلیم ~ Budun bilim
-بودون بیلیمجی ~ budun bilimci
-بودون بیلیمسل ~ budun bilimsəl
-بودون سال ~ budunsal
-بودون لوق ~ budunluq
-بودونچار ~ budunçar
-بودونچار موناق ~ budunçar munaq
-بودونچی ~ budunçi
-بودونچی یئر ~ budunçi yer
-بودونخان ~ budunxan
-بودهیدهارما ~ budhidharma
-بودی ~ Budi
-بودیزم ~ budizm
-بور ~ bur
-بور ~ bur
-بورا ~ bura
-بوراتپه‎ ~ buratəpə
-بوراجاق ~ buracaq
-بوراجیق ~ buracıq
-بوراجیقدا ~ buracıqda
-بوراخ ~ burax
-بوراخدیرماق ~ buraxdırmaq
-بوراخما ~ buraxma
-بوراخماق ~ buraxmaq
-بوراخیت ~ buraxıt
-بوراخیجی ~ buraxıcı
-بوراخیش ~ buraxış
-بوراخیشماق ~ buraxışmaq
-بوراخیلماق ~ buraxılmaq
-بوراخیلیش ~ buraxılış
-بوراخیم ~ buraxım
-بورادا ~ burada
-بوراداجا ~ buradaca
-بورادان ~ buradan
-بوراز ~ buraz
-بورازلاماق ~ burazlamaq
-بورازلانماق ~ burazlanmaq
-بورازلی ~ burazlı
-بورازین ~ burazin
-بوراسی ~ burası
-بوراغان ~ burağan
-بوراق ~ buraq
-بوراق توتوق ~ buraq tutuq
-بورالار ~ buralar
-بورالاری ~ buraları
-بورالی ~ buralı
-بورام بورام ~ buram buram
-بوران ~ buran
-بورانا ~ burana
-بورایا ~ buraya
-بورباماق ~ burbamaq
-بوربای ~ burbay
-بوربور ~ burbur
-بوربوغ ~ burb
-بوربولاق ~ burbulaq
-بورت ~ burt
-بورتا ~ burta
-بورتارماق ~ burtarmaq
-بورتاریق ~ burtarıq
-بورتاق ~ burtaq
-بورتلاق ~ burtlaq
-بورته‎ جوجین ~ burtə cucın
-بورج ~ burc
-بورجابورجا ~ burcaburca
-بورجاق ~ burcaq
-بورجالاماق ~ burcalamaq
-بورجلارقوشاغی ~ burclarquşağı
-بورجلاما ~ burclama
-بورجلاماق ~ burclamaq
-بورجلو ~ burclu
-بورجو ~ burcu
-بورجوبورجو ~ burcuburcu
-بورجوت ~ burcut
-بورجوتما ~ burcutma
-بورجوتماق ~ burcutmaq
-بورجوخماق ~ burcuxmaq
-بورجوق ~ burcuq
-بورجوق بورجوق ~ burcuq burcuq
-بورجوماق ~ burcumaq
-بورچ ~ burç
-بورچ ~ burç
-- بورچ ~ burç
-بورچا ~ Burça
-بورچاق ~ burçaq
-بورچال ~ burçal
-بورچالی ~ burçalı
-بورچوق ~ burçuq
-بورچوگین ~ burçugin
-بورچون ~ burçun
-بورچیگَن ~ burçigən
-بورچین ~ burçin
-بورچیین ~ burçiyən
-بورخال ~ burxal
-بورخان ~ burxan
-بورخْما ~ burxma
-بورخْماق ~ burxmaq
-بورخوتماق ~ burxutmaq
-بورخوجو ~ burxucu
-بورخودولماق ~ burxudulmaq
-بورخوق ~ burxuq
-بورخولما ~ burxulma
-بورخولماق ~ burxulmaq
-بورخونتو ~ burxuntu
-بوردا ~ burda
-بوردا ~ burda
-بورداغا باغلاماق ~ burdağa bağlamaq
-بورداغا سالماق ~ burdağa salmaq
-بوردان ~ burdan
-بورداییمدئیه‎ باغیرماق ~ burdayım diyə bağırmaq
-بوردور ~ burdur
-بوردوز ~ burduz
-بوردورماق ~ burdurmaq
-بورژوا ~ burjuva
-بورژوازی ~ burjuvazı
-بورس ~ burs
-بورسا ~ bursa
-بورسا ~ bursa
-بورسلان ~ burslan
-بورغاج ~ burğac
-بورغاجلی ~ burğaclı
-بورغو ~ burğu
-بورغوجو ~ burğucu
-بورغون ~ burğun
-بورقا ~ burqa
-بورقاجیق ~ burqacıq
-بورقاچ ~ burqaç
-بورقاچلانماق ~ burqaçlanmaq
-بورقاز ~ Burkaz
-بورقان ~ burqan
-بورقان ~ burqan
-بورقانای ~ burqanay
-بورقانقولو ~ burqanqulu
-بورقای ~ burqay
-بورقو ~ burqu
-بورقو ماکارنا ~ burqu makarna
-بورقوت ~ burqut
-بورقوچو ~ burquçu
-بورقوسوز ~ burqusuz
-بورقوق ~ burquq
-بورقولاتماق ~ burqulatmaq
-بورقولاماق ~ burqulamaq
-بورقولانماق ~ burqulanmaq
-بورقولو ~ burqulu
-بورقون ~ burqun
-بورکوت ~ burkut
-بورکه‎ ~ burkə
-بورکه‎اوغول ~ burkəoğul
-بورکه‎خان ~ burkəxan
-بورلئسک ~ burlesk
-بورلا ~ burla
-بورلاخاتون ~ burlaxatun
-بورلاشن ~ burlaşən
-بورما ~ burma
-بورمابوینوز ~ burmabuynuz
-بورما بوغلو ~ burma buğlu
-بورمابیغلی ~ burmabığlı
-بورماتئل ~ burmatel
-بورماج ~ burmac
-بورماق ~ burmaq
-بورماقازما ~ burmaqazma
-بورمان ~ burman
-بورمانک ~ burmanək
-بورمولْک ~ burmülk
-بورنادیل ~ burnadil
-بورناز ~ burnaz
-بورناز ~ burnaz
-بورنو ~ burnu
-بورنو اووولماق ~ burnu ovulmaq
-بورنو بئله‎ قاناماماق ~ burnu belə qanamamaq
-بورنو بؤیوک ~ burnu böyük
-بورنو بؤیومک ~ burnu böyümək
-بورنو دیک ~ burnu dik
-بورنو سورتولمک ~ burnu sürtülmək
-بورنو قاناماماق ~ burnu qanamamaq
-بورنو قیریلماق ~ burnu qırılmaq
-بورنونا گیرمک ~ burnuna girmək
-بورنوندا دانیشما ~ burnunda danışma
-بورنوندان آیریلماماق ~ burnundan ayrılmamaq
-بورنوندان گلمک ~ burnundan gəlmək
-بورنوندان یاخالاماق ~ burnundan yaxalamaq
-بورنونو اووماق ~ burnunu ovmaq
-بورنونو سوخماق ~ burnunu soxmaq
-بورنونو سیخسانجانیچیخار ~ burnunu sıxsan canı çıxar
-بورنونو قیرماق ~ burnunu qırmaq
-بورنونویوخاری توتماق ~ burnunu yuxarı tutmaq
-بورنونون اوجوندا ~ burnunun ucunda
-بورنونون دیبی ~ burnunun dibi
-بورنو هاوادا ~ burnu havada
-بورنویئره‎ دوشسه‎ آلماز ~ burnu yerə düşsə almaz
-بورنو یئللی ~ burnu yelli
-بورو ~ buro
-بورو ~ buru
-بوروجو ~ burucu
-بوروخ ~ burux
-بوروخلو ~ buruxlu
-بوروخما ق ~ buruxmaq
-بورودت ~ burudət
-بوروستان ~ burustan
-بوروسقال ~ burusqal
-بوروش ~ buruş
-بوروش ~ buruş
-بوروش بوروش ~ buruş buruş
-بوروشقالان ~ buruşqalan
-بوروشدورماق ~ buruşdurmaq
-بوروشما ~ buruşma
-بوروشماق ~ buruşmaq
-بوروشوق ~ buruşuq
-بوروشوقجا ~ buruşuqca
-بوروشوقسوز ~ buruşuqsuz
-بوروشوقلوق ~ burüşüqəlüq
-بوروق ~ buruq
-- بوروق ~ buruq
-بوروق ~ buruq
-بوروق بوروق ~ Buruq buruq
-بوروق بوروقاوتو ~ buruq buruq otu
-بوروق دوشمک ~ buruq düşmək
-بوروق سالماق ~ buruq salmaq
-بوروقسوو ~ buruqsov
-بوروقجا ~ buruqca
-بوروقچو ~ buruqçu
-بوروقسو ~ buruqsu
-بوروقلاشماق ~ buruqlaşmaq
-بوروقلوق ~ buruqluq
-بوروکرات ~ burukrat
-بوروکرات لاشماق ~ burukratlaşmaq
-بوروکراتیزم ~ burukratizm
-بوروکراتیک ~ burukratık
-بوروکراسی ~ burukrasi
-بورولان ~ burulan
-بورولتای ~ burultay
-بورولقان ~ burulqan
-بورولقانلی ~ burulqanlı
-بورولما ~ burulma
-بورولما دایانیمی ~ burulma dayanımı
-بورولماق ~ burulmaq
-بورولموش ~ burulmuş
-بورولو ~ burulu
-بورولوش ~ buruluş
-بوروم ~ burum
-بوروم بوروم بورولماق ~ burum burum burulmaq
-بوروم لانماق ~ burum lanmaq
-بورومجوق ~ burumcuq
-بورون ~ burun
-بورون ~ burun
-بورون پرد یسی ~ burun pərdisi
-بورونآلتی ~ burunaltı
-بوروناوتو ~ burunotu
-بورونبورونا ~ burunburuna
-بورو نبورونا گلمک ~ burun buruna gəlmək
-بورونتاق ~ buruntaq
-بورونتاق لاماق ~ buruntaqlamaq
-بورونتاقلانماق ~ buruntaqlanmaq
-بورونتو ~ buruntu
-بورونتوق ~ buruntuq
-بورونتولوق ~ buruntuluq
-بورونجوق ~ buruncuq
-بورونچوق ~ burunçuq
-بوروندلیگی ~ burundəliyi
-بوروندو ~ burundu
-بوروندوروق ~ burunduruq
-بورونساق ~ burunsaq
-بورو نسسلی حرفی ~ burunsəsli hərfi
-بورونسوال ~ burunsval
-بورو نشیشیرمک ~ burun şişirmək
-بورونقانادی ~ burunqanadı
-بورو نقیویرماق ~ burun qıvırmaq
-بورو نگلمه‎ ~ burun gəlmə
-بورونلاشماق ~ burunlaşmaq
-بورونلاشمایان سسلیحرفلر ~ burunlaşmayan səsli hərflər
-بورونلاماق ~ burunlamaq
-بورونلو ~ burunlu
-بورونلوق ~ burunluq
-بورووار ~ burovar
-بوروووز ~ burovuz
-بورهانلو ~ burhanlu
-بوریان ~ buryan
-بوز ~ buz
-بوز آلانی ~ buz alanı
-بوز اؤنلر ~ buz önlər
-بوز باغلاماق ~ buz bağlamaq
-بوز بالتاسی ~ buz baltası
-بوز توتماق ~ buz tutmaq
-بوز تورباسی ~ buz torbası
-بوز چؤزر ~ buz çözər
-بوز دوواری ~ buz duvarı
-بوزا دؤنمک ~ buza dönmək
-بوزاغی لاماق ~ buzağılamaq
-بوزاغی ~ buzağı
-بوزچو ~ buzçu
-بوزچولوق ~ buzçuluq
-بوز چیچگی ~ buz çiçəyi
-بوزخانا ~ buzxana
-بوزخاناچی ~ buzxanaçı
-بوزداش ~ buzdaş
-بوزداغی ~ buzdağı
-بوزدولابی ~ buzdolabı
-بوزساتان ~ buzsatan
-بوزقابی ~ buzqabı
-بوزقیران ~ buzqıran
-بوز کسن ~ buz kəsən
-بوز کیمی ~ buz kimi
-بوزلا ~ buzla
-بوزلا دئوری ~ buzla devri
-بوزلار چؤزولمک ~ buzlar çözülmək
-بوزلاشماق ~ buzlaşmaq
-بوزلاق ~ buzlaq
-بوزلاماق ~ buzlamaq
-بوزلاندیرماق ~ buzlandırmaq
-بوزلانماق ~ buzlanmaq
-بوزلانمیش ~ buzlanmış
-بوزلو ~ buzlu
-بوزلو بولاق داغ ~ buzlu bulaq dağ
-بوزلوغان ~ buzluğan
-بوزلوق ~ buzluq
-بوزلوق ~ buzluq
-بوزوکی ~ buzukı
-بوزول ~ buzul
-بوزول بیلیمی ~ buzul bilimi
-بوزول دئوری ~ buzul devri
-بوزول داش ~ buzul daş
-بوزول سئلی ~ buzul seli
-بوزول قار ~ buzul qar
-بوزول قایناغی ~ buzul qaynağı
-بوزول لاشماق ~ buzullaşmaq
-بوزول یاتاغی ~ buzul yatağı
-بوزوللو ~ buzullu
-بوزوو ~ buzov
-بوزوونا ~ buzovna
-بوزه‎ ~ buzə
-بوزینه‎ ~ buzinə
-بوژین ~ bujın
-بوس بولانیق ~ bus bulanıq
-بوستان ~ Bustan
-بوستوقاس ~ Bustugas
-بوسخانه‎ ~ busxana
-بو سفر ~ bu səfər
-بوسقو ~ busqu
-بوسقوچو ~ busquçu
-بوسماق ~ busmaq
-بوسورمان ~ Busurman
-بوسولماق ~ busulmaq
-بوسه‎ ~ busə
-بوسه‎لیک ~ busəlik
-بوسه‎لیک آشیران ~ busəlik aşıran
-بوشقو ~ buşəqu
-بوشماق ~ buşmaq
-بوشمان ~ Buşman
-بوشمنلر ~ buşmənlər
-بوشهر ~ buşehr
-بوطرف ~ butərəf
-بوغ ~ b
-بوغا ~ buğa
-بوغاتَگ ~ buğatəg
-بوغاج ~ buğac
-بوغاجوق ~ buğacuq
-بوغاداش ~ buğadaş
-بوغالانماق ~ buğalanmaq
-بوغالیق ~ buğalıq
-بوغان ~ buğan
-بوغانای ~ buğanay
-بوغای ~ buğay
-بوغاییرلی ~ buğayırlı
-بوغدا ~ buğda
-بوغدا ~ buğda
-بوغدا بؤجگی ~ buğda böcəyi
-بوغدا بنیزلی ~ buğda bənizli
-بوغدابیتی ~ buğdabiti
-بوغداپاسی ~ buğdapası
-بوغداجیل ~ buğdacıl
-بوغدا رنگی ~ buğda rəngi
-بوغداسورمه‎ سی ~ buğda sürməsi
-بوغدا قوردو ~ buğda qurdu
-بوغداگووه‎ سی ~ buğda güvəsi
-بوغداگیللر ~ buğdagillər
-بوغدان ~ buğdan
-بوغدای ~ buğday
-بوغدا یاسدیغی ~ buğda yasdığı
-بوغدایسی ~ buğdaysı
-بوغدایسی میوه‎ ~ buğdaysı mivə
-بوغدایی ~ buğdayı
-بوغرا ~ buğra
-بوغروداغ ~ buğrudağ
-بوغسوق ~ boğəsüq
-بوغلاتماق ~ buğlatmaq
-بوغلاشدیریجی ~ buğlaşdırıcı
-بوغلاشما نقطه‎ سی ~ buğlaşma nuqtəsi
-بوغلاشماق ~ buğlaşmaq
-بوغلاما نقطه‎ سی ~ buğlama nuqtəsi
-بوغلاما ~ buğlama
-بوغلاماق ~ buğlamaq
-بوغلاندیرماق ~ buğlandırmaq
-بوغلاندیریلماق ~ buğlandırılmaq
-بوغلانماق ~ buğlanmaq
-بوغلانیش ~ buğlanış
-بوغلایان ~ buğlayan
-بوغلاییب هاوایا اوچماق ~ buğlayıb havaya uçmaq
-بوغلو ~ buğlu
-بوغلو بالیق ~ buğlu balıq
-بوغلو بوغلو ~ buğlu buğlu
-بوغو ~ buğu
-بوغو ~ buğu
-بوغو اؤلچر ~ buğu ölçər
-بوغو اوداسی ~ buğu odası
-بوغوت ~ buğut
-بوغور ~ buğur
-بوغوبورما ~ buğuburma
-بوغوربورما ~ buğurburma
-بوغورتیکان ~ buğurtikan
-بوغورداساچ ~ boğurdasaç
-بوغورساماق ~ buğursamaq
-بوغورکولو ~ buğurkolu
-بوغورلاشماق ~ buğurlaşmaq
-بوغورلانماق ~ buğurlanmaq
-بوغوکابابی ~ buğukababı
-بوغوس ~ buğus
-بوغوسو اوستونده‎ ~ buğusu üstündə
-بوغول بوغول ~ buğul buğul
-بوغولاشدیریجی ~ buğulaşdırıcı
-بوغولاشماق ~ buğulaşmaq
-بوغولاماق ~ buğulamaq
-بوغولانماق ~ buğulanmaq
-بوغولو ~ buğulu
-بوغولوبوغولو ~ buğulubuğulu
-بوغوندو ~ boğundu
-بوفئت ~ bufet
-بوفا ~ bufa
-بوفه‎ ~ bufə
-بوقاچ ~ buqaç
-بوقانای ~ Buganay
-بوقجا ~ buqca
-بوقدر ~ buqədər
-بوقلمون ~ buqələmun
-بوقورسی ~ buqursi
-بوقین ~ buqın
-بوکئت ~ buket
-بوکان ~ bukan
-بوکان ~ bukan
-بوکان خاقان ~ bukan xaqan
-بوکقاچا ~ Bukgaça
-بوکله‎ ~ buklə
-بوکه‎ ~ bukə
-بوگئجه‎ ~ bugecə
-بوگئدیشله‎ ~ bugedişlə
-بوگو ~ Bugu
-بوگون ~ bugün
-بوگونکو ~ bugünkü
-بوگونکو گونده‎ ~ bugünkü gündə
-بوگونلرده‎ ~ bugünlərdə
-بوگونلوک ~ bugünlük
-بوگونلوکیاری نلیق ~ bugünlük yarınlıq
-بوگه‎بودراچ ~ bugəbudraç
-بولا ~ bula
-بولاتجی ~ Bulatcı
-بولاتماق ~ bulatmaq
-بولاچ ~ bulaç
-بولاد ~ bulad
-بولار ~ bular
-بولار ~ bular
-بولارقو ~ bularqu
-بولاسی ~ bulası
-بولاشدیرماق ~ bulaşdırmaq
-بولاشدیریلماق ~ bulaşdırılmaq
-بولاشقان ~ bulaşqan
-بولاشقانلیق ~ bulaşqanlıq
-بولاشما ~ bulaşma
-بولاشماق ~ bulaşmaq
-بولاشمیش ~ bulaşmış
-بولاشیجی ~ bulaşıcı
-بولاشیجی خسته‎لیک ~ bulaşıcı xəstəlik
-بولاشیق ~ bulaşıq
-بولاشیق ایش ~ bulaşıq iş
-بولاشیق توزو ~ bulaşıq tozu
-بولاشیق چی ~ bulaşıqçı
-بولاشیق چیلیق ~ bulaşıqçılıq
-بولاشیق دئتئرجانی ~ bulaşıq detercanı
-بولاشی قدنیز ~ bulaşıq dəniz
-بولاشی قلیق ~ bulaşıqlıq
-بولاشی قماشینی ~ bulaşıq maşını
-بولاشیلماق ~ bulaşılmaq
-بولاشیم ~ bulaşım
-بولاغان ~ bulağan
-بولاق ~ bulaq
-بولاق اوتو ~ bulaq otu
-بولاق باشی ~ bulaq başı
-بولاقچیلار ~ bulaqçılar
-بولاقخان ~ bulaqxan
-بولاما ~ bulama
-بولاماج ~ bulamac
-بولاماج ~ bulamac
-بولاماجا ~ bulamaca
-بولاماق ~ bulamaq
-بولان ~ bulan
-بولان ~ bulan
-بولانتی ~ bulantı
-بولانتی وئرمک ~ bulantı vermək
-بولاندیر ~ bulandır
-بولاندیرماق ~ bulandırmaq
-بولاندیریجی ~ bulandırıcı
-بولاندیریلماق ~ bulandırılmaq
-بولانلیق ~ bulanlıq
-بولانلی ق ~ bulanlıq
-بولانما ~ bulanma
-بولانماق ~ bulanmaq
-بولانیش ~ bulanış
-بولانیق ~ bulanıq
-بولانیق جا ~ bulanıq ca
-بولانیق سودا بالیق توتماق ~ bulanıq suda balıq tutmaq
-بولانیق لاشدیرما ~ bulanıqlaşdırma
-بولانیق لاشدیرماق ~ bulanıqlaşdırmaq
-بولانیقلاشماق ~ bulanıqlaşmaq
-بولانی قلیق ~ bulanıqlıq
-بولانیم ~ bulanım
-بولاییق ~ bulayıq
-بولتن ~ bultən
-بولجار ~ bulcar
-بولجاش ~ bulcaş
-بولچا ~ bulça
-بولچاخان ~ bulçaxan
-بولچو ~ bulçu
-بولچوم ~ bulçum
-بولداق ~ buldaq
-بولدان ~ buldan
-بولدو ~ buldu
-بولدور ~ buldur
-بولدوربولدور ~ buldurbuldur
-بولدورتماق ~ buldurtmaq
-بولدورماق ~ buldurmaq
-بولدوزئر ~ bulduzer
-بولدوق ~ buldoq
-بولدوق ~ bulduq
-بولدومجوق ~ bulduməcuq
-بولغار ~ bulğar
-بولغار خاقانلیغی ~ bulğar xaqanlığı
-بولغار بویلاری ~ bulğar boyları
-بولغاری ~ bulğarı
-بولغارلو ~ bulğarlu
-بولغور ~ bulğur
-بولغور بولغور ~ bulğur bulğur
-بولغورجو ~ bulğurcu
-بولغورجوق ~ bulğurcuq
-بولغورجولوق ~ bulğurculuq
-بولغور شورباسی ~ bulğur şorbası
-بولغورلاماق ~ bulğurlamaq
-بولغورلانماق ~ bulğurlanmaq
-بولغورلو کوفته‎ ~ bulğurlu küftə
-بولغورلو پیلوو ~ bulğurlu pilov
-بولغورلوق ~ bulğurluq
-بولقار ~ bulqar
-بولقاش ~ bulqaş
-بولقاق ~ bulqaq
-بولقاماق ~ bulqamaq
-بولقان ~ bulqann
-بولقان ~ bulqan
-بولقانچ ~ bulqanç
-بولقاوا ~ bulqava
-بولقاوار ~ bulqavar
-بولقای ~ bulqay
-بولقو ~ bulqu
-بولقوسال ~ bulqusal
-بولقولاماق ~ bulqulamaq
-بولکان ~ bulkan
-بوللا ~ bulla
-بوللاق ~ bullaq
-بولماجا ~ bulmaca
-بولماز ~ bulmaz
-بولماق ~ bulmaq
-بولموش ~ bulmuş
-بولناماق ~ bulnamaq
-بولو ~ bulu
-بولوار ~ buluar
-بولوت ~ bulut
-بولوتان ~ bulutan
-بولوجو ~ bulucu
-بولوچ ~ buluç
-بولود ~ bulud
-بولودقاراچورلو ~ buludqaraçurlu
-بولودجوق ~ buludcuq
-بولودسو ~ buludsu
-بولودسوز ~ buludsuz
-بولودسوزلوق ~ buludsuzluq
-بولودلاردا ~ buludlarda
-بولودلانماق ~ buludlanmaq
-بولودلو ~ buludlu
-بولودلوق ~ buludluq
-بولودلولوق ~ buludluluq
-بولودیئری ~ buludyeri
-بولور ~ bulur
-بولورین ~ bulurin
-بولوز ~ buluz
-بولوز ~ buluz
-بولوس ~ bulus
-بولوش ~ buluş
-بولوشدورماق ~ buluşdurmaq
-بولوشقان ~ buluşqan
-بولوشما ~ buluşma
-بولوشماق ~ buluşmaq
-بولوشما یئری ~ buluşma yeri
-بولوشولماق ~ buluşulmaq
-بولوغ ~ buluğ
-بولوق ~ buluq
-بولوقا ~ buluqa
-بولوقان ~ buluqan
-بولوق تیمور ~ buluq teymur
-بولوم ~ bulum
-بولونتو ~ buluntu
-بولوندورماق ~ bulundurmaq
-بولونغ ~ bulunğ
-بولونقو ~ bulunqu
-بولونماق ~ bulunmaq
-بوم ~ bum
-بومئرانق ~ bumeranq
-بومادران ~ bumadran
-بومبار ~ bumbar
-بومبوروشوق ~ bumburuşuq
-بومبوز ~ bumbuz
-بومبولاشیق ~ bumbulaşıq
-بوملاماق ~ bumlamaq
-بومه‎ ~ bumə
-بومِهِن ~ bumehen
-بومیاندا ~ bumyanda
-بومین ~ bumin
-بومین خاقان ~ bumin xaqan
-بون ~ bun
-بونا ~ buna
-بونا باخمیاراق ~ buna baxmyaraq
-بونا رغما ~ buna rəğəmən
-بوناپارت ~ bunapart
-بوناپارتیست ~ bunapartıst
-بوناق ~ bunaq
-بوناقجا ~ bunaqca
-بوناقلیق ~ bunaqlıq
-بوناگؤره‎ ~ bunagörə
-بونالتماق ~ bunaltmaq
-بونالتی ~ bunaltı
-بونالتیجی ~ bunaltıcı
-بونالتیلماق ~ bunaltılmaq
-بونالدیجی ~ bunaldıcı
-بونالما ~ bunalma
-بونالماق ~ bunalmaq
-بونالمیش ~ bunalmış
-بونالیش ~ bunalış
-بونالیم ~ bunalım
-بونالیم گئچیرمک ~ bunalım geçirmək
-بونالیما دوشمک ~ bunalıma düşmək
-بونالیملی ~ bunalımlı
-بوناما ~ bunama
-بوناماق ~ bunamaq
-بوناییش ~ bunayış
-بونبور ~ bunbur
-بون تورکلر ~ bun turklər
-بونجا ~ bunca
-بونجاغیز ~ buncağız
-بونجوق ~ buncuq
-بونجوق سوز ~ buncuqsuz
-بونجوقلاشماق ~ buncuqlaşmaq
-بونجوقلانماق ~ buncuqlanmaq
-بونجوقلو ~ buncuqlu
-بونجوقلوق ~ buncuqluq
-بوندا ~ bunda
-بوندان ~ bundan
-بوندان باشقا ~ bundan başqa
-بوندان ساوایی ~ bundan savayı
-بوندوق ~ bunduq
-بونسوز ~ bunsuz
-بونقلوو ~ bunqlov
-بونقون ~ bunqun
-بونقونلاشدیرماق ~ bunqunlaşdırmaq
-بونکئر ~ bunker
-بونکئرچی ~ bunkerçi
-بونکئرله‎‎مک ~ bunkerləmək
-بونگ ~ bung
-بونلار ~ bunlar
-بونلو ~ bunlu
-بونلوق ~ bunluq
-بونلوق ~ bunluq
-بونماق ~ bunmaq
-بونو ~ bunu
-بونوت ~ bunut
-بونون ~ bunun
-بونونلا بئله‎ ~ bununla belə
-بونونلا برابر ~ bununla bərabər
-بونونلا بیرلیکده‎ ~ bununla birlikdə
-بووراقاآن ~ buvoraqaan
-بوی ~ buy
-بو یان ~ bu yan
-بویان ~ buyan
-بویدورماق ~ buydurmaq
-بویرا ~ buyra
-بویرات ~ buyrat
-بویراچ ~ buyraç
-بویروغو آلتیندا اولماق ~ buyruğu altında olmaq
-بویروق ~ buyruq
-بویروق جمله‎سی ~ buyruq cüməsi
-بویروقچور ~ buyruqçur
-بویروقسال ~ buyruqsal
-بویروق قولو ~ buyruq qulu
-بویروق کیپی ~ buyruq kipi
-بویروقلوق ~ buyurqluq
-بویروق وئرمک ~ buyruq vermək
-بویرولتو ~ buyrultu
-بویرولماق ~ buyrulmaq
-بویماق ~ buymaq
-بوینوز ~ buynuz
-بوینوز ایچینده‎ ~ buynuz içində
-بوینوز باشی ~ buynuz başı
-بوینوزجوق ~ buynuzcuq
-بوینوزسوز ~ buynuzsuz
-بوینوزسوو ~ buynuzsov
-بوینوز شکیللی ~ buynuz şəkilli
-بوینوز گولو ~ buynuz gulu
-بوینوزلاشماق ~ buynuzlaşmaq
-بوینوزلاله‎ ~ buynuzlalə
-بوینوزلاماق ~ buynuzlamaq
-بوینوزلانماق ~ buynuzlanmaq
-بوینوزلو ~ buynuzlu
-بوینوزلو تکه‎ ~ buynuzlu təkə
-بوینوزلوگیللر ~ buynuzlugillər
-بوینوزلولار ~ buynuzlular
-بوینوزواری ~ buynuzuarı
-بویوخماق ~ buyuxmaq
-بویور ~ buyur
-بویور ائتمک ~ buyur etmək
-بویوران ~ buyuran
-بویورتما ~ buyurtma
-بویورتماق ~ buyurtmaq
-بویورقان ~ buyurqan
-بویورقا نلیق ~ buyurqanlıq
-بویورما ~ buyurma
-بویورماق ~ buyurmaq
-بویورو ~ buyuru
-بویوروجو ~ buyurucu
-بویوروق ~ buyuruq
-بویوروق ائتمه‎ ~ buyuruq etmə
-بویورولما ~ buyurulma
-بویورولماق ~ buyurulmaq
-بویون ~ buyun
-بویین ~ buyın
-بویین ~ buyın
-بویینک ~ buyinək
-بوبولوک ~ bübülük
-بوت ~ büt
-بوتؤو ~ bütöv
-بوتؤولشدیرمک ~ bütövləşdirmək
-بوتؤولشدیریلمک ~ bütövləşdirilmək
-بوتؤولشمک ~ bütövləşmək
-بوتؤولنمک ~ bütövlənmək
-بوتؤولوک ~ bütövlük
-بوتومن ~ bütümən
-بوتون ~ bütun
-بوتون بوتون ~ bütün bütün
-بوتون بوتونه‎ ~ bütün bütünə
-بوتون گاز ~ bütün qaz
-بوتونجو ~ bütüncü
-بوتونجو ائکونومی ~ bütüncü ekonomi
-بوتونجول ~ bütüncül
-بوتونجوللوک ~ bütüncüllük
-بوتونسل ~ bütünsəl
-بوتونس للیک ~ bütünsəllik
-بوتونلتمک ~ bütünlətmək
-بوتونلر ~ bütünlər
-بوتونلر آچی ~ bütünlər açı
-بوتونلشدیرمک ~ bütünləşdirmək
-بوتونلشمک ~ bütünləşmək
-بوتونلنمک ~ bütünlənmək
-بوتونلوک ~ bütünlük
-بوتونلوکجه‎ ~ bütünlükcə
-بوتونلوکله‎ ~ bütünlüklə
-بوتونله‎دنآچی ~ bütünlədən açı
-بوتونله‎ شیم ~ bütünləşim
-بوتونله‎‎مک ~ bütünləmək
-بوتونله‎ ین ~ bütünləyən
-بوتونله‎مه‎ ~ bütünləmə
-بوتونله‎مه‎ لی ~ bütünləməli
-بوته‎ ~ bütə
-بوجور ~ bücür
-بوجورلشمک ~ bücürləşmək
-بوجورلوک ~ bücürlük
-بودجه‎ ~ büdcə
-بودره‎گن ~ büdərəgən
-بودره‎‎مک ~ büdrəmək
-بودره‎مه‎ ~ büdrəmə
-بودو ~ büdü
-بودورک ~ büdürək
-بودورگن ~ büdürgən
-بودورمک ~ büdürmək
-بودوروک ~ büdürük
-بودوره‎گن ~ büdürəgən
-بودوره‎‎مک ~ büdürəmək
-بوده‎نه‎ ~ büdənə
-بور ~ bür
-بورجئن ~ Bürcen
-بورچک ~ bürçək
-بورچه‎ ~ bürçə
-بورران ~ bürran
-بورقع ~ bürqə
-بورکو ~ bürkü
-بورکَو ~ bürkəv
-بورکوت ~ bürküt
-بورکوت قارا ~ bürküt qara
-بورکولشمک ~ bürküləşmək
-بورکولنمک ~ bürkülənmək
-بورکولو ~ bürkülü
-بورکولوک ~ bürkülük
-بورکوله‎‎مک ~ bürküləmək
-بورکه‎ ~ bürkə
-بورگنمک ~ bürgənmək
-بورگو ~ bürgü
-بورگولو ~ bürgülü
-بورگه‎ ~ bürgə
-بورمک ~ bürmək
-بورمه‎ ~ bürmə
-بورمه‎لنمک ~ bürmələnmək
-بورمه‎لنمیش ~ bürmələnmiş
-بورمه‎له‎‎مک ~ bürmələmək
-بورمه‎لیک ~ bürməlik
-بورنک ~ bürnək
-بورو ~ büro
-بورزونبول ~ bürzünbül
-بورگوتو ~ bürgütü
-بوروشته‎ ~ bürüştə
-بوروشدورمک ~ bürüşdürmək
-بوروشدورولمک ~ bürüşdürülmək
-بوروشمک ~ bürüşmək
-بوروشموش ~ bürüşmüş
-بوروشوکلوک ~ bürüşüklük
-بوروک ~ bürük
-بوروگون ~ bürügün
-بورولو ~ bürülü
-بورولموش ~ bürülmüş
-بوروم ~ bürüm
-بوروم بوروم ~ bürüm bürüm
-بورومجک ~ bürümcək
-بورومک ~ bürümək
-بورون ~ bürün
-بورومه‎ ~ bürümə
-بورونج ~ bürünc
-بورونج آباد ~ bürünc abad
-بورونجک ~ bürüncək
-بورونج کلی ~ bürüncəkli
-بورونجه‎ ~ bürüncə
-بورونجوک ~ bürüncük
-بوروندورمک ~ büründürmək
-بوروندوک ~ büründük
-بورونگه‎ ~ bürüngə
-بورونمک ~ bürünmək
-بورونموش ~ bürünmüş
-بورونوکلو ~ bürünüklü
-بورونه‎ جک ~ bürünəcək
-بورهان ~ bürhan
-بوریان ~ büryan
-بوزدورمک ~ büzdürmək
-بوزدوم ~ büzdüm
-بوزگن ~ büzgən
-بوزگو ~ büzgü
-بوزگوسوز ~ büzgüsüz
-بوزگولو ~ büzgülü
-بوزگوله‎‎مک ~ büzgüləmək
-بوزگوله‎مه‎ ~ büzgüləmə
-بوزمک ~ büzmək
-بوزمه‎ ~ büzmə
-بوزمه‎ اتک ~ büzmə ətək
-بوزمه‎ پالتار ~ büzmə paltar
-بوزمه‎لنمک ~ büzmələnmək
-بوزمه‎له‎‎مک ~ büzmələmək
-بوزمه‎لی ~ büzməli
-بوزوجو ~ büzücü
-بوزوشدورولمک ~ büzüşdürülmək
-بوزوشدورمک ~ büzüşdürmək
-بوزوشدوروجو ~ büzüşdürücü
-بوزوشدوروجولوک ~ büzüşdürücülük
-بوزوشدورولمک ~ büzüşdürülmək
-بوزوشمک ~ büzüşmək
-بوزوشموش ~ büzüşmüş
-بوزوشوک ~ büzüşük
-بوزوک ~ büzük
-بوزوکلوک ~ büzüklük
-بوزوکمک ~ büzükmək
-بوزولمک ~ büzülmək
-بوزولموش ~ büzülmüş
-بوزولو ~ büzülü
-بوزولوش ~ büzülüş
-بوزوم ~ büzüm
-بوزوملو ~ büzümlü
-بوزومله‎‎مک ~ büzümləmək
-بوزون ~ büzün
-بوسبوتون ~ büsbütün
-بوسبوتون اولاراق ~ büsbütün olaraq
-بوسته‎لی ~ büstəli
-بوغه‎ ~ büğə
-بوک ~ bük
-بوکئی ~ bükey
-بوکَت ~ bükət
-بوکته‎ ~ büktə
-بوگَت ~ bügət
-بووت ~ büvət
-بوکَچلی ~ Bükeçli
-بوک جله‎‎مک ~ bükəcləmək
-بوک جله‎مه‎ ~ bükəcləmə
-بوکَچ ~ bükəç
-بوکدورمک ~ bükdürmək
-بوکدورولمک ~ bükdürülmək
-بوکده‎ره‎‎مک ~ bükdərəmək
-بوکده‎ریلمک ~ bükdərilmək
-بوکده‎له‎مک ~ bükdələmək
-بوکرو ~ Bükrü
-بوکسک ~ büksək
-بوکسولمک ~ bükəsülmək
-بوکلوک ~ büklük
-بوکلوم ~ büklüm
-بوکلوم بوکلوم ~ büklüm büklüm
-بوکمج ~ bükməc
-بوکمک ~ bükmək
-بوکن ~ bükən
-بوکو ~ bükü
-بوکوجو ~ bükücü
-بوکوجولوق ~ bükücülüq
-بوکور ~ bükür
-بوکوش ~ büküş
-بوکوش بوغا ~ büküş buğa
-بوکوشدورمک ~ büküşdürmək
-بوکوشمک ~ büküşmək
-بوکوک ~ bükük
-بوکوکلوک ~ büküklük
-بوکولگن ~ bükülgən
-بوکولگ نلیک ~ bükülgənlik
-بوکولمز ~ bükülməz
-بوکولمک ~ bükülmək
-بوکولموش ~ bükülmuş
-بوکولو ~ bükülü
-بوکولوش ~ bükülüş
-بوکولوم ~ bükülüm
-بوکوم ~ büküm
-بوکومسوز ~ bükümsüz
-بوکوملو ~ bükümlü
-بوکون ~ bükün
-بوکونتو ~ büküntü
-بوکونلو ~ bükünlü
-بوکونلو دیللر ~ bükünlü dillər
-بوکونمک ~ bükünmək
-بوکه‎ ~ bükə
-بوکه‎ بادراچ ~ bükə badraç
-بوکه‎جه‎مه‎ ~ Bükeceme
-بوکه‎لنمیش ~ bükələnmiş
-بوکه‎له‎مک ~ bükələmək
-بوکه‎‎مک ~ bükəmək
-بوکَویل ~ Bükevil
-بوکین ~ bükin
-بوگدوز ~ bügdüz
-بوگمک ~ bügmək
-بوگو ~ bügü
-بوگوخان ~ bügüxan
-بولبول ~ bülbül
-بولبول ~ bülbül
-بولبول ~ bülbül
-بولبولان ~ bülbülan
-بولبول اوتو ~ bülbül otu
-بولبوله‎ ~ bülbülə
-بولتن ~ bültən
-بولته‎ ~ bültə
- ~ BÜler
-بولَک ~ bülək
-بوللودول ~ büllüdül
-بولؤو ~ bülöv
-بولؤولتمک ~ bülövlətmək
-بولؤولنمک ~ bülövlənmək
-بولؤولنمیش ~ bülövlənmiş
-بولؤولو ~ bülövlü
-بولؤولوک ~ bülövlük
-بولؤوله‎‎مک ~ bülövləmək
-بولوچ ~ bülüç
-بولول ~ bülül
-بولوندوز ~ bülündüz
-بونگو ~ büngü
-بونؤوره‎ ~ bünövrə
-بونیادلی ~ bünyadlı
-بووت ~ büvət
-بووه‎ ~ büvə
-بووه‎لک ~ büvələk
-بویرو ~ büyrü
-بویو ~ büyü
-بویو پوزماق ~ büyü pozmaq
-بویو پوزولماق ~ büyü pozulmaq
-بویوجو ~ büyücü
-بویوجولوک ~ büyücülük
-بویوره‎ ~ büyürə
-بویوسل ~ büyüsəl
-بویولنمک ~ büyülnmək
-بویوله‎‎مک ~ büyüləmək
-بویوله‎ نیش ~ büyüləniş
-بویوله‎ ییجی ~ büyüləyici
-بویوله‎ ییش ~ büyüləyiş
-( بویویه‎ توتولماق(قاپیلماق ~ büyüyə tutulmaq(qapılmaq)
-بویه‎ ~ büyə
-بویه‎لک ~ büyələk
-به‎ ~ bə
-به‎ ~ bəə
-بهائی ~ bəhai
-بهادر ~ bəhadu
-بهارستان ~ bəharistan
-بهاریه ~ bəhariə
-به اصطلاح ~ be istilah
-بهانه ~ bəhanə
-بهاور ~ bəhavər
-بِهاویوریزم ~ behaviorizm
-بهایی ~ bəhai
-بهای یلیک ~ bəhailik
-بهب ه ~ bəh bəh
-بهت آپارماق ~ boht aparmaq
-بهتان ~ böhtan
-بهتانچی ~ böhtançı
-بهجت ~ behcət
-بهجت اللغات ~ behcətüllüğat
-بهداشت ~ bəhdaşt
-بهر ~ bəhr
-بهرآباد ~ bəhrabad
-بهرآلان ~ bəhəralan
-بهراز ~ bohraz
-بهرام ~ bəhram
-بهرام ~ bəhram
-بهرام ~ bəhram
-بهراما حمدزاده ~ bəhram əhmədzadə
-بهراما سدی ~ bəhram əsədi
-( بهرامعربزاده(وفا ~ bəhram ərəbzadə(vəfa)
-بهربگ ~ bəhərbəy
-بهرحال ~ behərhal
-بهرومان ~ bəhruman
-بهروزا یمانی ~ bəhruz imani
-بهروزخ اماچی ~ bəhruz xamaçı
-بهروزف رجی ~ bəhruz fərəci
-بهره ~ bəhrə
-بهر هسیز ~ bəhrəhsiz
-بهزادبگدو ستاق ~ bəhzadbəy dustaq
-بهزاد بهزادی ~ bəhzad bəhzadi
-بهستان ~ bəhistan
-بهسینی ~ bəhsini
-بهشت دره سی ~ behişt dərəsi
-بهشهر ~ bəhşəhr
-بهشتیان ~ behiştiyan
-به‎ فرض ~ be fərz
-بهلول ~ bəhlul
-بهلی ~ bəhli
-بِهمان ~ behman
-بهمنآباد ~ bəhmənabad
-بهمنشا ملو ~ bəhmən şamlu
-بهی فیض اللاه بیگی ~ behi feyzullabeygi
-بهینه یابی ائلهمک ~ bəhinə yabi eləmək
-بهینه یابی ~ bəhinə yabi
-بیتراق ~ bıtraq
-بیجیر بیجیر ~ bıcır bıcır
-بیچاق ~ bıçaq
-بیچاق آلتینا گئتمک ~ bıçaq altına getmək
-بیچاق آلتیندایاتماق ~ bıçaq altında yatmaq
-بیچاق چکمه‎ ~ bıçaq çəkmə
-بیچاق چکن ~ bıçaq çəkən
-بیچاق سومویه‎ دایانماق ~ bıçaq sümüyə dayanmaq
-بیچاق سیرتی ~ bıçaq sırtı
-بیچاق قینینیکسمز ~ bıçaq qınını kəsməz
-بیچاق کیمی ~ bıçaq kimi
-بیچاق کیمی کسمک ~ bıçaq kimi kəsmək
-بیچاق وورماق ~ bıçaq vurmaq
-بیچاق یئمک ~ bıçaq yemək
-بیچاقیبچاغا گلمک ~ bıçaq yəbçağa gəlmək
-بیچاقچی ~ bıçaqçı
-بیچاقچیلیق ~ bıçaqçılıq
-بیچاقلاتماق ~ bıçaqlatmaq
-بیچاقلاشما ~ bıçaqlaşma
-بیچاقلاشماق ~ bıçaqlaşmaq
-بیچاقلاما ~ bıçaqlama
-بیچاقلاماق ~ bıçaqlamaq
-بیچاقلانماق ~ bıçaqlanmaq
-بیچاقلی ~ bıçaqlı
-بیچاقلیق ~ bıçaqlıq
-بیچقاس ~ bıçqas
-بیچقی ~ bıçqi
-بیچقین ~ bıçqın
-بیچیغ ~ bıçığ
-بیچیلقان ~ bıçılqan
-بیخدیرماق ~ bıxdırmaq
-بیخدیریجی ~ bıxədırıcı
-بیخدیریجیلیق ~ bıxədırıcılıq
-بیخقین ~ bıxqın
-بیخقی نلیق ~ bıxqınlıq
-بیخقی نلیق گلمک ~ bıxqınlıq gəlmək
-بیخقی نلیق وئرمک ~ bıxqınlıq vermək
-بیخقینتی ~ bıxqıntı
-بیخما ~ bıxma
-بیخماق ~ bıxmaq
-بیخیب اوسانماق ~ bıxıb usanmaq
-بیخیش ~ bıxış
-بیخیشماق ~ bıxışmaq
-بیخیلماق ~ bıxılmaq
-بیخینتی ~ bıxıntı
-بیدیق ~ bıdıq
-بیراخماق ~ bıraxmaq
-بیراش ~ Bıraş
-بیزبیز ~ bızbız
-بیزبیزان ~ bızbızan
-بیزقوو ~ bızqov
-بیزیر ~ bızır
-بیغ ~ bığ
-بیغجاق ~ bığcaq
-بیغجیق ~ bığcıq
-بیغسیز ~ bığsız
-بی غلانماق ~ bığlanmaq
-بیغ لی ~ bığlı
-بیغلی ساققاللی ~ bığlı saqqallı
-بیغی بگ ~ bığı bəy
-بیغی قیرخیق ~ bığı qırxıq
-بیغیاغی ~ bığyağı
-بیغیر ~ bığır
-بیغیلجا ~ bığılca
-بیقماق ~ bıqmaq
-بیلدیر ~ bıldır
-بیلدیرچین ~ bıldırçın
-بیلدیرچین کیمی ~ bıldırçın kimi
-بیلقیماق ~ bılqımaq
-بیلگَه‎ ~ bilgə
-بیللیق بیللیق ~ bıllıq bıllıq
-بیلیق ~ bılıq
-بینقیل بینقیل ~ bınqıl bınqıl
-بینقیلداق ~ bınqıldaq
-بینقیلداماق ~ bınqıldamaq
-بیی ~ bıy
-بیییغینی بورماق ~ bıyığını burmaq
-بیییغینین آلتیندان گئچمک ~ bıyığının altından geçmək
-بیییغینین آلتیندان گولمک ~ bıyığının altından gülmək
-بیییق ~ bıyıq
-بییی قسیز ~ bıyıqsız
-بییی قلی ~ bıyıqlı
-بییی قلی بالیق ~ bıyıqlı balıq
-بی ~ bi
-بی ~ bəy
-بی آب ~ bi ab
-باد Ĥ بی ~ biabad
-ب یآرام ~ biaram
-ب یآرمودو ~ bəyarmudu
-ب یآهنگ ~ biahəng
-بیابان ~ biaban
-بیابانگرد ~ biabangərd
-بیات ~ bəyat
-ب یاختیار ~ biixtiyar
-ب یادب ~ biədəb
-بیا رکی ~ bəy ərki
-بیاض ~ bəyaz
-بیاض زهیر ~ bəyaz zəhir
-بیاض سینک ~ bəyaz sinək
-ب یاعتبار ~ bietibar
-ب یافندی ~ bəyəafəndi
-ب یاکراه ~ biikrah
-ب یامان ~ biəman
-بیان ~ bəyan
-بیان ~ biyan
-بیانات ~ bəyanat
-ب یانجام ~ biəncam
-بیاننامه‎ ~ bəyannamə
-بیانیه‎ ~ bəyaniə
-ب یاوغلو ~ bəyoğlu
-ب یایذن ~ biizn
-ب یبابا ~ bəybaba
-بیبار ~ bibar
-ب یباک ~ bibak
-بیبر ~ bibər
-بیبرآ شی ~ bibər aşı
-بیبرآغاجی ~ bibərağacı
-بیبرت ورشوسو ~ bibər turşusu
-بیبرد ولماسی ~ bibər dolması
-بیبرس الچاسی ~ bibər salçası
-بیبرسیز ~ bibərsiz
-بیبرله‎مک ~ bibərləmək
-بیبرلی ~ bibərli
-بیبرلیک ~ bibərlik
-بیبریه‎ ~ bibəriə
-بیبلیوفیل ~ bibliofil
-بیبلیوقرافی ~ biblioqrafi
-ب یبهره ~ bibəhrə
-بیبی ~ bibi
-بیبی اوغلو ~ bibi oğlu
-بیبی تورکان ~ bibi türkan
-بیبی جیغاز ~ bibi cığaz
-بیبی شیروان ~ bibi şirvan
-بیبی قیزی ~ bibi qızı
-بیبی کندی ~ bibi kəndi
-بیبی گلینی ~ bibi gəlini
-بیبی نوه‎ سی ~ bibi nəvəsi
-بیبی یانلو ~ bibiyanlu
-بیبی بگیم ~ bibi bəyim
-بیبیلی گئتمک ~ bibili getmək
-ب یپروا ~ bipərva
-بیت ~ bit
-بِیت ~ beyt
-بِیتاُلحرام ~ beytülhəram
-بیتاللهجع فری ~ beytullah cəfəri
-بیتالله‎س لیمیآوانسر ~ beytulla səlimi avansər
-بِیت اُلمال ~ beytulmal
-بِیتاُلمقدس ~ beytulmuqəddəs
-بیت اوتو ~ bit otu
-بیتئی ~ bitey
-بیت بازاری ~ bit bazarı
-ب یتاب ~ bitab
-ب یتجرُبه‎ ~ bitəcrübə
-بیتر ~ bitər
-بیتراق ~ bitraq
-( ب یتربیت (ب یتربییه‎ ~ bitərbiət (bitərbiə)
-بیتَرگه‎ ~ bitərgə
-بیتروآن ~ bitroan
-بیتریشمک ~ bitrişmək
-بیتریک ~ bitirik
-بیتریم ~ bitirim
-بیتشیک ~ bitişik
-ب یتقصیر ~ bitəqsir
-بیت قدر ~ bit qədər
-بیتَک ~ bitək
-ب یتکلف ~ bitəkəllüf
-بیتگی ~ bitgi
-بیتگی بیتلری ~ bitgi bitləri
-بیتگی بیلیمجی ~ bitgi bilimci
-بیتگی بیلمنی ~ bitgi bilməni
-بیتگی بیلیمی ~ bitgi bilimi
-بیتگی پاتولوژ یسی ~ bitgi patolojisi
-بیتگی توپلولوغو ~ bitgi topluluğu
-بیتگی چی ~ bitgiçi
-بیتگی سوتو ~ bitgi sütü
-بیتگی سوو ~ bitgisov
-بیتگی قیران ~ bitgi qıran
-بیتگی لشمک ~ bitgiləşmək
-بیتگیچ یلیک ~ bitgiçilik
-بیتگیسل ~ bitgisəl
-بیتگیسل حیات ~ bitgisəl hayat
-بیتگیسل یاشام ~ bitgisəl yaşam
-بیتگیسل یاغ ~ bitgisəl yağ
-بیتگ یلر عالمی ~ bitgilər aləmi
-بیتگیلر عالمی بؤلومو ~ bitgilər aləmiı bölümü
-بیتگیمسی ~ bitgimsi
-بیتگیمسی حئیوانلار ~ bitgimsi heyvanlar
-بیتگین ~ bitgin
-بیتگی نلیک ~ bitginlik
-بیتلر ~ bitlər
-بیتَلگه‎ ~ bitəlgə
-بیتلنمک ~ bitlənmək
-بیتله‎مک ~ bitləmək
-بیتلی ~ bitli
-بیتل یقوخموش ~ bitliqoxmuş
-بیت ل یلیک ~ bitlilik
-بیتمز ~ bitməz
-بیتمز توکنمز ~ bitməz tükənməz
-بیتمزلیک ~ bitməzlik
-بیتمک ~ bitmək
-بیتمک توکنمک بیلمه‎‎مک ~ bitmək tükənmək bilməmək
-ب یتمنّا ~ bitəmənna
-بیتمه‎ ین ~ bitməyən
-بیتمیش ~ bitmiş
-بیتنل ~ bitnəl
-بیتَو ~ bitəv
-بیتوم ~ bitum
-بیتی ~ biti
-بیتیب توکنمز ~ bitib tükənməz
-بیتیرمک ~ bitirmək
-بیتیرمه‎ ~ bitirmə
-بیتیرمیش ~ bitirmiş
-بیتیریش ~ bitiriş
-بیتیریلمک ~ bitirilmək
-بیتیریم ~ bitirim
-بیتیریمجی ~ bitirimci
-بیتیری ملیک ~ bitirimlik
-بیت یسیز ~ bitisiz
-بیت یسیز صنعت ~ bitisizsənət
-بیتیش ~ bitiş
-بیتیشدیرمک ~ bitişdirmək
-بیتیشدیریجی ~ bitişdirici
-بیتیشدیریجی صامت ~ bitişdirici samit
-بیتیشدیریلمک ~ bitişdirilmək
-بیتیشکن ~ bitişkən
-بیتیشک نلیک ~ bitişkənlik
-بیتیشمک ~ bitişmək
-بیتیشمه‎ ~ bitişmə
-بیتیشمیش ~ bitişmiş
-بیتیشیک ~ bitişik
-بیتیشیک تاجیاپراقلیلار ~ bitişik tac yapraqlılar
-بیتیشیک چاناقیاپراقلیلار ~ bitişik çanaq yapraqlılar
-بیتیشی کلیک ~ bitişiklik
-بیتیشی ملی ~ bitişimli
-بیتیک ~ bitik
-بیتیک بگآرسلان ~ bitik bəy arslan
-بیتیکچی ~ bitikçi
-بیتیکلیک ~ bitiklik
-بیتیلمک ~ bitilmək
-بیتیله‎مک ~ bitiləmək
-بیتیلی ~ bitili
-بیتیل یصنعت ~ bitilisənət
-بیتیم ~ bitim
-بیتیمسل ~ bitimsəl
-بیتیمسلدیلبیلگ یسی ~ bitimsəl dil bilgisi
-بیتیمسیز ~ bitimsiz
-بیتیمک ~ bitimək
-بیتیملنمک ~ bitimlənmək
-بیتیمله‎ ییجی ~ bitimləyici
-بیتیمله‎مک ~ bitimləmək
-بیتیمله‎ مه‎ جی ~ bitimləməci
-بیتیملی ~ bitimli
-ب یثبات ~ bisubat
-ب یثمره‎ ~ bisəmərə
-بیج ~ bic
-بیج قوروسو ~ bic qurusu
-بیجا ~ bica
-بیجار ~ bicar
-بیجار ~ bicar
-بیجارابین ~ bicarabin
-بیجان ~ bəycan
-بیجر ~ bicər
-بیجرلی ~ bicərli
-بیجک ~ bicək
-بیجلشمک ~ bicləşmək
-بیجلیک ~ biclik
-بیجند ~ bicənd
-بیجنگَنه‎ ~ bicəngənə
-بیجنگه‎ ~ bicəngə
-بیجه‎ ~ bicə
-بیجه‎لک ~ bicələk
-بیجه‎میر ~ bicəmir
-بیجی ~ bici
-بیجیک ~ bicik
-بیجیل ~ bicil
-بیجیلقان ~ bicilqan
-بیجیلی ~ bicili
-بیچاره‎ ~ biçarə
-بیچاق ~ biçaq
-بیچاقچی ~ biçaqçı
-بیچدیرمک ~ biçdirmək
-بیچدیریلمک ~ biçdirilmək
-بیچرباغلار ~ biçərbağlar
-بیچردؤیر ~ biçərdöyər
-بیچرلو ~ biçərlu
-بیچقی ~ biçqi
-بیچقی بالیغی ~ biçqi balığı
-بیچقی بالیغیگیللر ~ biçqi balığıgillər
-بیچقیجی ~ biçqici
-بیچقیلنمک ~ biçqilənmək
-بیچقیل ~ biçqil
-بیچق یله‎‎مک ~ biçqiləmək
-بیچقین ~ biçqin
-بیچقین ~ biçqin
-بیچقی یوردو ~ biçqi yurdu
-بیچک ~ biçək
-بیچم ~ biçəm
-بیچمک ~ biçmək
-بیچمن ~ biçmən
-بیچمه‎ ~ biçmə
-بیچن ~ biçən
-بیچنچی ~ biçənçi
-بیچنچی لیک ~ biçənçilik
-بیچنگ ~ biçəng
-بیچنلو ~ biçənlu
-بیچوو ~ biçov
-بیچه‎نک ~ biçənək
-بیچیجی ~ biçici
-بیچیجی لیک ~ biçicilik
-ب یچیز ~ biçiz
-بیچیش ~ biçiş
-بیچیک ~ biçik
-بیچیلمک ~ biçilmək
-بیچیلمیش ~ biçilmiş
-بیچیم ~ biçim
-بیچیم آلماق ~ biçim almaq
-بیچیم بیریمی ~ biçim birimi
-بیچیم بیلیمی ~ biçim bilimi
-بیچیمچی ~ biçimçi
-بیچیمچیلیک ~ biçimçilik
-بیچیم داش ~ biçimdaş
-بیچیم دییشیمی ~ biçim dəyişimi
-بیچیم سل لیک ~ biçimsəllik
-بیچی مسیز ~ biçimsiz
-بیچی مسیزلشدیرمک ~ biçimsizləşdirmək
-بیچی مسیزلشدیریلمک ~ biçimsizləşdirilmək
-بیچی مسیزلشمک ~ biçimsizləşmək
-بیچی مسیزلنمک ~ biçimsizlənmək
-بیچی مسیزلیک ~ biçimsizlik
-بیچیم لتمک ~ biçimlətmək
-بیچیم لندیرمک ~ biçimləndirmək
-بیچیم لندیریجی ~ biçimləndirici
-بیچیم لندیریلمک ~ biçimləndirilmək
-بیچیم لنمک ~ biçimlənmək
-بیچیم لنمه‎ ~ biçimlənmə
-بیچی ملی ~ biçimli
-بیچی ملیک ~ biçimlik
-بیچیم وئرمک ~ biçim vermək
-بیچی مسل ~ biçimsəl
-بیچی مسل تاساری ~ biçimsəl tasarı
-بیچی مسل دیل بیلیمی ~ biçimsəl dil bilimi
-بیچی مسل لشدیرمک ~ biçimsəlləşdirmək
-بیچی مسل لشمک ~ biçimsəlləşəmək
-بیچی مسللنمک ~ biçimsəllənmək
-بیچی مله‎‎مک ~ biçimləmək
-بیچی مله‎ مه‎ ~ biçimləmə
-بیچی مله‎ مه‎ بیلیمی ~ biçimləmə bilimi
-بیچیمینه‎ گتیرمک ~ biçiminə gətirmək
-بیچین ~ biçin
-بیچینچی ~ biçinçi
-بیچینچیلیک ~ biçinçilik
-بیچین قییان ~ biçin qıyan
-بیچینمک ~ biçinmək
-بیچینه‎جک ~ biçinəcək
-ب یحال ~ bihal
-ب یحساب ~ bihesab
-ب یحیا ~ bihəya
-ب یحرمت ~ bihörmət
-ب یحس ~ bihis
-ب یخاتون ~ bəyxatun
-بیخانیم ~ bəyxanım
-ب یخبر ~ bixəbər
-- بید ~ bid
-ب یداداش ~ Bəydadaş
-بیدار ~ bidar
-بیدارباش ~ bidarb
-ب یداماق ~ bidamaq
-ب یداوا ~ bidava
-ب یدرمان ~ bidrəman
-ب یدلیل ~ bidəlil
-ب یدین ~ bidin
-بیر ~ bir
-- بیر ~ bir
-بی رآتلی ~ biratlı
-( بی رآتیم(لیق ~ biratım(lıq)
-بی رآداملیق ~ biradamlıq
-بی رآدلی ~ biradlı
-بی رآرا ~ birara
-بی رآرابا ~ biraraba
-بی رآرادا ~ birarada
-بی رآرالیق ~ biraralıq
-بی رآرپا بویو ~ birarpa boyu
-بی رآز ~ biraz
-بی رآزجا ~ birazca
-بی رآزجیق ~ birazcıq
-بی رآزدان ~ birazdan
-بی رآزقاباق ~ birazqabaq
-بی رآشاغی بیریوخاری ~ biraşağı bir yuxarı
-بی رآغیزدان ~ birağızdan
-بی رآلای ~ biralay
-بی رآن ~ biran
-بی رآندا ~ biranda
-بی رآنلاملی ~ biranlamlı
-( بی رآنلیق (بی رآنلیغا ~ biranlıq (biranlığa)
-بی رآوووج ~ birovuc
-بی رآویر ~ biravır
-بی رآیاغی چوخوردا اولماق ~ birayağı çuxurda olmaq
-بی رآیاق اؤنجه‎ ~ birayaq öncə
-بی رآیاقلی ~ birayaqlı
-بی رآیلیق ~ biraylıq
-بیرا ~ bira
-بیرا بارداغی ~ bira bardağı
-بیر ائله‎مک ~ bir eləmək
-بیر ائوجی کلی ~ bir evcikli
-بیر ائوجی کلیلیک ~ bir evciklilik
-بیر ائولی ~ bir evli
-بیر ائولیلیک ~ bir evlilik
-بیر اتک ~ bir ətək
-بیراجی ~ biraci
-بیراجیلیق ~ biracılıq
-بیر ال ~ bir əl
-بیر الپ ~ biralp
-بیر الدن سس چیخماز ~ bir əldən səs çıxmaz
-بیر الده‎ ایکی قارپیز توتماق ~ bir aldə iki qarpız tutmaq
-بیر اللی ~ bir əlli
-بی رالیق ~ biralıq
-بیرا مایاسی ~ bira mayası
-بیر او قدر ~ bir o qədər
-بیر اودوم ~ bir udum
-بیر اولماق ~ bir olmaq
-بیر اوووج ~ bir ovuc
-بیر اووور ~ bir ovur
-بیر اؤرنک ~ bir örnək
-بیر اؤلچوده‎ ~ bir ölçüdə
-بیرای ~ biray
-بیر ایچیم ~ bir içim
-بیر ایکی ~ bir iki
-بیر ایکی جه‎ ~ bir ikicə
-بیر ایک یسی ~ bir ikisi
-بیر ایللیک ~ bir illik
-بیرئی ~ birey
-بیرئی اوستو ~ birey üstü
-بیرئی لشدیرمک ~ bireyləşdirmək
-بیرئیلشمک ~ bireyləşmək
-بیرئیلشمه‎ ~ bireyləşmə
-بیرئ یاولوش ~ bireyoluş
-بیرئیجی ~ bireyci
-بیرئیجی لیک ~ bireycilik
-بیرئیسل ~ bireysəl
-بیرئیسل لشدیرمک ~ bireysəlləşdirmək
-بیرئیسل لشدیرمه‎ ~ bireysəlləşdirmə
-بیرئیسل لیک ~ bireysəllik
-بیرئیلیک ~ bireylik
-بیر باخیما ~ birbaxıma
-بیر بارماق ~ birbarmaq
-بیر باشا ~ birbaşa
-بیر باشدان بیر باشا ~ birbaşdan bir başa
-بیر باشینا ~ birbaşına
-بیر بالاجا ~ birbalaca
-بیر بالتایا ساپ اولماق ~ birbaltaya sap olmaq
-بیربن ~ birbən
-بیر بوی ~ birboy
-بیر بویدا ~ birboyda
-بیر بویدان بیر بویا ~ birboydan bir boya
-بیر بو اسکیکدی ~ birbu əskikdi
-بیر بوینوزلو ~ birbuynuzlu
-بیر بیچیمه‎ گتیرمک ~ birbiçimə gətirmək
-بیر به‎ بیر ~ birbə bir
-بیر بیر ~ birbir
-بیربیری ~ birbiri
-بیربیریله‎ ~ birbirilə
-بیربیرینه‎ دالاشماق ~ birbirinə dalaşmaq
-بیربیرینه‎ دیمک ~ birbirinə dəymək
-بیربیرینه‎ دیمیش ~ birbirinə dəymiş
-بیربیرینه‎ قاتماق ~ birbirinə qatmaq
-بیربیرینه‎ قاریشماق ~ birbirinə qarışmaq
-بیربیرینه‎ قوووشماق ~ Birbirinə quvuşmaq
-بیربیرینه‎ گلمک ~ birbirinə gəlmək
-بیربیرینه‎ گیرمک ~ birbirinə gırmək
-بیربیرینی توتماز ~ birbirini tutmaz
-بیربیرینی یئمک ~ birbirini yemək
-بیربیرینین آغزینا گیرمک ~ birbirinin ağzına girmək
-بیربیرینین گؤزونو اویماق ~ birbirinin gözünü oymaq
-بیر پارا ~ birpara
-بیر پارالیق ائتمک ~ birparalıq etmək
-بیر پارچا ~ birparça
-بیر پول ائتمه‎مک ~ birpul etməmək
-بیر پولا ساتماق ~ birpula satmaq
-بی رتاخداسی اسکیک ~ birtaxdası əskik
-بی رتاقیم ~ birtaqım
-بی رتایلی ~ birtaylı
-بی رتوتماق ~ birtutmaq
-بی رتوربا سوموک ~ birtorba sümük
-( بیرتورلو (بیردورلو ~ birtürlü (birdürlü)
-( بی رتوملو (توخوملو ~ birtumlu (toxumlu)
-بی رتونلو ~ birtonlu
-بی رتونلوق ~ birtonluq
-بیرتهر اولماق ~ birtəhər olmaq
-بی رتیکه‎ ~ birtikə
-بیرتیکیلی آغاجی اولماماق ~ birtikili ağacı olmamaq
-بی رجرگه‎لی ~ bircərgəli
-بی رجند ~ bircənd
-بی رجوت ~ bircüt
-بی رجور ~ bircür
-بی رجوره‎لیک ~ bircürəlik
-بیرجه‎ ~ bircə
-بیرجه‎ بیرجه‎ ~ bircə bircə
-بیرجه‎ جیک ~ bircəcik
-بیرجه‎ َبیکه‎ ~ bircə bikə
-بیرجی ~ birci
-بیرجیلدلیک ~ bircildlik
-بیرجیلیک ~ bircilik
-بی رجنسدن ~ bircinsdən
-بیرجییز ~ birciyəz
-بیرچاتی آلتیندا ~ birçatı altında
-بیرچک ~ birçək
-بیرچ کسیز ~ birçəksiz
-بیرچکلشمک ~ birçəkləşmək
-بیرچ کله‎‎مک ~ birçəkləmək
-بیرچ کلی ~ birçəkli
-بیرچ کلیک ~ birçəklik
-بی رچنت لی ~ birçənətli
-بیرچن کلیلر ~ birçənəklilər
-بی رچوخ ~ birçox
-بی رچوخلاری ~ birçoxları
-بی رچوخو ~ birçoxu
-بیرچه‎ بگیم ~ birçə bəyim
-بی رچیچ کله باهار اولماز ~ birçiçəklə bahar olmaz
-بی رچین ~ birçin
-بیرحالداکی ~ birhaldaki
-بی رداشلا ایکی قوش وورماق ~ birdaşla iki quş vurmaq
-بی رداملا ~ birdamla
-بی ردامین آلتیندا ~ birdamın altında
-بی ردانا ~ birdana
-بی ردانام ~ birdanam
-بیرداها ~ birdaha
-بی ردری بیرسوموک ~ birdəri birsümuk
-بی ردفعه‎ ~ birdəfə
-بی ردفعه‎ ده‎ ~ birdəfədə
-بی ردفعه‎لیک ~ birdəfəlik
-بیردم ~ birdəm
-بیردن ~ birdən
-بیردنبیره‎ ~ birdənbirə
-بیردولو ~ birdolu
-بیردونیا ~ birdünya
-بیرده‎ ~ birdə
-بیرَر ~ birər
-بیرر ایکیشر ~ birər ikişər
-بیرر بیرر ~ birər birər
-بی رزامان ~ birzaman
-بی رزامانلار ~ birzamanlar
-بی رسؤزله‎ ~ birsözlə
-بی رسؤزون ایکی ائله‎‎مک ~ birsözün iki eləmək
-بیرسایاق ~ birsayaq
-بی رسورو ~ birsürü
-بیرسولوقدا ~ birsoluqda
-بی رسیخیملیق جانی اولماق ~ birsıxımlıq canı olmaq
-بی رسیرالی ~ birsıralı
-بیرسیملی ~ birsimli
-بیرسین ~ birsin
-بیرشئی ~ birşey
-بیرشئیلر اولماق ~ birşeylər olmaq
-بیرشئیه‎ بنزه‎مه‎‎مک ~ birşeyə bənzəməmək
-بی رعالم ~ biraləm
-بی رعایله‎ لی ~ birailəli
-بی رعایله‎ لیک ~ birailəlik
-بیر قارنی آج بیر قارنی توخ ~ birqarnı ac bir qarnı tox
-بیر قاریش ~ birqarış
-بیرقوجاق ~ birqucaq
-بیرقورتوم ~ birqurtum
-بیرَک ~ bəyrək
-بیرک ~ bəyrək
-بیرکره‎ ~ birkərə
-بیرکره‎ جیک ~ birkərəcik
-بیرکز ~ birkəz
-بیرکیشی ~ birkişi
-بیرگؤز قیرپیمی ~ birgöz qırpımı
-بی رگؤزه‎لی ~ birgözəli
-بی رگؤزه‎لیلر ~ birgözəlilər
-بیرگَن ~ birgən
-بیرگول ~ birgül
-بی رگول له باهار اولماز ~ birgüllə bahar olmaz
-بی رگونلوک ~ birgünlük
-بیرگه‎ ~ birgə
-بیرگه‎ یاشایش ~ birgə yaşayş
-بیرگه‎ لیک ~ birgəlik
-( بیرگه‎ لیکاکی(شکیلچ یسی ~ birgəlik əki(şəkilçisi)
-بیرگه‎ لیک درجه‎ سی ~ birgəlik dərcəsi
-بیر لپه‎ لی ~ birləpəli
-بیر لچکلی ~ birləçəkli
-بیرلَر ~ birlər
-بیرلر ~ birlər
-بیرلشدیرمک ~ birləşdirmək
-بیرلشدیریجی ~ birləşdirici
-بیرلشدیریلمک ~ birləşdirilmək
-بیرلشمک ~ birləşmək
-بیرلشمه‎ ~ birləşmə
-بیرلشمه‎دیری ~ birləşmə dəyəri
-بیرلشمیش ~ birləşmiş
-بیرلشیلمک ~ birləşilmək
-بیرله‎شن ~ birləşən
-بیرله‎شیک ~ birləşik
-بیرله‎شیک جمله‎ ~ birləşik cümlə
-بیرله‎شیک فعل ~ birləşik fəil
-بیرله‎شیک گیللر ~ birləşik gillər
-بیرله‎شیلمک ~ birləşilmək
-بیرله‎شیم ~ birləşim
-بیرله‎‎مک ~ birləmək
-بیرلی ~ birli
-بیرلیک ~ birlik
-بیرلیک اولماق ~ birlik olmaq
-بیرلیکده‎ ~ birlikdə
-بیرلیکده‎لیک ~ birlikdəlik
-بیرمای ~ birmay
-بیرم بیرم ~ birəm birəm
-بی رنئچه‎ ~ birneçə
-بی رنئچه‎ سی ~ birneçəsi
- ~ BirNazar
-بیرنفره‎ ~ birnəfərə
-بیرنفسده‎ ~ birnəfəsdə
-بی رنومارا ~ birnumara
-بیرواخت ~ birvaxt
-بیرواختلار ~ birvaxtlar
-بیر وارمیشبیریوخموش ~ bir varmış biri yoxmüş
-بیروتآ باد ~ beyrut abad
-ب یروح ~ biruh
-بیروو بیروو ~ birov birov
-بیروووز ~ birovuz
-بیره‎ ~ birə
-بیره‎ اوتو ~ birə otu
-بیره‎ ایکی ~ birə iki
-بیره‎ بیتدن ~ birə bitdən
-بیره‎بیر ~ birəbir
-بی رهجالی ~ bir hecalı
-بیره‎ چیچگی ~ birə çiçəyi
-بیره‎شیم ~ birəşim
-بیره‎شیم ~ birəşim
-بیره‎شی ملی ~ birəşimli
-بیره‎ قاپان ~ birə qapan
-بیره‎ قیران ~ birə qıran
-بیره‎لر ~ birələr
-بیره‎لنمک ~ birələnmək
-بیره‎لی ~ birəli
-بیرهم بیر یوخ ~ birhəm biryox
-بیره‎مین قاتماق ~ birə min qatmaq
-بی رهور هلی ~ birhürəli
-بی رهووور ~ birhovur
-بی رهوووردان ~ birhovurdan
-بی رهووورلوق ~ birhovurluq
-بی رهؤرگوجلو ~ birhörgüclü
-بیره‎یوز ~ birəyüz
-بیری ~ biri
-ب یریا ~ biria
-بیریا ~ biria
-بیر یاشار ~ biryaşar
-بیریاشلی ~ biryaşlı
-بیریان ~ biryan
-بیر یانا ~ biryana
-بیر یاناآتماق ~ biryana atmaq
-بیریانا چیخارتماق ~ biryana çıxartmaq
-بیریانا چیخماق ~ biryana çıxmaq
-بیریانلی ~ biryanlı
-بیر یئرلی ~ biryerli
-بیریجه‎ ~ biricə
-بیریجیک ~ biricik
-بیریجیک ~ biricik
-بیریسی ~ birisi
-بیریشته‎ ~ biriştə
-بیریکدیرمک ~ birikdirmək
-بیریکدیرمه‎ ~ birikdirmə
-بیریکدیریلمک ~ birikdirilmək
-بیریکدیریم ~ birikdirim
-بیریکمک ~ birikmək
-بیریکمه حوضهسی ~ birikmə hovzəsi
-بیریکمیش ~ birikmiş
-بیریکه‎ ~ birikə
-بیریکیش ~ birikiş
-بیریکیشمک ~ birikişmək
-بیریکیشمه‎ ~ birikişmə
-بیریکیم ~ birikim
-بیریکینتی ~ birikinti
-بیریگون ~ birigün
-بیریلری ~ biriləri
-بیریم ~ birim
-بیریملر بؤلوگو ~ birimlər bölügü
-بیرینج ~ birinc
-بیرینج آباد ~ birinc abad
-بیرینجاسیف ~ birincasif
-بیرینجه‎ ~ birincə
-بیرینجی ~ birinci
-بیرینجیتوتالیترقروپ ~ brincit
-بیرینجی چاغ ~ birinci çağ
-بیرینجی کیمسه‎ ~ birinci kimsə
-بیرینجیل ~ birincil
-بیرینجی للیک ~ birincillik
-بیرینج یلیک ~ birincilik
-بیر یول ~ biryul
-بیر یوللو ~ biryollu
-بیر یوللوق ~ biryulluq
-بیرییغین ~ biryığın
-بیز ~ biz
-بیز اوتو ~ biz otu
-بیز بیزه‎ ~ biz bizə
-بیز بیزه‎ بنزَریک ~ biz bizə bənzərik
-بیزاده‎ ~ bəyzadə
-بیزار ~ bizar
-بیزاو ~ bizav
-ب یزبان ~ bizəban
-بیزبیز ~ bizbiz
-بیزجه‎ ~ bizcə
-بیزجیله‎یین ~ bizciləyin
-بیزجییز ~ bizciyəz
-بیزدن ~ bizdən
-بیزدن یئی لر ~ bizdən yeylər
-بیزد نلیک ~ bizdənlik
-بیز دیمدیک ~ bizdimdik
-بیزقورد ~ bizqurd
-بیزقولاق ~ bizqulaq
-بیزقویروق قوردو ~ bizquyruq qurdu
-بیزلانقوج ~ bizlanquc
-بیزلتمک ~ bizlətmək
-بیزلنج ~ bizlənc
-بیزلنقیج ~ bizəlnqic
-بیزلنمک ~ bizlənmək
-بیزله‎‎مک ~ bizləmək
-بیزموت ~ bizlmut
-بیزنه‎دی ~ biznədi
-بیزنه‎ری ~ biznəri
-بیزنی ~ bizni
-بیزواری ~ bizvari
-بیزون ~ bizon
-بیزوو ~ bizov
-بیزوو اوتاران ~ bizov otaran
-بیزووان ~ bizovan
-بیزووجیق ~ bizoucıq
-بیزووچو ~ bizouçu
-بیزووچولوق ~ bizouçuluq
-بیزووداغی ~ bizovdağı
-بیزووشا ~ bizovşa
-بیزووشا ~ bizovşa
-بیزوولاما ~ bizovlama
-بیزوولاماق ~ bizovlamaq
-بیزوولوق ~ bizovluq
-بیزوولوق ~ bizovluq
-بیزی ~ bizi
-بیزیم ~ bizim
-بیزیمکی ~ bizimki
-بیزینئس کلاس ~ bizines klas
-بیژ ~ bij
-ب یسان ~ bəysan
-ب یساواد ~ besavad
-ب یسبب ~ bisəbəb
-بیستون ~ bistun
-ب یسروپا ~ bisəropa
-بیسسوت ~ bissut
-بیسکویت ~ biskivit
-بیسم ایللاه ~ bismillah
-بیسمیل ~ bismil
-بیسولفات ~ bisolfat
-بیسولفور ~ bisolfur
-بیسه‎رک ~ bisərək
-بیسیان ~ bisian
-بیسیکلئت ~ bisiklet
-بیشانلو ~ bişanlu
-ب یشبهه ~ bişüb
-ب یشرف ~ bişərəf
-ب یشعور ~ bişuur
-ب یشک ~ bişək
-بیشمک ~ bişmək
-بیشمیش ~ bişmiş
-بیشوک ~ bişük
-بیشوگی ~ bişügi
-بیشی ~ bişi
-بیشیرمک ~ bişirmək
-بیشیلو ~ bişilu
-بیصاحب ~ besahıb
-بیضوی ~ beyzəvi
-بیضه‎ ~ beyzə
-بیضه‎ ساللانماسی ~ beyzə sallanması
-بیضی ~ beyzi
-ب یطاقت ~ betaqət
-ب یطرف ~ bitərəf
-بیطرفانه‎ ~ bitərəfanə
-بیطَرین ~ bitəriən
-بِیع ~ bey
-بِیعلشمک ~ beyləşmək
-ب یعار ~ biar
-بِیعت ~ beyət
-ب یعلاج ~ biəlac
-ب یعلم ~ bielm
-ب یعمل ~ biəməl
-ب یعیب ~ bieyb
-بِیعیه‎ ~ beyiyə
-( ب یغم (بی قم ~ biğəm (biqəm)
-ب یفایده‎ ~ befayda
-بیفتک ~ biftək
-ب یقارداش ~ bəyqardaş
-ب یقدر ~ biqədr
-ب یقرار ~ biqərar
-ب یقرض ~ biqərəz
-بیقلم ~ biqələm
-بیقودی ~ biqudi
-بیقوز ~ biqoz
-ب یقِید ~ biqeyd
-بیک ~ beyk
-بیکالو ~ bəykalu
-بیکام ~ bikam
-بیکبیل ~ bikbil
-بیکَت ~ bikət
-ب یکران ~ bikəran
-ب یکس ~ bikəs
-بیکندی ~ bəykəndi
-بیکَم ~ bikəm
-بیکَن ~ bikən
-بیگَم ~ bigəm
-بیکه‎ ~ bikə
-بیکیاروق ~ bəykyaruq
-ب یکیمی یاشاماق ~ bəykimi yaşamaq
-بیکینی ~ bikini
-بیگانه‎ ~ biganə
-بیگجه‎ خاتون ~ bəycə xatun
-بگخاتون ~ bəyxatun
-ب یگُمان ~ biguman
-بیگَندیک ~ bigəndik
-بیگو ~ bigu
-بیگوخان ~ biguxan
-ب یگُناه ~ bigünah
-بیگه‎ ~ bigə
-بیگه‎ آغاجا ~ bigə ağaca
-بیگه‎ قوچون ~ bigə qoçun
-بیگه‎لیک ~ Bigelik
-بیگه‎ور ~ bigəvər
-بیگیر ~ bəygir
-بیل ~ bil
-بیلاخ ~ bilax
-بیلاق ~ bilaq
-بیلئی داشی ~ biley daşı
-بیلاردو ~ bilardo
-بیلانچو ~ bilanço
-بیلاو ~ bilav daşı
-بیلّاهی ~ billahı
-بیلبارس ~ bilbars
-بیلبای ~ bilbay
-بیلبوغا ~ bilboğa
-بیلتان ~ biltan
-بیلتای ~ biltay
-بیلتَکین ~ biltəkin
-بیلَتمک ~ bilətmək
-بیلجمله‎ ~ bilcümlə
-بیلخاصه‎ ~ bilxassə
-بیلخان ~ bilxan
-بیلَدا ~ biləda
-بیلداشی ~ bildaşı
-بیلدیر ~ bildir
-بیلدیرچین ~ bildırçın
-بیلدیرکی ~ bildırkı
-بیلدیرگه‎ ~ bildirgə
-بیلدیرم ~ bildirəm
-بیلدیرمک ~ bildirmək
-بیلدیرمه‎ جمله‎ سی ~ bildirmə cümləsi
-بیلدیری ~ bildiri
-بیلدیری تابلوسو ~ bildiri tablosu
-بیلدیری وئرمک ~ bildırı vermək
-بیلدیریش ~ bildiriş
-بیلدیریشمک ~ bildirişmək
-بیلدیریشیم ~ bildirişim
-بیلدیریلمک ~ bildirilmək
-بیلدیریم ~ bildirim
-بیلدیک ~ bildik
-بیلدیک ~ bildik
-بیلدیک بیله‎ لی ~ bildik biləli
-بیلدیم بیله‎ لی ~ bildim biləli
-بیلدیگیندن شاشماماق ~ bildiyindən şaşmamaq
-بیلدیگیندن قالماماق ~ bildiyindən qalmamaq
-بیلربیی ~ bəylərbəyi
-بیلَرزیک ~ bilərzik
-بیلرگی ~ bilrəgi
-بیلسئو ~ bilsev
-بی لسات ~ bilsat
-بیلسای ~ bilsay
-بیلَشدیرمک ~ biləşdirmək
-بیلَشدیریجی ~ biləşdirici
-بیلَشکه‎ ~ biləşkə
-بیلَشمک ~ biləşmək
-بیلَشمه‎ ~ biləşmə
-بیلقان ~ bilqan
-بیلقوتای ~ bilqutay
-بیلک ~ bilək
-بیلَکجه‎ ~ biləkcə
-بیلَکچک ~ biləkçək
-بیلکد اماری ~ bilək damarı
-بیلکس اعاتی ~ bilək saatı
-بیل کلیک ~ biləklik
-بیلکگ وجو ~ bilək gücü
-( بیلکگولَشی (گوره‎ شی ~ bilək güləşi (gürəşi)
-بیلگَر ~ bilgər
-بیلگَن ~ bilgən
-بیلگه‎ ~ bilgə
-بیلگه‎ ~ bilgə
-بیلگه بوغا ~ bilgh boğa
-بیلگهب وگو ~ bilgəh bügü
-بیلگه تاچام ~ bilgh taçam
-بیلگه تامقاچو ~ bilgh tamqaçu
-بیلگه‎تای ~ bilgətay
-بیلگه‎ تَکین ~ bilgə təkin
-بیلگه‎ تودون ~ bilgə tudun
-بیلگه‎ تونیوقوق ~ bilgə tonyuquq
-بیلگهت یگین ~ bilgəh tigin
-بیلگه‎جه‎ ~ bilgəcə
-بیلگه خاتون ~ bilgh xatun
-بیلگه‎خاقا ن ~ bilgə xaqan
-بیلگه‎خاقان آبیده‎ سی ~ bilgə xaqan abidəsi
-بیلگه‎خان ~ bilgəxan
-بیلگه‎دؤنه‎ خان ~ bilgədönə xan
-بیلگه‎قوتلوق ~ bilgəqutluq
-بیلگه‎کور چول ~ bilgəkürçul
-بیلگه‎ کولقاتیرخان ~ bilgə külqatırxan
-بیلگه‎لی ~ bilgəli
-بیلگه‎لیک ~ bilgəlik
-بیلگه‎میش ~ bilgəmiş
-بیلگی ~ bilgi
-بیلگ یآلماق ~ bilgi almaq
-بیلگ یائدینمک ~ bilgi edinmək
-بیلگ یایسته‎مه‎ ~ bilgi istəmə
-بیلگ یتوپلاما ~ bilgi toplama
-بیلگ یتوپلاماق ~ bilgi toplamaq
-بیلگیج بیلگیج ~ bilgic bilgic
-بیلگیج جه‎ ~ bilgiccə
-بیلگیج ~ bilgic
-بیلگیج لیک ساتماق ~ bilgiclik satmaq
-بیلگیج لیک ~ bilgiclik
-بیلگ یجی ~ bilgici
-بیلگ یجیلیک ~ bilgicilik
-بیلگ یسایار ~ bilgisayar
-بیلگیسایارجی ~ bilgisayarcı
-بیلگیسایارجیلیق ~ bilgisayarcılıq
-بیلگ یسایارلاشماق ~ bilgisayarlaşmaq
-بیلگ یسایارلاماق ~ bilgisayarlamaq
-بیلگ یسیز ~ bilgisiz
-بیلگ یسیزلیک ~ bilgisizlik
-بیلگ یشؤلَنی ~ bilgişöləni
-بیلگی قورامی ~ bilgi quramı
-بیلگ یلندیرمک ~ bilguləndirmək
-بیلگیلندیرمه‎ ~ bilgiləndirmə
-بیلگ یلنمک ~ bilgilnmək
-بیلگ یلنمه‎ ~ bilgilnmə
-بیلگ یله‎ شیم ~ bilgiləşim
-بیلگ یلی ~ bilgili
-بیلگ یلیک ~ bilgilik
-بیلگین ~ bilgin
-بیلگینجه‎ ~ bilgincə
-بیلگینسوو ~ bilginsov
-بیلگی نلیک ~ bilginlik
-بیله‎یینه‎ گوونمک ~ biləyinə güvənmək
-بیل هیینین حاققی ~ biləyinin haqqı
-بیلگ یوئرمک ~ bilgi vermək
-بیلگی یازار ~ bilgi yazar
-بیللان ~ billan
-بیللاه ~ billah
-بیلمرّه‎ ~ bilmərrə
-بیلمز ~ bilməz
-بیلمزجه‎ ~ bilməzcə
-بیلمزلنمک ~ bilməzlənmək
-بیلمزله‎مک ~ bilməzləmək
-بیلمزلیک ~ bilməzlik
-بیلمزلیکدن گلمک ~ bilməzlikdən gəlmək
-بیلمزلیکدن گلمه‎ ~ bilməzlikdən gəlmə
-بیلمک ~ bilmək
-بیلمم ~ bilməm
-بیلمن ~ bilmən
-بیلم نلیک ~ bilmənlik
-بیل موقابیله‎ ~ bilmuqabilə
-بیلمه‎ جه‎ ~ bilməcə
-بیلمه‎ جه‎ کیمی دانیشماق ~ bilməcə kimi danışmaq
-بیلمه‎مک ~ bilməmək
-بیلمه‎دن ~ bilmədən
-بیلمه‎دیک ~ bilmədik
-بیلمه‎یه‎رک ~ bilməyərək
-بیلمیش ~ bilmiş
-بیلن ~ bilən
-بیلَنمک ~ bilənmək
-بیلنه‎ ~ bilnə
-بیلواسطه‎ ~ bilvasitə
-بیلوئردی ~ bilverdi
-بیلوو ~ bilov
-بیلور ~ bilur
-بیلون ~ bilun
-بیلونای ~ bilunay
-بیلون خاتون ~ bilun xatun
-بیله‎ ~ bilə
-بیله‎بیله‎ ~ biləbilə
-بیله‎تَمیر ~ bilətəmir
-بیله‎جر ~ biləcər
-بیله‎جن ~ biləcən
-بیله‎جنلیک ~ biləcənlik
-بیله‎دره‎ ~ bilədərə
-بیله‎دی ~ bilədi
-بیله‎دیر ~ bilədir
-بیله‎رک ~ bilərək
-بیله‎رکب یرایشیگؤرمه‎ ~ bilərək bir işı görmə
-بیله‎زیک ~ biləzik
-بیلَه‎زیکلی ~ biləzikli
-بیله‎سر ~ biləsr
-بیله‎سووار ~ biləsuvar
-بیله‎سووار ~ biləsuvar
-بیله‎سووار ~ biləsuvar
-بیله‎سینجه‎ ~ biləsincə
-بیله‎شیک ~ biləşik
-بیله‎شیک آد ~ biləşik ad
-بیله‎شیک سایی ~ biləşik sayı
-بیله‎شیک فایز ~ biləşik faiz
-بیله‎شیک کسیر ~ biləşik kəsir
-بیله‎شیک گیللر ~ biləşik gillər
-بیله‎شیک یارار ~ biləşik yarar
-بیله‎شیم ~ biləşim
-بیله‎قان ~ biləqan
-بیله‎گی داشی ~ biləgi daşı
-بیله‎مک ~ biləmək
-بیله‎وار ~ biləvar
-بیله‎ین ~ biləyən
-بیله‎ییجی ~ biləyici
-بیله‎ییجیلیک ~ biləyicilik
-بیلی ~ bili
-بیلی بیلنلر ~ bili bilnlər
-بیلی سیشاشماق ~ bili sı şaşmaq
-بیلی یوردو ~ bili yurdu
-بیلیارد ~ bilyard
-ب یلیاقت ~ biliaqət
-بیلیجان ~ bilican
-بیلیجی ~ bilici
-بیلیجیلیک ~ bilicılik
-بیلیر ~ bilir
-بیلیر کیشی ~ bilir kişi
-بیلیربیلمز ~ bilirbilməz
-بیلیرکیش یلیک ~ bilirkişilik
-بیل یسیز ~ bilisiz
-بیلیش ~ biliş
-بیلیش چیخماق ~ biliş çıxmaq
-بیلیشک ~ bilişək
-بیلیشدیرمک ~ bilişdirmək
-بیلیشلیک ~ bilişlik
-بیلیشمک ~ bilişmək
-بیلیشمه‎ ~ bilişmə
-بیلیشیم ~ bilişim
-بیلیشیم سیستیمی ~ bilişim sistimi
-بیلیشیم تئکنولوژ یسی ~ bilişim teknolojisi
-بیلیشیم چی ~ bilişimçi
-بیلیط ~ bilit
-بیلیط کؤتوگو ~ bilit kötüyü
-ب یلیک ~ bəylik
-بیلیک ~ bilik
-بیلی کسیز ~ biliksiz
-بیلی کسیزلیک ~ biliksizlik
-بیلیک لنمک ~ biliklənmək
-بیلیک لی ~ bilikli
-بیلیک لیک ~ biliklik
-بیلیگ ~ bilig
-بیلیگان ~ biligan
-بیلیگبؤری ~ biligböri
-بیلیگبارس ~ biligbars
-بیلیگکؤنول ~ biligkönül
-بیلیم ~ bilim
-بیلیم یوردو ~ bilim yurdu
-بیلی مآدامی ~ bilimadamı
-بیلی مائوی ~ bilimevi
-بیلیم بلگه‎ ~ bilimbəlgə
-بیلیمجی ~ bilimci
-بیلیمج یلیک ~ bilimcilik
-بیلی مدیشی ~ bilimdışı
-بیلیمسل ~ bilimsəl
-بیلیمسل توپلانتی ~ bilimsəl toplantı
-بیلیمسل دوشونجه‎ ~ biliməsl düşüncə
-بیلیمسل لشدیرمک ~ bilimsəlləşdirmək
-بیلیمس للیک ~ bilimsəllik
-بیلیمسیز ~ bilimsiz
-بیلی مسیزلیک ~ bilimsizlik
-بیلی مقورامی ~ bilimquramı
-بیلی مقورقو ~ bilimqurqu
-بیلی مقورقوسال ~ bilimqurqusal
-بیلی ملر ~ bilimlər
-بیلی ملیک ~ bilimlik
-بیلینتی ~ bilinti
-بیلینج ~ bilinc
-بیلینج آخیشی ~ bilinc axışı
-بیلینج آلتی ~ bilinc altı
-بیلینج ایتیرمی ~ bilinc itirmi
-بیلینج دیشی ~ bilinc dışı
-بیلین جسیز ~ bilincsiz
-بیلین جسیزجه‎ ~ bilincsizcə
-بیلین جسیزلیک ~ bilincsizlik
-بیلینجلندیرمک ~ bilincləndirmək
-بیلینجلنمک ~ bilinclənmək
-بیلین جلی ~ bilincli
-بیلین جلی لیک ~ bilinclilik
-بیلینجه‎ وارماق ~ bilincə varmaq
-بیلینجینی ایتیرمک ~ bilincini itirmək
-بیلیندیرمک ~ bilindirmək
-بیلیندیک ~ bilindik
-بیلینمز ~ bilinməz
-بیلینمزلیک ~ bilinməzlik
-بیلینمک ~ bilinmək
-بیلینمه‎ دیک ~ bilinmədik
-بیلینمه‎ ین ~ bilinməyən
-بیلینن ~ bilinən
-بیلینه‎مز ~ bilinəməz
-بیلینه‎مزچی ~ bilinəməzçi
-بیلینه‎مزچیلیک ~ bilinəməzçilik
-بیلیون ~ bilion
-بیلیه‎ ~ bilyə
-بیمارستان ~ bimaristan
-بی مبیز ~ bimbiz
-ب یمرحمت ~ bimərhəmət
-ب یمزه‎ ~ biməzə
-ب یمصرف ~ biməsrəf
-ب یمضمون ~ biməzmun
-ب یمعرفت ~ bimərifət
-ب یمعنا ~ biməna
-ب یمقام ~ biməqam
-ب یمکان ~ biməkan
-ب یمروت ~ bimürüvvət
-ب یموزد ~ bimüzd
-بیمه‎ ~ bimə
-ب یمهر و وفا ~ biməhr u vəfa
-ب یمیثل ~ bimisl
-ب یمینّت ~ biminnət
-بین ~ bin
-بین ~ bin
-بینا ~ Bina
-بیناب ~ binab
-بیناب ~ binab
-! بیناجاَئوی ~ binac evi
-بینار ~ Binar
-بیناراوان ~ binaravan
-بِینالخالق ~ beynəlxalq
-بِینالملل ~ beynəlmiləl
-بینامار ~ binamar
-ب یناموس ~ binamus
-بیناییم ~ binayım
-بینبوغا ~ binboğa
-بینتان ~ bintan
-بینتی ~ bəyənti
-بیندیرمک ~ bəyəndirmək
-بیندیک ~ bəyəndik
-ب ینصیب ~ binəsib
-ب ینظیر ~ binəzir
-بینکدار ~ binəkdar
-بینکند ~ binkənd
-بینگؤل ~ bingöl
-بینمز ~ bəyənməz
-بینمزلیک ~ bəyənməzlik
-بینمک ~ bəyənmək
-بینمه‎ ~ bəyənmə
-بینمه‎‎مک ~ bəyənməmək
-بینمیش ~ bəyənmiş
-بینَوا ~ binəva
-بینوا ~ binəva
-ب ینُقصان ~ binuqsan
-بینه‎ ~ binə
-بینه‎ ~ binə
-ب ینهایت ~ binəhayət
-بینه‎قَدی ~ binəqədi
-بینه‎کاغی ~ binəkağı
-بینهکؤهول ~ binəköhül
-بینه‎گَدی ~ binəgədi
-بینگؤز چیچگی ~ bingöz çiçəyi
-بینه‎دی ~ binədi
-ب ینیاز ~ biniaz
-بینیت ~ binit
-بینیس ~ binis
-ب ینشان ~ binişan
-ب ینظام ~ binizam
-بینؤوره‎ ~ binövrə
-بینؤوره‎سیز ~ binövrəsiz
-بینؤوره‎لی ~ binövrəli
-بینه‎ ~ binə
-بینه‎ سی تپه‎ سی ~ binəsi təpəsi
-بینه‎دی ک ~ binədik
-بینه‎لر ~ binələr
-بینه‎لی ~ binəli
-بینه‎مار ~ binəmar
-بینه‎ماران ~ binəmaran
-بیو ~ bio
-بیواخت ~ beyvaxt
-بیوالکترونیک ~ bioiliktronik
-بیوالکتریک ~ bioiliktrik
-بیوانرژی ~ bioenerji
-بیوپسی ~ biopsi
-بیوتیت ~ biotit
-بیوجغرافیا ~ biocoğrafiya
-بیورزن ~ bivərzən
-بیوسفئر ~ biosfer
-بیوشیمی ~ bioşimi
-ب یوفا ~ bivəfa
-بیوفیزیک ~ biofizik
-بیوقاز ~ bioqaz
-بیوکاتالیزور ~ biokatalizor
-بیوکوتله‎ ~ biokütlə
-بیوکیمیا ~ biokimia
-بیولوژی ~ bioloji
-بیولوژیک ~ biolojik
-بیولوق ~ bioloq
-بیومئتئورولوژی ~ biometeoroloji
-بیومئدیکال ~ biomedikal
-بیومئکانیک ~ biomekanik
-بیومیکروسکوپ ~ biomikəroskop
-بیونیک ~ bionik
- ~ Biyüm
-بیوه‎ ~ bivə
-ب یوهم ~ bivəhm
-بیه‎نَک ~ bəyənək
-بیه‎نی ~ bəyəni
-بیه‎نیرلیک ~ bəyənirlik
-بیه‎نیش ~ bəyəniş
-بیه‎نیشلنمز ~ bəyənişlənməz
-بیه‎نیشلنملی ~ bəyənişlənməli
-بیه‎نیشیازما ~ bəyənişyazma
-بیه‎نیشچی ~ bəyənişçi
-بیه‎نیشله‎‎مک ~ bəyənişləmək
-بیه‎نیشلی ~ bəyənişli
-بیه‎نی شلیک ~ bəyənişlik
-بیه‎نیلمز ~ bəyənilməz
-بیه‎نیلمک ~ bəyənilmək
-بیه‎نیلمیش ~ bəyənilmiş
-بیه‎نیلیر ~ bəyənilir
-بیه‎نیم ~ bəyənim
-ب یهنر ~ bihünər
-بیه‎ن یسیزلیک ~ bəyənisizlik
-بیهوده ~ bihüdə
-بیهوش ~ bihuş
-بییاپراق ~ biyapraq
-بییاج ~ bəyac
-بییان ~ biyan
-بییان ~ biyan
-بییان ~ biyan
-بییان چؤلو ~ biyan çölü
-بییانقولو ~ biyanqulu
-بییانلو ~ biyanlu
-بییانلیجا ~ biyanlıca
-بییرتمک ~ bəyirtmək
-بییرتی ~ bəyirti
-بییرمک ~ bəyirmək
-بییریشمک ~ bəyirişmək
-بییز ~ bəyiz
-بییک ~ bəyik
-بییم ~ bəyim
-بییمچ ؤره‎گی ~ bəyim çörəyi
-بییمجی ~ bəyimci
-بییوم ~ biyum
-بییه‎ره‎ ~ biyərə
-توقای-بئردی ~ Berdi
-جاربولدی ~ boldı
-جونباقیش ~ Baqış
-چوبانبوزارتماسی ~ bozartması
-چوبانقویونو قیرخان کیمی قیرخماق ~ ban qoyunu qırxan kimi
-چوب-باش ~ Baş
-چون-باغیش ~ Bağış
-بابور ~ babur
-حامامبؤجه‎ی یگیللر ~ böcəyigillər
-خوجا -بئجه‎ ~ Bece
-خودای -باقتی ~ Bagtı
-طالب ~ b
-غربتمدنو-باتی اویقارلیغی ~ batı uyqarlığı
-( قابیرقالاری چکمک(ساییلماق ~ bırqaları çəkmək
-قاریبوز ~ Boz
-( کابابائتمک (اوره‎گینیإ، جییارینیإ ~ bab etmək
-یا نبا یان ~ ba yan yan
-ببا ~ BBA
-ببزاس ~ BBZAS
-بددیسون ~ BDDİSON
-بدرئس ~ BDRES
-بکسیا1 ~ BKSİYA1
-بلفا ~ BLFA
-بلما2 ~ BLMA2
-بلتو ~ BLTO
-بمفورا ~ BMFORA
-بمپ‌لوا ~ BMPLUA
-بمپول ~ BMPUL
-برفا ~ BRFA
-بری ~ B
-بریا ~ BRİYA
-برکتیکا ~ BRKTİKA
-بستما ~ BSTMA
-بتلاس ~ BTLAS
-بتوم ~ BTOM
-بوقوست ~ BVQUST
-بورال ~ BVRAL
-بوتو ~ BVTO
-بیا ~ BYA
-بیات ~ BYAT
-بیریم ~ BYRIM
-بزیموت ~ BZİMUT
-ب ~ B
-با ~ BA
-باب1 ~ BAB1
-باب2 ~ BAB2
-باب3 ~ BAB3
-بابا ~ BABA
-باباجان ~ BABACAN
-بابادانقالما ~ BABADANQALMA
-بابال ~ BABAL
-بابالیق ~ BABALIQ
-باباسیل ~ BABASİL
-باباسیل‌لی ~ BABASİLLİ
-بابات ~ BABAT
-باباتجا ~ BABATCA
-باباتلاشدیریلما ~ BABATLAŞDIRILMA
-باباتلاشدیریلماق ~ BABATLAŞDIRILMAQ
-باباتلاشدیرما ~ BABATLAŞDIRMA
-باباتلاش‌دیرماق ~ BABATLAŞDIRMAQ
-باباتلاشما ~ BABATLAŞMA
-باباتلاشماق ~ BABATLAŞMAQ
-باباتلیق ~ BABATLIQ
-بابای ~ BABAY
-بابکی‌لر ~ BABƏKİLƏR
-بابت1 ~ BABƏT1
-بابت2 ~ BABƏT2
-بابیل‌لی‌لر ~ BABİLLİLƏR
-بابیزم ~ BABİZM
-بابلاشما ~ BABLAŞMA
-بابلاشماق ~ BABLAŞMAQ
-باج ~ BAC
-باجا ~ BACA
-بابات ~ BABAT
-باجاق ~ BACAQ
-باجاق‌لی ~ BACAQLI
-باجا‌لی ~ BACALI
-باجالیق ~ BACALIQ
-باجاناق ~ BACANAQ
-باجاران ~ BACARAN
-باجاریق ~ BACARIQ
-باجاریق‌لی ~ BACARIQLI
-باجاریق‌سیز ~ BACARIQSIZ
-باجاریقسیزلیق ~ BACARIQSIZLIQ
-باجارما ~ BACARMA
-باجارماق ~ BACARMAQ
-باجارماز ~ BACARMAZ
-باجا‌سیز ~ BACASIZ
-باجی ~ BACI
-باجیقیزی ~ BACIQIZI
-باجیلاشما ~ BACILAŞMA
-باجیلاشماق ~ BACILAŞMAQ
-باجیلیق ~ BACILIQ
-باجیوغ‌لو ~ BACIOĞLU
-باد1 ~ BAD1
-باد2 ~ BAD2
-باداق ~ BADAQ
-باجی ~ BACI
-باداقچئشنی ~ BADAQÇEŞNİ
-باداقلاما ~ BADAQLAMA
-باداقلاماق ~ BADAQLAMAQ
-باداقلانما ~ BADAQLANMA
-باداقلانماق ~ BADAQLANMAQ
-باداق‌لی ~ BADAQLI
-باداقواری ~ BADAQVARİ
-بادالاق ~ BADALAQ
-بادالاقلاما ~ BADALAQLAMA
-بادالاقلاماق ~ BADALAQLAMAQ
-بادالاقلانماق ~ BADALAQLANMAQ
-بادالاقلاشماق ~ BADALAQLAŞMAQ
-بادام ~ BADAM
-باداماغیز ~ BADAMAĞIZ
-بادامباجی ~ BADAMBACI
-بادامبورا ~ BADAMBURA
-بادامبوتا ~ BADAMBUTA
-بادامجان ~ BADAMCAN
-بادامجیق ~ BADAMCIQ
-بادامچا ~ BADAMÇA
-بادامچؤریی ~ BADAMÇÖRƏYİ
-بادامی ~ BADAMI
-بادامیبوتا ~ BADAMIBUTA
-باداملی1 ~ BADAMLI1
-باداملی2 ~ BADAMLI2
-باداملیق ~ BADAMLIQ
-بادامشکیل‌لی ~ BADAMŞƏKİLLİ
-بادامواری ~ BADAMVARİ
-بادار ~ BADAR
-باداش ~ BADAŞ
-بادبادی ~ BADBADI
-بادبان ~ BADBAN
-باده ~ BADƏ
-بادنوش ~ BADƏNUŞ
-باده‌پرست ~ BADƏPƏRƏST
-بادی ~ BADI
-بادیمجان ~ BADIMCAN
-بادیمجانبورون ~ BADIMCANBURUN
-بادیمجانچیچک‌لی‌لر ~ BADIMCANÇİÇƏKLİLƏR
-بادیمجانی ~ BADIMCANI
-بادیمجانلیق ~ BADIMCANLIQ
-بادیش ~ BADIŞ
-بادکئش ~ BADKEŞ
-بادمینتون ~ BADMİNTUN
-بادیا ~ BADYA
-بادیاچا ~ BADYAÇA
-بادیان ~ BADYAN
-بافا ~ BAFA
-بادامیبوتا ~ BADAMIBUTA
-بافتا ~ BAFTA
-بافتاچی ~ BAFTAÇI
-بافتاچیلیق ~ BAFTAÇILIQ
-بافتالاما ~ BAFTALAMA
-بافتالاماق ~ BAFTALAMAQ
-بافتا‌لی ~ BAFTALI
-بافتاشالوارلی ~ BAFTAŞALVARLI
-باغ1 ~ BAĞ1
-باغ2 ~ BAĞ2
-باغا1 ~ BAĞA1
-باغا2 ~ BAĞA2
-باغاجیق ~ BAĞACIQ
-باغالیق ~ BAĞALIQ
-باغام ~ BAĞAM
-باغاناق ~ BAĞANAQ
-باغانجاق ~ BAĞANCAQ
-باغانجاناق ~ BAĞANCANAQ
-باغارا ~ BAĞARA
-باغات ~ BAĞAT
-باغایارپاغی ~ BAĞAYARPAĞI
-بافتا ~ BAFTA
-باغبان ~ BBAN
-باغبانلیق ~ BBANLIQ
-باغباشی ~ BBAŞI
-باغچا ~ BAĞÇA
-باغچاجیق ~ BAĞÇACIQ
-باغچا‌لی ~ BAĞÇALI
-باغچالیق ~ BAĞÇALIQ
-باغچا‌پرست ~ BAĞÇAPƏRƏST
-باغچی1 ~ BAĞÇI1
-باغچی2 ~ BAĞÇI2
-باغچیلیق ~ BAĞÇILIQ
-باغچیوان ~ BAĞÇIVAN
-باغچیوانلیق ~ BAĞÇIVANLIQ
-باغچیلیی ~ BAĞÇİYƏLƏYİ
-باغداش ~ BAĞDAŞ
-باغداتی ~ BAĞDATI
-باغیر ~ BAĞIR
-باغیربئیین ~ BAĞIRBEYİN
-باغیرداق ~ BAĞIRDAQ
-باغیرداقلاماق ~ BAĞIRDAQLAMAQ
-باغیردلن1 ~ BAĞIRDƏLƏN1
-باغیردلن2 ~ BAĞIRDƏLƏN2
-باغیریش ~ BAĞIRIŞ
-باغیریشما ~ BAĞIRIŞMA
-باغیریشماق ~ BAĞIRIŞMAQ
-باغیرقان ~ BAĞIRQAN
-باغیرما ~ BAĞIRMA
-باغیرماق ~ BAĞIRMAQ
-باغیر ~ BAĞIR
-باغیرساق ~ BAĞIRSAQ
-باغیرساقبوشلوق‌لولار ~ BAĞIRSAQBOŞLUQLULAR
-باغیرساقلیق ~ BAĞIRSAQLIQ
-باغیرساق‌سیز ~ BAĞIRSAQSIZ
-باغیرتی ~ BAĞIRTI
-باغیرتما ~ BAĞIRTMA
-باغیرتماق ~ BAĞIRTMAQ
-باغیریاران ~ BAĞIRYARAN
-باغیستان ~ BAĞISTAN
-باغیشلاما ~ BAĞIŞLAMA
-باغیشلاماق ~ BAĞIŞLAMAQ
-باغیرساق ~ BAĞIRSAQ
-باغیشلانما ~ BAĞIŞLANMA
-باغیشلانماق ~ BAĞIŞLANMAQ
-باغیشلاتدیرما ~ BAĞIŞLATDIRMA
-باغیشلات‌دیرماق ~ BAĞIŞLATDIRMAQ
-باغیشلاتما ~ BAĞIŞLATMA
-باغیشلاتماق ~ BAĞIŞLATMAQ
-باغلاما ~ BAĞLAMA
-باغلاماق ~ BAĞLAMAQ
-باغلامچا ~ BAĞLAMÇA
-باغلانما ~ BAĞLANMA
-باغلانماق ~ BAĞLANMAQ
-باغلانمیش ~ BAĞLANMIŞ
-باغلاشما ~ BAĞLAŞMA
-باغلاشماق ~ BAĞLAŞMAQ
-باغلاتدیرما ~ BAĞLATDIRMA
-باغلات‌دیرماق ~ BAĞLATDIRMAQ
-باغلاتماق ~ BAĞLATMAQ
-باغلاییجی ~ BAĞLAYICI
-باغ‌لی ~ BAĞLI
-باغلامچا ~ BAĞLAMÇA
-باغلیلیق ~ BAĞLILIQ
-باغ‌پرست ~ BAĞPƏRƏST
-باغریباداش ~ BAĞRIBADAŞ
-باغریباداشلیق ~ BAĞRIBADAŞLIQ
-باغریقارا1 ~ BAĞRIQARA1
-باغریقارا2 ~ BAĞRIQARA2
-باه ~ BAH
-باها ~ BAHA
-باهاجیل ~ BAHACIL
-باهاچی ~ BAHAÇI
-باهاچیلیق ~ BAHAÇILIQ
-باها‌دیر ~ BAHADIR
-باهادیرلیق ~ BAHADIRLIQ
-باهالاندیریلماق ~ BAHALANDIRILMAQ
-باهالاندیرما ~ BAHALANDIRMA
-باهالان‌دیرماق ~ BAHALANDIRMAQ
-باهالانما ~ BAHALANMA
-باهالانماق ~ BAHALANMAQ
-باهالاشدیریلماق ~ BAHALAŞDIRILMAQ
-باهالاشدیرما ~ BAHALAŞDIRMA
-باهالاشما ~ BAHALAŞMA
-باها‌لاشماق ~ BAHALAŞMAQ
-باهالاتما ~ BAHALATMA
-باهالاتماق ~ BAHALATMAQ
-باها‌لی ~ BAHALI
-باهالیق ~ BAHALIQ
-باهار ~ BAHAR
-باهاری ~ BAHARI
-باهاریستان ~ BAHARISTAN
-باهاریه ~ BAHARİYYƏ
-باهاروتو ~ BAHAROTU
-باهم ~ BAHƏM
-باهو ~ BAHO
-باخان ~ BAXAN
-باها‌دیر ~ BAHADIR
-باخار ~ BAXAR
-باخارلی ~ BAXARLI
-باخچیوان ~ BAXÇIVAN
-باخدیرما ~ BAXDIRMA
-باخ‌دیرماق ~ BAXDIRMAQ
-باخبر ~ BAXƏBƏR
-باخیجی ~ BAXICI
-باخیجیلیق ~ BAXICILIQ
-باخیلیش ~ BAXILIŞ
-باخیلما ~ BAXILMA
-باخیلماق ~ BAXILMAQ
-باخیم ~ BAXIM
-باخیم‌لی ~ BAXIMLI
-باخیم‌سیز ~ BAXIMSIZ
-باخیمسیزلیق ~ BAXIMSIZLIQ
-باخینما ~ BAXINMA
-باخینماق ~ BAXINMAQ
-باخیش ~ BAXIŞ
-باخار ~ BAXAR
-باخیشما ~ BAXIŞMA
-باخیشماق ~ BAXIŞMAQ
-باخما ~ BAXMA
-باخما‌دان ~ BAXMADAN
-باخماق ~ BAXMAQ
-باخیشما ~ BAXIŞMA
-باخما‌لی ~ BAXMALI
-باخمایا‌راق ~ BAXMAYARAQ
-باخشی ~ BAXŞI
-باختا ~ BAXTA
-باختالاما ~ BAXTALAMA
-باختالاماق ~ BAXTALAMAQ
-باختالانما ~ BAXTALANMA
-باختالانماق ~ BAXTALANMAQ
-باختالاتماق ~ BAXTALATMAQ
-باخیا ~ BAXYA
-باخیالاما ~ BAXYALAMA
-باخیالاماق ~ BAXYALAMAQ
-باخیالانما ~ BAXYALANMA
-باخیالانماق ~ BAXYALANMAQ
-باخیا‌لی ~ BAXYALI
-باینهمه ~ BAİNHƏMƏ
-باخما‌لی ~ BAXMALI
-بایس ~ BAİS
-بایسکار ~ BAİSKAR
-بایسکارلیق ~ BAİSKARLIQ
-بایس‌لیک ~ BAİSLİK
-باک ~ BAK
-باک ~ BAK
-باکبل ~ BAKBL
-باکالاور ~ BAKALAVR
-باکئنببرد ~ BAKENBBRD
-باکئنباردلی ~ BAKENBARDLI
-باکتئریولوگیا ~ BAKTERİOLUGİYA
-باکتئریولوق ~ BAKTERİULOQ
-باکتیریا ~ BAKTYRİYA
-باقبژ ~ BAQBJ
-باقاژچی ~ BAQAJÇI
-باقاژلیق ~ BAQAJLIQ
-باقی ~ BAQİ
-بایس ~ BAİS
-باققال ~ BAQQAL
-باققالیه ~ BAQQALİYYƏ
-باققاللیق ~ BAQQALLIQ
-بال1 ~ BAL1
-بال2 ~ BAL2
-بال3 ~ BAL3
-بال4 ~ BAL4
-بال5 ~ BAL5
-بال6 ~ BAL6
-بال7 ~ BAL7
-بالا ~ BALA
-باققال ~ BAQQAL
-بالاباجی ~ BALABACI
-بالابان ~ BALABAN
-بالابانچیلیق ~ BALABANÇILIQ
-بالابیبی ~ BALABİBİ
-بالاجا ~ BALACA
-بالاجابوی ~ BALACABOY
-بالاجاجیق ~ BALACACIQ
-بالاجالاندیرما ~ BALACALANDIRMA
-بالاجالان‌دیرماق ~ BALACALANDIRMAQ
-بالاجالانما ~ BALACALANMA
-بالاجالانماق ~ BALACALANMAQ
-بالاجالاشدیریلما ~ BALACALAŞDIRILMA
-بالاجالاشدیریلماق ~ BALACALAŞDIRILMAQ
-بالاجالاشدیرما ~ BALACALAŞDIRMA
-بالاجا‌لاش‌دیرماق ~ BALACALAŞDIRMAQ
-بالاجالاشما ~ BALACALAŞMA
-بالاجا‌لاشماق ~ BALACALAŞMAQ
-بالاجالاتما ~ BALACALATMA
-بالاجالاتماق ~ BALACALATMAQ
-بالاجالیق ~ BALACALIQ
-بالاجان‌لی ~ BALACANLI
-بالاجیق ~ BALACIQ
-بالاداداش ~ BALADADAŞ
-بالادمیر ~ BALADƏMİR
-بالامی ~ BALAƏMİ
-بالاغاگیرن ~ BALAĞAGİRƏN
-بالاق1 ~ BALAQ1
-بالاق2 ~ BALAQ2
-بالاق3 ~ BALAQ3
-بالاقبن ~ BALAQBN
-بالالاما ~ BALALAMA
-بالالاماق ~ BALALAMAQ
-بالالبیکا ~ BALALBYKA
-بالا‌لی ~ BALALI
-بالالیق ~ BALALIQ
-بالبنس ~ BALBNS
-ببلاپوش ~ BBLAPUŞ
-بالبا ~ BALBA
-بالباس ~ BALBAS
-بالبورانی ~ BALBORANI
-بالچی ~ BALÇI
-بال‌دیر ~ BALDIR
-بالدیرغان ~ BALDIRĞAN
-بالدیرغانلیق ~ BALDIRĞANLIQ
-بالدیریاچیق ~ BALDIRIAÇIQ
-بال‌دیرلاما ~ BALDIRLAMA
-بال‌دیرلاماق ~ BALDIRLAMAQ
-بالدیز ~ BALDIZ
-بالدؤین ~ BALDÖYƏN
-بالیت ~ BALYT
-بالئتمییستئر ~ BALETMYYSTER
-بالنگ ~ BALƏNG
-بالگولو ~ BALGÜLÜ
-بالیق1 ~ BALIQ1
-بالیق2 ~ BALIQ2
-بالیقبئ‌لی ~ BALIQBELİ
-بالیقجیل ~ BALIQCIL
-بالیقچی ~ BALIQÇI
-بالیقچیلیق ~ BALIQÇILIQ
-بالیقتی ~ BALIQƏTİ
-بالیقیچی ~ BALIQİÇİ
-بالیققولاغی ~ BALIQQULAĞI
-بالیق‌لی ~ BALIQLI
-بالیقتوتان ~ BALIQTUTAN
-بالیقودان ~ BALIQUDAN
-بالیقیئتیشدیرمه ~ BALIQYETİŞDİRMƏ
-بالینج ~ BALINC
-بالینجوزو ~ BALINCÜZÜ
-بالیش ~ BALIŞ
-بالیشاغی ~ BALIŞAĞI
-بالیشوزو ~ BALIŞÜZÜ
-بالکار ~ BALKAR
-بالکارجا ~ BALKARCA
-بالکون ~ BALKUN
-بالکون‌لو ~ BALKONLU
-بالقاباغی ~ BALQABAĞI
-بالقاباق ~ BALQABAQ
-باللبدا ~ BALLBDA
-باللبست ~ BALLBST
-بال‌لی ~ BALLI
-باللیبادی ~ BALLIBADI
-بال‌لیجا ~ BALLICA
-بالنئولوگیا ~ BALNEOLUGİYA
-بالنئولوق ~ BALNEULOQ
-بالون ~ BALUN
-بالیقودان ~ BALIQUDAN
-بال‌سوزن ~ BALSÜZƏN
-بالتا ~ BALTA
-بالتابیج ~ BALTABİC
-بالتاچی ~ BALTAÇI
-بالتاچیلیق ~ BALTAÇILIQ
-بالتادیمدیک ~ BALTADİMDİK
-بالتادیش ~ BALTADİŞ
-بالتاگؤرمز ~ BALTAGÖRMƏZ
-بالتاکسمز ~ BALTAKƏSMƏZ
-بالتاقیران ~ BALTAQIRAN
-بالتالاما ~ BALTALAMA
-بالتالاماق ~ BALTALAMAQ
-بالتالانما ~ BALTALANMA
-بالتالانماق ~ BALTALANMAQ
-بالتالاتما ~ BALTALATMA
-بالتالاتماق ~ BALTALATMAQ
-بالتا‌لی ~ BALTALI
-بالزبم ~ BALZBM
-بالزاملاما ~ BALZAMLAMA
-بالزاملاماق ~ BALZAMLAMAQ
-بالزاملانما ~ BALZAMLANMA
-بالزاملانماق ~ BALZAMLANMAQ
-بامازی ~ BAMAZI
-بامبالاجا ~ BAMBALACA
-بامباشقا ~ BAMBAŞQA
-بال‌سوزن ~ BALSÜZƏN
-بامبی‌لی ~ BAMBILI
-بامبجک ~ BAMBCK
-بامزه ~ BAMƏZƏ
-بامییه ~ BAMİYƏ
-بان1 ~ BAN1
-بان2 ~ BAN2
-بان3 ~ BAN3
-بانبن ~ BANBN
-بانبال ~ BANBAL
-ببندا ~ BBNDA
-باندبژ ~ BANDBJ
-بانداژچی ~ BANDAJÇI
-بانداق ~ BANDAQ
-بانداقلاما ~ BANDAQLAMA
-بانداقلاماق ~ BANDAQLAMAQ
-بامبی‌لی ~ BAMBILI
-بانداقلانما ~ BANDAQLANMA
-بانداقلانماق ~ BANDAQLANMAQ
-بانداقلانمیش ~ BANDAQLANMIŞ
-بانداقلاتما ~ BANDAQLATMA
-بانداقلاتماق ~ BANDAQLATMAQ
-بانداقلیق ~ BANDAQLIQ
-باندئرول ~ BANDERUL
-باندئروللاما ~ BANDEROLLAMA
-باندئروللاماق ~ BANDEROLLAMAQ
-باندئروللانما ~ BANDEROLLANMA
-باندئروللانماق ~ BANDEROLLANMAQ
-باندئرول‌لو ~ BANDEROLLU
-باندئرول‌سوز ~ BANDEROLSUZ
-باندیتجه‌سینه ~ BANDİTCƏSİNƏ
-بانی ~ BANİ
-بانک ~ BANK
-بانکب1 ~ BANKB1
-بانکا2 ~ BANKA2
-بانکیت ~ BANKYT
-بانکه ~ BANKƏ
-بانکنوت ~ BANKNUT
-بانکروت ~ BANKRUT
-بانکروتلوق ~ BANKROTLUQ
-بانلاما ~ BANLAMA
-بانلاماق ~ BANLAMAQ
-بانلاشما ~ BANLAŞMA
-بانلاشماق ~ BANLAŞMAQ
-بانت ~ BANT
-بانت‌لی ~ BANTLI
-بانو ~ BANU
-بار1 ~ BAR1
-بار2 ~ BAR2
-بار3 ~ BAR3
-بار4 ~ BAR4
-بار5 ~ BAR5
-بار6 ~ BAR6
-بار7 ~ BAR7
-بار8 ~ BAR8
-بار9 ~ BAR9
-بار11 ~ BAR11
-باراببن ~ BARABBN
-بانکئت ~ BANKET
-بارابانچی ~ BARABANÇI
-باربک ~ BARBK
-باراما ~ BARAMA
-باراماچی ~ BARAMAÇI
-باراماچیلیق ~ BARAMAÇILIQ
-باراماقوردو ~ BARAMAQURDU
-بارامالاما ~ BARAMALAMA
-بارامالاماق ~ BARAMALAMAQ
-ببران ~ BBRAN
-بارات ~ BARAT
-باراتا ~ BARATA
-باربار ~ BARBAR
-بارباریزم ~ BARBARİZM
-باربارلیق ~ BARBARLIQ
-بارداق ~ BARDAQ
-باردان ~ BARDAN
-باردانلاما ~ BARDANLAMA
-باردانلاماق ~ BARDANLAMAQ
-باردانلانما ~ BARDANLANMA
-باردانلانماق ~ BARDANLANMAQ
-باردانلیق ~ BARDANLIQ
-بارداش: ~ BARDAŞ:
-بارابانچی ~ BARABANÇI
-بارئل ~ BAREL
-بارئلییف ~ BARELYYF
-بار1 ~ BARƏ1
-بار2 ~ BARƏ2
-بار3 ~ BARƏ3
-بار4 ~ BARƏ4
-بارخانا ~ BARXANA
-ببری ~ BBRI
-بارن ~ BARN
-باریلاما ~ BARILAMA
-باریلاماق ~ BARILAMAQ
-باریلاتما ~ BARILATMA
-باریلاتماق ~ BARILATMAQ
-بارینجی ~ BARINCI
-بارین‌دیرماق ~ BARINDIRMAQ
-بارینقولو ~ BARINQULU
-بارینما ~ BARINMA
-بارینماق ~ BARINMAQ
-باریش ~ BARIŞ
-باریشدیریجی ~ BARIŞDIRICI
-باریشدیرما ~ BARIŞDIRMA
-باریش‌دیرماق ~ BARIŞDIRMAQ
-بارئل ~ BAREL
-باریشیق ~ BARIŞIQ
-باریشیقچی ~ BARIŞIQÇI
-باریشما ~ BARIŞMA
-باریشماق ~ BARIŞMAQ
-باریشماز ~ BARIŞMAZ
-باریشمازلیق ~ BARIŞMAZLIQ
-باریت ~ BARIT
-باریتچی ~ BARITÇI
-باریت‌خانا ~ BARITXANA
-باریتی ~ BARITI
-باریتقابی ~ BARITQABI
-باریتلاماق ~ BARITLAMAQ
-باریتلیق ~ BARITLIQ
-باریقه ~ BARİQƏ
-باریتون ~ BARİTUN
-ببریوم ~ BBRİUM
-باریز ~ BARİZ
-بارژ ~ BARJ
-بارکارولا ~ BARKARULA
-بارکبس ~ BARKBS
-بارکئش ~ BARKEŞ
-بارلانما ~ BARLANMA
-بارلانماق ~ BARLANMAQ
-بارلی ~ BARLI
-بارماق ~ BARMAQ
-باریت ~ BARİT
-بارماقاراسی: ~ BARMAQARASI:
-بارماقجیق ~ BARMAQCIQ
-بارماقجیل ~ BARMAQCIL
-بارماقچا ~ BARMAQÇA
-بارماقچالیق ~ BARMAQÇALIQ
-بارماقهئسابی ~ BARMAQHESABI
-بارماقلاما ~ BARMAQLAMA
-بارماقلاماق ~ BARMAQLAMAQ
-بارماقلانماق ~ BARMAQLANMAQ
-بارماق‌لی ~ BARMAQLI
-بارماقلیق ~ BARMAQLIQ
-بارماق‌سیز ~ BARMAQSIZ
-بارماقواری ~ BARMAQVARİ
-باروککو ~ BARUKKO
-باروقراف ~ BARUQRAF
-بارومئتر ~ BARUMETR
-بارون ~ BARUN
-بارونیسسا ~ BARONYSSA
-بارماقاراسی ~ BARMAQARASI
-بارونلوق ~ BARONLUQ
-بارریکبدا ~ BARRİKBDA
-بارسیز ~ BARSIZ
-بارسیزلیق ~ BARSIZLIQ
-باروئریجی ~ BARVERİCİ
-باس ~ BAS
-باساباس ~ BASABAS
-باسارات ~ BASARAT
-باسباس ~ BASBAS
-باسدالانماق ~ BASDALANMAQ
-باسدیریق ~ BASDIRIQ
-باسدیریلما ~ BASDIRILMA
-باسدیریلماق ~ BASDIRILMAQ
-باسدیرما1 ~ BASDIRMA1
-باسدیرما2 ~ BASDIRMA2
-باس‌دیرماق ~ BASDIRMAQ
-باسدیرمیش ~ BASDIRMIŞ
-باسدیرتماق ~ BASDIRTMAQ
-باسفا ~ BASƏFA
-باسواد ~ BASƏVAD
-باسیجی ~ BASICI
-باسیق ~ BASIQ
-باسیقلیق ~ BASIQLIQ
-باسیلیش ~ BASILIŞ
-باسیلما ~ BASILMA
-باسیلماق ~ BASILMAQ
-باسیلماز ~ BASILMAZ
-باسیلمازلیق ~ BASILMAZLIQ
-باسیلمیش ~ BASILMIŞ
-باسیم ~ BASIM
-باسیریق ~ BASIRIQ
-باسیره ~ BASİRƏ
-باسکئتبول ~ BASKETBUL
-باسکئتبولچو ~ BASKETBOLÇU
-باسقی ~ BASQI
-باسقین ~ BASQIN
-باسدیرمیش ~ BASDIRMIŞ
-باسقینجاق ~ BASQINCAQ
-باسقینچی ~ BASQINÇI
-باسقینچیلیق ~ BASQINÇILIQ
-باسقینتی ~ BASQINTI
-باسما1 ~ BASMA1
-باسما2 ~ BASMA2
-باسما3 ~ BASMA3
-باسماچی1 ~ BASMAÇI1
-باسماچی2 ~ BASMAÇI2
-باسماچیلیق ~ BASMAÇILIQ
-باسمادویمه ~ BASMADÜYMƏ
-باسما‌خانا ~ BASMAXANA
-باسماق ~ BASMAQ
-باسقینجاق ~ BASQINCAQ
-باسماقلیب ~ BASMAQƏLİB
-باسمالاماق ~ BASMALAMAQ
-باسماناخیش ~ BASMANAXIŞ
-باسمارلاما ~ BASMARLAMA
-باسمارلاماق ~ BASMARLAMAQ
-باسمارلانما ~ BASMARLANMA
-باسمارلانماق ~ BASMARLANMAQ
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باش ~ B
-باشاباش ~ BAŞAB
-باشاباتان ~ BAŞABATAN
-باشابه‌لا ~ BAŞABƏLA
-باشاغریدیجی ~ BAŞAĞRIDICI
-باشاغری‌سی ~ BAŞAĞRISI
-باشاق ~ BAŞAQ
-باشاقچی ~ BAŞAQÇI
-باشاقچیلیق ~ BAŞAQÇILIQ
-باشاقلاما ~ BAŞAQLAMA
-باشاقلاماق ~ BAŞAQLAMAQ
-باشاقلانما ~ BAŞAQLANMA
-باشاقلانماق ~ BAŞAQLANMAQ
-باشاق‌لی ~ BAŞAQLI
-باشالتی ~ BAŞALTI
-باشاباش ~ BAŞAB
-باشایاق‌لی‌لار ~ BAŞAYAQLILAR
-باشبیلن ~ BBİLƏN
-باشجیغاز ~ BAŞCIĞAZ
-باشجیق ~ BAŞCIQ
-باشجیل ~ BAŞCIL
-باشچی ~ BAŞÇI
-باشچیلیق ~ BAŞÇILIQ
-باش‌دان ~ BAŞDAN
-باشداشی ~ BAŞDAŞI
-باشگیجللنمه ~ BAŞGİCƏLLƏNMƏ
-باشیاچیق ~ BAŞIAÇIQ
-باشیالوو‌لو ~ BAŞIALOVLU
-باشیباغ‌لی ~ BAŞIBAĞLI
-باشیباتمیش ~ BAŞIBATMIŞ
-باشیبه‌لا‌لی ~ BAŞIBƏLALI
-باشدانسوودو ~ BAŞDANSOVDU
-باشیبرک ~ BAŞIBƏRK
-باشیبوش ~ BAŞIB
-باشیداش‌لی ~ BAŞIDAŞLI
-باشیدولو ~ BAŞIDOLU
-باشیدوموک ~ BAŞIDÜMÜK
-باشیت‌لی ~ BAŞIƏTLİ
-باشیکول‌لو ~ BAŞIKÜLLÜ
-باشیقاپازلی ~ BAŞIQAPAZLI
-باشیقارلی ~ BAŞIQARLI
-باشیقیرخیق ~ BAŞIQIRXIQ
-باشیقوتازلی ~ BAŞIQOTAZLI
-باشیلوو‌لو ~ BAŞILOVLU
-باشیناغاجی ~ BAŞINAĞACI
-باشینالیق ~ BAŞINALIQ
-باشیؤرتولو ~ BAŞIÖRTÜLÜ
-باشیپاپاق‌لی ~ BAŞIPAPAQLI
-باشیپوزوق ~ BAŞIPOZUQ
-باشیپوزوقلوق ~ BAŞIPOZUQLUQ
-باشیسویوق ~ BAŞISOYUQ
-باشیسویوقلوق ~ BAŞISOYUQLUQ
-باشیئکه ~ BAŞIYEKƏ
-باشیوخاری ~ BAŞIYUXARI
-باشیبرک ~ BAŞIBƏRK
-باشکه‌سن ~ BAŞKƏSƏN
-باشقا ~ BAŞQA
-باشقالاشدیرما ~ BAŞQALAŞDIRMA
-باشقا‌لاش‌دیرماق ~ BAŞQALAŞDIRMAQ
-باشقالاشما ~ BAŞQALAŞMA
-باشقا‌لاشماق ~ BAŞQALAŞMAQ
-باشقالاشمیش ~ BAŞQALAŞMIŞ
-باشقالیق ~ BAŞQALIQ
-باشقیرد ~ BAŞQIRD
-باشقیردجا ~ BAŞQIRDCA
-باشلاما ~ BAŞLAMA
-باشلاماق ~ BAŞLAMAQ
-باشلانغیج ~ BAŞLANĞIC
-باشلانیلماق ~ BAŞLANILMAQ
-باشلانیش ~ BAŞLANIŞ
-باشلانما ~ BAŞLANMA
-باشلانماق ~ BAŞLANMAQ
-باشلاتماق ~ BAŞLATMAQ
-باش‌لی ~ BAŞLI
-باش‌لیجا ~ BAŞLICA
-باشلیق1 ~ BAŞLIQ1
-باشلیق2 ~ BAŞLIQ2
-باشلیقالتی ~ BAŞLIQALTI
-باشلیق‌لی ~ BAŞLIQLI
-باشلانغیج ~ BAŞLANĞIC
-باشلیقوتو ~ BAŞLIQOTU
-باشماق ~ BAŞMAQ
-باشماقچی ~ BAŞMAQÇI
-باشماقچیلیق ~ BAŞMAQÇILIQ
-باشماق‌لی ~ BAŞMAQLI
-باشماقسئیری ~ BAŞMAQSEYRİ
-باشساغلیغی ~ BAŞSAĞLIĞI
-باشسین‌دیران ~ BAŞSINDIRAN
-باش‌سیز ~ BAŞSIZ
-باشسیزلیق ~ BAŞSIZLIQ
-باشتاختاسی ~ BAŞTAXTASI
-باشلیقوتو ~ BAŞLIQOTU
-باتاق ~ BATAQ
-باتاقلاشدیریلما ~ BATAQLAŞDIRILMA
-باتاقلاشدیریلماق ~ BATAQLAŞDIRILMAQ
-باتاقلاشدیرما ~ BATAQLAŞDIRMA
-باتاقلاش‌دیرماق ~ BATAQLAŞDIRMAQ
-باتاقلاشما ~ BATAQLAŞMA
-باتاقلاشماق ~ BATAQLAŞMAQ
-باتاق‌لی ~ BATAQLI
-باتاقلیق ~ BATAQLIQ
-باتالیون ~ BATALYUN
-باتارییا ~ BATARYYA
-باتداق ~ BATDAQ
-باتی ~ BATI
-باتیق ~ BATIQ
-باتیقلیق ~ BATIQLIQ
-باتیریلما ~ BATIRILMA
-باتیریلماق ~ BATIRILMAQ
-باتیرماق ~ BATIRMAQ
-باتیش ~ BATIŞ
-باتیل ~ BATİL
-باتین ~ BATİN
-باتینن ~ BATİNƏN
-ببتینی ~ BBTİNİ
-باتقی ~ BATQI
-باتقین ~ BATQIN
-باتقینلیق ~ BATQINLIQ
-باتما ~ BATMA
-باتماق ~ BATMAQ
-باتیش ~ BATIŞ
-باتمان ~ BATMAN
-باتماق ~ BATMAQ
-باتمانلیق ~ BATMANLIQ
-باتمیش ~ BATMIŞ
-باور ~ BAVƏR
-بای1 ~ BAY1
-بای2 ~ BAY2
-بایاغی ~ BAYAĞI
-بایاغیلاشدیریجی ~ BAYAĞILAŞDIRICI
-بایاغیلاشدیریجیلیق ~ BAYAĞILAŞDIRICILIQ
-بایاغیلاشدیریلما ~ BAYAĞILAŞDIRILMA
-بایاغیلاشدیریلماق ~ BAYAĞILAŞDIRILMAQ
-بایاغیلاشدیریلمیش ~ BAYAĞILAŞDIRILMIŞ
-بایاغیلاشدیرما ~ BAYAĞILAŞDIRMA
-بایاغیلاش‌دیرماق ~ BAYAĞILAŞDIRMAQ
-بایاغیلاشما ~ BAYAĞILAŞMA
-بایاغیلاشماق ~ BAYAĞILAŞMAQ
-بایاغیلیق ~ BAYAĞILIQ
-بایاق ~ BAYAQ
-بایاق‌دان ~ BAYAQDAN
-باتمانلیق ~ BATMANLIQ
-بایاقکی ~ BAYAQKI
-بایبن ~ BAYBN
-بایات ~ BAYAT
-بایاتی ~ BAYATI
-بایاتیلاماق ~ BAYATILAMAQ
-بایاتیما ~ BAYATIMA
-بایاتیماق ~ BAYATIMAQ
-بایاتلاشما ~ BAYATLAŞMA
-بایاتلاشماق ~ BAYATLAŞMAQ
-بایاتلیق ~ BAYATLIQ
-بایاز ~ BAYAZ
-بایدا ~ BAYDA
-بای‌دیرماق ~ BAYDIRMAQ
-بایغین ~ BAYĞIN
-بایغینلیق ~ BAYĞINLIQ
-بایاقکی ~ BAYAQKI
-بایغیرماق ~ BAYĞIRMAQ
-باییلدیجی ~ BAYILDICI
-باییلما ~ BAYILMA
-باییلماق ~ BAYILMAQ
-باییلمیش ~ BAYILMIŞ
-باییلتماق ~ BAYILTMAQ
-باییر ~ BAYIR
-باییرشهر ~ BAYIRŞƏHƏR
-باییرشهرلی ~ BAYIRŞƏHƏRLİ
-ببیکا ~ BBYKA
-بایقو ~ BAYQU
-بایقوش ~ BAYQUŞ
-بای‌راق ~ BAYRAQ
-بایغیرماق ~ BAYĞIRMAQ
-بایراقچی ~ BAYRAQÇI
-بای‌راقدار ~ BAYRAQDAR
-بایراقداشیان ~ BAYRAQDAŞIYAN
-بای‌راق‌لی ~ BAYRAQLI
-بایرام ~ BAYRAM
-بایرامقاباغی ~ BAYRAMQABAĞI
-بایرامقوردو ~ BAYRAMQURDU
-بایراملاشما ~ BAYRAMLAŞMA
-بایراملاشماق ~ BAYRAMLAŞMAQ
-بایراملیق ~ BAYRAMLIQ
-بایرامسایاغی ~ BAYRAMSAYAĞI
-بایرامیئمیشی ~ BAYRAMYEMİŞİ
-بایتال ~ BAYTAL
-بایتار ~ BAYTAR
-بایتارلیق ~ BAYTARLIQ
-باز ~ BAZ
-بایراقچی ~ BAYRAQÇI
-ببزا ~ BBZA
-بازبلت ~ BAZBLT
-بازار1 ~ BAZAR1
-بازار2 ~ BAZAR2
-بازارباشی ~ BAZARBAŞI
-بازارچا ~ BAZARÇA
-بازارچی ~ BAZARÇI
-بازاری ~ BAZARI
-بازارلاشما ~ BAZARLAŞMA
-بازارلاشماق ~ BAZARLAŞMAQ
-بازارلیق ~ BAZARLIQ
-بازا ~ BAZA
-بازبورود ~ BAZBURUD
-بازبورودلو ~ BAZBURUDLU
-بازیدوو ~ BAZYDOV
-بازی1 ~ BAZI1
-بازی2 ~ BAZI2
-بازی3 ~ BAZI3
-بازیچه ~ BAZİÇƏ
-بازیرگان ~ BAZİRGAN
-بازیرگانباشی ~ BAZİRGANBAŞI
-ببزیس ~ BBZİS
-بازو ~ BAZU
-بازوبند ~ BAZUBƏND
-بازوؤنو ~ BAZUÖNÜ
-بئ ~ BE
-بئجا ~ BECA
-بئجریلمه ~ BECƏRİLMƏ
-بئجریلمک ~ BECƏRİLMƏK
-بئجرمه ~ BECƏRMƏ
-بئجرمک ~ BECƏRMƏK
-بئجرتمه ~ BECƏRTMƏ
-بازبورود ~ BAZBURUD
-بئجرتمک ~ BECƏRTMƏK
-بئجید ~ BECİD
-بئچچه ~ BEÇÇƏ
-بئچه ~ BEÇƏ
-بئچه‌دان ~ BEÇƏDAN
-بئچخور ~ BEÇƏXOR
-بئچه‌لمه ~ BEÇƏLƏMƏ
-بئچه‌لمک ~ BEÇƏLƏMƏK
-بئه ~ BEH
-بئهبازار ~ BEHBAZAR
-بئهبود ~ BEHBUD
-بئهبودلاما ~ BEHBUDLAMA
-بئهبودلاماق ~ BEHBUDLAMAQ
-بئهبودلانماق ~ BEHBUDLANMAQ
-بئهبودلاشما ~ BEHBUDLAŞMA
-بئهبودلاشماق ~ BEHBUDLAŞMAQ
-بئهیشت ~ BEHİŞT
-بئهیشت‌لیک ~ BEHİŞTLİK
-بئهلمه ~ BEHLƏMƏ
-بئهلمک ~ BEHLƏMƏK
-بئهلشمه ~ BEHLƏŞMƏ
-بئهلشمک ~ BEHLƏŞMƏK
-بئه‌لی ~ BEHLİ
-بئهمان ~ BEHMAN
-بئکون ~ BEKON
-بئل1 ~ BEL1
-بئجرتمک ~ BECƏRTMƏK
-بئل2 ~ BEL2
-بئلاغاجی ~ BELAĞACI
-بئلباغی ~ BELBAĞI
-بئلباغلاما ~ BELBAĞLAMA
-بئلچیکا‌لی ~ BELÇİKALI
-بئلئتبژ ~ BELETBJ
-بئله ~ BELƏ
-بئل ~ BEL
-بئله‌جه ~ BELƏCƏ
-بئله‌لیکده ~ BELƏLİKDƏ
-بئله‌لیکله ~ BELƏLİKLƏ
-بئلیباغلی1 ~ BELİBAĞLI1
-بئلیباغلی2 ~ BELİBAĞLI2
-بئلیباسیق ~ BELİBASIQ
-بئلیبوکوک ~ BELİBÜKÜK
-بئلییری ~ BELİƏYRİ
-بئللمه ~ BELLƏMƏ
-بئللمک ~ BELLƏMƏK
-بئللنمه ~ BELLƏNMƏ
-بئللنمک ~ BELLƏNMƏK
-بئللت‌دیرمک ~ BELLƏTDİRMƏK
-بئللتمه ~ BELLƏTMƏ
-بئللتمک ~ BELLƏTMƏK
-بئل‌لیک ~ BELLİK
-بئلورجس ~ BELORCS
-بئلوروسجا ~ BELORUSCA
-بئمول ~ BEMUL
-بئنوبر ~ BENUBR
-بئنزینداشیان ~ BENZİNDAŞIYAN
-بئنزینتؤکن ~ BENZİNTÖKƏN
-بئنزول ~ BENZUL
-بئردبنکا ~ BERDBNKA
-بئریت ~ BERYT
-بئرکوت ~ BERKUT
-بئرتولی ~ BERTOLY
-بئستسئللئر ~ BESTSELLER
-بئش1 ~ BEŞ1
-بئش2 ~ BEŞ2
-بئشاچیلان ~ BEŞAÇILAN
-بئشاتان ~ BEŞATAN
-بئشاتیلان ~ BEŞATILAN
-بئشایلیق ~ BEŞAYLIQ
-بئشبارماق ~ BBARMAQ
-بئشباش‌لی ~ BBAŞLI
-بئشبئتر ~ BBETƏR
-بئشبیر ~ BBİR
-بئشبوجاق‌لی ~ BBUCAQLI
-بئشجه ~ BEŞCƏ
-بئشجرگه‌لی ~ BEŞCƏRGƏLİ
-بئشداش ~ BEŞDAŞ
-بئشفایزلی ~ BEŞFAİZLİ
-بئشگیرونکه‌لیک ~ BEŞGİRVƏNKƏLİK
-بئشگول ~ BEŞGÜL
-بئشگونلوک ~ BEŞGÜNLÜK
-بئشخال‌لی ~ BEŞXALLI
-بئشیک ~ BEŞİK
-بئشیککرتمه ~ BEŞİKKƏRTMƏ
-بئشیل‌لیک ~ BEŞİLLİK
-بئشینجی ~ BEŞİNCİ
-بئشقپیک‌لیک ~ BEŞQƏPİKLİK
-بئشقراملیق ~ BEŞQRAMLIQ
-بئشلچک‌لی ~ BEŞLƏÇƏKLİ
-بئش‌لیک ~ BEŞLİK
-بئشماناتلیق ~ BEŞMANATLIQ
-بئشجرگه‌لی ~ BEŞCƏRGƏLİ
-بئشمین‌لیک ~ BEŞMİNLİK
-بئشوتاق‌لی ~ BEŞOTAQLI
-بئشسینیف‌لی ~ BEŞSİNİFLİ
-بئشتونلوق ~ BEŞTONLUQ
-بئشوئرست‌لیک ~ BEŞVERSTLİK
-بئشیارپاق‌لی ~ BEŞYARPAQLI
-بئشیاشار ~ BEŞYAŞAR
-بئشیاش‌لی ~ BEŞYAŞLI
-بئشیئرلی ~ BEŞYERLİ
-بئشیوزلوک ~ BEŞYÜZLÜK
-بیتا ~ BYTA
-بئتر ~ BETƏR
-بئترلشمه ~ BETƏRLƏŞMƏ
-بئترلشمک ~ BETƏRLƏŞMƏK
-بئتون ~ BETUN
-بئتونچو ~ BETONÇU
-بئتونچولوق ~ BETONÇULUQ
-بئتونقاریش‌دیران ~ BETONQARIŞDIRAN
-بئتونلاما ~ BETONLAMA
-بئتونلاماق ~ BETONLAMAQ
-بئتونلانما ~ BETONLANMA
-بئتونلانماق ~ BETONLANMAQ
-بئتونلانمیش ~ BETONLANMIŞ
-بئتونلاتماق ~ BETONLATMAQ
-بئتون‌لو ~ BETONLU
-بئی ~ BEY
-بئیت ~ BEYƏT
-بئیین ~ BEYİN
-بئشمین‌لیک ~ BEŞMİNLİK
-بئیینجیک ~ BEYİNCİK
-بئیینزیجی ~ BEYİNƏZİCİ
-بئیین‌لی ~ BEYİNLİ
-بئیین‌سیز ~ BEYİNSİZ
-بئیین‌سیزلیک ~ BEYİNSİZLİK
-بئینلخالق ~ BEYNƏLXALQ
-بئینلمیلل ~ BEYNƏLMİLƏL
-بئینلمیللچی ~ BEYNƏLMİLƏLÇİ
-بئینلمیللچی‌لیک ~ BEYNƏLMİLƏLÇİLİK
-بئینلمیلللشدیریلمه ~ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRİLMƏ
-بئینلمیلللشدیریلمک ~ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRİLMƏK
-بئینلمیلللشدیرمه ~ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRMƏ
-بئینلمیلللش‌دیرمک ~ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRMƏK
-بئینیبوش ~ BEYNİB
-بئیسبول ~ BEYSBOL
-بئیت1 ~ BEYT1